of 12 /12
1 AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK BORANG PENCALONAN ANUGERAH KHAS KETUA MENTERI SARAWAK PERINGKAT NEGERI SARAWAK TAHUN 2017 KATEGORI PEMIMPIN : GURU BESAR Pencalonan hendaklah dibuat dalam satu (1) salinan. BUTIR-BUTIR DIRI CALON Nama : Gelaran (Tan Sri/Dato’/Datuk/Datu/Datin/Haji/Hajah/Tuan/Puan) : No. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir : Jantina : Tempat Lahir : Alamat Rumah : Telefon (Rumah) : Telefon Bimbit : Nama dan Alamat Sekolah : Telefon (Pejabat) : Faks : Email : BUTIR – BUTIR PERKHIDMATAN 1. No. Fail Peribadi : 2. Lantikan pertama ke jawatan tetap : i). Gred Jawatan : ii). Tarikh Lantikan : iii). Tarikh Pengesahan : iv). Tarikh Bersara : 3. Lantikan ke skim perkhidmatan sekarang : (i) Gred Jawatan (Hakiki/KUP) : (ii) Tarikh Lantikan : (iii)Tarikh pengesahan : Gambar terbaharu berukuran pasport

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK BORANG …jpnsarawak.moe.gov.my/images/sektor/sps/AKKMS/AKKMS... · AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar 1 ... Pelan Taktikal, Pelan Operasi)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK BORANG …jpnsarawak.moe.gov.my/images/sektor/sps/AKKMS/AKKMS... · AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar 1 ... Pelan Taktikal, Pelan Operasi)

1 AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK

BORANG PENCALONAN ANUGERAH KHAS KETUA MENTERI SARAWAK

PERINGKAT NEGERI SARAWAK TAHUN 2017

KATEGORI PEMIMPIN : GURU BESAR

Pencalonan hendaklah dibuat dalam satu (1) salinan.

BUTIR-BUTIR DIRI CALON

Nama :

Gelaran (Tan Sri/Dato’/Datuk/Datu/Datin/Haji/Hajah/Tuan/Puan) :

No. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir :

Jantina : Tempat Lahir :

Alamat Rumah :

Telefon (Rumah) : Telefon Bimbit :

Nama dan Alamat Sekolah :

Telefon (Pejabat) : Faks : Email :

BUTIR – BUTIR PERKHIDMATAN

1. No. Fail Peribadi :

2. Lantikan pertama ke jawatan tetap :

i). Gred Jawatan : ii). Tarikh Lantikan :

iii). Tarikh Pengesahan : iv). Tarikh Bersara :

3. Lantikan ke skim perkhidmatan sekarang :

(i) Gred Jawatan (Hakiki/KUP) : (ii) Tarikh Lantikan : (iii)Tarikh pengesahan :

Gambar terbaharu berukuran

pasport

Page 2: JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK BORANG …jpnsarawak.moe.gov.my/images/sektor/sps/AKKMS/AKKMS... · AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar 1 ... Pelan Taktikal, Pelan Operasi)

2 AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar

4. Tarikh Perisytiharan Harta Terkini :

5. Markah LNPT :

Tahun Markah

2014

2015

2016

6. Pengalaman Bertugas Sebagai Guru Terlatih (Contoh: Guru Akademik, Penolong Kanan, Ketua Bidang) :

Bil. Nama Sekolah/Institusi Jawatan Tahun (Tempoh)

7. Pengalaman Bertugas Sebagai Guru Besar :

Nama Sekolah/Institusi Tahun (Tempoh)

Page 3: JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK BORANG …jpnsarawak.moe.gov.my/images/sektor/sps/AKKMS/AKKMS... · AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar 1 ... Pelan Taktikal, Pelan Operasi)

3 AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar

8. Mata Pelajaran diajar Sekarang :

Bil. Mata Pelajaran Kelas Diajar Bilangan Waktu

Catatan : Lampirkan salinan jadual waktu mengajar 2016 dan tahun terkini.

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN CALON

Peringkat Nama Institusi Tahun

Rendah

Menengah

Universiti

Nama Institusi Kelulusan Tahun

Maktab / Universiti (Kelulusan Ikhtisas)

Nama Institusi Kelulusan Tahun

Mata Pelajaran Opsyen :

Opsyen 1 :

Opsyen 2 :

Page 4: JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK BORANG …jpnsarawak.moe.gov.my/images/sektor/sps/AKKMS/AKKMS... · AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar 1 ... Pelan Taktikal, Pelan Operasi)

4 AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar

ASPEK PENILAIAN

A. PENGURUSAN SEKOLAH: (WAJARAN : 35 %)

1. Pengurusan Kepimpinan Organisasi (5%) 2. Pengurusan Organisasi

i. Pengurusan Kurikulum (5%) ii. Pengurusan Kokurikulum (5%) iii. Pengurusan Hal Ehwal Murid (5%) iv. Pengurusan Sumber Manusia (4%) v. Pengurusan Kewangan (3%) vi. Pengurusan Aset (3%) vii. Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal (3K) (3%) viii. Permuafakatan Strategik (2%)

Catatan : Sila kemukakan :

Profil sekolah

Perancangan Strategik Sekolah ( Pelan Strategik, Pelan Taktikal, Pelan Operasi)

Takwim sekolah Tahun 2016 dan 2017, Jadual waktu mengajar Tahun 2016 dan terkini (Mac 2017).

Laporan Tahunan Sekolah dalam pelbagai bidang bagi tahun 2016 hingga terkini (Mac 2017)

Laporan Audit Kewangan Sekolah dan Laporan Naziran eSPKB bagi Tahun 2015, 2016 hingga terkini.

Minit mesyuarat dalam pelbagai bidang Pengurusan Sekolah bagi Tahun 2016 hingga terkini (Mac 2017)

Laporan SPLGKPM Online Tahun 2016 hingga terkini (Mac 2017)

Data/dokumentasi PKS-SKPM Versi 2003 bagi tahun 2015 dan 2016

Data dan maklumat PKS-SKPMg2 sehingga Mac 2017

Maklumat, data, dokumen, laporan dan eviden sokongan lain yang berkenaan dalam pelbagai bidang termasuk

gambar-gambar, sijil-sijil dll.

B. PROGRAM / PROJEK KHAS DALAM KEPIMPINAN ORGANISASI DAN PELBAGAI BIDANG PENGURUSAN

SEKOLAH: (WAJARAN : 20%)

Setiap program/projek mesti memenuhi kitaran Plan, Do, Check, Action (PDCA). Sila nyatakan sama ada program/projek baharu atau penambahbaikan program/projek sedia ada. Nyatakan juga sama ada dilaksanakan oleh pihak sekolah sendiri atau jalinan kerjasama dengan agensi luar. Sekurangt-kurangnya lima daripada pelbagai bidang Pengurusan Sekolah. Ringkasan program/projek

Bil. Nama Program/Projek

Perancangan, pelaksanaan & pemantauan (objektif, tempoh,

kumpulan sasaran & penglibatan, mekanisme

pemantauan)

Penilaian / Kajian (Impak)

Bahan bukti/sokongan Tuliskan

1 = disertakan 2 = tidak disertakan

dalam petak berkenaan

Catatan : Sila gunakan lampiran tambahan sekiranya perlu. Sila sertakan dokumen dan evidens yang berkenaan. Contoh : kertas kerja, kertas konsep, laporan penuh program/projek, kajian tindakan, gambar-gambar dll.

Page 5: JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK BORANG …jpnsarawak.moe.gov.my/images/sektor/sps/AKKMS/AKKMS... · AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar 1 ... Pelan Taktikal, Pelan Operasi)

5 AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar

C. SUMBANGAN DAN PENCAPAIAN DALAM PELBAGAI BIDANG (5 tahun kebelakangan sehingga kini) : (Wajaran : 5%)

i. Profesional dalam Bidang Keguruan

Peringkat Sumbangan

Tahun

Bahan bukti/sokongan Tuliskan

1 = disertakan 2 = tidak disertakan dalam

petak berkenaan

Antarabangsa

1.

2.

3.

4.

Kebangsaan

1.

2.

3.

4.

Negeri

1.

2.

3.

4.

Daerah / Sekolah

1.

2.

3.

4.

Catatan: 1. Sumbangan (Contoh: Pakar Rujuk, Fasilitator, Panel Forum, Pembentang dan lain-lain). 2. Setiap sumbangan MESTI disertakan dengan dokumen sokongan (Contoh: sijil/ gambar/ buku program dan lain-lain). 3. Gunakan lampiran tambahan sekiranya perlu

Page 6: JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK BORANG …jpnsarawak.moe.gov.my/images/sektor/sps/AKKMS/AKKMS... · AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar 1 ... Pelan Taktikal, Pelan Operasi)

6 AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar

ii. Penglibatan Dalam Bidang Kokurikulum

Peringkat Kegiatan

Pencapaian

Tahun

Bahan bukti/sokongan Tuliskan

1 = disertakan 2 = tidak disertakan

dalam petak berkenaan

Antarabangsa

1.

2.

Kebangsaan

1.

2.

3.

4.

Negeri

1.

2.

3.

4.

Daerah / Sekolah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Catatan:

1. Setiap penglibatan MESTI disertakan dengan dokumen sokongan (Contoh: sijil/ gambar/ buku program dan lain lain). 2. Gunakan lampiran tambahan sekiranya perlu.

Page 7: JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK BORANG …jpnsarawak.moe.gov.my/images/sektor/sps/AKKMS/AKKMS... · AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar 1 ... Pelan Taktikal, Pelan Operasi)

7 AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar

iii. Penglibatan bidang kemasyarakatan / komuniti / sukarelawan / kebajikan

Peringkat

Kegiatan

Jawatan

Tahun

Bahan bukti/sokongan Tuliskan

1 = disertakan 2 = tidak disertakan

dalam petak berkenaan

Antarabangsa

1.

2.

3.

Kebangsaan

1.

2.

3.

4.

Negeri

1.

2.

3.

4.

Komuniti Setempat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Catatan: 1. Kegiatan (Penglibatan sukarelawan dalam program khidmat masyarakat. Contoh: Mercy Malaysia, World Wildlife Fund,

Cencerlink dan lain-lain). 2. Jawatan (Contoh: Pengerusi / Setiausaha / Ahli Biasa)

3. Setiap penglibatan MESTI disertakan dengan dokumen sokongan (Contoh: sijil/ gambar/ buku program dan lain-lain). 4. Gunakan lampiran tambahan sekiranya perlu.

Page 8: JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK BORANG …jpnsarawak.moe.gov.my/images/sektor/sps/AKKMS/AKKMS... · AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar 1 ... Pelan Taktikal, Pelan Operasi)

8 AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar

iv. Penulisan, Penerbitan Dan Penyelidikan

Tajuk Buku/ Artikel dan

lain - lain Keterangan Ringkas

Nyatakan (Penulisan/ Penerbitan/

Penyelidikan)

Tahun

Bahan bukti/sokongan Tuliskan

1 = disertakan 2 = tidak disertakan

dalam petak berkenaan

1.

2.

3.

Catatan: 1. Setiap penulisan, penerbitan dan penyelidikan MESTI disertakan dengan dokumen sokongan.

D. ANUGERAH / KEJAYAAN YANG DITERIMA OLEH PENGETUA DALAM PELBAGAI BIDANG (Wajaran : 5 %)

Anugerah Yang Diterima Pingat/ Anugerah/ Kejayaan

(Nyatakan dengan penuh) Tahun

Bahan bukti/sokongan Tuliskan

1 = disertakan 2 = tidak disertakan

dalam petak berkenaan

Anugerah Kebesaran Membawa Gelaran

1.

2.

Anugerah Kebesaran Tanpa Gelaran

1.

2.

Anugerah Lain Peringkat Kebangsaan/ Persekutuan

1.

2.

Anugerah Lain Peringkat Negeri

1.

2.

3.

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang atau setara

1.

2.

3.

Catatan:: 1. Setiap anugerah yang diterima MESTI disertakan dengan dokumen sokongan (Contoh: Sijil/ gambar dan lain-lain)

Page 9: JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK BORANG …jpnsarawak.moe.gov.my/images/sektor/sps/AKKMS/AKKMS... · AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar 1 ... Pelan Taktikal, Pelan Operasi)

9 AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar

E. PRESTASI AKADEMIK: (Wajaran : 15 %)

Peningkatan prestasi sekolah dalam Peperiksaan Awam dari segi Gred Purata Sekolah (GPS), peratus menguasai semua mata pelajaran dan bilangan murid mendapat Gred A dalam semua mata pelajaran.

i). UPSR

Tahun Peperiksaan

Bilangan Calon Menduduki Peperiksaan

Peratus Menguasai Semua Mata Pelajaran

Bilangan Murid mendapat Gred A

(Semua mata pelajaran) GPS

2014

2015

2016

F. KEJAYAAN SEKOLAH DALAM PELBAGAI BIDANG PERTANDINGAN / ANUGERAH : (Wajaran : 10 % )

Bil. Tahun Aktiviti / Program Pencapaian

Peringkat (Antarabangsa /Kebangsaan/

Negeri dll.)

Bahan bukti/sokongan Tuliskan

1 = disertakan 2 = tidak disertakan

dalam petak berkenaan

Catatan : Kejayaan dalam tiga tahun kebelakangan ( 2014 sehingga terkini ).Sertakan dokumentasi dan evidens yang

berkenaan. Sila gunakan lampiran tambahan sekiranya perlu.

G. PENCAPAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH : (Wajaran : 10 % )

i). Sukan /Permainan (4%)

Bil. Tahun Aktiviti Pencapaian

Peringkat (Antarabangsa/ Kebangsaan/ Negeri dll.)

Bahan bukti/sokongan Tuliskan

1 = disertakan 2 = tidak disertakan

dalam petak berkenaan

Catatan : Pencapaian dalam tiga tahun kebelakangan ( 2014 sehingga terkini ).Sertakan dokumentasi dan evidens yang berkenaan. Sila gunakan lampiran tambahan sekiranya perlu.

Page 10: JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK BORANG …jpnsarawak.moe.gov.my/images/sektor/sps/AKKMS/AKKMS... · AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar 1 ... Pelan Taktikal, Pelan Operasi)

10 AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar

ii). Kelab/Persatuan (3%)

Bil. Tahun Aktiviti Pencapaian

Peringkat (Antarabangsa/ Kebangsaan/ Negeri dll.)

Bahan bukti/sokongan Tuliskan

1 = disertakan 2 = tidak disertakan

dalam petak berkenaan

Catatan: Pencapaian dalam tiga tahun kebelakangan (2014 sehingga terkini).Sertakan dokumentasi dan evidens yang

berkenaan. Sila gunakan lampiran tambahan sekiranya perlu. iii). Unit Beruniform (3%)

Bil. Tahun Aktiviti Pencapaian

Peringkat (Antarabangsa/ Kebangsaan /

Negeri dll.)

Bahan bukti/sokongan Tuliskan

1 = disertakan 2 = tidak disertakan

dalam petak berkenaan

Catatan: Pencapaian dalam tiga tahun kebelakangan ( 2014 sehingga terkini ).Sertakan dokumentasi dan evidens yang berkenaan. Sila gunakan lampiran tambahan sekiranya perlu.

H. WOW FACTOR PEMIMPIN / SEKOLAH

Page 11: JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK BORANG …jpnsarawak.moe.gov.my/images/sektor/sps/AKKMS/AKKMS... · AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar 1 ... Pelan Taktikal, Pelan Operasi)

11 AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar

PENGESAHAN OLEH CALON

Saya mengesahkan bahawa semua kenyataan di atas adalah benar.

Tandatangan :……………………………………… Tarikh :……………………

Nama :

Cap Jawatan :

PERAKUAN OLEH PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH/YANG DIPERTUA MGBS

Catatan :

Tandatangan :………………………………………… Tarikh :……………………

Nama :

Cap Jawatan :

CAP RASMI

CAP RASMI

Page 12: JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK BORANG …jpnsarawak.moe.gov.my/images/sektor/sps/AKKMS/AKKMS... · AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar 1 ... Pelan Taktikal, Pelan Operasi)

12 AKKMS2017/ Kategori Pemimpin Sekolah:Guru Besar

Lampiran A

Peringatan : Periwayatan (Citation) seperti Lampiran A dalam bentuk ‘hardcopy’ ’ & ‘softcopy’ hendaklah disediakan dan kemudian disertakan bersama dengan borang pencalonan untuk dihantar ke Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak.

ANUGERAH KHAS KETUA MENTERI SARAWAK BAGI KATEGORI GURU BESAR

WONG KUI HUA

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA TUNG KWONG, MERADONG

Puan Wong Kui Hua dilahirkan pada 1 September 1956 di Sibu.

Beliau mendapat pendidikan rendah di SRB Thai Kwong dan pendidikan menengah di SM Chung Hwa, Sibu pada tahun 1969 sehingga 1974. Pada Tahun 1976 sehingga 1977 beliau mengikuti latihan perguruan di Maktab Perguruan Rajang, Bintangor. Sejarah perkhidmatan beliau sebagai Guru Gred

C2, bermula di SK Ng. Tada Kanowit dan seterusnya berkesinambungan di SRB Ming Chiang dan SRB Ming Tee, Meradong. Pada Tahun 2001, beliau telah dilantik sebagai Penolong Kanan 1 di SK Selidap, Meradong. Kecemerlangan beliau dalam perkhidmatan melayakkan beliau dilantik sebagai Guru Besar di SJK(C) Tung Kwong mulai Tahun 2004 sehingga sekarang.

Kesungguhan dan kewibawaan beliau sebagai pemimpin dan pengurus berjaya meletakkan

SJK(C) Tung Kwong pada tahap yang membanggakan dalam bidang akademik. Keputusan UPSR telah meningkat dalam enam tahun berturut-turut mulai tahun 2008 hingga 2013. Bermula dengan Gred Purata Sekolah (GPS) 2.14 (Tahun 2008), prestasi sekolah di bawah kepimpinan beliau terus meningkat iaitu 1.71 (Tahun 2009), 1.60(Tahun 2010), 1.49 (Tahun 2011), 1.33 (Tahun 2012) dan 1.29 (Tahun

2013). SJK(C) Tung Kwong juga kekal pada Band 1 sejak tahun 2011 hingga 2013 dan ranking ke-3 di Peringkat negeri Sarawak. Pencapaian UPSR ini telah meletakkan sekolah ini antara yang terbaik di Sarawak. SJK(C) Tung Kwong telah menerima Anugerah Tawaran Baru (New Deals) kepada Guru Besar

empat tahun berturut-turut iaitu pada Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013. Kecemerlangan ini merupakan satu rekod dan sejarah bagi sekolah dan Daerah Meradong.

Dalam bidang kokurikulum, sekolah ini telah berjaya menghasilkan dua (2) orang pelajar yang telah berjaya hingga ke peringkat kebangsaan iaitu dalam pertandingan menulis karangan Bahasa Cina dan pertandingan Menulis Surat 1Malaysia. Sekolah ini juga aktif dalam bidang sukan dan permainan sehingga berjaya melahirkan empat (4) orang pelajar ke peringkat negeri iaitu dalam permainan ping-pong pada tahun 2012 dan tahun 2013. Kejayaan demi kejayaan SJK(C) Tung Kwong telah mengangkat

profesionalisme Guru Besar sehingga dianugerahi Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada Tahun 2003 dan 2011.

Kepimpinan profesional yang ditunjukkan oleh Puan Wong Kui Hua menjadi daya penggerak keberkesanan dan keseronokan bekerja di SJK(C) Tung Kwong. Budaya kerja berpasukan menjadi kekuatan untuk membangunkan SJK(C) Tung Kwong sama ada dalam melahirkan modal insan yang

cemerlang mahupun membangunkan fizikal sekolah yang kondusif yang selaras dengan tuntutan semasa.

Sumbangan dan bakti beliau tidak hanya berfokus di sekolah sahaja. Beliau aktif melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sosial bersama masyarakat seperti menjadi Ahli Jawatankuasa Persatuan Foochow Cawangan Bintangor dan penceramah semasa persidangan SCAC Methodist Church Daerah Meradong.

Berkat usaha gigih, komitmen yang tinggi serta semangat kerja berpasukan beliau dan warga sekolah telah melayakkan SJK(C) Tung Kwong diiktiraf sebagai Sekolah Kluster Kecemerlangan Tahun 2014. Pencapaian ini telah mengharumkan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Daerah Meradong. Sumbangan bakti yang telah dicurahkan telah mendapat pengiktirafan daripada Jabatan Pendidikan Negeri

Sarawak. Pada Tahun 2004, beliau telah menerima anugerah Pingat Perkhidmatan Bakti (PPB) daripada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

Sebagai menghargai dan mengiktiraf kepimpinan beliau terhadap pembangunan dan kemajuan sekolah, dengan ini CIKGU WONG KUI HUA dipilih sebagai penerima Anugerah Khas Ketua Menteri Bagi Kategori Guru Besar sempena Majlis Anugerah Khas Ketua Menteri Sarawak 2014.

CONTOH PERIWAYATAN