16
Paks városi fiókunk egy éve mûködik sikeresen! Az évforduló alkalmából Önt is kiemelkedõ betéti kamatokkal várjuk! Akár évi 9,25% kamat (EBKM: 8,24 – 9,38%) ! a december 1. és december 22. között 1, 2 vagy 3 hónapra lekötött számlabetétekre Paks, Villany u. 4. 75/511-240 45 éve Ügyfeleink szolgálatában! Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák! XV. ÉVF. 24. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2006. DECEMBER 15. PAKSI HÍRNÖK Gazdag mikulásprogram várta idén is a paksi gyerekeket. A finn mikulás a helyi Magyar–Finn Baráti Kör és az önkormány- zat szervezésében, sokak segítségével érke- zett Paksra. A Joulupukki tûzoltóautóval járta körbe a várost, majd útja a városháza elé vezetett, ahol Ferencz Orsolya elõadómû- vész szórakoztatta a gyerekeket a várakozás perceiben. A finn télapó ajándékcsomagokat osztott szét a gyerekek között manói segít- ségével. A paksi úttörõk hagyományosan Mikulás-túrát szerveztek. A gyerekek Má- záról Nagymányokra gyalogoltak Váralját is érintve. Útjukat nem hó és jég, hanem itt-ott nyíló virágok tették hangulatosabbá. Nagymányokon nem csak a nagyszakállú várta õket, hanem forró tea, zsíros kenyér is. A túrán idén száz gyerek vett részt. A De- meter Egyesület és az Atomerõmû SE Ter- mészetjáró Szakosztálya gyalogtúrát szer- vezett az Ürgemezõn, melyet maga a Miku- lás vezetett. A paksi motorosok jóvoltából hat motoros télapó vitt ajándékot a paksi gyerekeknek.

PH 2006 12 15 · csõházat, itt van tizenöt la-kás, illetve szétszór va a város családi házas részein tizenhá - rom. Az elõbbiek kivétel nél-kül összkomfortosak, az

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PH 2006 12 15 · csõházat, itt van tizenöt la-kás, illetve szétszór va a város családi házas részein tizenhá - rom. Az elõbbiek kivétel nél-kül összkomfortosak, az

Paks városi fiókunk egyéve mûködik sikeresen!

Az évforduló alkalmából Önt is kiemelkedõ betéti kamatokkal várjuk!

Akár évi 9,25% kamat (EBKM: 8,24 – 9,38%) !a december 1. és december 22. között 1, 2 vagy 3 hónapra lekötött számlabetétekre

Paks, Villany u. 4. 75/511-240 45 éve Ügyfeleink szolgálatában!Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

XV. ÉVF. 24. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2006. DECEMBER 15.

PAKSIHÍRNÖK

Gazdag mikulásprogram várta idén is apaksi gyerekeket. A finn mikulás a helyiMagyar–Finn Baráti Kör és az önkormány-zat szervezésében, sokak segítségével érke-zett Paksra. A Joulupukki tûzoltóautóvaljárta körbe a várost, majd útja a városházaelé vezetett, ahol Ferencz Orsolya elõadómû-vész szórakoztatta a gyerekeket a várakozásperceiben. A finn télapó ajándékcsomagokatosztott szét a gyerekek között manói segít-ségével. A paksi úttörõk hagyományosanMikulás-túrát szerveztek. A gyerekek Má-

záról Nagymányokra gyalogoltak Váralját isérintve. Útjukat nem hó és jég, hanem itt-ottnyíló virágok tették hangulatosabbá.Nagymányokon nem csak a nagyszakállúvárta õket, hanem forró tea, zsíros kenyér is.A túrán idén száz gyerek vett részt. A De-meter Egyesület és az Atomerõmû SE Ter-mészetjáró Szakosztálya gyalogtúrát szer-vezett az Ürgemezõn, melyet maga a Miku-lás vezetett. A paksi motorosok jóvoltábólhat motoros télapó vitt ajándékot a paksigyerekeknek.

Page 2: PH 2006 12 15 · csõházat, itt van tizenöt la-kás, illetve szétszór va a város családi házas részein tizenhá - rom. Az elõbbiek kivétel nél-kül összkomfortosak, az

2 H I R D E T É S

Igényelje lakásvásárláshoz, felújításhoz,

bõvítéshez, hitelkiváltáshoz lakáshitelünket, akár az ingatlan értékének 75%-áig

forint vagy deviza alapon.

Havi törlesztés 1 millió Ft hitelösszegre akár 5.700.- Ftinduló részlettõl a futamidõ függvényében.

(THM 6,17%-tól)

45 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Paks, Villany utca 4.

Telefon:75/511-240

Jelen tájékoztató nemminõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes

leírását az üzlet- és termékszabályzatok

tartalmazzák!

PAKS,Táncsics u. 22. Tel: 75/319-209

– SZTK vények beváltása,– szemüvegkészítés, javítás

kiváló minõségben.

OTP, Patika Egészségpénztár és Vitaminpénztár Partner

(kártya)Szemüvege készleten lévõ

lencse esetén egy órán belülelkészül.

Coop – Önhöz a legközelebb!

Vásároljon a paksi Áfész élelmiszer üzleteiben Pakson,Madocsán, Dunaszentgyörgyön, Dunakömlõdön,

valamint a paksi Mezõgazdasági boltban!

AZ ÜNNEPEK ALATT IS:JÓT, JÓ ÁRON

KIADÓ INGATLANOKPaks fõutcáján,

a volt konzervgyári irodaépületben (Tolnai út 2.)

15 m2-80 m2-ig.Érdeklõdni:30/9372-66875/511-252

Paks–Dunakömlõd zártkertben 1440 m2-es, kordonos, géppel megmunkálható szõlõ (nagyrésze zweigelt) eladó. Irányár 930 ezer Ft.

Kossuth utcában (volt nyugdíjasház) tetõteré-ben 96 m2-es, korszerûen kialakított, gázfûtéses,

összkomfortos lakás eladó. Kétszobás panellakást beszámítok.

Fonyó Lajos ingatlan értékbecslõ, közvetítõ70/310-8374

1%A Pákolitz István VárosiKönyvtár köszönetet mondmindazoknak, akik személyi jö-vedelemadójuk 1%-át felaján-lották a könyvtár támogatására.A 311.195 forintot informatikaifejlesztésre, DVD-k, Salgó-pol-cok vásárlására fordítottuk.

Gutai István igazgató

A Lépjünk együtt Alapítványszámlájára 364.194 Ft érkezettaz adók 1%-ának felajánlásá-ból. Köszönet azoknak, akik ez-zel az összeggel hozzájárultak aKishegyi úti óvoda játékállo-mányának bõvítéséhez, az óvo-da szépítéséhez.

Lehoczkiné Tábi Márta

tagóvodavezetõ

Köszönetet mondunk mind-azoknak, akik 2006-ban azSZJA 1%-át az Óvodánkért,

Gyermekünkért Alapítvány(Paks, Vörösmarty utcai óvoda)részére felajánlották. A kapottösszeget, 262.078 Ft-ot labda-és játékvásárlásra használtukfel. Kérjük, 2007-ben is támo-gassák alapítványunkat! Kö-szönjük! Minden kedves támo-gatónknak békés, boldog kará-csonyi ünnepeket kívánunk!

Az Alapítvány Kuratóriuma

Az „Együtt a parlagfû ellen”Alapítvány köszönetét fejeziki mindazoknak, akik adójuk1%-át céljaink elérése érdeké-ben ajánlották fel. A 2005-ösév SZJA 1%-ának felajánlottösszege: 346.639 Ft, melyetegészségmegõrzõ és rehabili-tációs programokra fordítunk.Bízzunk abban, hogy az elkö-vetkezendõ években is támo-gatja kiemelkedõen közhasznútevékenységünk minél hatéko-nyabb megvalósítását. Köszö-nettel:

Alapítvány kuratóriuma és

munkatársai

Megjelenik kéthetente, 4200 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú TársaságFõszerkesztõ: Vida Tünde (Tel.: 20/398-4504)Fõmunkatárs: Kövi Gergõ

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. E-mail: [email protected] és fax: 75/310-153Nyomda: Kerényi Nyomda, SzekszárdHirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374Következõ megjelenés: december 22.

Címlapfotó: Szaffenauer FerencPanorámakép: www.paksnet.hu

PAKSIHÍRNÖK

Page 3: PH 2006 12 15 · csõházat, itt van tizenöt la-kás, illetve szétszór va a város családi házas részein tizenhá - rom. Az elõbbiek kivétel nél-kül összkomfortosak, az

H I R D E T É S 3

Várja önt az ATOM CENTER!

Elindult az ATOM CENTER I. blokkja a volt konzervgyár területén

Rövidesen öt üzlet és kávézó várja a vásárlókata korszerû, tágas üzletközpontban

7próbás minõségImmár a 40. üzletMagyarországon!

Hálószoba? Fürdõszoba? Lakás?JYSK lakberendezés – az otthon oázisa

JYSK – egy jó ajánlat!

A lakberendezés terén a JYSK Európa egyik vezetõ

kiskereskedelmi lánca.

Az üzletek nyitása folyamatos

Nyitás: 2007. március 8-án!

Nyitás: 2007. március 8-án!

DEICHMANNCIPÕ

Európa-szerte többmint 2100 üzlet

Page 4: PH 2006 12 15 · csõházat, itt van tizenöt la-kás, illetve szétszór va a város családi házas részein tizenhá - rom. Az elõbbiek kivétel nél-kül összkomfortosak, az

Vendégségben Háromszéken

4 V Á R O S

Fotók: Vida Tünde (fent), Paksi Úttörõk (lent)

A Tolna Megyei Rendõr-fõ-kapitányság Neutron Beve-tési Osztály átalakítás elõttáll, még nem dõlt el, milyenszervezeti formában mûkö-dik tovább. A rendõrségnéltapasztalt „nyugdíjba vo-

nulási láz” itt is mutatko-zik, sõt az osztály élén isváltozás történt. A távozóparancsnok helyét korábbihelyettese, Kiss Attila vet-te át. Az új osztályvezetõmajdhogynem paksi, hat-éves kora óta él a városban.Elõbb a gimnáziumban ta-nult, de a rendõr középis-kolában talált igazán önma-gára, kitûnõvel végzett.Utána szinte természetesvolt, hogy elvégzi a rendõr-tiszti fõiskolát. A rendõrimunkát járõrként kezdtePakson, innen került a Tol-na Megyei Rendõr-fõkapi-tányságra, ahol alosztály-vezetõként dolgozott. ANeutron felé már korábbanis kacsintgatott. Eleinte

csak a munka és kihívástetszett neki, késõbb pedigmár a parancsnokhoz, dr.Lengyel Róberthez fûzõdõbarátsága is erõsítette eb-ben, de nem volt végzettsé-gének megfelelõ állás. Kétévvel ezelõtt végül csatla-kozott a paksi kommandó-sok csapatához osztályve-zetõ-helyettesként, decem-ber elsejétõl pedig õ vezetiaz egységet. Legfontosabb-nak a létszámhiány leküz-dését tekinti. Ennek érde-kében már tett is lépéseket.S mivel tudja, hogy olyanmunkatársakat, akik felve-szik a versenyt a kiválóanképzett paksi kommandó-sokkal, nehéz találni, új-donsült munkatársaik ki-

képzését, felkészítését iselsõdleges célként tûzte ki.Kiss Attila nem ígér nagyváltozást, mint mondta,nagy vonalakban követi azirányt, melyet elõdje sza-bott az egységnek. – Úgygondolom, a Neutron meg-ítélése jó, aki ismeri, jó vé-leménnyel van róla – mond-ja a parancsnok, aki szerintelkerülhetetlen, hogy egyilyen egység szerepeljen asajtóban. – A mai világbannem elég, ha valaki teszi adolgát, mindenkinek el kelladnia magát – fogalmazott.Az osztályvezetõ hozzátet-te, alapfeladataikat a lét-számhiány ellenére mara-déktalanul ellátták eddigis, a jövõben a kiképzésnekszeretne több idõt szentel-ni.

Vida Tünde

Az új paracsnok a régi úton

Maradéktalanul elvégezte2006-ra tervezett feladataita Duna-Sió TurisztikaiEgyesület, fogalmazottDömény Zoltán elnök évzá-ró közgyûlésükön, majdhozzátette: egy jól megszo-kott menetrend szerint dol-goznak immár öt éve. Cél-juk és feladatuk a közösmarketing, amelynek egyikjövõ évi kézzelfogható hoza-déka valószínûleg a negye-dik Felfedezõ címû pros-pektus lesz, mely mûködésiterületük turisztikai ajánla-tait tartalmazza. Ugyaner-re szolgál az a most elké-szült turistatérkép, melyetaz egyesület pályázati tá-mogatás felhasználásávalfinanszírozott. Kiss Erzsé-bet titkár elmondta, a Dél-Dunántúli Regionális Ta-nács a költségek hetvenszázalékát biztosította. Atérkép kétezer példánybankészült, háromnyelvû, apaksi Tourinform Irodábanlehet hozzájutni, s az érin-tett turisztikai vállalkozók

bármelyikénél. Az év végiközgyûlést egyébként Pak-son tartották, s ahogyilyenkor szokták, a környékmegismerésével kötöttékössze azt. Kiss Erzsébetúgy gondolta, Paks számáraúj lehetõségek nyílnak akulturális, vallási turizmusterén. Az általa összeállítottprogram ezt támasztottaalá, elõbb a Rókus kápolnátnézte meg a polgármeste-rekbõl, vállalkozókból állótagság, majd a Jézus Szívetemplomot, melyben KissErzsébet szavai szerintroppant érdekes várostör-téneti feltárás folyik. A le-letek tavasszal kerülnek anagyközönség elé. Elmenta tagság a Paks egyik jel-képévé vált Makovecz-tem-plomhoz is, majd HerczegJózsef tanácsnok, a PaksiBorbarát Klub frissen vá-lasztott elnöke jóvoltábólborkóstolón vett részt, a sklub munkájával, hagyomá-nyaival ismerkedett.

-vt-

A kistérséget népszerûsítikGasztronómiai élményekbenbõvelkedett az idei kézdi-vásárhelyi diákcsereprog-ram. Az elmúlt bõ egy évti-zedben már megannyi hír-adás szólt arról, hogy paksidiákok Kézdivásárhelyen,vagy éppen kézdiek Paksonvendégeskedtek. A sor egyújabb erdélyi úttal bõvültnovember végén. Negyven-nyolc diák, és elsõ ízben né-hány szülõ, s persze kísérõta-nárok alkották a testvérvá-rosba induló népes csapatot.Mint mindig, családok voltaka szállásadók. Aki új volt, snem ismerõsökhöz utazott,sem érezte ma-gát elárvultnak,frappánsan táb-lára, léggömbreírták házigazdá-ik a várt vendégnevét.

Lévén szorgal-mi idõ, iskolábais jártak a nebu-lók. Csoda, hogyvolt rá idejük,annyi program-

ról gondoskodtak az erdélyi-ek. Azon túl, hogy bejárták akörnyéket, egyik kirándulá-son például a kenyérsütés for-télyaival ismerkedhettek apaksi gyerekek. Aztán voltmég közös fõzõverseny, ahol apaksiak gulyást, a vendéglá-tók székelygulyást, pityókato-kányt, azaz paprikás krumplitfõztek. A zsûri furfangosan ol-dotta meg feladatát, minden-kit kategóriájában a legjobb-nak ítélt. Hogy az ételek jól si-kerültek, alátámasztotta az is,hogy mindhárom étel az utol-só falatig elfogyott.

-vida -

Page 5: PH 2006 12 15 · csõházat, itt van tizenöt la-kás, illetve szétszór va a város családi házas részein tizenhá - rom. Az elõbbiek kivétel nél-kül összkomfortosak, az

A közelmúltban tartották aGastroblues fesztivál lemez-bemutató estjét. A rendez-vényen olyan neves sztárokléptek színpadra, mint JoeGooch és Chick Churchill aTen Years Afterbõl, RipoffRaskolnikov, Benkõ Zsolt,Török Ádám és a MuddyShoes.

Ritka, hogy egy fesztiválzenei anyagából annyi kiad-vány jelenjen meg, mint aGastroblues fesztiváléból.Összesen három DVD éskét CD látott napvilágot,melyeken a legjobb elõadá-sok láthatóak és hallhatóak.A lemezeken a templomikoncertek és az ESZI csar-nokában rögzített elõadásokegyaránt szerepelnek, eze-ket a Telepaks munkatársairögzítették. A DVD-k, CD-k nem kerülnek kereskedel-mi forgalomba, azonban abluesrajongók számára aszervezõkön keresztül elér-hetõek lesznek. Az estenrészt vettek a fesztivál szer-vezésében és lebonyolításá-ban segédkezõk, a fesztiváltámogatói, valamint zené-szek és borászok, de belépõ-jegy ellenében bárki megte-kinthette a híres elõadókegyéni és közös produkcióit.A lemezbemutatónak ott-hont adó Dunakömlõdi Fa-luházban a nemzetközi fesz-tiválon készült legjobb fo-tókból kiállítás nyílt. pgr

Öt éve a Széchenyi-terv kere-tében nyert pályázati támo-gatással alakított ki a paksiönkormányzat 28 bérlakást.Megvásárolta az atomerõmû-tõl a Fenyves utca 10-es lép-csõházat, itt van tizenöt la-kás, illetve szétszórva a városcsaládi házas részein tizenhá-rom. Az elõbbiek kivétel nél-kül összkomfortosak, azutóbbiak között akad olyan,ami „csak” komfortos. A vá-ros hetvenhárom szociálisbérlakása között csupán egy-kettõ van, ahol még ez sincsmeg, a többi minimum kom-fortos. A Széchenyi-terves

után egy Bezerédj progra-mos lakásállomány-bõvítésreis sor került. 2004-ben újabb15 lakás készült el.

Hanuszkáné Isztl Mária, azönkormányzat igazgatásiosztályvezetõje elmondta,alapvetõen öt évre kötnekszerzõdést a bérlõknek, ígymost a Széchenyi-terv segít-ségével otthonhoz jutóktöbbségének lejárt a szerzõ-dése. Ez nem jelenti azt,hogy ki kell költözniük, detény – hangsúlyozza az osz-tályvezetõ –, hogy ez a lak-hatási lehetõség nem egyéletre szól, ez csak átmenetisegítség.

A rászorulóknak szigorúszabályok alapján utalják ki alakást. Az ötéves idõtartamotelvileg meghosszabbíthatják,ha a lakónak nincs lakbér-,vagy közüzemidíj-tartozása,a lakást rendeltetésszerûenhasználja és viselkedése nemhagy kivetnivalót maga után.

Akadnak olyan családok,akik hosszú ideje nem tudnak– netán nem is akarnak – to-vábblépni. – Õket is megért-jük, de gondolni kell más csa-ládokra, a többi várakozóra is– mutat rá az osztályvezetõ.Jelenleg húsz család vár szo-ciális bérlakásra. Nem vélet-lenül nagy az érdeklõdés, hi-szen olcsó a fenntartás. Egyötven négyzetméteres laká-sért alig több mint hatezerforintot kell fizetni, míg aköltségtérítéses 18.600 fo-rintba kerül, az albérlet pe-dig 25-30 ezer forint.

A szerzõdésben foglaltakbetartását egyébként rend-szeresen ellenõrzik. Az is elõ-

fordul, hogy panasz érkezik.Ilyenkor akár szabálysértésieljárás is indulhat, bár az osz-tályvezetõ szerint többnyirehat a meggyõzés.

Hanuszkáné hozzátette, né-melyeknél halmozódnak aproblémák, nem csak a lakás-kérdés megoldása gond,problémát jelent maga amegélhetés, beilleszkedés.Ezek a családok a hivatal szo-ciális osztályán és a családse-gítõ szolgálatnál is megjelen-nek. Náluk sokszor adósság-kezelésre vagy más segítség-re is szükség van. Az osztály-vezetõ szerint a többséggel,azaz a bérlõk nyolcvan száza-lékával nincs gond. Felszólí-tás után a problémás csalá-dok egy része is rendezi tar-tozásait, a többieknek – öt-hat családnak – várhatóanköltöznie kell. Ha más megol-dást nem találnak, s leszüres, alacsonyabb komfortfo-kozatú szociális bérlakástutalnak ki nekik. Errõl a kép-viselõ-testület dönt a Szociá-lis Társadalmi Bizottság ja-vaslata alapján.

Az igazgatási osztályveze-tõ felhívta a figyelmet arra,hogy az önkormányzat an-nak ellenére, hogy e térenegészen jó lehetõségeketbiztosít, nem szeretne arrasarkallni bárkit is, hogy szo-ciális bérlakásban élje le azéletét, s ne teremtsen sajátotthont. Az önkormányzat afiatalok saját lakáshoz jutá-sát is igyekszik támogatni.Ennek eszköze az elõtaka-rékossághoz kötött lakhatá-si lehetõség, ahol a bérletidíj és rezsi fizetése melletthavi tízezer forintos megta-karítást vállalnak a lakók.Az önkormányzat a lakásvá-sárlást a fiatal házasok szá-mára vissza nem térítendõtámogatással segíti, és lehe-tõség van kamatmentes ön-kormányzati kölcsön felvé-telére is.

Vida Tünde

V Á R O S 5

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Paksnak, mint sok más téren, a bérlakás-ellátottságotilletõen sem kell szégyenkeznie. Több mint százhatvanönkormányzati lakást adnak bérbe, ezek közül hetven-három szociális alapon vehetõ igénybe. A napokban kö-zel harminc szociális bérlakásban jár le a lakók szerzõ-dése. Ez nem jelenti azt, hogy tömegével kerülnek utcá-ra emberek. Aki jogosult, továbbra is maradhat, feltéve,ha nincs felhalmozott adóssága, nem kifogásolható aviselkedése.

Senki nem kerül utcára Lemezbemutató

KELLEMES KARÁCSONYIÜNNEPEKET ÉS

EREDMÉNYEKBENGAZDAG

BOLDOG ÚJ ÉVETKÍVÁNUNK

MINDEN KEDVESTÁMOGATÓNKNAKÉS SEGÍTÕNKNEK!

„EGYÜTT A PARLAGFÛELLEN” ALAPÍTVÁNY

Page 6: PH 2006 12 15 · csõházat, itt van tizenöt la-kás, illetve szétszór va a város családi házas részein tizenhá - rom. Az elõbbiek kivétel nél-kül összkomfortosak, az

6 AT O M E R Õ M Û

Fotó: Vida Tünde

Elõbb Szili Katalin ország-gyûlési elnök, majd a MagyarTudományos Akadémia fõtit-kára, Meskó Attila vendéges-kedett az elmúlt idõszakban apaksi atomerõmûben.

Szili Katalin a környezetvé-delmi bizottság alelnöke,Orosz Sándor társaságábanérkezett a paksi atomerõmû-be, s miután megnézte a ket-tes blokkon folyó munkákat,megkóstolta az étterem me-nüjét, majd a látogatóköz-pontban is körülnézett. Ezekután beszélt arról, hogy szor-galmazni fogja a Parlament-ben az ország hosszú távúenergiapolitikájának kidolgo-zását. Kovács József vezér-igazgató tájékoztatása sze-

rint a sérült fûtõelemek im-már 55 százaléka tokokba ke-rült erre az idõre.

Néhány nappal késõbb, de-cember elsõ napjaiban az

MTA fõtitkára volt Kovács Jó-zsef vendége. Meskó Attila kí-séretében Gadó János, a Köz-ponti Fizikai Kutatóintézetigazgatója is Pakson járt. A

vezérigazgató azt emelte ki,fontos, hogy a tudomány kép-viselõi teszik tiszteletüket azatomerõmûben, hiszen az el-hárítást komoly tudományosháttértevékenység elõzte megés kíséri végig. Meskó Attila akettes blokkon tett látogatásaután elmondta: meggyõzõdöttarról, hogy jól tervezettenvégzik az elhárítást. Itt hang-zott el, hogy ebben az évbenbefejezõdik az összetöredezettkazetták kiszedése, a tudósoklátogatásakor már 66%-náltartottak. Kovács József új-ságírói kérdésre azt is el-mondta, hogy az elhárítás tel-jes költsége kétmilliárdosnagyságrendû, de – miként avezérigazgató rámutatott –pontos összeg csak a munkavégeztével válik ismertté.

-vt-

A házelnök is elégedett

Hat új vállalkozás, nyolcvan-hét munkahely létrehozása –ez egy része azoknak azeredményeknek, melyek atavasszal létrehozott Duna-Mecsek TerületfejlesztésiAlapítvány támogatásánakköszönhetõek. A paksi atom-erõmû azért hívta életre azalapítványt, hogy segítse atelepülés-, térség- és gazda-ságfejlesztést a hazai nukle-áris és a hulladéktároló he-lyek kutatásában érintett te-lepülések környezetében. Azalapító Paksi AtomerõmûZrt. évente 500 millió forin-tot bocsát az alapítvány ren-delkezésére; ezt a támoga-tást öt évre garantálta. 2006-ban a munkahelyteremtés, atelepülések együttmûködéseés a turizmusfejlesztés élve-zett elõnyt.

Dr. Kocsis István, a kurató-rium elnöke és a kuratóriumtagjai az érintett térségekvezetõ önkormányzati képvi-selõivel évzáró találkozónvonta meg az elsõ év mérle-gét. Az alapítványhoz 174

pályázat érkezett, amelybõl95 nyert. A kuratórium 435millió forint támogatás oda-ítélésérõl döntött, amely atérségekben mintegy 1,7milliárd forint fejlesztést ge-nerált. A települések össze-fogását valósítják meg pél-dául azok a pályázatok, ame-lyek a csapadékvíz-elvezetésproblémáját mikrotérségiügyként kezelik. Turisztikaiszálláshelyek, vendéglátó-egységek jöttek létre. Azalapítvány segítségével hatúj vállalkozás kezdte megmûködését, és 87 új munka-hely létesült.

A Duna-Mecsek Területfej-lesztési Alapítvány 2007-benis lendületesen folytatja te-vékenységét, amely jó min-tává válhat Magyarorszá-gon. Már maga az alapítványis pályázik EU-támogatá-sokra, hogy ezeket jól meg-határozott célok érdekébentovábbítsa a településekhez,a civil szervezetekhez és avállalkozásokhoz.

-vida-

Példaértékû támogatáspolitika

Pakson az Energetikai Szak-középiskola nagyelõadójábantartotta ötödik nukleáristechnikai szimpóziumát aMagyar Nukleáris Társaság.A szervezet 1991-ben alakultabból a célból, hogy össze-gyûjtse azokat az embereket,akik érdekeltek a nukleárisenergetikában és a nukleáristechnikák felelõsségtudatosés környezettudatos alkal-mazásával foglalkoznak, s ezta szívükön viselik. A társaságlegnagyobb éves eseménye aszimpózium, mely fórumotkíván adni a tagságnak, hogya legújabb fejleményekkel,eredményekkel megismer-kedjenek, nyíltan megvitat-hassák azokat. Sükösd Csabaelnök elmondta, rekordotdöntött az idei tanácskozás,melyen minden eddiginéltöbb, hatvanöt elõadás hang-zott el két nap alatt. Kiemelttéma nem volt, de érthetõmódon a legtöbb elõadás azerõmûben történt üzemzavarelhárításáról szól. Szó esettmég nukleáris szakterületetérintõ kérdésrõl, eredmény-

rõl, a témák között szerepeltaz energiaellátás biztonsága,az atomerõmû teljesítmény-növelése, üzemidõ-hosszab-bítása. A Magyar NukleárisTársaság a szimpózium vé-gén közgyûlését is Paksontartotta. Itt egyebek mellettkét díjat is átadtak. A többmint tízéves múltú SzilárdLeó-díjat a hazai sugárvéde-lem és az úgy nevezett MonteCarlo-módszer fejlesztése te-rén végzett munkájáért dr.Koblinger Lászlónak ítélték.A díjazott villamosmérnök,az Országos AtomenergiaHivatal fõigazgató-helyette-se, az Általános NukleárisIgazgatóság vezetõje. Az Ö-veges József-díjat idén hoztalétre a társaság, hogy ezzelismerje el a középiskolai ta-nárok tehetséggondozó mun-káját, különös tekintettel atanórai kísérletekre. Hat pá-lyázó közül a budapesti Ba-lassi Bálint Gimnázium fizi-katanárát, dr. Piláth Károlyttalálta a kuratórium a legal-kalmasabbnak az elismerés-re. -vt-

Nukleáris eszmecsere

Page 7: PH 2006 12 15 · csõházat, itt van tizenöt la-kás, illetve szétszór va a város családi házas részein tizenhá - rom. Az elõbbiek kivétel nél-kül összkomfortosak, az

V Á R O S 7

Fotók: Gottvald Károly

A Tolna Megyei RuhaipariSzövetkezet több mint ötven-

éves. Paksi üzemében két-százötvenen dolgoznak.Többségében varrónõk, akikteljesítménybérben készíte-nek fürdõruhákat, fehérne-mût. S bár nincs könnyû dol-guk, a minimálbérnél aligtöbbet visznek haza. WéberTamás nem rejti véka alá, ke-vés a fizetés. Ennek köszön-hetõen viszont nem könnyûjó munkaerõt találni, hiszenkevés a jó szakember, akiilyen alacsony bérért elsze-gõdik.

– Ennek ellenére nagyon jóa gárdánk, és én roppant há-lás vagyok minden varrónõ-nek, mert tudom, hogy a jö-võnk tõlük függ – mondja azelnök, aki július óta vezeti acéget. A szerencse és a szö-vetkezetnél bekövetkezett

koncepcióváltás eredményé-nek tartja az elnök, hogymásfél éves szünet után sike-rült újraindítani a németkérivarrodát. Az ott foglalkozta-tott harminckét emberrelegyütt ötszáz fölött van az al-kalmazottak száma. Tolnamegyében õk foglalkoztatjáka legtöbb nõt, Pakson pedigaz atomerõmû után a máso-dik legnagyobb foglalkozta-tónak számítanak.

Ez az elsõ év mostanában,hogy van elegendõ munka, smár látható módon 2007-re isvan elegendõ megrendelés,de Wéber Tamás szerint elfo-gadhatatlan, hogy megren-delõjük nem vázol fel szá-mukra több éves koncepciót.Szerinte egy ilyen nagyválla-latnál, mint a Triumph, ez el-

fogadhatatlan.Azon dolgozik,hogy ezen változ-tasson, s ennekérdekében sze-retné intenzíveb-bé tenni a kap-csolatot, s mármost is igen ke-mény hangvételûlevélváltásokonvan túl. – Nehe-

zíti helyzetünket, hogy csu-pán egy megrendelõnk van,ez a függõség nagyon veszé-lyes – mondja. Voltak törek-vések, hogy új partnert talál-janak, minderre eddig nemkerült sor, de Wéber Tamáserrõl sem tett le, szeretnenyitni más cégek felé. – Azeddigi sodródás helyett aktí-van szeretném alakítani jö-võnket – teszi hozzá. Nem tit-kolja, nehéz idõszak elé néz-nek, szükség lesz a takaré-koskodásra. – Szerintemmég lehet fokozni a teljesít-ményt, vannak tartalékaink –fogalmaz, majd hozzáfûzi: – Szeretném, ha mindenkitudná, hogy nem öncélú ez amegszorítás, közös jövõnkérdekében van rá szükség.

Vida Tünde

Fél év óta új vezetõ áll a Tolna Megyei Ruhaipari Szö-vetkezet élén. Wéber Tamás feltett szándéka, hogy vál-toztat az eddigi helyzeten, s ahelyett, hogy hagyják ma-gukat az ár által sodortatni, kezükbe veszik a sorsukat.Korábban elõfordult, hogy a varroda megszûnése is szó-ba került, az új elnök viszont szebb jövõt remél. Ehhezazonban megszorításokra van szükség, amit már érez-hetnek is a náluk dolgozók.

Szemléletváltás a varrodában

Wéber Tamás elnök1968. október 21-én szüle-tett Szekszárdon, itt jártáltalános iskolába, gimnázi-umba és fõiskolára. Tanítóivégzettsége mellé a Pénz-ügyi Számviteli Fõiskolánszerzett másoddiplomát.

Egy fiút és egy lányt gázoltel egy autó a Vak BottyánGimnázium elõtti gyalogát-kelõhelyen. Egy Opel szintefékezés nélkül ütötte el a kétfiatalt sötétedés után, akikmár majdnem átértek az út-test másik oldalára, tájékoz-tatott Bakonyi László közle-kedésrendészeti alosztályve-zetõ. A 19 éves fiú súlyos sé-rüléseket szenvedett, karja,lába eltört, és agyrázkódásalett. A 21 éves lány sérüléseinyolc napon belül gyógyuló-ak. Ez volt második gázolás agimnázium elõtti zebrán akeresztezõdés átépítése óta.Az elsõ világos nappal tör-tént, és könnyû sérülésselmegúszta a járókelõ.

Halálos baleset történtDunakömlõd határában. Ed-dig ismeretlen okból áttért aPaks irányából Budapest felétartó személygépkocsi a me-netirány szerinti bal oldalra,majd vissza saját sávjába, on-nan pedig a vasúti töltésresodródott. A kocsi sofõrje, egy44 éves férfi a helyszínen meg-halt. A szóbeszéd szerint a fér-fi Pakson élt, és az egyik kínaiüzletben volt érdekeltsége. Arendõrség adatai szerint vi-szont budapesti lakhellyel ésszekszárdi tartózkodási hely-lyel rendelkezett. Feil Csabaközlekedési vizsgáló elmond-ta, még nem derült fény arra,hogy miért veszítette el ural-mát a sofõr a gépkocsi felett.

Kék hírekÖsszejövetelt tartott a Támo-gató Szolgálat a fogyatékkalélõk világnapja alkalmából. Aszervezet 2002-ben alakultakkor még Személyi SegítõSzolgálatként. A hozzájukforduló sorstársaknak a min-dennapi életben személyi se-gítséget és szállító szolgá-ltatást nyújtanak, telefonosszolgálatot is mûködtetnek.Ezen kívül szabadidõs tevé-kenységet is kínálnak: úszást,lovaglást és labdajátékokat. Aszolgálat jelenleg kétezerérintettrõl tud a városban, kö-zülük 200-250-nel van napikapcsolatuk, mondta el GunglBrigitta, a szolgálat vezetõje.Az immáron hagyományos év

végi ünnepségen BagdyLászló tanácsnok, az egész-ségügyi és szociális bizottságelnöke köszöntötte az ünne-pelteket. A tanácsnok kiemel-te, hogy nem kampányszerû-en kellene figyelni fogyaték-kal élõ embertársainkra, ha-nem mindennap. Javaslatottett egy civil szervezetalapítására is, ami a pályáza-tok és az adó egy százaléká-nak fogadása szempontjábóllenne elõnyös. A találkozónezután a vendégek megnéz-tek egy filmet a szolgálatmunkájáról, végül a gondo-zottak mûsorral lepték megegymást.

-gyöngy-

Együtt ünnepeltek

Page 8: PH 2006 12 15 · csõházat, itt van tizenöt la-kás, illetve szétszór va a város családi házas részein tizenhá - rom. Az elõbbiek kivétel nél-kül összkomfortosak, az

8 M O Z A I K

Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Molnár Gyula (lent)

Közel tíz év után lemondotttisztségérõl a Paksi Borba-rát Klub elnöke, Kováts Ba-lázs. Az atomerõmû vezetõmérnökét e poszton a várostanácsnoka, Herczeg Józsefköveti, aki régi paksi bo-rászcsaládban nõtt fel. Aklub kilencéves fennállásaóta elsõ ízben került sor tag-felvételre, a nyolc új csatla-kozó pártoló tagként társula klubhoz.

– Mindenféle hátsó szán-dék vagy gondolat nélkül,saját elhatározásomból dön-töttem úgy, hogy lemondokelnöki tisztségemrõl. Dönté-semet a vezetõség elfogadta– fogalmazott Kováts Balázs.Alapító elnökként kilencéven át vezette a BorbarátKlubot, de úgy gondolta,semmilyen szervezetneknem tesz jót, ha mindigugyanaz a személy áll azélén, szükség van megújulás-ra. – Utat kell adni az esetle-ges új kezdeményezéseknek– tette hozzá. Utódjáról,

Herczeg Józsefrõl elmondta,megvan a kapcsolati tõkéje,affinitása, szónoki képessé-ge, hozzáértése, azaz min-den, ami erre a posztra alkal-massá teszi. Kováts Balázst –mint elárulta – örömmel töl-tötte el, hogy örökös tiszte-letbeli elnökké választották,hiszen ez nem szokott elõfor-dulni hozzá hasonló fiatal

emberekkel, csak tisztesség-ben megõszült emberekkel.

Egy másik jelentõs válto-zás is történt a klub életé-ben, növelték taglétszámu-kat. Az alapító okirat alapjána szervezet zárt, belépninem lehet. Most azonban atizenöt fõs tagsághoz nyolcpártoló tag csatlakozott. –Õk egytõl-egyig olyanok,

akik rendszeres vendégeink,és sokat segítettek eddigimunkánkban – indokolta azúj elnök. Herczeg József el-mondta, azon igyekszik,hogy az eddigi színvonalasmunkát folytassa, ami sze-rinte nem lesz egyszerû,elõdje magasra helyezte amércét. – Szeretném, hasenki nem sínylené meg aváltást – mondta. Céljai kö-zött említette, hogy a paksiborokat népszerûsítse, s eztnem titkoltan összekapcsoljavárosvezetõként végzettmunkájával is. Korábbanmint nemzetközi kapcsolato-kért felelõs alpolgármester,most tanácsnokként sokattett ezért a célért. – Kézdivásárhelyen a paksi-ak mintájára borbarát klubalakult, a galántai vásáron isbemutattuk már a paksi bo-rokat és a reichertshofenipaarfesten is – mondta.

Az új elnök végzett borász,de nem hivatásként, hanemhobbiként ûzi a borász-kodást, melynek családjábanmár hagyománya van.

Vida Tünde

Kováts Balázs átadta a stafétát

A Dunakömlõdi Faluházszeretné a településre jel-lemzõ, különbözõ ünnepek-hez kötõdõ ételek receptje-it csokorba gyûjteni. Az el-felejtett vagy még ma iskedvelt helyi ételek recept-jei Bodó Katalin reményeiszerint alapul szolgálhat-nak majd egy dunakömlõdireceptgyûjtemény kiadásá-hoz. Ez talán merész álom-nak tûnik, így apró lépé-senként igyekeznek halad-ni, s elsõként egy recept-börzét, kóstolót tartanak.Ide a karácsonyhoz, újév-hez kapcsolódó helyi ételek– hideg- és melegételek,saláták, sütemények, italokstb. – receptjeit várják. Le-

hetõség szerint nem csak ahozzávalókat és az elkészí-tés módját kérik megjelöl-ni, hanem az étel eredetétis. Az így összegyûlt leírá-sokból december 20-ánételbörzét szerveznek ka-rácsonyi süteménykóstoló-val egybe kötve.

– A süteményekrõl fotó-kat készítünk, ezek fel-használásával 2007-es nap-tárat szeretnénk készíteni– mondja Bodó Katalin. Afaluház vezetõje elárulta,hogy anyagi lehetõségeitõlfügg, hogy milyen kivitelûlesz a naptár, mint ahogy azis pénzkérdés, elkészül-e akönyv.

-tünde-

A karácsony ízei

„Most befejezem az írást.2005. október 5-e van, elsõunokám, Rácz Virág Emesema három hónapos. Szeret-ném hinni, hogy õ már egyélhetõbb világban fog élni,

ahol az értékek a helyükrekerülnek.” Így ír Rácz Sán-dor a Parázsló szándék címûkönyve utószavában. A 73éves szerzõ paksi elõadása akétszázadik lehet, tudtukmeg azon az estén, amikor aPákolitz István VárosiKönyvtár és a KeresztényÉrtelmiségiek Paksi Cso-portja meghívására váro-sunk vendége lehetett.

– Szerszámkészítõ vagyok,nem író, sem történész –hangsúlyozta elõadásábanés a könyvben is, amelynekolvasóját magával ragadjaaz egyszerû, tiszta fogalma-zás, az õszinteség, a szenve-dély, a fájdalom.

bézsé

Parázsló szándék

Page 9: PH 2006 12 15 · csõházat, itt van tizenöt la-kás, illetve szétszór va a város családi házas részein tizenhá - rom. Az elõbbiek kivétel nél-kül összkomfortosak, az

M O Z A I K 9

Fotó: Vida Tünde

A mostanra már átalakultIfjúsági, Családügyi, Szo-ciális és EsélyegyenlõségiMinisztérium támogatásá-val rendezi meg „Te is másvagy, te sem vagy más”programját a DunakömlõdiFaluház. A több héten áttartó, toleranciát, a más-ság elfogadását erõsítõprogram egy személyiség-fejlesztõ önismereti tré-ninggel indult. A követke-zõ állomás egy látogatásvolt, melyet a kömlõdi fia-talok tettek a bölcskeiSzent András otthonban.Az intézetben pszichiátriaigondozás alatt álló betegekélnek, itt a nyolc fiatal kö-zös kézmûves foglalkozá-son vett részt az otthon la-kóival. A látogatás nemmarad viszonzatlan, aSzent András otthon lakóiszombaton lesznek a köm-lõdi faluház vendégei. Akét program között elteltidõ sem volt eseménytelen,a program keretében „abil-

ity park” várta az érdeklõ-dõket. Itt tolókocsival,mankóval közlekedhettek,némán vagy éppen süketenkommunikálhattak a falu-házba betérõk. A park arranyújtott lehetõséget, hogybárki saját bõrén tapasz-talja meg, milyen nehézsé-gekkel kell szembenézniüka fogyatékkal élõknek, sé-rülteknek. A szervezésbena Dunakömlõdi NyugdíjasÉrdekszövetség tagjai se-

gítettek a Faluház munka-társainak. A program irántnagy volt az érdeklõdés,fõként gyerekek bújtak amozgássérültek, siketek,vakok, némák bõrébe.Szombaton „Karácsonyiszivárvány” mûsorral zá-rul a tolerancia, a megér-tés, az elfogadás jegyébenszervezett program. Itt aváros Ifjúsági, Sport ésEsélyegyenlõségi Bizott-ságának elnöke, MezõsiÁrpád mond köszöntõt,majd a bölcskei Szent And-rás Otthon lakói elõadják„A császár új ruhája” címûdarabot. Fellép még aNémetkéri Roma Hagyo-mányõrzõ Együttes. Adunakömlõdi gyerekek ésfiatalok két Andersen me-se színpadi változatávalmutatkoznak be. Bíró Sán-dor kakasdi hallássérültképzõmûvész tárlata is aprogram keretében leszlátható.

-vt-

Egymás elfogadására nevelnek

Frissen vágott fû illata jár-ja be a levegõt, a lelátó mégüres, de néhány ember márfeltûnik a bejáratnál. Egynagy, összehajtogatott, le-pedõt cipelnek magukkal,és elfoglalják helyüketszektorukban. Kabátjukalól elõvillannak a zöld-fe-hér mezek, elõkerülnek atáskákból a dobok és máshangszerek, majd kiterítikaz elõbb behozott hatalmasméretû zászlót.

Az Atomic Strike szurkoló-csapata megérkezett. Közbena tribün is megtelik lelkesdrukkerekkel, öregek, fiata-lok egymás mellett ülnek ésszorítanak csapatukért, aPaksi FC-ért. A sorok közötttalálkozhatunk olyanokkal,

akik zenélnek, énekelnek,zászlókat lengetnek. Demindezt szeretetbõl, sport-szerûen, saját csapatukatbuzdítva, és nem az ellenfeletbecsmérelve teszik.

– Sokáig fociztam a PSE-ben, a klub nagyon közel állhozzám – mondja LisztmájerBalázs, az Atomic Strike ve-zetõ szurkolója. Már az NBII-es tagság idejében szóbakerült, hogy mi lenne, ha ösz-szehoznának néhány futball-szeretõ fiatalt, akik élnek-hal-nak a csapatért, de igazábólaz NB I. õszi idényére alakultmeg hivatalosan a csoport.Nevüket, mely magyarulatomcsapást jelent, egy új-ságcikk címe ihlette, ami be-hatóan foglalkozott a Zala-egerszeget verõ paksi csapat-

tal. Felkeresték a klubot,hogy szeretnének egy hivata-los szurkolói csapatot létre-hozni. Haraszti Zsolttól min-den támogatást megkaptak, atranszparensek és zászlók el-készítésében a Szabó SportKft. is segítségükre volt. Csa-ládi légkörben barátnõk, ro-konok segítségével varrták azászlókat, melyeket azóta isnagy becsben tartanak. Acsoport három taggal indult,Balázson kívül Horváth Ta-más és Wenhardt Ákos volt azalapító. Azóta a társaság tízfõre bõvült.

Nem túlzás, együtt lélegez-nek a csapattal, a mérkõzésenminden másodpercet közösenélnek meg. Arra a kilencvenpercre számukra teljesenmegszûnik a külvilág, csak apálya létezik. Buzdítják csa-patukat, ha valami nem sike-rül, és egymás nyakába ugra-

nak, önfeledten örülnek, harezdül az ellenfél hálója. Ba-lázs elárulja, õk csak azértjárnak ki, hogy biztassák aPaksi FC labdarúgóit, sport-szerûen, balhék és egyéb at-rocitások nélkül. Megesett,hogy az ellenfél hírhedt szur-kolói dicsérték meg õket afantasztikus hangulat, a fairszurkolás miatt. Volt olyan is,amikor szidták õket, de az le-pereg róluk, csak a pályárakoncentrálnak.

Közben a kijárón hallatszika futballcsukák kopogása, azarcok teljesen átszellemül-nek, érezni lehet a feszültsé-get. A focisták felsorakoznaka pályán és elhangzik a síp-szó. A pupillák beszûkülnek,az adrenalin felszökik. Nemlehet hallani mást, csak azAtomic Strike kezdõ rigmu-sait, zúg a „Hajrá Paks!”

Fellinger József

Békés atomcsapás

Mi van a

puttonyban?

A paksi úttörõk szervezé-sében idén is sok paksi kis-diák vehetett részt a Fõvá-rosi Nagycirkusz Mikulás-napi mûsorán. A Mi van aputtonyban? programra aDeák Ferenc Általános Is-kola 170 tanulója, összesenhat osztály utazott el,tudtuk meg Mezõsi Árpádszervezõtõl. Kirándulásu-kat az iskola Gyermekein-kért, Jövõnkért elnevezé-sû alapítványa és a városönkormányzata támogat-ta. A gyerekek egy kelle-mes napot töltöttek Buda-pesten, jártak a Termé-szettudományi Múzeum-ban is. A legemlékezete-sebb természetesen a cir-kuszlátogatás volt, hiszenfergeteges gyermekmû-sort láttak, többen közülükajándékkal tértek haza, snéhányan be is mutatkoz-hattak a porondon.

-vida-

Page 10: PH 2006 12 15 · csõházat, itt van tizenöt la-kás, illetve szétszór va a város családi házas részein tizenhá - rom. Az elõbbiek kivétel nél-kül összkomfortosak, az

10 M O Z A I K

Fotók: Balog Judit (fent), Csahóczi Fotó (lent)

– Te nem vagynormális! Eztnem tudodmegcsiná ln i ,ehhez szakem-ber kell! – vágtaa fejemhez apárom.

Szakember?!Nem házat aka-rok építeni, csak

a mostanit kifesteni, letapétázni, és persze azajtókat, ablakokat lemázolni. Ez nem lehetolyan nagy kunszt – gondoltam én –, úgyhogykivettem két hét szabit, és nekiláttam a munká-nak. Párom hiába utalt arra a nem elhanyagol-ható körülményre, hogy november van, ésilyenkor csak egy õrült áll neki ajtót, ablakotfesteni. Egy picit azért aggódtam az idõjárásmiatt, ugyanis még frissen élt bennem az októ-ber végi mínusz három fok, amikor elfagyott avízórám. Az a dög, mit sem törõdve azzal, hogyennél jóval hidegebbet is ki kellene bírnia, víz-esésként zúdította a vizet az aknába, melyolyan szûk volt, hogy normális méretû férficsak vigyázzállásban tudott benne megmarad-ni. Mint kiderült, törpéket nem alkalmaz a víz-mû (micsoda hanyagság!), így magam kény-szerültem lemászni az aknába. Most azonban a„pesti ember” jó idõt jósolt, úgyhogy novem-ber ide, tél oda, egy snassz festés-mázolásnem okozhat gondot. A tervem, mely szerintmindent átfestek, az elsõ nap módosult, még-

hozzá radikálisan. Felmérve a szobák méretét,a bútorok mennyiségét és súlyát, úgy döntöt-tem csak a hibákat javítom ki. Annak idején apincébe vittük a maradék – egy évig eltartható– festéket, melynek tetejérõl lekapartam az öt-éves penészt, majd spajszerral (a lángvágótnem találtam) felnyitottam a dobozt, és bõszenfesteni kezdtem. Az eredménytõl könnybe lá-badt a szemem. A halványsárga falon a korall-pirosba forduló narancssárga pacák döbbene-tes látványt nyújtottak. Aztán láss csodát, aszínkavalkád lassan halványulni kezdett, majd afal eredeti színéhez szelídült. Semmi folt, sem-mi paca, a szoba frissen, tisztán és fõleg egy-színûen tündökölt. A fehérre meszelt szobákkalmég kevesebb gondom volt, a mohazöld szél-fogóval és elõszobával viszont annál több. Ezta színt ugyanis keserû tapasztalataim szerintsem javítani, sem pedig átfesteni nem lehet,(mármint a magam erejébõl), maradt tehát atapétázás. A feladat elvégzését nagynénémhathatós segítségével képzeltem el (régi házikisiparos, szakterülete; horgolás, kötés, tapétá-zás), aki rendkívül készséges volt, ám amikormegtudta melyik két helyiséget szándékozommegcsinálni, elfehéredve közölte, inkább egy-maga levág két disznót, mint azt a csövekkel,ajtókkal ki- és beugrókkal megáldott két kis lu-

kat kitapétázza velem. De megcsináltuk! Estéreugyan már nem csak a hajam, de a szempillámis csupa ragasztó volt, nem beszélve a fülem-rõl, még két nap múlva is találtam benne né-hány megszáradt ragasztódarabot. Az amúgyis szabadszájú nagynéném pedig még magá-hoz mérten is sokat káromkodott. Átkozta a na-pot, amikor megismert, a vert falú csámpásházamat, az ócska habtapétát és még a macs-kámat is. Ez utóbbi érthetõ volt, elég zavaróugyanis, ha három méter, ragasztótól csöpögõtapétával a kezünkben próbálunk meg felmász-ni a létrára, miközben egy harmincdekás szõr-csomó kapaszkodik foggal-körömmel a bo-kánkba.

Ehhez képest az ajtók, ablakok javítófestése,már gyerekjáték lesz – gondoltam –, nem szá-molva a száradási idõvel, ami november kör-nyékén, még enyhe idõjárási viszonyok közöttis elég sok. Mindezt csak tetézte, hogy össze-kevertem a festékes dobozokat, így a munkámmenete a következõképpen nézett ki: alapo-zás, pici száradás, festés, nagy száradás, shogy még szebb legyen: a javítófestés javítá-sa, melyet zománcfesték helyett újra alapozó-val végeztem el, tehát újra át kellett kennem,immár negyedszer, az összes ajtót és ablakot.András-napra azonban minden kész volt, mégén is. Este már megadóan írtam fel az általamismert mesterek neveit az andráscsillag suga-raira, hogy amelyik az esti letépdesés után vé-gül megmarad, az érkezzék karácsonykorleánykérõbe… Hahn Szilvia

Plörõ

Magad uram, ha…

Kevés emberrel találkoztam, aki már de-cember közepén tudta, mi lesz a karácso-nyi menü. Persze akadnak családok, aholkialakult szokások vannak, de néhányanszeretik az újításokat. Közéjük tartozikLedneczki Gyuri is. Korábban is gyak-ran ragadott fakanalat, de mióta nyug-díjba vonult, gyakrabban élheti ki kreati-vitását a konyhában. Mivel gyerekkorá-ban hárman voltak férfiak a családban,és õ utált takarítani, ezért inkább édes-anyjának segédkezett a fõzésben. Máraeljutott oda, hogy bármit, bármikor szí-vesen elkészít egy pohár bor társaságá-ban. Ráadásul, ha õ fõz, el is mosogatmaga után!

Gyuri most a zöldséges csirke receptjétosztotta meg velem, melynek elõkészü-letei tovább tartanak, mint az étel elké-szítése. Elsõként a csirkecombokat sóz-zuk és borsozzuk be, majd tegyük félre.A répákat uborkareszelõvel szeljük vé-

kony kari-kákra, atöbbi zöld-séget pedig– a burgo-nya kivéte-lével – vág-juk vékony-ra, ezutánételízesítõ-vel szórjukmeg. Vajaz-zunk ki egynagy tepsit,rakjuk bele a combokat, és halmozzuk ráa zöldségeket. Öntsük alá a fehérbort, fó-liázzuk le, és elõmelegített sütõben 150fokon 30-40 percig pároljuk. Az idõ letel-

tével fordítsunk a rétegeken, és alulrólhelyezzük felülre a husikat. Meghámo-zott, kimagozott fél almát tegyünk min-den comb tetejére. Ezután toljuk visszaa sütõbe és 200 fokon pirítsuk meg. Köz-ben folyamatosan locsolgassuk saját le-vével. Mikor már látszik, hogy az alma ismegsült, reszeljünk rá sajtot, és ha az ismegpirul, akkor kész a hús, nekilátha-tunk a köret elkészítésének. Gyuri sze-rint ez az étel a krumplis csodával az iga-zi. Héjában fõzzük meg a burgonyát, há-mozzuk meg, majd kivajazott tepsibe ká-posztareszelõn egyenletesen reszeljükbele egy sornyit. A tejfölt keverjük kiegy evõkanál ételízesítõvel és a tojással,aztán jöhet egy réteg krumpli, egy rétegszósz, amíg el nem fogy. Elõmelegítettsütõben 200 fokon fél órát kell sütni. Haa teteje megpirult, erre is reszelhetünksajtot. Kockákra vágva tálaljuk a zöldsé-ges csirke mellé. Gyuri savanyúságnakecetes paprikát vagy karfiolt javasol hoz-zá. A finom ebéd és a hangulatos beszél-getés mellé pedig egy jó pohár száraz fe-hérbort. sete

Mit süt-fõz ma?

Ledneczki György

Hozzávalók: fejenként 3-4 db csirke-comb, 20 dkg sajt, néhány szem alma,sárgarépa, fehérrépa, karalábé, vörös-hagyma, fokhagyma, zöldpaprika, más-fél dl fehérbor, 1 kg burgonya, 1 nagy po-hár tejföl, 1 tojás, ételízesítõ, só, bors.

Page 11: PH 2006 12 15 · csõházat, itt van tizenöt la-kás, illetve szétszór va a város családi házas részein tizenhá - rom. Az elõbbiek kivétel nél-kül összkomfortosak, az

Lenkei István édesanyja Új-szövetséget tanított a teoló-gián, de ami még fontosabb,a család mindennapjait az Is-tenhez való viszony határoz-ta meg. –A gyermeki léleknyitott, fogékony minden új-ra, ezért a szüleim által mu-tatott példa befogadása, azIsten szeretete teljesen ter-mészetes volt számomra –mondja István. Ma is kelle-mes emlékeket ébreszt ben-ne, mikor gyermekkoráravisszaemlékszik. Leginkábbazt szerette, mikor estén-ként édesanyja a gyerekbib-liából felolvasott. Felcsepe-redve látta a reformátusegyház pozitívumait, de ezzelegyütt elesett voltát is. ADebreceni Református Gim-názium diákjaként, azonoskorú társaihoz hasonlóankritikus világszemlélet jelle-mezte, s esetében e mellé

társult a református egyházkritikája. – Csak akkor vanjoga bírálni valakinek, ha ké-pes és hajlandó változtatniazon, ami szerinte rosszulmûködik – vallja. Ezért talánnem is volt más választása,mint a lelkészi pálya. Az is-kolai szabályok az átlagosnálszigorúbbak voltak, de nemvolt nehéz betartani õket.Késõbb a Károli Gáspár Re-formátus Egyetemen kop-tatta az iskolapadot. Mikorteológusként elõször állt ahívek elé, igencsak remegetta térde. Aztán kezdõ lelkész-ként ennél jóval komolyabbfeladatot kellett megoldania.Nagydobsza és környéke –mely összesen nyolc falut je-lentett – református lelkészelett. Mivel ott már évtizedekóta nem volt helyben lakólelkész, nekik kellett össze-kovácsolni a közösséget. Ist-

ván megnõsült, s a munká-ban is társra lelt. Felesége,aki szintén lelkész, kezdet-ben státuszt nem kapottugyan, de mindenben segí-tette férjét. Öt évet dolgoz-tak ott, s komoly eredmé-nyeket értek el. Idõközben acsalád is gyarapodott. Há-rom kislányuk született,majd Paksra költözésük utánjött a legkisebb, szinténlánygyermek. Igyekszik szá-mukra olyan meghitt, szere-tetteljes hangulatot biztosí-tani, amilyet õ köszönhetszüleinek. A nyári szabad-ság, mely legalább két hét-bõl áll, fontos szerepet tölt

be a család éle-tében. Egy ré-szét együtt töl-tik, másik ré-sze csak a fel-nõtteké, ilyen-kor a kicsik anagyszülõknélvannak. Ist-vánnak az av é l e m é n y e ,hogy bár fon-tos a családiegyüttlét, delegalább ilyenfontos, hogy aszülõk kikap-csolódjanak,

feltöltõdjenek, egymásra fi-gyeljenek, mert így tudjákigazán szeretni gyermekei-ket. A lányokkal egyébkéntsokat bicikliznek, s régebbenIstván rendszeresen tenisze-zett. Ám mióta edzõpartne-re, a római katolikus káplánelköltözött Paksról, õ sem lá-togatja a teniszpályát. Egy-re gyakrabban megfordulazonban valamelyik ausztriaisípályán. Eleinte tiltakozott,mikor a hívek kérték, szer-vezzenek sítábort. Máranemcsak megszokta ezt a té-li sportot, hanem kedveltszórakozássá vált számára.Meg persze a közösség épí-tésének fontos eszközévé.Mikor Pakson munkába állt,célul tûzte ki magának,hogy szolgáló közösségetépítsen. Azt szeretné, ha mi-nél több ember érezné, hogymûködik itt egy közösség,amelynek tagjai Jézus-kö-vetõ emberek. Vallja, hogy arászorulók, elesettek meg-segítésén keresztül is lehetIstent szolgálni. A közösséglétrejött, minden nyárongyerektábort szerveznek,alapítványt mûködtetnek arászorulók számára. Szán-dékában áll ezt a folyamatottovább erõsíteni, s az egyesgyülekezetek közöttiegyüttmûködésen javítani.Szeretné, ha Isten szeretetemindenkihez eljutna, külö-nösen Karácsony idején.

-Gyuri-

Gitár, kosárlabda és kitûnõtanulmányi eredmény. Alegrövidebben így lehetjellemezni Pintér Mátét. AII. Rákóczi Ferenc Általá-nos Iskola hetedikes tanu-lója szorgalmas, kiegyen-súlyozottan teljesítõ diák,bizonyítja ezt a fent emlí-tett iskolai eredmény, deezt mondja zenetanára iszenei munkájáról. Mátéhat éve diákja a zeneisko-lának, két év szolfézstanul-mányok után csapott a hú-rok közé Szabados Lászlótanár úrnál, aki elmondta,hogy növendéke vizsga-

eredményei itt is a legkivá-lóbbak. Máténak már kis-iskolás korában a gitár volt

a kedvenc hang-szere, de csupánhobbiból zenél,nem erre a pályá-ra készül. Távo-labbi jövõjét azinformatika terü-letén képzeli el.Z e n e h a l l g a t á smellett sok idõttölt a számítógép-nél is, de nemcsak a négy falközött tölti napja-it, másik nagykedvence a kosár-labda. Az ASEserdülõ csapatá-nak tagja, és per-

sze lelkes szurkolója anagy csapatnak.

bézsé

M O Z A I K 11

Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Molnár Gyula (lent)

A karácsony szelleme évrõl évre rabul ejti az embere-ket. Lenkei István számára a meghittségen, ünnepélyeskellékeken, és az ajándékozáson túl ez az ünnep Istenszeretetérõl szól. Református lelkészként legfõbb vá-gya, hogy szolgáló közösséget építsen Pakson.

Jó napot, mi újság?

Lenkei István

Tehetségesek, fiatalok

Pintér Máté

Page 12: PH 2006 12 15 · csõházat, itt van tizenöt la-kás, illetve szétszór va a város családi házas részein tizenhá - rom. Az elõbbiek kivétel nél-kül összkomfortosak, az

12 S P O R T

Fotók: Nagypál Béla (fent), Wollner Pál (lent)

A tavaszról elõrehozott kétmérkõzéssel zárult a Borso-di Liga „õszi” küzdelemsoro-zata. A 15. fordulóban a Pak-si FC a sereghajtó Vácot fo-gadta a Fehérvári úton. Azösszecsapás elõtt LengyelFerenc elmondta, nehézmérkõzésre számít, míg ahazai szurkolók egyértelmûpaksi sikert vártak. A 0:0-ravégzõdõ összecsapás után ki-derült, a zöld-fehérek edzõjejól gondolkodott. Az elõzete-sen megbeszélt taktika elle-nére elmaradtak a várt roha-mok, bár mezõnyfölénybenjátszott a Paks, igazán nagygólszerzési lehetõség nemalakult ki a vendégkapuelõtt. A fordulás után máregy bátrabban, célratörõb-

ben futballozó hazai csapatjött ki az öltözõbõl, lehetõsé-gek sokaságát dolgozták kiBuzásék. A helyzetkihaszná-lással azonban megint sokprobléma adódott. A paksicsatárok vagy nem találtákel a kaput, vagy a kapus vé-dett bravúrral. A vége elõttnem sokkal szabadrúgásbóla paksi felsõ lécen csattant alabda, így a döntetlen telje-sen igazságosnak mondható.

A következõ fordulóban alegutóbbi bajnok ellen ide-genben lépett pályára Len-gyel Ferenc együttese. ADebreceni VSC-vel augusz-tusban 0:0-át játszottak apaksi legények, így a pont-szerzés is már bravúrnak szá-mított volna a Nagyerdõben.

A Paksi FC sokáig jól tartottamagát, sõt több alkalommal isveszélyeztették a debrecenikaput, de Báló, Kiss Tamás ésVarga is hibázott. A 85. perc-ben Leandro bevitte a gyõz-tes találatot, és ha nehezen is,de 1:0-ra legyõzte az újoncot aDebrecen.

A bajnokság átmenetilegszünetel, de a január 10-énmár megkezdõdik a téli fel-készülés. Lengyel Ferencedzõ elmondta, mindenképpszeretnék megerõsíteni a ke-retet. A személyi kérdések-rõl azonban még korainaktartotta nyilatkozni. A PaksiFC az elõkelõ 8. helyrõl vár-hatja a Tatabánya elleni ta-vaszi rajtot.

efgé

Helytáll a PFC az NB I-ben

A 2006–2007-es férfi NB I-eskosárlabda-bajnokságbansok minden megtörtént máraz Atomerõmû SE csapatá-val, de két dolog még nem.Az egyik, hogy egymás utánkét bajnokit nyer ZsoldosAndrás együttese, a másikpedig, az hogy idegenben tu-dott gyõzni a paksi gárda. Azelmúlt két hétben mindkettõ-re sor került, így elmondhat-juk: javuló formában van azASE. A bajnokság 9. forduló-jában az Univer Kecskemétlátogatott a Gesztenyés útisportcsarnokba. A fordula-tokban gazdag, a nézõk szá-mára rendkívül izgalmas ösz-szecsapáson kiélezett végjá-tékot követõen 81:80-ra gyõ-zött a tavalyi bajnok. A paksicsapatból Mészáros, Horváthés Walters teljesítménye di-csérhetõ. Következõ össze-csapását december 5-én azEurópa Kupában játszottaZsoldos András csapata. Atörök Banvit ellen hazai pá-lyán a nyitó negyedet meg-nyerte, a következõ hármat

elbukta az ASE. Az EK 5.fordulójában 82:61-re gyõ-zött a vendéggárda.

A legutóbbi bajnokin Deb-recenben léptek parkettreCziglerék. Az anyagi gondok-kal küzdõ Vadkakasoknáltöbb kulcsjátékos nem vállal-ta a szereplést, így egy meg-fiatalított együttessel néztekfarkasszemet a piros-kékek.Az összecsapáson aztán ha-mar kidomborodott a két csa-pat közöti különbség, mind anégy negyedet megnyervefölényesen gyõzött az Atom:Debreceni Vadkakasok–A-tomerõmû SE 63:84. A talál-kozó második félidejében JanPavlik a paksiak irányítójasúlyos sérülést, térdsza-lagszakadást szenvedett, ígyõt is hosszú ideig nélkülözniekell Zsoldos Andrásnak. De-cemberben még egy bajnokitjátszik a Zsoldos gárda. 20-án, szerdán hazai pályán aPécs ellen mérkõzik az ASE.Lapzárta után érkezett:Azovmas Mariupol–Atom-erõmû SE 88:62 efgé

Javuló formában az Atom

A Demeter Egyesület és az Atomerõmû SE TermészetjáróSzakosztálya gyalogtúrát szervezett az Ürgemezõn, melyetmaga a Mikulás vezetett. A 10-15 fokos decemberi tavasznakköszönhetõen több mint ötvenen vettek részt az év végi kirán-duláson. A 3–4 kilométeres távot a legkisebbek is könnyedénteljesítették. A strand melletti tónál a Mikulás kis meglepeté-sekkel kedveskedett az apróságoknak, akik a kirándulás alatttöbbször megálltak, hogy játékos vetélkedõben vegyenekrészt. A túrát követõen évértékelõt is tartott a két egyesület.Jakab Albert, az ASE szakosztályelnöke elmondta, rendkívülsikeres volt a 2006-os év. A Demeter és az ASE sosem egy idõ-ben rendezte túráit, ezért mindkét szervezet kirándulásain né-pes gyaloglótábor gyûlt össze. Több országos versenyen résztvettek. Kiemelte, hogy a Bakancsos Atom-kupán és a dél-me-zõföldi teljesítménytúrán a résztvevõk száma mindkétszermeghaladta a kétszáz fõt. röné

Motorral érkezett a Miku-lás több paksi iskolába ésóvodába a Paksi Autó- és Mo-torsport Egyesület jóvoltá-ból. A gyerekek és a járóke-lõk körében nagy sikert arat-tak a szaloncukrot osztogatónagyszakállúak. Nem ez voltaz egyesület elsõ jótékonyakciója, több gyerekrendez-vények részt vettek már.

Page 13: PH 2006 12 15 · csõházat, itt van tizenöt la-kás, illetve szétszór va a város családi házas részein tizenhá - rom. Az elõbbiek kivétel nél-kül összkomfortosak, az

S P O R T 13

Fotó: Cél Fittness

Újabb fordulón vannak túlaz Atomerõmû SE sakkcsa-patai. Az NB I Szabó Lász-ló-csoportjában szereplõpaksi gárda tagjai ezúttalidegen környezetben ültekasztalhoz. A Tabáni Sparta-cust könnyûnek mondhatómérkõzésen 9:3-ra múltákfelül az atomosok. VidékiSándor, Pataki Gyõzõ, FodorTamás, Molnár Béla, TóthLili és Balázs Gábor is gyõ-zött, míg Berkes Ferenc,Ács Péter, Csom István,Szabó Krisztián, GyörkösLajos és Siklósi Zoltán dön-

tetlent ért el. Az NB I/BCharousek-csoportjábanjátszó ASE-II. is a fõváros-ban vendégszerepelt. APénzügyõr elleni 7,5-4,5 ará-nyú vereséggel végzõdõ ösz-szecsapáson Ignácz Máriaés Tancsa Róbert állt felgyõztesen az asztaltól, Má-csik Tamás, Gosztola Istvánés Kis József remizett. A kö-vetkezõ fordulóban decem-ber 17-én az ASE elsõ csa-pata a Makóval, míg a máso-dik számú atomos együttes aLövõ SE-vel mérkõzik.

efgé

Idegenben is nyert a sakkcsapat

Az alapszakasz felénél márnincs száz százalékos csapata 17. ESZI–Duna Sport ku-pán. A listavezetõ GalaxyCasino nyolc mérkõzésenhat gyõzelemmel, egy ráve-zetéses gyõzelemmel és egyvereséggel vezeti a tabellát,de vesztett pontok tekinte-tében a Módos–Bor FC áll alegjobban, miután öt gyõzel-me mellé csak egy rávezeté-ses vereséget könyvelhet el.A felsõházba a Galaxy, a

Módos–Bor, a Kresz-park–Beanett, a TanyaCsárda biztos befutónak tû-nik, de a tavalyi bajnokPlakész is jó eséllyel pályá-zik az elsõ hatba. A maradékhelyért az Etalon és a PSEifi küzd egymással. Érde-kesség még, hogy az utóbbiévekben mindig a felsõház-ban szereplõ Gszelmann-H.L.M gyengélkedik az ideiidényben.

röné

Magyarországon már rendeztek ilyet, de Pakson amúlt szombati volt az elsõ spin racing, illetve valamivel is-mertebb, elterjedtebb nevén spinning maraton. Az ötletMihály Melindától, a Cél Fitness edzõjétõl származik. –Nem titok, a harmincadik születésnapomat ünnepeltem amaratonnal. A törzsvendégeknek biztosítottunk lehetõsé-get a részvételre – mondta. Három órán át, három edzõ –Támerné Lukács Beáta, Fehér Imre és Mihály Melinda –irányításával tekertek folyamatosan a hölgyek. Hogy neveszítsék el kedvüket és lendületüket, ez alkalommal nema szokásos zenére edzettek, hanem egy kongadobos dik-tálta az ütemet. -vt-

Vezet a Galaxy Casino

Az elsõ Paks Kupa tenisz-versenyt három korcsoport-nak írták ki a szervezõk. Aversenyzõk L12, 14 és 16-ban indulhattak. Nagy End-re versenybíró elmondta,kéthetente rendeznek ilyenvagy ehhez hasonló verse-nyeket az országban, de apaksi teniszsátor az egyiklegkorszerûbb. A kiváló he-lyi körülmények ellenére azL12-es korosztály verse-nyét jelentkezõ híján nemtudták lebonyolítani, a má-sik két kategóriában márnem volt ilyen gond. A kétkategóriában induló paksiFábián Ágnes könnyedéngyõzött az L14-esek mezõ-nyében, míg az L16-banranglistaelsõ soproni JaniRéka diadalmaskodottKlopcsik Dia elõtt. Az L16párosban a Jani–Klopcsikkettõs gyõzött, megelõzve aFábián–Vágner és aNagy–Szilbeck duót. efgé

Idén is megkezdõdtek a váro-si és városkörnyéki diákolim-piák. Az elmúlt hetekben a 3.és 4. korcsoportos lány és fiúfloorballmérkõzéseket ren-dezték. Az õszi városi bajnok-ságban még nincsenek to-vábbjutók, ezek az összecsa-pások csupán felmérõ jelle-gûek, felkészülés a tavaszimegyei döntõkre. A fiúknálés a lányoknál egyaránt a De-ák Ferenc csapata gyõzött. Agyengébbik nem 3. korcso-portjában is deákos siker szü-letett a Bezerédjsek elõtt,míg a 4.-ben elsõ lett aBölcske, második a Deák ésharmadik a Bezerédj.

A 2005–2006-os tanév me-gyei döntõjének érmeit de-cember 13-án szerdán Szek-szárdon adták át rengetegpaksi díjazottal. Poór József,a Diáksport Bizottság elnö-ke elmondta, legnagyobbszámban a floorballozókképviseltették magukat, dea kajak-kenu, a cselgáncs ésa többi sportág versenyzõi-bõl is kerültek ki érmesek.Jövõ héten tovább folytatód-nak a floorballmérkõzések,majd a teremlabdarúgásélesz a fõszerep, melynek me-gyei döntõjét jövõre Paksonrendezik.

efgé

Paksi diákolimpikonokSzép sikereket értek elaz ASE természetjáró szak-osztályának tagjai a 2006-osOrszágos TermészetjáróTájékozódási Egyéni ésCsapat Bajnokságban.Egyéniben harminckilen-cen indultak, öt versenytbonyolítottak le. Elsõ he-lyen végzett és így országosbajnok lett Jakab Albert.Csapatbajnokságban tizen-négy helyszínen rendeztekversenyt az ország különbö-zõ tájegységein. Az „A” ka-tegóriában induló nyolc csa-pat közül 3. helyezést ért ela Demeter Atomerõmû SE,azaz a Jakab Albert, BányaiLászló, Berlinger Anita, Ja-kab Éva, Fercs Lajos össze-tételû csapat. Az „A50” ka-tegóriában induló tizenegycsapat közül a Turisták De-meter Egyesület hatodik, aPARTOSOK hetedik lett.Az ATOM-SV kilencedikhelyen zárt. Wollner Pál

Page 14: PH 2006 12 15 · csõházat, itt van tizenöt la-kás, illetve szétszór va a város családi házas részein tizenhá - rom. Az elõbbiek kivétel nél-kül összkomfortosak, az

14 M O Z A I K

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A híres festõmûvész nevét ésmunkásságát minden szakle-xikon ismeri. Jóllehet nemPaks szülötte, de házasságarévén élete utolsó évtizedétvárosunkban töltötte, sírja apaksi evangélikus temetõbentalálható.

Wellman Róbert Szebenvármegyében, Szerdahelyenszületett 1866. július 10-én.Képzõmûvészeti tanulmá-nyait a müncheni akadémiánés a budapesti Mintarajzis-kolában végezte. Mestereiközött találhatjuk SzékelyBertalant is. Hosszabb idõttöltött Német- és Olaszor-szágban, Hollandiában ésLondonban. 1925-ben Rómá-ba költözött, évekig ott dol-gozott. Elsõ fontos bemutat-kozása 1894-ben volt Seges-váron, ezt követte a münche-

ni, a budapesti, majd a berli-ni kiállítása. 1907-ben Buda-pesten, 1918-ban Berlinben,kizárólag hölgyek számárafestõiskolát mûködtetett.

Rajzai közül többet, illetveaz Anya gyermekével c. ké-pét a Magyar Nemzeti Galé-ria õrzi, de munkái megta-lálhatók olasz galériákban, smagyar városok képtárai-ban is.

Hallatlan gonddal és ügyeskézzel formálta meg portré-it. A német iskolákon szer-zett alapossága érdekesenötvözõdött az olasz mûvé-szek lírájával. Lyka KárolyMûvészet c. folyóiratában(1907. VI. évf.) olvashatjukróla: „…Elsõ tekintetre arajztudás nagysága köti le fi-gyelmünket: végtelen lelkiis-meretességgel követi nyom-

ról nyomra egy arc, egy kézformáját, kérlelhetetlenülfelfedi a hajlások finomsá-gát, … Szinte csodálni való,mint fut végig a tónusok fi-nom árnyéka rajz formáin,mint élénkíti azt s teszigazdaggá… Érdemes meg-figyelni, mint vész el egy haj-ló vonal, egy tónus, szintenesztelen decrescendoban atöbbi közé, a mint siklik egyárnyék finom köde egy for-mán; alighogy a ceruza vagykréta nyomot hagyott a papí-ron; alighogy a kéz néhánymozdulatra készteti a szer-számot. Wellmann, a rajz tu-dósa, ezeknek a lehelletes fi-nomságoknak a grafikusköltõje….”

Már idõs ember volt, ami-kor 1938-ban házasságot kö-tött a paksi születésû Hor-

váth Gizellával, HorváthSándor paksi evangélikus es-peres leányával, s haláláigvárosunkban, pontosabbanGyapán éltek a feleségeédesapjától örökölt birtokon.1945 után természetesen azõ földjeiket is államosították.Kúriájukba több családot isbeköltöztettek, csak egy kisszobát hagytak meg számuk-ra. A még ma is élõ gyapaiakemlékezete szerint már a há-borús években is, de különö-sen birtokuk elvesztése utánszegényesen éltek. A képekeladása, régi vagyontárgyaikelkótyavetyélése is csak szû-kösen fedezte megélhetésü-ket. Kis fehér csacsifogatu-kon jártak be Paksra vagy akörnyezõ erdõkbe gombász-ni, gyakran egykori bérlõikadták össze ennivalójukatszeretetbõl. Wellmann Ró-bert 1946. február 22-én haltmeg, felesége tíz évvel éltetúl õt.

Kernné Magda Irén

Híres paksiak, paksi hírességek

Wellmann Róbert

Közel háromszázötven diákrészvételével rendezték megaz idei Ki mit Tud?-ot a paksiúttörõk és a Paksi Közmûvelõ-dési Kht. A rendezvény törté-nete 2003-ban háromnapos,országos megméretéssel kez-dõdött, amelyet a helyi úttö-rõszervezet az országos köz-ponttal karöltve hirdetettmeg. Ezután a mûvelõdésiközpont és a paksi úttörõk,élükön Mezõsi Árpáddal úgydöntöttek, hogy kisebb kör-ben ugyan, de folytatják. Ígykét évvel késõbb újra megmu-tathatták a gyerekek, hogy kimit tud. Korábban négy kate-góriában, idén kettõben vár-ták a nevezéseket az általánosés középiskolás diákoktól. Avers-, mese-, és prózamondókösszesen 73-an voltak, õketkét zsûri hallgatta meg, anagyklubban az alsó tagozatosgyerekeket, a színházterem-ben pedig a felsõ tagozatos és

középiskolás versenyzõket.Néptánc, klasszikus- és mo-dern tánc kategóriában többmint kétszáz nevezõ volt, azegyéni, páros, csoportos pro-dukciókkal délután léptekszínpadra a fiatalok. A zsûrik,amelyeknek tagjai többségé-ben nem Paksról, hanemPécsrõl, illetve Budapestrõlérkeztek, nem helyezésekrõl,

hanem minõsítésekrõl döntöt-tek, és az eredményhirdetésután szakmai tanácsokkal lát-ták el a fellépõket. Az irodalmicsoportban kilenc arany, tízezüst, és tizenkét bronz találtgazdára, a táncosoknál pedig13 arany, hét ezüst és szinténhét bronz minõsítés. Paksonmaradt ebbõl a versmondókesetében hét arany, négy ezüstés három bronz, míg a tánco-soknál tizenkét arany, hétezüst és hét bronz. A verse-

nyen rekord is született, apaksi Vidákovics család ötgyermeke közül négyen lép-tek színpadra, közülük hár-man arany minõsítést kaptak,egyikük pedig ezüstöt. Kedvesszínfoltja volt a programnak,hogy az alsósok között óvodá-sok is színpadra léptek, és szé-pen szerepeltek. A pihenésperceiben a résztvevõk meg-tekinthettek egy kiállítást,amely az idén hatvan éves út-törõ szervezetet mutatta be. Aszervezõk azt tervezik, hogy amegyei szintû versenyt régi-óssá emelik. Az még kérdéses,hogy évenként váltakozva mu-tatkozhatnak majd be a gyere-kek a különbözõ mûvészetiágakban, vagy az irodalom, ze-ne és tánc együtt jelenik megegy többnapos programban. Aharmadik Ki mit Tud-ot a pak-si és a megyei önkormányzat,az atomerõmû, a MagyarVersmondók Egyesülete, és aMagyar Napló szerkesztõségetámogatta.

-gyöngy-

Rekordszámú résztvevõ

Page 15: PH 2006 12 15 · csõházat, itt van tizenöt la-kás, illetve szétszór va a város családi házas részein tizenhá - rom. Az elõbbiek kivétel nél-kül összkomfortosak, az

P R O G R A M O K , S Z O L G Á LTAT Á S O K 15

Fotó: Molnár Gyula

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.Paks, Kálvária utca 2.

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Mozi

Dec.16. (szombat) 14:30 óraTÚL A SÖVÉNYENSzinkronizált amerikai

animációs film

Dec. 17. (vasárnap) 19 óraDÖGÖLJ MEG

JOHN TUCKERFeliratos amerikai vígjáték

Dec. 20. (szerda) 19 óraÉN, A NÕ ÉS + 1 FÕ

Szinkronizált am. vígjáték

Dec. 22. (péntek) 19 óraFLYBOYS

– ÉGI LOVAGOKFeliratos am. kalandfilm

Nyitva tartás:

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

Kiállítás

A kiskiállítóban december16-án szombaton 16 órakorlesz a „Jönnek az ünnepnap-ok” címû pályázat ered-ményhirdetése, és egyben abeérkezett pályamunkákbólösszeállított kiállítás meg-nyitója.

TelePaks

Ha kedd, akkor Lelátó!Sportos magazinunk ven-dégei ezúttal Bor Barna,Mészáros Anett ésHangyási László lesznek. Anovemberi U23-as csel-gáncs Európa-bajnokság-ról beszélget velük a mû-sorvezetõ Dallos Tibor.

Szerdán folytatódik a Min-dentudás Egyeteme. A VI.szemeszter 14. elõadását„Infarktus és koleszterin”címmel Karádi István tart-ja, melyet 18:00 órától te-kinthetnek meg.

Az Atomerõmû kosárlabda-csapata bajnoki mérkõzé-sen a Pécs gárdáját fogadjadecember 20-án, szerdán. Amérkõzést csütörtökön17:30-tól felvételrõl láthat-ják a Városi Televízió mû-során.

Az ünnepeket idén is sok-sok dallal teszi meghitté aFortuna rádió! December 24-én, 25-én és26-án karácsonyi zene-döm-pinggel kívánunk békés,boldog karácsonyt, és rádi-ózásban gazdag új évet!Fortuna Rádió! Az ünnep-

napok legszebb dalaival!

Program

A városi mûvelõdési köz-pontban december 16-ánszombaton 19 órától tánc-ház lesz a Mandorla zene-kar közremûködésével.Szintén a VMK-ban decem-ber 21-én a „Zene, az üdítõlélegzet” c. sorozatbanHorváth István házigazdafolytatja a vonósnégyesekbemutatását.A Jézus Szíve templombandecember 18-án hétfõn 17órakor „Karácsony fényei”címmel karácsonyi hang-versenyt ad Csavlek EtelkaLiszt-díjas érdemes mû-vész, valamint Gulyás Dé-nes a Magyar Állami Ope-raház magánénekesei, ésNeumark Zoltán zongora-mûvész.

A mûvelõdési ház könyvtárának galériájában aKalinkó együttes értékes, hangulatos zenei elõadása utánPálmai István nyitotta meg Fogasné Rácz Éva keramikuskiállítását. Rácz Éva tárgyait, a vázák, tálak, tányérok, po-hárkészletek, gyertyatartók sorát egyedi forma- és színvi-lág jellemzi. Munkái zsûrizett iparmûvészeti alkozások. Amegnyitóban elhangzott, hogy Rácz Éva a jövõben többszobrot és mozaikképet szeretne készíteni. A keramikusmunkáiból nem csak nagy mérete – 90x120 cm – miatt tû-nik ki a Paks nevezetességei címet viselõ agyagkép, amelyegy montázs Paks legjellemzõbb szimbólumaival, hanem aremek mûvészi teljesítmény miatt is. Rácz Éva bevallásaszerint stílusa nem skatulyázható be, és ezt igazolják is akiállított tárgyak.

Utoljára mutatja be alkotásait Oszoli Piroska. Azidõs festõmûvész saját bevallása szerint a paksi városimûvelõdési központban rendezett kiállításával búcsúzik anagyközönségtõl. A „Szépség a vásznakon” címû kiállítástjanuár 12-ig láthatja a közönség. Oszoli Piroska az ötve-nes évektõl dolgozott aktívan. Eleinte közös kiállításokonvett részt, majd 1969-tõl számos önálló tárlat következett.Mûvei Új-Zélandtól Ausztriáig megtalálhatók mûgyûjtõktulajdonában.A Dunakömlõdi Faluházban Bíró Sándor alkotásailáthatóak. A kakasdi hallássérült festõmûvész a Te is másvagy, te sem vagy más program keretében mutatkozik bea kömlõdi közönségnek.

Page 16: PH 2006 12 15 · csõházat, itt van tizenöt la-kás, illetve szétszór va a város családi házas részein tizenhá - rom. Az elõbbiek kivétel nél-kül összkomfortosak, az

16

BA-TUÉpítõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás.Betonvágás és betontörés munkagépekkel!

7030 Paks, Dobó István utca 15.Telephely: Paks, Ipari Park

Tel./fax: 06-75/313-226Tel.: 06-30/9372-668

E-mail: [email protected]

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

Alig egy éve, 2005. decemberé-ben nyitotta meg fiókját a CIBBank Pakson. A sikeres indulástmi sem igazolja jobban, mint afolyamatosan bõvülõ ügyfélkör,amely — a színvonalas kiszolgá-lás mellett — a bank egyre széle-sebb termékpalettájából bármelypénzügyi igényére találhat megol-dást. A fiók megnyitásának évfor-dulóján rendezett ügyféltalálkozónbeszélgettünk dr. Kissné Földi Be-áta vezérigazgató-helyettessel.

- Minek köszönheti a CIB eddigisikereit?

A több mint 25 éves tapasztalat-tal rendelkezõ CIB Bank Magyar-ország negyedik legnagyobb uni-verzális bankja, a hazai pénzpiacmeghatározó szereplõje. A CIBCsoport – mert valójában cso-portról beszélhetünk – amelybe lí-zingcég és faktorcég is tartozik, alakossági ügyfelek, a társas vál-lalkozások, az intézmények és azegyéni vállalkozók számára egy-aránt teljes körû kereskedelmibanki és befektetési szolgáltatástnyújt: a bankszámlavezetéstõl abetéti és hitelkártyákig, a különfé-le támogatott és egyéb – akár lí-zing, faktoring – finanszírozási le-hetõségektõl a befektetési és ér-tékpapírügyletekig a termékekrendkívül széles skáláját kínálja.

- Ez azt jelenti, hogy bármelykorcsoport megtalálhatja a szá-mára leginkább megfelelõ konst-rukciót?

Pontosan! Olyan termékeket kí-nálunk, és olyan kondíciókat nyúj-

tunk, hogy mindenki megtalálja aszámítását. Az ifjú szülõk számá-ra indult a babakötvény program,a 6-14 éves korosztálynak apénzügyek világába játékos for-mában bevezetõ CIB Szia SzimbaProgramot ajánljuk – amely el-nyerte „Az év megtakarítási ter-méke 2006” címet –, és termé-szetesen rendelkezünk kifejezet-ten diákoknak, egyetemistáknakkifejlesztett számlacsomaggal is.A számlavezetés mellett mai ro-hanó világunkban kiemelt hang-súlyt fektetünk az elektronikusszolgáltatások fejlesztésére is. ACIB Internet Bank – amely lehetõ-séget biztosít a kényelmes ügyin-tézésre akár otthonról, akár irodá-ból – több korábbi elismerés mel-lett szintén díjat nyert az idei „Azév bankja” rendezvényen.

- Az ünnepek elõtt milyen újdon-ságot kínál a CIB?

Mindazoknak, akik viszonylagrövid idõre kívánják elhelyeznimegtakarításaikat, a CIB 2006.december 31-ig — karácsonyi

ajándékként — az újonnan elhe-lyezett lekötésekre vonatkozóan10%-os éves kamattal kínálja a 2hónapos betétet. Akik pedig mármeglévõ megtakarításaikon sze-retnének ilyen kedvezõ kamatotrealizálni, a Betétmix akció kereté-ben befektetési jegy vásárlássalegybekötött ezüstbetéttel juthat-nak hozzá az évi 10% kamathoz.

Versenyképes szolgáltatásokkalvárjuk ügyfeleinket, s igyekszünknemcsak forintosítható elõnyöketnyújtani számukra, hanem akárszemélyre szabott kiszolgálást isbiztosítani. A CIB üzleti filozófiájá-nak fókuszában az ügyfelek igé-nyei állnak, amit mottónkkal is kí-vánunk jelezni: „Egy hullámhosz-szon”. (X)

www.cib.hu 7030 Paks, Dózsa Gy. út 35.

Tel.: 75/519-500Fax: 75/519-509

Nyitva tartás: hétfõ–kedd–csüt.:8:30 – 16:00

szerda: 8:30 – 17:00 péntek: 8:30 – 14:30

Egyéves a paksi CIB fiók: középpontban az ügyfél

Cégünk a

metaboipari gépek hivatalos márkakereskedõje

Óriási év végi árzuhanás

Metabo vésõgép (25 J) + fúrókalapács 243.000 FtMetabo sarokcsiszolók 20.900 Ft-tólMetabo ütvefúrógépek 19.900 Ft-tól

3 év garanciával

Kínálunk még Extol fúrógépeket, sarokcsiszolókat,csaptelepeket stb.Kiemelt ajánlatunk:Inverteres hegesztõtrafó (Extol) 130 Ah 75.000 FtÁramfejlesztõ, benzinmotoros (Heron) 80.000 Ft-tól

Paks, Kölesdi út 104.Tel./fax: 75/314-479; mobil: 06/30-96-95-060

E-mail: [email protected]

VASUDVARPaks, Kölesdi út 104. (MÉH-telep alatt)

KARÁCSONYIAKCIÓ

- szemüvegkeretek 30%- havi kontaktlencsék 20%- multifokális szemüveglencsék

15-25%LENS OPTIKA

7030 Paks, Dózsa György út 44.

Telefon: 75/511-246