Click here to load reader

KNPV · PDF file Voorzien van een aantekening betreffende het overlijden, ontvangt de eigenaar hierna het certificaat terug. Keuring ter verbetering van het certificaat Artikel 17

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KNPV · PDF file Voorzien van een aantekening betreffende het overlijden, ontvangt de eigenaar...

 • KNPV Basiscertificaat Speurhonden

  Technische Commissie Speurhonden Pagina 3 versie: 01-01-2015

  Inhoudsopgave

  Hoofdstuk 1: Bepalingen met betrekking tot de deelname aan een keuring………………….. 4

  Hoofdstuk 2: Bepalingen met betrekking tot de keurmeesters, de spoorlegger(s), het/de

  slachtoffer(s) en de leider……………………………………………………………… 8

  Hoofdstuk 3: Bepalingen met betrekking tot de wedstrijden en de demonstraties………….. 9

  Hoofdstuk 4: Omschrijving van de oefeningen ter verkrijging van het Basiscertificaat……. 11

  Algemene bepalingen………………………………………………………………………………. 11

  Afdeling 1………………………………………………………………………………………………….. 16

  De volgoefeningen A, B en C algemeen………………………………………………………… 16

  Het aangelijnd volgen met tempowisselingen, oefening A………..……..……………………………. 18

  Het onaangelijnd volgen met omcommanderen en afleiding door middel van lawaai, oefening B.. 19

  Het verwerken van invloeden, oefening B………………………………………………………………. 20

  Het onaangelijnd volgen door een bewegende groep, pratende mensen, oefening C……………. 21

  Het verwerken van invloeden, oefening C………………………………………………………………. 21

  Het blijven liggen tijdens de volgoefeningen van een andere hond, oefening D……………………. 22

  Het laten liggen van de hond, oefening E……………………………………………………………….. 23

  Het vooruit sturen gevolgd door het bij zich roepen van de hond, oefening F……………………... 24

  Het optillen, het overgeven en het weer in ontvangst nemen van de hond, oefening G…………… 26

  Afdeling 2…………………………………………………………………………………………………...

  27

  Algemene bepalingen………………………………………………………………………………. 27

  De vrije sprong over de hindernis, oefening A………………………………………………………….. 29

  De breedte sprong, oefening B…………………………………………………………………………… 30

  Lopen op een open trap, oefening C…………………………………………………………………….. 31

  Lopen over een plank, oefening D……………………………………………………………………….. 32

  De kruipoefening, oefening E…………………………………………………………………………….. 33

  Lopen over onaangename materialen, oefening F…………………………………………………….. 34

  Het weigeren van gevonden voedsel, oefening G……………………………………………………… 35

  Het opzoeken en apporteren van voorwerpen, oefening H…………………………………………… 36

  Afdeling 3…………………………………………………………………………………………………...

  38

  Het opzoeken en verwijzen van een wapen en een breekwerktuig, oefening A……………………. 38

  Begripsverklaringen van verwijzen bij vlakterevieren…………………………………………………..

  40

  Het opzoeken en lokaliseren van een persoon, oefening B............................................................. 41

  Het uitwerken van een spoor, oefening C……………………………………...................................... 44

  Het sorteren van voorwerpen, oefening D………………………………………………………………. 47

 • KNPV Basiscertificaat Speurhonden

  Technische Commissie Speurhonden Pagina 4 versie: 01-01-2015

  Hoofdstuk 1

  Bepalingen met betrekking tot de deelname aan een keuring

  Het doel van de keuring

  Artikel 1

  De keuring heeft tot doel; de beoordeling van honden, die volgens het gestelde in het keuringsreglement basiscertificaat, zijn afgericht. Het certificaat van bekwaamheid wordt toegekend wanneer de honden aan de in dit reglement vastgestelde eisen hebben voldaan.

  Deze eisen vormen de basis voor het behalen van de volgende certificaten: Speurhond A en B; Sorteerhond A en B; Puinzoeken A en B en Vlakterevieren A en B. Een combinatie, die aan een van de hiervoor genoemde certificaatkeuringen wil deelnemen, moet in het bezit zijn van het Basiscertificaat.

  Eisen voor toelating tot de keuring

  Lidmaatschap

  Artikel 2

  Om tot een keuring te worden toegelaten, moeten de eigenaar en de geleider van de hond, waarmee aan een keuring wordt deelgenomen, op de datum van sluiting van de inschrijving, jeugdlid, lid of donateur van de KNPV zijn en niet als zodanig door het hoofdbestuur of afdelingsbestuur zijn geschorst.

  Loopse honden

  Artikel 3

  Loopse honden worden niet tot een keuring toegelaten.

  Artikel 4

  Alle rassen en kruisingen daarvan mogen aan de keuring voor het basiscertificaat deelnemen, met uitzondering van Pitbull-terriërs en kruisingen daarvan.

  De honden moeten voldoen aan de eisen die aan een gezonde hond mogen worden gesteld.

  Honden, die waarneembaar aan enige ziekte lijden of zichtbaar drachtig zijn, worden niet tot een keuring toegelaten.

  Honden, waarvan de oren en/of de staart is/zijn gecoupeerd, worden niet tot een keuring toegelaten.

  Indien de geleider niet voor de betrouwbaarheid van zijn hond in kan staan, mag hij niet aan de ke uring deelnemen.

  De honden die aan een keuring deelnemen, moeten door middel van een transponder (chip) - ISO Standaard, FDX-B -type, geregistreerd zijn. Het registratienummer van de chip moet gelijkluidend zijn aan het registratienummer dat bij het Bureau KNPV staat geregistreerd c.q. op de zo genaamde ‘voorzitterslijst’ is vermeld. Indien het registratienummer niet gelijk is aan het registratienummer dat vermeld staat op de ‘voorzitterslijst’ kan de betreffende hond niet deelnemen aan de keuring, tenzij er aantoonbaar sprake is van een typefout.

  Aanmelding voor een keuring

  Artikel 5

  De jaarlijks te houden keuringen worden onderscheiden in voorjaar- zomer- en najaarskeuringen.

  Aanmelding moet gebeuren voor:

   De voorjaarskeuring vóór 1 februari.

   De zomerkeuring vóór 15 april.

   De najaarskeuring vóór 15 september.

 • KNPV Basiscertificaat Speurhonden

  Technische Commissie Speurhonden Pagina 5 versie: 01-01-2015

  De aanmelding moet schriftelijk gebeuren op het daarvoor bestemde formulier. Het formulier moet gezonden worden naar het bureau KNPV en vergezeld gaan van:

  De kosten van inschrijving:

  Twee onopgeplakte, duidelijke foto's van de hond, 10 cm breed en 7 cm hoog, waarop de hond een ruimte inneemt van niet minder dan 5 cm in het vierkant. De achtergrond moet neutraal te zijn. De hond moet in staande houding en van opzij worden gefotografeerd.

  Alle, overige door het hoofdbestuur verlangde inlichtingen en bescheiden, moeten tijdig vóór de keuring worden verstrekt.

  Afmelding voor een keuring

  Artikel 6

  Afmelding voor een keuring moet schriftelijk gebeuren bij het bureau KNPV. Kan de afmelding niet meer schriftelijk gebeuren vóór de keuringsdatum, dan moet men wel vóór de keuring, het bureau KNPV telefonisch informeren of op de dag van de keuring de verhindering melden bij de voorzitter van de keuringscommissie. Afmeldingen via andere functionarissen kunnen niet worden geaccepteerd.

  Deelname aan een keuring

  Artikel 7

  Aan een keuring is deelgenomen, wanneer de geleider zich met zijn hond op de dag van de keuring, bij de keuringscommissie, voor deelname aan die keuring heeft gemeld.

  Terugtrekken tijdens een keuring

  Artikel 8

  Als de geleider zich terugtrekt tijdens een keuring, dan kan bij besluit van het hoofdbestuur, op advies van de keuringscommissie, de geleider bij gegronde redenen in de gelegenheid worden gesteld, kosteloos aan een volgende keuring deel te nemen. Een eerder verkregen certificaat komt dan te vervallen.

  Terugbetaling kosten van inschrijving

  Artikel 9

  Er worden geen inschrijvingskosten terugbetaald.

  Terrein

  Artikel 10

  Het terrein, waarop een keuring zal worden gehouden, wordt door het bestuur van de afdeling aangewezen, in overleg met en na goedkeuring door het hoofdbestuur.

  Toegang tot het terrein

  Artikel 11

  Leden en donateurs van de KNPV hebben het recht de keuringen bi

Search related