of 19 /19
PASIVNI ili OKSIDNI FILM Pasivnost je sposobnost spontane zaštite metala oksidnim filmom pri čemu se povećava otpornost prema mnogim korozi vnim sredinama. 1. teorija filma (M. Faraday) Metal (NČ) Fe 2 O 3 Cr 2 O 3 Fe 3 O 4 δ=10nm

KEMIJSKA POSTOJANOST-2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KEMIJSKA POSTOJANOST

Text of KEMIJSKA POSTOJANOST-2

 • PASIVNI ili OKSIDNI FILM

  Pasivnost je sposobnost spontane zatite metala oksidnimfilmom pri emu se poveava otpornost prema mnogim korozivnim sredinama.

  1. teorija filma (M. Faraday)

  Metal (N)

  Fe2O3

  Cr2O3

  Fe3O4

  =10nm

 • 2. kemisorpcijska teorija (Frumkin)

  - adsorpcija O2 ili drugih aniona na povrini metala pri

  emu dolazi do stvaranja kemijskih veza

  Metal

 • 3. teorija elektronske konfiguracije atoma (Uhlig)

  Fe (donor)

  Cr (akceptor)

  3d 4s

  3d 4s

 • PASIVNOST

  moe biti:

  a) anodna (elektrokemijska) ili

  b) kemijska (talona)

  Anodna pasivnost

  (Cr, Cr-i CrNi-elici s >12 % Cr,Ni, Co, Al, Ti, Ta, Zr i njihove legure)se javlja kada anodnim procesom nastaje na povrini metala pasivni film

  (npr.oksida), to bitno (103 106 puta) usporava koroziju koenjem ionizacije

  metala.

  Primjer: 2 2 32 ( ) 3 ( ) ( ) 6 ( ) 6 ( 1 10 )Cr s H O l Cr O s H aq e film nm+ + + +

  stanje visoke korozijske postojanosti metala u elektrolitu usprkos velikom afinitetu za koroziju

 • Kemijska pasivnost

  se javlja kada ioni metala, nastali korozijom, s nekim anionom taloe sloj koji koi koroziju (sloj ~10m i vie)

  Primjer:sustav Pb/H2SO4 - H2O

  disocijacija elektrolita:

  anodno:

  katodno:

  sekundarno:

  2

  2 4 4( ) 2 ( ) ( )H SO aq H aq SO aq+ +

  2( ) ( ) 2Pb s Pb aq e+ +

  22 2 ( ) ( )e H aq H g ++

  2 2

  4 4( ) ( ) ( )Pb aq SO aq PbSO s+ + Kemijsko taloenje

 • Oksidacija metala u vruem zraku

  Metal Oksidni sloj Vrui zrak

  Oksidacija metala sastoji se od dvije parcijalne reakcije

  A: Me Mez+ + ze- oksidacija (metal /oksidni sloj)K: z/4O2 +ze- z/2 O2- redukcija (oksidni sloj/ zrak)

  Me + z/4O2 Mez+ + z/2 O2- MeO

  Wagnerova teorija kemijske korozije

  Me

  A

  Mez+

  ze-

  Difuzija

  ze-

  z/2O2-z/4O2

  K

  Oksidni sloj je istovremeno metalni i elektrini vodi

 • KEMIJSKA KOROZIJA UGLJIKEMIJSKA KOROZIJA UGLJINOG NOG ELIKAELIKA

  - Fe2O3 - Fe2O3 - hematit

  UGLJINI ELIK UGLJINI ELIK

  Fe3O4 -magnetit

  - Fe2O3 - hematit

  UGLJINI ELIK

  WSTIT - FeO

  Fe3O4 - magnetit

  - Fe2O3 - hematit

  200-400C sporo oksidira

  400-575C spora oksidacija

  >575C naglo ubrzavanje

  oksidacije

  Vrui oksidativni

  plinovi

 • Rast pasivnog ili oksidnog filma na povrini metala moe biti:

  - linearan

  - parabolan

  - logaritamski

  Rast pasivnog ili oksidnog filma

  Debljina oksidnog sloja linearni

  parabolni

  logaritamski

  vrijeme

 • I. linearan rast ili kinetika kontrola oksidnog sloja

  nastaje kada je sloj formiran kao porozan, odnosno ne pokriva itavu metalnu povrinu

  dy/dt = kco k- konstanta brzine korozije

  y = k t co co- koncentracija kisika

  npr. Na, Mg na zraku, te V, W i Mo na tem. viim od talita njihova oksida.

 • y2 = kt

  yn = kt to je n vei korozija se odvija sporije

  npr. Cu i Ni oksidraju na tem. > 500oC

  Fe>250 oC te Al i Cr na visokim T.

  III. Logaritamski rast ili kontrola

  tuneliranjem elektrona

  y =k1ln(k2t+1) k1, k2 = konstante

  npr. Cu, Ni, Fe, Al, Zn, Ti, Pb, Sn, Cd

  II. parabolni rast oksidnog sloja

 • - ovisi o metalu koji korodira (sastav, struktura i tekstura)

  - agresivnoj okolini koja ga okruuje (sastav i koncentracija okoline)

  - korozijskim produktima (fizikalna i kemijska svojstva produkata korozije)

  - fizikalnim uvjetima ( hrapavost povrine, naprezanja i napetosti)

  - brzini gibanja okoline

  - temperaturi (utjee na stabilnost nekih oksida)

  Brzina i tok kemijske korozije metala

 • ELEKTROKEMIJSKA KOROZIJA METALA

  -je kemijski redukcijsko-oksidacijski proces ili, krae, redoks proces u sustavu metal / elektrolit.

  -Svaki se redoks proces sastoji od dviju usporednihparcijalnih elektrokemijskih reakcija, i to odoksidacije i redukcije

  OKSIDACIJA je reakcija kojom neka tvar ili skupinatvari (reducens) oslobaa elektrone, pri emu nastajedruga tvar ili skupina tvari

  REDUKCIJA je reakcija kojom neka tvar ili skupinatvari (oksidans) vee elektrone, pri emu nastajedruga tvar ili skupina tvari

 • PROCESI KOJI PRATE ELEKTROKEMIJSKU KOROZIJU

  1.ANODNI PROCES (oksidacija ili ionizacija metala )

  - otapanje metala

  - stvaranje elektrona

  Fe Fe2+ + 2e-

  2.KATODNI PROCES (redukcija ili vodikova depolarizacija)

  - troenje elektrona

  2H+ + 2e- 2H H2

 • 2. KATODNI PROCES (redukcija ili kisikova depolarizacija)

  O2 + 2H2O + 4e- 4OH-

  Sumirani anodni i katodni proces vodikove depolarizacije:

  Fe + 2H+ Fe2+ + H2

  Sumirani anodni i katodni proces kisikove depolarizacije:

  2Fe + O2 + 2H2O 2Fe2+ + 4OH-

 • Elektroliti sadre katione: Na+, Ca2+, H+, Fe2+ itd.anione: Cl-, NO3-,OH-,SO42- itd.

  Obino vodene otopine: 2 ( ) ( ) ( )H O l H aq OH aq

  + +

  Ionski produkt vode:

  -3log ( ) / mol dmpH c H + =

  uz 25oC

  2( ) ( )H OK c H c OH

  + =

  ( )2

  21 4 -31 0 m o l d mH OK

  =

  Eksponent H+ (aq)

  Neutralne otopine: pH=7Kisele otopine: pH < 7Lunate otopine: pH > 7

 • ELEKTROMOTORNA SILAPovrina metala pri koroziji u vodenom mediju je mijeana elektroda, tj.skup galvanskih mikrolanaka s lokalnim anodama (A) na kojima se odvija ionizacija metala (oksidacija) i s lokalnim katodama (K) na kojima se odvija (redukcija) depolarizacija.

  Kroz mikrolanke tee korozijska struja (gibanjem iona u elektrolitu i elektrona u metalu) samo ako je elektrodni (ravnoteni) potencijal redukcije (depolarizacije) Eko vii od elektrodnog potencijala oksidacije (ionizacije metala ) Eao; tj. kada je

  Eo = (Eko Eao) >>>> 0 dolazi do korozije.

  A

  K

  metal

 • ELEKTROKEMIJSKA KOROZIJA METALAELEKTROKEMIJSKA KOROZIJA METALA

  METAL

  (M)M2+

  H+

  H+

  H+

  H2

  H+

  H+

  e-

  e-

  Otopina HCl

  ANODNI PROCES

  KATODNI PROCES

  H+Cl-

 • HCl H+(aq) + Cl-(aq)

  A: Fe - 2e- Fe2+ oksidacija ili ionizacija metala

  K: 2e- + 2H+ 2H H2 redukcija ili vodikova depolarizacija

  Redoks jednadba: Fe + 2H+ Fe2+ + H2Molekulska jednadba: Fe + 2HCl FeCl2 + H2

  VODIKOVA BOLEST

  KRHKOST ELIKA

  Elektrokemijska korozija metalaoksidacijsko-redukcijski (redoks) proces

  Npr.na ugljinom eliku u neoksidirajuim kiselinama

 • VODIKOVA BOLEST UGLJIVODIKOVA BOLEST UGLJINOG NOG ELIKAELIKA

  Vodikovi atomi u eliku izazivaju napetosti zbog ega dolazi doraslojavanja i nastajanja pukotina u materijalu.