Kilder til Livskvalitet - Nordland ¢«Kilder til Livskvalitet¢» Program for folkehelsearbeid i kommunene

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kilder til Livskvalitet - Nordland ¢«Kilder til Livskvalitet¢» Program for...

 • Foto: Ernst Furuhatt

  Kilder til Livskvalitet

  Program for folkehelsearbeid i kommunene

  Oppstartsamling 28.-29. august 2019

 • «Kilder til Livskvalitet»

  Program for folkehelsearbeid i kommunene - oppstartsamling

  Scandic Havet Hotell, Bodø 28. og 29. august 2019

  28. august

  Kl 17.30 - 18.00 -Ankomst og registrering

  Kl 18.00 - 20.00 -Velkommen

  -Presentasjon av «Program for folkehelsearbeid i kommunene»

  -Evaluering v/Bergljot Baklien, tidl. forsker fra

  Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

  Kl 20.00 -Felles middag på Scandic Havet

  29. august:

  Kl 08.30 – 09.00 -Presentasjon "Kilder til livskvalitet"

  Kl 09.00 – 12.00 -Kommunene presenterer sine prosjekter, problemstillinger og behov

  for veiledning og annen støtte

  Kl 12.00 - 13.00 -Lunsj

  Kl 13.00 – 13.30 -Medvirkning v/Oda Regine Elvenes

  Oda fra Ungdommens Fylkesråd Nordland deler sine erfaringer med

  ungdomsmedvirkning blant annet i forbindelse med utarbeidelsen av

  Sortland kommune sin satsning på forebygging av vold og seksuelle overgrep

  – «ÆEMÆ»

  Kl 13.30 – 14.45 -Møtepunkt for dialog mellom kommunene og øvrige deltakere og

  aktører på samlinga vedrørende de aktuelle prosjektene

  Kl 1445 – 15.00 -Avslutning

  Vi gjør oppmerksom på at innhold og tidspunkter kan bli noe endret.

 • Hva skjer i dag?

  08.30 – 09.00 Presentasjon av folkehelseprogrammet og "Kilder til livskvalitet"

  09.00 – 12.00 Kommunene presenterer sine prosjekter

  12.00 - 13.00 Lunsj

  13.00 – 13.25 Ungdomsmedvirkning

  13.30 – 14.55 Samarbeid

  - Presentasjon av FoU - Videre samarbeid

  1455 – 15.00 Avslutning

 • Program for folkehelsearbeid i kommunene - bakgrunn

  Psykiske plager og lidelser er noen av våre største folkehelseutfordringer, men det har i begrenset grad vært søkelys på hva som kan gjøres for å fremme psykisk helse i befolkningen

  Riksrevisjonens undersøkelse i 2014:

  - stor variasjon i hvor langt kommunene har kommet i å etablere et systematisk folkehelsearbeid

  - halvparten av kommunene oppgir at psykisk sykdom og plager er de største folkehelseutfordringene, men at de er usikre på hvordan de skal imøtegå denne utfordringen

  Forslag i folkehelsemeldinga i 2015:

  - tiårig satsing (2017–2027) på kommunalt folkehelsearbeid:

  - særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe

 • Tankene bak…

  • Lokalsamfunnet har stor betydning for barn og unges psykiske helse og livskvalitet

  • Å skape gode oppvekstsvilkår og gode rammer for barn og unges oppvekst og utvikling er en av de viktigste oppgavene i samfunnet

  • Den enkelte kommune har selv best overblikk over utfordringer og hvilke tiltak som er nødvendige

  • Kunnskap og erfaringer skal deles med andre

 • Tilskuddsordning for

  utvikling av tiltak

  Skal støtte utvikling av kunnskapsbaserte tiltak i kommunene

  Fylkeskommunene søker Helsedirektoratet om midler fra ordningen

  Midlene skal fordeles videre til tiltaksutvikling i kommunene

  Fylkeskommunene som innvilges tilskudd tildeles et årlig beløp i 6 år, med forbehold om Stortingets bevilgninger.

 • Programmets fem elementer

  1. Kunnskapsbasert utvikling av tiltak i kommunene – Programmet skal legge til rette for en kunnskapsbasert utvikling av arbeidsmåter, tiltak og

  verktøy, samt stimulere til samarbeid mellom kommunesektoren og forskningsmiljøer om utviklingsarbeidet

  – Tilskuddsmidlene skal gå til kommuner som har ideer til å utvikle nye tiltak innenfor formålet til programmet og basert på sitt utfordringsbilde, målsettinger og planer

  – Alle tiltak og metoder som utvikles/utprøves innen rammen av tilskuddsordningen skal evalueres

  – Det er en forventning til fylkeskommunene som mottar midler at de etablerer et samarbeidsorgan bestående av bl.a. forsknings- og kompetansemiljøer. Dette skal bidra til at tiltak og metoder som utvikles er kunnskapsbaserte

  2. Kompetansestøtte og erfaringsspredning på tvers av kommuner og fylker – Statlige myndigheters kompetansestøtte til kommuner og fylkeskommuner, og aktører som skal

  understøtte eller samarbeide med kommunenivået, skal styrkes gjennom programmet

  – Folkehelseinstituttet, Hdir og KS

 • 3. Videreutvikling og implementering av styringsdata – Det finnes ulike kilder til informasjon som kommunene kan bruke for å få oversikt over og følge med på

  befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne

  – FHIs folkehelseprofiler og Ungdataundersøkelsen

  – Kilder/styringsdata skal i løpet av programperioden videreutvikles også for å gi bedre informasjon om hvordan befolkningen selv opplever sin livskvalitet

  – Fylkeshelseundersøkelsen??

  4. Styrket samarbeid mellom aktører – Programmet skal bidra til å øke samarbeidet mellom sektorer både på nasjonalt nivå og kommunalt

  nivå.

  5. Samordning av statlige føringer og virkemidler rettet mot kommunene – Å fremme barn og unges livskvalitet og å skape gode oppvekstmiljø er en oppgave som flere

  departement har ansvar for

  – Det er en ambisjon at programmet kan virke samordnende for ulike nasjonale myndigheters arbeid mot kommunesektoren

 • Bidragsytere

  KS gjennomfører fylkesvise læringsnettverk med innhold

  basert på kommunenes ønsker og behov

  Folkehelseinstituttet bidrar med kompetansestøtte

  i evaluering av folkehelsetiltak og en av ambisjonene med

  programmet er at folkehelsetiltak i kommunene i større grad

  er kunnskapsbaserte

  Helsedirektoratet skal koordinere implementeringen av

  programmet og forvalte tilskuddsordningen som er opprettet.

  Direktoratet vil bidra med kunnskapsutvikling,

  kompetansestøtte og råd og veiledning for godt

  folkehelsearbeid

  Andre bidragsytere:

  De regionale og nasjonale kompetansesentrene

 • Nordlands søknad – «Kilder til livskvalitet»

  Hovedmål: Barn og unge i Nordland skal oppleve økt mestring og innflytelse på egen psykiske helse og livskvalitet

  Delmål 1: Kommunene skal ha økt kapasitet og kompetanse til å drive et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid for å fremme psykisk helse og forebygge rusproblematikk i tråd med lokalt utfordringsbilde

  Delmål 2: Kommunene har implementert kunnskapsbaserte tiltak i kommunale planer etter plan- og bygningsloven

  Delmål 3: Kommunene har etablert strukturer for evaluering og praksisnær forskning innen folkehelsearbeid i samarbeidsfeltet mellom kommuner, fylkeskommuner, forskning og frivillighet.

  Delmål 4: Kommunenes erfaringer fra prosjektet skal bidra til kunnskapsoppbygging i øvrige kommuner i Nordland.

 • Samarbeidsorgan Nordland

  Det regionale

  samarbeidsorganet har bistått i

  utformingen av søknaden, og

  vil videre bidra i etablering,

  utvikling og gjennomføring av

  prosjektet i Nordland

 • Samarbeidsorgan Nordland

  - Mobbeombudet i Nordland

  - Nord Universitet

  - Korus Nord

  - Nordland legeforening

  - Mental Helse Nordland

  - KS Nord

  - Utdanningsavdelingen, Nordland fylkeskommune

  - Eldrerådet

  - Rådet for likestilling av funksjonshemmede

  - Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse

  - RVTS Nord

  - Fylkesmannen i Nordland

  - Nordlandssykehuset

  - Ungdommens fylkesråd

  - Elev- og lærlingombudet i Nordland

 • Hva nå… veien videre -Tidsplan 2019/2020

  • 30. juni Frist for signerte samarbeidsavtaler med kommunene

  • 28+29.august Oppstartsmøte for deltagende kommuner

  • 01.desember 2019 Prosjektplan

  • 01. mars 2020 Rapporteringsfrist

  • 01. juni 2020 Innlevering av regnskap og revisjonsattest

  • Fylkeskommunen vil publisere rapport, bilder og liknende på vår hjemmeside www.nfk.no.

  http://www.nfk.no/

 • Forebygging.no

 • PROGRAMKOMMUNENE

  Bodø Vestvågøy Sømna Bindal Dønna

 • UNGDOMSMEDVIRKNING

 • MØTEPUNKT OG DIALOG