of 12 /12
UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA Osnove računovodstva TEMA SEMINARSKOG RADA Izvještaj o promjenama u kapitalu Student: Profesor:

Izvještaj o promjenama u kapitalu Final

Embed Size (px)

Text of Izvještaj o promjenama u kapitalu Final

Page 1: Izvještaj o promjenama u kapitalu Final

UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJEFAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETAOsnove računovodstva

TEMA SEMINARSKOG RADAIzvještaj o promjenama u kapitalu

Student: Profesor:Smajlović Admir dr.Ivan MilojevićII – 1104/09

Bijeljina, 2010

Page 2: Izvještaj o promjenama u kapitalu Final

Sadržaj Izvještaj o promjenama u kapitalu Izgled Obrasca Način popunjavanja obrasca Kolone obrasca Redovi obrasca Zaključak Literatura

Page 3: Izvještaj o promjenama u kapitalu Final

Izvještaj o promjenama u kapitalu

Kapital je kategorija kojoj se u računovodstvenom smislu poklanja značajna pažnja. Računovodstveni kapitaj je veličina koja diše, tj povećava se i smanjuje, sa svakim poslovnim događajem koji uzrokuje prihode ili rashode. Mada se ove transakcije ne knjiže pojedinačno, svaki prihod je u krajnjoj instanci povećanje kapitala a svaki rashod njegovo smanjenje. Svaki presjek stanja imovine pokazuje kakavo je stanje kapitala, koji je, (računovodstveno), jednak razlici između imovine i obaveze društva. Iako obrazac bilans stanja prikazuje osnovnu strukturu kapitala, nužno se trebaju prezentirati i vrjednosti svih sastavnih elemenata kapitala, (osnovni kapital, revvalorizacione i druge rezerve, akumulirani dobitak/gubitak), ove informacije pruza izvještaj o promjenama u kapitalu. Informacije koje korisnik dobija iz izvještaja bilans stanja jesu značajne ali imaju ograničavajući faktor a to je: pružaju podatke o imovini, kapitalu i obavezama, ali samo na početku, (stanje prethodne godine), i na kraju obačunskog perioda, ( na dan bilansiranja). Zato je kao obavezan dio seta finansijskog izvještaja i izvještaj o promjenama u kapitalu. Obrazac Federacije Bosne i Hercegovine «Promjene u kapitalu» sastoji se od jednog djela za razliku od prethodnog obrasca koji se sastojao iz dva zasebna djela. (Prvi dio ranijeg obrasca odnosio se na na broj i vrstu dionica koji podaci se prema sada propisanom obrascu ne zahtjevaju), a drugi dio se odnosio na vrjednosne pokazatelje promjena u kapitalu.

Prema sadržini finasnijskog izvještaja o promjenama u kapitalu odvojeno se iskazuju slijedeći oblici kapitala ,

dionički kapital i drugi oblici osnivačkog kapitala revalorizacione rezerve prenesene rezerve (kursne razlike) ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve) akumulirana neraspoređena dobit/nepokriveni gubitak koji u sebi sadrži i :a) neto dobit perioda, odnosno neto gubitak periodab) raspored dobiti takođe kao umanjujuća stavka i raspored gubitka

Obrazac zahtjeva da se odvojeno iskaže dio ukupnog kapitala koji pripada vlasnicima kapitala, a posebno dio koji se odnosi na manjinski interes - manjinski dioničari.Izvještaj o promjenama u kapitalu je dinamički izvještaj, jer on prikazuje stanje i promjene u kapitalu, ne samo na kraju obračunskog perioda nego i u periodu od dvije godine.

Prema MRS-1. ovaj se izvještaj može sastavljati kao izvještaj o svim promjenama u kapitalu ili pak kao izvještaj o promjenama u kapitalu, osim promjena nastalih iz kapitalnih transakcija s vlasnicima.

MRS 1. propisuje da pravno lice treba da prezentira izvještaj o promjenama u kapitalu i da na njegovom glavnom obrascu iskaže;

a) Dobitak ili gubitak perioda b) Svaku stavku prihoda i rashoda koa se prema zahtjevima drugih standarda priznaje

direktno u kapitalc) Ukupne prihode i rashode razdoblja iskazujući odvojeno ukupan iznos koji pripada

vlasnicima kapitala d) Za svaku komponentu kapitala efekte promjena u računovodstvenim politikama koje

se priznaje u skladu sa MRS-om 8e) Za svaku komponentu kapitala, efekte promjena po osnovu ispravki grešaka koje se

priznaju u skladu sa MRS 8.

Page 4: Izvještaj o promjenama u kapitalu Final

Pravno lice takođe treba prezentirati bilo na glavnom obrascu izvještaja o promjenama kapitala ili u bilješkamaa) Iznose transakcije sa vlasnicima kapitala iskazujuci odvojeno distribuciju vlasnicima

kapitalab) Stanje zadržanih zarada, (tj akumulirane dobiti ili gubitka), na početku perioda i na

datum bilansac) Uskalđivnje između knjigovodstvene vrjednosti svake klase dioničkog kapitala i svake

rezerve na početku i kraju periodaMRS1 daje dva alternativna načina ispunjavanj zahtjevaa) u tabelarnom obliku gdje se iskazuju početna i krajnja stanja svih elemenata kapitala,

ilib) da se u izvještaju o promjenama u kapitalu dobit ili gubitak perioda i sve stavke koje

se priznaju direktno u kapital prezentiraju u bilješkama uz finansijske izvještaje.Ovakve odredbe MRS-a 1 daju mogućnost pravnim licima koji sastvaljaju izvjštaje i u druge svreh da eventulano odaberu drugu laternativu prilikom pripreme ovog izvještaja.MRS 8. Zahtjeva usklađivanje efekata ranijeg perioda nasatli zbog promjena računovodstvenih politika, naravno u stepenu u kojem je to izvodljivo, takodje zahtjeva da se izvrši ispravljanje grešaka ranijeg perioda .Prema okviru međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI), propisano je slijedeće: Kapital je ostatak sredstava pravnog lica nakon odbitka svih njegovih obaveza.

Prema tome, kapital predstavlja pozitivnu razliku vrijednosti između ukupne imovine, (sredstava) i obaveza pravnog lica , što se može prikazati na slijedeći način

Sredstva = 100 KMObaveze = 80 KM

Kapital = 20 KM

Kroz propisani obrazac Izvještaja o promjenama u kapitalu unaprijed je doređena prva alternativa tabelarni prikaz prmjena svih elemenata kapitala i koncipiran je u vidu tabele koja sadrži

informacije o vrstama promjena u kapitalu (redovi) Informacije o djelu kapitala na koji su se te promjene odrazile (kolone)

Propisani izvještaj se može posmatrati i u smislu pregled promjena na neto sredstvima dajući informaciju o vrsti, veličini i strukturi

Promjene koje su rezultat transakcije sa vlasnicima Promjene koje su rezultat aktivnosti pravnog lica i koje su rezultirale prihodima i

rashodima odnosno koje su priznate direktno u kapital Promjene u strukturi kapitala (raspodjela dobiti/gubitka na akumuliranu dobit,

rezervne statutarne, zakonske /ostale)Obrazac izvještaj o promjenama u kapitalu je neka vrsta unakrsne tabele u kojoj se prikazuju stanja, vrste(djelovi), osnovi i iznosi pojedinih elemenata kapitala u računovodstvenom smislu.

Page 5: Izvještaj o promjenama u kapitalu Final
Page 6: Izvještaj o promjenama u kapitalu Final

Popunjavanje Obrasca

Izvještaj je sortiran tako da se:

a) u redovima obrasca iskazuju podaci o stanju i promjenama vrjednosti kapitala po pojedinim osnovama i vrstama promjena, kroz vrjeme kako u toku izvještajnog perioda tako i u toku prethodne godine

b) u kolonama obrasca u kojima se prednja stanja i promjene iskazuju kao stanja i promjene odgovarajućih pojavnih oblika kapitala

Kolone Obrasca

U koloni 1 treba upisati odgovarajuće datume

pod rednim brojem 1. stanje na dan 31.12.2007. godine, pod rednim brojem 4. ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2007. odnosno

1,1,2008.godine, pod rednim brojem 12. stanje na dan 31.12. 2008. godine, pod rednim brojem 15. ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2008.godine odnosno 1.1.2009.godine, pod rednim brojem 23. treba upisati stanje na dan 31.12.2009.

Pozicije, (redni brojevi), 2 do 4 . kao i pozicije 13 do 15 su predviđene kada se vrše naknadne izmjene bilansa stanja kao rezultat izmjene računovodstvenih politika i materijalno značajnih pogrešaka. Prema MRS-u 8 za pogreške je nužno izvršiti prilagođvanje svih povezanih prethodnih stanja.

U koloni 2 su već unesene odgovarajuće oznake AOP-a kao podloga za zbirnu automatsku obradu.

U koloni 3 se unose podaci o upisanom vlasničkom kapitalu odnosno to su podaci o osnovnom kapitalu koji je izražen u nominalnoj vrjednosti. Na ovoj poziciji se unosi i iznos neuplaćenog kapitala

Kolona 4 je predviđena za iskazivanje stanja i promjena na revolarizacijskim rezervama, Moguća revolarizacija je uvjek kada je to pojednini MRS-om predviđenoi ukoliko je preduzeće usvojilo takvu metodu vrednovanja nakon početnog priznavanja pojedinih grupa stalnih i dugoročnih sredstava.

Kolona 5 je predviđena za eventulano iskazivanje kursnih razlika u onim slučajevima kada MRS 21 to propisuje.

Kolona 6 obuhvata onaj dio kapitala koji je rasporedom ranije akumulirane dobiti ili iz drugih izvora raspoređen u zakonske ili statutarne rezerve. U ovoj koloni se takođe unosi dionička, (emisiona), premija

Kolona 7 sadrži podatke o akumuliranoj, (neraspoređenoj), dobiti ili (nepokrivenom, neraspoređenom), gubitku kako iz ranijih godina tako i iz tekućeg obračunskog perioda.

Page 7: Izvještaj o promjenama u kapitalu Final

Kolona 8 govori o transakcijama sa vlastitim dionicama odnosno promjenama na kontu 470. Ako je tokom jednog perioda vršeno sticanje i prodaja vlastitih dionica na ovim pozicijama se upisuje samo neto efekat.

Kolona 9 predstavlja zbirnu vrjednost vlasničkog kapitala tj. zbir podataka iskazanih u kolonama 3 do 8 prema pojedninim načinima formiranja i pojednimi promjenama vrjednosti kapitala. Podaci u svim redovima u koloni 9 moraju biti jednaki zbiru kolona u tom redu

Kolone 10 i 11 su predviđene za slučaj da se radi o konsolidovanom izvještaju gdje je prema MRS 27 potrebno odvojeno prikazati manjinski interes odnosno udio manjinskih dioničara u kapital grupe, ukoliko se radi o pojedinačnim izvještajima u kolonama 10 i 11 se ne iskazuju podaci.

Redovi Obrasca

Red 12 stanje na dan 31.12.2008. godine gdje se upisuje stanje vlasničkog kapitala po pojedinim kategorijama na datum 31.12. prethodne 2008. godine.

Red 13 promjene u računovodstvenim politikama, gdje se upisuje rezultat efekta promjene računovodstvene politike.

Red 14 učinci ispravke grešaka gdje se upisuje rezultat efekta otkrivene pogreške iz prethodnog perioda

Red 15 Ponovo iskazano stanje na 31.12.2008 odnosno 1.1.2009.godine gdje se uključuju efekti ispravki iznesenih u redovima 2 i 3

Red 16 Učinci revolarizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava gdje se u odgovarajućoj koloni upisuje efekat revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava između 01,01,2009 i 31,12,2009. godine.

Red 17 Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih sredstava, gdje se u koloni 4 upisuje efekat revalorizacije dugoročnih finansijskih sredstava.

Red 18 Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti gdje se u koloni 5 upisuje vrijednost efekta kursne razlike.

Red 19 Ostali dobici/gubici perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha gdje se u odgovarajućoj koloni upisuju vrjednosni efekti u svim drugim slučajevima propisanim MRS-ovima.

Red 20 Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha gdje se u koloni 7 upisuje vrjijednost neto dobiti iskazana u bilansu uspjeha za ovaj period.

Red 21 Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka, gdje se zavisno od vrste raspodjele dobiti/pokrića gubitka upisuju ti efekti u odgovarajuću kolonu.

Red 22 Emisija Dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala gdje se za iznos povećanja ili smanjenja osnovnoh kapitala upisuje u koloni 3.

Page 8: Izvještaj o promjenama u kapitalu Final

Red 23 stanje na dan 31.12.2009.godine gdje se u pripadajuće kolone, upisuje stanje pojedinih pozicija na kraju izvještajnog perioda. Ovaj se iznos može dobiti sa bilansa stanja ili sabiranjem i oduzimanjem prethodnih redova. Radi provjere ispravnosti potrebno je uraditi i jedno i drugo.

Zaključak

Izvještaj o promjeni kapitala jedan je od temeljnih finansijskih izvještaja. koji zajedno sa bilansom, računom dobiti i gubitka, izvještajem o novčanom toku i računovodstvenim politikama i bilješkama uz finansijske izvještaje čini cjeloviti skup finansijskih izvještaja. Izvještaj o promjeni u kapitalu podnosi se upravi društva, dioničarima odnosno vlasnicima društva u d.o.o. te služi za interno izvještavanje. Vanjskim korisnicima, (bankama i drugim kreditnim institucijama). U izvještaju o promjeni u kapitalu iskazuju se sve stavke kojima se objašnjavaju ukupni dobici i gubici razdoblja, što uključuje i one koji se prema zahtjevima pojedinih standarda ne iskazuju u računu dobiti i gubitka nego se izravno priznaju kao promjene u kapitalu.

Page 9: Izvještaj o promjenama u kapitalu Final

Literatura Osnove Računovodstva Dr. Stevan Veslać Godišnji Obračun BiH 2006 Godišnji Obračun BiH 2009 www.Poslovniforum.hr www.limun.hr www.infolex.hr