Click here to load reader

KLASA VII Wymagania na poszczególne oceny cji · PDF fileKLASA VII Temat lek-cji Zagadnie-nia, mate-riał naucza-nia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KLASA VII Wymagania na poszczególne oceny cji · PDF fileKLASA VII Temat lek-cji...

KLASA VII

Temat lek-cji

Zagadnie-nia, mate-

ria naucza-nia

Wymagania na poszczeglne oceny

dopuszczajca dostateczna dobra bardzo dobra celujca

ROZDZIA I: EUROPA PO KONGRESIE WIEDESKIM1. Kongres wiedeski

1. Pocztek kongresu

2. Sto dni Napoleona

3. Postanowienia kongresu

4. Zmiany granic w Europie

5. wite Przymierze

Ucze: wyjania zna-czenie terminw:restauracja, legi-tymizm, rwno-waga europejska zna daty obradkongresu wie-deskiego (18141815) wskazuje na mapie pastwa decydujce na kongresie wiedeskim podaje przyczyny zwoania kongresu wiedeskiego

Ucze: wyjania znaczenie terminw: abdykacja, wite Przymierze zna daty: bitwypod Waterloo (18 VI 1815), podpisania aktu witego Przymierza (IX 1815) prezentuje gwne zaoenia adu wiedeskiego przedstawia decyzje kongresu dotyczce ziem polskich

Ucze: zna dat stu dni Napoleona (IIIVI 1815) identyfikuje postacie: Aleksandra I, Charlesa Talleyranda, Klemensa von Metternicha omawia przebieg stu dni Napoleona przedstawia okolicznoci powstania witego Przymierza

Ucze: identyfikuje postacie: Roberta StewartaCastlereagha, Franciszka I, Fryderyka Wilhelma III wskazuje na mapie zmiany terytorialne w Europie po kongresie wiedeskim orazpastwa witego Przymierza przedstawia cele i dziaalno witego Przymierza

Ucze: ocenia postaw Napoleona i Francuzw w okresie jego powrotu do kraju ocenia zasady, w oparciu o ktre stworzono ad wiedeski ocenia dziaal-no witego Przymierza

Tajemnice 1. Dlaczego Ucze: Ucze: Ucze: Ucze:

1

sprzed wiekw Jak obradowa kongres w Wiedniu?

Wiede? 2. Przebieg

obrad 3. Gwni

bohaterowie wiedescy

wyjania, dlaczego Wiedesta si miejscem obrad kongresu

opisuje przebieg obrad kongresu wiedeskiego charakteryzujegwnych uczestnikw kongresu

przedstawia znaczenie regulaminu dyplomatycznego wyjania rol kongresu wiedeskiego w procesie likwidacji niewolnictwa

ocenia rol kongresu wiedeskiego w dziejach Europy

2. Rewolucja przemysowa

1. Narodziny przemysu

2. Rewolucja przemysowa na wiecie

3. Maszyna parowa i jejzastosowanie

4. Narodziny elektrotechniki

5. Skutki rewolucji przemysowej

Ucze: wyjania znaczenie terminw: industrializacja, rewolucja przemysowa, maszyna parowa zna dat udoskonalenia maszyny parowej (1763) identyfikuje posta Jamesa Watta wymienia przyczyny rewolucji przemysowej

Ucze: wyjania znaczenie terminw: manufaktura, fabryka, urbanizacja, kapita, kapitalici, robotnicy, proletariat identyfikuje postacie: Samuela Morsea, Georgea Stephensona wymienia gazie przemysu, ktrerozwiny si

Ucze: zna daty: skonstruowania silnika elektrycznego (1831), skonstruowania telegrafu (1837) identyfikuje posta Michaela Faradaya wskazuje na mapie pastwa,na ktrych terenie rozwiny si w XIX w. najwaniejsze zagbia przemysowe Europy

Ucze: wyjania znaczenie terminw: cywilizacja przemysowa, metropolia zna dat pierwszego telegraficznego poczenia kablowego midzy Ameryki Europ (1866) przedstawia gospodarcze i spoeczne skutki industrializacji wyjania znaczenie

Ucze: identyfikuje postacie: Thomasa Newcomena, Charlesa Wheatsonea, Thomasa Davenporta wyjania okolicznoci narodzin przemysu w XIXw. opisuje sposb dziaania maszyny parowej ocenia gospodarcze i spoeczne

2

dziki zastosowaniu maszyny parowej omawia wpyw zastosowania maszyny parowej na rozwj komunikacji

wyjania okolicznoci narodzin przemysu w XIX w. przedstawia konsekwencje zastosowania maszyny parowej dla rozwoju przemysu

wynalezienia elektrycznoci dla rozwoju przemysu i komunikacji

skutki rozwoju przemysu w XIX w.

3. Nowe idee polityczne

1. Liberalizm2. Konserwaty

zm3. Idee

narodowe4. Pocztki

ruchu robotniczego

5. Czartyzm6. Socjalizm

i komunizm

Ucze: wyjania znaczenie terminw: ideologia, proletariat, ruch robotniczy, strajk, zwizek zawodowy identyfikuje posta Adama Smitha

Ucze: wyjania znaczenie terminw: liberalizm, konserwatyzm, socjalizm identyfikuje postacie: Edmunda Burkea, Karola Marksa przedstawia okolicznoci narodzin liberalizmu, konserwatyzmu i ruchu robotniczego

Ucze: wyjania znaczenie terminw: wolna konkurencja, komunizm, idee narodowe identyfikuje postacie: Giuseppe Mazziniego, Henriego de SaintSimona, Roberta Owena, Fryderyka Engelsa charakteryzujezaoenia liberalizmu,

Ucze: zna dat wydania Manifestu komunistycznego (1848) przedstawia okolicznoci narodzin liberalizmu, konserwatyzmu i ruchu robotniczego wyjania rnice midzy socjalistami i komunistami wyjania rol zwizkw zawodowych

Ucze: wyjania znaczenie terminw: czartyzm, falanster zna daty: ruchuczartystw (18361848) opisuje narodziny ruchu czartystw, ich postulaty oraz skutki dziaalnoci ocenia wpyw nowych ideologii

na ycie spoeczne

3

konserwatyzmu, socjalizmu i komunizmu

w rozwoju ruchu robotniczego

i polityczne w pierwszej poowie XIX w.

4. Przeciwko witemu Przymierzu

1. Walka z adem wiedeskim

2. Niepodlego Grecji

3. Pocztek Wiosny Ludw

4. Wystpienia w Niemczech i Austrii

5. Parlament frankfurcki

6. Powstanie wgierskie

7. Wiosna Ludw we Woszech

8. Wojna krymska

Ucze: wyjania znaczenie terminu Wiosna Ludw zna dat Wiosny Ludw (18481849) wskazuje na mapie pastwa, w ktrych wybucha WiosnaLudw; wymienia przyczyny Wiosny Ludw

Ucze: wyjania znaczenie terminw: rewolucja lipcowa, rewolucja lutowa, parlament frankfurcki zna daty: rewolucji lipcowej we Francji (1830), wybuchu WiosnyLudw we Francji (II 1848) identyfikuje postacie: Mikoaja I, Ludwika Napoleona Bonapartego, Franciszka JzefaI wskazuje na mapie pastwa, ktre uzyskay

Ucze: zna daty: uzyskania niepodlegoci przez Grecj (1829), powstania w Belgii (1830), zwoania parlamentu frankfurckiego (V 1848), wybrania Ludwika Napoleona Bonapartego prezydentem Francji (XII 1848), stumieniapowstania wgierskiego (1849), wojny krymskiej (18531856) identyfikuje postacie: Klemensa von Metternicha, Aleksandra II

Ucze: wyjania znaczenie terminw: dekabryci, bankiety zna daty: wybuchu antytureckiego powstania w Grecji (18211822), powstania dekabrystw (XII 1825), uznania niepodlegoci Belgii (1831), wybuchu WiosnyLudw w Prusach, Austrii na Wgrzech i weWoszech (III 1848), powstania robotniczego w Paryu (VI 1848) identyfikuje postacie: Karola X, Ludwika

Ucze: przedstawia przebieg i skutki walki Grekw o niepodlego ocenia znaczenie Wiosny Ludw dla pastw i narodw europejskich omawia rol parlamentu frankfurckiego w procesie jednoczenia Niemiec

4

niepodlego w pierwszej poowie XIX w. przedstawia przyczyny i przejawy walki z adem wiedeskim przedstawia skutki Wiosny Ludw we Francji, Prusach, Austrii, na Wgrzech i w pastwach woskich

wskazuje na mapie pastwa, w ktrych w latach 18151847 wybuchy rewolucje i powstania narodowe oraz pastwa zaangaowane w wojn krymsk omawia przyczyny, przebieg i skutki rewolucji lipcowej we Francji wymienia przyczyny i skutkiwojny krymskiej

Filipa, Lajosa Kossutha, Jzefa Bema Karola Alberta przedstawia cele, przebieg i skutki powstaniadekabrystw opisuje przebieg Wiosny Ludw we Francji, Prusach, Austrii, na Wgrzech i w pastwach woskich

POWTRZENIE WIADOMOCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAU I

ROZDZIA II: ZIEMIE POLSKIE PO KONGRESIE WIEDESKIM1. Po upadku Ksistwa Warszawskiego

1. Podzia ziem polskich

2. Rzeczpospolita Krakowska

3. Wielkie

Ucze: wyjania znaczenie terminu uwaszczenie zna dat powstania

Ucze: wyjania znaczenie terminu ziemie zabrane zna daty: reformy

Ucze: wyjania znaczenie terminu protektorat zna daty: nadania

Ucze: zna dat otwarcia Zakadu Narodowego im. Ossoliskich we Lwowie (1817)

Ucze zna dat wprowadzenia obowizku szkolnego w zaborze pruskim(1825)

5

Ksistwo Poznaskie

4. Sytuacja gospodarcza w zaborze pruskim podstawy nowoczesnoci

5. Sytuacja gospodarcza w zaborze austriackim

6. Kultura i owiata

Krlestwa Polskiego, Wielkiego Ksistwa Poznaskiego i Wolnego MiastaKrakowa (1815) wskazuje na mapie podzia ziem polskich po kongresie wiedeskim

uwaszczeniowej

w Wielkim Ksistwie Poznaskim (1823), zniesienia paszczyzny w zaborze austriackim (1848) charakteryzujeustrj Wielkiego Ksistwa Poznaskiego opisuje ustrj RzeczypospolitejKrakowskiej charakteryzujerozwj gospodarczy zaboru pruskiego opisuje sytuacj gospodarcz w zaborze austriackim

wolnoci osobistej chopom w zaborze pruskim(1807), powoania sejmuprowincjonalnego w Wielkim Ksistwie Poznaskim (1824) identyfikuje postacie: Antoniego Radziwia, Edwarda Raczyskiego, Tytusa Dziayskiego, Jzefa Maksymiliana Ossoliskiego omawia procesuwaszczania chopw w zaborze pruskim

wyjania, jak rol penia Rzeczpospolita Krakowska w utrzymaniu polskoci porwnuje sytuacj gospodarcz ziem polskich podzaborami przedstawia warunki rozwoju polskiej kultury i owiaty w zaborze pruskim i Galicji

ocenia skutki reformy uwaszczeniowej

w zaborze pruskim ocenia politykwadz zaborczych wobec Polakw w zaborze pruskim i austriackim

2. W Krlestwie Polskim

1. KonstytucjaKrlestwa Polskiego

2. Namiestnik

Ucze: zna dat nadania konstytucji

Ucze: wyjania znaczenie terminw:

Ucze: zna daty: otwarcia uniwersytetu

Ucze: zna daty: powstania Towarzystwa

Ucze: wymienia wady

i zalety ustroju

6

i wielki ksi

3. GospodarkaKrlestwa Polskiego

4. Kultura i edukacja pod zaborem rosyjskim

5. Opozycja legalna w Krlestwie Polskim

6. Tajne spiski

i organizacje

Krlestwu Polskiemu (1815) identyfikuje postacie: AdamaMickiewicza, Piotr