of 108 /108

Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

karya Syeikh Nuruddin Al Banjari al Makki

Text of Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

Page 1: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan
Page 2: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

! . i'l

V,l

v

r

Page 3: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

eZa_ /\it 1- l rti,tJJJz -/'

/ t olorT,J*FI

:Jhi iut Jt!

3g t-e s)jil,la

#rl- 4'ir#

Yt'rf u ruc\.4iitl,"zi'*,#i(@)

"&)

o'll

,y

ittlJ

t).1;-ri \i1 df)\'- t'

1rte1-#: ti) ligt

3:':it

:ffi iur Jf.1 J6

'A#i-l'-f 4 dlt

(4Jt (p).

9z

Page 4: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

2or))w

/

t - 09

oJtfj2Ol*tfll

# A.ii YoJeg

rl.rgl

"Stl g5rry:J | .f.-* ,r--tJl -lY J'"1

Page 5: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

Buku "Terjemqhan Zubdah al-Qawaid al-Fiqhiyyah" ini ialahhasil terjemahan saudara Ashafizrol bin Ab Hamid Abdullahdari buku asalnya yang berjudul zubdah at-Qmuaid al-Fiqhiyyalr oleh Tuan Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari al-Makki.

O Karya terjemahan Pustaka Darussalam Sdn Bhd.

Cetakan 2007

Diterbitkan oleh:

PUSTAKA DARUSSALAM SDN. BHD. (soo0sl r)No. 956, Kompleks Peruda, Jalan Sultan Badlishatr,05000 Alor Star, Kedah Darul Aman.Tel: 604 -7335724 Faks: 6A4-7346788Email : [email protected] : www.pdsalam.com

*".dr:+. --

Page 6: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

ALUAI{ PENERBIT

ll &r lolzO.t,d) rfr,:

I ozzb.j

'alrUtjc4t,b., ilt i-:;ir

...ali, ,yr *erSaya amat gembira kerana pihak kami sekali lagi berjaya

- Alhamdulillah- menerbitkan sebuah bahan ilmu untuk menjadisantapan rohani para peminat ilmu-ilmu Islam. Buku ini ditulisoleh seorang tokoh terkenal di Nusantara pada masa kini, iaituTuan Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari a-Makkiyang berjudul "Zubdah al-Qowaid al-Fiqhiyyah". Melihatkanbuku tersebut ditulis dalam Bahasa Arab, dan atas kesedaranramai dari pencinta ilmu agarna yang tidak memahami Bahasatersebut, maka pihak Pustaka Darussalam mengambil anisiatifmenterjemahkan buku tersebut ke dalam Bahasa Melayu.

Dengan itu, besar harapan saya agar buku sebegini dapatdimanfaatkan bersama. Moga Allah SWT memberkati usaha ini.

(usTAz ABDUL HADr B. AWANG)Pengarah UrusanPustaka Darussalam Sdn. Bhd.

1V

Yang Benar,

Page 7: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

ISI KAI{DI.JNGAI{

1

A

u;y,ui,lr-v, - I

,l^*rr'Jti- $ 4;r -t

J G- 't'al - tc2 ''. ) ,., ..:

aK";-'ujt -o.^ ),;

*4$'yu,.;+-iqiclr -r

\1

Y.

Y1

YA

r\rtr1

trIo

Or

ot

ot

t-!'r;.LJi

v

itJ,;t +)t rt"rt i>ut' [r>,r r'r1, -v'J#;F e,'ls'j

t '/l:ft =?L'*1 -lb-)t -,r,

' cY !,'-l' - q

ii at jtit'";i(-\ Y

,46y,,y J'ri r:l'trj, j*rr-\t

Page 8: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

ov

o1

1\

1r

1t

1t

11

11

1A

1A

v.

VY

Vt

VA

A.

AY

tiKr. a;U*tr ,r, J'si

/ to,/

orliJu.'"t'+t -\o/ /\-

U,4ytgL';+r -\1

eYt',r i1ej" -\ v(,o l/5' lrt

fdLr-bLi I ell -\A.- 1 i /,, t :elJu-bts\,ell -\1

.rrvt '. ' '

/ , rJ

'o,, -ir4 G, nt,r,4r; e)l Y .

' t'+t ,):'6 4tilt -Y \>JI -r c^ftj .-1L" V - y y,Jr.,:,

)\.r Fiirt )*,'$i it{ u -rr,auij.:'q ),zi^,g#l -Y t

+i:ll g; ')-zii

,"o'-lt - t o

. 1':')'' 1/. tt'l

irHr &,a;.ldlr il*?At -Y 1

4^pJ41. #r"Yr fbel *:l L" - Y A

Vl a-e j**t Gr^i 4y- Y

brilL. 4 L" ,/e lr; L'A\ *.+ t, -y 1

t

:. ,, i, i /

,, -.t'r) u J; ! ,>t jt - Y V

-r./_ I *

oit-41 "'--l r\J

vl

E

J,-r- Y Jt;Il -r \

Page 9: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

/, , / t)

';<1Y';(Jl -rY/o / a/ ,l 1"!./,n, '., ,$.v'/.i} ejl rl F tl; );;ut j -YYz-r- Jt? - tJ tzJ U' ' ,

eFt',r &';;"1t -rt{;ut fitt b ip ^*t*r'\\r)r-ro

'oll! ;t,yr.i';s! -rr

',Ar q Jtrl)61 h,Jq:,!r -rv/

,E*'t 1,4ryat J; &/t ilu-rl;i;t e,,11{ u J.F';r ,Q,;;ri:- -t.

)#,J;L,W-\')";**r -r\

k t;u.;k ^^rx A;:f,k lg

-n -.- 7 ;7--' eJ ./ r J.-//

rt

0 .*.J t_ i't*^) i')iJt "ii :t'/tt\t,\*;hltii3,Jt"tl 4t q!,bt r!! -o1' j,. o / "- t-

vii

Page 10: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

VJ:\sq'i:i b ta +^ 6'

d,-is-#i'69

rffii GGt\=z t

Page 11: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

ctiy-i4l ,P f>\*JlJ ;>\.4JlJ cid.Ul q) .i, -rJt

:&J r,.r11.e-f al^-cil dI ,P-r,.,n!",Il; o$!t

.rk, kJ" 6-#" Cl ere il-Jl -raltiJl U 4ei 1 oiai

dt "n-iJl 611-rJl" i,i'{tdl qq-! k"ii ,l-J--lt }il1.;U!trt, c'Cli ,* t)L. g;;t--Jl a*,'y" 3 -u'i

7 ol

4)i'J'

J^*J

'c7t*,ir Jr i6s, rJL,l-€l--r,t a ,-e,ll-l

rI s a- r^{ Jui ..Jt-r a,Ul -rlriJl dJh *f,L;Il.lfrill .-Ktt oV C

,y U a*f.ll JuII JA 4L"i a;),U ,l;! '#L:

.;:trj; e;t, l.6-"t-* *-J U ga Oi JLi "nr, cl-t-eG

WJ dI ,*, f-SYl dl J.^-4 l,-r.*., ,,lc Sl &:. ^l*.'

q

pY. ,vltll, ,si-y

,r<Lt ,=<r.Jl _y.-f UrJl)-y l^-4

i-

Page 12: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

MUI{ADDIMAH

Himpunan kaedah-kaedah yang terbentuk. daripadanya ratusan

masalah fekah ini saya persembahkan kepada para -

Peserta

Kursus tahunan yang diadakan di Masjid Bukhari Alor Star'

Kedah Darul Aman.

Tujuan menerbitkan karya ini adalah untuk memberi gambaran

umum berhubung topih perbahasan. Antara lainnya lagi ialah

menambahkan maklumat peserta berkaitan kaedah-kaedah

penting yang sering diperkaiakan dan terselit di celahan kitab-

kitab syarak.

Saya hanya menyebut tiga contoh masalah yang terbentuk dari

setiap kaedah. Allah s.w.T jua !r pohon agat buku ini dapat

dimanfaatkan, dan memberi gunjarutt paling baik dan lebih

kepada PengumpulnYa'

Selawat dan salam ke atas junjungan besar saidina Muhammad'

Nabi yang p"ii"g Mulia, dan - ke atas keluarga dan parc

sahabatnYa.

Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari

11 April 2007

Page 13: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

.lgfu '. r*+o,ll

tol-t n.J LgiAiJt ,tctgiJl &J6 L3

:*9,1*tr,."f.! t '6,s 'aAdS ci-r-cU 6+ :-t-clr"oJl

xW\) .UG xV * ^-,+/ -J I -\-

j aS a-:$i J-ri.t' ;,e c,Lll -r,ol'aJLi

?f p cl4bl--c

J[;)l 'dbL- Wf.s se.6a,ajl L:A Ut ":-.,1

aa-,,)

a;*Jl: .:tKJt i W ,r* ) Ct .:rtr,It ft<-i & op_

'Lb)rr,r," tJ c..,rt.;S s+ V 4<r $ a*-aAl o-r-cLJl ,t*t1:Jt"i 4)J3 tl'ri-; ,"'--3r '*);: '^iAt" :6lstg J Jt.!r

j t+,,V A."* trK-i

'.

cLn

tdl

Ut.

&b_,f ,/i€:"-;Jl" i Jti

J*A c\15^,'> oF_f L-f t4

.V_*3t e>a '|;s GI .rrl Jl

d jt{)l r.,-jr. 6-r-etJt sV S

)i c(VA :6f I ot-r) 4e;"a i:{ I $g 'f "*'J;i 6l}

,/

I

I

t

Page 14: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

t

PtrRBAFTASAN PERTAIW{.

Perkataan Qawaied adalah jamak kepada perkataan qaedah'

Dari sudut bahasa ia bererti asas sesuatu. Sementara dari segi

istilah ialah suatu perkara umum yang lazimnya diaplikasikan

terhadap kesemua bahagian-bahagian tertakluk dengannya.

Menurut apa yang dijelaskan di dalam kitab "al-Durar":

Qawaied fiqhiyyah ialah prinsip-prinsip fekah yang bersifat

umum, berbentuk teks-teks ringkas serta dusturikal,

menghimpunkan hukum-hukum syarak yang umum, berhubung

kes-kes yang terkandung di dalam pembicaraannya.

Kaedah-kaedah fekah ini terkenal dengan bentuknya yang

ringkas dan padat. Skop sasarannya luas mencangkupi cabang-

cabang masalah fekah. Dengan menguasainya, seseorang dapat

mengenal pasti beberapa hukum yang tidak dinyatakan secara

khusus di dalam Quran, Sunnah dan Ijmak Ulama.

Sumber kaedah fekah adakalanya berasaskan al-Quran seperti

kaedah "kesukaran membawa kemudahan". Sumbernya ialah

firman Allah S.W.T: "Den Ia tidak menjadikan kamu

menanggung sesuatu keberatan don susah payah dalam perkara

ogame". (Surah al-Hajj: 78)

Atau berasaskan Sunnah seperti kaedah: "setiap perkara itutertakluk kepada tujuanny^". Sumbernya ialah hadis sahih:

" Hanyasanya amalan-amalan itu diambil kira dengan adanya

niet".

I

4

Page 15: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

t -./ /.

loJPL,cS c. P f\l-''-

J*) ti!" i&--t> ,t',

"h fY

ols)

ert'

otc uo z )o . ..4)l e,g y Cflll ,, O . . O1

. "t-.i-,; J+.,- Jl

,lo , / . o /vJ.€ Cf-

L

ab*u o-r-ctJt r)

Ab=c* 4i!t "3.,*Jb

$t'J ltt

f" $,J-lo /

JI; Y

*,-I.ir t

;afi'i

6 z jo' z

,F---(d'-"

A,&

Page 16: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

Dan ada juga kaedah yang diterbitkan daripada nas syarak

seperti kaedah: "yakin tidak boleh dihilangkan dengan sebab

rasa ragu". Ianya hasil pengamatan ulama terhadap hadis:

"apabila seseorong kamu merasakan sesuatu di dalam perutnya,

kemudian timbul keraguan dengan sebabnya; apakah keluarsesuatu daripadanya ataupun tidak? Janganlah sesekali iakeluar daripada masjid sehingga ia mendengar suara atau

mencium bau (ia mendapati ada bukti batal wudhul*tya).(diriwayatkan oleh Muslim, daripada Abu Hurairah).

6

Page 17: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

i-rttlt r'r toll:; 6;ojl "ljill Cf U! C.i,rl ir*Jl u*^}l -rr,l/Jl .g

'JjXt oretcJt

"Vq-roli-. r-flt"

l$_r r, Jbi,t \11\" ,W dy o-r-etJt .-r^ 1'-i,. I so { 1;t'lc)

t JL*II € ap1-N\,/'

9 s on

"?$v,

L*Jt 4J)t +ri'j#1

! l- 6"r-ctJt oi.a .J(J ,/

?aa,V

,.r-^'.a t!J->tv

'o/,,ljc(.J, J

);ltt ,t* jg cGL-i .:l:L-Jl CJ gU) j+, ,-l;s)l Cr.-t

Js ,,*jt1 qAl-r CJI s!t;S P )Fts ,lo-'irs -Jt,:Ws ,riLt h ^#,i -r^lJr '4 :tau ,iF Jt*" uet-ailt

I

.rA )i r,J.f-Jr f 4Li rqe ,Jl ,uc(a.;Jt 4 ,F jt Ji lrl

dlJl ..!T rri li! ti fir)t Js ,ii'), * ,'.,,.!,7 lk,.-iri "er, .Wr r4;4 )i {;$rI _ti dA; rq.L.

(,tt 'n^)i'r]\\ J '

ll

IIIE-

Page 18: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

ji

PERBAI-Ir{SAI{ KBDUA

Lima kaedah asas yang menjadi rujukan kesemua masalah-

masalah fekah

KAEDAFI ASAS I:

SETIAP PERKARA BERGANTUNG KtrPADA

Jlr,51.sqr

I

TUJU^4.NNYA

Kaedah tersebut bersasaskan sabda Rasulullah S.A.W:Hanyasanya amalan-amalan itu diambil kira dengan adanya

niat". Hadis ini sahih dan masyhur dikeluarkan oleh keempat-

empat imam dan lainnya.

Banyak masalah-masalah dari setiap bab yang bilangannya tidakterkira telahpun terentuk di bawah kaedah ini. Antaranya satu

perempat ibadat seperti wudhuk, mandi, tayammum dan lain-

lain lagi. Akad dan kontrak seperti kinayatj,tah beli, hibah, dan

wakaf. Berkaitan qisas seperti membezakan perbuatan

pembunuhan sengaja, separuh sengaja, dan tidak sengaja. Antara

masalahnya ialah: Wakil membunuh dalam masalah qisas

samada membunuh kerana tanggungiawab ia diwakil untuk

membunuh atau kerana kehendak dirinya sendiri, dalam masalah

riddah, mencuri alat-alat melalaikan samada dengan niat

mematahkannya, atau memasyhurkannya, atau dengan niat

mencurinya.

itii

il

B

lr

Page 19: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

:diujl oJeUJl

,1.5,1,"#!sf,l '#,;.

'y*!v rtb M e"tLi:io'1 ''t!" :ffi dj t4l*1,

C?,'.onro ' . ,d.'tr"J , G. o .?, . te, t / /

'i uo /. to '

t /

ca" e t"**)t'a;"\* fY"Jl;e +'c"l *.({e A, *r- 6l-} *\ ,f d*' ol;s)."11-J-t so:- if,tr:ffi "irt Jr"r..) Ju :Jtt u*i, €-pA\ i,"-, *\'Astr-,ri 7i 6:*;i ,Jt, € )\ C ry.>\; e'€Li'"ai'tl-""

.(d*. o\ss) ."';&tv & d.:,",rAt;'-W:Jelp 6-r-e 6-r-ctJt oj-" I 6-th-:

I oz t

,y,T/.idf Y'V'i\1iiiVeiEGiV'ky .,1

J# t,..:-dl AU O-r J

.aB :P cl;lalJl i,r*1 J.r-r.J-t i fr tl ,^b-.,o;[Apt ,y A :ta;U"i aregf-

Jl

coI c4.e3^a U ,v.;,St Lp J'jb, #l 7t ;fi,rf",l, -* $ c,LJ. /-ll ,"t'tJl J J!, .,|Jl ,V, J-"YI

,-fq-,r' i' */( rzIed- .u-ts&)t,V.ktcIj5,i/ !/ e

I

IL_

Page 20: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

tli"

Asatrnya kaedah ini diambil daripada sabda Nabi s'A'w:,,Apabila seseorang kamu merasakan sesuqtu di dalam

perutnya, kemudian timbul keraguan dengan sebabnya; apakah

keluar sesuatu daripadanya atiupun tidak? Janganlqh sesekali

ia keluar daripada masiid sehingga ia mendengar suara atau

mencium bau (ia meidapati ada bukti batal wudhulvtya)."

(Diriwayatkan oleh Muslim, daripada Abu Hurairah)'

Daripada Abi Said al-Khudri RA, beliau berkata: Baginda

Rasulullah s.A.W. bersabda kepadaku: "Apabila seseorang

kamu ragu ketika ia bersembahyang, ia tidak pasti berapa

rqkaatkah yong telsh ia lalaftnn, tiga atau empat, hendaklah ia

ketepikan rasa ragu tersebut dengan keyakinan dengan

be,p,gang kepada apa yang menyakinkon,,. (Diriwayat oleh

Muslim).

Di antara hukum furu' yang terbentuk dari kaedah ini ialah:

KAEDAFI ASAS 2:

YAKI|'{

1. AsalnYa ialah kekalasalny a

Antara contohnYa iatatr:

sesuatu itu berada dalam keadaan

1. Seseorang yang yakin suci, dan ragukan hadas' maka ra

dikira suci.

2. Seseorang yakin hadas, dan ragukan suci, maka ia dikira

berhadas.

3. Seseorang makan di penghujung malam' dan ragukan

terbitnya fajar, maka p.t**yu sah kerana pada asalnya

malam itu masih berbaki.

4. Seseorang ragu berhubung sesuatu yang suci telah

merubahk* ,f,ut air, adakah, air itu sedikit ataupun banyak,

maka air itu kekal dengan keadaan asalnya, iaitu suci'

10

Page 21: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

S"V/.q \ tf 'g e-v 6- w f 9g ( t

trVtp'g u'-

l,'^-L9 4-L0..,.9 t-+

t->#s#'iff:,

.Y

ca;Ur Ji Jr;tu,o# k;#t

.,'-9O, ,.,^":*ltf ,o:;il'cv'!' J' '/.:t1 Lf a,:rr i,glt J-"Vt .lV

tt l?

))z:,s. A" Y ,W 4t e1ill ,* a^*"Jl ,-*;,. 1l

J ul*r p ;; ,r,ii J*'kS& :c$t ef ,Jo,.'rrd$l .,te e-P J;4);;Yrg urt

) o*'J' JFp)r ol ,f-ftrl,

.4:,0) -octJ J*!r,Jl (,j*!l Ji Jr;lu (,J!l f )

. JW vfarr \P'*o

Lw?Lfi'Ji:il,lsl ,f %*,9 ,Lb,y I'r+*u r2'*" Zffi:.,*,irtli# i oJ':ta:L"f .-t')

"_fi & J,;yr ,!.cJ>s*; * .56.Sfcf*,* rt *i.rrrrJr a w,e ri ,dp!t it cs.3-cl,)$rYt c O*,

.a;:Lc! ?J ,rf , lt

..Jir)r } r* ,Fi ri ;-r--,: ,)t ,f :eJ;\{'j \

lv- ./cJt/

. b1.- TrU clJ" t ffitL

Lt

11

Page 22: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

2. Asalnya ialah bebas dari tanggungiawab

I . Dua orang berselisih berhubung ganti rugi sesuatu yangrosak, maka kewajipan ganti rugi pada ketika itu jatuh keatas orang yang merosakkannya, seperti peminjam danperampas.

Seseorang yang didakwa dituntut supaya bersumpah, laluia enggan bersumpah, maka ia tidak akan dihukum hanyakerana keengganannya bersumpah. Perkara tersebut keranapada asalnya ia bebas dari tanggungjawab bersumpah,sebalik yang mesti bersumpah ialah pendakwa.

Seseorang berkata: Saya berikan kepada anda hakpemilikan ini dengan syarat kamu kembalikan ganti-balasnya. Jika mereka berdua berselisih berhubung sebutanganti-balas, maka kenyataan yang dipakai ketika itu ialahkenyataan si yang mengambil, kerana pada asalnya iabebas dari tanggungiawab itu.

3. Siapa yang meraguil adakah ia melakukan sesuatuataupun tidak? Maka pada asalnya ia tidak melakukan

1. Seseorang ragu berhubung meninggalkan sesuatu yangdiperintah dalam solat, maka sewajarnya ia srgud sahwi,'kerana pada asalnya ia tidak melakukan.

2. Seseorang ragu berhubung melakukan perkara yangdilarang di dalam solat, maka ia tidak perlu sujud sahwi,kerana pada asalnya ia tidak melakukan.

3. Seseorang ragu meninggalkan satu rukun ketikaberwudhuk, mandi atau ketika melakukan ibadat-ibadatlain, maka wajib ia mengulanginya semula.

4" Seseorang ragu, samada ia menjatuhkan satu talak ataulebih, maka dikira kepada yang paling sedikit.

FEt?

ItFfi

F

L2

Page 23: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

ot

,,.a?br.i*q1ir J*l' I.(

;-!r ..r! ,ULo *b)t ,r,ri# oig/, 'ti d)oy ,d-r J;{,$,F"'I,;;r$,t',pt, , .e*r'

*r-uf.j!tiJ.#il 3,0 't 'cd*-oi -* J-)t.,e.UtJt .,<'i; ,J ,*,)i,S{ :JUl ,o-& ltJ ;fi

. $,' 'ry');o(*/o.l"yl c* .1-lr ov 'eJJLlt

orp

):i,?.,2L 6';k t'?"F cJ:'lr o7SL 'iiP ' d;'P" n#,

a' j ct l:.-^l -{+ } : Lr''qy "3 si, :ta;i:"i dJW, .""9U

LA>\-p ;>r*,lf ;rt-"Y 4J" :1!l i Ju ,e?At Je JJl."+ t-6,.U uy rT ,r1x(,dYdu* 6'Yr;'a N

pi )A{ UL"j dS cts -ilrl

t'1^.'1,.:t.

)&('

>li,c.:L f,;|

a' ja I c6;li k+ -61 i ,)-a1 ct !f t L.f V3'

.a.,,t-.rJt{ ;>\-p di & U Y! eW

L- 'hr (

r#"k{,

13

Page 24: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

4.

1.

Fada asalnya tiada

Lazimnya kenyataan yang diterima-pakai ialah kenyataan

orang yang menafikan bersetubuh, kerana asalnya ialahtiada persetubuhan.

Jika dua orang berselisih berhubung kecacatan yang

terdapat pada sesuatu barang yang telah selasai peroses

jual-beli, maka kenyataan yang diterima-pakai ialahkenyataan si penjual, kerana pada asalnya tiada.

Seseorang memakan makanan orang lain dan berkata:

Anda pernah mengharuskannya kepada saya, sedang si

pemilik menafinya. Maka yang diterima-pakai ialahkenyataan pemilik, kerana asalnya tidak mengharuskan.

5. Asalnya ialah mengandaikan setiap sesuatu yangberlaku itu kepada masa yang paling terdekat

1. Seseorang terlihat air mani di pakaiannya, tetapi ia tidakingat mana-mana mimpi, maka ketika itu wajiblah ia

mandi mengikut qaul yang sahih. Di dalam kitab Umm

Imam Syafie menjelaskan: "Wajib dia mengulangi setiap

sembahyang yang dilakukannya bermula dari tidurnyayang terakhir

2.' Seseorang memukul perut wanita mengandung, lalu

terkeluar seorang bayi dalam keadaan masih bernyawa.' Bayi itu kekal bernyawa buat seketika tanpa sakit,

kemudian mati. Maka dalam kes ini, tiada ganti rugi

dikenakan, keran a pada zahitnya ia mati dengan dengan

sebab lain.

3. Seseorang berwudhuk di sebuah perigi beberapa hari, dan

sembahyang dengan wudhuk itu. Kemudian dia dapati ada

seekor tikus di dalam perigi tersebut, maka ia tidakdiwajibkan mengulangi solatnya melainkan solat yang iayakin ianya didirikan dalam keadaan ia bernajis.

2.

-J.

L4

Page 25: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

i/'l^;-ei"f^:tlt,

ttJJ.3dt iiri & att)t ,U},-)l $r';;\t .1

:clQ+_1 *S cor.,l

,d{l (,4 :J}.Il..$-tt ot,,-J-l :ta;k"l t_f J

Ju ca:.^.,.*i JJ{41 sul ."lll.pr

tv'"-JL-p>l

.o--t-,)l J-Ytt c+"|.t 6 ,3'.:b -)' - ,/i'<- dt

.o$$vf$tff$ e'k\ v

r$-l ca,)t c^& brs J- ;i}t i Jqur lili

c! c,>ly3,ae \j ej-a Alf c^Lb't lr! ti :Q3)l

1 .>l13^aAl f os-t' i C6l jto G!-r .i-!)l jdel

.^)t C[K.:JI .7! -r--:,- )LI ,^i,t t

i.

l5

Page 26: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

l.

6.

2.

3.

Asal setiap sesuatu itu harus sehinggalah datangnya

dalil menunj ukkannYa haram

Binatang yang statusnya tidak jelas, maka di situ ada dua

wajah; yang paling sahihnya ialah halal.

Tumbuhan yang namanya tidak dikenali. Kata Mutawalli:

Haram memakannya. Dan yang mu'tamad ialah halal.

Jika seseorang ragu berhubung dhab yang besar, maka

pada asalnya ialah harus.

Asal berhubung faraj wanita itu adalah haram

Jika bertembung halal dan haram pada seorang perempuan'

maka dikira haram. Oleh sebab itulah, jika seorang

perempuan yang haram dinikahi (mahram) bercampur-

ua* d.ngun sekumpulan perempuan ajnabi yang boleh

dikira bilangan mereka, maka ketika itu tidak dibolehkan

berijtihad, yakni membuat keputusan menentukan salah

seorang mereka sebagai calon isteri. Tetapi jika bilangan

perempu an ainabi itu tidak dapat dikira, maka ketika itu

iru*t menikahi mana-mana perempuan yang dilihatnya

sesuai.

7.

1.

16

Page 27: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

-

d%t|#1 .,,J*TrJz o t / O 'L>:l

gi*ll,u,

f

IU !-r Ct' ) -rL j :ta:L"i t-t'J

.A

.uJ!t JLe L,;n 1,+ Cl, S .e-u,

Ji , v:l^- Y )i c(;;,3^)- ) Ji cC#- ! .,al' j

oK .f qi J-+ I ctlTr',o-ll -bU & ,rJJ :JU jU u aN q,,t:t (vp tv . . v \\ v6 Gtlt 7rl\

.-r*,,til dJ) 3z=-Cu U e.;4l ,J-!:

.+.; f U-L-

:4jjujl o&Ldl

"'i,-JIJJ 'du'e3,%jfJ- aa . , V . (

"O..r,/ [' Lr) j)d^\4 -.

tL jo t

rsq {;;."'\Cr-

I

\!-.

fit F iirr il";) :Jui A)rs o-r-euJt oi.a j J-yrj"Ur $9'€"*,hfu)l ol;.,; )223l

6l) :JLr 4-*s,00

_O.o z lt I tll *a-i-*.Jt-t (-r-J/-/ - . / .

(;rr':ffi Jes

(-L+

r7

Page 28: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

1.

2.

-J.

Asal trerhubung kalam (ucapan) itu adalah maksudzahirnya

Jika seseorang bersumpah tidak akan menjual danmernbeli, kemudian ia mewakilkan seseorang untukmenjual atau membeli, maka dia tidak dikira telahmelanggar sumpah melihat kepada zahir ucapannya. (Diaberkata saya tidak akan membeli, sedang apa yangdibuatnya ialah mewakilkan orang lain supaya membeli).

Jika seseorang bersumpah untuk tidak menjual, membeli,dan menyewa atau sebagainya, maka ia tidak dikiramelanggar sumpah sekirarlya akad jual beli atau sewaanitu adalah akad fasid (yak"i akad yang tidak sah). Tetapijika akad itu sah maka ia dikira sebagai telah melanggarsumpah.

Jika seseorang berkata: "Saya wakafkan kepada penghafalal-Quran". Maka tidak termasuklah orang yang menghafalkemudian lupa hafalannya.

KAEDAH ASAS 3:

KE SULITAN MENGHASILKAN KEMUDAIIAN

Asal-usul kaedah ini ialah firman'Allah S.W .7.: "Allah mahukan

kemudahan untuk kamu, Dia tidok mahukan kesukaran"

Firman Allah: "Allah tidak jadikan untuk kamu di dalam agamaapa-apa kesusahan"

Sabda Nabi S.A"W.: "Aku diutuskon dengan agama yang sucilagi bertolak-ansttr" . (Riwayat Imam Ahmad).

1B

i-

Page 29: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

F

LFt Ft Cf o-r-elJt oi,o Gt Cn-:pLJl JU

..Wt: yilt, C*+rt ,;-FS @)J cy,)l

.;qUt^^,)l; etl)l1 ,^Jtt ,6pA \ ^+*3t ,ao_Jl

;"Lr a*: ;{lr il<{ }j!Jr ,5JJ rv,,t-f)l\- '- (,j(t'"'

'j)",fr'.(At d 1L^lr, ,,.jdt1;>\-€Jl J,E\K,dL;',.il-u >,^r* 6:Lrr * Ai,;iitl*a*u Jdlri,p'-^,)! .*gi iY.#", -qArL')-5#j

.j1, 4^<- & Lr 4tir g;-tJl .ltf ,i ,r.L^tJt Cf l.r.+

.*1 -t4. iltlt or" ,r,ii cd:,

W i,tt q*,lJt 6, ;)\-FJtt ,cfl [3, d

.rt*;-:-,,yr l -;-S-*S ct-=bl ll 9. pY"rff i C:Al lt'.JrJr j e-*r,tr J&!f;t:,JLifrL,,^"yr a-Lrr

& e)tc c-$t )! cai:ll ,t' L-y *Vg|ffi\

-&l* lt'f ,-UJ(.tJl 3 .i";.*Jr q--,,$ .JU-it

& -1 tJ *{ rL*:Jl -&K (es cts2})1 €dl.6-f s:la-j-t, a-t-.*ltt aeL4K r,Jt*rl

I9

Page 30: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

4.

5.

Kata Ulama: Dari kaedah inilah terbentuknya pelbagai rultsah

syarak dan keringannya. Terdapat tujuh perkara yang menjadi

punca keringanan di dalam ibadat dan lainnya:

1. Musafir; seperti kemudahan melakukan solat jamak, qasar

dan berbuka puasa sebelum tiba waktunya.

2. Sakit; seperti kemudahan bertayammum' menunaikan solat

dengan gerakan hati dan menggantikan orang lain

melaksanakan ibadat haj i.

3. Dipaksa; harus untuk orang yang dipaksa mengucap

ungkapan kufur, minum arak dan minum air kencing.

Lupa; seperti makan semasa menunaikan solat dan puasa'

bersetubuh ketika berpuasa.

Tidak tahu hukum. Siapa yang melakukan perkara yang

membatalkan ketika melaksanakan sesuatu ibadat dalam

kes ia tidak mengetahui hukumoYa, maka ia dimaafkan

kerana tidak tahu. Misalnya dia baru memeluk Islam, jauh

dari ulama, atau apa yang dibuatnya adalah perkara yang

orang sepertinya tidak tahu, maka dalam kes-kes tersebut

dia dimaafkan kerana tidak tahu (iahit).

Sukar dan sudah menjadi suatu perkara yang tidak dapat

dielakkan seperti darah kudis dan bisul. Pensyallll"beristinja', harus mengadap. . dan *:Tq.lakangi kiblat

ketika membuang air besar atau kecil di dalam binaan.

6.

7 . Kekurangan. Ia termasuk di dalam erti kata kesulitan jua.

Kerana jiwa manusia secara fitrahnya sukakan

kesempurnaan, maka keringanan bersesuaian berhubung

hal dktif, seperti pengecualian kanak-kanak dan orang

hilang akal dari tanggungiawap syarak (taklfl. Begitu jua

dengan pengecualian wanita dari tanggungjawab syarak

dalam banyak perkara berbanding lelak, seperti solat

jemaah, solat jumuah, jihad dan seumpamanya.

20

Page 31: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

:Ar{ul olptajl

,'J\j ;bfet)

6n4)t) eLJu otst) ." r7-* \') jh \" ,W dy t*iJ5. + / - . )..:l_r,i tt' F o.r-eLJt oi-a & g:: (,=rl" -,;UJIJ fLj-'-,

. '\r/''J

f"i .f o-r.cl.rJt oSJ :Jl-i oirl a,+, L;f ,U t;.*;, JU to.;,o

,p) ,"'fi: .l.W^);:t:il' 6-r-cu taa3 ci,1j4,,Jt ;.otrit> J '-'i'J'.fu it at4& ,iLr: t ,f .lV ,"-d+l:i:i, Jl 6-u:,. o-r-eLJl oi-. 1,

."'Ji';',;b)l'rJ .,1-*l: "'fi: ',# ^**l;/

"{v'le 2

iJ&l +e o-f-e1;lt o.lA. gI*'-1

W \4r.\2ri 7* y,;:*.?,f?,f t 4 ?"r/r,Ar . \

hAtr, cr^_fu a^,aljt uvI) l#' d! ,o ( L.r)

CA "t-6ro Gt4-il g-r-c Lp" d9 ) .dfry";Sjt a^K

*4A AKi J* Y cl; cti :=1.t.r5 rts)r' ;'voa t

21

Page 32: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

KAEDAH ASAS 4:

KEMUDHARATAN MESTI DIHAPUSKAN

Asalnya sabda Nabi S.A.W.: "Tiada kemudharatan dan tiadajuga yang memudharatkan". (Riwayat Malik, Baihaqi, Hakim,dan Dariqthini)

Banyak bab-bab fekah yang terbentuk dari kaedah ini. Menurutguru saya, Syaikh Jad al-Rabb: "Kaedah ini merupakan antarakaedah penting yang begitu terkenal yang ianya didahului olehkaedah "kesulitan menghasilkan kemudahan". Dua kaedah inisaling bertautan, kerana kesemua yang boleh diaplikasikan dibawah kaedah "kesulitan menghasilkan kemudahan" bolehjuga diaplikasikan di bawah kaedah "kemudharatan mestidihapuskan".

Di sana terdapat beberapa kaedah yang berhubung kait dengankaedah ini:

1. Keterdesakan mengharuskan larangan; dengan syarat iatidak kurang daripadanya.

l. Oleh itu, harus memakan bangkai, melarutkan sesuatuyang tercekik dengan arak; dan menyebut perkataankufur ketika dipaksa.

2. Disebut "Dengan syarat ia daripadanya" bertujuanmengecualikan kes apabila mayat itu adalah seorangNabi, maka ia tidak halal dimakan oleh orang yangterdesak.

22

Page 33: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

-T6 ,'J.i,-J.

9$"' €'.,-rlt b _r$ Yl arJl ,f ,FL" Y rDIt :W:j erJ

,djj & Y At{ j*-Au.u;Sl) Jt* c F*,'l ,ft.edl J! Jr* |

,;,i rt) I cLo-t-eL, ^:+ -# 0l ?JJ \-- J

,'r/'j''i\r 5' .J"4iU a., 4Y t" Y! --"(r

23

Page 34: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

2.

aJ.

2. Sesuatu yang diharuskan kerana keterdesakanditentukan kadarnya mengikut kadar keterdesakantersebut.

Antara hukum furu' yang terbentuk dari kaedah ini ialah:

1. Seseorang yang terdesak tidak diharuskan memakanbangkai kecuali sekadar yang boleh menampungnyawanya sahaja.

Seseorang yang ditanya mengenai prihal si peminang,maka cukuplah sekadar ia berkata: "Dia tidak secocokdengan anda". Tidak perlulah berterus-terang.

Jika seorang ajnabi mengambil darah seorang perempuan,maka perempuan tersebut wajib menutupi lengannya. Diatidak boleh mendedah mana-mana bahagian kecualibahagian yang perlu dalam proses mengambil darahsahaj a.

24

L

Page 35: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

;;c\'J7i1|;dl .t

,"Jlr* ,rAl" ,dy & r;*r- st*f JP :gL^LJl Ju

."Jl; 1-,,)1" o,t-c tr :A! ,!gri -J t! cl4 Y F;

)-# ! .dJrrill ,P;rL"Jl qf ) 1'r-c :WSj €J.71 p* ttJ Jtt" ol p+t

.*br)t'd J^&

o.t o.. o /

b\i:J*i1 t>b'ttir: t5Y . tt

' g'../ o/.

\"{4.

." rJ:[;At -jt "c'J')i *'PL;';:. 6-r-eu : L^.ob-r>

; )fi '&) ( ,o f 'b'Y St'i F i'rv t'! o

v,jf: * r ,ir_#-\"i*"?'"p qf):w-tj Lr:

is.;" tei i:;$,&;;!ri sr:i /.r,rfri:q:v,e r* qHffi.*.',r,

.lr^J ,-fi-s ,uli-;rLslJl i t'-.Jl iJ-

(

j,k,t"r! !! U;t-r

(;? \&tubi gr"s':

ItI

25

Page 36: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

3. Kemudharatan tidak boleh dihapuskan dengan

kemudharatan

Antara hukum furu' yang terbentuk dari kaedah ini ialah:

1. Tidak wajib

2. Orang yang terdesak tidak diharuskan memakan makanan

orang lain yang terdesak.

3. Jika berlaku kes lubang faraj sempit, di mana ia tidakdapat disetubuhi kecuali selepas dibedah, maka tidak boleh

menyebuhinya.

4. Jika bertembung dua kemudharatan, maka dilihatkepada apa yang lebih memudharatkan dengan

memilih kemudharatan yang lebih ringan.

(Kaedah): "Menolak kemudharatan lebih utama darimeraih kepentingan"

Antara hukum furu' yang terbentuk dari kaedah ini ialah:

l. Wajib menghalang perniagaan berasaskan barangan haram

seperti arak, dadah dan patung sembahan, walaupun' terdapat kepentingan ekonomi di sebaliknya.

2. Menghatang pemilik rumah dari membuka tingkap yang

berbetulan dengan ruang yang menjadi tempat bersantai

kaum wanita jiran.

3. Menyelat bulu ketika bersuci dituntut, dan makruh untuk

orang yang berihram.

26

Page 37: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

,Ug'ri&i? nv b')At u'o'J"'# aiti$t . o':,;V'*t^o'&'

,t'r .aJr+rr.,u.oo||',,tr\& yffi :J1vt,r

"f,fi#lrfrff' ca*tJr :'#

^*ba\ cu)r *hi :4";u:lt

.ult tt>

t,a, z!

* )r e4r,rat );il.,yat )rdt'ffi-,',. $ , .o, "',. Go,,lFltl ,i-u) lJ^ c"lat-4't €#t Je AJ

.r,{ :F SP

k+r-r ta--ttri J *t^4t ,f t':A ti) c,eJJ{ lil}i o\S

.urri,oJ)V u',ory {t !u.-

t'f y ,r( rr*o' ,tt 7t

ei ,Stn "H f- i , J v-:;'F.a,Jl t?l- tr;,llt q, i, ol, "-

*'l tts|olj-'i'- {|

JVN\l

/t-\<.

27

Page 38: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

il

I

i

t

I

II

5.Keperluandikirasebagaiketerdesakan,baikumummahuPun khusus

KeperluanUmum:Disyariatnyasewaan'ju.'alah'danhiwalah'Keperluan khusus: tvt",'u*pul bekas makanan atau minuman

menggunakanperakharussekiranyaperlu,danharumemakanhasil ghanimai 1t',*turampasan perang) di negara perang'

6. Menanggung kemudharatan khusus

menolak kemudharatan umum

bertuj uan

olehsebabitulahditegahnyadoktorperubatanjahil,mlftiyangbersikaptidakserius,danofangmuflisdarimembelanjakanharta sekiranya mereka akan iatutt ke. dalam kemudharatan

lantaran dari berbuat demikian. Perkara tersebut kerana

menghindari kemudharatan m"rrka dari orang ramai' dari segi

nyawa, agama dan harta'

28

Page 39: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

o-tgUJt

loo

6i6Jl"

'u /"

dl

u: J-LI

.JI F) e-lts\-/ r\ ?

t-f'

:i,**$l

Jt*'6:Ut "r\*1,

t_

: u:r;l

(&))

-u; j

)''^j\

rrA

';J tre'J"#it ;11 V" :W n P 4-'".1 : .,'PuJl Jte

.(t'-es6JtLJ\J )lllJ-r'*i oll.l) )i; i' +j ca;jl i

,;;^Jt Ji; ,Jtylty ,7$ts ,u;.Jt y(4->) C ,ylt ;!l-r, J or^e's1'{J\'Jl J*: tr"l"":jl; 'fu)t;

.o) )) 1)\--Jt, ,J 4\ S ."tf)l a^?-t

29

Page 40: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

KAEDAH ASAS 5:

ADAT SBBAGAI RUJUKAN HUKUM

Berhubung kaedah ini al-Qadhi berkata: Asal-usul kaedah inidari hadis Nabi S.A.W.: "Apa yang dilihat kaum Muslimin baikmaka di sisi Allah S.W.T pun baiV'(Riwayat Ahmad, al-Bazzar,al-Thayalisi dan lain-lain)

Antara hukum furu' yang terbentuk dari kaedah ini ialah:

1. Umur haidh, baligh, keluar mani, sekurang-kurangtempoh haidh, suci, nifas, panjang atau pendik tempohmuwalah berhubung masalah wudhuk menunrt satuwajah, berhubung ijab^ qabul, pemberian salam danmenjawabnya. k?

V'lt

,., '

d

(

lt21

J

I,JI

"?

,"\

6c,k/ &- Cwr,t^Vl.E\.jiaiu *, *l,,flr* ,ro w rY*1 ft

'\1.t"^)W tic t/,

i,'i r ir- en av ,f;=t' t.t,

'G"'*)\ '

30

)-t

Page 41: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

N't $',t {-fu fu.oJ,g a. "

<,rt!t !tS 4l^.:.,.,t (,Je,r)l bi ;tW tb -r4:*t ;J

31

.dlill ..rroll

:A*t ,_41 A p- it" k"t, Cr-a$ s-otY J

:JtXl oretdl

64s s't "ilSlY #r1 !i37lr"

tr ir Ls:?) - 4tt^-plr LL+l o-rcl;Jt or-a i J-!1

,W,*'^AwJt^-,. J &-j!-\ o\1 ,7t At;l & c

.a,;Js (\$ rtl .:

).,>!u\Ji

2. -,/sc4)r\J

/./-,,Ps (

Dt';, ly,.zt, n,(

Page 42: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

PERBAIIASAN KBDUA

Lima Kaedah Asas Yang Menjadi Rujukan Kesemua Masalah-

Masalah Fekah:

KAEDAH PERTAIT{It

IJTIHAD TIDAK DIBATALIiTN DBNGAN IJTIHAD

Asal kaedah ini ialah Ijmak para Sahabat RA yang dinukilkan

oleh al-Shabbagh. Banyak kes yang dihakimi oleh Saidina Abu

Bakar yang kemudiannya bercanggah dengan pendirian Saidina

Umar RA. Walaubagaimanapun, pendirian atau ijtihad Saidina

Umar itu tidak membatalkan ijtihad Saidina Abu Bakar.

Misalnya apa yang berlaku di dalam masalah musytaraknh

(berhubung pengagihan harta pusaka) di mana suatu ketika

Saidina Umar memutuskan harta itu tidak dikongsi, dan

kemudiannya mengatakan pula yang ianya dikongsi.

Sehubungan itu, Saidina Umar berkata: 'oltu apa yang telah kami

putuskan, dan ini apa yang kami putuskan iuga". Berhubung

persoalan 'datuk' pula, beliau memufuskan dengan keputusan

yang berbeza-beza.

Antara hukum furu' yang terbentuk dari kaedah ini ialah:

1. . Jika seseoiang berubah rjtlle{ura berhubulg *.q}r. kiblat,

maka ia beramal dengan ijtihadnya yang kedua, tidak perlu

Qadha'. Sehinggakan jika ia mendirikan empat rakaat

d.ng* empat *utt kiblat yang berasaskan ijtihad, maka

dalam kes ini ia tidak perlu Qadha'.

2. Jika seorang qatf (pakar mengenal-pasti keturunan)

mengenal-pasti salah seorang dari mereka berdua, kemudian

datang qatf yang kedua mengatakan sebaliknya, maka

kenyataan qarf yang kedua itu tidak membatalkan kenyataan

qaf ymrg pertama.

3rr Jika seseorangberijtihad,lalu ia rasakan yang salah satu bekas

' itu suci, dan menggunakannya serta meninggalkan bekas yang

satu lagi. Kemudian sangkaannya berubah, maka ia tidak perlu

menggunakan yang kedua, sebaliknya ia pergi bertayammum.

32

Page 43: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

-

:4Jcl oJekjlo o gt o o J z o

q) rz z tt . l.^ l rz z lt/ trl/ t

i\ F,'* i\ r+, t iy;i r'g"zr ri1'

...i', :t' ,y)z o

J>Glt rLt tt :*,S )-p drJl & bg-r 6)tq+;*-, ,3 6tj)t + +-,.i) ."ii:/jt jy-ir 'Jt'11 Trtltt

,ft6 l5!t

I o.? , ,o..

^iul .b ,t.''iL I)'J

&\rj,JI+r

.k_f* (r.J"-r, Y

owj(,'r\> ,> 4-> .>v- J J

,tl

.. eVajIJ

'rl" :6-r-eU o.r-cUJt oj-o

,o/*s**t ; :Ws; t_f )."!.V tt Ql

u l\ t r:t'A,,t,q fhlf o-,')r )tQ qt")

;rkLJl p;f gtll Ji c.J;Jl'.t , 1 o / t

';. ', '/ /

,ljb'S V;-b.'Jl clb;, U;e

jJ-ijr iii

J-r r

_):

I('(

,*!t-r c(s',-ll 6"bfi'" ue-r-i :d!:

F C,rlr:h :4,-T t*:Li :;a*Jt d]k.

,{Hqi'c3l)i ii '1i ff\s":i Jt

,("rib it L. lr d,i#f | ;n ftl,;rs

,Y I ,>ltt ee.:l=-:*L f '+.;t j :WSj dJ

Ll .,oS ti i tt'J ,;f-Vt ;l (Ft l$ ca.-t)l

.4lfi J4 ) ,Jf"v r-* f\t: |fv "-y.i oi ,_r

.a{ #l i,_Jt-+l ,b J _tlF 1-rc

dt^:.e

t^4 uuJ

33

Page 44: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

L/-

',(\ ,/\:/ 7'J

KAEDAH KEDUA

APABILA BERIIIMPUN YANG HALAL DAN HAR.ITM'DIKIRA YANG HARAM

Diriwayatkan secara mauquf daripada Ibnu Mas'ud: "Tidaklahberhimpun yang halal dan yang haram melainkan yang haram ituakan mengalahkan yang halal". (Dikeluarkan oleh Abdul Razzaqdalam Musnadnya).

Bila bertembung dua dalil, satunya mengharamkan dan satu lagimengharuskan, maka didahulukan yang haram.

Saidina Uthman pernah ditanya tentang menghimpunkan dua

wanita bersaudara yang mana salah seorang daripada mereka

adalah merdeka dan seorang lagi hamba. Sedangkan berkaitandengan perkara itu ada ayat yang menghalalkan dan ada yang

mengharamkannya. Saidina Uthman menegaskan dengan

menyatakan bahawa nas yang mengharamkan itulah lebih kamisukai.

Di antara hukum furu' yang terb<,rntuk daripada kaedah ini ialah:

l. Apabila berlaku atau terdapat kesamaran terhadap wanita mahram

dengan ajnabi yang dapat dikira jumlah mereka, tidak halal

dikahwini semua mereka itu. Binatang yang lahir daripada salah

satu binatang yang haram dimakan, samada sebelah jantan atau

betina, adalah haram memakannya. Haram menyetubuhi hamba

, perempuan milik bersama.

Terdapat satu kaedah yang termasuk di"Apabila berlawanan di antaradiutamakan yang menghqlang".

7

bawah kaedah ini iaitu:menghalang dan menuntut

,

Di

1.

antara hukum furu' yangterbentuk dari kaedah

Jika seorang yang iuny4b mati sylhid, makayang Ashah ialah ia tid6k perlu dinfandikan.

ini ialah:

mengikut pendapat

2.

3.

Sekiranya waktu sempit atau air suci terhad untuk melakukanperkara sunat ketika bersuci, maka haram melakukan perkara

sunat tersebut.

Sekiranya seseorang mencederakan kawannya dengan dua kesan

luka, satunya dilakukan secara sengaja manakala satu lagi secara

tersalah, dan ia mati disebabkan dua kesan luka tersebut, maka iatidak dikenakan Qisas.

34

Page 45: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

'lj

I

e-r-;.J-t

..t o lo .qF

JW nr4. a"Y'Jl Jt,

:Ad\rJl o.r-sujt ;?rr,Ap sg,6";rt f'Fu,tt J-u".^r- -ri1 l$P+l

,Jy')l -nJt{ !J coli)\ '?' ,olibJr

!; r;t c{ }\ P .J)t-!l-l pPr sl:L^'JU '-P-)\

t..A,r1bt, )

krod\1

aj\r Ji*t

a/, Axu r/ Xn/yc,wu'.il t:i'::';

."iul er|- F osrw- et Jl-'i" :U^At

Yto,tc\N\*/ #q" -.Y,YLtt\t ,'t

,kr"1Vl,)b

35

Page 46: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

KAEDAH KETIGA

MENGUTAMAKAN ORAN LAIN DALAM TBADAT

MAKRUH. SELAIN IBADAA DI t]NATKAN

Al-Allamah Al-Jarhazi berkata: Kaedah tersebut berasaskan

hadis Nabi S.A.W. : "sesuatu knum itu senti1s7 mengakhirkan

dirinya sehinggalah Attah akon mengakhirkan mereka".

Oleh itu dapat disimpulkan bahaya tidak perlu mengutamakan

orang lain berhubung air bersuci, menutup aurat dan berada di

saf yang pertama, kerana tujuan ibadat ialah mengagungkan'

Jika ia mengutamakan orang lain dalam melakukan perbuatan

itu, bermuttru ia telah meninggalkan perbuatan mengagungkan

Allah S.W.T.

36

Page 47: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

:4"{Ul o.[eUJl

-Lii LkJr"t-: L:

: -v,l i'; JVI oi, d',Fi' -,

c""Y\ c fu,29

€-3lt dL ,(r 4J l-t.l; ,fi -)t,({ :Ws; b')/a

- \,!)\ ' o

'-\'i{. .&'l ,cjllt dJ) (}t Ltl :I, cLj

t1:i'J+ t;4 {\,#rrt$i tfi . \

r,{ 4lfi &: roKl J4 Y € fJ f-jJl ,y ttu e#trur'[jU cU Lt fll Ci, ., Jt.t,- J.^Il .ti eril

Page 48: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

1.

KAEDAH IGEMPAT:

YANG MENGIKUT TID.{K TERPISAH DARIPADA YANGDIIKUTINYA

Terdapat beberapa kaedah yang termasuk di bawah kaedah

1. Yang mengikut tidak bersendirian dalam hukum, keranaadanya ia atas dasar ikutan sahaja,

Di antara hukum furu' yang terbentuk dari kaedah ini ialah:?rstbrtavavt .

Jika seseorang mengus aha$E" sebidang tanah yangterdapat di dalamnya harim-(seperti tali air atau jalan),maka ia memiliki horim tersebut kerana harim itu 'yangmengikuti' kepada sebidang tanah yang diusahanya tadi.Jika dia menjual harim, tidak termasuk bersama tanah

selebihnya, maka tidak sah penjualan tersebut.

2. Jika seketul daging dipotong dari binatang (tiga jenis

binatang ternakan) yang masih hidup, maka hukumnyadaging itu tidak halal dimakan. Daging itu akan halal

dimakan setelah binatang itu disembelih.

3. Anak yang berada di dalam perut termasuk di dalampenjualan ibu, kerana anak itu tiCak mungkin dijual secara

berasingan.

38

Page 49: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

b\o\) 'M 6,( o,g ., t v ICn'gV ,J,o bL6'c

tL,O

n , Jt* Uut{

v

on.?. , oLt? o,:aJl J, c4*-,\-J' z J /

Llx-i:dr' Y

tr//J hzt(n/ap I/o 3?nttt4r1 E

.rLi f:U <,)-U i'!,/ (_.,

,j! crr;tJl f#

7a-.a) )t_ -\t-r^a

:ey,

c,-y,lal Pq,'j'-# t t? '+'t

t ,>J'rJ1 cLin, J-!t) t r,/

?v.r

ll l -. L6 t-*-r

)c

)t-t,1

(;fJ.tJ ;.JlJ -eiltt16! ,Ju(Jr C;

c41 -[,i''i ! ,_t' a'^+l J,,h> j

,*rl {r! r-{ YI U gttl.ft,)l C, Ju(tr &i iti?

.+'JU lj<j LL", &Al J\ ctsjly s.W

! clLtl ,u,)t1 ,itpL.,ry efl 4iLi L-t')

t'- , i | - /. .-/ .- )--b-is*s -b.t^,' J.9 r (O

-e"ohlt

tYt''/ '-;!, ,c-Jty ,€)\ JL'"

c/'l Ss6>'.'

,5Yl

.!t/Jr,"w#

./JUl Ji-*\, j;l

;Fr i )y c.l$/l A *vL ,* f _rlt lr,i y- Y

,*rJr'*''\'id3?* ,"16\l iu ,.1 \ i ..)y\*Jl .I U AU I <,g)\*Jly flr)l

39

Page 50: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

2. Yang mengikut gugur clengan sebab gugur yang diikuti

Di antara hukum furu' yang terbentuk dari kaedah ini ialah:

1. Seseorang yang luput sembahyangnya sepanjang tempohra gila tidak disunatkan mengganti sembahyang-sembahyang sunat-sunat rawatib sepanjang tempohtersebut. Hal itu kerana kewajipan solat fardhu beliauketika itu telah gugur, maka turut gugurlah sembahyangsunat yang mengikutinya.

2. Jemaah haj i yang tidah sempat wuquf di Padang Arafah,hendaklah ia tahallul dengan melakukan tawaf, saie danbercukur atau bergunting, bukannya ia tahallul denganpergi melontar di Jamrah atau bermalam di Muzdalifah.Hal tersebut kerana melontar Di Jamrah dan bermalam diMuzdalifah merupakan perbuatan yang mengikuti kepadawuquf di Arafah.

3. Sekiranya seorang penunggang kuda perang mati syahid,maka saham atau bahagian kuda itu akan turut gugur.Kerana kuda itu adalah pengikut kepada penunggangnya.Jika gugur yang asal dengan sendirinya akan turut guguryang mengikutinya. Walau bagaimanapun, jika terbunuhkuda itu dalam peperangffi, penunggang kuda itu masihmendapat bahagiatr atau saham daripada kuda itu.

3. Yang mengikuti tidak mendahului yang diikuti

Di antara hukum furu' yang terbentuk dari kaedah ini ialah:

l. Bercucuk tanam di atas kawasan lapang (Bayadh al-Ardh) diantara dua barisan pohon kurma atau anggur harus kerana iaadalah yang mengukuti.

2. Makmum sama sekali tidak boleh mendahului imam ketikaruku', sujud, salam dan pada semua perbuatan.

3. Sekiranya bilangan jemaah solat jumaat dipenuhi oleh orangyang tidak termasuk dalam bilangan ahli Jumaat, seperti:Musafir dan wanita, maka tidak sah jumlah ahli jumaat itu,kecuali dengan ahli-ahli mukim yang menetap. Hal itu kerana

J *r..ka adalah pengikut.

40

Page 51: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

:ki/

al-.rrt ,Pc\a

/')-# ci)t^eJl C o-l!l,)f :WSj LJJ, o"F WS( c\ 1 "s{t s$lte'\-/

#)i'.b[r-,Y ei}r k*_lb 6-rs cl-j

& ;j)rt, Ji-e",

JS ,(lF

C-g

;l-rnl

,*-)l

A^" g (^rV (iJ\ *'3, \rcL--.2-pjl - )l

t'L'.t

41

Page 52: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

Di

1.

4. Dimaafkan pada yang mengikuti apa yang tidakdimaafkan pada selainnya;

antara hukum furu' yang terbentuk dari kaedah ini ialah:

Sujud tilawah dalarn solat (sunat) ketika dalam kenderaanharus kerana mengikuti. Tetapi jika sujud tilawah di luarsembahyang hukumnya khilaf kerana ia tidak mengikuti.

Nasab keturunan tidak tidak sabit dengan penyaksianwanita. Namun sekiranya perempuan menyaksikankelahiran maka sabitlah nasabnya.

aJ. Haram merenjis masjid dengan air musta'mal. Tetapi padawudhuk hukumnya harus.

2.

42

/

Page 53: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

"J? :l.-rLll o,tgkjl.O't

'eijJ.4r..b'tu *?t 'J'*s.

f-i c,.-lL.P!l't;y,'it :QG (t'J

..rt-*t}lAtWp(.oi_ J, W/

U-,Li trt ! .jre:)-.li ,t!f ;)t:l's a /t<!, )-# Y ci'-- \-

"Jii ,n6),-,)l .i5 _!l: c,->l j)-al)

L ,"Y'

.oc'Kll

)b a6it\r\t

o o..) i'U * -tii';|.' :'*S -* Jt o'r-eLJt oir kl-lL';ti $yi,

i. ;.p i ffil, i,, :f, fi:.i*,,,f"rd;t"ir'*, ii:r) ." t:,.i,-*'J^'tl

"#:*t pP

\c

Jut Ju' ,i..c ai::,

gI;'eK'1r'#

,+)#ot{1f, v

& ca'

r.;l1)o '

J*

& Crlr ,r ..1ur q Jt" i 1ra" 'li "t )-# \ cib

. - o-YlT'Jv

'-,--*4r'\> .-o,J> J\--," -

9;r.,, , ^.u /'f,(.p,., I ti,a.( '!y' .-

t'f is)a,t.. "^, 'l7/

6/tr- \-" r"

),Jt' / / o t

Ct t V,-<uo '-u 1t' '.,>\,2.f

.- i; ,r"p)*

^!.-)- U,Q t"''

-a''t' t,() t. . -

r -'. ' r.tvJ, /

. ^ ", - t

' <-l r>*'

43

Page 54: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

KAEDAH KELIMA

TINDAKAN PEMERINTAH TERHADAP RAKYAT MEqTIBBRASASKAN KEMASLAHATAN

Sumber asal kaedah ini ialah ungkapan Saidina Umar RA yangbermaksud: "Aku turunksn diriku dari harta Allah S.W"T. kekedudukkan wali anak yatim, jika aku perlu, akan ku ambildaripadanya (harta tersebut), maka apabila aku senang alatakan kembalikannya, dan jika aku tidak memerlukannya maksaku menjauhkan diriku dari yang haram". (Diriwayatkan olehSaid Ibnu Mansour)

Di antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ini ialah:

1. Sekiranya diagihkan zakat kepada golongan yang berhak,haram diagihkan dengan kadar yang tidak samaseandainya pengagihan tersebut dibuat atas dasarkeperluan yang sama.

2. Pemerintah tidak boleh melantik imam yang akanmengepalai solat jemaah dari kalangan orang yang fasiq,sekalipun mendirikan solat di belakangnya s*, keranahukumnya makruh. Hal tersebut kerana pemerintatrdituntut supaya menjaga kebajikan dan mengutamakankemaslahatan. Adapun membawa orang ramai unflrkmelakukan perkarc yang hukumnya makruh itu bukanlahnamanya kemaslahatan.

3 " Pemerintgh tidak boleh mendahulukan memberi hartaBaitulmal kepada orang yang kurang memerlukan daripadaorang yang lebih memerlukan.

"'f'{v ,ozvl S*a ?ri,;S{f" - = . JL

44

Page 55: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

t',gs ,;i l' fuLr-, ,'u-lt C-lt ""$b>t v t"riSJt

z zo,l ! ?'-s : cI-JlL)J

tfyl"l' :- k-

}\ N/{kf.w . (e; ef ,',o "ry

,V'" /o# -1 :i*,luJt 6'r'st4Jto\ r -./t "si6hu. hix 3-eujr"

j 6,re at a*;11 ".'J$r;"r;Ljt fsiril':ffi Ju

r^.€re A, *l' i u*f|L: ; a) ", v"

f-,5\l' :4" ol--P .ji e4J> .-f a>t, Jl efl:

TJ

*'^+J lt,,.er{ ,e1^"G)\ $ "i;Wf lr ss-F r

,' . t":V Mrt blrt ("'J o#t'rrir\t' :- +) a' ?;':''J;"."Jli's():

t'<rt*5 'oto

*u! !; qtis fL,y )-# ! se't ,"t"17Jt J+X fUY ,#d-l+ J'l ry-r-J-t d ed

y5-f " , ,, ,'"'",rAl J'4| a4bf./, 4KY

.dl- r<-t ;irt r&)''uS,J,.ctJr \rK ,t_y

,a{ Ar a,YrS c-as; Ji .,dJL k+ ,}t-# Jr* Jt{ .#t.( ?l 6 ,k :,oJy bl s,a-;t-(lty

//t

\.43 &

,J )l

zo J )c;;J>-)l

45

Page 56: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

KAEDAH KtrENAM:

HUKUM HUDUD GUGUR I}ENGAN SEtsAB WUJUDNYAKEKABURAN

Sabda Nabi s.A.w. yang bermaksud: "Berusahatah knmudengan bersungguh-sungguh dan semampunya untuk mengelakdaripada menjatuhkan hukurnan hudud dengan sebrsb adakeraguan".

Ibnu Majah mengeluarkan dari hadis Abi Hurairah: ,,Hindarkan

hukuman hudud sebaleh mana kamu mamptl,.

Al-Tirmizi, Hakim, Baihaqi dan selainnya mengeluarkandaripada hadis Aishah RA: "Hindarkontah hukumar-huku*o,hudud daripada orang Islam semampu yang boleh, bila kamumenjumpai jalan keluar (supaya terhindar daripada hudud),maks berilah jalan keluarnya. Sesungguhnya tersalahnya hakimdalam mengampunkan lebih baik dari tersalah menjatuhkanhukumon".

Saidina Ali Karramallah wajhah berkata: "Hindarkanlahhukumsn-hul;uman hudud, dan juga iidak seharusnya bagipemerintah untuk mengabaikan hudud'. Yakni tidak harus bagipemerintah dan kabinetnya unuuk meninggalkan hukumanhudud selepas dari sabit kesalahan yang tiada sebarang sangsilagi.

t'Kekaburan menggugurkan hukum hudud"

Samada kekaburan itu terdapat pada si pelaku (yang berlaku darisudut subjek); seperti seorang lelaki yang menyetubuhi seorangperempuan yang disangkakannya halal untuknya.

',. 46

Page 57: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

Cttt; ,F: ())4;,' >! -,i ,d+*, C6', ,a*Lt CKr 'u-,i\

J-;r- t"lf ,(g 1l)\- .lr(1 ,lU ,,e--Hl J, ir\

Gi g-lir cLnli;r u.tl r-s.r

GrK Ji I ,tsb Gi-,

a.g*il ,a-/ Cr"ll tttf 011 cg;;l-r:lJ *\ +f J cQ eJ^*

..j)'tll

.r}t -bj*,- ljf-r

Ol-e Jt^:-! ,r\:b

6?+ ,&J),"I+ :#'"oJ,,,or#' ,

'tf"

,-fl:,J-Jl JL th', f:s t Jit $ -tl' .re- )e ca':>';

.a{:;"U e\4il1 oJ, a,-Jl i

'.,,v(,!^V',-

lrri3r'ry;t ;.;"iJJ,'#"I:{;Jr . \

is6 )e .e+l )\ ,(tdl i" q-,,u C'b *#Jt Ji Jl co4)e r*Jr Ji & & *: j lif-r .a-6"-lJ

,4'-i1

.oyUf !1 t-hi- o"p c+i)[--- ..-t!,r cc9!

,7"9i'5J'rt eA#t vf .Y

dtt- !; c,-r..Jl l-6-tii u\ ,b-y 11 lS-r

,J-!l CI, 'oor Js ,rb-# q:l*\ o-tr! i e'\be J1'.

.o:ta;Jt o:-f .,Il -UJ\ JJ r,-f ) JJ-tt

a .Jr4

ct,Jl 4

dl

:OQ;;

47

Page 58: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

Atau kekaburan pada tempat (yang berlaku dari sudut objek atau benda),seperti yang melakukan persefubuhan itu mempunyai pemilikkan atausyubhat, seperti hamba milik bersam4 hamba mukqtabah, hamba milikanakny4 dan hamba miliknya yang bertaraf mahram.

Atau kekaburan pada jalan (iaitu yang berlaku dari sudut kaedah atau carapenyelesaian), seperti halal menurut satu pendapat atau mazhab danharam menurut pendapat atau mazhab lain. Perkara tersebut seperti nikahmut'ah, perkahwinan tanpa wali atau tanpa saksi, semua perkahwinanyang menjadi khilaf ulama (berhubung kesahihannya), minum arak atastujuan mengubat sekalipun yang ashahnya ialah hukumnya haram keranasyubhat khilaf.

Empat orang lelaki menyaksikan seorang wanita telah melakukan zina,namun datang empat orang saksi wanita menyaksikan bahawa wanitatersebut masih dara. Dalam kes tersebut, kemungkinan benar empat orangsaksi lelaki tersebut, tetapi wanita itu masih dara atau selaput daranyatidak pecah walaupun telah berzina. Walau bagaimanapun, hukumterhadap wanita itu tetap gugur dengan ada empat orang saksi wanitayang menyaksikan ia masih dara. Di situ gugurnya hukuman kerana adasyubhat (kekaburan) di atas kesaksian menyatakan bahawa ia masih dara.

Samalah seperti seorang lelaki berzina dengan seorang wanita yang mana iatidak mengetahui bahawa wanita tersebut adalah isterinya. Namun selepas ifuia mendakwa bahawa wanita itu isterinya, maka ia tidak dikenakan hukumanhudud.

Seseorang membelah dengan pisau atau sebagainya akan orang yang dibalutidengan kain yang disangkakannya jenazah. Maka pembunuh tersebut tidakdikenankan hukuman qisas, tetapi diat sahaja, disebabkan syubhat.

DUA PERINGATAN1. Syubhat (kekaburan) tidak

ia menggugurkan kaffaroh.

Seseorang yang secara terlupa,bulan Ramadhan atau ketika hajikerana kekaburan (syubhat)

menggugurkan hukuman ta'zir, namun

melakukan persetubuhan pada siang hari(ihram), maka ia tidak dikenakan kafarah

Seseorang yang melakukan persetubuhan (pada bulan Ramadhan), padasangkaannya matahari telah terbenam atau malam masih berbaki, kemudianternyata sebaliknya, maka puasanya terbatal, tetapi tidak dikenakan kafarahke atasnya kerana syubhat.

2. Syarat syubhat itu kukuh, sekiranya tidak kukuh maka ia tidakmemberi sebarang kesan pengguguran.

Oleh itu hukurnan akan dikenakail ke atas orang yang rnencuri barangan yangpada asalnya harus, seperti: mencuri kayu api dan seumpamanya.

/

48

Page 59: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

0'k'lt Nf 3.e't /4),t' | 51s\

:A"{ul oJsLaJl

".,*jr t>,3'Ji'J5-! Ht"

ca-dl 'e>.:t. o-.. lt.*'LJl *- l-l lf 'F ) l-tA-r

n +:*a" I cof ) LtV fl$t* li

x

i

il,;'";.t^41 .r.r yi S{- },: ,

.l!- ")

ttn

.CLo)q \A .,4- Yi itrl ,,lr or> a:-oib ):

:i;,otdl A-teUJI -0,*,

"u it'JL 6 "e'd'if|,'€y'vy *H

,';" ?i'-ar, ,"*riY;i'" :ffi 4' eui i J-Yl

,oilrt, a,' ;u,r,ilt a ;S'"#" t LW L+;'r

,rirsr eej'r:rfut e ('s"i's ,*"-tr yr{.'(-&, }"

.ot-*;Jt

49

Page 60: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

KAEDAH I{ETLUIJH:

ORANG MERDEKA TIDAK TERMASUK DALAM

2.

3.

KBKUASAAN

1. Seandainya seorang yang merdeka ditahan atau dipenjarakan

serta diberi makan dan minum dengan sempurna' namun

selepas itu ia didapati mati kerana hidungnya tersumbat atau

dihempap oleh dinding yang roboh atau selainnya, maka

tidak wajib membayar ganti rugi.

Kiranya seorang wanita merdeka disetubuhi secara syubhat

kemudian hamil dan meninggal dunia ketika bersalin, tidak

wajib membayar diat atau denda menurut pendapat yang

Ashah. Sekiranya ia seorang hamba, wajib membayar

nilainya.

Sekiranya seorang wanita merdeka bersetuju untuk betzina

dengan seorang lelaki, maka tiada lagi mahar atau mas

tatrwin bagi wanita tersebut mengikut ijmak ulama.

KAEDAFI KEI-APAI{.

YANG MENGBLILINGI LAILINGAN HUKUMNYA SAMA

DENGAN YANG DIKBLILINGI

Kaedah tersebut berasaskan sabda Nabi S'A'W':

"Yang halal itu ielas dan yang haram itu pun ielas. Di sntara

kedui-duanyct terdapat masalah-masalah mutasyabihat (tidak

jelas hukumnya). Ramai yang tidak mengetahuinya. siapa yang"menjaga

dirinya dari syubhat, bererti io telah membersihkan

ogi*i idan dirinya. Dan siapa yang iatuh dalam perkara

syubhat, bererti ia telah iatuh ke dalam pengharaman; seperti

seorang pengembala di tepi pagar, dibimbangi akan melanggar

lmasui)-ke ialam pagqr ittt". (Hadis: Dikeluarkan oleh Bukhari

dan Muslim)

50

Page 61: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

c(rltr cL*>ltl J "!;+ fll :o6il Ju

.a; Lg fl7 n ff ,F:,0-1-,(It1

;-,:"$ fr \^5p Jrft.jJK c1\-,lt -t*}'t J^ :6'*l:

r-,->J f L.t'J c{ !! .*frlf *+ ! t, c.---l-/l 7f ) cgt}<Jl

F: c+I.^; db.t o*tl g. ,j,ti '+Jl A e)z "}^j

6)\s;rJl A e-V -p) c1l;jJl y .rLJl: e)7

u. 1r:^:.,\t 1/s,oirJu, ,/l)l ( * j\ 6 e-vJ co;;Jl g'

.i'At^;* ig q,6rt1;/t a

P, " c"J-r a_Ar Nt "

J'-v u P' ,_-)\:rJr

,9):v

51

Page 62: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

A|-Zarkasyi berkata: "Harim atau perkara yang mengelilingi iniada di dalam perkara wajib, haram dan makruh. Setiap yang

haram itu ada perkara-perkara yang mengelilinginya, yang mana

hukumnya tetap haram".

Harim ialah apa yang mengelilingi perkara haram itu; sepertidua belah paha yang mengelilingi aurat besar.

Apa sahaja perkara wajib yang tidak sempurna kecualidengannya, maka ia adalah wajib.

Oleh itu, wajiblah membasuh sebahagian leher dan kepala ketikamembasuh muka, membasuh sebahagian anggota lengan (iaituyang sebelah atas siku ketika membasuh lengan hingga ke siku).

Waj ib menutup sebahagian dari pusat dan lutut ketika menutupaurat bagi lelaki, sebahagian muka ketika menutup kepala bagiperempuan.

Haram bersedapan di antara pusat dan lutut ketika haid kerana

haramnya (memasukkan zakar) ke faraj ketika itu.

{

52

Page 63: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

:ar-,kJl o.tctaJt

'ei)ilu- lt ,y\3 ;*'c li;i g,zvrsl.,.-.

' qv f$, e, 6:b(|ys,t;Ai'Jhii

.):

.qt 4t J.r'tll ;|-*l-t; & rv.rul,!t )c.;rt;9l g c-l*r

ijk ,16r,*)"1 qf ; ,tt-h.,, rG i ,,*: -):

'/ l,/r';;'Jj, .+-r;ltLJ'/

,rp 'tii flr)l e ,,*:'-)5o

(, '/''+,P''{ vt-\a;i:tJ

j14c,(f -l.:Le,- I c!

,;'-s(kt 4'J*'L gJ ::J ,Je

t"

bfh'tu "

*rtJ p'r t Mtt/r ?'4 t' 9\'li l*|,4V

P: .,

"4LG! ',y J:lrY<jr JL&!",;qw, ;i' -.t;+ b.,u1 /

$,p At,,Jh e)i, L" ia.eJj ,-f

,f +# ,VryJ ,aj'}Lt JidJ cuyt)\ ,* (-r.l\t".../i'od^r'l;t

t^f {,*Jr J*.Jr)r

*>ta)/;:,r,d A) ,dt* G6il:JLt t L" :osJ;1

?G'j)l C, eU; i a*--)t Jfr i Jtt .r!-r ct',ti JLb.J\i

: orrtrll 6JetnJl

.* u- c;LJ=t & J*) rU/ , /-

,rlilr :!3i ir'i Aj ,e2\jl & &1 jv t/, :Ws

53

Page 64: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

DIMASUKKAN SALAH SATU KEPADA YAILG IATN.

KAEDAFI KESEMBILAN:

APABILA BERHIMPUN DUA PERKARA SEJENIS DANTIDAK BERBEZA MAKSUDNY KEBIASAANNYA

Di antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ini ialah:

1. Apabila berkumpul di antara hadas kecil dan hadas besar,

sudah memadai untuk mengangkat hadas kecil. Iaitu tidak perluberwudhuk lagi untuk mendirikan solat dan lainnya menurut

Vurhg! .$yufi.. Begitu juga jika berkumpul di antara hadas

besar dan haid, maka memadai mandi hadas besar sekalisahaja.

2. Jika seorang yang di dalam ihram bersedapan pada selain faraj,maka diwajibkan keatasnya membayar diat. Jika sekiranya iaberjimak maka wajib ke atasnya kaffarah mengikut pendapat

yang Ashah.

3. Jika seseorang menyetubuhi di siang hari bulan Ramadhan

sebanyak dua kali, maka kali yang kedua itu tidak mewajibkankaffarah lagi, kerana ia tidak bertembung dengan puasa.

Berbeza hukumnya jika ia melakukan persetubuhan buat kalikedua ketika dalam ihram, maka dalam kes ini wajib ke atasnya

seekor kambing.

I{ABDAFi I{ESEPULUH:

MBNGAMALKAN SBSUATU UCAPAN LEBIH UTAMAiDi antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ini ialah:

t. Seseorang mewasiatkan sebiji dari dua gendang kepunyaannya,

satunya gendang laghw (gendang yang digunakan untukperkara melalaikan) dan yang satu lagi gendang perang. Makawasiat itu sah, sebagai mengambil yang harus. Perkara itudinyatakan oleh Imam Syafie sendiri.

Seseorang mewakafkan harta kepada anak-anaknya, sedangkan

waktu itu semua anak-anaknya telah meninggal dunia" Yangmasih masih hidup hanya anak kepada anak-anaknya (cucu).Maka dengan kaedah tersebut, harta wakaf tersebut jatuh

kepada cucu-cucunya menurut Imam al-Rafie.

2.

54

Page 65: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

(, )Jl) cJ"+lJ

Lr-,;\ *'t o1'

|z z :, '. ,zo. o.a-"-e\->--l c\i9 P

. o-I -te c a.\)l

aVt- .'.',\l a)i &-J'J-l

c o: n9 ,*,U\('v

I

): ca'\-t-b

ctJg

jL^; ,-t'

:a J;^9 q:t-J-t o-rst'alt

";;&Lii,y'),'J\i

;aotr. l tn . '. .lif^cy o); cffi

o,l .

A (dq- A\S ca*t" ,,J\-l ciL*:Jl; cC;*j\1

- +" iv\ g;-i_f ::-Jt ft ,rp i* J)''G',1

o

, \-,'ro tO:f

4)Jl ?6:u

'ujtzjieYo O / O/ /

,:du':Jti;

'io t\ Ju

'rA

a^J: * & u'P ( .t#, 4Id^+ J-Jr.A

U j\t 4ji <,Uf *I+ t*s ';^:Jt Cf U!-r

.4Jt, ejl,^ ;Jl^

oL^, :*la,cJl Jt-, \S S

,G;Ak re ctr)t/

v

; \-,

l,P+

4-l\-.*o

C

L"

c+i

,t'J\',!, /- t . lr.4l-ij \-9

(A-^A:J )

1.1

*Jl" d +! .il\- a J;g e]t .-b j a,!i .e]llr

."c/' JU u

Page 66: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

KAEDAH KE SEBEIAS:

HAK MENDAPATKAN HASIL DISEBABKAI\KESANGGUPAN MENGGANTI RUGI

Hadis Sahih, dikeluarkan oleh Syafie, Ahmad, Abu Daud, al-Tarmtz| al-Nasaie, Ibn Majah dan Ibn Hibban daripada hadisAishah RA. Secara lengkapnya hadis tersebut berbunyi:

"Seorang lelaki telah menjual hambanya, lalu hamba itu tinggalbersama pembeli tersebut untuk beberapa hari. Selepas itu,pembeli tersebut mendapati cacat atau kekurangan pada hambayang dibelinya itu. Ia mengadu kepada l,{abi S.A.W., dengan itul{abi S.A.W. mengembalikan hamba tersebut kepada penjualasal. Penjual itu berkata: Wahai Rasulullah! Ia (pembeli) telahmengambil faedah daripada hambaku ini. Nabi S.A.W.bersabda: Hak mendapatkan hasil disebabkan kesanggupanmengganti rugi"

Abu Ubaid berkata: al-Kharaj dalam hadis tersebut ialah hasilhamba yang dibeli oleh seorang lelaki, lalu diambil manfaatolehnya buat satu tempoh, kemudian ia menemui kekuranganpada hamba tersebut yang disembunyikan oleh si penjual.Kemudian lelaki tersebut rnengembalikan hamba yang dibelinyakepada penjual asal dan mengambil wang balik. Makaberhubung dengan manfaat yang diperolehinya dari hambatersebut sepanjang beberapa hari bersamanya itu tidak dikiraapa-apa kerana ia berada di dalam jaminan penjual. Jika rosak iamaka rosaklah harta yang diperolehi penjual hasil menjualhamba tersebut.

56

Page 67: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

I

;ir 'r6*Vo ob'r'a G :6 J;g UtfJl'!'l ,,d ,,1 , '' o

t-gzg--.3,-,ry*Jl

o;.gkJt

z J o .r r. f,x,yCJF'

dntl Jl L)l-ill)r, I )?r t \,/ ^V"xP gOlC I /

'rlJt q1L;.'v

:641 ,t* Y cl-t-* {F ws}co-1QlJl C CJJ| --rLp.:-,| :Q;^i

!;: c,>lj-,Al ,W C, ?AjlJ ,1LlL, ,$ll ,djJ.u,lrI*-9 r

TJ

il_h

-'^.,Atq

ct

At

!l ;

tCtl"

4l$L,/7

(A.aV

_tff

.r1l C! ,* J piltt ,*t cs)rtl :rI" ,t:!l ;)l^p

qlt ,futl"',dJJi dJ) t+ 6is ,bt-r

,+r+)t ,s4t -r-'Jt 'iVb,g-4t !t: lo;!yi'/wi I

I il't

1",;t)r C, t;*;lt iliJl JWY --,L:*ly

.6r^ar ?Jld./ .;Y- ,t' 6sr,"tll ,3 \{$f*:t. I'baP.g

tt' Wsr c"plr CKs ,t+-Jl q\ A, ;$t *l-{:,eAt .jl.- ;;It ;Y-p !.ll,{ :Ws .bf A .-j>\t

.l-db,i d./ .jY- U V:r

57

Page 68: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

2.

KAEDAH KE DUA BETAS:

KELUAR DARIPADA KHILAF DIGALAKKAN

Hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ini teramatbanyak, antaranya:

1. Digalakkan supaya menggosok anggota wudhuk ketikaberwudhuk.

Digalakkan meratakan keseluruhan kepala ketika menyapukepala.

Membasuh mani dengan air.

Menqadha sembahyang yang luput secara teratur, tidaksembahyang tunai di belakang orang yang sembahyangqadha, dan sebaliknya. Menunaikan sembahyang qasarketika musafir yang jaraknya melebihi tiga marhalah danmeninggalkan sembahyang qqsor ketika musafir kurangdari tiga marhalah. Semua itu kerana keluar dari khilafmereka yang mewajibkannya.

5. Makruh menggunakan helah dalam riba dan nikaha -wuhall_{, kerana keluar daripada mereka yang

mengharamkannya.

6. Makruh mendirikan solat berseorangan di belakang saf,kerana keluar dari khilaf orang yang membatalkannya.

t3"1 l{0noq\. brltr\.,ilp yola Lnv4 (ttvat4nlaL< 3)

5B

/

Page 69: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

:o );^e ;ij\dl oJekjl

'f#r,..-fJ{*'"

,\::& o>3,o i ,*n 1* l;l J^'Jl e\Il cuJl

c.;)t-- )L 11J]*-o 1 ol'r+l jslJl J'^-:"'l j::tlQ31

u-*\dJl-, cai\: rU)t J) cq*il) guill i ;-;A\ o\ Ol|tt

drr

t-f )

car;l ;ll

JJ c\ai Je-Jr gc f^rJ ;)\-4Jl J+ 'Lll )r)J

c*- jt ,,,,o-r;)\ e- A L:t Y U):e'U'.d!i t-€J=li s\r e

U

.q f^L,..1 c-- cL€lL+ ! torUi

59

Page 70: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

KAEDAH KE TIGA BET,AS:

ME,NIOLAK DAKWAAI\ LEBIH KT]AT DARIPADA

1.

MENDAKWA

Air Mustamal yang dikumpul menjadi jumlah dua kolahberubah menjadi suci. Namun diperselisihkan oleh ulama"'fetapi air yang semenjak asalnya mencukupi jumlah duakolah disepakati kesuciannya. Air yang mencukupi duakolah semenjak asalnya itu bererti menolak dan air yangmencukupi dua kolah setelah menjadi mustamal membawaerti mengangkat. Lantaran menolak itu lebih kuat daripadamengangkat.

Seorang suami berhak menegah isterinya menunaikan hajiyang fardhu, dan sekiranya si isteri telah pun mulaberihram, yakni telah masuk ke dalam ibadat haji, makahukum isterinya bertahlil ada dua pendapat.

Seorang yang bertayammum menjumpai air sebelummendirikan solat, maka ia ditegah dari menunaikan solat(sehinggalah ia berwudhuk), namun jika menjumpai atrketika sedang mendirikan solat, maka solatnya tidakterbatal.

2.

,)1

60

Page 71: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

:sJ;^e er.f$l 6"rskJt

"s/rirrh? l ie;|r'

,f-tA ,r*[,J,lV"-'"i(dJca[-tJt & JituJlJ ctD[ C4', c.h;Jt1 'giJ]l 'reAt U

,;C;r o;L>l a>i,,Io g^Jl UfJ ,*Jl F\: cL^-fl lts

p ;:E cY co-,1ta!Jl JK"l g, cG iru f! ;1-4Jl !; iL':

c.:i;Jl a") f.^iJl +"ji. a.'\ ry''-dtt tq-/! *."iJl a-q:'^'l

.ar'tJl !V tt-^^eil o:Lell **S

61

Page 72: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

KAEDAFI KE EMPAT BEIAS:

RUKHSAH TIDAK BOLtrH DIHUBUNGKAN DENGANMAKSIAT

Seseorang yang bermusafir dalam maksiat atau atas tujuanmaksiat tidak diharuskan basinva ala-apa rukhsah; samada'qoro,r, jamak,Lerbuka puAsa,

tit.nyupu *uru, inendirikan solatsunat atas - kenderaan, rireninggalkan solat jumaat, inakan

1bangkai, begitu juga dengan tayammum menurut apa yangdipilih oleh Imam Subki, berdosa meninggalkan solat sepertidosanya seorang yang meninggalkan solat dalam keadaan iaboleh bersuci (yakni berwudhuk tanpa perlu tayammum). Hal inikerana ia masih mampu bertaubat. Menurut pendapat yang sahihdia hendaklah bertayammum kerana hormatkan waktu, dan

wajib mengulangi sembahyang kerana enggan bertaubat.

62

Page 73: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

:9J':^9 a--,.l&l 6-l.9kj1

"i'*Jb L:\3! ..11.1,sez 1r1

:Wsj d)

t:&u, onlf

:6-t-eti W v-j_l

tf) :Wsj L-f )

J-r{l"

-t- I)bc

4o ;\ tp -f Jl G r-.r

CJr -;-F J J'-r./,"lJ\ qFs

:-t' i gUr-r 'ra;Jt :l-F J dJ-j, .+ fu)l qFss

.C*Il o* c"\,e-i;! .g d-L. ._/,-|-Jl qrs:

:o t:^-e a-rLJl oJ.cUJl

o

"4U:-frta;+

.rt^; ')* e -* rtL s\,*Q P j:W: -r

Ct^*)l $L d -,L+

.,€ 4r-4 )e c;lr,-tl

Page 74: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

{

KAEDAH KE LNNq BEI-AS:

RUKHSAH TIDAK DIHUBUNGKAN T}trNGAN

Di

1.

2.

11

KERAGTJAI\

antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ini ialah:

wajib membasuh kedua-dua belah kaki jika ia ragu adakahdiharuskan baginya menyapu khuf.

wajib mendirikan solat secara fb?it1{Y"gi orang yang raguadakah diharuskan qasar untuknya.wajib membasuh kedua belak kaki bagi orang yang raguatau syak yang tempoh sapuannya telahpun tamat.

KAEDAH KE ENAM BEI,AS:

REDHAKAN SESUATU BERERTI REDHA APA YANGLAHIR DARIPADANYA

Sama dengan kaedah yang berbunyi: "Kejadian akibatdaripada sesuatu yang diizinkan tiada pengaruh baginya".

Di antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ini ialah:

l. Sekiranya seseoiang dipotong tangannya kerana h.admencuri atau qisas pada anggotanya,, kemudian anggotatersebut merebak, tidak ada jaminan dan anti rugi.

Seorang yang memakai wangi-wangian sebelum iamemulakan Ihram, namun selepas itu wangian itu merebakke tempat lain setelah berihram. Ia tidak dikenakanmembayar fidyah.

2.

N

ilr

*i

il

64

Page 75: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

:oJ.:,9;,qtJl oJ.okJl

"?\;;t Cl\d ii31r'"

:J6 IdJ-*1; c^ilti 'r13'',,.,,)'

a'>1 ;*'i U *.t{5tt Ott -)s -*Vl .l q 169- cau lslsi 'lt-f

: a t:^e a;..UJ I o Je ta} 1

'i';t #qli^! i''

i ,*\ ,b ) ;re ,5*' -J l$-r r,",S "f'hll.+

oJ\r,_r ,d u>U! 1i ca:a 3'e-o & r; J\c,L'Li r6J'l bi*'"

-) t/ j>V. c.-l)\-- 1 c+i[^*b I drJ' &;rr;Jr C,

, J-U: .l>i

CLa" f* / c6KJt J ,Jlii:^^'Yl -u-e

I ,p)(.Jt a 6,+. l:,-,LIl ,e

hj-,,1

.^rCt ct<- j:

a J* ): .t^I,i

.C.t!l J o-,L- ,W

65

Page 76: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

{

KAEDAFI KE TUJUH BETAS:

PtrRTANYAAN HARUS DIKEMBALIKAN DALAMJAWAPAN

1. Jika ditanya, apakah engkau telah menceraikan isterimu?Dia menjawab: Ya. Maka jawapannya itu adalahpengakuan kepada pertanyaan yang diajukan kepadanya.Maka ia mesti dikira dan diterima dari sudut maknazahrcnya walaupun ia berbohong.

KAEDAH KE I-APAN BEI-AS:

ORANG YANG DIAM TIDAK BOLEH DINISBAHKANKEPADANYA SBSEBUAH KATA

t. Jika seseorang membisu mengenai hamba perempuannyadisetubuhi, maka tindakannya membisu itu tidak akanmenggugurkan mahar.

2. Seseorang yang mendiamkan diri terhadap kerosakanhartanya, bukan sebagai keizinan. Maka tidak gugur hakjaminan atau ganti rugi menurut sepakat ulama.

, Sebaliknya jika ia mengizinkan, tidak ada ganti rugi.

3. Jika janda berdiam diri ketika diminta izin untukmenikahinya, maka tidak boleh dianggap yang ianyamengizinkan.

66

Page 77: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

:a ):^9 at-,trJl oJ.ckJl

."#!'Fitk ,iq'Fitk

p ,* !-o\" - W oil ..r.e-,, - a;iU W ilP ^J4\

c,juJl ;)\.p ,t' -,+)t ,P l-r-eti &:Jl ;>\4 )

.-r-sUJt ,;" a'd\ J^e

t

'( ,t 'op

c?, prjJ.,

,kjt a F\ ;jt,j* rtt i u: (& oll-l) l'A*:.plJr, $Jtt.,qJl ;'t-J

.or;Jr A Pi .r.<Jl rlily

:ts jtlal I 6JeUJl

olo ' 'bili 6,i6,'J,t",,f;:j(,#:;,{Fi

J! .E"^'- '* f-, .5*Jl g;J'jl! c'-/

:oy\3 ,w)\ $L) ,i\!*'t, y.\ 't'-'f i 'Jt

Page 78: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

KAEDA}{ KE SEMBILAN BETAS:

T-EBIH BANYAK DILAKUKAN LEBIH BANYAK

2.

KEUTAMAANNYA

Kaedah ini berasaskan sabda Baginda S.A.W. kepada SaidatinaAishah: "Ganjaran pahalamu berdasarkan kadar ttsahamu".(Riwayat Muslim).

t. Oleh itu sembahyang witir yang dikerjakan secara

berasingan lebih baik lebih utama daripada melakukannyasecara bersambung-sambung kerana lebihnya di situ niat,takbir dan salam.

Solat sunat yang dilakukan secara berdiri lebih baikdaripada solat sunat yang dilakukan secara duduk, dansolat sunat secara duduk lebih baik daripada berbaring.

3. Melakukan ibadat haji dan umrah secara berasingan, iaituhaji frad lebih utama daripada mengerjakan secara

serentak, atau dinamakan haji qiran.

KAEDAI-I KE DUA PULUH:

FE,RBUATAN MENCANGKUPI KEPtrNTINGAN UMUMLEBIH UTAMA DARIPADA KEPENTINGAN SEI..{DIRT

Abu Ishaq, Imam Haramain dan ayahnya pernah berkata:"Amalan fardhu kifayah itu lebih utama daripada amalan fardhu'ain. Hal itu kerana amalan fardhu kifayah dapat menggugurkankewaj ipan masyarakat dan umat.

Imam Syafie berkata: "Menuntut ilmu lebih baik dari solatsunat".

6B

Page 79: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

:ojpl3 tu")tll o-tlt"eJl

";i3t ',y,Pib?r'

. 6t, ./ ll

?PI

f ^Sc' 6'J" :ij ,f #- t+ W JU

(gJt {l ol-2-2; :'"fr&f+}tU.i;iJ+.:H! f!* +." "irr p :a;yr Ju :W)t lL,! Ju

.:t,-,dl .:ly, & 4l- uAl-ll wl:, .l!i c*)r,: F,b-:J tt ii*-p;

*X ^irt J-yrLf :+S €:GJr otlu 'ut-ij Y.,rrt$3

,p"Jt J:4 c fu.*'o'rfr u" :,42, *".1, Jti"t;E Jk ,*Uj s'ri J'r,li- A"Us,s'ri";r J?

nt?. t. o. 1.. o i . o o/ o Gl.'oly 4+;;ra.-, 6,>l

;**;, I ,yll "|+u;

,o-b a, e-nL,P,p' $fr& 4; u"'rill ii ar,-ilt ,rrb"

.4-> r) r /rl*JJVe

JI(.>t

/ -/ Oo.f. ",oy.,lil!

//'.. ./'c/ ./ t ,/l-ra j;,Vt cos-e j W j

69

Page 80: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

{ti

$ii

I

:

lr

KAEDAH KE DUA PULUH SATU:

AMALAN FARDHU LtrBIH UTAMA DARTPADA SUNAT

Sabda Nabi S.A. W. menceritakan tentang Tuhannya: "Tidaksama amalan orang-orang yang memperdekatkan diri merekakepadaku yang sama dengan apa yang telah aku fardhukan ke

atas mereka". (Riwayat Bukhari)

Berkata Imam Haramain; memetik kata-kata para imam sebagaiberkata: "Allah mengkhususkan kepada Nabi S.A.W. dengansesuatu amalan fardhu atas sebab mengagungkan ganjarannya.Sesungguhnya ganjaran pahala melaksanakan amalan fardhu itulebih besar dari ganjaran amalan sunat sebanyak tujuh puluhgandaan".

Memetik Salman al-farisi berkata: "Rasulullah S.A.W. suatuketika di bulan Ramadhan pernah berkata: Siapamenghampirkan dirinya kepada Allah S.W.T. di bulanRamadhan dengan melakukan sesuatu kebaikan, adalah iadengan itu bagaikan telah melakukan satu ibadat fardhu padabulan selain Ramadhan. Siapa yang rnengerjakan satu fardhupada bulan Ramadhan, ia bagaikan telah melakukan tujuh puluhfardhu pada bulan-trulan selain Ramadhan".

70

Page 81: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

:,ljr.rJr1 ajtdl o'r'cLalt

a-gL+ L4 C-e L-# o.r-et''i oi-o t"*'U!l Cf" C Ju

.4{l '1k 9"i;|fil ds cV\---e\ a:o;1a;* Jt*' \'eJ" Cf-)

cQ.*;L- ;)\*Jl A P3\ i'ir c) i> J ;y"aJl : Q-"),

b|) ,st'

q*rt aot1Jiu ,q,rY dE'J a'";lt k# C1-'J^' ..r!j

toA:-t

o.(a,f-/3

rD.

-l(o SF U,,/

,J ' . ,q)-ae

'J;:t -ra:Jr J, e$,''tYb :k""-r

a,"ao(; !6's '4,'aiti'\ 4 3k

.-r-.:-If U ,lr-) \'rf, J4'\ +:b|Tg'//'

7l

Page 82: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

rKAEDAFI KE DUA PULUH DUA

KELEBTHAN BERKAITAN DIRI TBADAT LEtsIfI UTAMADARIPADA YAI\G BERKAITAN DENGAN TEMPATNYA.

Menjelaskan perkara itu, Imamal-Muhazzab'. Kaedah ini sangatpara ulama Mazhab Syafie.

Beberapa masalah masyhur telah

Nawawi berkata dalam Syarahpenting seperli dinyatakan oleh

terbentuk dari kaedah ini:

l. Sembahyang di dalam Kaabah lebih utama dart

sembahyang di luar Kaabah. Sekiranya di dalam Kaabah

tidak ada orang untuk didirikan solat jemaah bersama

mereka, sebaliknya terdapat orang diluar Kaabah, maka

menunaikan solat di luar Kaabah secara berjemaah itulebih utama.

Sembahyang di masjid itu lebih utama dari sembahyang di

tempat lain. Sekiranya di dalam masjid tidak ada orang

untuk didirikan solat jemaah bersama mereka, sebaliknya

terdapat orang di selain masjid, maka menunaikan solat di

selain masjid secara berjemaah itu lebih utama.

2.

1

II

I,Ii{

72

Page 83: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

E€

- n-6t 1 .l.1zo!(Ps Y. x;)

+\jrl" t/Jo (-f ki" -fsC )f !)';-v A'iv 6"

:r 3Jn 1

!+6."'+':i.i

Jtr,#;F"'r-L"J )V

)L(>

W:

"La t,".Vy i:"K-' dr* ( e )

lr! G"F,-rtS 6" 'dr" (Psll e| tfuc.>q,'J J

.Y q J

: rl;p"Jtj cJtCt a;.stnJ t

" t--rl3ll/

ik-"-r .vtr;t5't * I i cur)t U !t CP :t-6;"

tJ.t ;f\ ?_r) :Ws .fl/t Gp & :y-r-J-t a"u!

/J

Page 84: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

KAEDAH KE DUA PULUH TIGA

WAJIB TIDAK BOLEH DITINGGALKAN MELAINKANKERANA WAJIB

Dengan maksud yang sama dikatakan juga:

KAEDAH: Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkankerana sunat.

KAEDAH: Sesuatu yang rnesti tidak boleh ditinggalkankecuali kerana yang mesti.

KAEDAH: Yang harus sekiranya tidak dilakukan tidakboleh menjadi dalil atas kewajipannya.

KAEDAH: Apa-apa tegahan apabila diharuskan menjadiwajib.

Pecahan hukum yang terbentuk dari kaedah tersebut:

1. Memotong tangan dalam kes mencuri sekiranya tidakwajib maka melaksanakannya adalah haram.

2. Menjatuhkan hukuman hudud ke atas penjenayah, sekiranya tidak wajib maka melaksanakannya adalah

haram.

3. Memakan bangkai bagi mereka yang dalam keadaanterdesak (dharurat) sekiranya tidak wajib makamelakukannya adalah haram.

74

Page 85: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

o ' ' "";1 l',J,,bi -u2'rIA''Y-*LJ--"

oiro' ) 7-:{,/

Js r..(": < e'it'd.'qfL

:6sf W3,d))tt^Tt,il;urr>P, gt'jr & '* ) trt+dlt.,;Guir 1t/lJ

e +a-qJ -.',

I

. , t,jll)- J

',1 , , /) /Jlll aA q..JJ

: rl_9r":^rJlJ Ar{tjI oJetaJI

"ai3loL.W1J;i L*! )

.!j'*- ll' ''r")- i'i'lt'&\

;sri Fts{i ,p;i;';r'n'*V ,(tf- J;\t3A bit |lr r,j

.,+lt , iL $)- u: yfJ / f .z

75

Page 86: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

l

iI*

fk

KAtrI]AH KE DUA Pi.iLUT{ EMPAT':

SE,SUA'TI] I}TSEBAtsKANI KEKT{TJS USAI{NVAMEWAJTBK4I{_I}IIA ptrRKARA I_EBXH BtrSAR. TIDAK&'r[twA.tIBKAI\ ilLrA PqRKARA {,AtN VAI\G _Ltrts[ryKECIL DIStrBABKAN KEuMUMAf,tNt'A.

IJerhubung perkara itu. al-Rafre menjelaskan: ferdapat beberapahukum furu' yang terhasil dari kaedah tersebut, antaranya:

I . Tidak dir.vaj ibkan hukuma n Ta 'zir ke atas pen zina clengansebab bersentuhan dan bersekedudukan kerana telahdijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada T'azir keatasnya, iaitu hukuman had (samada sebatan atau rejam)

2. Keluar mani tidak mewajibkan wudhuk mengikut eaulyang Sahih atas alasan ianya sesuatu yang keir-rar daripadaqubul. Hal ini kerana keluarnya mani itu telah mewajibkansesuatu yang lebih besar daripada wudhuk, iaitu mandi.

3 . Zina Muhs in tidak mewaj ibkan sebatan disebabkeumumannya zina, bercanggah pula hukumnya denganapa yang diputuskan oleh Ibn Munzir.

76

Page 87: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

r*

: dlr-*J l-9 i--,ot}t ;-tgtrJt

' 9'icu;'4 6 Jt ?:rrX 9'Fr;'4 s'

.'rtrt/1 /7,,,//

.,o*rr eYj-Aty ,a!:Js ?,tjt]+ 4 ) ,t:,t.1.1

.Jew J4 {'<!/tr'

ca,*)r J, i JG +i,.LU

y- Y c;-rJy,*Il Jr,',f

,6fs qplJ:Jtt ,) )

.,/L I --!

aJ "f b q^^'

,/ s ,' r' ,

.2l.; o-Jt, 144 Ji/.'

, '-', rr rf lr/<-a: q dJUv,-J(, ,,..i't JK,

0f)

.;-rJt Jt* Ct4 ), ,rAr,

,. rg,).&Jdr.? "e o), ,9 r\' o" J15 l

Page 88: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

iilEDA}{ KE DUA PULUH LIMA

AP,\ YAI\G SABTT DENGAI{ SYARAK NIDAHULTJKANDARIPADA APA YANG SABIT DtrI\GAI\ SYARAT

Tidak sah bernazar sesuatu yang waj ib, seperli bernazarmendirikan solat jumuat, soiat lima waktu, berpuasa, cJarr

umpamanya kerana ia tidak ubah seperli perbuatanrnenyediakan benda yang telah sedia ada.

' !: , t]]l,l . ",,l f.rr At.hr,v t .. h I I ry.rl,til., ,), ,1,. r,t1[ ')

Jika dikatakan. Saya ceraikan awak dan saya akan'berikanawak seribu ringgit dengan syarat saya berhak rnerujukawak. Maka ungkapannya seribu itu tidak diambil kira,dan ia tetap mendapat hak merujuk semula. Hal tersebutkerana wang itu sabit dengan syarat sedangkan hakmerujuk sabit dengan tY:T?*;it-^'tt01^ - JL54 .' :7 r1\i t\' j'o

Janj i seseorang tuan kepada hambanya yang telahdisetubuhi dan mengandung anaknya bahawa La (hambatersebut) akan merdeka setelah ia (tuannya) meninggaldunia adalah tidak sah. Hal ini kerana hamba perempuantersebut dengan sebab kematian tuannya, dan daiam masayang sama menjadi seorang ibu kepada anak tuannyadengan tersendirinya akan mendapat status amahmudabbarah yang tidak boleh dijual. Status tersebut akandiperolehinya dengan sebab syarak. Maka j at : i tuannyatadi tidak diambil kira kerana sesuatu yang sabit dengansyarak didahulukan daripada sesuatu yang sabit dengansebab syarat.

Knlqu v oJ, l 14 a,,v nl pvtn hnulah ilVvt wtvgzt B

7B

Page 89: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

"6iLdr ??iia;"rr ??

.-tif, c;-ro:!l Ol:lS<,.rr>\Il .:YT )t3l f f

ti (t')

: rl3r:^*l 13 i-^':UJ t o.r"sl4l t

ot/ ll\.o

,E-rt')i;r't ctyLl'1

,u-y.)\ itl ,V., trVi ,l*

r-1

:t; j;laJt; a+LJl oJetaJI

"6jf'u;!?? 3\Wr7?.6"!l' Ca;tr'j'L3Pi'rv

,Jnt4ii ,-rqts ,h ) ./..tl (* :,y;

//4'J .,tjltf

0

jV'S c),\ jll cq-.iUi

.!riC-v '''f

t=- ! cjtyJt -p &Jl p)*!r Cbb Sprt$)::i,

JI f-\- {*,,s :\ F F: ca;rLJl ;jQt'iYl}.4_yts JL.i ;x\ U; U .:6; rt :i

fv\:,; j*;Jl

p).r)l

.' trr:'lil)/ J

;-oi s col^,,, )\ j .,;,"KJt ol;L-r , dld]j b\)kV ft c"J,.Jl Jui'lr

;$t:} " : o'\s'ot2rar o ln

t

II

79

ll r t

. dJ-b

Page 90: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

KAEDAFI KE DUA PULUH ENAM:

StrSUATU YANG HARAM MENGGUNAKANNYA HARAM}IEMPEROLEHII\{YA

Dengan sebab itu haram memperolehi alat-aIat yang melalaikanberupa bekas makanan atau minurnan diperbuai daripada emasCan perak, anjing bagi orang yang tidak menggunakannya untukmemburu, babi, perempuan jalang, arak, sutera. dan perhiasanemas bagi lelaki"

Bagi saya (Sheikh Nuruddin al-Banjari): Begitu j,tgu denganmenubuhkan bank-bank yang mengamalkan riba, tempat-tempatmaksiat, cabarate, menghasilkan filem-filem yang merangsangnafsu, lebih-lebih lagi filem lucah, foto bogel, setiap tindakkanatau jalan membawa kepada perkara hina, dan melakukanperkara-perkara yang diharamkan Allah SWT.

KAEDAFI KE DUA PULUH TUUH:

SESUATU YANG HARAM MEMPEROLEH HARAMMEMBEruNYA

Seperti hasil riba, hasil aktiviti pelacuran, upah tenung nasib,hasil rasuah, upah meratap jenazah, upah memainkan aiat muzik)'ang diharamkan, dan hasil pekerjaan fasiq. Mengambil danmemberi hasil-hasil tersebut hukumnya adalah haram.

Terdapat satu kaedah yang hampir dengan kaedah ini ialah:"sesuatu yang haram mengerjakannya maka haramlahmemintanya".

BO

Page 91: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

41'.JU_

.\r!, aiz Lv4 a\o'g'21t\.

.J>l'q4

r,-r3t

t-1

o lt

,f-t1.ofn')-fr

,t4:I

';

)

. , 'l'qf,y /b t

.sJ-09

'-o q

,-

Lll" -,l

'rA'-*. 1'q, //,a . \\

.,i J,r,d 5 .ry'' ,

o//zl

Aitii tj u:3. J IJ:

z ( a>r' 4*.Aa)?\^y-

\ / ',''

B1

i6 j))q(\,.-'),7.'

, )'')'41'

: o-9-l*Jl-9 ir*.,LCl 6JeUJl

yuV 6*f c "{'9o,zlJ - \W

C^^'o ) I( (J-.- 1',

2,-l )/J 'Jv a^i V / t*\!', 1

J; U u)t ..^I(JteJ

,irAt

: rljr.UJt3 a:rEJl oJtUJl

S,#''*Lr6'tl, "l'-!l',t\t i

bl;t :l:; )Li cr--'*t.'L c}l." i:! iL.It'l/

:dJDIUJI o'r-eUcJt

JGj e,Wr i3 ," r^;*)\

.//,\J-\,')k\,Wi

/ a (,' .rV tdj'

::jlb: Ll'_i

4,i €-)L

!'J |&h'

l),

,U-J-\ x- )J,L_'( -^ -:/)

'o1\l" ^J'c.-

, ,-6'atj '

.1

t

.c."a!t ;

1 ;:f"

:W:j,-f). 'u n /

,!t jlL 'r!,

l-)"'"'64

rjt9,

/

'P t "*+' rV c'b

..rr)l JuJl Jv; :Wi ';i-'l corL

Page 92: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

Ii{EDAH KE DUA PULUH IAPAN.

\ ANG STXsT]K TIDAK BOLEH T}ISIBUKKAN LAGT

Jika ia menggadai sesuatu sebagai jaminan hutang, kemudiania ingin jadikan barang yang digadaikanya itu sebagaijaminan hutang lain, maka ianya tidak boleh menurut QaulJadid.

l. Tidak boleh bagi orang yang berada di Mina untuk berihramUmrah kerana ia sibuk dengan ibadat melontar dan

bermalam.

Tidak boleh seseorang itu menandatangani dua kontrakbekerja di tempat yang berlainan dalam satu masayang sama.

KAEDAI_I KE DUA PULUH SEMBII.AN:

YANG SUDAH DIBESARKAN TIDAK BOLEH DIBEFARKAN

1. Tidak disyariatkan bertiga-tiga pada basuhan-basuhan anjing(sebagaimana yang disunatkan pada najis mutawassitah),

berbeza pula apa yang dinyatakan di dalam al-Syamil al-Shaghir.

2. Sumpah yang telah Cikuatkan dengan penyaksian terhadap

Allah sudah tidak ada lagi penguat lain selainnya. Iaitu tidak

ciisyariatkan dengan memberatkan sesuatu sumpah dengan

sumpah.

I{AEDAH KE TIGA PULIJH:

MEMPEROLEHNYA

Di antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ini ialah:

1. Jika arak berubah menjadi cuka dengan sebab meletakkansesuatau ke dalamnya, maka ia tidak jugu suci.

2. Jika keldai disembelih atas tujuan ingin mengambil kulitnyamaka ianya tidak harus.

3. Membunuh penirrggal harta warisan meinbuatkan si

pembunuhnya tertegah dari mendapat hak warisan.

SESIAPA YANG MENYEGERA MENDAPATKAN SESUATU

SEBELUM TIBA MAS

B2

Page 93: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

\.1 /. \'a-\\,lze4t i c*-z Y'' /

,*i.i''* ).Ci .Lt$l? 4LY. Q'rn\.!r-t(,OO)1)u*.',1 r'

: 0jD\rJ 13 +r"r$l o*etnJ I

,,;rdl,{,qy}m'"r, i lT\i,pt3r,v, # \ t-; )t , o'-

4rV ,;)t)i!3(A

*i; ""C,,U

tt'jt /-rj,,k h,vii

,a:rr :4 V, crllri"f \'1 (a[Jl C !(+)l/ -./ ;. J l '- - 7

o,r*-,,'LsFu''

: d;frv\rJt3 +jtdl oJetaJl

"r16it

cLVl ,i-1, ,* --,tJt, ,uclle;ll e.;a),\ u"gt )r{t

{lrr c 6-pf ibejt airir-

i uou.;t .J)r, U;\'jJ.c-!t $i U'l €A,

, j:;it,gd( i'iii ,l-tJ,j

(l

JI

.ut4 jiJt fuy, :-ilj

B3

Page 94: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

I{AEDAFI KE TIGA PULUH SATU:

SUNAT LEBIH LUAS (DILONGGARKAM DAruPADAFARDHU

Tidak wajib berdiri ketika menunaikan solat sunat, tidak wajibmenghadap ke arah kiblat ketika menunaikan solat sunat padamasa musafir, tidak perlu memperbaharui ijtihad dalam mencariarah kiblat ketika mendirikan solat sunat, tidak perlumemperbaharui tayammum untuk mendirikan solat sunat ke duadan seterusnya, dan tidak perlu berniat di malam hari untukmengerjakan puasa sunat.

I{AEDAH KE TIGA PULI.JH DUA

KUASA WALI KHAS LEBIH KUAT DARIPADA KUASAWALI AM

Seseorang Qadi atau Hakim tidak boleh bertindak secarakekuasaan penuh selagi Wali Khas dan kelayakannyamasih lagi wujud.

Sekiranya seorang wanita mengizinkan kepada wali khasuntuk mengahwinkan dirinya dengan lelaki yang tidaksekufu dengannya dan Wali Khas it], melaksanakanya,maka perkahwinan itu sah. Sebaliknya jika iamengizinkannya kepada hakim, maka perkahwinan itutidak sah mengikut yang al-Ashah.

Wali Khas atau khusus boleh meminla atau melaksanakanqisas atau memaafkan daripada mengambil diat secarapercuma. Namun imam atau hakim tidak boleh memaafkanSeCafa perOUma,

-

1.

2.

B4

Page 95: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

i ,/ :dJt>AlJ ,i*Dl ,j'-lcl,ils , o*r*, o1|r ,7.a-),..t) c--tt1)CI-Vv tl "

-o o . / ( (-:\Uu

-r;ur"-- sv ,'o'p? ;t*tq 6?^i" W{5,::,:.1

!or^q yttr dhan *rttht<ukrtr,t t tl_,'+,i^,fffltt'", Wsj ,-*

u!'r

.iX,ri,',)'#rpo',y:{ py*\l;l,tu\, Qpt tnmpu 1't't"f' o , -i.

':. ,,';t'J! ,e Y'ii U{Zlt e J,aKrt t }

;io",trv {&, iv '( ,&t l'-ii ,4t 3-, c.JJl

Jf, lrttuJ-> dtJ

i/,

r. 1 ,! / ro u rc ,P:a 4J I

. 't'J, ,

rl.,P

(t /

i 'J-eo*)\

o t o-n|,

)J"eJ,lJl.,it

"(*, Y

fIr

tt,

J,'f*'l ;AiC Jt, f cA)

i 1 / t' ' ,

Ol: c rl-i> cA-ol*,'

)l

\'{ i

fce/r! fK1 :+itJ. -r:p/,\'

\.r,rt ^('

,J.6'irb

.u=Al

j:Vy,r[l ;:t* t Jl .J-r+'l '"i,!!,'f c*)-as,.:rrJl

.1i5 )Al

: dJCvUJtj arqtJt 6-tgtiJt

!j ,rl-t!l oj.^,?lq11

" ' c i*Jt1 ,*luc11 $ilc+l.c.:Jl ?q*,!,/'

' t a .,, ' t

c-;;JJ a';Jl JtI Ju !-r.:.4;-> Jb.1 9t 4"tJ u--pl

lo

*J6+!r-:.-r)- jlS-:

il

t

tr

ilil

1*

B5

Page 96: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

)

1J.

I{AEDAH KE TIGA PULUH TIGA

TIDAK DIKIRA ZHANN YANG I.IYATA SALAHNYA

Seseorang yang menyangka bahawa ianya suci, lalumendirikan sembahy&ng, kemudian ternyata yang Lanyaberhadas, maka solatnya tidak sah. gc n bs+ durlAan ya { t>}ul

Seseorang yang menyangka bahawa waktu solat sudahmasuk, lalu mendirikan solat, kemudian ternyata bahawawaktu masih lagi beium masuk, maka solatnya tidak sah.

Seseorang yang menyangka bahawa air itu bersih, bolehbersuci dengannya, lalu ia berwuduk dengan menggunakanair itu, kemudian ternyata air itu bernajis, maka wuduknyatidak sah.

KAEDAH KE TIGA PULUH EMPAT:

MELAKUKAN PERKARA YANG BUKAN DIMAKSUDKANBERERTI BERPALING DARIPADA MAKSUD

l. Seseorans. bersumoah tidak akan memasuki sesebuahrumah, k;ttliffteH rdl *utuk dan berlegar di dalam rumahitu buat satu tempoh masa, maka ia telah dikira melanggarsumpah tersebut. Tetapi jika ia masuk bertujuanmengambil atau memindahkan barang untuk berpindahmaka perkara tersebut tidak mengapa.

2. Jika seorang rakan kongsi yang sepatutnya mempunyaihak membeli dari rakan kongsinya berkata kepada sipembeli lain ketika berjumpa: Berapa harga kamu beli?Kamu beli murah? Maka terbatallah haknya.

3. Jika seseorang menulis: "kamu tertalak..." kemudiandakwat habis, dan mengisinya. Lantas selepas itu beliaumenyambung ayatnya "...Jika sampai surat ini kepadakamu". Maka jika ia tidak memerlukan dakwat baru makatertalak isterinya serta merta, tetapi jika ia memerlukandakwat maka tidak tertalak selagi surat itu tidak sampaikepada isterinya.

rI

.:

I i!,

II

..6>*

r{II

tl

.

a

:I

86

Page 97: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

r{r( u4jr-

.41*

: dJbbJlJ a*6[!l o.tetaj,

"n, oil,\e,-.€ ,,e,r vl* .

.ol; .,,.Jr 'fir;\yj ,*.';ut?4).Ig '],'{'il5Yii

'd .,(1 J tb:dl u4 .v-'

: "+s,+a,ii-.\; &,'5, ir* ,;':i";

e,,u'ur '+J l-;ir l{i 'rK d :v/^Ly.t/

Vi^'l]i?'j|:jt yi;,,1i., ,b *lr ,2r'i i'.t,r\bo

? r$-r c*-tiuu'ri;i ,"€+ i*, g)'rrl "oi i+uli

'\t"l S

.o+il; q>v'&ioi "fu^J,')kr

!!,.,ijJt u.;.'ug'r;u

bi ,\ur b.,\

fl

il

$

{

, , , t /., .r . ,t . , r-/ / ,t- n /" ( ,t,

r,rlJt glhJ P,tr;:*,. JrUl JF- ,ri :a-'))\/ : . / a7 ,. /

lrl;i 'ht3')rip Wt *rf'

^l)'^J/.\.d'

. &i^tk' V+t ^o i i,^-uyj4f[t,*t,('],

1rl

t

t --,-' -:-

Page 98: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

z.

KAEDAFI KE TIGA PULUH LIMA

TIDAK DIINGKARI PERBUATAN YAFIGDIPBRSELISIHKAN. APA YANG__ IIINGKARI IALAHSUATU YANG DISEPAKATI.

Terdapat beberapa pengecualaian di sini, di mana ada perkara-perkara yang diperseiisihkan yang seharusnya diingkari:

1. Mazhab yang diperselisahkan itu terlalu lemah dalilnya,maka ia seharusnya diketepikan, oleh itu rvajiblahdikenakan had zina ke atas pemegang gadaian yangbersetubuh dengan hamba perempuan yang digadaikankepadanya. Maka pendapat Ata' itu tidaklah dilihat dandiambil kira.

Sesuatu kes dibawa kehadapan hakim, maka hakim itumenj atuhkan hukuman berdasarkan pegangan mazhabnya.

Oleh itulah jika hakim itu bermazhab Hanafi maka ia akanmenjatuhkan hukuman sebatan ke atas peminum perahan

anggur atau nabiz. Hal tersebut kerana hakim tidakseharusnya menjatuhkan hukuman yang bercanggah

dengan pegangan rnazhabnya.

Jika orang mengingkari itu ada hak. Seperti seorang suamiyang melarang isterinya-yang beriqtikad atau berpendirianbahawa minum nabiz itu harus-daripada meminumnya,yakni nabiz, begitu jnga dengan zimmiyah menurut Qaulyang Sahih.

Si pelaku rasa takut dengan melakukannya seperti merujuksemula isterinya yang tertalak raiie dengan berjimak.(mazhab Hanafi)

3.

4.

FF

E

s.,,s

'&

Page 99: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

"u3&

: r.t;Dld l-9 i*.rrUJ t o"rgkJt

\'dl3-$,:*'f*';*'^K; <lj ,(M

iJ,r3,ri:rgU

H,ii,*gr, La;r

W*'cii.g'

ei;At JL+r .lr-.',1,/r1, , 11 l.' tr.l'.

9Wt Cij i ,zJi /3)Y-t4;

e).rtl

,4-'f',

"i'r.fro,Li';r

'-', t'l" /.lY ,a;Yl

ilb.;,,-, t .

l?'lq'v

')i,/,

.l' /

.J:el -rill

L

B9

Page 100: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

{Fr

I

-'l

KAEDAH I,IE TIGA PULUF{ EI'JAM:

YAT{G KT]AT MtrNCAKUFI YAI{G LEMAH SEBALIKNYATTDAK

1.

- k,,'r"^'", u1r \k u\a 'r1'''!

Harus memasukkan ibadat haji ke dalam umrah secara

Qatie (atau dipanggil haji Qiran), adapun sebaliknya tidakboleh menurut Qaul yang Azhar.

Jika seseorang menyetubuhi seorang hamba perempuan,kemudian ia berkahwin dengan Yatih$Ffferempuan kepadahamba perempuan tersebut, maka sabitlah nikahnya, danharam selepas itu ia menyetubuhi hamba perempuanmiliknya tadi. Hal tersebut kerana akad perkahwinanadalah lebih kuat dan lebih kukuh berbanding hamba ataumilik al-yamin.

Begitu juga, sekiranya lelaki tersebut mengadakan akadperkahwinan terlebih dahulu, menjadi haram terhadapnyamenyetubuhi hamba atau milik ol-yamin saudaraperempuan kepada isterinya. Hal tersebut kerana hambamilik al-yamire lebih lemah daripada akad perkahwinan.

2.

3.

*L

90

-l

Page 101: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

: OJD\drj a*rLJI oJe\.all

"r*(i$l (.5l 'filo JtP,$ e'litli'

il(Kr c s'-/s ,,s,t^ictr '*i #,?l'; |'s'r,lf u&ti i,i,ii'*3,ylolb,'r,A, or;;)r

"o!,'i:'1

!-vrlt, c''*Y d "trJtl

3, t4a

1. tlq*;U

'rt,

,i l-l:--l ,v/JJ

'-ai"Jl J!J/

,;>\2r q '4,l

,tJI

(,a;lt at! ill;

4ttl

L3'a"Vr JI ,i

t / | ') ". r ''?* [email protected] (f,) :*|rav+2,,.,a.e ,>

eJr i1 ,j# Ji ;t-rlr $"& w;'(b 'WiH #U,,n")r +-P, +i

4,rt

'l;' i';;'# ^llr lY i,r'fri6.'.i*f k IJ

91

lrilF

Page 102: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

I

i lT-F/^E (s,r-t

KAT1NAH KE TIGA PULUH T{I{-IT-{:

DIMAAFKAN PAI}A WASiLAH APA YANG "['II}AKDIMAAFKAN PADA TUJ{JAN

Olelr itulah, ditegaskan bahawa ditegah membataskart rnasa al-Dharnctn atau jarninan ganti rugi. Sementara dalam nrasalah

(.odtlvq )$#S{94 atau jaminan dan akuan, ulama berseiisiisih pendapat. Hal'o/;;',;;';

*---- J -itu"lieiana al-Dhaman atau jaminan ganti rugi itu merupakantujuan; iaitu hai1a. Manakala al-Ka.falah merupakan wasilahsahaja. Dimaafkan pada wasilah apa yang tidak dimaatkan padatu.juan.

Oleh sebab itu, tiCak ada khilaf di kalangan ulama berhubungwajib niat untuk solat. Manakala dalam masalah wudhuk ulamaberselisih pendapat pada wajibnya niat. Perkara ini kerana solatitu tujuan manakala wudhuk pula wasilah.

Seorang yang keluar musafir pada malam jumaat atas niatmeninggalkan solat jumuat. Perbuatan keluar musafir pada

malam hari jumaat itu tidak haram, tetapi menintgalkan solatjumuat dalam kes ini hukumnya adalah haram. F{al tersebutkerana keluar musafir pada malam jumaat itu adalah dipanggilwasilah dan meninggall..an solat jumaat keesokan harinya ituadalah tujuan atau matlamat pada perbuatan keluar musafir pada

malam jumuat tadi.

Tidak haram menjuut n!1{& zakat sebelum cukup Haui, keranajual itu adalah wasilah kepada tidak mengeluarkan zakat, makaia dimaafkan.

( Volv) / ,o N t,t o\tz,t A'(' (*'e 8*ttf

:

L3atr:: ^F- [tJtEvE

F.E

!r:

I!

h=A.

92

Page 103: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

:dJCdlll3 a;ruJl oJeUJl

rk L:t ,Qf it'6 W'i;it

rI

t;

il /#)t.' J t

' -9 t).\-i\j

t-1

;4\,*.',rbl1tilT ,q'r.iY. "*(j' W 4

' oG )r,r-;J( :Q: L; 'Jt;J( '')'i-,il

^1\A\ ,f & i;ult :Vs 'v;> ,t' ,,-,

,d,f ,rW( g/, i\ u e3:;!'!"'tt'1t,J:T \ ."up$*tc'4tiv ir,'FYl't;Y,:ffi,\| t,l q r-

J; iu$' '01,,';i;"# ai Lb a\+t\i

.u,-

,li$qt L;*-'* i,';-rlt'p;:/:+-'I 15!: \-)w '.'LG

{ d,',ryrA\ ):"*\\'s* l+t;St er$ J;idl '{ti.Ai;t\'J;b\ U\i, u ;-*''k

Page 104: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

lr-

It

I Antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ini ialah:ftI i. Seseorang yang terputus jari -secara jazam- wajib

K"A,ilDAII KE'tr'IGA PULTJH L\I}AN.

PII,RKAITA MUI}AI{ DXLAKUKAN TIDAK GTJGURDF'NCAN SEBAB KES{JKARAI{

Memetik kata lmanr Subki: Ia adalah antara kaedah masyhuryang diterbitkan daripada hadis Nabi S.A.W.: "Apabila akuperintahkan sesucrtu kepadg kamu, kerjakenlah perintah itumenurut kernampuayt kamu" .

Berdasarkan kaedah inilah para ulama Mazhab Syafiemenyangkal pendapat Imam Abu Hanifah, di mana beliauberpend apat bahawa orang yang teJe+j 4rlg Ing,ngerjakan solatwaj ib dengan cara duduk. Pendif,af"'itb '"hiU#"dilfi' dengankenyataan bahawa meskipun ia tidak boleh menutup aurat,kewajipan berdiri ketika mengerjakan solat fardhu tetap tidakgugur.

membasuh bahagian yang masih lagi tinggal itu.

2. Seseorang yang hanya mampu menutup sebahagianauratnya -secara/ azaffi- hendaklah inenutup bahagian yang 1

termampu itu.

3. Tidak mampu membaca keseluruhan Fatihah, bacalahsebahagian yang mampu.

l:fu.I11^f^n Vw.^wpu dvr., oX{n1 rts(v(urtnu1,t tnf tultt" hltkko L"kurtr.g A lU;G:

t-94

Page 105: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

a

,pu ,e'-ti ,i:rL

It"a

Jl Ca-,as.l ftP

a

t

tI

I

4lt:

t

.,:) i

.4lt t a-i.,/

'u<tr di rlr ,U'." U 3

,

dL)(v*r'.*Ft JK"l fr'J ue-jlL/i )', / v' '/

: OJDtil_9 ir-,tJl AJeLeJ I

ual5 }ul"f P\6 $.*1,

\;e l)lI

/y9cr

gt o . -o .

4s )*s #.)g$,It ol /

eqlt-!

ia ' i,w

:w_t

9s

Page 106: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

I;

r{

IIj$

i

I

KAEDAFI KE TIGA PULUH SEMBIIAN:

SBSUATU YANG -TIDAK

DAPAT DIBATIAGI;MELAKSANAKAN SEBAHAGIANNYA SEPtrRTIMELAKSANAKAN KESELURUHANNYA. MENGGUGURSBBAHAGIANNYA SEPERTI MENGGUGURKESELURUHANNYA.

Antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ini ialah:

1. Jika ia berkata: Awak tertalak separuh talak, atau separuhdari awak tertalak, maka jatuhlah satu talak atau rajiyyahwahidah.

Seorang wali atau yang hendak memberi kemaafanberkaitan perkara qisas telah memaafkan separuh dari diripesalah yang dikenakan qisas dikira memaafkankeseluruhannya, atau memaafkan sebahagian dari merekayang dikenakan qisas, maka terjatuh kesemuanya.

Jika seorang menjamin satu perempat dari seseorang,maka ia dikira menjamin keseluruhannya.

2.

3.

= o./'N v'$9 tG otv !-b ,g!----'\ Lrg r(r \b,T, f,a, q,J i ? il,a'.Y," t4'

.- L,;; J*'o-$r-,tf,' 9?--t at-)

96

Page 107: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

t

,,$fJo',i'-rt3t\'r'r'1lt ,i

-iPr;l'

o.rgt nJ t

:f/4,,p'l#r'2rzt,

u,'

d,,^19

151*I

. / o^l A:Wsj,fi

,* i*)d *, i^* ")A\'*\'b' !uu' F\'':";i )j. dil ,->\$'*i'-) \'ss j "iill d .*;ujt

e / r (* ' +uJr .lP ;^l<v'it2'

')\ ,-a\

,f,6"

^4ljj 'ro(-b\ ')\

t.r4B,

t-r\

taCfiI.-' \ 9//

& o\-hj,b co.Ii'elJr' -tr

)r )

p,!o\;J\

.Uiuii;

\tiuti

ijI

,..r){A', t

L\.,; t

n1 I

Drd62saB6r<

97

Page 108: Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

KAEDAFI KE EMPAT PULIJH:

APABILA BERKUMPT]L ANTARA SEBAB. PtrNIPIJAI\DAN TII{DAKAN LANGSUNG DIDAHULUKANTINDAKAF{ LANGSUNG

Antara hukum furu' yang terbentuk daripada kaedah ini ialah:

1. Jika seseorang pemilik memakan makanannya yangdirampas, sedang ia tidak mengetahuinya, maka tidakdikenakan ganti rugi ke atas orang yang merampas itumenurut Qaul yang Azhar.

2. Begitu jr'rgu jika makanankepada pemiliknya atasmakan, maklyR*tu*pas

3. Jika seseorang menggali telaga, kemudiair datang seorangyang lain menjatuhkan seseorang ke dalam telaga itu. Atauseseorang'mengikat seseorang, kemudian datang seorangyang lain membunuh orang yang diikat itu" Atau seorangmencampak seseorang dari tempat tinggi, kemudiandatang orang lain menikamnya. Maka qisas dikenakan keatas orang yang menjatuhkan, orang yang membunuh, danorang yangmenikam sahaja. b,ava" (ru\

11 *larluhkv,\ ljhqI rr l\rnk,rvrr l cf1,n qq,

ar66tsasd6r<

$-ur Q,U clr;lzt, 0nl';'

? v 1y. t, , 6.:rJt e dt"{v V- *t (i}'

6tyang diraYfrpas

dasar melayanitu bebas.

itu dihidangkantetamu, lalu ia

98