of 54 /54
KOTAO NA PELET TERMAL 34 ZA CENTRALNO GREJANJE Uputstvo za ugradnju, upotrebu I održavanje - Pelet goriva od biogoriva drvene biomase -

KOTAO NA PELET TERMAL 34 ZA CENTRALNO GREJANJEpvftraders.com/upload/PDF/Grejanje/TERMAL/Termal 34.pdf · KOTAO NA PELET TERMAL 34 ZA CENTRALNO GREJANJE Uputstvo za ugradnju, upotrebu

Embed Size (px)

Text of KOTAO NA PELET TERMAL 34 ZA CENTRALNO GREJANJEpvftraders.com/upload/PDF/Grejanje/TERMAL/Termal...

 • KOTAO NA PELET TERMAL 34 ZA CENTRALNO GREJANJE

  Uputstvo za ugradnju, upotrebu I odravanje

  - Pelet goriva od biogoriva drvene biomase -

 • ZahvaljujemovamtostekupilikotaoTermal34.Molimovasdapaljivoproitateceleuputezaupotrebuprijemontaeipoetkakoritenjavaegkotlanapelet.Ureajizaloenje(u nastavkukotlovinapeletilikotlovi)kojeproizvodifirmaTermal (unastavku"Proizvoa")projektovanisu,proizvedeniiispitaniuskladusazahtevimavaeihevropskihdirektivaosigurnosnimnormama.

  Oveuputenamijenjenesukrajnjimkorisnicima,instalaterimaitehniarimaovlatenimazazahvatenakotlovimanapeletTermal.Usluajubilokakvihpitanjapovezanihsuputamazaupotrebuiliakotrebatebilokakvopojanjenje,molimovasdaseizravnoobratiteproizvoauiliovlatenomprodavcu.

  Printanje,prijevodilireprodukcija,kaoidjelimina,ovihuputstavamoguajeiskljuivonaosnovipisanogodobrenjaproizvoaa.

  Kupilistekotaokojisekoristizacentralnogrejanjepovrinaod80do260m2.Kotaokao gorivokoristipelet.Kotaoradiautomatski,doziranjempeletapomoupunogtransporteraiz spremnikazapeletekojijedioureaja,smetenogiznadkotlovskogdelaureaja.Spremnikza peletepuniseodozgoprekonamenskogpoklopca.Pobrinitesedakotaobudepravilno dimenzionisansobziromnasistemgrejanjainatoplotnepotrebeobjekta.Prikljuivanjeiputanjeu pogonureajatrebaizvritiovlatenaosoba.

  Plamenkojiserazvijaukotlutokomnormalnogizgaranjadrvenebiomaseoslobaaupravoonukoliinuugljendioksida(CO2)kojabiseoslobodilaprirodnimraspadanjemdrva.KoliinaCO2kojanastanetokomizgaranjailiraspadanjemdrvaodgovarakoliinikojujestabloupilotokomsvogivotnogciklusaipretvoriloukisikiugljik.Upotrebomneobnovljivihizvoraenergije(ugljen,loivoulje, plin),zarazlikuodonihtemeljenihnadrvu,uzrakseoslobaamnogoveakoliinaCO2.Onsetokomgodinanakupljaidoprinosipojaavanjuefektastaklenika.Naeloistogizgaranjazadovoljavasvezahteveouvanjaokoline,proizvoajeusmjeriosavsvojrazvojisvojeaktivnostiusmjeruispunjavanjatogcilja.

 • TEHNIKEKARAKTERISTIKEMODELATERMAL34

  Minimalna Nazivna

  Toplotnasnaga 8,7kW 34,60kW

  Iskoritenje 93,93% 92,60%

  Potronjapeletanasat 1,95kg/h 6,86kg/hVremeizgaranjajednogpunjenjaspremnika(cca) 93,2h 26,5h

  EmisijeCO(uz13%O2) 155mg/m 10mg/m

  Prosenatemperaturadimnihplinova 56,8C 114,9C

  Maseniprotokdimnihplinova 0,0071 0,0152

  Gorivo PeletC1

  Klasakotla(gorivo) C1

  KlasakotlapoEN3035:2012 5

  Prikljuaknadimnjak 80mm

  Koliinavodeukotlu 69l

  Temperaturavodeukotlu 65C80C

  Max.temperaturakotlovskevode 90C

  Min.temperaturapovratnogvoda 50C

  Max.Radnipritisak 2bar

  OtporkotlaT=20C 38mbar

  Zapreminaloita 60,44l

  Masa 270kg

  Gorivo PeletiC1

  Spremnikzapelete ~185Kg

  Podpritisakdimnjaka 0,11(0,02)mbar

  Napajanje 220V

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  2

  Frekvencija 50Hz

  Max.potronjael.energijetokomradakotla 78,5W

  Min.potronjael.energijetokomradakotla

  Max.potronjael.energijetokompotpale 328,5W

  Stupanjzatite IP20

  Kotaoradispodpritiskomnaizlazudimnihplinova

  Kotaoradibezkondenzacije

  Buka nepremauje70dB

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  3

  SADRAJ

  SADRAJ.............................................................................................................................................3

  1. SVRHAUPUTAZAUPOTREBU.................................................................................................5

  INOVACIJE................................................................................................................................................5

  2. ODGOVORNOSTPROIZVAAA..................................................................................................5

  POTREBNIOPTISTANDARDI.......................................................................................................................5

  TRANSPORTIPOMERANJEKOTLANAPELET............................................................................................6

  ODGOVORNOSTINSTALATERA....................................................................................................................6

  3. INSTALACIJAUGRADNJAKOTLA.............................................................................................7

  POSTAVLJANJEKOTLA...................................................................................................................................7

  ODVODDIMNIHPLINOVA..........................................................................................................................10

  UGRADNEKOMPONENTEKOTLA.12

  IZOLACIJAIPROMERKROVNOGOTVORA................................................................................................13

  DOVODZRAKA......................................................................................................................................13

  PRIKLJUAVANJENAELEKTRINONAPAJANJE........................................................................................14

  4. PRVOPALJENJEKOTLA..............................................................................................................16

  5. SIGURNOSNAUPOZORENJA...................................................................................................16

  SIGURNOSNAUPOZORENJAZASERVISERE.............................................................................................16

  SIGURNOSNAUPOZORENJAZAKORISNIKE............................................................................................17

  6. UPUTEZASIGURNOPALJENJEKOTLAISUGURNOIENJE..................................................18

  REDOVNOODRAVANJEIIENJEKOTLA..............................................................................................18

  PREGLEDIDELOVIKOJETREBAODRIVATI..............................................................................................20

  DODATNOODRAVANJE............................................................................................................................20

  7. VANESIGURNOSNEINFORMACIJE.......................................................................................20

  8. KVALITETPELETAJEVRLOVAAN..........................................................................................22

  SKLADITENJEPELETA................................................................................................................................23

  9. OPISINAINRADAAUTOMATSKEREGULACIJE............................................................................24

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  4

  10. KORITENJEIKONTROLAREGULACIJE...................................................................27

  11. MODULACIJA.....................................................................................................................27

  GAENJEKOTLA................................................................................................................................29

  PALJENJEKOTLA................................................................................................................................29

  12. PODEAVANJEVREMENSKIUPRAVLJANOGPROGRAMA....................................................30

  13. ELEKTROEMA.30

  14. MENU..31

  15. ALARMNASTANJA.......................................................................................................................34

  16. INFORMACIJEOZBRINJAVANJUIUKLANJANJUKOTLA............................................................38

  17. USLOVIGARANCIJE....................................................................................................................39

  18. DIMENZIJEKOTLATermal34..................................................................................................42

  Uputstvazainstalatere.43

  1. Kotlovnica...............................................................................................................................44

  2. Delovikotla...............................................................................................................................45

  3. Uputezaprikljuivanjekotla.....................................................................................................46

  4. EMASPAJANJA........................................................................................................................50

  EMA1:SAMOGRIJANJE.........................................................................................................................50

  5. SIGURNOSNEMERE...................................................................................................................52

  6. REAVANJEPROBLEMA............................................................................................................53

  7. GARANTNILIST..........................................................................................................................55

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  5

  1. SVRHA UPUTSTVA ZA UPOTREBU

  Svrhaovogupustvazaupotrebujeuputitikorisnikaupoduzimanjesvihpotrebnihmerasigurnostiiosiguravanjesvihpotrebnihradnjikojeegarantovatipravilnuisigurnuupotrebuureajazasagorevanje.

  INOVACIJE

  Ove instrukcije odraavaju stanje tehnikog proizvoda u trenutku kada je kotao napravljen. Instrukcije nisu znaajne za proizvode koji su ve na tritu sa odgovarajuom tehnikom dokumentacijom i ne moe se smatrati nedostatkom ili nepotpunim nakon pojedinih modifikacija, adaptacija ili primene nove tehnologije u novim proizvodima. Sadraj ove broure morate paljivo proitati i razmotriti. Sve informacije koje ova knjiga sadri neophodni su za pravilnu instalaciju, koritenje i odravanje vaeg kotla. Instrukcije treba paljivo i sigurno uvati, odakle ih moete koristiti u sluaju sumnje ili problema. U sluaju da druga osoba postane vlasnik ovog kotla, potrebno je isporuiti zajedno sa kotlom i ovaj prirunik. Akosteizgubiliinstrukcije,moetezatraitinovukopijuuputstvaodproizvoaa,ovlatenogdistributerailiservisera.2. ODGOVORNOST PROIZVOAA

  Sa isporukom ovih instrukcija proizvoa odbacuje bilo kakvu graansku ili krivinu direktnu odgovornost ako je indirektni rezultat:

  nezgoda rezultat propusta u skladu sa standardima i specifikacijama ovog uputstva; nezgoda uzrokovana neovlatenom i nepravilnom upotrebom od strane korisnika; nezgoda uzrokovane promenama i popravkama koje nisu odobrene od strane proizvoaa; loe odravanje; nepredviene situacije; nezgode nastale upotrebom ne-originalnih ili neusklaenih delova.

  Za instalaciju je u potpunosti odgovoran instalater.

  POTREBNIOPTISTANDARDI

  Proizvodjeproizvedenuskladusasledeimstandardima:

  DIREKTIVAOSTROJEVIMA(2006/42/EZ)DIREKTIVAONISKONAPONSKIMELEKTRINIMUREAJIMA(2006/95/EZ)DIREKTIVAOELEKTROMAGNETSKOJKOMPATIBILNOSTI(2004/108/EZ)DIREKTIVAOKOTLOVIMAZAGRIJANJENAKRUTAGORIVADONAZIVNESNAGE500kW(EN3035)

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  6

  Harmoniziranistandardi:

  SISTENISO121001:2004iA1:2010; SISTENISO121002:2004iA1:2010; SISTEN3035:2012; 6100063:2007; 6100062:2005; 6100033:A12002; 6100033:A22006; EN602041:2006iA1:2009.

  TRANSPORTIPOMJERANJEKOTLANAPELET

  Kodpomeranjakotlapobrinitesezavlastitusigurnost.

  Pretransportaipremetanjakotlanapelet,totrebavritiuzmaksimalnusigurnost,uveriteseda jenosivosttransportnihkolicadovoljnovelikazanjegovopodizanje.Izbegavajtenaglepokretei/iliimprovizovanenainepomicanjakotla.

  UKLONITI SAV AMBALANI MATERIJAL DALJE OD DOHVATA DECE. JER MOE DOVESTI DO GUENJA SA NAJLONSKIM VREAMA, FOLIJAMA, STIROPOL, ITD.

  ODGOVORNOSTINSTALATERA

  Odgovornost instalatera je, provera ispravnost instalacije i cevovoda, kako bi se osigurao dovod vazduha za potrebe sagorevanja i svih ostalih potrebnih reenja koje zahteva instalacija kotla na pelet. Odgovornost instalatera je da osigura usklaenost sa vaeim lokalnim zakonima, gdje se instalira kotao na pelet. Upotreba kotla na pelet mora biti u skladu sa uputstvima navedenim u instrukcijama za instalaciju, koritenje i odravanje i sve sigurnosne standarde navedene u lokalnom zakonu, gdje je kotao na pelet instaliran. Instalater treba provjeriti:

  tip ureaja, koji e biti instaliran; adekvatnost prostora za ugradnju ureaja, koji odgovara minimalno potrebnoj veliini prostora u

  kojem se instalira kotao na pelet.; toplotni generator; instrukcije proizvoaa vezanu za minimalne zahteve sistema odvoda dima (kolena i cevi za

  dimovod)

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  7

  unutarnji promer dimnjaka, od kojeg materijala je napravljen, da li je prav ili odgovarajui, da dimnjak nema nikakve prepreke; visina i ako je potrebno, vertikalni produetak dimnjaka; visina mesta gdje se spaja kotao; postojanje odgovarajue otpora kape dimnjaka na vetar; mogunost dovoda vanjskog zraka i veliina potrebnih otvora; mogunost istovremenog koritenja kotla sa ostalom opremom koja je ve instalirana.

  Akoseutvrdipostojanjegorenavedenog,moesepreinainstaliranje.Paljivopotujteuputeproizvoaa,vaeesigurnosnenormeistandardezazatituodpoara.Nakonprvogpaljenjakotlapotrebnojeizvritiispitivanjeradautrajanjuodnajmanje30minutakakobiseprovjerilojesulizadovoljenisvitraeniuslovi.Nakonzavretkainstaliranjainstalatertrebakupcupredatisljedeedokumente:

  uputstvozaupotrebu,odravanjeiinstaliranjekojeisporuujeproizvoa(akonisupriloenekao diokotla),

  dokumentekojezahtijevajuvaeipropisi, obuitiklijentakakoserukujeureajem,kakosevriredovnoodravanjeiienje.

  3. INSTALACIJA MONTAA KOTLA

  Odgovornost za radove na instalaciji, koji su izvedeni na tom prostoru, je iskljuivo kupca. Prije poetka instalacije, instalater mora provjeriti sve potrebne zakonske i sigurnosne standarde, a naroito:

  Provjeriti, da norme koje se odnose na ugradnju kotla na pelet je u skladu sa lokalnim, nacionalnim i evropskim normama

  U skladu sa zahtjevima ovog dokumenta Poveite kotao na dimnjak Proveriti da su cevi i dovod zraka u skladu sa vrstom instalacije Nemojte izvoditi privremene elektrine spojeve i koristiti neodgovarajue kablove Proveriti uzemljenje elektrinog sistema Uvek koristite linu zatitnu opremu i sve zakonski potrebne zatite

  Uvek ostavite dovoljno prostora za radove na odravanju POSTAVLJANJEKOTLA

  Poeljno je, da pakovanje kotla na pelet uklonite ukoliko se nalazi u neposrednoj blizini ugradnje, odnosno instaliranja kotla.. Ako su susjedni zidovi i / ili podovi od materijala koji nije otporan na zagrejavanje, potrebno je osigurati odgovarajuu zatitu i za koritenje izolacije od nezapaljivog materijala.

  Uvek vodite rauna da je kotao na odgovarajuoj udaljenosti (cca. 35/40 cm) od namjetaja, kuanskih aparata, itd. Za zatitu tla od zapaljivih materijala, preporuujemo vam da postavite pod kotao metalnu plou debljine od 3 do 4 mm, i u prednjem delu da prelazi dubinu kotla najmanje 30 cm. Uvek ostavite najmanje 25 cm prostora izmeu kotla i okolnih zidova kako bi se omoguila odgovarajua cirkulacija i koliina zraka u prostoru.

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  8

  Ako je kotao na pelet instaliran u kotlovnici, gdje ve postoje pojedini ureaji koji usisavaju zrak, ili u istoj prostoriji sa ureajima na vrsto gorivo (npr. poret na drva) pobrinite se da je obim dovoda zraka dovoljno velik za siguran rad ureaja za sagorevanje. Ako dimni kanal prolazi kroz plafon, mora biti odgovarajue izolovana sa membranom od nezapaljivog izolacionog materijala. Kada je postavljen kotao na pelet, mora biti uravnoteen sa takama podrke (postavljen u vodoravnom poloaju)(Slika 1).

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  9

  Slika1:Minimalnaudaljenostkotlaodzidakotlovnice

  OPASNO! Odvod dimnih plinova ne sme biti povezan na:

  Ispunu cijev, koritena od strane drugih ureaja za sagorijevanje (kotlovi, pei, kamini itd..); Sisteme odzrake (nape, ventilatori odzrake itd.), ak i ako je sistem spojen na izduvnu cijev.

  OPASNOST! Postavljanje ventila na cevi za protok (draft) zraka (ventili spreavaju protok zraka i onemoguavaju draft) je zabranjeno. OPREZ Ako dimovodni sistem dovodi do prekomjernog otpora (previe krivina, nepravilan odvod dima, uska grla, itd.), rezultat moe biti lo ili nepravilan odvod dima. Sistem uklanjanja emisije dimnih gasova iz kotla na pelet rade na temelju negativnog pritiska u kotlu i tihi pritisak kroz dimovodne cevi. To je vrlo vano da spojevi na dimovodu diftuju, potrebno je koristiti cevi sa glatkom unutranjosti. Analizirati distribuciju i strukturu prostora gdje se nalazi dimnjak. Na primer u sluaju da je spojen kroz zid i/ili krov, mora biti ispravno instaliran u skladu sa sigurnosnim protivpoarnim standardima. Osigurati da je prostorija u kojoj je kotao na pelet postavljen ima dovoljno zraka za pravilno sagorevanje. Preporuujemo redovnu proveru komora za sagorevanje ima dovoljan dotok zraka. Kotao radi na 220 V 50 Hz. Budite sigurni da elektrini kablovi nisu ispod kotla, da su daleko od vruih povrina i ne dira otre delove koji mogu biti oteeni. Ukoliko je kotao na pelet pod prevelikim naponom, ivotni vijek elektrinih komponenti su mnogo krai. Nikada ne iskljuite kotao, izvlaenjem kabla iz elektrine utinice, dok u kotlu i dalje gori vatra. To moe otetititi kotao i ozbiljno ugroziti njegovo pravilno funkcionisanje.

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  10

  Zabranjenojeugraivativentilezaregulacijuprotokadimnihplinova!Prikljuakdimovodnecijevi80mmizkotlanapeleteudimnjaktrebaimatisledeekarakteristike:

  ukupnaduinamaksimalno5m(usluajuprikljukaveeduinepromjerprikljunecevipoveatina120mm),

  svakokolenood90smanjujeukupnuduinudimovodnecijeviza1m, nasvakomkolenutrebasenalazitipoklopaczaienje, spojeviizmeucevitrebajudobrodiftovati.

  Akoseuispunomsistemujavljaprevelikotpor(brojnakolena,neodgovarajuizavreci,uskagrlaisl.),odvoddimnihplinovanijezagarantovanpatrebapoveatiprikljuneceviikolenanaveedimenzije,tj.na120mm.Istotako,usluajukadadimnjakneomoguavapravilanodvodadimnihplinova,moedoidonepravilnostiuraduiposledinodoaktiviranjaalarmanakotlu.Preporuljivojedadimnjakpregledastrunaosoba prijemontaekotla.

  Sistemzaodvoenjedimnihplinovaizkotlanapeletefunkcionirazahvaljujuipodpritiskukojinastajeu komorizaizgaranjeijedvaprimjetnompritiskuudimovodnojcevi80mm.Zatosetrebapobrinutida jedimovodnacevpotpunodiftuje.Potrebno je paljivo analizirati poloaj i stanje prostora kroz kojeg prolazi dimnjak. Ako dimovodnacevprolazikrozzidi/ilikrov,trebabitiprikladnoizolovanauskladusasigurnosnimpropisimaozatitiodpoara.Pobrinitesedauprostorijuukojojseinstalirakotaonapeleteulazidovoljnakoliinazrakakojagarantuje odgovarajueizgaranje.Akokotlunedostajekisikazraka,nakotluseprikazujealarm.Cevza dovodzrakaizvanatrebabitinajmanjegpromjera120mmimaksimalneduine10m.Zasvakokolenood90maksimalnaduinasmanjujeseza1m.Akojeduinaprevelika,potrebnojepoveatipromercevizadovodzraka.Akojenafasadupostavljenareetka,povrinaotvorazaulazzrakatrebabitinajmanje100cm2ilivea.Ureajradinanapon220V,50Hz.Pobrinitesedakabalzaelektrinonapajanjeneprolaziispodkotla,dasupostavljenidalekoodzagrijanihpovrinaidanedolazeukontaktsotrimpredmetimakojibiihmoglioteti.Akosekotaonapeletenalazipodpoveanimelektrinimnaponom,trajnostelektrinihkomponentiznatnoesesmaniti.

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  11

  Nemojteizvlaitiutikaizutiniceusvrhugaenjakotlasvedokseneugasiplamenukotlu. Usuprotnomkotaosemoeozbiljnootetitiimoedoidoporemeajapravilnograda.

  ODVODDIMNIHPLINOVA

  Odvoddimnihplinovatrebabitiuskladusasvimvaeimpropisima.Nemojtespajatidimovodnucevkotlanadimnjaknakojegsuspojenadrugaloita(slika2).Odvoddimnihplinovanesmezavravati uzatvorenimi/ilipoluotvorenimprostorijama,kaonpr.garae,uskiprolazi,hodnici,pothodniciisl.Nakonspajanjakotlanadimnjak,ovlatenidimnjaartrebaproveritipostojelioteenjailipropusnostiuspojutejelispojispravnodiftuje.Akodimnjaknijeprikladan,potrebnogajeizvesti uskladusprethodnoiznesenimzahtjevima(taka3.1).

  Slika2

  Dimovodtrebabitiuzemljenuskladusvaeimpropisima.(Uzemljenjejezakonskidefinisanoiregulisano.)Uzemljenjetrebabitinezavisnoodureajazaloenje.

  tosetiedimenzijaimaterijala,dimovodnacevmorazadovoljavatistandardeUNI96159731,UNI10683EN18561.Loeouvanedimovodneceviilidimovodneceviizraeneodneprikladnihmaterijala(azbest,pocinanilim,poroznimaterijali)neodgovarajuvaeimpropisimaitetnoutiunaradkotla.

  Dimniplinovimoguseodvoditiprekoklasinogdimnjaka(vidislikudolje)akosupritomzadovoljenisledeiuslovi: Proveritejelidimnjakodravan.Zapravilnoodravanjei/iliobnovudimnjakaobratitese

  dimnjaaru.

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  12

  Dimniplinovimoguseodvoditiizravnoudimnjaksamoakojeopremljenkontrolnimotvoromiakodimenzijedimnjakanisuveeod20x20cmtj.promernijeveiod20cm.

  Akojedimnjakveihdimenzijaunjegatrebaumetnutiprikladnoizoliranucevodnehrajuegelika(odgovarajuegpromera).

  Pobrinitesedaprikljuaknadimnjakbudepravilnopostavljen. Izbegavajtekontaktsazapaljivimmaterijalima(ar)iusvakomsluajuugraditeizolacijuotpornu

  naplamen.Kadsezaspajanjekotlanapeletesdimnjakomkoristespojnielementi,obaveznotrebaugraditikolenasotvoromzaienje(Slika3).Upotrebakolenasotvoromzaienjeomoguavaseredovnoienje,bezpotrebezarastavljanjemcevi.Ispuniplinoviuprikljukudimnjakasupodblagimpritiskompajezatopotrebnoobaveznoproveritijelipoklopaczaienjepepelapotpunohermetikizatvorenidasehermetikizatvorinakonsvakogienja.Uvjeritesejelisveopetpravilnovraenonamestoteukakvomsustanjudiftunzi.

  Slika3:elementzaienje

  Cevitrebaspajatitakodajenjihovuidiozaspajanjeuvijekokrenutpremagore(Slika4).Savjetujemodaneizvoditedugevodoravnosjeenjeprikljukanadimnjak.Akonepostojidrugamogunost,cevinesmijuimatinagibpremadole,vepremagorezanajmanje5%.Vodoravanpresjeknesmijebitiduiod2metra.Nepreporuujeseizravnospajanjekotlanadimnjakravnomceviduineveeod1m.

  Slika4 Slika5

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  13

  UGRADBENEKOMPONENTEKOTLAKotaoimaveugraenedodatnekomponentekojesuakIobaveznenaveinisistemagrijanja,kojiistovremenosmanjujudodatnetrokovevlasnicimakotlovaaliIpospjeujuItiteradsamogkotla.

  VodenaPumpa

  Hidraulinaskretnica

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  14

  IZOLACIJAIPROMERKROVNOGOTVORANakontoodreditekonaanpoloajkotla,izraditeotvorezaprolazdimovodnecevi.Onovisionainuinstaliranja,promeruceviivrstizidovailikrovakrozkojesevodidimovodnacev.Izolacijutrebaizvestimineralnimizolacijskimmaterijalom(staklenavuna)nazivnegustoeveeod80kg/m3.

  Idealanpodpritisakprijesvegaovisionepostojanjuzaprekakaotosusuenjai/iliugaoniprikljuci.Preporuujesedakolenabuduod30,45i90.Kolenapod90nekabudutrodelna(Slika6).Usvakomsluajupotrebnojeosiguratidajepoetnivertikalnidiodimovodnecijeviduinenajmanje1,5m.Samosenatajnainmoegarantovatipravilnoodvoenjedimnihplinova.

  Slika6

  DOVODZRAKAZapravilnoizgaranjepotrebnojeobnavljatizrakuprostorijisvjeimzrakomkojidolazikrozotvorzadovodzrakanazidu,krozreetkunavratimakotlovniceilikrozotvorenprozor.Ovareenjaosiguravajupravilnoizgaranjeipravilanradkotla.Otvorzadovodzrakatrebabitizatienmreicomprotivkie,vjetraikukaca.Otvortrebaizvestinavanjskomziduprostorijeukojojjepostavljenkotaonapelete.

  StandardUNI10683zabranjujedovoenjezrakaizskladitazaskladitenjezapaljivihmaterijalailiprostorijaukojimapostojiopasnostodpoara.Akoseuprostorijinalazeidrugiureajizaloenje,potrebnojeosiguratidovoljnukoliinuzrakazapravilnoizgaranjeunutarsvihpostojeihureajateuvaavatisvetehnikekarakteristikesvihugraenihsustavaventilacijeukotlovnici.

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  15

  Slika7 PRIKLJUAVANJENAELEKTRINONAPAJANJE

  Ureajtrebaspojitinaelektrinumreu.Naikotloviopremljenisuelektrinimkablomzasrednjetemperature.Akoseelektrinikabalotetiipotrebnogajezameniti,obratitesenaemovlatenomservisu.Prijepoetkaradovanaelektrinomspajanjupobrinitesezasljedee:

  Karakteristikeelektrineinstalacijeodgovarajupodacimanavedenimanakotlu. Odvoddimnihplinovatrebabitiuzemljenuskladuslokalnimpropisima.(Uzemljenjeje

  propisanozakonom.) Kabalzaelektrinonapajanjeniukomsluajunesmeseizlagatitemperaturiokoline

  preko80C.Akokotaoeliteizravnospojitinaelektrinumreu,potrebnojeugraditidvopolnusklopkuprikladnuzanaponmreeuskladusvaeimpropisimasrazmakomkontakataodnajmanje3mm.Zelenoutivodizauzemljenjemoraseprekidatiusklopki.Dvopolnasklopkatrebaostatidostupnainakonzavretkainstaliranjakotla.

  PrikljuivanjenaelektrinonapajanjeKotaonapelettrebaspojitinaelektrinumreu.Elektriniprikljunikabaldugje2m,crne bojeioznaen oznakom 220 V. Drugi prikljuni kabal nije potreban koji bi sluio za spajanjecirkulacijske pumpejerjepumpaintegrisanaunutarkotla.

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  16

  Slika8

  ON/OFFprekida Iskljuivanje/ukljuivanjenapajanja

  kotla (220V50Hz)utinicaNapojnikabal TermostatT1Utikasabriknom,usluajuinstalacijetermostatabriknuizvaditiIprikljuiti

  dovododtermostata,tokomradakotlautikamorabitiukljuenzanormalnofunkcionisanjekotla

  Akoseelektrinikabaloteti,zamijenitega.Zamjenusmeizvritiiskljuivoovlatenolice. Prikljuaknaelektrinonapajanjetrebaostatidostupaninakonkonaneugradnjekotlanapelete.

  Nakonugradnjekotlaobaveznoizvritimerenjeemisijadimnihplinova.

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  17

  4. PRVO PALJENJE KOTLA Prvopaljenjekotlatrebaizvritiiskljuivoovlatenalicajerusuprotnomprestajevaitigarancija.

  UPUTSTVOZASIGURNOSTOSOBA,IVOTINJAIIMOVINEelimoskrenutipanjuinstalaterananekepostupkekojetrebapotovatidabisegarantovalopravilnoinstaliranjekotlanapelete.Potrebnojepridravatisetraenihstandarda,alionisamiposebinisudostatni.Zadetaljnijeinformacijepotrebnojeproitatiiostatakuputstvazaupotrebu,odravanjeiinstaliranje.

  Spojitekotaonapeletnaelektrinumreu. Nemojtedopustitideciiivotinjamaprilaenjekotlu. Koristitesamopeletsagarantovanomkvalitetominemojtekoristitidrugagoriva. Uputitesvekorisnikeueventualnerizikeiopasnostiteihinformiriitekakoupravljatikotlom

  napelet. Akojekotaopostavljennadrvenipod,trebagaizolovatinaprikladannain.

  Kotaonapeletraditakodaukomorizaizgaranjepostojipodpritisakizatosepobrinitedajeodvoddimnihplinovatermikidiftuje.Kodprvogpaljenja(minimalno1satradakotla)izbojeseoslobaajuisparavanjaneugodnihmirisatejezatopotrebnodobroprozraivatiprostoriju.

  5. SIGURNOSNA UPOZORENJA SIGURNOSNAUPOZORENJAZASERVISERA

  Uzoptesigurnosnemere,osobanaodravanjutrebapotovatiisledee:

  Uvekupotrebljavatizatitnuopremuisredstvalinezatitekaotoodreujedirektiva

  89/391/EZ.Pobrinutisezaiskljuivanjeelektrinognapajanjaprepoetkabilokojeaktivnosti.

  Uvekupotrebljavatiodgovarajuialat. Prepoetkabilokakvihzahvatanakotluuveritisedasukotaoipepeounjemuhladni,

  posebnoprijedodirivanjakotla. KOTAONAPELETESMATRASENEUPOTREBLJIVIMAKIAKOJESAMOJEDANSIGURNOSNI

  ELEMENTPOKVAREN,NEPRAVILNOPOPRAVLJENILIAKONEFUNKCIONE! Nevritenikakveprepravkeniizkojihrazloga,osimuzdozvoluproizvoaailiovlateneosobe. Uviekkoristiteiskljuivooriginalnerezervnedelove.Nemojteekatidasedelovikotla

  istroeprezamene.Zameniteistroenedeloveprenegotopotpunoprestanuraditii tako

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  18

  spreitenastanaktetauslediznenadnogprestankaradadelakojimoeozbiljno ugrozitisigurnostosobai/ilivaeimovine.

  Kodienjapepelaoistiteiloiteteprostorispodnjega. SIGURNOSNAUPOZORENJAZAKORISNIKA

  Prostorijaukojojsenalazikotaonapeletilieseinstalirati,trebabitiprojektovanauskladuslokalnim,nacionalnimievropskimpropisima.Kotaonapeletjeureajnaizgaranje.Tokomradanekidelovimogusezagrejatinajakovisoketemperature.KotaonapeletejeureajklaseC1predvienzaloenjeiskljuivodrvenimpeletima(peletipromera5mm,duinenajvie30mmivlanostido10%),tj.gorivomC1(drvenipeleti)uskladusastandardomEN 149612.

  DOKJEKOTAOUPOGONU,DECAMUSENESMEJUPRIBLIAVATINITISEIGRATINJIME!

  Tokomradakotlapreporuujesepotovanjedolenavedenihmeraopreza:

  TokomradakotlaNEMOJTEsepribliavatinitidodirivativratacakomorezaizgaranje.PostojiOPASNOSTODOPEKOTINA.

  TokomradakotlaNEMOJTEsepribliavatinitidodirivatidimovodnucev.PostojiOPASNOSTODOPEKOTINA.

  TokomradakotlaNEMOJTEvritibilokakvoienjenainstalacijizagrejanje. TokomradakotlaNEMOJTEotvarativratacaloitajeronozapravoradiispravnosamoako

  suvratacahermetikizatvorena. TokomradakotlaNEMOJTEuklanjatipepeo. NEMOJTEdozvolitideciiivotinjamapribliavanjekotlunapelet. POTUJTEUPUTENAVEDENEUOVOMDOKUMENTU

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  19

  Zaispravnuupotrebukotlapotujteisledeesavete: Upotrebljavajteiskljuivogorivokojepreporuujeproizvoakotla. Potujteuputezaodravanje. Oistiteloitenakonpotroenogspremnikapeleta(3do14dana,iskljuivodoksukotaoi

  pepeounjemuhladni). NEMOJTEupotrebljavatikotaonapeletusluajukvarailidrugihnepravilnosti,neobinih

  zvukovai/iliakoposumnjateukvar.ODMAHkontaktirajteovlateniservis. NEMOJTEkotaopolivativodomnitivodomgasitevatruukomorizaizgaranje. NEMOJTEsenaslanjatinakotaojermodanijedovoljnostabilanimoeseprevrnuti. NEMOJTEupotrebljavatikotaonapeletekaooslonacilikaosredstvozapodupiranjedrugih

  predmeta.Nemojteostavljatiotvorenpoklopacspremnikazapelete. TokomradaNEMOJTEdodirivatiobojenedelovekotla. NEMOJTEkoristitidrvailiugljenukotlunapelete,veiskljuivopeletesledeih

  karakteristika:dimenzije:promjer5mmmaks.duina:30mmsadrajvlage:do10%energetskavrijednost:min.16,9MJ/kg,odnosno4,7kWh/kgsadrajpepela:ispod0,7%

  NEMOJTEkoristitikotaozaspaljivanjeotpada.Uveksepobrinitezamaksimalnusigurnost.

  6. UPUTE ZA SIGURNO PALJENJE KOTLA I SIGURNO IENJE

  ZapaljenjekotlanapeleteniukomsluajuNEMOJTEupotrebljavatiloivoulje,petrolejilislinederivateilidrugezapaljivetekuine.Dokjekotaoupogonudritetakvetekuineidrugetekuinepodaljeodnjega.

  Uveritesedajekotaonapeletpravilnopostavljenidasenepomie.Uveritesedajeloitedobrozatvorenoidaostanezatvorenotokomradakotlanapelet. Uklanjajtepepeosamodokjekotaonapelethladan.Nemojtekoristitiabrazivnasredstvazaienjekotlanapelet.

  REDOVNOODRAVANJEIIENJEKOTLAUpotrebomusisavaazausisavanjepepelaolakavateposaouklanjanjapepelaizkotla. Prijepoetkabilokojegpostupkaodravanjailiienja,potujtesledeasigurnosnapravila:

  Iskljuitekotaonapeleteprijepoetkabilokojegpostupka. Prijepoetkabilokojegpostupkanakotluuveritesedajepepeohladan.

  Usiitepepeonataloenukomorizaizgaranjenajmanjejednomsvakihsedamdana,tj.nakonpotroenogspremnikapeleta(iskljuivodokjekotaohladan)(Slika9).Usiiteipaljivooistiteloitenajmanjejednomsvakihsedamdana,tj.nakonpotroenogspremnikapeleta(iskljuivodokjekotaohladan)(Slika9).

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  20

  Uvekproveritejesulikotaonapeleteipepeounjemuhladni.

  Ovojeloiteukojemizgarajupeleti(slika9).Preporuamodajekodsvakogienjapregledateiuklonitepepeosdnakomorezaizgaranje.Vratiteganamestoipobrinitesedapravilnosedneusvojeleite.Samonatajnainmoeteosiguratidaekotaoraditipravilno.

  Slika9

  Slika10

  Proveritejelibrtvenatrakaispodloitaneoteena.Akojest,obratiteseovlatenomservisu.

  Zabilokojeobjanjenekontaktirajteinstalatera.Proizvoanemaizravannadzornadradominstalaterainemoegarantovatizaizvedeneradovenitizaradoveodravanja.

  Proizvoaniukomsluajunepreuzimaodgovornostzatetekojeuzrokujutreeosobe.

  Ueritesejesulikotaonapeleteipepeounjemuhladni.

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  21

  Komoruzaizgaranjetrebanakontosepotroicijelispremnikpeletaoistitiusisavanjemi/iliuklanjanjemsvihostatakanastalihizgaranjempeleta.

  Nepotpunosagorelipeletinikadasenesmevraatiuspremnikzapeletenitibacatiuspremnikzapepeo. PREGLEDIDELOVIKOJETREBAODRAVATI

  PROVJERITEDOLENAVEDENESTAVKEDABISTEOSIGURALIPRAVILANRADKOTLANAPELET.OVIMMERAMAOPREZAOSIGURAVAJUSEMAKSIMALANUINAKKOTLAITEMPERATURAUSISTEMU:

  Uveritesejesulikotaonapeletipepeounjemuhladni

  Zapotpunoienjesvakesedmiceilinakonpotroenih200kgpeleta(zavisnotanastupipre) potrebnojeusisatipepeoispodloitaiizkomorezaizgaranje.Zaienjestenkiloitamoeteupotrebljavatietkuilikist.

  GENERALNOIENJEKOTLANAKRAJUILINAPOETKUSEZONE:

  Uveritesejesulikotaonapeletipepeounjemuhladni.Odpojiteelektrino napajanjekotla.

  Nakonzavretkasezonegrejanjaodpojitekotaoizelektrinognapajanja.Vrlojevanooistitiiprekontroliratikotaonanainopisanuovompriruniku.

  Diftovanjevratacamoeseodvojitinakonnekogvremenaiakojeuvrenaljepilomotpornimna visoketemperature.Zaponovnouvrivanje,nastranjustranubrtvenanesiteljepilo otpornonavisoketemperature.Natajnaingarantujesehermetikozatvaranjevratacaloita.

  PRIKLJUAKDIMOVODNECEVINADIMNJAK(nakrajusvakesezonegreijanjatrebaoistiti):

  Uvjeritesejesulikotaonapeletipepeounjemuhladni.

  Dimovodnucev,dimnjakikapudimnjakatrebapregledatiioistitijednomgodinje.Dabisezahvatizveoprofesionalno,obratitesedimnjaaru.

  DODATNOODRAVANJE

  Vakotaonapeletjeizvortoplineukojemsesmejukoristitiiskljuivodrvenipeleti.Jednomgodinjeodravanjekotlatrebaizvritiosobljekojejeovlastioproizvoa.Redovnimgodinjimservisomodratetepravilanradureajazaloenje,osiguratinjegovoveeiskoritenje,zadratigarancijuiproduitiradnivijeksamogureaja.

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  22

  Postupkeopisaneuprethodnompoglavljupreporuljivojeizvritinakrajusezonegrejanja.Svrhatogajestprovjeritiiosiguratisavrenradsvihkomponenti.

  VANESIGURNOSNEINFORMACIJE Kupilistesteproizvodnajviekvalitete.Dobavljavamstojinaraspolaganjuzasveinformacijekojebivammoglezatrebati.Pravilnoinstaliranjekotla,izvrenouskladuspriloenimuputama,vanojezaprevencijubilokakvihkvarova,rizikailiopasnostiodpoara.Kotaonapeleteradinatemeljupodpritiskakojinastajeukomorizaizgaranje,zbogegatrebateuvijek voditibrigudasuspojevinadimnjakdiftujuinepropusni.

  Usluajuzapaljenjadimnjaka,osobeiivotinjetrebajuodmahnapustitistambeniprostor.Odmahnakontogaprekiniteelektrinonapajanjenaglavnojsklopkiiliodpajanjemutikaaizutinice(samoakosepritomneizlaeteriziku)tekontaktirajtevatrogasce.

  Zbogsigurnostiiouvanjafunkcijekotlanapelet,nemojteupotrebljavatisitnosjeckanadrva.

  Nemojtekoristitikotaonapeletezaspaljivanjeotpada

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  23

  7. KVALITETA PELETA JE VRLO VANA Kotaojeproizvedenzasagorijevanjeiskljuivodrvenogpeleta.Natritupostojerazliitevrstepeletaizatojejakovano odabratipeletekojinesadreneistoe.Pobrinitesedakoristitesamokompaktnepeletebezpraine. Kontaktirajteprodavateljadabistedobilisavjetkojipeletisepreporuaju.Promjerpeletatrebabiti5 mm,aduljinado30mm.Pravilanradkotlaovisiovrstiikvalitetipeleta.

  Peletepunimouspremniksgornjestranekrozotvorsazaklopnimpoklopcem(slika11).Pripazitedatokompunjenjaspremnikaunjeganeupadnuvrstpredmeti,folijeilisl.tobimoglouzrokovatismetnjeuradupunogtransportera.

  Slika11

  Osobe s oteenom kimom i trudnice neka izbjegavaju podizanje vrea s peletima.Proizvoaodbijasvakuodgovornostzaeventualneteteilinepravilanradkotlauslijeduporabepeletaniskekvalitete.

  Proizvoaniukojemsluajunijeodgovoranzatetunastaluupotrebomloekvalitetepeleta,kaoizaslabihrezultatakotlazbogloekvalitetepeleta

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  24

  PeletinekabuduuskladusnormamaDIN51731,DINplus,NormM7135ilidrugimusporedivimeuropskimstandardima.

  SKLADITENJEPELETAPeletetrebauvatinasuhomineprohladnommjestu.Vlaniihladnipeleti(temperatureispod5C)smanjujutoplinskusnaguizahtijevajueeienjekotla.

  PELETISENESMEJUDRATIUBLIZINIKOTLA.Ostaviterazdaljinuodnajmanjejednogmetra.

  Tokomrukovanjapeletimapripazitedasepeletineprospu.Akouspremnikzapeleteuspetepiljevinu,moedoidoblokiranjasustavazadoziranjepeleta.

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  25

  9. OPISINAINRADAAUTOMATSKEREGULACIJEOPISDISPLEJASAPRIKAZOM

  Slika 12

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  26

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  27

  Slika 13

  Snaga Ventilator Temperat. Gorivo Vrijeme Podeavanje

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  28

  10. KORITENJEIKONTROLAREGULACIJE

  Kotao je ugaen Paljenje kotla se vri na taj nain

  Da se tipka ON/OFF pritisne i uva 3 sec do pojavljivanja indikacije ON na displeju Nakon ega kotao prelazi u automatski u rad AUTO. Vreme potpale i testiranje stabilnosti plamena traje do cca 20 min, nakon ega prelazi u normalan reim rada. 11. MODULACIJA

  Dodirom na tipku ENTER vrednost na

  Displeju poinje da blinka i tipkama vrimo Regulaciju snage gorionika od 1 5 te potvrujemo odabrano sa tipkom ENTER . Vrednost AUTO omoguava automatsku regulaciju snage gorionika prema potrebi, to ujedno i mi kao proizvoa preporuujemo.

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  29

  U sluajevima kada prinudno ugasimo kotao dodirom na Tipku ON / OFF (tj. Kada temperatura vode u kotlu Ili sobna temperatura ne dostigne zadatu), pojavit e se ALARM Uz zvuni signal za ienje kotla. Tada treba saekati kotao da se ohladi, oistiti gorionik i ponovo pritisnuti dugme za palenje ON/OFF (3 sec) kako bi ponitili ovu greku, nakon toga kotao je spreman za ponovno palenje. Naredna indikacija na gornjem dijelu regulacije jeste ventilator ija je snaga programirana prema zadatom programu rada Kotla i nije mogue ju menjati, tako da se ne pali.

  Dodirom tipke za izbor menija na DESNO , uslovno se preskae indikacija za izbor snage ventilatora i dolazimo na indikaciju trenutne temperature u kotlu.

  Ukoliko elite da proverite ili promenite podeenu temperature na kotlu, dodirnite tipku Enter

  tada vrednost poinje da blinka. Tada pomou tipki promenite elenu vrijednost u novu. Budite sigurni

  da potvrdite novu vrijednost sa dodirom na tipku ENTER . Sledeim dodirom na tipku DESNO dolazimo na indikaciju za vas da izaberete kvalitetu peleta. Ova opcija vam dozvoljava da prilagodite rad kotla prema kvaliteti peleta. Postoje tri dostupne klase peleta. Dodirom na tipku ENTER vrednost na displeju blinka, podeavanjem sa tipkama menjamo vrednost prema kvaliteti peleta. (I je najbolja vrednost peleta, 3 najloija vrednost peleta). Prilikom promena bilo kojih vrednosti potrebno je povesti rauna o sagorevanju peleta, ostatku koliine pepela u gorioniku. Ukoliko je nain rada odgovarajui, kotao e raditi bez problema. Ako nije, postoji mogunost poveanja potronje, periodinog gaenja kotla, vee koliine pepela.

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  30

  Sledei meni sa indikacijom (SAT) slui za nametanje vremena i datuma na regulaciji. Pritiskom na tipku ENTER vrednost sataPoinje da blinka. Menjanje vrednosti sata se menja pomou tipki za regulaciju .Nakon to zadamo vrednost vremena (SAT) dodirnemo tipku za navigaciju DESNO i ponovo tipkama zadajemo vrednost (MINUTA). Nastavljajui DESNO primetit ete promenu vrednosti u vrednost godine koja takoer blinka, te koristei tipke izaberemo vrednost godine. Jo jednom dotaknemo tipku DESNO i vidjet emo

  vrednost dana u sedmici. Dodirom na tipke da odaberemo dan u sedmici: 1 = Ponedeljak 2 = Utorak 3 = Sreda 4 = etvrtak 5 = Petak 6 = Subota 7 = Nedelja Budite sigurni da potvrdite odabrane izmjene sa tipkom ENTER , nakon ega vrednost na displeju prestaje blinkati i pokazuje podeeno vrijeme. GAENJE KOTLA Pritiskom na ON/OFF tipku due od 2 sekunde dok kotao radi, displej e pokazati OFF, nakon toga sklonite ruku, kotao poinje proces gaenja. Dozator peleta se zaustavlja, ventilator radi na maksimalnoj brzini u svrhu ienja gorionika. Kada je komora za sagorijevanje ohlaena na odgovarajuu temperaturu, kotao se gasi i potpuno gasi sve funkcije.. Displej e pokazivati detalj koji ste izabrali da bude vidljivo. PALJENJE KOTLA Dodirom na tipku ON/OFF due od 2 sekunde dok kotao nije u radnom stanju displej e kratko pokazati ON te se vratiti i pokazivati info koji ste izabrali prije samog palenja kotla ili prije.Nakon sklanjanja ruke kotao zapoinje proces paljenja. Displej e pokazivati informacije koje ste pre izabrali, ventilator radi na odgovarajuoj brzini, dozator peleta e poeti da dozira, greja poinje da se greje. Posle toga, ako je temperatura na kotlu niska, kotao e poeti proces zagrejavanja kotla gdje je pelet odgovarajue rasprostranjen a ventilator radi na odgovarajuoj brzini. Poslije toga kotao dostie fazu za tranziciju kroz nekoliko drugih faza dok ne dostigne normalnu fazu sagorevanja.

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  31

  PODEAVANJEVREMENSKIKONTROLISANOGPROGRAMA Proces podeavanja je posebno vaan dio regulacije i rada kotla, bilo koje pogreano podeavanje moe voditi kvaru na samom kotlu , najednostavniji primjer moe biti pogreno podeavanje datuma ili vremena na kotlu, koji se automatski vee za vremensko podeavanje radnog vremena rada kotla. Odvojeno odovog menija, da bi podesili vrijeme dodirom tipke otvarate podmeni za programiranje vremenskog reima rada kotla. Sama regulacija ima opciju za programiranje kotla za est vremenskih palenja i gaenja kotla. Dodirom na tipku displej kratko pokae C2 te Se vraa na OFF koje je znak da je vremenski programiran rad kotla ugaen Dodirom na tipku ENTER , vrednost displeja OFF poinje da blinka, te sa tipkom prebacujete reim rada na ON. Procedura je ista u sluaju da elite da ugasite programirani nain rada kotla, s tim da dodirom tipke ENTER , nakon ega vrednost ON poinje da blinke, tada dodirom tipke vrednost promenite na OFF te dodirom potvrdite promenu. Ako elite da programirate vremenski rad kotla, ili jednostavno vremena za palenje i gaenje kotla, nakon aktiviranje vremenskog tajmera na C2 opciji, dodatnim dodirom na tipku prelazite na opciju C3. Nakon toga dodirom tipke ENTER otvarate pod meni (P1) (P6), koji se koristi za podeavanje vremena.

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  32

  Program P1, P2 sve do P6 prestavljaju 6 razliitih vremena odnosno vremenskih raspona koji moete podesiti i prilagoditi vaim potrebama tokom sedmice. Za jedan dan moete podesiti samo tri paljenja i tri

  gaenja. Dodirom na tipku ENTER kada displej pokazuje vrednost P1, ulazite u programiranje 1 gdje imate opciju prvo vremensku vrednost palenja kotla, nakon dodira na tipku DESNO , dolazite na podeavanje vremena gaenja kotla, poslijepodeavanje vremena ponovo dodirom na tipku DESNO birate opciju temperature vode na kotlu, koja treba da bude podeena minimum na 65oC za normalan rad kotla

  Slika 14: Prikazuje vremena za programirani rad kotla Svaku promenu na podeavanju displeja i rada kotla treba da se potvrdi dodirom na tipku ENTER 12. ELEKTROEMA

  Slika 15: Elektro ema

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  33

  MENU Poslednja opcija ne meniju displeja, na koju dolazimo navigacijom tipkom DESNO je PODEAVANJE. Dolaskom na ovu opciju displej automatski pokazuje OFF, simbol pokazuje da su svi meniji i tipke na kontrolnoj jedinici otkljuane. Ovaj meni ima dva nivoa zakljuavanja i zatite tipki na kontrolnoj jedinici ili blokade koritenja regulacije djeci i osobama koja su ograniena i nestrulna za koritenje i upravljanja kotlom. Dodirom tipke ENTER , vrednost na displeju OFF blinka, dodirom na tipku prelazite na vrednost (LOW) nii nivo zatite kontorlne jedinice. Sa ovom zatitom dajete mogunost samo paljenja i gaenja kotla, sve ostale opcije su onemoguene. Dodatnim dodirom na tipku dolazite na (HIGH) nivo zatite, koji potpuno zakljuava kontrolnu jedinicu (displej), gdje nije mogue promeniti bilo koju vrednost na regulaciji, ak ni mogunost palenja i gaenja kotla. Vraate se na podeavanja jednostavnim dodirom OFF tipke Dodatnim dodirom na tipke otvaramo podmeni C2, koji se koristi za podeavanje jaine osvetljenja displeja. Poslije kratkog vremenskog perioda vrednost C2 se menja u 5, broj 5 predstavlja maksimalnu jainu osvjetljenja displeja. Dodirom tipke ENTER vrednost 5 poinje da blinka, tipkama podeavate jainu osvetljenja displeja od 1 5, potvrdite odabranu vrednost ponovnim dodirom tipke ENTER . Daljim dodirom na tipku otvaramo podmeni C3, koji se nakon kratkog vremenskog perioda prikazuje OFF. Ovaj meni slui za aktiviranje opcije STAND BY, tako da displej naizmjenino pokazuje razliite vrednosti, nakon odabira dodirom na tipku ENTER m vrednost poinje da blinka.

  Menjanje vrednosti tipkama na displeju birate jednu od opcija. Na primer, odabirom vrednosti 1, i potvrdom displej e naizmjenino pokazivati temperaturu vod i vreme. Ukoliko iskljuite vrednost na OFF, displej e pokazivati samo opciju koju runo izaberete, na primjer AUTO, temperaturu ili vreme. Odabrane vrednosti uvek potvrdite dodirom na tipku ENTER . Daljim dodirom na tipku dolazimo na podmeni C4, koji slui podeavanju jaine zvunog signala displeja. Vrednost na displeju prelazi u vrednost 5, to znai da je jaina zvuka podeena na maksimalano, Dodirom na tipku ENTER otvaramo ovaj podmeni te odabirom sa tipkama podeavamo odgovarajuu vrednost. Posle zavretka odabira potvrujemo sa tipkom ENTER .

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  34

  Podmeniji C5 i C6 su programirani i njihove vrednosti se NE MOGU MENJATI Posle gaenja kotla, ventilator ostaje u radnom stanju odreeni vremenski period sa ciljem da izduva ostatak gasova nastalih sagorevanjem (mogue je poveanje temperature poslije gaenja kotla). Rad ventilatora je gotovo neujan osim mogueg zvuka protoka zraka kroz dimnjae i dimnjak, bez drugih zvukova (obratiti panju kod izolacije dimovodnih cevi na ulazu u dimnjak, gdje se mogu pojaviti vibracije prenoene kao zujanje). Zujanje se moe prenijeti takoer kod pojedinih sluajeva, posebno kod dimnjaka loe konstruktovanih, nedovoljne visine.

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  35

  13. ALARMNASTANJA

  GrekaE108

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  36

  GrekaE109

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  37

  GrekaE108

  GrekaE111

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  38

  GrekaE107

  GrekaE110

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  39

  14. INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU I UKLANJANJU KOTLA

  Zbrinjavanjeiuklanjanjekotlapotpunojeunadlenostivlasnikakotla,priemutrebapostupitiuskladusazakonimaozatitiprirodekojivrijedeudotinojdravi.Zbrinjavanjeiuklanjanjekotlanapeletmoeseprepustititreimosobamaakooneimajulicencuilisuovlatenezazbrinjavanjeiliuklanjanjeovakvihmaterijala.

  UPUTA:Usvakomsluajupotujtevaeezakoneudraviukojojjeinstalirankotaonapelet.

  Svedelovepredvienezazbrinjavanjetrebademontiratina odgovarajuinain: Skinitesveelektrinedelove; Odvojitebaterijuodupravljakejedinice; Odbacitebaterijuizupravljakejediniceuzakonskipredvienspremnik; Tijelokotlamoesezbrinutiiliprodatikaostaroelezo

  Akosekotaonapeleteostaviuneprikladnomidostupnomprostoru,moepredstavljatiozbiljnuopasnostzaljudeiivotinje.Vlasnikkotlatrajnoostajeodgovoranzatetekojemogunastatinatajnain.

  NakonunitenjakotlaunititeoznakuCE,uputezaupotrebu,odravanjeiinstaliranjetesveostaledokumentepriloeneuzkotao.

  15. UVJETI GARANCIJE

  SAETAK:UskladusdirektivomEZ1999/44/E(42/2002),GARANCIJAvrijediusluajuakosekorisnikpaljivopridravaosvihuputaizovogdokumenta,aposebnopazionasljedee:

  Dasekotaonapeletkoristiuskladusnjegovimmogunostimaiuzpotivanjeuslovanavedenihuuputamazaupotrebu,

  Dasenakotlunapeletizvodestalnoibriljivoodravanje, Dasepotujusvisigurnosnipropisiizvedeniizvaeihzakona, Dasesuzdravaodbilokakvihprepravkiproizvoda,paiminimalnih, Daseupotrebljavajuiskljuivooriginalnirezervnidijelovi.

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  41

  TRAJANJEGARANCIJE:Proizvoanudizasvesvojeproizvodegarancijuutrajanjuod24mesecaoddatumaprvemaloprodaje,uzuslovdaseproizvodpodvrgneredovnojkontroliodstranestruneosobeunutar 12meseciodprvogputanjaupogon.

  OPIUSLOVIGARANCIJE:1. Izjave:

  Akoseproizvodupotrebljavausvrhezakojejeproizvedeniakosepotujupriloeneuputezaupotrebu,odravanjeiinstaliranje,raditeispravnotokomceloggarantnogroka;

  Tokom garantnog roka Termal e osigurat preko svojih ovlatenih servisnih centarauklanjanjesvihsmetnjiikvarovazbogkojihureajnemoevritisvojufunkciju,itounutar45danaodpismeneprijavesmetnjeilikvara;

  Akoseureajnepopraviugorenavedenomroku,nositeljgarantnogpravamoezatraitizamenuproizvodanovim.Osimtoga,garancijaseproduavazacijelorazdobljetrajanjapopravka;

  Uvjetigarancijepotvrujusepotpisomipeatomnagarantnomlistukojegizdajeovlateniservis.

  2. Valjanostgarancije:Garancijajevaljanasamouzsledeeuslove:

  Akokupacimavaeidokument(raun)kojegjeizdaoprodavac. Akojekotaoinstaliralokvalifikovanoi/ilistrunolicesposobnoocenitijeliinstalacija

  prikladnazatehnikekarakteristikesistemaukojegseugraujeiuzobaveznopridravanjeobavezanavedenihuovimuputama.

  Akosekotaonapeletupotrebljavapremasvimuputamazaupotrebu.Zaostvarivanjegarancijepotrebnojeuloitizahtevkodprodavcakodkojegstekupiliureaj. Kodprijavljivanjakvarapripazitedatanoopietesmetnjuilikvar.

  3. Razdobljaunutarkojihproizvoagarantujeservisirezervnedelove:

  Garantujemodaeurazdobljuod5godinaoddanaprvogputanjaupogonbitinaraspolaganju servisirezervnidelovipotrebnizapravilanradproizvoda;

  Usluajuzameneproizvodanovimmodelimagarantujemorezervnedelovezavaproizvodurazdobljuod3godine;

  Nakonrazdobljaod5godinarezervnidelovimoguseidaljenabaviti,alimoesedogoditidaneebitijednakebojekaoivaidijelovi.

  4. Ugarancijuneulazeiligarancijomnisupokrivenetetenastaleusled:

  Delovanjaatmosferskih,hemijskihielektrohhemijskihutjicaja,udaramunje,prirodnihnepogodai/ilidrugihprirodnihkatastrofa,nepravilneupotrebeproizvoda,nedovoljnogodravanja,prepravkeproizvodailidrugihmanipulacijailipopravakakojenijeizvriloovlateno osoblje,neprikladnostiilineuinkovitostidimnjakaidrugihuzrokakojineoviseizravnoo proizvodu,kaotojenepravilnoilineprikladnoinstaliranje.

  Izgaranjamaterijalarazliitihodonihnavedenihuovimuputama. tetenastaleusledilitokomtransporta.Zatotrebaureajpaljivopregledatiprilikom

  dostave.Akojeoteen,odmahgatrebaobavestitiprodavcainavestivrstuoteenjanapopratnomdokumentuilinaobrascudostave.

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  42

  Prvogputanjaupogonodstraneosobakojenijeovlateno. Intervencijanaproizvoduilipopravakakojejeizvrilaneovlatenaosoba. Uslednepotivanjauputazaupotrebuiodravanjeodstranekorisnika. Akosenakotlupojavekvaroviilismetnjeuzrokovanekvarovimanaureajimadrugih

  proizvoaa.Odgovornostproizvoaaogranienajesamonaisporukuureaja.Ureajtrebapravilno instalirati,uskladusasvimuputamaproizvoaaisvimzakonskimodredbama.Instaliranjetreba izvritikvalifikovanoosobljekojeodrediproizvoailinjegovdistributer/prodava(i/ilipod njegovimnadzoromiodgovornou)kojeenositiodgovornostzakonanuinstalacijuiposledian pravilanradinstaliranogproizvoda.Proizvoaodbijabilokakvuodgovornostusluaju nepridravanjapropisa.

  Distributer/prodavajebilokojafizikailipravnaosobaovlatenazaprodajuproizvodakorisnicimapodovimgarantnimuslovima.

  NAPOMENA:Proizvoaneodgovarazabilokakveozledeosobailioteenjaimovineakiako jedonjihdolonakonzameneneispravnogdelakotla.

  DELOVIPODLONINORMALNOMTROENJUKOJINISUPOKRIVENIGARANCIJOM:

  Diftunziideloviodlevanogelezakojinepokazujuoteenjakojabisemoglapripisatiprocesuproizvodnje;

  Promeneboje,pukotineimalaodstupanjadimenzijasuposledicaprirodnekarakteristikematerijalaizbogtoganepredstavljajurazlogazareklamaciju.

  ODGOVORNOST:Proizvoanepreuzimaodgovornostzatetenastaleizravnoilineizravnousledupotrebe proizvodailipovezanouzproizvod.

  SERVISUGARANTNOMROKU:Proizvoaodgovaranagarantnezahteveiskljuivoprekosvojihovlatenihpredstavnika.

  NADLENOST:ZareavanjeeventualnihsporovanadleanjesuduKalesiji,BosnaIHercegovina.Usluajuzamenerezervnihdelovaneproduavasegarancija.Akokotaonapeletnijeodreenovremeufunkciji,proizvoanepriznajebilokakavzahtevzakompenzacijom.

  Proizvoaneodgovarazaeventualnepogrekeuuputama.Zadravamopravonaeventualneizmenebeznajave.

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  43

  13. DIMENZIJE KOTLA TERMAL 34

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  44

  __________

  Uputstvo za instalatere

  __________ OvajdiouputstvanamenjenjeiskljuivoinstalaterimaisadrikljuneinformacijezapomokodpostavljanjaiprikljuivanjakotlaTermal34.

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  45

  1. Kotlovnica

  Slika16:Primerkotlovnice

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  46

  2. Delovi kotla

  Zapristupkomponentamanazadnjojstranikotlapotrebnojeskinutistranicuobloge(Slika17).

  Slika17:Vanidelovikotla

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  47

  Slika18:UgraenavodenapumpaIhidraulinaskretnicaDodatneprednostikotlapredstavljaIugraenavodenapumpaIhidraulinaskretnicakaosastavnidiokotla.

  3. Upute za prikljuivanje kotla

  Kodprikljuivanjakotlanasistemcentralnoggrejanjapotrebnojeproveritisledee:

  Potrebnojeuzetiuobzirpostavljanjenepovratnihventila(ilidrugihelemenataza blokiranje)kojiautomatskispeavajunekontrolisanocirkulacijumedijazagrejanjeputemkotlaprirodnimgravitacionomputu.

  Ispravnostizvedbecevovodacentralnoggrejanja(dimenzijecevovoda,odzraivanjecevovoda,funkcionalnostsistema,prikladnostsistemagrejanjaobziromnasnagukotla).

  Distribucijskejedinice(funkcionalnostpumpi,funkcionalnostventila,funkcionalnostelektrinihzonskihventila,funkcionalnostmijeajuihventila).

  Osigurandovodzrakauprostorijuukojojsenalazikotao.Dovodmora bitiizvedentakodasenemoezatvoritiimorausvakomtrenutkuosiguravatidovodsveeg zrakakisikazagorenjeuprostoriju.Neprikladnareenjasuprozoriotvoreninakipui otvorenavrata,aneprikladanjeidovodzrakakrozzranikanaluzdimnjakskrova.

  Naponelektrinogprikljukazaureajmorabiti230V/50Hz(vidljivoiztehnikihpodatakakotla).

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  48

  Pregledodvodadimnihplinovadimnjaka.Uslovzaspajanjesesaglasnostdimnjaarakojimdimnjaargarantujedajedimnjakprikladanzakotao.

  Kodspajanjaureajazaloenjenasuistemcentralnoggrejanjainstalatermorauvaavatisledee:

  Dajekotaopostavljenuvodoravanpoloajpoduiniidubini. Daseuvaavajurazmacipremapriloenojslici(vidisliku1,str.8). Dasekodstarijeinstalacijenapovratnivodpredureajemzaloenjeugradifiltersa

  zapornimventilima. Kotaomorabitiopremljensigurnosnimventilom2,5bar,takoeinstalater moraosigurati

  ekspanzijskuposuduodgovarajueveliinepremakoliiniogrevnevodeu sistemu(veliinaekspanzioneposudemorabitidimenzioniranaminimalno10%odkoliine vodeusistemu,toznaidana150litaraogrevnevodeusistemudolaziminimalnaveliina ekspanzoneposudeod15litara.Ekspanzionaposudamorabitispojenasureajemza loenjekotlabezelemenatazatvaranja.

  Dasenadesnojstranikotla,naprikljuakDN20,ugradislavinazapunjenjeipranjenje(vidisliku17,str.49).

  Dajeosigurannajmanjipritisaktehnikevodeukotluod0,7bar. Dasekotaoopremljenmanometromzamerenjepritiskaogrevnevodeusistemuikotlu,ito

  na cevovoduispredsvihzapornihventila(potrebnojeomoguitidamanometarprikazujepritisaku kotluisistemuzavriemepunjenjaizatonesmepostojatizapornielementkojibispreavao prikazpritiskaukotluzavrijemepunjenja).imanadesnojstrani(vidisliku18,str.48) predvienprikljuakDN20zaslavinuzapunjenjeipranjenjekojajepredvienazapunjenjei pranjenjesistemagrejanjaikotla.

  Dasekodprikljuivanjakotlanasistemcentralnoggrejanjaugradeelementikoji spreavajunekontrolisanokruenjetopleogrevnevodekrozkotao(gravitacionizapor, nepovratniventilsoprugom,elektromagnetnizonskiventili,elektromotornizonskiventili). Ciljovezatitejeosiguratidovoljanprotoktoplevodekrozkotao(minimalanprotokkroz kotaotrebabitiveiod300l/h).

  Daseizvedespajanjenadimnjakuskladusuputamakojeograniavajumaksimalnuduinuprikljunecevi80mm(5m)idaseuvaavadasvakokolenood90stepenipoveavaotporprikljuka,takodasmanjujeduinuprikljuneceviza1m(primer:akosenaprikljukudimnjakanalazedvakolena,prikljuaksmebitiduinemaksimalno3m).Naprikljukudimnjakaobaveznoseugraujukolenasrevizijskimotvorimazaienje(vidisliku3,str.11).Kolenasemorajusastojatiodbaremtrisegmenta(kolenostriiliviesegmenataomoguavaneometanprotokdimnihplinovakrozkoleno),azabranjenajeupotrebakolenasdvasegmenta(kolenosdvasegmentapredstavljaotporprotokudimnihplinova)(vidisliku6,str.12).

  Usluajevimakadajeprikljuaknadimnjakduiodonogpropisanoguuputama,izvoatrebaupotrijebitiredukciju(s80enskiprikljuakna120enskiprikljuak)odmahnakonventilatoraiprikljuakmorabitiizvedenodcevi120(vidisliku4,str.13).

  Daseelektrinospajanjeizvedepomoukabela(vidisliku8,str.15),uskladusuputama,itonespajanjemnaelektrinumreupomouutikaa,veizravnimspajanjemprekosklopkekojaprekidafazniinultivodi(vidisliku21,str.47).

  Dajeelektrinospajanjedistribucijskihelemenata(pumpe,elektromagnetniventili,elektromotorniventili)izvedenouskladusashemomuuputama,priemudovodna

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  49

  distribucijskeelementemorabitiizvedenprekoprikljunogkablanakotlu(kabal"pumpa")(vidisliku8,str.15).

  Daseureajzaloenje,cevovodicentralnoggreijanjaiprikljuaknadimnjak uzemljeuskladuspravilimastruke(vodizauzemljenjenajmanjegpresjeka4mm2)(vidisliku 22,str.48).

  Slika19 Slika20 Slika21 Slika22

  Slika23:AktiviranjeterminesigurnostiSTB

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  51

  4. EME SPAJANJA 4.1. EMA1:SAMOGRIJANJE

  emaspajanja1

  Elektrinashema1

  I

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  52

  5. SIGURNOSNEMERE

  Kotao ima sledee sigurnosne ureaje:

  - REGULATOR PRITISKA (Greka E109)

  Proverava pritisak u dimnjaku. Zaustavlja spiralni prenosnik peleta kada je dozator zaepljen ili kada postoji pritisak.

  - SENZOR TEMPERATURE DIMNIH GASOVA

  Proverava temperaturu dimnih gasova koja kotlu omoguuje da bude u radu ili zaustavlja palenje ako temperatura dimnih gasova padne ispod postavljene vrijednosti.

  - KONTAKT TERMOSTAT KOTLA

  Kada temperatura pree postavljenu sigurnosnu vrijednost kotao se odmah gasi.

  - SENZOR TEMPERATURE VODE (Geka E108)

  Kada temperatura vode doe blizu zaustavne temperature (80 C) senzor aktivira kotao da uradi seriju hlaenja ili automatski iskljuuje pe koritenjem opcije modulacije kako bi se sprijeilo blokiranje gore opisanog kapilarnog temperaturnog senzora

  - ELEKTRINA SIGURNOST

  Kotao je zatiena od visokonaponskih poremeaja koritenjem standardnih osiguraa koji su smeteni kod glavne sklopke na poleini kotla kao i na kontrol panelu odnosno matinoj ploi.

  - VENTILATOR ZA DIMNE GASOVE

  Ako ventilator stane, matina ploa odmah blokira doziranje peleta a pojavljuje se alarmirajui signal

  - POGONSKI MOTOR

  Kada pogonski motor prestane raditi, kotao nastavlja raditi sve dok se plamen zbog nedostatka kiseonika ne ugasi i dok kotao ne dosegne minimalnu temperaturu hlaenja.

  - ELECTRINE SMETNJE

  Ako se desi kratak nestanak struje kotao se automatski poinje hladiti.

  - NEMOGUNOST PALJENJA

  Ako nema plamena kada se kotao ukljui ona aktivira svoje alarmirajue stanje.

  - PROTOK MASE DIMNIH GASOVA

  Pri nominalnoj izlaznoj toploti, protok mase dimnih gasova je 12,2 g/s odnosno 5,4 g/s kada se radi o reduciranom toplotnom izlazu.

  - TEMPERATURA DIMNIH GASOVA

  Temperatura dimnih gasova pri nominalnom toplotnom izlazu je 100C, a 45C pri reduciranom.

  - ZAJEDNIKA DIMNJAA

  Nije dozvoljena. Kotao mora imati svoju vlastitu dimnjau.

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  53

  6. RIEAVANJEPROBLEMA

  PROBLEMI MOGUI UZROCI RJEENJA Drvene granule ne ulaze u loite, u komoru za sagorevanje.

  1. Spremnik sa drvenim granulama je prazan 2. Beskonana spirala se zaglavila 3. Pogonski motor beskonane spirale je neispravan 4. Elektronka kartica je neispravna

  1. Napunite spremnik 2. Ispraznite spremnik i odblokirajte pu spirale 3. Promenite pogonski motor 4. Promenite elektronsku karticu

  Plamen se gasi ili se kotao iskljuuje automatski.

  1. Spremnik sa drvenim granulama je prazan 2. Komora za sagorevanje nije napunjena drvenim granulama. 3. Aktiviranje sigurnosne sonde za temperaturu drvenih granula. 4. Vrata nisu pravilno zatvorena ili je brtva oko stakla istroena 5. Neodgovarajue drvene granule 6. Loe doziranje drvenih granula 7. Komora za sagorevanje je prazna 8. Dimnjak je zaepljen 9. Smetnja ili kvar na osigurau za pritisak 10. Motor za vakuumiranje dima je neispravan

  1. Dopunite spremnik drvenim granulama 2. Pogledajte prethodnu instrukciju 3. Saekajte da se kotao u potpunosti ohladi pa je ponovo ukljuite. Ako problem potraje kontaktirajte tehniku podrku 4. Zatvorite vrata ili promenite brtvu na staklu sa originalnom 5. Promenite vrstu drvenih granula i odaberite one koje su odobrene od strane proizvoaa 6. Proverite postavke za doziranje 7. Oistite komoru za sagorevanje prem instrukcijama iz prirunika 8. Oistite dimovod 9. Promenite osigura za pritisak 10.Proerite motor i promenite ga ukoliko je neophodno.

  Kotao je radio nekoliko minuta pa se ugasio

  1. Faza paljenja nije zavrena 2. Proverite da li je bilo prekida u napajanju 3. Dimovod je zaepljen 4. Smetnja ili kvar na osigurau za pritisak 5. Greja je oteena

  1. Pokuajte ponovno paljenje 2. Pogledajte prethodnu instrukciju 3. Dimovod je zaepljen 4. Proverite ili promenite sondu. 5.Promenite greja

  Drvene granule se taloe u komori za sagorevanje. Staklo na vratima je projavo a plamen je slab.

  1. Nedostatak zraka neophodnog za sagorevanje 2. Vlane ili neodgovarajue drvene granule 3. Sistemski motor za dimno vakuumiranje je neispravan

  1. Oistite komoru za sagorevanje i proverite da li su svi otvori isti. Uradite standardno ienje komore za sagorevanje i dimovoda. Proverite da li ima zaepljenja kod dovoda zraka. Proverite brtve na vratima 2. Promienite vrstu drvenih granula. 3. Proverite motor i promenite ga ukoliko je potrebno

  Motor za vakuumiranje dima je neispravan.

  1. Kotao nema napajanje strujom 2. Motor je neispravan 3. Matina ploa je neispravna 4. Kontrolni panel je neispravan

  1. Proverite glavni prikljuak na struju i otpornost prema topljenju. 2. Proverite motor i kondenzator; promienite ih ukoliko je neophodno 3. Promenite elektronsku karticu 4. Promenite kontrolni panel

  U automatskom modu kotao radi maksimalnim kapacitetom celo vreme

  1. Termostat je programiran na maksimalnu vrijednost 2. Termostat za vanjski zrak proverava hladni vazduh 3. Sonda koja proverava temperaturu je neispravna 4. Kontrolni panel je neispravan ili ne radi

  1. Ponovo postavite temperaturu na termostatu 2. Promenite poloaj sonde 3. Proverite sondu i ako je potrebno promenite je 4. Proverite kontrolni panel i ako je potrebno promenite ga

  Kotao se ne ukljuuje

  1. Proverite da li ima prekida u napajanju 2. Sonda za drvene granule je zaglavljena 3. Osigura za pritisak ne radi (blokiran je).

  1. Proverite da li je utika prikljuen i da li je glavni osigura u poziciji I 2. Odblokirajte sondu proveravanjem termostata na poleini. Ako opet doe do blokade promenite termostat 3. Promenite osigura za pritisak

 • TERMAL | uputstvoza upotrebu, odravanje i instaliranje

  54

  4. Protok dima usporen ili je dimovod zaepljen

  4. Oistite dimovod

  TERMAL LTD Cara Duana 4, 75240 Lopare

  ZADRAVAMOPRAVOIZMENAKOJENENARUAVAJUFUNKCIONALNOSTUREAJA