of 54 /54
załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. załącznik nr 1a do materiałów informacyjnych (*) zgoda płatnika na rozliczenie danego świadczenia lub ustalenie i jego wyceny punktowej (**) warunki referencyjne - możliwość wykonywania świadczenia potwierdzona pozytywną opinią konsultanta wojewódzkiego lub krajowego w danej dziedzinie medycyny, (***)wymóg poszerzonej dokumentacji obrazującej realizację świadczenia np. wydruk z USG, zapis video lub kopia kod świadczenia nazwa świadczenia wycena punktowa 36 alergologia 01 anestezjologia i intensywna terapia 37 angiologia 02 audiologia i foniatria 03 chirurgia dziecięca 04 chirurgia klatki piersiowej 39 chirurgia naczyniowa 05 chirurgia ogólna 40 chirurgia onkologiczna 41 chirurgia plastyczna 06 chirurgia szczękowo-twarzowa 42 choroby płuc 07 choroby wewnętrzne 08 choroby zakaźne 09 dermatologia i wenerologia 43 diabetologia 44 endokrynologia 47 gastroenterologia 50 hematologia 12 kardiochirurgia 53 kardiologia 54 kardiologia dziecięca 57 nefrologia 20 neonatologia 21 neurochirurgia 22 neurologia 58 neurologia dziecięca 23 okulistyka 60 onkologia i hematologia dziecięca 24 onkologia kliniczna 25 ortopedia i traumat. narz. ruchu 26 otorynolaryngologia 28 pediatria 67 reumatologia 29 położnictwo i ginekologia 69 toksykologia kliniczna 71 transplantologia kliniczna 34 urologia 71 urologia dziecięca 48 geriatra 52 immunologia 49 ginekologia onkologiczna tryb jednodniowy hospitalizacja zgoda płatnika (*) warunki referencyjne (**) dokumentacja dodatkowa (***) 1 5.06.00.0000001 nacięcie powłok - ewakuacja, sączkowanie krwiaka i/ lub ropnia, ciało obce - usunięcie z powłok lub z naturalnych otworów ciała, zaopatrzenie ran powierzchownych 5 XXXXXXX X X XX X XX XXX 2 5.06.00.0000002 usunięcie lub wymiana rurki tracheostomijnej, cewnika, stomii, tamponady, drenu stawu 5 XXXXXXX X XXX X XX XX 3 5.06.00.0000003 wodniak przymózgowy - ewakuacja 300 X X X X 4 5.06.00.0000004 biopsja cienkoigłowa jednej zmiany ogniskowej z użyciem techniki obrazowej, z badaniem cytologicznym (2-4 rozmazy) 15 XXXXXXXXXXX XXX X XXXXXXXX XX XX XXX X konieczna dokumentacja fotograficzna końca igły w nakłuwanej zmianie 5 5.06.00.0000005 krwawienia po ekstrakcjach i innych zabiegach stomatologicznych - leczenie wymagające hospitalizacji 10 X X X X X X 6 5.06.00.0000006 żywienie dojelitowe 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X za każdy dzień żywienia można sumować zgodnie ze wskazaniami medycznymi 7 5.06.00.0000007 punkcja diagnostyczno - terapeutyczna jam ciała, stawu, zatok, skóry i torbieli z pełną diagnostyką (cytologia, mikrobiologia, analityka) 10 XXXXXXXXXX XX X XX XXXXX X XX XXX 8 5.06.00.0000008 wycięcie pojedynczych zmian ze skóry, błon śluzowych i tkanek miękkich z niezbędną diagnostyką (w tym badanie hist.-pat.) 15 XXXXXXX X X X XX X XX XXX 9 5.06.00.0000009 usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego 10 X X XX 10 5.06.00.0000010 wstrząśnienie mózgu i obrażenia różnych okolic ciała - obserwacja i leczenie zachowawcze - diagnostyka podstawowa 40 X X X XXX X X X X 11 5.06.00.0000011 zaopatrzenie chirurgiczne (wycięcie/ zeszycie) ran powierzchownych spojówki i aparatu ochronnego oka 20 X X XX 12 5.06.00.0000012 wstrząśnienie mózgu - obserwacja i leczenie zachowawcze - diagnostyka rozszerzona (TK/ NMR) 85 X X X XXX X X X X 13 5.06.00.0000013 zaopatrzenie chirurgiczne ran bądź wycięcie zmiany ze skóry z okolic wstrząsorodnych (szyja, dół pachowy, okolica krocza) w znieczuleniu miejscowym z badaniem hist.-pat. 20 XXXX X X XX X XX XXX 14 5.06.00.0000014 złamanie kości twarzoczaszki - leczenie zachowawcze (przed przekazaniem do ośrodka referencyjnego) 20 X X X X XX 15 5.06.00.0000015 dyskwalifikacja z planowego zabiegu operacyjnego/ inwazyjnych procedur kardiologicznych z powodu ujawnionych w szpitalu przeciwwskazań (np. choroby infekcyjne, kardiologiczne, zmiana sposobu postępowania - odstąpienie od leczenia operacyjnego) 15 XXXXXXX XXX X X XX X XXX X X nie można sumować z żadnym świadczeniem 16 5.06.00.0000016 tamponada nosa tylna wymagająca hospitalizacji 70 X X X XX X 17 5.06.00.0000017 złamanie miednicy - z przerwaniem obręczy - leczenie zachowawcze (przed przekazaniem do ośrodka referencyjnego) 25 X X X X 18 5.06.00.0000018 kompletne żywienie pozajelitowe 25 X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X za każdy dzień żywienia można sumować zgodnie ze wskazaniami medycznymi Katalog świadczeń szpitalnych objaśnienia: lp. świadczenie zakresy świadczeń (specjalności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r.) warunki udzielania świadczeń uwagi sumowanie 1

Katalog świadczeń szpitalnych - nfz.gov.pl · złamanie kości twarzoczaszki - leczenie zachowawcze (przed przekazaniem do ośrodka referencyjnego) 20 XXX X XX 15 5.06.00.0000015

Embed Size (px)

Text of Katalog świadczeń szpitalnych - nfz.gov.pl · złamanie kości twarzoczaszki - leczenie...

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

(*) zgoda patnika na rozliczenie danego wiadczenia lub ustalenie i jego wyceny punktowej

(**) warunki referencyjne - moliwo wykonywania wiadczenia potwierdzona pozytywn opini konsultanta wojewdzkiego lub krajowego w danej dziedzinie medycyny,

(***)wymg poszerzonej dokumentacji obrazujcej realizacj wiadczenia np. wydruk z USG, zapis video lub kopia

kodwiadczenia nazwa wiadczenia

wyce

na pu

nktow

a

36 al

ergo

logia

01 an

estez

jolog

ia i in

tensy

wna t

erap

ia37

angio

logia

02 au

diolog

ia i fo

niatria

03 ch

irurg

ia dz

iecic

a04

chiru

rgia

klatki

pier

siowe

j39

chiru

rgia

nacz

yniow

a05

chiru

rgia

ogln

a40

chiru

rgia

onko

logicz

na41

chiru

rgia

plasty

czna

06 ch

irurg

ia sz

czk

owo-

twar

zowa

42 ch

orob

y puc

07 ch

orob

y wew

ntrz

ne08

chor

oby z

aka

ne09

derm

atolog

ia i w

ener

ologia

43 di

abeto

logia

44 en

dokry

nolog

ia47

gastr

oente

rolog

ia50

hema

tolog

ia12

kard

iochir

urgia

53 ka

rdiol

ogia

54 ka

rdiol

ogia

dziec

ica

57 ne

frolog

ia20

neon

atolog

ia21

neur

ochir

urgia

22 ne

urolo

gia58

neur

ologia

dziec

ica

23 ok

ulisty

ka60

onko

logia

i hem

atolog

ia dz

iecic

a24

onko

logia

klinic

zna

25 or

toped

ia i tr

auma

t. nar

z. ru

chu

26 ot

oryn

olaryn

golog

ia28

pedia

tria67

reum

atolog

ia29

poo

nictw

o i gi

neko

logia

69 to

ksyk

ologia

klini

czna

71 tr

ansp

lantol

ogia

klinic

zna

34 ur

ologia

71 ur

ologia

dziec

ica

48 ge

riatra

52 im

muno

logia

49 gi

neko

logia

onko

logicz

natry

b jed

nodn

iowy

hosp

italiz

acja

zgod

a pat

nika (

*)wa

runk

i refer

ency

jne (*

*)do

kume

ntacja

doda

tkowa

(***)

1 5.06.00.0000001nacicie powok - ewakuacja, sczkowanie krwiaka i/ lub ropnia, ciao obce - usunicie z powok lub z naturalnych otworw ciaa, zaopatrzenie ran powierzchownych

5 X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 5.06.00.0000002 usunicie lub wymiana rurki tracheostomijnej, cewnika, stomii, tamponady, drenu stawu 5 X X X X X X X X X X X X X X X X3 5.06.00.0000003 wodniak przymzgowy - ewakuacja 300 X X X X4 5.06.00.0000004 biopsja cienkoigowa jednej zmiany ogniskowej z uyciem techniki obrazowej, z badaniem cytologicznym (2-4 rozmazy) 15 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

konieczna dokumentacja fotograficzna koca igy w nakuwanej zmianie

5 5.06.00.0000005 krwawienia po ekstrakcjach i innych zabiegach stomatologicznych - leczenie wymagajce hospitalizacji 10 X X X X X X

6 5.06.00.0000006 ywienie dojelitowe 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X za kady dzie ywienia mona sumowa zgodnie ze wskazaniami medycznymi

7 5.06.00.0000007 punkcja diagnostyczno - terapeutyczna jam ciaa, stawu, zatok, skry i torbieli z pen diagnostyk (cytologia, mikrobiologia, analityka) 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8 5.06.00.0000008 wycicie pojedynczych zmian ze skry, bon luzowych i tkanek mikkich z niezbdn diagnostyk (w tym badanie hist.-pat.) 15 X X X X X X X X X X X X X X X X X X9 5.06.00.0000009 usunicie paznokcia, oyska paznokcia lub obrbka naskrkowego 10 X X X X10 5.06.00.0000010 wstrznienie mzgu i obraenia rnych okolic ciaa - obserwacja i leczenie zachowawcze - diagnostyka podstawowa 40 X X X X X X X X X X

11 5.06.00.0000011 zaopatrzenie chirurgiczne (wycicie/ zeszycie) ran powierzchownych spojwki i aparatu ochronnego oka 20 X X X X

12 5.06.00.0000012 wstrznienie mzgu - obserwacja i leczenie zachowawcze - diagnostyka rozszerzona (TK/ NMR) 85 X X X X X X X X X X

13 5.06.00.0000013zaopatrzenie chirurgiczne ran bd wycicie zmiany ze skry z okolic wstrzsorodnych (szyja, d pachowy, okolica krocza) w znieczuleniu miejscowym z badaniem hist.-pat.

20 X X X X X X X X X X X X X X

14 5.06.00.0000014 zamanie koci twarzoczaszki - leczenie zachowawcze (przed przekazaniem do orodka referencyjnego) 20 X X X X X X

15 5.06.00.0000015

dyskwalifikacja z planowego zabiegu operacyjnego/ inwazyjnych procedur kardiologicznych z powodu ujawnionych w szpitalu przeciwwskaza (np. choroby infekcyjne, kardiologiczne, zmiana sposobu postpowania - odstpienie od leczenia operacyjnego)

15 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X nie mona sumowa z adnym wiadczeniem

16 5.06.00.0000016 tamponada nosa tylna wymagajca hospitalizacji 70 X X X X X X17 5.06.00.0000017 zamanie miednicy - z przerwaniem obrczy - leczenie zachowawcze (przed przekazaniem do orodka referencyjnego) 25 X X X X

18 5.06.00.0000018 kompletne ywienie pozajelitowe 25 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X za kady dzie ywienia mona sumowa zgodnie ze wskazaniami medycznymi

Katalog wiadcze szpitalnych

obja

nienia

:

lp.

wiadczenie zakresy wiadcze(specjalnoci zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r.)warunki

udzielania wiadcze

uwagi sumowanie

1

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

19 5.06.00.0000019 plastyka korekcyjna znieksztace bliznowatych i ubytkw pourazowych rnych okolic ciaa - wycicie i zeszycie 25 X X X X X X X X X X X X X X X X20 5.06.00.0000020 wymiana lub usunicie cewnika w przetoce nerkowej 25 X X X X X X X

21 5.06.00.0000021 leczenie trombolityczne streptokinaz (zatorowo pucna, zakrzepica) 30 X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xmona sumowa zgodnie z zacznikiem nr 12 do materiaw informacyjnych

22 5.06.00.0000022biopsja narzdw/ tkanki kostnej przezskrna/ przezpochwowa/ przezodbytnicza - z pen diagnostyk z uyciem technik obrazowych

30 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X mona sumowa zgodnie ze wskazaniami medycznymi

23 5.06.00.0000023 niedokrwienie koczyn - diagnostyka, leczenie zachowawcze przed przekazaniem do orodka referencyjnego 60 X X X X X X24 5.06.00.0000024 odgobienie jelita (powietrze lub pyn) 30 X X X25 5.06.00.0000025 odprowadzenie uwinitej przepukliny 30 X X X

26 5.06.00.0000026wycicie rozlegych lub mnogich (powyej 5) zmian ze skry, bon luzowych i tkanek mikkich z niezbdn diagnostyk (w tym badanie hist-pat)

30 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

27 5.06.00.0000027

leczenie zakaonych ran, owrzodze troficznych (z bad. hist.-pat., bad. mikrobiologicznym), zama, wymiana opatrunku gipsowego , usunicie zespolenia zewntrznego, korekcja osi koczyny (gipsotomia), usunicie przezskrnie wprowadzonych grotw

40 X X X X X X X X X X X X X X X X

28 5.06.00.0000028 cewnikowanie i wypukanie skrzepw krwi z pcherza, wykonanie wlewki leku do pcherza moczowego 20 X X X X X X X X X Xleki: Mitomycyna, Epirubicyna, Doksorubicyna, Szczepionka BCG

29 5.06.00.0000029 hospitalizacja przed przekazaniem do orodka o wyszym poziomie referencyjnym 50 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xnie mona sumowa z adnym wiadczeniem

30 5.06.00.0000030 hospitalizacja celem oceny skutkw i ewentualnej modyfikacji leczenia (pobyt 1-2 dniowy) 40 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xnie mona sumowa z adnym wiadczeniem

31 5.06.00.0000031

leczenie zachowawcze w kolce jelitowej, kolce ciowej, kolce nerkowej, w blach ldwiowych, innych blach brzucha/ obserwacja np. w kierunku: appendicitis acuta, perforatio, subileus, roponercze, leczenie zachowawcze zapale: gruczou krokowego, jdra

50 X X X X X X X X X X X nie mona sumowa z adnym wiadczeniem

32 5.06.00.0000032 nacicie maowiny usznej - wielokrotny drena krwiaka 50 X X X X X33 5.06.00.0000033 neuroliza splotu trzewnego 50 X X X X X X34 5.06.00.0000034 wycicie ylakw koczyn dolnych - miniflebektomia/ bez safenektomii/ ylakw nawracajcych 50 X X X X X

35 5.06.00.0000035 zakadanie portw do radykalnej chemioterapii i/ lub kontaktu centralnego 250 X X X X X X X X obejmuje koszt wyrobu medycznego (portu)mona sumowa zgodnie ze wskazaniami medycznymi

36 5.06.00.0000036 chirurgiczne opracowanie rozlegych, gbokich ran 50 X X X X X X X X X X X X w geriatrii przy wspudziale chirurga w zespole37 5.06.00.0000037 obrzezanie, operacja zaupka, zeszycie rany skry prcia 50 X X X X X X X38 5.06.00.0000038 wstpne zaopatrzenie zama przed przekazaniem do orodka wyszego szczebla lub referencyjnego 20 X X X X X

w geriatrii przy wspudziale ortopedy/ chirurga w oddziale

39 5.06.00.0000039 nastawienie zamania/ zwichnicia zamknite: udo, rami, przedrami, rka, stopa, wymagajce hospitalizacji 50 X X X X

40 5.06.00.0000040 rekonstrukcja rki - pierwotna prostownikw/ zginaczy palcw rki (za kade cigno) 70 X X X X X X41 5.06.00.0000041 wycicie torbieli wosowej 70 X X X X X

42 5.06.00.0000042uraz krgosupa z poraeniami koczyn - diagnostyka (TK/ NMR), nieoperacyjne leczenie (wycig czaszkowy) chorych do czasu przekazania na oddzia rehabilitacji

80 X X X X

43 5.06.00.0000043 pH-metria (caodobowe monitorowanie pH przeyku) lub manometria przeyku lub odbytnicy i odbytu 80 X X X X X X X X X X

2

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

44 5.06.00.0000044 stuczenie mzgu, stuczenie pnia mzgu - leczenie zachowawcze, nie wymagajce leczenia w OIT 100 X X X X X X45 5.06.00.0000045 wodobrzusze - odbarczenie, uzupenienie niedoborw 80 X X X X X X X X X X X X X46 5.06.00.0000046 wycicie jzyka czciowe, zmniejszenie masy jzyka, wycicie drobnych zmian rozrostowych 100 X X X X X X47 5.06.00.0000047 wycicie ylakw/ szczeliny odbytu 90 X X X X X

48 5.06.00.0000048uraz krgosupa z poraeniami koczyn - diagnostyka (TK/ NMR), nieoperacyjne leczenie (wycig czaszkowy) z niezbdn farmakoterapi chorych do czasu przekazania do oddziau rehabilitacji

270 X X X X X niezbdne 24 godzinne leczenie neuroprotekcyjne

49 5.06.00.0000049 wytworzenie przetoki tchawicy (tracheotomia) 130 X X X X X X X X50 5.06.00.0000050 zamanie uchwy/ szczki - nastawienie zamknite z szynowaniem 120 X X

51 5.06.00.0000051

dyskwalifikacja z planowego zabiegu operacyjnego/ inwazyjnych procedur kardiologicznych z powodu ujawnionych w szpitalu przeciwwskaza wymagajcych bada specjalistycznych (TK lub NMR lub echokardiografia)

60 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X nie mona sumowa z adnym wiadczeniem

52 5.06.00.0000052 naciek okoowyrostkowy - leczenie zachowawcze 140 X X X

53 5.06.00.0000053plastyka korekcyjna powok jamy brzusznej bez wszczepu syntetycznego (przepuklina pachwinowa, udowa - jednostronna, ppkowa, kresy biaej, Spigela)

100 X X X X X

54 5.06.00.0000054 wycicie czerniaka zoliwego z wzem wartowniczym 100 X X X X X X X

55 5.06.00.0000055zamanie i/ lub zwichnicie - leczenie bezkrwawym nastawieniem ze znieczuleniem oglnym, doylnym, regionalnym+ unieruchomieniem w opatrunku gipsowym wymagajce obserwacji szpitalnej

90 X X X X X X

56 5.06.00.0000056krwawienia z przewodu pokarmowego nie wymagajce postpowania operacyjnego - leczenie bez zabiegw endoskopowego tamowania krwawienia

100 X X X X X X X X X

57 5.06.00.0000057 odmroenia lub oparzenia przed przekazaniem do orodka referencyjnego 100 X X X X X X Xnie mona sumowa z adnym wiadczeniem

58 5.06.00.0000058 choroby drg ciowych - leczenie bez zabiegw endoskopowych i przezskrnych 80 X X X X X X X

59 5.06.00.0000059 choroby drg ciowych - leczenie z zabiegami endoskopowymi i przezskrnymi 350 X X X X X X X

60 5.06.00.0000060 choroby trzustki - leczenie bez zabiegw endoskopowych i przezskrnych 130 X X X X X X

61 5.06.00.0000061 choroby trzustki - leczenie z zabiegami endoskopowymi i przezskrnymi 360 X X X X X X X

62 5.06.00.0000062krwawienia z przewodu pokarmowego nie wymagajce postpowania operacyjnego - diagnostyka wraz z leczeniem z zabiegami endoskopowego tamowania krwawienia

180 X X X X X X X X

63 5.06.00.0000063 punkcja i/ lub drena torbieli, ropni i jam ciaa z pen diagnostyk (endoskopowo) 100 X X X X X X X X X X X X X X X X X

64 5.06.00.0000064 rekonstrukcja piersi - rekonstrukcja lub zabieg naprawczy brodawki sutkowej 100 X X X Xz wyjtkiem zabiegw kosmetycznych nie bdcych nastpstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub jej leczenia

65 5.06.00.0000065 torakoskopia/ wideotorakoskopia 240 X X mona sumowa zgodnie ze wskazaniami medycznymi

66 5.06.00.0000066

operacja wodniaka jdra, powrzka nasiennego lub torbieli najdrza, wycicie jdra lub obu jder, wycicie najdrza, operacja z powodu skrtu jdra lub przyczepka jdra z zachowaniem jdra, operacja uszkodzenia urazowego jdra

100 X X X X X X X

67 5.06.00.0000067 amputacja koczyny na poziomie palcw rki, stopy (rwnie palcw dodatkowych) 100 X X X X X X X X

3

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

68 5.06.00.0000068 urazy rnych okolic ciaa - obserwacja, leczenie zachowawcze 50 X X X X X X X X69 5.06.00.0000069 rewizja dou podkolanowego w obwodowej miadycy ttnic 110 X X X

70 5.06.00.0000070 zakrzepica ylna, za wyjtkiem zakrzepicy ukadu powierzchownego koczyn dolnych - leczenie zachowawcze trwajce ponad 7 dni 160 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

71 5.06.00.0000071 zespoy blowe o podou nowotworowym - leczenie z zaoeniem cewnika nadtwardwkowego 120 X X X X X X X X X X X X X obejmuje koszt wyrobu medycznego (cewnika)

72 5.06.00.0000072 plastyka korekcyjna powok jamy brzusznej bez wszczepu syntetycznego (przepuklina pachwinowa, udowa - obustronna ) 140 X X X X X X73 5.06.00.0000073 plastyka patem skrnym z ssiedztwa 120 X X X X X X X X X X X75 5.06.00.0000075 zamknicie przetoki ttniczo-ylnej 120 X X X X76 5.06.00.0000076 zamanie koci pokrywy i/lub podstawy czaszki z pynotokiem - leczenie zachowawcze 150 X X X X X X X77 5.06.00.0000077 wycicie ylakw koczyn dolnych z safenektomi 120 X X X X X78 5.06.00.0000078 plastyka korekcyjna powok jamy brzusznej - operacja przepukliny pooperacyjnej lub kresy biaej bez wszczepu syntetycznego 120 X X X X X X X79 5.06.00.0000079 przetoka okooodbytnicza - plastyka korekcyjna 140 X X X X X X80 5.06.00.0000080 niedokrwienie koczyn krytyczne - leczenie zachowawcze wg kryteriw TASC 180 X X X X X X81 5.06.00.0000081 otwarcie odka (gastrotomia) 160 X X X X82 5.06.00.0000082 wycicie jelita czciowe - uchyka Meckela 175 X X X X83 5.06.00.0000083 wycicie wyrostka robaczkowego 170 X X X X X84 5.06.00.0000084 wytworzenie przetoki odka (gastrostomia) 160 X X X X X85 5.06.00.0000085 laparotomia zwiadowcza 145 X X X X X X X X X86 5.06.00.0000086 owrzodzenia podudzia - leczenie 150 X X X X X X X87 5.06.00.0000087 stopa cukrzycowa - leczenie zachowawcze 150 X X X X X X X88 5.06.00.0000088 laparoskopia diagnostyczna 140 X X X X X X X X X X89 5.06.00.0000089 nadcinienie wewntrzczaszkowe - leczenie zachowawcze 150 X X X X X90 5.06.00.0000090 usunicie zatoru ze wiata naczynia obwodowego (embolektomia i trombektomia) 165 X X X X X91 5.06.00.0000091 zesp pozakrzepowy - leczenie operacyjne, np. op. Lintona 200 X X X92 5.06.00.0000092 wytworzenie przetoki przewodu pokarmowego z wyjtkiem mikroprzetok 150 X X X X X

93 5.06.00.0000093 biopsja narzdowa otwarta, minia sercowego (zamknita-wyjtek), ogniska patologicznego z pen diagnostyk 120 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

94 5.06.00.0000094 rewizja po operacji krwiaka, wodniaka, guza mzgu 150 X Xmona sumowa zgodnie z zacznikiem nr 12 do materiaw informacyjnych

95 5.06.00.0000095 nacicie wpustu (kardiomyotomia) w przebiegu kurczu wpustu 110 X X X X

96 5.06.00.0000096

wycicie jajnika - czciowe, operacje zmian chorobowych przydatkw w laparotomii lub laparoskopowe wycicie guza przydatkw, z badaniem rdoperacyjnym hist-pat lub operacyjne leczenie ciy ektopowej

180 X X X X X X X X w chirurgii oglnej i dziecicej tylko ostre stany

97 5.06.00.0000097 plastyka odwiernika 200 X X X X98 5.06.00.0000098 drena jamy opucnowej, jamy otrzewnowej, osierdzia, torbieli trzustki 170 X X X X X X X X X X X X X mona sumowa w torakochirurgii

99 5.06.00.0000099 wiadczenie skrelone - odbarczenie obrzku limfatycznego koczyny w przebiegu phlegmasia alba / caerulea dolens

100 5.06.00.0000100 plastyka korekcyjna przepukliny przeponowej z dojcia brzusznego/ przez klatk piersiow 180 X X X X101 5.06.00.0000101 wykonanie zespolenia omijajcego przewodu pokarmowego 200 X X X X X

4

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

102 5.06.00.0000102 zamknicie perforacji przewodu pokarmowego 200 X X X

103 5.06.00.0000103lumbotomia z usuniciem kamienia z nerki lub moczowodu i/ lub z drenaem i/ lub z biopsj nerki i/ lub umocowanie nerki nadmiernie ruchomej

180 X X X X

104 5.06.00.0000104 usunicie kamienia z moczowodu (operacyjne), wytworzenie przetoki moczowodowo-skrnej lub przetoki in situ jednostronne 180 X X X X105 5.06.00.0000105 zamanie koci szczki otwarte - leczenie zachowawcze 240 X X X106 5.06.00.0000106 wycicie piersi - kwadrantu z badaniem hist.-pat. i plastyk 180 X X X X X X X107 5.06.00.0000107 plastyka korekcyjna znieksztace bliznowatych i ubytkw pourazowych rnych okolic ciaa z uyciem ekspandera 200 X X X X X X X X X obejmuje koszt wyrobu medycznego

108 5.06.00.0000108plastyka korekcyjna powok jamy brzusznej (operacje przepukliny pachwinowej lub udowej obustronnej pooperacyjnej lub kresy biaej z uyciem wszczepu syntetycznego

160 X X X X X X X X obejmuje koszt wyrobu medycznego

109 5.06.00.0000109 plastyka korekcyjna odka (profundoplastyka) 220 X X X110 5.06.00.0000110 wycicie pcherzyka ciowego metod klasyczn 220 X X X111 5.06.00.0000111 wycicie ledziony 200 X X X112 5.06.00.0000112 wycicie tarczycy (czciowe lub cakowite) 200 X X X X X X X X warunki referencyjne dla otorynolaryngologii113 5.06.00.0000113 wycicie wzw chonnych blokowe 200 X X X X X X X X114 5.06.00.0000114 odtworzenie cigoci przewodu pokarmowego 200 X X X X X115 5.06.00.0000115 zamanie koci pokrywy czaszki - trepanacja zwiadowcza, otworkowa i/ lub odgobienie 200 X X X X116 5.06.00.0000116 drena wewntrzny torbieli wtroby (fenestracja) 200 X X X X117 5.06.00.0000117 zamanie i/ lub zwichnicie w obrbie obrczy barkowej, koczyny grnej - leczenie operacyjne 290 X X X X

118 5.06.00.0000118 zamanie eber, mostka - nieoperacyjne leczenie wymagajce analgezji rdopucnowej, zewntrzoponowej i hospitalizacji 200 X X X X X119 5.06.00.0000119 chirurgia noworodka i niemowlcia - pyloromyotomia 250 X X X120 5.06.00.0000120 otwarcie jamy otrzewnowej w ostrym zapaleniu trzustki 210 X X X za kady zabieg121 5.06.00.0000121 plastyka korekcyjna pochwy 220 X X X X122 5.06.00.0000122 wycicie guza koci sklepienia czaszki 220 X X X X123 5.06.00.0000123 wycicie pcherzyka ciowego metod laparoskopow 240 X X X X124 5.06.00.0000124 wagotomia wysoce wybircza 220 X X X125 5.06.00.0000125 plastyka korekcyjna klatki piersiowej w wadach wrodzonych 380 X X X obejmuje koszt wyrobu medycznego126 5.06.00.0000126 wycicie torbieli trzustki z drenaem 240 X X X X127 5.06.00.0000127 wytworzenie przetoki klatki piersiowej (torakostomia) 400 X X X X128 5.06.00.0000128 stopa cukrzycowa - leczenie chirurgiczne 220 X X X X129 5.06.00.0000129 niedokrwienie koczyn ostre - leczenie zachowawcze (dottnicza tromboliza) 220 X X X X X130 5.06.00.0000130 wycicie piersi proste 220 X X X X X X131 5.06.00.0000131 plastyka korekcyjna rki - patowa w zakresie tkanek mikkich rki 220 X X X X132 5.06.00.0000132 otyo patologiczna, monstrualna z BMI > 40 - leczenie operacyjne 600 X X X X133 5.06.00.0000133 drena drg ciowych - operacyjny (z cholecystektomi lub bez) 240 X X X X134 5.06.00.0000134 nowotwr powieki przekraczajcy zarysy oczodou - leczenie operacyjne 200 X X X X X135 5.06.00.0000135 wycicie ledziony w przebiegu choroby nowotworowej 250 X X X X X136 5.06.00.0000136 plastyka korekcyjna twarzy po poraeniu nerwu twarzowego z wytworzeniem fadu nosowo-wargowego 230 X X X X

137 5.06.00.0000137 rekonstrukcja krocza i odbytnicy po zastarzaym pkniciu III stopnia 310 X X

139 5.06.00.0000139 endowaskularne udranianie przetok dializacyjnych 140 X X X X

5

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

140 5.06.00.0000140 sympatektomia ldwiowa 250 X X X141 5.06.00.0000141 zatrucie rednie pojedynczym lekiem/ zespoy odstawienne - diagnostyka, leczenie 300 X X X X X

zgodnie z zaacznikiem nr 11 do materiaw informacyjnych

142 5.06.00.0000142 wiadczenie skreslone - stymulacja nerww krzyowych - III etap stay

143 5.06.00.0000143 wycicie torbieli pasoytniczej wtroby 250 X X X144 5.06.00.0000144 zaopatrzenie chirurgiczne uszkodzenia urazowego prcia obejmujcego ciaa jamiste lub cewk 250 X X X X145 5.06.00.0000145 wycicie wzw chonnych zasonowych 300 X X X X X X146 5.06.00.0000146 wycicie guza rdpiersia przedniego i/lub tylnego i/lub rodkowego - z wykluczeniem dostpu szyjnego 700 X X X X X

147 5.06.00.0000147 reoperacja tarczycy i przytarczyc (w raku tarczycy lub nowotworach przytarczyc) 250 X X X X X148 5.06.00.0000148 usunicie przeszkody z drzewa oskrzelowego poprzez torakotomi 400 X X X X149 5.06.00.0000149 wycicie przytarczyc cakowite 250 X X X X

150 5.06.00.0000150 wycicie nerki proste, czciowe wycicie nerki, rozdzielenie nerki podkowiastej 280 X X X X X X Xwarunki referencyjne dla chirurgii - orodki leczce nadcinienie ttnicze i/lub przeszczepiajce nerk

151 5.06.00.0000151 biopsja wza "wartownika" pod kontrol USG i badaniem izotopowym z uyciem specjalnego znacznika 140 X X X X X152 5.06.00.0000152 niedokrwienie koczyn ostre - leczenie operacyjne 250 X X X X X153 5.06.00.0000153 wytrzewienie - leczenie metod Shustera (SILO) 400 X X

154 5.06.00.0000154artroskopia lecznicza stawu/ innych struktur - synowektomia - wycicie/ szew kotki, ufiksowanie oddzielonego fragmentu chrzstno-kostnego, shaving, rekonstrukcja ubytku chrzstki

240 X X X X X X dokumentacja fotograficzna bd nagranie video

155 5.06.00.0000155 przepuklina przeponowa - leczenie laparoskopowe z uyciem rodka technicznego 200 X X X X X156 5.06.00.0000156 drena wewntrzny torbieli wtroby (fenestracja) - laparoskopowo 240 X X X X X157 5.06.00.0000157 wycicie piersi metod Patey`a w postaci raka subklinicznego i zweryfikowanego z badaniem receptorw nowotworowych 320 X X X X X

158 5.06.00.0000158 zamknicie ran odleynowych rnych okolic ciaa - leczenie kompleksowe 280 X X X X X X X X X Xw geriatrii przy wspudziale chirurga w oddziale

159 5.06.00.0000159 przeszczep skry powyej 40 cm2 (dzieci do lat 8) 280 X X X X160 5.06.00.0000160 wycicie nowotworu nosa 260 X X X X X X161 5.06.00.0000161 wycicie nowotworu z powok/ tkanek mikkich z rekonstrukcj wszczepami syntetycznymi lub uyciem patw uszypuowanych 380 X X X X X X X X

162 5.06.00.0000162 zamanie koci uchwy wieloodamowe - otwarte nastawienie (z kosztami implantw) 600 X X163 5.06.00.0000163 wycicie jelita cienkiego cakowite/ czciowe 280 X X X X X164 5.06.00.0000164 wiadczenie skrelone - stymulacja nerww krzyowych - I etap definitywnego leczenia165 5.06.00.0000165 zespolenie przewodowo-jelitowe 300 X X X X X166 5.06.00.0000166 plastyka korekcyjna rki lub stopy w przebiegu wad wrodzonych i znieksztace pourazowych 300 X X X X

168 5.06.00.0000168 uraz czaszkowo-mzgowy otwarty, drcy - chirurgiczne zaopatrzenie i/lub plastyka koci czaszki 300 X X X X X

169 5.06.00.0000169wycicie guza piersi - BCT (operacja oszczdzajca), rdoperacyjne badanie hist-pat, usunicie wzw chonnych pachy bez zakadania prowadnic do HDR

300 X X X X

170 5.06.00.0000170 wycicie puca - segmentowa resekcja puc, klinowa resekcja puc 800 X X X X X171 5.06.00.0000171 wycicie trzustki czciowe 385 X X X X X172 5.06.00.0000172 wycicie wkniaka modzieczego 500 X X X X X X

6

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

173 5.06.00.0000173 wycicie nadnercza 300 X X X X X174 5.06.00.0000174 wycicie ledziony - laparoskopowo 230 X X X175 5.06.00.0000175 wycicie odka - czciowe 360 X X X

176 5.06.00.0000176patologia ciy/ poonictwo - guzy niezoliwe lub zoliwe w ciy i poogu - leczenie operacyjne z hamowaniem czynnoci skurczowej macicy

320 X X

177 5.06.00.0000177 wycicie macicy okooporodowe 450 X X178 5.06.00.0000178 wycicie opucnej (pleurektomia) 450 X X X X X X179 5.06.00.0000179 wycicie puc - operacja zmniejszajca objto puc 800 X X X odrbnie dla kadego puca180 5.06.00.0000180 operacja klejenia narzdw miszowych 350 X X X

181 5.06.00.0000181choroby zapalne pierwotne (swoiste, nieswoiste) poza krgosupem i duymi stawami wymagajce hospitalizacji chorych u ktrych istnieje brak wskaza do leczenia operacyjnego w okresie zaostrze

70 X X X X

182 5.06.00.0000182 zamknicie perforacji przeyku 880 X X X X X X warunki referencyjne w otorynolaryngologii (dotyczy czci szyjnej przeyku)183 5.06.00.0000183 zakrzepica ylna - leczenie chirurgiczne (trombektomia) 350 X X X X184 5.06.00.0000184 sympatektomia piersiowa 350 X X X X X185 5.06.00.0000185 drena komory mzgu - wszczepienie i/ lub wymiana zastawki 250 X X X X186 5.06.00.0000186 wycicie jelita grubego - czciowe (np. hemikolektomia, sigmoidektomia) 400 X X X X X187 5.06.00.0000187 wycicie odka poszerzone o splenektomi 450 X X X X

188 5.06.00.0000188zamanie i/ lub zwichnicie wielomiejscowe - nieoperacyjne leczenie wymagajce nastawienia, unieruchomienia i hospitalizacji z/bez leczenia wycigiem bezporednim (porednim u dzieci)

400 X X X

189 5.06.00.0000189 wady macicy - plastyka korekcyjna macicy - operacja odtwrcza 400 X X X X190 5.06.00.0000190 rekonstrukcja drg ciowych wykonana metod klasyczn 440 X X X X191 5.06.00.0000191 wycicie nowotworu ucha zewntrznego i rodkowego 260 X X X X192 5.06.00.0000192 wycicie nowotworu ucha zewntrznego i rodkowego z usuniciem wzw szyi 400 X X X X X193 5.06.00.0000193 wycicie puc/ puca - pneumonektomia, lobektomia, bilobektomia 900 X X X X X194 5.06.00.0000194 czciowe wycicie wtroby (segmentektomia, lobektomia ) 400 X X X X X195 5.06.00.0000195 wycicie wzw chonnych zaotrzewnowych 400 X X X X X X X X196 5.06.00.0000196 nietrzymania stolca - leczenie operacyjne (gracilloplastyka) 300 X X X X

197 5.06.00.0000197

zamanie i/lub zwichnicie w obrbie: krgosupa (bez zaburze neurologicznych), obrczy biodrowej, koczyny dolnej, koci ramiennej - leczenie wymagajce szpitalnego leczenia wycigiem bezporednim (porednim u dzieci)

400 X X X X

198 5.06.00.0000198 wycicie przeyku cakowite 1 000 X X X X X X zgoda konsultanta krajowego199 5.06.00.0000199 wycicie piersi - obustronne metod Patey`a w raku zweryfikowanym 500 X X X X X200 5.06.00.0000200 wycicie odka - cakowite 660 X X X X

201 5.06.00.0000201zamanie i/lub zwichnicie w obrbie koczyny dolnej (bez stopy) - operacyjne leczenie z uyciem gwodzia ryglowanego, zespolenia dynamicznego stabilizatora zewntrznego

450 X X X X

202 5.06.00.0000202 wszczepienie filtra do yy gwnej dolnej/ y biodrowych 500 X X X X X X X obejmuje koszt wyrobu medycznego (filtra) mona sumowa zgodnie ze wskazaniami medycznymi

203 5.06.00.0000203 leczenie trombolityczne tPA/ tenekteplaza 450 X X X X X X X X X Xmona sumowa zgodnie z zacznikiem nr 12 do materiaw informacyjnych

204 5.06.00.0000204 niedokrwienie koczyn przewleke - leczenie operacyjne - zabiegi na poziomie udowo-podkolanowym 450 X X

7

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

205 5.06.00.0000205 krwiak rdmzgowy tylnego dou czaszki - ewakuacja 450 X X206 5.06.00.0000206 przetoka przeykowo-tchawicza - plastyka korekcyjna 600 X X X X X X208 5.06.00.0000208 wycicie wyrostka robaczkowego w przypadkach powikanych rozlanym zapaleniem otrzewnej z ropniami wewntrzbrzusznymi 450 X X X X209 5.06.00.0000209 pomostowanie lub udranianie aortalno-nerkowe lub trzewne 450 X X X X210 5.06.00.0000210 operacja guza przestrzeni zaotrzewnowej 450 X X X X X

211 5.06.00.0000211

laparoskopowe: usunicie kamienia z miedniczki nerkowej, usunicie nerki proste, czciowe usunicie nerki, operacja w odpywie pcherzowo - moczowodowym, operacja moczowodu w chorobie ormonda, usunicie uchyka pcherza moczowego, torbieli moczownika, zaopatrzenie urazowego pknicia pcherza, usunicie wzw chonnych zasonowych

420 X X X X X

212 5.06.00.0000212 zespolenie przeykowo-przeykowe 600 X X X X X X213 5.06.00.0000213 operacja rekonstrukcyjna wady ucha rodkowego i zewntrznego 500 X X X214 5.06.00.0000214 nowotwr oczodou - leczenie operacyjne 500 X X X X X215 5.06.00.0000215 prostatektomia radykalna 500 X X X216 5.06.00.0000216 zapalenie koci/ stawu pierwotne w obrbie obrczy biodrowej, uda, kolana - leczenie operacyjne 500 X X X X217 5.06.00.0000217 wycicie trzustki - cakowite lub wg Whiple'a/ traverso/ poszerzone 900 X X X X X218 5.06.00.0000218 wycicie brzuszno - kroczowe, krzyowe i wycicie przednie odbytnicy 700 X X X X zawiera koszt wyrobu medycznego (staplera)

219 5.06.00.0000219kriodestrukcja, termoablacja lub dewaskularyzacja guza nowotworowego wtroby w przypadku rdoperacyjnej dyskwalifikacji od zabiegu resekcyjnego

500 X X X X X X X

220 5.06.00.0000220 rekonstrukcja rki przy uyciu kompleksw tkankowych przenoszonych za porednictwem pocze mikrochirurgicznych 620 X X X X X

221 5.06.00.0000221odbarczenie operacyjne nerwu trjdzielnego/ nerwu twarzowego/ nerwu przedsionkowo slimakowego nerwu w odcinku rdczaszkowym (MVD)

550 X X X X warunki referencyjne dla otorynolaryngologii

222 5.06.00.0000222 rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczy i nerww pierwotna w obrbie rki lub stopy 550 X X X X X X X

223 5.06.00.0000223 rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczy lub nerww pierwotna w obrbie rki lub stopy + wstawka 550 X X X X X X X

225 5.06.00.0000225 rekonstrukcja rki - rekonstrukcja wtrna wielotkankowych uszkodze rki po niepowodzeniach w innych orodkach (odtworzenie funkcji) 700 X X X X X

226 5.06.00.0000226 wycicie guza tkanek mikkich - operacja przedziaowa 300 X X X X227 5.06.00.0000227 wycicie jelita grubego cakowite lub czciowe 440 X X X X X

228 5.06.00.0000228 odmroenia lub oparzenia 10-15% u dorosych TBSA IIo lub 4-10% u

dzieci TBSA IIIo bez okolic wstrzsorodnych550 X X X X

229 5.06.00.0000229 operacje rekonstrukcyjne w chorobie Hirschsprunga 900 X X X X230 5.06.00.0000230 wycicie odka poszerzone o hemikolektomi 660 X X X231 5.06.00.0000231 przezskrna przezwtrobowa cholangiografia (PTC) diagnostyczno - zabiegowa 225 X X X X X X X X232 5.06.00.0000232 wycicie odbytnicy i esicy z wytworzeniem zbiornika jelitowego 660 X X X X X X233 5.06.00.0000233 wycicie nowotworu jamy brzusznej powikane naciekiem pcherza moczowego i/ lub odbytnicy z egzenteracj przedni i tyln 660 X X X X X X X234 5.06.00.0000234 wycicie odka poszerzone o pankreatektomi 770 X X X X235 5.06.00.0000235 wycicie jelita grubego poszerzone o rdoperacyjn kriodestrukcj, termoablacj lub wycicie przerzutw do wtroby 700 X X X X X X

8

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

236 5.06.00.0000236przezskrna przezwtrobowa cholangiografia (PTC) z zabiegiem zakadania protezy samorozpralnej przezskrnej do drg ciowych, w tym koszt protezy

600 X X X X X X X X X X

237 5.06.00.0000237 protezowanie przeyku z kosztem protezy 770 X X X X X

238 5.06.00.0000238 odmroenia lub oparzenia do 15% u dorosych TBSA IIo lub do 3% u

dzieci TBSA IIIo z uszkodzeniem okolic wstrzsorodnych750 X X X X X

239 5.06.00.0000239 operacja wytwrcza przeyku z zastosowaniem wstawki jelitowej i/lub transpozycji odka 940 X X X X X X240 5.06.00.0000240 wycicie przeyku z rekonstrukcj przeyku lub by-pass przeyku 1 200 X X X X X X

241 5.06.00.0000241 odmroenia lub oparzenia 15-25% u dorosych TBSA IIo lub 4-10% u

dzieci TBSA IIIo z uszkodzeniem okolic wstrzsorodnych1 300 X X X X

242 5.06.00.0000242 odmroenia lub oparzenia >25% u dorosych TBSA IIo lub >10% u

dzieci TBSA IIIo 2 200 X X X X

243 5.06.00.0000243 przewleka wentylacja pacjenta w oddziale 12 X X X X X za osobodzie244 5.06.00.0000244 wiadczenie skrelone - znieczulenie oglne lub przewodowe do zabiegw w trybie jednodniowym

245 5.06.00.0000245 znieczulenie oglne, regionalne lub poczone do zabiegw maych (do 1 godziny) X Xwykazywane wyacznie w celu sprawozdawczym

246 5.06.00.0000246 znieczulenie oglne lub regionalne do zabiegw rednich i duych (powyej 1 godziny) X Xwykazywane wyacznie w celu sprawozdawczym

247 5.06.00.0000247 znieczulenie oglne poczone z anestezj regionaln X X wykazywane wyacznie w celu sprawozdawczym

248 5.06.00.0000248 znieczulenie porodu 30 X X X wycznie ze wskaza medycznychmona sumowa zgodnie z zacznikiem nr 12 do materiaw informacyjnych

249 5.06.00.0000249 znieczulenie oglne do zabiegw z zakresu neurochirurgii X X wykazywane wyacznie w celu sprawozdawczym

250 5.06.00.0000250 znieczulenie cakowite doylne (TIVA) X X wykazywane wyacznie w celu sprawozdawczym

251 5.06.00.0000251 znieczulenie cakowite doylne poczone z anestezj regionaln X X wykazywane wyacznie w celu sprawozdawczym

252 5.06.00.0000252 znieczulenie oglne, regionale lub poczone do zabiegw rozlegych, nagych w obrbie jamy brzusznej X Xwykazywane wyacznie w celu sprawozdawczym

253 5.06.00.0000253 znieczulenie oglne lub poczone: oglne z regionalnym do zabiegw z zakresu kardiochirurgii X Xwykazywane wyacznie w celu sprawozdawczym

254 5.06.00.0000254 zabieg neurodestrukcyjny wykonywany u chorych z blem przewlekym -neuroliza chemiczna 80 X X X X X X X X X X X

255 5.06.00.0000255 zabieg neurodestrukcyjny wykonywany u chorych z blem przewlekym -termolezja, kriolezja 90 X X X X X X X X X X

256 5.06.00.0000256znieczulenie krtkotrwae oglne i/ lub analgosedacja u dziecka (do ukoczonego 14 roku ycia) do bada diagnostycznych i/lub zabiegw w trybie jednodniowym

20 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X mona sumowa zgodnie ze wskazaniami medycznymi

257 5.06.00.0000257 leczenie w OIT pacjentw kwalifikowanych wg skali TISS 28 i TISS 28 dla dzieci - od 25 do 35 pkt w skali TISS - tylko w OIT 120 X X X za osobodzie

258 5.06.00.0000258 leczenie w OIT pacjentw kwalifikowanych wg skali TISS 28 i TISS 28 dla dzieci - od 36 pkt w skali TISS - tylko w OIT 240 X X X za osobodzie259 5.06.00.0000259 nacicie bony bbenkowej z zaoeniem drenau 50 X X X X

260 5.06.00.0000260wycicie, przycicie migdakw podniebiennych (tonsilektomia, tonsilotomia), zaopatrzenie krwawienia po adenotomii lub tonsilektomii, tonsilektomia + adenotomia

90 X X X

261 5.06.00.0000261 badanie audiologiczne dzieci (do 4 r..) 60 X X X X X262 5.06.00.0000262 zaburzenia powonienia - diagnostyka, leczenie 90 X X X X

9

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

263 5.06.00.0000263 wielospecjalistyczna diagnostyka w kierunku wszczepienia implantu w cakowitej guchocie 150 X X X X264 5.06.00.0000264 badanie pedoaudiologiczne w podejrzeniu guchoty u dziecka 80 X X X X X

265 5.06.00.0000265

niedosuch czynnociowy (psychogenny, symulacje, agrawacje)/ przewodzeniowy i mieszany/ szumy uszne/ zaburzenia suchu orodkowe - leczenie, diagnostyka

160 X X X

266 5.06.00.0000266

zaburzenia gosu/ mowy (organiczne i czynnociowe, opniony rozwj mowy, zaburzenia mowy orodkowe i obwodowe, zaburzenia pynnoci) - diagnostyka, leczenie

160 X X X

267 5.06.00.0000267mikrolaryngoskopia z usuniciem mnogich brodawczakw, nalewki, fau gosowego z uyciem lasera CO2 210 X X X obejmuje koszt wyrobu medycznego

268 5.06.00.0000268guchota odbiorcza naga/ niedosuch odbiorczy postpujcy - leczenie zachowawcze, diagnostyka (badania otoneurologiczne, audiologiczne, TK)

200 X X X X

269 5.06.00.0000269 wiadczenie skrelone - ywienie pozajelitowe dziecka o wadze do 10 kg (za kady dzie)

270 5.06.00.0000270 wiadczenie skrelone - ywienie pozajelitowe dziecka o wadze 10-30 kg (za kady dzie)271 5.06.00.0000271 naga duszno krtaniowa/ obrzk Quinckego - leczenie 70 X X X X X X272 5.06.00.0000272 wiadczenie skrelone - ywienie pozajelitowe dziecka o wadze 30-60 kg (za kady dzie)

273 5.06.00.0000273 cewnikowanie yy ppkowej, wenesekcja 20 X X X X X X X X X X mona sumowa zgodnie ze wskazaniami medycznymi274 5.06.00.0000274 wytworzenie przezskrnej przetoki nadonowej (cystostomia) 50 X X X X X X X X X275 5.06.00.0000275 uretrocystoskopia, cystoskopia przez przetok nadonow take z biopsj pcherza 50 X X X X X X

276 5.06.00.0000276 nacicie ujcia zewntrznego cewki, plastyka ujcia zewntrznego cewki, uretrografia wstpujca 50 X X X X X277 5.06.00.0000277 przezskrna nefrostomia 60 X X X X X X278 5.06.00.0000278 mediastinoskopia 250 X X X X X X mona sumowa zgodnie ze wskazaniami medycznymi279 5.06.00.0000279 cewnikowanie moczowodu z diagnostyk, wprowadzenie cewnika D-J na stae, ptla Zeissa, koszyk Dormii 90 X X X X X X warunki referencyjne dla urologii dziecicej280 5.06.00.0000280 wycicie linianki poduchwowej 300 X X X X X281 5.06.00.0000281 przeszczep skry lub naskrka < 5%TBSA 100 X X X X X282 5.06.00.0000282 wytworzenie lub zamknicie przetoki pcherzowo-skrnej, usunicie kamienia lub ciaa obcego z pcherza przez jego nacicie 100 X X X X X

283 5.06.00.0000283 odmroenia lub oparzenia do 10% TBSA IIO lub do 3% u dzieci, TBSA

IIIO bez uszkodzenia okolic wstrzsorodnych300 X X X X

284 5.06.00.0000284 przeszczep skry do 150 cm2 150 X X X X285 5.06.00.0000285 usunicie lub zniszczenie zmiany jdra (np. przyczepka jdra) 130 X X X X X286 5.06.00.0000286 przeszczep skry u dziecka 6-10% TBSA 130 X X X

287 5.06.00.0000287rozcicie zwenia cewki moczowej endoskopowo, usunicie kamienia lub ciaa obcego z cewki endoskopowo, wycicie lub zniszczenie zmiany cewki endoskopowo

130 X X X X X

288 5.06.00.0000288 plastyka korekcyjna wargi i/ lub nosa w rozszczepie 150 X X X X289 5.06.00.0000289 przeszczep skry do 40 cm2 130 X X X290 5.06.00.0000290 nacicie ureterocele przezcewkowe, rozszerzenie lub nacicie ujcia pcherzowego moczowodu przezcewkowe 110 X X X X X

10

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

291 5.06.00.0000291 usunicie kamienia lub ciaa obcego z pcherza przez cewk moczow lub przetok nadonow 120 X X X X X

292 5.06.00.0000292umocowanie jdra niezstpionego w mosznie (dotyczy jdra brzusznego), przecicie lub obliteracja yy jdrowej z powodu ylakw powrzka nasiennego

150 X X X X X z wyjtkiem obliteracji y jdrowych metod fluoroskopow

293 5.06.00.0000293 plastyka cakowitego rozszczepu wargi jednostronna 250 X X X X X294 5.06.00.0000294 artroskopia diagnostyczno-lecznicza stawu - pukanie, czyszczenie, usunicie uszkodzonych elementw, wolnych cia 130 X X X X X

dokumentacja fotograficzna bd nagranie video

295 5.06.00.0000295 stereotaktyczna ewakuacja krwiaka rdmzgowego 170 X X X X296 5.06.00.0000296 wycicie moczownika 180 X X X X297 5.06.00.0000297 przeszczep skry powyej 150 cm2 190 X X X X X298 5.06.00.0000298 plastyka korekcyjna nosa w rozszczepach 200 X X X X X299 5.06.00.0000299 wycicie torbieli krtani, rozcicie krtani, wycicie torbieli przetoki bocznej i rodkowej szyi 200 X X X

300 5.06.00.0000300 wycicie torbieli dna jamy ustnej, procesu rozrostowego i torbieli nasady jzyka 210 X X X X301 5.06.00.0000301 przezcewkowe wycicie zastawki/ zwenia cewki moczowej 200 X X X X302 5.06.00.0000302 operacja spodziectwa odziowego, operacja przetoki cewkowej 200 X X X X X X X303 5.06.00.0000303 wycicie guza pcherza przezcewkowe (TURP), ablacja laserowa guza pcherza 200 X X304 5.06.00.0000304 wycicie guza klatki piersiowej z resekcj eber 600 X X X X X305 5.06.00.0000305 zapalenie koci pokrywy czaszki - diagnostyka, leczenie operacyjne (kraniektomia) 250 X X X X

306 5.06.00.0000306nietrzymanie moczu wysikowe - operacje pochwowe lub nadonowe z uyciem tamy, po uprzednim przeprowadzeniu badania urodynamicznego kompleksowego

250 X X X X X zawiera koszt wyrobu medycznegomona sumowa zgodnie z zacznikiem nr 12 do materiaw informacyjnych

307 5.06.00.0000307 wycicie regionalnych wzw chonnych po wyciciu prcia z powodu raka 250 X X X X308 5.06.00.0000308 wytworzenie lub zamknicie przetoki moczowodowo-skrnej 270 X X X X X X309 5.06.00.0000309 odmroenia lub oparzenia u dzieci 10 - 25% TBSA II o 270 X X X310 5.06.00.0000310 przeszczep skry u dziecka 10-20% TBSA 280 X X X X311 5.06.00.0000311 plastyka rozszczepu wargi obustronna jednoczasowa 280 X X X X312 5.06.00.0000312 przeszczep skry uszypuowany z uyciem technik mikrochirurgicznych 300 X X X X X

314 5.06.00.0000314 operacja wytworzenia szczelnej przetoki do izopersytaltycznych wleww do odnerwionego jelita 300 X X X X X

315 5.06.00.0000315

laparoskopowe: usunicie torbieli nerki, podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej, usunicie kamienia z moczowodu, wytworzenie przetoki moczowodowo-skrnej, ylaki powrzka nasiennego, wntrostwo brzuszne, operacja wysikowego nietrzymania moczu

240 X X X X X

316 5.06.00.0000316wycicie moczowodu czciowe z zespoleniem koniec do koca, przeszczepienie moczowodu do pcherza, operacje naprawcze moczowodu

300 X X X X X X

317 5.06.00.0000317 operacja przetoki sromu lub krocza we wrodzonej niedronoci odbytu 350 X X X X

318 5.06.00.0000318 plastyka poczenia miedniczkowo-moczowodowego z lub bez towarzyszcej kamicy 350 X X X X319 5.06.00.0000319 operacja moczowodu olbrzymiego u dzieci (tailoring, folding) 350 X X X X X320 5.06.00.0000320 zapalenie koci/ stawu pierwotne w obrbie obrczy barkowej, koczyny grnej - leczenie operacyjne 400 X X X X321 5.06.00.0000321 rekonstrukcja nerww + przeszczep kablowy 400 X X X X X X X

11

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

322 5.06.00.0000322 fadowanie przepony 240 X X X X323 5.06.00.0000323 chirurgia noworodka i niemowlcia - rdbrzuszne manipulacje na jelicie np. uwolnienie jelita ze zrostw (w tym operacja ladda) 400 X X X324 5.06.00.0000324 chirurgia noworodka i niemowlcia - wyonienie jelita 450 X X X325 5.06.00.0000325 chirurgia noworodka i niemowlcia - wynicowana/ przetrwaa kloaka 1 300 X X X X326 5.06.00.0000326 chirurgia noworodka i niemowlcia - operacje odbytu niedronego 600 X X X

327 5.06.00.0000327operacja wycicia ektopowej torbieli ujcia moczowodu u dzieci wraz z rekonstrukcj trjkta pcherza i antyrefluksowym przeszczepieniem moczowodw

500 X X X X X

328 5.06.00.0000328 usunicie pcherza moczowego radykalne z wytworzeniem ureterotransileokutaneostomii (operacja Brickera) 800 X X X X X

329 5.06.00.0000329 operacja spodziectwa prciowego, mosznowego lub kroczowego z wytworzeniem brakujcego odcinka cewki 400 X X X X X X X

330 5.06.00.0000330 chirurgia noworodka i niemowlcia - operacja przepukliny przeponowej 400 X X X

331 5.06.00.0000331 zapalenie koci/ stawu pierwotne w obrbie podudzia, stawu skokowego, stopy - leczenie operacyjne 430 X X X X332 5.06.00.0000332 chirurgia noworodka i niemowlcia - splenektomia 400 X X X

333 5.06.00.0000333 chirurgia noworodka i niemowlcia - zespolenia odek, dwunastnica jelito cienkie, grube, cakowite lub czciowe usunicie jelita 715 X X X

334 5.06.00.0000334 chirurgia noworodka i niemowlcia - nefrektomia 400 X X X X335 5.06.00.0000335 dekortykacja w obrbie klatki piersiowej 700 X X X336 5.06.00.0000336 przetoki oskrzelowe - plastyka korekcyjna 450 X X X X337 5.06.00.0000337 plastyka rozszczepu podniebienia i wargi - operacja jednoczasowa 450 X X X X X338 5.06.00.0000338 plastyka korekcyjna przepukliny oponowo-mzgowej/ oponowo-rdzeniowej 600 X X X X

339 5.06.00.0000339 przezreniczna koagulacja laserowa wczeniakw (pena terapia obu oczu) 500 X X340 5.06.00.0000340 amputacja koczyny na poziomie biodra (wyuszczenie), uda 500 X X X X X X X342 5.06.00.0000342 rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczy pierwotna w obrbie rki lub stopy 500 X X X X X X X

343 5.06.00.0000343 rekonstrukcje nerwu twarzowego: zespolenie z nerwem podjzykowym 500 X X X X

344 5.06.00.0000344 chirurgia noworodka i niemowlcia - drena komory mzgu bez kosztw rodka technicznego 500 X X X

345 5.06.00.0000345 chirurgia noworodka i niemowlcia - operacja przepukliny oponowo-mzgowej lub oponowo-rdzeniowej 600 X X X346 5.06.00.0000346 zakaenia ukadu komorowego - leczenie zachowawcze 600 X X X X347 5.06.00.0000347 rekonstrukcja funkcji rki pierwotna, pourazowa (jednoczasowa rekonstrukcja naczy, nerww i cigien) 500 X X X X X X X348 5.06.00.0000348 przeszczep skry u dziecka 20-30% TBSA 550 X X X X349 5.06.00.0000349 operacja guzw podstawy czaszki z dostpu podskroniowego 1 000 X X X X warunki referencyjne dla otorynolaryngologii350 5.06.00.0000350 chirurgia noworodka i niemowlcia - operacja wrodzonego wytrzewienia lub przepukliny ppowinowej 600 X X X

351 5.06.00.0000351 chirurgia noworodka i niemowlcia - zespolenie przewodu wtrobowego z przewodem pokarmowym 650 X X X

352 5.06.00.0000352

laparoskopowe: plastyka zwenia poczenia miedniczkowo-moczowodowego, rozdzielenie nerki podkowiastej, operacje naprawcze moczowodu radykalne lub czciowe usunicie nerki z /lub bez moczowodu z powodu guza, usunicie nadnerczy, wzw chonnych zaotrzewnowych, prostatektomia

650 X X X X X

12

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

353 5.06.00.0000353 operacja wytwrcza wynicowanego pcherza moczowego 1 100 X X X X X X354 5.06.00.0000354 operacja wytworzenia pcherza moczowego z antyrefluksowym przeszczepieniem moczowodw 1 200 X X X X X X

355 5.06.00.0000355 operacja wytwrcza szyi pcherza, cewki i prcia z antyrefluksowym przeszczepieniem moczowdw 1 500 X X X X356 5.06.00.0000356 przeszczep skry u dziecka pow. 30% TBSA 2 000 X X X X

357 5.06.00.0000357 odmroenia lub oparzenia u dzieci > 20% TBSA II o lub > 10% TBSA IIIo 2 600 X X X X

358 5.06.00.0000358 nowotwory klatki piersiowej, rak puca/ obwodowy guz puca - diagnostyka (TK, bronchoskopia, biopsja) 160 X X X X X X mona sumowa w torakochirurgii

359 5.06.00.0000359 wycicie guza klatki piersiowej z resekcj eber z mioplastyk lub z wszczepieniem materiau allogennego 700 X X X X X

360 5.06.00.0000360 wycicie uchyka przeyku 550 X X X X X X X warunki referencyjne dla otorynolaryngologiiobejmuje koszt wyrobu medycznego361 5.06.00.0000361 wycicie piersi rozszerzone w raku zweryfikowanym, z badaniem hp pooperacyjnym i badaniem receptorw nowotworowych 300 X X X X X

362 5.06.00.0000362 ropie puca/ ropniak opucnej - diagnostyka (TK, USG, bronchoskopia, punkcja), leczenie (drena) 300 X X X X X

363 5.06.00.0000363wycicie piersi proste przy rozlegym nowotworze z przesuniciem pata skrno - miniowego, oznaczeniem receptorw nowotworowych z wzw dou pachowego

350 X X X X X

364 5.06.00.0000364 videotorakoskopia - resekcja miszu puca 600 X X X X365 5.06.00.0000365 wycicie opucnej (pleurektomia) w chorobach nowotworowych 450 X X X X X366 5.06.00.0000366 operacje w zweniach krtaniowo tchawiczych - rozszczepienie z zaoeniem stentu (rekonstrukcja krtani i tchawicy) 480 X X X X367 5.06.00.0000367 rekonstrukcja przetrwaej zatoki moczowo - pciowej 800 X X X X368 5.06.00.0000368 wycicie puc/ puca - sleeve pneumonektomia, sleeve lobektomia (resekcja anatomiczna z limfadenektomi rdpiersia) 1 200 X X X369 5.06.00.0000369 wycicie tchawicy (cakowite i lub czciowe) 700 X X X X X370 5.06.00.0000370 zabieg resekcyjno-rekonstrukcyjny rdpiersiowego odcinka tchawicy 600 X X X

371 5.06.00.0000371 zabieg resekcyjno-rekonstrukcyjny dolnego odcinka tchawicy z plastyk rozwidlenia tchawicy 900 X X X

372 5.06.00.0000372 arteriografia 80 X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xmona sumowa zgodnie z zacznikiem nr 12 do materiaw informacyjnych

373 5.06.00.0000373 sympatektomia farmakologiczna 150 X X X X374 5.06.00.0000374 rewizja ttnicy podkolanowej bez rekonstrukcji 150 X X376 5.06.00.0000376 udronienie naczy szyjnych, pachowych, podobojczykowych, krgowych 450 X X X X

warunki referencyjne dla chirurgii oglnej - zesp chirurgw naczyniowych

380 5.06.00.0000380 przetoka ttniczo-ylna wrodzona lub pourazowa - leczenie zabiegowe 500 X X381 5.06.00.0000381 operacja ukadu wrotnego - drenaowa (shunty) 500 X X X X382 5.06.00.0000382 pknity ttniak aorty - leczenie operacyjne 750 X X X385 5.06.00.0000385 pomostowanie lub rekonstrukcja szyjno-szyjne/ podobojczykowe/ pachowe/ ramienne 550 X X X

386 5.06.00.0000386 pomostowanie lub rekonstrukcja - aorta wstpujca - pie ramiennogowowy/ t. szyjna 650 X X X388 5.06.00.0000388 pomostowanie naczy szyjnych 600 X X X X389 5.06.00.0000389 niedokrwienie koczyn przewleke - leczenie operacyjne - zabiegi na poziomie aortalno-udowym 600 X X392 5.06.00.0000392 operacja naczyniowa yy gwnej dolnej 700 X X X

13

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

393 5.06.00.0000393 wycicie i zaopatrzenie ttniaka aorty brzusznej/ tt. biodrowych 750 X X X394 5.06.00.0000394 reoperacje po naczyniowych operacjach naprawczych wymagajce nowych rekonstrukcji 800 X X X395 5.06.00.0000395 wycicie i zaopatrzenie ttniaka aorty piersiowej 1 100 X X X396 5.06.00.0000396 wycicie ttniaka aorty piersiowo-brzusznej 1 400 X X X397 5.06.00.0000397 schorzenia narzdu wzroku i aparatu ochronnego oka - leczenie zachowawcze 150 X X398 5.06.00.0000398 usunicie portu od ekspanderoprotezy 10 X X X X399 5.06.00.0000399 usunicie wszczepu z piersi z pobraniem wycinkw do badania hist-pat i z badaniem mikrobiologicznym 100 X X X X X400 5.06.00.0000400 wycicie prcia cakowite lub czciowe 210 X X X X X401 5.06.00.0000401 biopsja mammotomiczna z badaniem hist.- pat. 180 X X X X X402 5.06.00.0000402 rekonstrukcja piersi z kosztem protezy 240 X X X X403 5.06.00.0000403 nowotwr tczwki lub/ i z ciaem rzskowym - leczenie operacyjne 250 X X X404 5.06.00.0000404 wycicie sromu - proste 270 X X X X

405 5.06.00.0000405zabieg wieloproceduralny: usunicie zamy z rwnoczasowym wypuszczeniem oleju silikonowego i wszczepieniem sztucznej soczewki wewntrzgakowej

270 X X X wraz z kosztem wyrobu medycznego (soczewki)

406 5.06.00.0000406 rekonstrukcja piersi patem skrno - miniowym uszypuowanym 300 X X X407 5.06.00.0000407 nowotwr naczyniwki - leczenie operacyjne z naszyciem pytki 300 X X X wraz z kosztem wyrobu medycznego (pytki)

408 5.06.00.0000408 usunicie pcherza moczowego z wytworzeniem zastpczego pcherza moczowego lub szczelnego zbiornika moczowego 1 200 X X X X X X Xwarunki referencyjne dla chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej i urologii dziecicej

409 5.06.00.0000409odbarczenie operacyjne obrzku limfatycznego koczyny grnej po wyciciu piersi z wykorzystaniem pata miniowego minia najszerszego grzbietu

450 X X X X

410 5.06.00.0000410 wycicie guza nowotworowego sromu z usuniciem wzw chonnych 600 X X X X X

411 5.06.00.0000411wycicie guza piersi - BCT (operacja oszczdzajca), rdoperacyjne badanie hist-pat, usunicie wzw chonnych pachy, rdoperacyjne zaoenie prowadnic do HDR

450 X X X X X

412 5.06.00.0000412 wycicie guza twarzoczaszki z radykalnym wyciciem wzw chonnych szyjnych, dojcie przezczaszkowo-twarzowe 600 X X X X X413 5.06.00.0000413 wytrzewienie miednicy mniejszej 650 X X X X414 5.06.00.0000414 amputacja - wycicie poowy miednicy (hemipelvectomia) 900 X X X X X X415 5.06.00.0000415 plastyka korekcyjna powieki 45 X X X X416 5.06.00.0000416 plastyka korekcyjna maowiny usznej - plastyka miejscowa jednostronna 70 X X X X X

417 5.06.00.0000417 arteriografia naczy mzgowych 80 X X X X mona sumowa zgodnie ze wskazaniami medycznymi418 5.06.00.0000418 rekonstrukcja rki - rekonstrukcja wtrna prostownikw/ zginaczy palcw rki 80 X X X X X X X za kade cigno419 5.06.00.0000419 plastyka korekcyjna szpary ustnej 90 X X X X X X420 5.06.00.0000420 plastyka korekcyjna maowiny usznej - plastyka miejscowa obustronna 100 X X X X X

421 5.06.00.0000421 neuroliza nerwu w obrbie koczyn z wyciciem pochewek cignistych i/ lub odtworzeniem troczka 120 X X X X X X

422 5.06.00.0000422 plastyka korekcyjna jamy ustnej - pogbienie przedsionka jamy ustnej bez/ z przeszczepem skry lub luzwki 290 X X X X

423 5.06.00.0000423 zamknicie perforacji przegrody nosa, dermoplastyka przegrody nosa (przeszczep skry lub sluzwki) 130 X X X X

14

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

424 5.06.00.0000424 plastyka korekcyjna powiek z powodu opadania - skrcenie minia dwigacza, podwieszenie powiek na paskach powizi 150 X X X X X

425 5.06.00.0000425 plastyka korekcyjna przetoki gardowej/ zamknicie przetoki linowej 160 X X X X X X426 5.06.00.0000426 rekonstrukcja rki - wyduenie palcw rki (za kady palec) 150 X X X X X

427 5.06.00.0000427

nakucie i pukanie cia jamistych prcia z powodu cigotki, wytworzenie przetoki midzy odzi i ciaami jamistymi prcia, wycicie blaszki stwardnienia plastycznego prcia, operacja z powodu skrzywienia prcia

150 X X X

428 5.06.00.0000428 plastyka korekcyjna nosa i/ lub przegrody nosa bez lub z osteotomi 160 X X X X X z wyjtkiem zabiegw chirurgii estetycznej429 5.06.00.0000429 rekonstrukcja drg zowych (klasycznie lub endoskopowo) 180 X X X X X430 5.06.00.0000430 rekonstrukcja powiek z uyciem wolnych przeszczepw tkanek jednostronna 180 X X X431 5.06.00.0000431 rekonstrukcja rki - replantacja palcw rki 250 X X X X za kady palec432 5.06.00.0000432 odbarczenie operacyjne nerwu obwodowego 180 X X X X X X X X X X433 5.06.00.0000433 rekonstrukcja maowiny usznej przeszczepem chrzstki autogennej - oddzielenie od czaszki, wymodelowanie maowiny 220 X X X

434 5.06.00.0000434 rekonstrukcja kosteczek suchowych (ossikuloplastyka), operacja perlaka jamy sutkowej i bbenkowej, tympanotomia tylna 500 X X X X435 5.06.00.0000435 rekonstrukcja strzemiaczka (stapedektomia) 450 X X X X436 5.06.00.0000436 plastyka korekcyjna nosa - znieksztace nosa z uyciem wolnego przeszczepu tkankowego 250 X X X X

437 5.06.00.0000437 rekonstrukcja maowiny usznej przeszczepem chrzstki autogennej - wszczepienie wymodelowanej chrzstki ebra 300 X X X438 5.06.00.0000438 replantacja skalpu 300 X X X439 5.06.00.0000439 plastyka korekcyjna twarzy po poraeniu nerwu twarzowego z uyciem minia skroniowego ew. minia wacza 300 X X X X X

440 5.06.00.0000440 rekonstrukcja powiek z uyciem wolnych przeszczepw tkanek obustronna 300 X X X X441 5.06.00.0000441 osteotomia korekcyjna koci twarzoczaszki 600 X X X

442 5.06.00.0000442plastyka korekcyjna twarzoczaszki - plastyka ksztatu i konturw twarzy przy uyciu kompleksw tkankowych przenoszonych za pomoc pocze mikrochirurgicznych lub z wszczepieniem implantu

540 X X X X

443 5.06.00.0000443 replantacja koczyny z wyjtkiem palcw 1 000 X X X X X444 5.06.00.0000444 usunicie zba chirurgiczne/ dutowanie 15 X X X445 5.06.00.0000445 usunicie zbw w znieczuleniu oglnym (dotyczy pacjentw z niedorozwojem umysowym) 30 X X X obejmuje koszt znieczulenia446 5.06.00.0000446 usunicie operacyjne zba zatrzymanego 30 X X X447 5.06.00.0000447 odsonicie zba zatrzymanego do leczenia ortodontycznego 45 X X X448 5.06.00.0000448 usunicie zogw z przewodu linianki 60 X X X X449 5.06.00.0000449 zaoenie szyny przy zwichniciu zbw 65 X X X450 5.06.00.0000450 wycicie torbieli uchwy/ szczki poczone z resekcj zba 150 X X X451 5.06.00.0000451 repozycja wyrostka zbodoowego 80 X X X452 5.06.00.0000452 zamknicie poczenia ustno-zatokowego 140 X X X X453 5.06.00.0000453 plastyka wyrostka zbodoowego 80 X X X454 5.06.00.0000454 wycicie torbieli uchwy/ szczki poczone z mnog resekcj zbw 250 X X455 5.06.00.0000455 zaoenie szyny z pelot lub pyt nagryzow 110 X X X456 5.06.00.0000456 otwarcie zatoki szczkowej - operacja wg Caldwell-Luca i inne 250 X X X X457 5.06.00.0000457 wyuszczenie torbieli zbopochodnej z wykonaniem obturatora 200 X X458 5.06.00.0000458 wycicie paszczyznowych zmian przedrakowych bony luzowej jamy ustnej i jzyka (leukoplakia III i IV stopnia, liszaj Wilsona) 140 X X X X X

15

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

459 5.06.00.0000459 zamanie szczki/ uchwy - zamknite nastawienie z wykonaniem pracy protetycznej (szyny laboratoryjnej) 200 X X460 5.06.00.0000460 wycicie torbieli uchwy z unieruchomieniem midzyszczkowym 200 X X461 5.06.00.0000461 usunicie operacyjne zba zatrzymanego z zabiegiem plastyki poczenia z zatok 200 X X

462 5.06.00.0000462 wyuszczenie torbieli zbopochodnej szczki z zabiegiem Caldwell-Luca 300 X X463 5.06.00.0000463 zamanie koci jarzmowej - otwarte nastawienie (repozycja hakiem) 220 X X X464 5.06.00.0000464 zamknicie przetoki przedsionkowo - nosowej 180 X X X X465 5.06.00.0000465 zamanie oczodou, zamania zespou jarzmowo-szczkowego 350 X X X X466 5.06.00.0000466 wycicie koci - sekwestrektomia kostna w zakresie twarzoczaszki 220 X X X X467 5.06.00.0000467 zamanie uchwy - otwarta repozycja 350 X X468 5.06.00.0000468 zamanie jarzmowo-szczkowo-oczodoowe - leczenie z przeszczepem koci 550 X X469 5.06.00.0000469 zwichnicie stawu skroniowo-uchwowego - otwarta repozycja 250 X X470 5.06.00.0000470 zamanie szczki - otwarta repozycja z osteosyntez 400 X X471 5.06.00.0000471 plastyka korekcyjna uchwy (w tym progenia lub retrogeniia) 450 X X X X472 5.06.00.0000472 plastyka korekcyjna twarzy po poraeniu nerwu twarzowego z uyciem paskw powizi szerokiej uda 300 X X X X X

473 5.06.00.0000473plastyka korekcyjna twarzoczaszki z uyciem autogennych przeszczepw koci/ chrzstki, w tym przeszczep koci do wyrostka zbodoowego i na grzbiet nosa

480 X X Xz wyjtkiem zabiegw kosmetycznych nie bdcych nastpstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub jej leczenia

474 5.06.00.0000474 zamanie jarzmowo-szczkowe - leczenie operacyjne 500 X X obejmuje koszt wyrobu medycznego (implantu)

475 5.06.00.0000475 zamanie wyrostka kykciowego uchwy - repozycja osteosyntezy z uyciem implantu 450 X X

476 5.06.00.0000476 rekonstrukcja czci zbodoowej uchwy z uyciem przeszczepu autogennego 450 X X

477 5.06.00.0000477 zamanie oczodow - otwarta repozycja z przeszczepem z talerza biodrowego i / lub bez implantu 590 X X X X

478 5.06.00.0000478 wycicie nowotworu dna jamy ustnej, jzyka, podniebienia mikkiego, policzka i garda rodkowego 500 X X X X X

479 5.06.00.0000479 wycicie nowotworu dna jamy ustnej, jezyka, podniebienia mikkiego, policzka i garda rodkowego z usuniciem wzw szyi 700 X X X X

480 5.06.00.0000480wycicie nowotworu dna jamy ustnej, jzyka, podniebienia miekkiego, policzka i garda srodkowego z usuniciem wzw chonnych, mandibulotomi i lub bez czciowej resekcji uchwy

800 X X X X X X

481 5.06.00.0000481 wycicie nowotworu szczki - czciowa i cakowita resekcja szczki 700 X X X X X482 5.06.00.0000482 wycicie nowotworu linianki z usuniciem wzw szyi 500 X X X X X483 5.06.00.0000483 wycicie uchwy (hemiresekcja) ew. z usuniciem wzw szyi 600 X X X X X X484 5.06.00.0000484 wycicie nowotworu linianki przyusznej z rekonstrukcj nerwu twarzowego lub z zachowaniem nerwu twarzowego 450 X X X X X X

485 5.06.00.0000485 rekonstrukcja rozlegego ubytku uchwy przeszczepem autogennym 550 X X X X obejmuje koszt wyrobu medycznego (implantu)

486 5.06.00.0000486 wycicie nowotworu szczki - czciowa lub cakowita resekcja szczki z usuniciem wzw chonnych szyi 750 X X X X X

487 5.06.00.0000487 wycicie uchwy - czciowe z powodu nowotworu wraz z rekonstrukcj 800 X X X X X X488 5.06.00.0000488 wyduenie koci szczki lub uchwy z uyciem dystensera 600 X X X X489 5.06.00.0000489 osteotomia korekcyjna szczki Modo le Fort II 550 X X X

16

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

490 5.06.00.0000490 koronarografia 80 X X X Xmona sumowa zgodnie z zacznikiem nr 12 do materiaw informacyjnych

491 5.06.00.0000491operacje wad wrodzonych serca i aorty piersiowej u dzieci powyej 1 r. ycia i dorosych bez uycia krenia pozaustrojowego - implantacja nasierdziowego ukadu stymulujcego serca

580 X X X

492 5.06.00.0000492 ostre zespoy wiecowe - zaoenie kontrapulsacji wewntrzaortalnej 360 X X X X mona sumowa zgodnie ze wskazaniami medycznymi

493 5.06.00.0000493operacje wad wrodzonych serca i aorty piersiowej u dzieci powyej 1 r. ycia i dorosych bez uycia krenia pozaustrojowego - zamknicie chirurgiczne przewodu ttniczego botalla

700 X X X

494 5.06.00.0000494 zapalenie wsierdzia - leczenie 600 X X X X X X mona sumowa w przypadku zabiegw kardiochirurgicznych495 5.06.00.0000495 operacja serca - uraz serca, perikardektomia, tamponada serca 500 X X X496 5.06.00.0000496 operacja serca - luzak, embolektomia pucna (w KPU ) 950 X X

497 5.06.00.0000497operacje wad wrodzonych serca i aorty piersiowej u dzieci powyej 1 r. ycia i dorosych bez uycia krenia pozaustrojowego - zespolenie systemowo - pucne

1 400 X X X

498 5.06.00.0000498operacje wad wrodzonych serca i aorty piersiowej u dzieci powyej 1 r. ycia i dorosych bez uycia krenia pozaustrojowego - operacja koarktacji aorty

1 400 X X X

499 5.06.00.0000499 operacja serca - wiecowa bez KPU 1 350 X X X500 5.06.00.0000500 operacja serca - wiecowa w KPU 1 400 X X X

501 5.06.00.0000501

powikania zawau - leczenie chirurgiczne( wycicie ttniaka lewej komory,zamknicie ubytku w przegrodzie midzykomorowej,plastyka niedokrwiennej zastawki mitralnej,zaopatrzenie pknicia lewej komory serca)

1 400 X X X nie obejmuje procedur finansowanych przez Ministra Zdrowia

502 5.06.00.0000502 wspomaganie krenia przy operacjach serca i aorty przu uyciu balonu 450 X X Xmona sumowa zgodnie ze wskazaniami medycznymi

503 5.06.00.0000503zesp blowy krgosupa (pierwotny, wtrny) - diagnostyka specjalistyczna (NMR/ TK, myelotomografia, radikulografia, scyntygrafia; min. 1 badanie)

130 X X X X X

504 5.06.00.0000504 odbarczenie operacyjne nerwu trjdzielnego w odcinku pozaczaszkowym 150 X X

505 5.06.00.0000505

uszkodzenie rdzenia krgowego poprzeczne - diagnostyka obrazowa (min 2 badania z: NMR/ TK, myelotomografia, radikulografia, scyntygrafia, potencjay somamtosensoryczne) ew. cznie z leczeniem zachowawczym

180 X X X X X X

506 5.06.00.0000506

uszkodzenie rdzenia krgowego poprzeczne - diagnostyka obrazowa (NMR/ TK, myelotomografia, radikulografia, scyntygrafia - przynajmniej 2 badania z wymienionych) ew. cznie z leczeniem zachowawczym 24 godzinne leczenie neuroprotekcyjne we wlewie

270 X X X

508 5.06.00.0000508 wodogowie - diagnostyka (inwazyjny test infuzyjny) 200 X X X509 5.06.00.0000509 uzupenienie ubytku koci czaszki 290 X X X obejmuje koszt wyrobu medycznego (pytki)510 5.06.00.0000510 krwotok podpajczynwkowy - leczenie zachowawcze z diagnostyk podstawow 220 X X X X X511 5.06.00.0000511 wodogowie - leczenie endoskopowe 300 X X X512 5.06.00.0000512 odbarczenie operacyjne zwoju nerwu trjdzielnego w odcinku rdczaszkowym (thermorizotomia, gliceroliza) 350 X X X513 5.06.00.0000513 krwiak rdmzgowy - ewakuacja 450 X X

514 5.06.00.0000514krwotok podpajczynwkowy - leczenie zachowawcze z diagnostyk (TK, NMR, USG Doppler przezczaszkowe - min 2 badania) przed i po operacji

400 X X X X

17

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

515 5.06.00.0000515 krwotok podpajczynwkowy - leczenie zachowawcze wraz z drenaem komory 500 X X516 5.06.00.0000516 usunicie ropniaka, ropnia wewntrzczaszkowego 400 X X X517 5.06.00.0000517 plastyka korekcyjna naczy rdczaszkowych - leczenie operacyjne 450 X X X

518 5.06.00.0000518zamanie koci pokrywy i/lub podstawy czaszki bez lub z pynotokiem - leczenie operacyjne wraz z kosztem rodka technicznego/biomedycznego

520 X X X

519 5.06.00.0000519 usunicie guza nerwu VIII (wewnatrzczaszkowo) 750 X X X X warunki referencyjne dla otorynolaryngologii520 5.06.00.0000520 plastyka przedniego dou czaszki - pourazowa (z pynotokiem nosowym) 450 X X X X

521 5.06.00.0000521 stereotaktyczna biopsja mzgu 510 X X X Xmona sumowa zgodnie z zacznikiem nr 12 do materiaw informacyjnych

522 5.06.00.0000522 mikrochirurgiczna drezotomia 550 X X X523 5.06.00.0000523 wycicie guza przysadki mzgowej 550 X X X X524 5.06.00.0000524 operacja ttniaka przedniego odcinka koa ttniczego mzgu 600 X X X525 5.06.00.0000525 wycicie guza mzgu 630 X X X526 5.06.00.0000526 operacja stereotaktyczna w parkinsonizmie, dystonii ogniskowej, dreniu samoistnym, blach pochodzenia centralnego 580 X X X X527 5.06.00.0000527 wycicie ttniaka tylnego odcinka koa ttniczego mzgu 650 X X X528 5.06.00.0000528 wycicie naczyniaka mzgu 600 X X X529 5.06.00.0000529 zamanie rodkowego lub przedniego dou czaszki z pynotokiem usznym - plastyka rodkowego dou czaszki 600 X X X X

530 5.06.00.0000530 odbarczenie kanau krgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostpu przedniego 750 X X X X wraz z kosztem wyrobu medycznego (implantu)

531 5.06.00.0000531 powikania wewntrzczaszkowe zapalenia zatok, uszu i procesw ropnych twarzoczaszki leczenie chirurgiczne 750 X X X X X

532 5.06.00.0000532 odbarczenie kanau krgowego w odcinku piersiowym i/lub ldwiowym - operacyjne z dostpu przedniego 1 400 X X X X wraz z kosztem wyrobu medycznego (implantu)

533 5.06.00.0000533 odbarczenie kanau krgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostpu przez gardo 750 X X X X wraz z kosztem wyrobu medycznego (implantu)

534 5.06.00.0000534 odbarczenie struktur nerwowych rdzenia - powtrna eksploracja na uprzednio operowanym poziomie 900 X X X

535 5.06.00.0000535 krwotok podpajczynwkowy - leczenie zachowawcze wraz z embolizacj 900 X X X536 5.06.00.0000536 wycicie guza rdrdzeniowego 1 000 X X X

537 5.06.00.0000537operacja zatoki jamistej z usuniciem wyrostka pochyego przedniego lub wykonanie petrosektomii przedniej (dojcie Kawase) / lub guzw otworu yy szyjnej wewntrznej

1 000 X X X X warunki referencyjne dla otorynolaryngologii

538 5.06.00.0000538 rekonstrukcja splotu ramiennego 1 200 X X X X539 5.06.00.0000539 plastyka korekcyjna naczy - leczenie operacyjne wady naczyniowej rdzenia krgowego 1 300 X X X

540 5.06.00.0000540 operacje jamy Meckela, stoku, szczeliny oczodoowej grnej, oczodou, zatoki klinowej 1 300 X X X X541 5.06.00.0000541 jaskra - diagnostyka (krzywa dobowa) 15 X X X542 5.06.00.0000542 gradwka - leczenie operacyjne (w tym badanie hist-pat) 20 X X X543 5.06.00.0000543 przecicie torby tylnej soczewki (kapsulotomia) laserowa 20 X X

544 5.06.00.0000544badanie okulistyczne dziecka pene w znieczuleniu oglnym (przedni odcinek w rcznej lampie szczelinowej, dno oka, pomiar cinienia wewntrzgakowego, ew. gonioskopia, USG)

30 X X X

545 5.06.00.0000545 pukanie i zgbnikowanie drg zowych wymagajce hospitalizacji 30 X X X

18

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

546 5.06.00.0000546 skrzydlik - leczenie operacyjne 30 X X X547 5.06.00.0000547 laseroterapia przeciwjaskrowa (gonioploastyka, trabekuloplastyka, iridektomia, goniopunktura), laseroterapia ogniskowa siatkwki 20 X X X548 5.06.00.0000548 krioterapia przedniego/ tylnego odcinka gaki ocznej 40 X X X549 5.06.00.0000549 zmiany rogwkowe - leczenie chirurgiczne z naszyciem owodni 50 X X X z kosztem owodni550 5.06.00.0000550 usunicie wszczepionej soczewki 50 X X X551 5.06.00.0000551 termoterapia przezrenicza guza wewntrzgakowego 80 X X X X552 5.06.00.0000552 termoterapia przezrenicza zwyrodnienia plamki zwizanego z wiekiem 80 X X X X

553 5.06.00.0000553 zabieg panfotokoagulacji 30 X X cao leczenia musi zawrze si nie wicej ni w 4 zabiegach554 5.06.00.0000554 usunicie oleju silikonowego z wntrza gaki ocznej 120 X X X X555 5.06.00.0000555 zez - leczenie operacyjne na jednym oku 140 X X X556 5.06.00.0000556 usunicie wewntrzgakowego ciaa obcego magnetycznego 140 X X557 5.06.00.0000557 przecicie, wycicie bony wtrnej po operacji zamy (bez uycia lasera) 150 X X X558 5.06.00.0000558 punkcja diagnostyczno - terapeutyczna gaki ocznej 150 X X X559 5.06.00.0000559 usunicie gaki ocznej (z pierwszym protezowaniem) 150 X X560 5.06.00.0000560 nowotwr powieki, spojwki, miska zowego, fadu pksiycowatego - leczenie operacyjne 150 X X X

561 5.06.00.0000561 wszczep soczewki - wtrny 160 X X X wraz z kosztem wyrobu medycznego (soczewki)562 5.06.00.0000562 zez - leczenie operacyjne na obu oczach 160 X X X563 5.06.00.0000563 uraz rogwki, twardwki - chirurgiczne zaopatrzenie ran 160 X X564 5.06.00.0000564 zama - operacja zamy niepowikanej bez wszczepu soczewki 180 X X X565 5.06.00.0000565 plastyka zrostu spojwkowo-gakowego z uyciem ksztatki akrylowej i wykonaniem tarsorafii 180 X X

566 5.06.00.0000566 rekonstrukcja worka spojwkowego przeszczepem skry, luzwki przy uyciu plastyki patowej 180 X X X567 5.06.00.0000567 reoperacja mini okoruchowych jednostronna 180 X X568 5.06.00.0000568 oczopls - leczenie operacyjne, procedura potrjna 185 X X569 5.06.00.0000569 jaskra - operacja przeciwjaskrowa przetokowa, sklerektomia gboka, wiskokanalostomia pod patkiem 210 X X

570 5.06.00.0000570 zama - operacja zamy niepowikanej z wszczepem soczewki 195 X X X wraz z kosztem wyrobu medycznego (soczewki)571 5.06.00.0000571 uraz gaki ocznej - chirurgiczne zaopatrzenie pknicia 200 X X572 5.06.00.0000572 zabieg wieloproceduralny: usunicie zamy z rwnoczasowym wypuszczeniem oleju silikonowego 220 X X X573 5.06.00.0000573 zama - operacja zamy powikanej bez wszczepu soczewki 230 X X X574 5.06.00.0000574 zama - operacja zamy niepowikanej z wszczepem soczewki metod fakoemulsyfikacji 260 X X X

wraz z kosztem wyrobu medycznego (soczewki zwijalnej)

575 5.06.00.0000575 zama - operacja zamy powikanej z uyciem piercienia napinajcego torebk 280 X X Xobejmuje koszty wyrobw medycznych (piercienia i soczewki)

576 5.06.00.0000576 zama - operacja zamy powikanej z wszczepem soczewki 265 X X X wraz z kosztem wyrobu medycznego (soczewki)

577 5.06.00.0000577 zabieg wieloproceduralny: usunicie zamy z wszczepem soczewki z operacj przeciwjaskrow 300 X X X wraz z kosztem wyrobu medycznego (soczewki)

578 5.06.00.0000578 zama - operacja zamy powikanej z wszczepem soczewki metod fakoemulsyfikacji 300 X X Xwraz z kosztem wyrobu medycznego (soczewki zwijalnej)

579 5.06.00.0000579 jaskra - operacja przeciwjaskrowa z uyciem implantu (kolagen, sk-el) 300 X X X wraz z kosztem wyrobu medycznego (implantu)

19

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

580 5.06.00.0000580zabieg wieloproceduralny: usunicie zamy metod fakoemulsyfikacji z rwnoczasowym wypuszczeniem oleju silikonowegho i wszczepieniem sztucznej soczewki wewntrzgakowej

300 X X X wraz z kosztem wyrobu medycznego (soczewki zwijalnej)

581 5.06.00.0000581 zabieg wieloproceduralny: usunicie zamy z wszczepem soczewki metod fakoemulsyfikacji z operacj przeciwjaskrow 340 X X Xwraz z kosztem wyrobu medycznego (soczewki zwijalnej)

582 5.06.00.0000582 witrektomia z dostpu tylnego 410 X X X583 5.06.00.0000583 zama - operacja zamy powikanej w oku z brakiem tczwki (z kosztem soczewki i barwnej protezy tczwki) 370 X X X

wraz z kosztem wyrobw medycznych (soczewki i barwnej protezy tczwki)

584 5.06.00.0000584 zabieg wieloproceduralny: usunicie zamy z witrektomi tyln bez oleju silikonowego 420 X X X

585 5.06.00.0000585 jaskra - operacja przeciwjaskrowa z uyciem zastawki 430 X X X wraz z kosztem wyrobu medycznego (zastawki)

586 5.06.00.0000586 zabieg wieloproceduralny: usunicie zamy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewntrzgakowej z witrektomi tyln bez oleju silikonowego 430 X X X wraz z kosztem wyrobu medycznego (soczewki)

587 5.06.00.0000587 opasanie gaki ocznej z jednoczasow witrektomi tyln bez oleju silikonowego 450 X X X

588 5.06.00.0000588 odwarstwienie siatkwki - operacja siatkwki odwarstwionej z zaoeniem plomby i/ lub opasaniem 420 X X

589 5.06.00.0000589zabieg wieloproceduralny: usunicie zamy metod fakoemulsyfikacji z wszczepieniem sztucznej soczewki wewntrzgakowej z witrektomi tyln bez oleju silikonowego

460 X X X wraz z kosztem wyrobu medycznego (soczewki zwijalnej)

590 5.06.00.0000590 witrektomia z dostpu tylnego z uyciem silikonu lub/ i dekaliny 550 X X X591 5.06.00.0000591 zabieg wieloproceduralny: usunicie zamy z witrektomi tyln z uyciem oleju silikonowego i/ lub dekaliny 560 X X X

592 5.06.00.0000592zabieg wieloproceduralny: usunicie zamy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewntrzgakowej z witrektomi tyln z uyciem oleju silikonowego lub dekaliny

570 X X X wraz z kosztem wyrobu medycznego (soczewki)

593 5.06.00.0000593 opasanie gaki ocznej z jednoczasow witrektomi tyln z uyciem oleju silikonowego i/ lub dekaliny 590 X X X

594 5.06.00.0000594zabieg wieloproceduralny: usunicie zamy metod fakoemulsyfikacji z wszczepieniem sztucznej soczewki wewntrzgakowej z witrektomi tyln z uyciem oleju silikonowego lub dekaliny

600 X X X wraz z kosztem wyrobu medycznego (soczewki zwijalnej)

595 5.06.00.0000595 przeszczep rogwki z jednoczasow witrektomi tyln bez oleju silikonowego 680 X X X

596 5.06.00.0000596 przeszczep rogwki z jednoczasow witrektomi tyln bez oleju silikonowego i usuniciem zamy 700 X X X

597 5.06.00.0000597 przeszczep rogwki z jednoczasow witrektomi tyln bez oleju silikonowego i usuniciem zamy z wszczepieniem sztucznej soczewki 720 X X X wraz z kosztem wyrobu medycznego (soczewki)

598 5.06.00.0000598 przeszczep rogwki z jednoczasow witrektomi tyln z uyciem oleju silikonowego i/ lub dekaliny 730 X X X

600 5.06.00.0000600zabieg wieloproceduralny: przeszczep rogwki z jednoczasow witrektomi tyln z uyciem oleju silikonowego lub/i dekaliny i usuniciem zamy z lub bez wszczepu sztucznej soczewki

850 X X X wraz z kosztem wyrobu medycznego (soczewki)

601 5.06.00.0000601 usunicie podskrnie pooonego materiau zespalajcego 120 X X X X

602 5.06.00.0000602operacyjna: tenotomia, wydunie cigna, nacicie torebki stawowej, uwolnienie przykurczu, redresja stawu, zabiegi na miniach-rozcignach

150 X X X X

603 5.06.00.0000603 rewizja operacyjna kikuta po amputacji 180 X X X X X604 5.06.00.0000604 przeszczep skry, korekcja blizn i znieksztace bliznowatych w rnych okolicach ciaa 200 X X X X X X X X X

20

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

605 5.06.00.0000605 infekcje w tkankach mikkich pierwotne, wtrne - operacyjne leczenie 220 X X X X X X X X606 5.06.00.0000606 rekonstrukcja nerww 250 X X X X X607 5.06.00.0000607 amputacja koczyny na poziomie barku (wyuszczenie), ramienia, podudzia, przedramienia, stpu, rki 280 X X X X X

608 5.06.00.0000608operacyjna - pierwotna: korekcja, rekonstrukcja, usztywnienie, wycicie patologii (z badaniem hist.-pat.) w obrbie koci przedramienia, nadgarstka, rki

350 X X X X X

609 5.06.00.0000609operacyjna - pierwotna: korekcja, rekonstrukcja, usztywnienie, wycicie patologii (z bad. hist-pat) w obrbie koci klatki piersiowej, obrczy barkowej, ramienia, okcia

380 X X X X X

610 5.06.00.0000610 operacyjna - pierwotna: korekcja, rekonstrukcja, usztywnienie, wycicie patologii (z badaniem hist.-pat.) w obrbie koci podudzia, stopy 380 X X X X

611 5.06.00.0000611zamanie i/ lub zwichnicie, uszkodzenie minia i lub cigna w obrbie koczyny dolnej, izolowane urazowe zwichnicie w stawie biodrowym - operacyjne leczenie

330 X X X

612 5.06.00.0000612 plastyka korekcyjna rki - policyzacja kciuka lub porozszczepowa 400 X X X X

613 5.06.00.0000613operacyjna - pierwotna: korekcja, otwarta rekonstrukcja rdstawowa (powierzchni stawowej) - okoostawowa, usztywnienie, wycicie patologii (z bad. hist.-pat., TK) w obrbie kocw stawowych kolana

400 X X X X

614 5.06.00.0000614zamanie i/ lub zwichnicie w obrbie obrczy barkowej, koczyny grnej - operacyjne leczenie z uyciem gwodzia ryglowanego, zespolenia dynamicznego stabilizatora zewntrznego

390 X X X

615 5.06.00.0000615 operacyjna - pierwotna: korekcja, rekonstrukcja, usztywnienie, wycicie patologii (z bad. hist.-pat.) w obrbie obrczy biodrowej, uda 470 X X X

616 5.06.00.0000616 artroskopowe usunicie dysku, uwolnienie krgosupa 300 X X X X dokumentacja fotograficzna bd nagranie video 617 5.06.00.0000617 artroskopowa rekonstrukcja uszkodzonych elementw stawu z uyciem implantw mocujcych (kotwic, rub intereferencyjnych) 420 X X X X X

dokumentacja fotograficzna bd nagranie video

618 5.06.00.0000618rewizja operacyjna, poprzedzona diagnostyk w przypadku podejrzenia aseptycznego obluzowania endoprotezy biodra, kolana, barku, okcia; bez usuwania implantu z badaniem hist.-pat., posiewem

500 X X X

619 5.06.00.0000619 zapalenia koci wymagajce diagnostyki i leczenia chirurgicznego 500 X X X620 5.06.00.0000620 odbarczenie kanau krgowego w odcinku piersiowo-ldwiowym - operacyjne z dostpu tylnego (z kosztem implantu) 850 X X X X

621 5.06.00.0000621rewizja operacyjna z powodu aseptycznego obluzowania endoprotezy biodra, kolana, barku, okcia z usuniciem caej protezy i/ lub bez usztywnienia stawu

600 X X X

622 5.06.00.0000622 zamanie "okooprotezowe" na wysokoci lub poniej trzpienia endoprotezy - operacyjne leczenie 600 X X X

623 5.06.00.0000623 leczenie operacyjno-rekonstrukcyjne wielotkankowych uszkodze rki po niepowodzeniach w innych orodkach (odtworzenie funkcji) 600 X X X X

624 5.06.00.0000624 wyduanie koczyny, transport kostny przy uyciu dystraktora zewntrznego 650 X X X

625 5.06.00.0000625leczenie operacyjne ogniska patologii kostnej w krgosupie u chorych bez neurologicznych objaww uciskowych, izolowana spondylodeza z/ bez stabilizacji implantami

750 X X X X X

626 5.06.00.0000626 zrost opniony/ staw rzekomy krgosupa - operacja z/ bez powtrnej stabilizacji implantami 1 000 X X X X X obejmuje koszt wyrobu medycznego (implantu)

627 5.06.00.0000627 infekcje przewleke, pooperacyjne, wtrne w obrbie tkanki kostnej - leczenie operacyjne 850 X X X X X X

21

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

628 5.06.00.0000628

rewizja operacyjna poprzedzona diagnostyk w przypadku infekcji wok protezy biodra, kolana, barku, okcia bez koniecznoci usunicia implantu, z leczeniem miejscowym (drena, gbki z antybiotykiem), oglnym przeciwzapalnym

900 X X X

629 5.06.00.0000629

rewizja operacyjna poprzedzona diagnostyk w przypadku infekcji wok protezy biodra, kolana, barku, okcia z koniecznoci usunicia implantu, z leczeniem miejscowym (drena, gbki z antybiotykiem, spacer), oglnym przeciwzapalnym

1 050 X X X

630 5.06.00.0000630rekonstrukcja w ukadzie szkieletowym wymagajca zastosowania unaczynionych, uszypuowanych przeszczepw kostnych - wielotkankowych

1 000 X X X X X

631 5.06.00.0000631

rekonstrukcja operacyjna (osteotomia) zastarzaych (powyej 10 dni) zama panewki i/ lub kolumn z przemieszczeniem, utrwalonych zwichni (potwierdzonych TK-3D) z uyciem stabilizatora zewntrznego, implantw miednicznych

1 100 X X X

632 5.06.00.0000632

pourazowa rozlega zastarzaa deformacja miednicy (potwierdzona TK-3D) z niedowadami koczyn, powikana pierwotnym lub wtrnym (odleyny) uszkodzeniem tkanek mikkich wymagajcym plastyk skrno-miniowych - operacyjne leczenie

1 400 X X X

633 5.06.00.0000633 rekonstrukcja w ukadzie szkieletowym patem wielotkankowym (w tym replantacje) z zastosowaniem technik mikrochirurgicznych 1 400 X X X X634 5.06.00.0000634 opanowanie krwotoku z nosa tamponada przednia 5 X X X X X635 5.06.00.0000635 nacicie migdaka i/ lub struktur okoomigdakowych 10 X X X636 5.06.00.0000636 endoskopia zatok obocznych nosa (sinusoskopia) i jamy nosowej 25 X X X X637 5.06.00.0000637 wycicie polipw nosa (polipektomia wewntrznosowa) 70 X X X638 5.06.00.0000638 zaburzenia suchu i rwnowagi - podawanie lekw do jamy bbenkowej 25 X X X X639 5.06.00.0000639 konchoplastyka i konchotomia 50 X X X640 5.06.00.0000640 drena ropnia przegrody nosa, przeduony zatoki szczkowej 70 X X X X641 5.06.00.0000641 odwarstwienie bony luzowej przegrody nosa 50 X X X X642 5.06.00.0000642 zaopatrzenie zamania koci nosa z repozycj wymagajce hospitalizacji 30 X X

643 5.06.00.0000643 zapalenie zatok przynosowych ostre - leczenie zachowawcze w warunkach szpitalnych 70 X X X X X644 5.06.00.0000644 aparatowanie maego dziecka w wieku do 3 lat 30 X X X X X obejmuje znieczulenie oglne645 5.06.00.0000645 operacje rozszerzajce szpar goni od zewntrz 200 X X X

646 5.06.00.0000646zakotwiczenie protez ucha zewntrznego i rodkowego w koci skroniowej, kostniaki, zwenia, guzy agodne przewodu suchowego zewntrznego - usunicie zmiany

120 X X X X

647 5.06.00.0000647 zapalenia ucha zewntrznego i rodkowego rozlege (m.in. herpes zoster oticus) - leczenie zachowawcze 110 X X X X X X X X

648 5.06.00.0000648 plastyka korekcyjna podniebienia mikkiego - uvulopharyngoplastyka 100 X X X X X

649 5.06.00.0000649 operacje na nerwach krtaniowych wycicie, neuroliza, transplantacje, przeszczepy nerwowo-miniowe 250 X X X X

650 5.06.00.0000650 przecicie zwieracza grnego przeyku po laryngektomii, operacje koci gnykowej i mini podbrdkowych 140 X X X X

651 5.06.00.0000651 septorynoplastyka z korekt czci chrzstnej i lub kostnej z dostpu wewntrznosowego/ zewntrznosowego 140 X X X X652 5.06.00.0000652 ezofagoskopia diagnostyczna 15 X X X X X653 5.06.00.0000653 ezofagoskopia lub bronchoskopia z usuniciem ciaa obcego 40 X X X X654 5.06.00.0000654 usunicie migdaka nosowo-gardowego (adenotomia) 60 X X X X

22

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

655 5.06.00.0000655 plastyka podniebienia mikiego i garda rodkowego 180 X X X656 5.06.00.0000656 ra - leczenie 140 X X X X X X X X657 5.06.00.0000657 operacja zatoki czoowej 200 X X X658 5.06.00.0000658 leczenie chirurgiczne krwawie z nosa (podwizanie ttnic sitowych, szczkowych, szyjnej zewnetrznej) 160 X X X660 5.06.00.0000660 operacja zatoki szczkowej dwustronna 350 X X X661 5.06.00.0000661 plastyka nasady jzyka 150 X X X662 5.06.00.0000662 wytworzenie przetoki nosowo - zowej (dacryocystorhinostomia) 180 X X X

663 5.06.00.0000663otwarcie wielu zatok przynosowych z dostpu zewntrznego, odtworzenie nozdrzy tylnych, operacje powika oczodoowych, rynotomia boczna

250 X X X

664 5.06.00.0000664

wycicie mikrochirurgiczne tkanek z uyciem lub bez lasera CO2 (petwy krtaniowe, brodawczaki, obrzk Reinkego, guzki gosowe, polipy krtani, przewleke przerostowe zapalenie krtani) - mikrolaryngoskopia

120 X X X X

665 5.06.00.0000665wycicie wyrostka sutkowatego (antromastoidektomia), otwarcie jamy bbenkowej z/ lub bez usunicia ciaa obcego, leczenie chirurgiczne zawrotw gowy

230 X X

666 5.06.00.0000666 plastyka tracheostomy lub wstawienie protezki gosowej 200 X X X X X X X nie czciej ni raz na 6 m-cy667 5.06.00.0000667 operacja mikroskopowo-endoskopowa nosa i zatok 250 X X668 5.06.00.0000668 powikania wewntrzczaszkowe zapale zatok przynosowych i procesw ropnych twarzoczaszki - leczenie zachowawcze 250 X X X

669 5.06.00.0000669 wycicie nowotworu wargi i/ lub bez rekonstrukcji patem z ssiedztwa 400 X X X X X X

670 5.06.00.0000670 wycicie torbieli, przetoki, nowotworu agodnego grzbietu nosa, operacyjne usunicie cia obcych nosa 130 X X X X X X671 5.06.00.0000671 operacja ucha - doszcztna i doszcztna zmodyfikowana 300 X X672 5.06.00.0000672 plastyka rozszczepu podniebienia 250 X X X X X673 5.06.00.0000673 plastyka korekcyjna nosa - niewyksztacenia nozdrzy tylnych 250 X X X

674 5.06.00.0000674wycicie mikrochirurgiczne tkanek krtani z powodu nowotworu zoliwego z uyciem lasera CO2 140 X X X X

675 5.06.00.0000675 wycicie krtani czciowe 300 X X X X676 5.06.00.0000676 operacja zatoki klinowej 200 X X677 5.06.00.0000677 wycicie nerwu czaszkowego obwodowego 300 X X X X678 5.06.00.0000678 operacja rekonstrukcyjna bony bbenkowej 300 X X X

679 5.06.00.0000679

wycicie nowotworu dna jamy ustnej, jezyka, podniebienia mikkiego, policzka i garda rodkowego z usunieciem wzw chonnych, mandibulotomi i lub bez czciowej resekcji uchwy i rekonstrukcja uszypuowanymi patami skrno- miniowymi

1 200 X X X X

680 5.06.00.0000680 operacja zatok sitowych od zewnatrz 230 X X681 5.06.00.0000681 wszczepienie implantu ucha rodkowego (bez kosztu implantu) 350 X X X

682 5.06.00.0000682wycicie krtani cakowite lub czciowe z operacj wzow szyi/ z uyciem lub bez lasera CO2/ z tracheotomi 520 X X X X

683 5.06.00.0000683 wycicie krtani cakowite 400 X X X684 5.06.00.0000684 wycicie krtani prawie cakowite z rekonstrukcj drogi pokarmowej i oddechowej 400 X X X

685 5.06.00.0000685ziarniniakowato Wegenera, guzkowe zapalenie ttnic - leczenie diagnostyka kompleksowa (TK, biopsja, autoprzeciwciaa, immunohistochemia)

400 X X X X X X

686 5.06.00.0000686 usunicie perlaka piramidy z plastyk rodkowego dou czaszki 420 X X X X warunki referencyjne dla otorynolaryngologii687 5.06.00.0000687 wszczepienie implantu pniowego (bez kosztu implantu) 600 X X X X

23

zacznik nr 1 do zarzdzenia Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.zacznik nr 1a do materiaw informacyjnych

688 5.06.00.0000688 otwarcie czaszki w przebiegu powika wewntrzczaszkowych zapalenia ucha rodkowego 450 X X X689 5.06.00.0000689 wycicie radykalne i zmodyfikowane ukadu chonnego szyi 480 X X X X X690 5.06.00.0000690 zastawka niskocinieniowa lub redniocinieniowa z urzdzeniem antysyfonowym - wraz z kosztem implantacji 430 X X X X X X

691 5.06.00.0000691 zastawka niskocinieniowa lub redniocinieniowa z urzdzeniem antysyfonowym - programowalna -wraz z kosztem implantacji 550 X X X X X X692 5.06.00.0000692 wycicie wzw chonnych selektywne 400 X X X X X X X X693 5.06.00.0000693 nacicie boczne garda (faryngotomia boczna) 300 X X694 5.06.00.0000694 wycicie nowotworu nosa z operacj wzw szyjnych 450 X X X X X X

695 5.06.00.0000695

wycicie nowotworu dna jamy ustnej, jezyka, podniebienia miekkiego, policzka i garda rodkowego z usuniciem wzw chonnych, mandibulotomia i lub bez czciowej resekcji uchwy i rekonstrukcj wolnym patem z zespoleniem mikronaczyniowym

1 500 X X X X X

696 5.06.00.0000696 wycicie nowotworu szczki - czciowa lub cakowita resekcja z enukleacj gaki ocznej z plastyk oczodou 680 X X X X X697 5.06.00.0000697 wycicie guza przestrzeni przygardowej 600 X X X X698 5.06.00.0000698 wszczepienie implantu limakowego (bez kosztu implantu) 600 X X X X

699 5.06.00.0000699 wycicie krtani cakowite z resekcj czci jzyka i/ lub pata tarczycy i/ lub z czciow faryngektomi i/ lub z wzami chonnymi 600 X X X X

700 5.06.00.0000700 wycicie guza przestrzeni przygardowej i innych guzw jamy ustnej przez mandibulotomi lub z dojcia podwjnego 750 X X X X X X

701 5.06.00.0000701rekonstrukcje patowe ubytkw tkanek twarzy (nos warga oczod szczka skra i maowiny usznej po rozlegych operacjach onkologicznych)

800 X X X X X X

702 5.06.00.0000702 plastyka uszypuowanymi patami skrnymi lub skrno-miniowymi przetoki gardowej po laryngektomii cakowitej 800 X X X X X X

703 5.06.00.0000703 rekonstrukcje patowe ubytkw po rozlegych operacjach onkologicznych jamy ustnej i garda rodkowego 800 X X X X X

704 5.06.00.0000704 laryngofaryngektomia z rekonstrukci wolnym przeszczepem jelitowym 1 300 X X X X

705 5.06.00.0000705 laryngofaryngektomia z rekonstrukcj garda i przeyku uszypuowanymi patami skrnominiowymi 1 320 X X X

706 5.06.00.0000706 laryngofaryngektomia z rekonstrukcj garda i przeyku wolnymi patami z zespoleniem mikronaczyniowym 1 760 X X X

707 5.06.00.0000707 laryngofarynge