Konkurs Za Upis u Srednju Skolu - CG

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Konkurs Za Upis u Srednju Skolu - CG

 • 8/15/2019 Konkurs Za Upis u Srednju Skolu - CG

  1/24

 • 8/15/2019 Konkurs Za Upis u Srednju Skolu - CG

  2/24

  ;riterijumi za upis učenika u I razred gimnazije, na osnovu koji2 se utvrdjuje redosljed za upis, su<

  1. opšti uspje2 u posljednja tri razreda osnovne škole /. uspje2 iz maternjeg jezika, matematike i dva predmeta od značaja za dalje

  školovanje u posljednja tri razreda osnovne škole

  ". rezultati sa takmičenja, odnosno osvojene nagrade i priznanja. $%dn&an(% &"3t% !#"(%4a

  0pšti uspje2 u posljednja tri razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocjene opšteg uspje2a u posljednja tri razreda i pomnože sa brojem tri $"-.

  kupan broj bodova zaokružuje se na dvije decimale.

  $%dn&an(% !#"(%4a i "$%d+%ta

  spje2 iz maternjeg jezika, matematike i dva predmeta od značaja za dalješkolovanje u posljednja tri razreda osnovne škole vrednuje se tako što se pojedinačne ocjene iz ti2 predmeta saberu i nji2ov zbir podijeli sa brojem dva $/-.

  !redmeti od značaja za dalje školovanje pri upisu učenika u I razred gimnazije su sljedei<

  1. opšta gimnazija< 5 strani jezik i =izika

  Na"&+%na, #a opštu gimnaziju vrednuje se uspje2 iz onog stranog jezika iz kojeg je učenik postigao bolji uspje2.

  $%dn&an(% $%!'tata na ta*+i%n(! i "$inan(a

  6rednuju se rezultati učenika osnovne škole postignuti na pojedinačnom takmičenju iz nastavni2 predmeta tako što se kandidatu, koji u posljednjem razredu osnovne škole osvoji jedno od prva tri mjesta, dodjeljuju sljedei bodovi<

  1. >eunarodno takmičenje< I mjesto ? 18 bodova II mjesto ? 13 bodova III mjesto  ? 1" bodova

  /. @ržavno takmičenje< I mjesto ? 1/ bodova II mjesto ? 1 bodova III mjesto ? 7 bodova.

   slučaju, kada kandidat iz jednog predmeta osvoji pojedinačna mjesta na više nivoa takmičenja uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najvei broj bodova osvojen na jednom nivou takmičenja.

   slučaju, kada kandidat iz dva ili više predmeta osvoji po jedno ili više pojedinačni2 mjesta, bodovi iz svi2 predmeta sabiraju se po nivoima takmičenja, pri čemu se uzima u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najvei broj bodova osvojen na jednom nivou takmičenja.

  /

 • 8/15/2019 Konkurs Za Upis u Srednju Skolu - CG

  3/24

  @ržavno priznanje @iploma 9Auča: vrednuje se sa 1/ bodova.

  Rani$an(% *andidata a !"i#

  ;andidati za upis u gimnaziju rangiraju se prema ukupnom broju bodova ostvarenim

  po svim osnovama koje se vrednuju za upis na jedinstvenoj rang5listi.;ada više kandidata ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju kandidati koji su osvojili vei broj bodova<

  1. po osnovu opšteg uspje2a u posljednja tri razreda osnovne škole /. po osnovu ocjena iz predmeta koji se vrednuju za upis. ;omisija za upis, utvruje rang5listu kandidata u roku od sedam dana od dana isteka

  roka za podnošenje prijava za upis u gimnaziju. tvrena rang5lista objavljuje se na oglasnoj tabli u prostorijama gimnazije. pis učenika u prvi razred srednje mješovite škole, u odjeljenja gimnazije vrši se na

  isti način kao što se obavlja upis učenika u gimnaziji.

  P$ana "&!*a,Na utvrdjenu rang5listu, kandidat za upis ili njegov roditelj mogu podnijeti prigovor  nastavničkom vijeu gimnazije u roku od tri dana od dana objavljivanja rang5liste na oglasnoj tabli. 0dluka nastavničkog vijea je konačna.

  II K$it%$i(!+i a !"i# !%ni*a ! I $a$%d #$%dn(i4 #t$!ni4 3*&'a

  'edosljed za upis učenika u I razred srednji2 stručni2 škola se vrši na osnovu !ravilnika o načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za upis učenika u stručnu školu $9&lužbeni list '():, br. /1+*, od *. I6 /*. godine-.

  Način, postupak i vrednovanje kriterijuma za upis učenika u srednju stručnu školu, u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, u slučaju kad je broj prijavljeni2 kandidata za upis vei od broja traženog konkursom, vrši se na način propisan ovim !ravilnikom.

  !rovjera posebne nadarenosti i psi2o=izičke sposobnosti za upis vrši se u skladu sa !ravilnikom.

  &adržaj provjere posebne nadarenosti i psi2o=izičke sposobnosti, utvrdjen je obrazovnim programom, a postignuti uspje2 se vrednuje na način propisan ovim !ravilnikom.

  ;riterijumi za upis učenika u I razred srednje stručne škole, na osnovu koji2 se utvrdjuje redosljed za upis, su<

  1. opšti uspje2 u posljednja tri razreda osnovne škole /. posebna nadarenost, odnosno umješnost od značaja za sticanje obrazovanja.

  $%dn&an(% &"3t% !#"(%4a

  0pšti uspje2 u posljednja tri razreda osnovne škole, iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocjene opšteg uspje2a u posljednja tri razreda i pomnože sa brojem tri $"-. kupan broj bodova zaokružuje se na dvije decimale.

  "

 • 8/15/2019 Konkurs Za Upis u Srednju Skolu - CG

  4/24

  $%dn&an(% "%5n% nada$%nti6 &dnn& !+(%3nti

  !osebna nadarenost, odnosno umješnost pri upisu u srednju stručnu školu vrednuje se kroz uspje2 iz dva predmeta od značaja za sticanje obrazovanja u zadnja dva razreda osnovne škole na način što ocjena odličan $*- nosi 11 bodova, ocjena vrlo dobar $- nosi 8 bodova, ocjena dobar $"- nosi * bodova i ocjena dovoljan $/- nosi dva boda.

  !redmeti od značaja za sticanje stepena stručnog obrazovanja u srednjim stručnim školama su sljedei<

  1. !odručje rada< I6 stepen III stepen

  - mašinstvo i obrada metala matematika i =izika matematika i te2ničko obraz. - saobraaj matematika i =izika matematika i te2ničko obraz. - elektrote2nika matematika i =izika matematika i te2ničko obraz. - geodezija i gradjevinarstvo matematika i =izika matematika i te2ničko obraz.

  /. !odručje rada< I6 stepen III stepen - geologija, rudarstvo i metalurgija 2emija i =izika 2emija i te2ničko obraz. - 2emija, nemetali i gra=ičarstvo2emija i =izika 2emija i te2ničko obraz. - tekstilstvo i kožarstvo 2emija i =izika 2emija i te2ničko obraz.

  ". !odručje rada< I6 stepen III stepen - poljoprivreda, veterina,

  proizvodnja i prerada 2rane biologija i 2emija biologija i 2emija - šumarstvo biologija i 2emija biologija i 2emija - zdravstvo, =armacija i

  socijalna zaštita biologija i 2emija . !odručje rada< I6 stepen III stepen

  5 ekonomija, pravo, administracija maternji jezik i prvi strani jezik

  *. !odručje rada< I6 stepen III stepen 5 turizam, ugostiteljstvo i trgovina maternji jezik i maternji jezik i

  prvi strani jezik prvi strani jezik  

  3. !odručje rada< I6 stepen III stepen 5 lične usluge 2emija i likovno vaspitanje

    III U+(%tni*% 3*&'%

  #a upis u stručne umjetničke škole $srednja muzička i srednja likovna škola-, umjesto vrednovanja iz dva predmeta od značaja za sticanje obrazovanja u zadnja dva razreda osnovne škole, vre4nuje se *osebna na4arenost i *sio6izičke s*osobnosti 

 • 8/15/2019 Konkurs Za Upis u Srednju Skolu - CG

  5/24

  !osebna nadarenost i psi2o=izičke sposobnosti, vrednuju se na način što se pokazana posebna nadarenost i psi2o=izičke sposobnosti ocjenjuju opštim uspje2om< nedovoljan $1- koji nosi  bodova, dovoljan $/- koji nosi 1 bodova, dobar $"- koji nosi // boda, vrlo dobar $- koji nosi " boda i odličan $*- koji nosi 3 bodova.

  ;andidat koji osvoji najmanje 1 bodova na provjeri posebne nadarenosti i

  psi2o=izičke sposobnosti stiče pravo na upis, odnosno rangiranje saglasno pravilniku.0pšti uspje2 u posljednja tri razreda osnovne škole se vrednuje na isti način kao u drugim stručnim školama.

  Rani$an(% *andidata a !"i#

  ;andidati za upis u srednju stručnu školu rangiraju se prema ukupnom broju bodova ostvarenim po svim osnovama koje se vrednuju za upis na jedinstvenoj rang5listi.

  ;ada više kandidata ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju kandidati koji su osvojili vei broj bodova po osnovu<

  1. opšteg uspje2a u posljednja tri razreda osnovne škole

  /. posebne nadarenosti odnosno umješnost.!od jednakim uslovima dobitnici @iplome 9Auča: imaju pravo prvenstva upisa u I razred srednje stručne škole.

  ;omisija koju obrazuje direktor škole utvruje rang5listu kandidata u roku koji je predvien ovim konkursom.

  tvrena rang5lista objavljuje sa na oglasnoj tabli u prostorijama škole.

  P$a& na "$i&&$ 

  Na utvrenu rang5listu, kandidat za upis ili njegov roditelj mogu podnijeti prigovor  nastavničkom vijeu škole u roku od tri dana od dana objavljivanja rang5liste na oglasnoj tabli.

  !o prigovoru, nastavničko vijee je dužno da odluči u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora.

  0dluka nastavničkog vijea je konačna.

  1 Sre4nja mje7ovita 7kola 8 9n4rijevi:a

   1- 0pšta gimnazija 1 odjeljenje " učenika

   !odručje rada< poljoprivreda, proizvodnja, prerada 2rane  

  Obrazovni profili IV stepena 1- 6eterinarski te2ničar B 1 odjeljenje " učenika

  !odručje rada< mašinstvo i obrada metala

  Obrazovni profili III stepena 1- Cravar ? Aimar5autolimar 1 odjeljenje 1*D1* učenika

  *+ Novi program

  *

 • 8/15/2019 Konkurs Za Upi