of 26 /26
KAZIMIERZ ALBIN KŁOSIŃSKI PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

KAZIMIERZ ALBIN KŁOSIŃSKI

 • Author
  huey

 • View
  48

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KAZIMIERZ ALBIN KŁOSIŃSKI. PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH. PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH. W ŚWIETLE DYPLOMACJI – W STOSUNKACH MIĘDZY PAŃSTWAMI ORAZ ICH PRZEDSTAWICIELAMI – WYPRACOWANE ZOSTAŁY ZASADY POSTĘPOWANIA, - PowerPoint PPT Presentation

Text of KAZIMIERZ ALBIN KŁOSIŃSKI

 • KAZIMIERZ ALBIN KOSISKIPODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCHMIDZYNARODOWYCH STOSUNKWGOSPODARCZYCH

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKW GOSPODARCZYCHW WIETLE DYPLOMACJI W STOSUNKACH MIDZY PASTWAMI ORAZ ICH PRZEDSTAWICIELAMI WYPRACOWANE ZOSTAY ZASADY POSTPOWANIA,WZAJEMNEGO ODNOSZENIA SI ORAZ ODPOWIEDNIEGO TRAKTOWANIA,NAZYWANE ZASADAMI PROTOKOU DYPLOMATYCZNEGO.

  KONWENCJA WIEDESKA O STOSUNKACH DYPLOMATYCZNYCH (z 1961 r.)NADAA TYM ZASADOM CHARAKTER NORMY PRAWNEJ, POWSZECHNIEOBOWIZUJCEJ W STOSUNKACH MIDZYNARODOWYCH.

  Podstawowymi zasadami protokou dyplomatycznego s zasady pierwszestwa oraz Starszestwa okrelane mianem zasad precedencji (C. Ikanowicz, J.W. Piekarski,Protok dyplomatyczny i dobre obyczaje, SGH, Warszawa 2004)

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKW GOSPODARCZYCHW HANDLU ZAGRANICZNYM POCZTKOWO OBOWIZYWAY UZANSE, tzn. ZWYCZAJE HANDLOWE STWIERDZONE, POTWIERDZONE ORAZ ZALECANE(np. przez krajow izb handlow). UZANSE OKRELAY WARUNKI DOSTAWY ORAZOBOWIZKI STRON. PROCESY UJEDNOLICANIA UZANSW DOPROWADZIY DOPOWSTANIA MIDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (PARY 1920), KTRA OPRACOWAA INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS (= INCOTERMS),PRZEDSTAWIAJCE TYPOWE, NAJCZCIEJ STOSOWANE W PRAKTYCE KOMBINACJE SZCZEGW ZOBOWIZA UMOWNYCH SPRZEDAJCEGO IKUPUJCEGO.

  FOB (= FREE ON BOARD) obowizkiem sprzedajcego jest dostarczenie towaru nastatek; umow przewozu morzem zawiera z armatorem na swj koszt sprzedajcy;CIF (= COST, INCURENCE AND FREIGHT) sprzedajcy posiada gesti transportowDo okrelonego portu przeznaczenia, obowizany jest zawrze umow o przewz,opaci koszty frachtu oraz ubezpieczenia.

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKW GOSPODARCZYCHWIAT PO II WOJNIE WIATOWEJ JAK ZAUWAYY USA WYMAGAPOWOANIA SYSTEMU INSTYTUCJI, ZAPEWNIAJCYCH SPRAWNE FUNKCJONOWANIE POWIZA MIDZY KRAJAMI. PROPONOWANOPOWOANIE:Organizacji do spraw walutowych dla przywrcenia swobody patnoci midzynarodowych,Organizacji typu kredytowego dla pomocy finansowej oraz uatwie midzynarodowych przepyww kapitaowychOrganizacji do spraw handlu midzynarodowego, ktra zajaby si zniesieniem ogranicze w wymianie handlowej.

  W WYNIKU REALIZACJI TEJ IDEI POWSTAY TRZY MIDZYNARODOWEORGANIZACJE EKONOMICZNE.

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKWGOSPODARCZYCHMIDZYNARODOWE ORGANIZACJE EKONOMICZNE TYPU: - WIATOWA ORGANIZACJA HANDLU, - MIDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY, - BANK WIATOWY,

  Z JEDNEJ STRONY, KSZTATUJ STOSUNKI POMIDZY PASTWAMICZONKOWSKIMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI MIDZYNARODOWYMI,Z DRUGIEJ ZA, PROWADZ DZIAALNO ZMIERZAJCA DO POPRAWY WEWNTRZNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ W POSZCZEGLNYCH KRAJACH.NOWY PARADYGMAT: TROSKA O WYRWNYWANIE MIDZYNARODOWEGO POZIOMU GOSPODARCZEGO ORAZ CYWILIZACYJNEGO

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKW GOSPODARCZYCH WIATOWA ORGANIZACJA HANDLU WORLD TRADE ORGANIZATION (= WTO)

  CEL WTO: INSTYTUCJONALIZACJA ORAZ OBSUGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU REGU OBOWIZUJCYCH W POSZCZEGLMYCH SFERACH WYMIANY, CZNIE Z PROCEDURAMI ROZWIZYWANIA SPORW

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKW GOSPODARCZYCHZAKRES PRZEDMIOTOWY WIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU:

  HANDEL PRODUKTAMI MATERIALNYMI SPRAWY REGULUJE UKAD OGLNY W SPRAWIE TARYF CELNYCH I HANDLU 1994 (GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994 = GATT94),OCHRONA WASNOCI INTELEKTUALNEJ SPRAWY REGULUJE POROZUMIENIE W SPRAWACH HANDLOWYCH ASPEKTW WASNOCI INTELEKTUALNEJ (AGREEMENT ON TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS = TRIPs),POLITYKA PASTW WOBEC INWESTORW ZAGRANICZNYCH SPRAWY TE REGULUJE POROZUMIENIE W SPRAWIE RODKW DOTYCZCYCH INWESTYCJI ZWIZANYCH Z HANDLEM (AGREEMENT ON TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES = TRIMs)OBRT USYGOWY SPRAWY TE REGULUJE UKAD OGLNY W SPRAWIE HANDLU USUGAMI (GENERAL AGREEMENT ON TRAD IN SERVICES = GATS)

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKW GOSPODARCZYCH STRUKTURA ORGANIZACYJNA WIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU

  NAJWANIEJSZY ORGAN: KONFERENCJA MINISTERIALNA PASTW CZONKOWSKICH (zwoywana co dwa lata);POMIDZY SESJAMI KONFERENCJI MINISRERIALNEJ: RADA GENERALNA, ktraWykonuje take czynnoci ORGANU ROZTRZYGANIA SPORW oraz ORGANUPRZEGLDU POLITYKI HANDLOWEJ;RADZIE GENERALNEJ PODPORZDKOWANE S:RADA DO SPRAW HANDLU TOWARAMI,RADA DO SPRAW HANDLOWYCH ASPEKTW PRAW WASNOCI INTELEKTUALNEJ,RADA DO SPRAW HANDLU USUGAMI.WSZYSTKIE JEDNOSTKI MERYTORYCZNE OBSUGUJE SEKRETARIAT WTO,KTRYM KIERUJE DYREKTOR GENERALNY (mianowany przez KonferencjMinisterialn).

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKWGOSPODARCZYCH WSPCZESNE ZASADY WYMIANY MIDZYNARODOWEJ:

  (*) NIEDYSKRYMINACJI HANDLU /ang. Non discrimination/ zwizana z: - Klauzul Najwikszego Uprzywilejowania /nie mona przyzna jednemu krajowi przywilejw i korzyci bez jednoczesnego rozcignicia ich na wszystkie kraje, z ktrymi obowizuje ta zasada/, - Klauzula Narodowa /producent zagraniczny lub produkt importowany powinien by przez pastwo przyjmujce (importujce) tak samo traktowany, jak podobny producent czy produkt krajowy.

  Wyjtki: (1) utworzenie strefy wolnego handlu lub unii celnej (2) jednostronne, dobrowolne ulgi celne w ramach tzw. Oglnego Systemu Preferencji (ang. General System of Preferences)

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKWGOSPODARCZYCH(*) WZAJEMNEJ KORZYCI ORAZ USTPSTW (ang. reciprocity, mutuality principe): obowizek udzielania korzyci oraz koncesji w zamian za uzyskane prawa i przywileje. Dotyczy wielu kwestii,zwaszcza zwolnie celnych i podatkowych.Na podstawie tej zasady pastwo nie ma obowizku speniania wobecdrugiego pastwa zobowiza, jeeli nie wypenia ono zobowizazacignitych wobec tego pastwa.

  UWAGA: Liberalizacja handlu (otwarcie rynkw) oparta na tej zasadzie jest mniej kosztowna, tzn. nie pogarsza warunkw wymiany (tzw. terms of trade), nie grozi zakceniem bilansu patniczego.

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKWGOSPODARCZYCH(*) SWOBODNEGO DOSTPU DO RYNKW (ang. Market access),tzn. wykorzystywanie raczej mechanizmw wolnej konkurencji pomidzy producentami oraz stosowanie ogranicze ilociowychtylko w szczeglnych przypadkach.

  Dopuszczalna moliwo ogranicze ilociowych:w celu ochrony bilansu patniczego,dla ochrony zdrowia publicznego oraz zdrowia ludzkiego,dla zapewnienia bezpieczestwa kraju.

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKW GOSPODARCZYCH

  (*) UCZCIWEJ KONKURENCJI (ang. fair competition): Stosowanie konkurencji nie powodujcej znaczcej szkody dlakrajowych przemysw. Oznacza to zakaz stosowania nieuczciwych praktyk handlowych (w tym subsydiw oraz dumpingu), a takemoliwo interwencji rzdw dla ich zniwelowania (tzn. moliwowprowadzenia ce wyrwnawczych lub antydumpingowych)

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKW GOSPODARCZYCH

  (*)ODWETU AKCEPTOWANEGOKraj, ktry ponis szkod w wyniku dziaa partnera, nie moe dochodzi swoich racji na drodze samoobrony, prowadzdziaania odwetowe wedle wasnego uznania.Wedug tej zasady, kraje poszkodowane mog skierowa sprawdo rozpatrzenia przez wiatow Organizacj Handlu, a pouzyskaniu aprobaty, zastosowa rodki w wysokoci nie wikszejni poniesiona szkoda. Dziaanie odwetowe prowadzone zgodniez t zasad moe by podjte bez obaw o rewan ze strony kraju,ktry podj dziaania protekcjonistyczne.

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKW GOSPODARCZYCH(*)PRZEJRZYSTOCI REGU HANDLU (ang. transparency),Zabrania zawierania niejawnych porozumie handlowych orazwymaga konsultowania podejmowanych dziaa w tej dziedzinie zinnymi krajami, ktre maj prawo zgosi do nich ewentualne zastrzeenia.

  Na mocy tej zasady wiatowa Organizacja Handlu ocenia umowydwu- oraz wielostronne, a take przeprowadza okresowe przegldy polityki handlowej krajw czonkowskich pod ktem jej zgodnociz systemem.

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKW GOSPODARCZYCH(*) WYCZNOCI TARYF CELNYCH oraz innych opat o podobnymcharakterze, jako jedynych dozwolonych narzdzi polityki handlowej.Dopuszczalne ca w stosunkowo najmniejszym stopniu naruszaj mechanizm rynkowy, a take s przejrzyste, tzn. ochrona, jakzapewniaj wytwrcom jest atwa do identyfikacji oraz zmierzenia.

  Sytuacje szczeglne, gdy zasada wycznoci moe by uchylona,okrelaj nastpujce klauzule:konieczno przywrcenia rwnowagi bilansu patniczego,ochrona zdrowia ludzi i zwierzt,zapobieenie szkodom ponoszonym przez krajowych producentw,pomocy pastwa na rzecz rozwoju.

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKW GOSPODARCZYCH

  (*) ZWIZANIA STAWEK CELNYCH (ang. standstill), oznaczajca,i raz obniona stawka celna pozostaje na tym poziomie zamroona,bez moliwoci podniesienia.

  Zasada ta suy zwikszeniu stabilnoci warunkw produkcji i handlu.

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKW GOSPODARCZYCH PODSTAWOWE USTALENIA UKADU OGLNEGO W SPRAWIE HANDLU USUGAMI

  (*) SYTUACJE EKSPORTU USUG (1) SPRZEDA TRANSGRANICZNA (ang. cross-border trade) Z TERYTORIUMJEDEGO KRAJU NA RZECZ ODBIORCW Z TERYTORIUM DRUGIEGO KRAJU, (2) KONSUMPCJA ZA GRANIC (ang. consumption abroad) KONSUMENT USUGI Z JEDNEGO PASTWA NABYWA (KONSUMUJE) USUG NATERYTORIUM PASTWA DRUGIEGO, (3) OBECNO HANDLOWA W KRAJU WIADCZENIA USUG (ang. commercialpresence or right of establishment) FIRMA USUGOWA PRZEKRACZA GRANIC, (4) OBECNO OSB FIZYCZNYCH WIADCZCYCH USUGI (ang. Presence of nature persons providing services) USUGI WIADCZONE PRZEZ SPECJALISTW JEDNEGO KRAJU NA TERYTORIUM INNYCH KRAJW.

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKW GOSPODARCZYCH(*) KLAUZULA NAJWIKSZEGO UPRZYWILEJOWANIA:W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK RODKW OBJTYCH UKADEMOGLNYM W SPRAWIE HANDLU USUGAMI, KADY CZONEK WIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU UDZIELI USUGOM ORAZ USUGODAWCOM KTREGOKOLWIEK INNEGO CZONKA, NATYCHMIAST I BEZWARUNKOWO TRAKTOWANIE NIE MNIEJ KORZYSTNE NI TO, KTRE UDZIELA PODOBNYM USUGOM IUSUGODAWCOM Z JAKIEGOKOLWIEK INNEGO KRAJU

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKW GOSPODARCZYCHWARUNKI PRZEJRZYSTOCI USUG WYMAGAJ ABY KADY CZONEKWIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU:

  PUBLIKOWA NIEZWOCZNIE NAJPNIEJ W CHWILI WEJCIA W YCIE WSZELKIE STOSOWANE RODKI POWSZECHNIE OBOWIZUJCE, ODNOSZCE SI DO ORAZ WPYWAJCE NA DZIAANIE GATS;NIEZWOCZNIE ORAZ CO NAJMNIEJ RAZ W ROKU INFORMOWA RAD HANDLU USUGAMI O WPROWADZENIU JAKICHKOLWIEK ZMIAN W OBOWIZUJCYCH USTAWACH, PRZEPISACH LUB WYTYCZNYCH ADMINISTRACYJNYCH, KTRE ZNACZCO ODDZIAYWUJ NA HANDEL USUGAMI;ODPOWIADA NIEZWOCZNIE NA WSZELKIE ZAPYTANIA KTREGOKOLWIEK INNEGO CZONKA O SZCZEGOWE INFORMACJE DOTYCZCE JAKICHKOLWIEK RODKW POWSZECHNEGO ZASTOSOWANIA CZY TE POROZUMIE MIDZYNARODOWYCH;

 • PODATAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKW GOSPODARCZYCH

  UTWORZY PUNKT INFORMACYJNY JEDEN LUB WICEJ W CELU UDOSTPNIENIA INNYM CZONKOM INFORMACJI W TYCH SPRAWACH;MIA PRAWO POINFORMOWA RAD HANDLU USUGAMI O JAKIMKOLWIEK RODKU ZASTOSOWANYM PRZEZ KTREGOKOLWIEK INNEGO CZONKA WIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU.

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKW GOSPODARCZYCH

  (*) ZASADA NIE STOSOWANIA OGRANICZE W STOSUNKU DO MIDZYNARODOWYCH PATNOCI I TRANSFERW BIECYCH;

  WYJTKI OD ZASADY:Powane trudnoci w zakresie bilansu patniczego,Powane trudnoci w zakresie finansw zagranicznych,Zagroenie wyej wymienionymi trudnociami.

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKW GOSPODARCZYCH

  (*) ZASADA, I PASTWA CZONKOWSKIE NIE BD UTRZYMYWA A TAKEWPROWADZA RODKW TYPU OGRANICZENIA:LICZBY USUGODAWCW,CAKOWITEJ LICZBY TRANSAKCJI USUGOWYCH (W SENSIE WOLUMENU PRODUKCJI),CAKOWITEJ WARTOCI TRANSAKCJI USUGOWYCH LUB AKTYWW,CAKOWITEJ LICZBY OSB FIZYCZNYCH, KTRE MOG BY ZATRUDNIONE W DANYM SEKTORZE USUG,UDZIAU KAPITAU ZAGRANICZNEGO.

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKW GOSPODARCZYCH INSTRUMENTY POLITYKI HANDLOWEJ

  TARYFOWE (CA),

  PARATARYFOWE: OPATY WYRWNAWCZE, PODATKI IMPORTOWE, SUBWENCJE (SUBSYDIA),

  POZATARYFOWE: OGRANICZENIA ILOCIOWE, OGRANICZENIA DEWIZOWE, BARIERY TECHNICZNE.

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKW GOSPODARCZYCHDUMPING STOSOWANY PRZEZ PRZEDSIBIORSTWA EKSPORTPRODUKTU PO CENIE NISZEJ NI W SPRZEDAY NA RYNKU WEWNTRZNYM -JEST INSTRUMENTEM HANDLOWYM UZNAWANYM ZA UNFAIR.

  SAMO ISTNIENIE DUMPINGU NIE POCIGA ZA SOB AUTOMATYCZNIE PRAWANAOENIA KAR ANTYDUMPINGOWYCH.

  DLA UZYSKANIA POZYTYWNEJ DECYZJI WIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLUW SPRAWIE NAOENIA KAR ANTYDUMPINGOWYCH NALEY UDOWODNI:ISTNIENIE SZKODY MATERIALNEJ (ang. material injury), bdGROB WYSTPIENIA SZKODY (ang. threat of injury), bdFAKT, PROCES ROZWOJU KONKURENCYJNEGO LOKALNEGO SEKTORA PRZEMYSOWEGO ZOSTA OPNIONY (ang. Material retardation).

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKW GOSPODARCZYCHPODSTAWOWYMI KARAMI W HANDLU UNFAIR S CA WYRWNAWCZE ORAZCA ANTYDUMPINGOWE.

  CO WYRWNAWCZE dodatkowa opata nakadana na eksportera, w stosunku doKtrego stwierdzono stosowanie niedozwolonych (*) subsydiw; maksymalna wysokoNie moe przekroczy wysokoci zastosowanego subsydium.(*) dozwolone s subsydia zielone udzielane na prowadzenie bada naukowych, narozwj zacofanych regionw, na finansowanie urzdze do ochrony rodowiska.

  CO ANTYDUMPINGOWE dodatkowa opata nakadana na eksportera, ktry na terenie kraju importera dokonuje sprzeday towarw po cenach dumpingowych;Maksymalna wysoko ca okrelana jest wysokoci mary dumpingowej.

 • PODSTAWOWE ZASADY POPRAWNYCH MIDZYNARODOWYCH STOSUNKW GOSPODARCZYCH

  SERDECZNIE DZIKUJ ZA UWAG