KABATA-OA ANG DAKONG APOSTASIYA ABRAHAM JOSEPH ANG REPORMASYON Panahon sa Dakong Apostasiya, ang relihiyuso

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KABATA-OA ANG DAKONG APOSTASIYA ABRAHAM JOSEPH ANG REPORMASYON Panahon sa Dakong Apostasiya, ang...

 • A b r i l 2 0 1 8 6160 L i a h o n a

  K A

  BATA N

  -O N

  A N

  ADAN ENOCH

  ABRAHAM

  NOE MOISES

  MGA PANGULO SA MGA DISPENSASYON

  Kini nga mga propeta gitawag sa Dios, “tungod sa ilang naghingapin nga hugot nga

  pagtuo ug maayo nga mga buhat” (Alma 13:3; tan- awa usab sa Abraham 3:22–23). Ang mga yawe sa priesthood nga ilang gihuptan gipahi-

  uli ngadto ni Propeta Joseph Smith. Aniay pipila ka makapa- interes nga mga butang kabahin niini nga mga propeta.

  Tan- awa kon unsa pa ang imong makat- unan mahitungod kanila samtang magtuon ka sa

  mga kasulatan.

  JESUKRISTO Wala lamang mitudlo si Jesukristo sa ebang- helyo ug mihimo og mga milagro, apan gi- establisar usab Niya ang Iyang Simbahan dinhi sa yuta. Gitubos Niya ang atong mga sala ug gilansang sa krus ug nabanhaw aron maka- himo kita sa pagbuntog sa espiritwal ug pisikal nga kamatayon. Siya mao ang pangulo sa Iyang Simbahan karon, ug Siya ug ang Langit- nong Amahan mao ang tinubdan sa awtoridad sa priesthood.

  ANG DAKONG APOSTASIYA Human sa Pagkabanhaw sa Manluluwas, ang Iyang mga Apostoles ug ubang mga lider sa Simbahan naningkamot sa pagsangyaw sa ebanghelyo, apan ang mga tawo misalikway sa ilang mga pagtulun- an ug gani mipatay sa ubang mga Apostoles. Tungod sa pagkadautan sa katawhan, ang kahingpitan sa ebang- helyo nawala sa kalibutan. Ang kalibutan nahiagum sa espiritwal nga kangitngit (tan- awa sa Isaias 60:2). • Sa sobra 1,000 ka tuig, ang katawhan walay

  kahigayunan nga makaangkon sa mga ordinansa sa kaluwasan, sa mga panalangin sa templo, o sa giya sa usa ka propeta.

  • Ang bililhong mga kamatuoran nangawala sa Biblia. • Ang sayop nga mga ideya gitudlo mahitungod sa

  tinuod nga kinaiyahan sa Dios. • Ang ubang mga ordinansa sa kaluwasan giusab o

  gitudlo nga sayop (tan- awa sa Isaias 24:5). • Kini nga apostasiya sa ngadto- ngadto miresulta sa

  pagtumaw sa daghang mga simbahan.

  ANG REPORMASYON Panahon sa Dakong Apostasiya, ang relihiyuso og panghunahuna nga mga tawo sa Europe nakaam- go nga ang ebanghelyo ni Jesukristo wala gitudlo sa hustong paagi. Kini nga mga reformer dili mga propeta, apan gibuhat nila ang ilang pinakamaayo sa pagtudlo sa kamatuoran sumala sa ilang pagsabut niini. Mitabang sila nga mahimong anaa ang Biblia alang sa daghang tawo. Daghan ang nakig- away alang sa relihiyusong kagawasan ug mihimong posible sa Pagpahiuli sa ebanghelyo.

  JOSEPH SMITH Busa ang kahingpitan sa ebanghelyo nawala ba gayud sa hangtud? Wala! Gipadayag pag- usab sa Dios ang importante nga mga kamatuoran ngadto ni Joseph Smith. Ang langitnong mga mensahero mipahiuli sa tanang gikinahanglan nga mga yawe sa priesthood ngadto kaniya (tan- awa sa D&P 27:8–13; 110; 128:18–21), nga naghimo niini nga “kapaigoan [dispensasyon] sa kahingpitan sa pana- hon” (D&P 138:48). Naila usab kini isip ang ulahing mga adlaw tungod kay kini mao ang katapusang dispensasyon sa dili pa ang Ikaduhang Pag- anhi ni Jesukristo.

  ANG PAGPAHIULI Tag- ana kon unsa? IKAW nakabaton sa mga panalangin sa Pagpahiuli. Oo, ikaw! • Ang Simbahan ni Jesukristo gipahiuli nga adunay

  usa ka propeta ug mga apostoles nga nangulo niini.

  • Ang Basahon ni Mormon, Doktrina ug mga Pakigsaad, Perlas nga Labing Bililhon, ug uban pang moderno nga pagpadayag mipahiuli sa bililhong mga kamatuoran nga nawala (tan- awa sa 2 Nephi 27).

  • Nadawat ni Joseph Smith ang Aaronic Pries- thood gikan ni Juan Bautista (tan- awa sa D&P 13) ug ang Melchizedek Priesthood gikan nila ni Apostol Pedro, Santiago, ug Juan (tan- awa sa D&P 128:20).

  • Ang awtorisadong mga naghupot sa priesthood mopahigayon sa mga ordinansa sa kaluwasan sa tukmang paagi.

  • Ug nasayud kita nga ang kamatuoran dili na gayud mawala pag- usab tungod sa usa ka apos- tasiya (tan- awa sa Daniel 2:44). ◼

  Ania Ka Dinhi

  Si Adan usa ka tinuod nga pioneer: siya ang unang tawo dinhi sa yuta ug ang unang propeta! Gitudlo- an niya ang iyang pamilya sa ebang- helyo, apan bisan sa sinugdanan, daghan ang “nangita sa ilang kaugalingon nga mga kaalam diha sa kangit- ngit” ug misalikway sa kamatuoran (Moises 6:28).

  Nakadungog ka na ba og tibuok siyudad nga gidala ngadto sa langit? Nan, ang siyudad sa Zion—nga gi- establisar ni Enoch— hilabihan ka matarung nga ang mga tawo mipuyo uban sa Dios (tan- awa sa Moises 7:23).

  Nahibalo na ka sa arka ni Noe. Walo lamang ka tawo—ang pamilya ni Noe—ang naluwas gikan sa Lunop tungod kay naminaw sila sa mga pasidaan ni Noe (tan- awa sa Genesis 7; Moises 8). Apan nasayud ba kamo nga nakadawat siya sa priesthood sa dihang siya 10 anyos pa (tan- awa sa D&P 107:52) ug nga ang “mga higante . . . nagtinguha sa paghunos sa kinabuhi ni Noe”? (Moises 8:18).

  Si Abraham hapit gisakri- pisyo sa dautan nga mga pari, apan usa ka anghel miluwas kaniya (tan- awa sa Abraham 1). Aduna siyay pipila ka talagsaon nga mga pagpadayag, lakip ang usa ka panan- awon mahitungod sa pre- mortal nga kinabuhi. Ang mga miyembro sa Simbahan iyang mga kali- watan, ug ang pakigsaad ni Abraham gipangalan kaniya. (Tan- awa sa Abraham 2–5.)

  Si Moises nangulo sa mga Israelite gikan sa Ehipto ug mitabang kanila nga makaangkon og kagawasan. Siya “nagtinguha nga maku- gihon sa pagbalaan sa iyang mga katawhan nga unta sila makakita sa nawong sa Dios; apan sila nagpatig- a sa ilang mga kasingkasing ug dili makalahutay sa iyang atubangan” (D&P 84:23–24). Gani, tungod sa ilang pag- apostasiya, nahisalaag sila sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig!