24
2004. ÁPRILIS

2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

2004. ÁPRILIS

Page 2: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

2

KOVÁCS KLÁRA

NNYYÚÚLLÉÉKKNNÁÁLL

Nyulam-bulamék nagy barátságban éltektyúkanyóval. Tavasztündér megérkezése óta,ha meghallották tyúkanyó kotkodácsolását,valamelyik nyúlgyerek már szaladt is a kosár-ral, hogy megvegye a friss tojást.

Tyúkanyó kíváncsi volt, miért kell olyansok tojás Nyulam-bulaméknak. Szépen felöl-tözött hát, és útnak indult.

Már messzirõl látta a kitárt ablakot. Beku-kucskált. No még ilyet életében nem látott! Azegész népes nyúlcsalád, kicsik és nagyok, fü-lig festékesen pingálták, mintázták, cifráztákaz õ fehér tojásait. Közben vígan énekelget-tek:

Nem csinálunk egyebet,

tojást festünk, szépeket.

Sok a festék, kis ecset, nagy ecset,

ügyes, aki festeget, festeget.

Tyúkanyó kopogtatott. Nyúlné betessékel-

te. Székért szaladtak, hellyel kínálták.Nyúlapó megmutatta a sok-sok levelet: ki

kért tõlük pirostojást, hímeset, kéket, lilát,sárgát, zöldet, tarkát, pöttyöset.

Page 3: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

3SZABÓ ZELMIRA rajzai

Húsvét másnapját örömmel köszöntöm,Aki tojást nem ad, azt mindjárt leöntöm.Amit megmondottam, no, csak hamar legyen, Mert itt a víz készen, s most mindjárt megteszem.

Napsütötte, szép tájakonjöttem végig az utakon.Felém hajolt sok-sok virág, rózsavizük osztogatták.Megöntözlek most itt véle, pirostojást kérek érte.

Nyúlék csak két tojástfestettek egyformára.

Keresd meg, melyiket.

Page 4: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

4

NAGY-CSÜTÖRTÖKA katolikus vidékeken

már Nagycsütörtökönelnémulnak a harangok,hiszen már ezen a na-pon elkezdõdik a Meg-váltó szenvedéstörténe-te. Régen mindenhol el-

oltották a családi tûzhely tüzét, és csak Nagy-szombaton gyújtották meg újra a templom udva-rán levõ szentelt tûzbõl.

NAGYPÉNTEKEzen a napon Jézus

Krisztus keresztre feszíté-sére emlékezünk. Böjtöttartunk, régen sok helyengyászruhába öltöztek. Alányok és legények amegújulás jelképeként apatak friss vizében mos-ták meg arcukat.

HÚSVÉT

A keresztény egy-ház legnagyobb ün-nepe, Krisztus feltá-madása. Megszó-lalnak a harangok, afalu népe körmenet-ben vesz részt. Azünnepre sonkát fõ-zünk, bárányt, kalá-csot sütünk. A kato-likusok a templom-ba viszik megszen-telni az ünnepi ételt.Hajdan a maradé-kot sem dobták el: akalácsmorzsát az állatok ételébe, a sonkacsontját szõlõtõkék közé, a tojáshéjat a káposz-táskertbe szórták, hogy szaporább legyen ajószág, termékenyebb a föld.

A Húsvét egyik jelképe a tojás. Az újjászüle-tést jelenti. Régen Húsvétkor a keresztszülõkmegajándékozták keresztgyermekeiket.

Page 5: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

5

HÚSVÉTHÉTFÕVízbevetõ vagy vízbehányó

hétfõ. Ilyenkor a fiúk vízzel lo-csolták meg a lányokat. Nagyszégyen volt, ha egy lány kima-radt a locsolásból. A lányok alegényeket süteménnyel, hímestojással, itallal kínálták, virágottûztek a gomblyukukba.

Beszélgessetek el arról,nálatok melyik húsvéti

szokás tûnt el, és melyik élma is – esetleg

megváltozott formában.

FEHÉR VASÁRNAPHúsvét utáni vasárnap a ko-

matál küldésének napja. A lá-nyok fehér ruhába öltöztek. Alegjobb barátnõk sírig tartószövetséget, komaságot kötöt-tek. A komatálat a következõverssel adták át:

Komatálat hoztam,Fel is koszorúztam,Koma küldte komának,Hogy váltsa kis magának,Küldje vissza komának!

NYUSZIA csibe, a tulipán, a barkaág,

a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk némethatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojástés apró ajándékokat rejt el agyermekek számára a frissenzöldellõ kertben, udvaron.

Page 6: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

6

NNYYUUSSZZII--

KKAALLAANNDD

– Örülnek majd a gyerekek! Ilyen szép hí-mes tojásokat még sohasem festettem! – gon-dolta Nyuszi, s elégedetten elszundított.

Furcsa hangokat hallott. Valami recsegett,ropogott. A tojásokra pillantott, és nem akarthinni a szemének! Valamennyi tojás héja re-pedezni kezdett. Elõbb egyikbõl, aztán a má-sikból bújt elõ egy-egy kiscsibe vagy kiska-csa. Valami furcsa volt rajtuk...

– Ekkora szégyent! Az öregapám sem hal-lott olyan húsvéti nyusziról, aki tojás helyetthímes csibét, kacsát vitt volna a gyerekeknek.

Azám! A sárga, pelyhes kis apróságokongyönyörûen látszottak a minták...

– Csip, csip, indulhatunk! – sorakoztak acifra kiscsibék.

– Háp, háp, szaporán! – riszálták min-tás farukat a kiskacsák.

– Inkább világgá megyek! – gondolta Nyuszi.

Ekkor fölébredt. A sok szép hímes tojás ottsorakozott a polcon, ahova az este tette õket.

– Örülnek majd a gyerekek! – mondta Nyuszi,és megkönnyebbülten sóhajtott egy nagyot.

Húzd alá azt a szót, amelyik valamiértnem illik a sorba!

HÍMES, DÍSZES, DÍSZTELEN, CIFRA,ÉKES, TARKA, SZÍNPOMPÁS, MINTÁS

Page 7: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

7

SZI

GY

I TO

SA

KA

TALIN

raj

zai

LÁSZLÓ NOÉMI

NNYYUUSSZZII--DDAALL

Itt egy szín,Ott egy szín.Indigókék,Karmazsin.

Galambszürke,Napsárga,PüspöklilaMályvára.

Csupa vonal,Csupa folt:Ami indult,Elhajolt.

Csupa csipke,Csupa lenge – Ördög bújt azEcsetembe!Kösd össze mindenik csibét azzal a tojással,

amelyikbõl kikelt – a nyuszi álmában.

Page 8: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

8

URSULA WÖLFER

AA NNAAGGYY FFÜÜLLÛÛ

NNYYÚÚLLTORDON ÁKOS fordítása

Volt egyszer egy nagy fülûnyúl. A többi nyúl folyvástcsúfolta:

– Nagy a füled, csúnya vagy!Fájt ez a kis nyúlnak, a szí-

ve megszomorodott.– De hiszen én még csak

serdülõ nyúl vagyok, mégnõni fogok – felelgette a gú-nyolódóknak. – S lehet, hogya fülem nem fog továbbnõni.

És a kis nyúl valóban nö-

vekedett, de sajnos, a füle isvele nõtt.

– Szemlátomást csúnyábbés csúnyább leszel, te óriásfülû! – nevették a nyulak.

És a nyúl mind szomo-rúbb lett. Volt azonban egytitka. Óriási fülével sokkaljobban hallott a többinél.Meghallotta a bogarak leg-halkabb neszezését, a kuka-cok föld alatti pusmogását,sõt, még a legpuhább madár-pihe földre hullását is.

Egyszer a nyulak mind ki-

Mit hallott jól Nagyfülû? Kösd össze az összetartozókat!

A BOGARAK

A KUKACOK

A MADÁRPIHE

A VADÁSZ

KUTYÁJÁNAK KÖZELEDÉSÉT

FÖLDRE HULLÁSÁT

LEGHALKABB NESZEZÉSÉT

FÖLD ALATTI PUSMOGÁSÁT

FO

RR

Ó Á

GN

ES r

ajza

Page 9: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

9

vonultak a lóhereföldekre. Avadász épp arrafelé tartott akutyájával. Igaz, még messzejárt, de az óriás fülû meghal-lotta. Fülelt, aztán sebesenlengetni kezdte a fülét. Min-den irányba integetett. Anyulak észrevették a jelt, ésmind megugrottak az erdõ-be. Egyet sem kaphatott pus-kavégre a vadász.

A veszély múltán körül-vették, ölelgették Nagyfülût.

– De jó, hogy ekkorára nõtta füled! Tulajdonképpen nemis vagy te csúnya, Óriásfülû!Köszönjük, hogy megmen-tetted az életünket.

A nagy fülû nyúl boldoganmosolygott a bajusza alatt, ésnem szomorkodott többé.

Írd a képek mellé, mit mondanak egymásnak a nyuszik.

Page 10: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

10

KKII AAZZ IIGGAAZZII

BBAARRÁÁTT??

OROSZ NÉPMESE

Két barát ment az erdei ösvényen. Vi-dáman beszélgettek. Egyszer csak elõ-bukkant egy medve.

Az egyik ember gyorsan felmászott afára. A másik késõn vette észre a vesze-delmet. Csak arra volt ideje, hogy földrevesse magát. Visszafojtotta lélegzetét,meg se moccant. Úgy tett, mintha halottlenne.

A medve odaért hozzá, körülszimatol-ta. Azt hitte, hogy nem él, és tovább-ment. Az ember megmenekült.

– Mit súgott a medve? –kiáltott le a fáról a társa.

– Azt, hogy ne válasszakmáskor olyan barátot, akia bajban cserbenhagy.

FO

RR

Ó Á

GN

ES r

ajza

Gyorsan, gyorsan!Vezesd a fához avándort, mielõtt amedve utolérné.

Page 11: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

11

A napocska igaz barát.Még akkor sem hagy el min-ket, amikor arcát felhõk ta-karják el.

Vágd ki a korongot, vag-dosd be az ékek mentén,majd tûrögesd a rajz szerint.Ablakra vagy füzetborítóraragaszthatod.

Süss fel, nap,

Szent György-nap!�

Page 12: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

12

SÜSS FEL, NAP,

ARANY NAP,

ISTEN NAPOCSKÁJA,

ARANY TÁNYÉRKÁJA.

Karikázd be azt a virágot,amelyik nem szereti a napot.A többit színezd ki!

Page 13: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

Boldog Húsvétot

Boldog Húsvétotkívánunk!kívánunk!

Másoldát a tojásfor-

mát fehér papírra.Hajtsd négybe, s az

élek mentén fa-ricskálj mintát rá. Kisi-

mítva, kivasalva ra-gaszd piros vagyzöld kártyára, és –ha tudsz – írj mel-

lé jókívánsá-gokat.

13

Page 14: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

14

AA RROOSSSSZZ

GGAAZZDDAASSSSZZOONNYYKKAA

OROSZ NÉPMESE

Élt egyszer egy kislány. Volt neki egy kakas-kája, amelyik minden hajnalban vidám rikkan-tással köszöntötte:

– Kukurikú! Jó reggelt, gazdasszonykám!Aztán odafutott a kislányhoz, morzsát csipe-

getett a tenyerébõl. Boldogok voltak.Meglátta egyszer a kislány a szomszéd tyú-

kocskáját. Megtetszett neki. Megkérte a

szomszédasszonyt:– Add nekem a tyúkocskádat, odaadom a

kakaskámat!Búsult a kakaska, bánatában félrecsapta a

bóbitáját.A kislány megbarátkozott a tyúkocskával,

aki minden nap friss tojást ajándékozott neki.De egy napon kiskacsát látott a szomszéd-

ban. Kérlelni kezdte a szomszédasszonyt:– Add nekem a kiskacsát! Odaadom érte a

tyúkocskát!A tyúkocska lecsüggesztette szárnyát. De a

kislány ekkor már a kacsával kötött barátsá-

Page 15: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

got. Együtt jártak a folyóra fürödni.Egy napon a szomszéd kiskutyát vezetett

pórázon. Meglátta a kislány:– Ó, milyen szép kiskutya! Add nekem, oda-

adom érte a kacsámat!A kiskacsa keservesen hápogott.A kislány megkapta a kutyát, megsimogat-

ta, és így szólt:– Volt egy kakaskám, odaadtam egy tyú-

kocskáért. A tyúkocskát egy kiskacsáért, aztmeg odaadtam érted!

A kiskutya behúzta a farkát, és bebújt az asz-tal alá. “Nem kell nekem ilyen gazdasszonyka,

aki nem tudja megbecsülni a barátait! –gondolta, és éjszaka elszökött a kislánytól.

Felébredt a kislány, nézett jobbra, nézettbalra, de hiába. Nem maradt senkije.

Színezd ki a rossz gazdasszonyka barátait.

BAK SÁRA rajzai 15

Page 16: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

16

KKÖÖZZLLEEKKEEDDJJ

FFIIGGYYEELLMMEESSEENN!!

Nagymamáékhoz utaztunk. Apu ve-zetett. Öcsi száguldani szeretett volna.

– Miért nem elõzöd meg az elõttünktotyogó autót? – kérdezte.

– Mert ez nem versenypálya, nagy aforgalom, nagyon kell vigyázni.

Feltûnt az út mellett egy tábla, Öcsiazt mondta:

– Kanyar következik!Apu bólintott:– Látom, már ismered a közlekedési

táblákat.– Tanultuk az iskolában – felelte

Öcsi.– Majd ellenõrzöm – mondta apu, és

amikor megérkeztünk mamáékhoz,ezt a rajzot készítette.

– No, öcskös, mutasd meg, valóbanismered-e a közlekedési szabályokat!

Mit jelez a tábla? Írd a találó számot a rajzok sarkába!

1 – behajtani tilos; 2 – fõútvonal; 3 – gyalogos-átkelõhely; 4 – egyirányú utca; 5 – jobbra kanyarodni

tilos; 6 – megállni tilos; 7 – állj, elsõbbségadáskötelezõ; 8 – vasúti átjáró; 9 – parkolóhely

STOP

P

Page 17: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

17

Húzd át, ami

szabálytalan!Mesélj aképekrõl.

Page 18: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

18Keresd meg a kihullt kép-darabok helyét.Egészítsd ki a táblázatot!

Page 19: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

19

Kedves Szivárvány-csemeték!

Köszönjük a sok csodaszép rajzot, levelet. Láthat-játok, hogy bõven válogatunk belõlük lapszámaink-ba, de türelem, nem azonnal és nem minden külde-mény jelenhet meg. Aki Csipikéhez intézi levelét,postán kap tõle választ. A többieket itt a lapbanigyekszünk felsorolni, hogy tudjátok, megérkezett aleveletek, és könnyebb legyen a várakozás, míg „be-kerültök” a Szivárványba: Kovács Ildikó, FarkasTünde, Barabás Róbert, Brassó; Fülöp Kata, GálfiÁgota, Marton Csaba, Moldován Norbert ésIstván, Horváth Ilka, Marosvásárhely; MihályKinga Szidónia, Ravasz Boróka, Jedd; KovácsKristóf, Nagy Dalma, Kovászna; KolumbánAndrea, Bardoc; Csejdi Helga, Vármezõ; MaximEdina, Gál Árpád Csaba, Székelyvaja; BalázsBenjámin Imre, Koronka; Nemes Ágota, Magyar-péterfalva; Szécsi Noémi, Aranyosgyé-res; Csapó-Vincze Artúr, Zilah; CsíkiGergely, Szentegyháza; Cozma Erik,Rozek Evelin, Szatmárnémeti; HozdikMirjám Brigitta, Bilgic Resul, Márama-rossziget; Barta Tamás Krisztián, Hegy-közcsatár; Erdõs József, Gyergyóalfalu;Szász Botond, Gyergyószentmiklós;Gergely Botond, Nádasdaróc; Papp

Ágota Orsolya, Piskolt; Tókos Bence, FarkasGréta, Gothárd-Kis Noémi, Gergely Ágnes,Benczédi Beatrix, Székelyudvarhely; KrisánEmõke, Székelykeresztúr; Kiss Csaba, Borzont;Vass Noémi, Nyárádremete; Tóth Ákos, Nagy-várad; Bai Ádám Árpád, Szilágypanit; SzékelyKinga, Dés; Józsa Boglárka, Kökös; SzedlacsekÁrmin, Gagyi Ádám, Crasi Annamária, BagamériLilla, Bárdos Ida, Simon Kamill, Kolozsvár; OpraRéka Mária, Kézdikõvár; Preg Réka, Csomaköz;Bréda Xénia, Bákai Krisztián, Szilágyperecsen; anagybányai Petre Dulfu Iskola I. C; a brassói ÁprilyLajos Középiskola I. B; a marosvásárhelyi 3-as Óvo-da; a 14-es Iskola II.; a Mihai Viteazul Gimnázium I. D;a csíkdánfalvi Petõfi Sándor Iskolaközpont I. B; a szé-kelyudvarhelyi Csicsergõ Napközi és a Tompa LászlóIskola I. B osztálya; a dési I. E; a hosszúmezõi I. B; acsíkkarcfalvi I.; a jeddi I.; a kovásznai I. B; a zabolai

I. B; a nyárádszeredai II. C; az albisi I.; akrasznai I. B osztály; a kolozsvári 3. sz.Református Óvoda; a nagyváradi Csilla-gocska Református, a Szent József Ka-tolikus és az Unitárius Óvoda; a csík-szentdomokosi 4-es Óvoda; a csíkszere-dai 5-ös Napközi; a székelykeresztúriMesevár Napközi; a paksi Mesevár Óvo-da Maci csoportja.

Vári Annabella, Rugonfalva

Page 20: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

Hál’ Istennek, ez a tél is el-múlt, még ha nem is épen bé-késen ment el. Néha bizonykiöntöttek a hegyi patakok,folyóvizek, és károkat is okoz-tak – de hagyjuk ezt a súlyosgondot a felnõttekre. Mi in-kább nézzük, mibõl élünk –és foglalkozzunk a magunkdolgaival. Például azzal, hogyigen szépen megkérek min-

denkit, aki egy kicsit is szeretengem – ne kérjétek többé,hogy ezt vagy azt a rajzotokat-írásotokat közöljem a Szivár-ványban. Én ugyanis egy ki-csi törpe vagyok, ésa Barátom, a Bácsi,aki kitalált engem,aki a Csipike mesé-ket írta – és akinek aleveleimet diktálom,csak azt írja, amit énmondok neki. Abba,hogy melyik rajz ke-rüljön be a lapba, ki-nek az írását közöl-

jék – ne közöljék, éppen úgynincs beleszólása, mint ne-kem. Ez a Szerkesztõ nénikdolga.

No, de itt a tanév nagy-szünidõt megelõzõ, utolsó va-kációja, a húsvéti. Nem is kí-vánok nektek egyebet, mintsok öntözõt húsvétkor a kislá-nyoknak és szép pirostojáso-kat az öntözni járó fiú-bará-taimnak. Nem azért mondom,de én is megöntözöm Tipetu-

pát. Itt, az Erdõ-ben nem lehetkapni rózsavizet,mint felétek. Énibolyáról gyûjtöttharmattal öntö-zök, és Tipetupaennek is nagyonörvendezik. Kívü-le még Madárt ismegöntözöm. Nyu-

20 Molnár Zalán, Magyarlapád

Kocsis Norbert,Vámfalu

Janovits Attila, Csíkszereda

Page 21: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

lat nem, mert õ prüszköl a víz-tõl, s különben is ilyenkor na-gyon sok a dolga: alig gyõzihordani a sok hímes tojást agyerekeknek. Aztán a na-gyobb barátaimat, példáulVaddisznó Bácsi és Szarvasbi-ka családjának hölgyeit se ön-tözöm, mert félek, nem tud-nák, mi az, meg aztán nincs isnekik pirostojásuk. Madár-

nak van – de nem pi-ros, hanem pettyes,és inkább nála ha-gyom, hadd költseki. Hiszen nem az afontos, hogy ki mitád, hanem az, hogyérezzük itt, az Erdõ-ben is, hogy barátokvagyunk, és összetar-tozunk, amit valószí-nûleg ti is éreztek otthon, fõ-leg így ünnep idején.

Hát ezekre gondolokmost, amikor igen-igen széphúsvétot kívánok mindenkedves Barátomnak, családo-toknak, szüleiteknek, min-denkinek, akit szerettek.

Ez a hónap mégeltelik valahogy, ésmeglátjátok, kizöldül-nek az erdõk, meg-érkezik hozzánk a me-leg, a szép május vala-mennyi gyönyörû virá-gával.

Addig is búcsúzoma húsvétot várva, ami-kor Jézus

halál fölötti di-adalát, a feltá-madást ün-neplik az em-berek.

M e l y h e zhasonló jókat,

CSIPIKE

21

Címlap:BAK SÁRA

Hátlap:MÜLLER KATI

SZIVÁRVÁNY, kisgyermekek képes lapja. XXV. évfolyam. 274. szám. Kiadja a NAPSUGÁR Kft. Szerkesztik: ZSIGMOND EMESE fõszerkesztõ, MÜLLER KATI képszerkesztõ.A szerkesztõség postacíme: 401050 Cluj, Str. L. Rebreanu Nr. 58. ap. 28. C.P. 137. Telefon/Fax: 0264/541323. E-mail: [email protected] Megrendelhetõ a szerkesztõség címén. A lapok árát a következõ bankszámláravárjuk: Cont 2511.1-569.1/ROL. B.C.R., SUC. CLUJ S.C. NAPSUGÁR - EDITURA S.R.L. Készült akolozsvári TIPOHOLDING Rt. Nyomdájában.ISSN 1221-776x. Ára 12000 lej

Szõcs Andrea,Balavásár

Adorján Dorottya,Csíkmenaság

Boá

r Szi

di

és B

rigi

tta,

Nyá

rádsz

ered

a

Page 22: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

,,

22

Tavasztündér napsugárlétrán érkezett.Fején napkorona volt. Ruháját tavaszi virá-gok ékesítették. Mindig mosolygott, ígyhirdette a kikeletet. Tavasztündér örömethoz a földre.

Kovács Andor, Csíkszereda

Vágd ki, és ragaszda gyûjtõlap

8-as kockájába.

Csete Sámuel, Szalárd Kedves Bernadett, Csíkszentdomokos

Száll a madár, útra kél,Mint õsszel a falevél.Tavasszal majd fészket rak,Fiókákat ápolgat.

Korodi Johanna, Kend

Ide röpdes,oda röpdes,mezõn innen,bokron át.

Koncz Zsuzsa Melinda,

Kend

A sasnak nagy a hatalma,ha kisebb állatot lát,

megragadja.Éles csõrével felveszi,kicsinyeinek elviszi.

Boga Zsolt, Kend

Bodó Szilvia, Csíkszentdomokos

Kozma Viola Noémi, Zabola

Kis madár, nagy madár,gyertek vissza, itt a nyár!

Csiki Csaba Attila, Kend

Page 23: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

23

Kedves Csipike!Kicsit késõn írok neked levelet, de

vártam, hogy fessünk tojást, mertakarok küldeni neked egy húsvéticsomagot. Ezt úgy vedd, hogy Tímeanyuszikától van. Sok locsolót kívánokTipetupának, a feleségednek.

Ilyés Tímea, Maroshévíz

Kedves Csipike!Sok színes-hímes tojást fes-

tettünk. Ezekkel kínáltuk a lo-csolókat. Én úgy gondoltam,hogy képzeletben Te is köz-tünk voltál, és köszi, hogymeglocsoltál!

A vakáció nagyon jól telt,sokat játszottunk az udvarona jó idõben és segítettünkanyukának a kertben: ültet-tünk, és öntöztünk a kis öntö-zõvel.

Május elsején a kertben sü-töttünk-fõztünk, és a szabad-ban ettük meg. Nagyon finomvolt és hangulatos a virágzófák alatt. Te biztosan szokvavagy az ilyen szabadtéri ebé-dekkel ott, a Kerek Erdõben,de azért, ha erre jársz, szíve-sen látunk legközelebb

Deák Tamara és Kamilla, Székelykeresztúr

FejérCsongorBéla, Zabola

Molnár Sanyika, Kökös

GyörgyLászló,

Csíkmenaság

Kedves Csipike!Nagyon vártam, hogy tanuljak meg írni

és olvasni, hogy én is írhassak neked levelet.Tipetupa, azt üzenem neked, hogy valami jó beugratót találj ki

április elsejére a barátaidnak. Csipike, remélem te fogsz a leg-több pirostojást gyûjteni az erdõben.

Kõmíves Kincsõ Klaudia, Étfalva-Zoltán�

Page 24: 2004. ÁPRILIS · a nyúl egyaránt a tavaszi vi-dámságot, a szaporaságot jel-képezi. Újkeletû, nálunk német hatásra meghonosodott szo-kás, hogy a nyuszi pirostojást és

JÖN

A

NYUSZI!

Sorold fel, mi mindenen száguldhozzátok a húsvéti nyuszi.

Rajzolj utat, sínpárt, levegõt, vizeta képek sarkába aszerint, hogy holközlekedik a jármû.