IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG drva. Pravilnim kompostiranjem dobijese zreo mrvi¤†ast kompost tamnosme¤â€e

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG drva. Pravilnim kompostiranjem dobijese zreo mrvi¤†ast...

 • 1 | P a g e

  broj elaborata 660/15.

  Naziv plana: IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODGORA

  Ovaj elaborat je sastavni dio ODLUKE O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODGORA

  „Glasnik“ - službeno glasilo Općine Podgora, broj 13/15. od 30. listopada 2015.

  Klasa: 350-02/12-01/06, Urbroj: 2147/05-02/01-15-368, Podgora, 30. listopada 2015. godine

  OPĆINA PODGORA OPĆINSKO VIJEĆE PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: __________________

  I v o M i h a lj e v i ć

  Naručitelj: OPĆINA PODGORA Izrađivač: URBOS doo Split Biro za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša Split, listopad 2015. godine

 • 2 | P a g e

  Naziv plana: IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODGORA -

  Naručitelj: OPĆINA PODGORA Načelnik Općine: Ante Miličić

  Izrađivač: URBOS doo Split Biro za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša Teh. direktor: Maja Madiraca, dipl.oec.- odgovorna osoba

  RADNI TIM Gordana Radman, dipl.ing.arh., odgovorni voditelj Maja Madiraca, dipl.oec. Dr.sc. Zoran Radman Larisa Bačić, dipl.ing.građ. Jelena Borota, mag.ing.arh. Ivana Bubić, mag.oec.,univ.spec. Mladen Žanić, dipl.ing.el.

 • 3 | P a g e

  SADRŽAJ OPĆI DIO

  I Izvod iz sudskog registra

  II Suglasnost za upis u sudski registar nadležnog Ministarstva

  III Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata i inženjera u graditeljstvu za odgovornu osobu u pravnoj osobi (Gordana Radman, dipl.ing.arh.)

  IV Imenovanje odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8

  A TEKSTUALNI DIO OBRAZLOŽENJE 1. POLAZIŠTA 1.1. Pravna osnova za izradu izmjena i dopuna 1.1.1. Plan gospodarenja otpadom 1.2. Razlozi donošenja izmjena i dopuna 1.3. Osnovni podaci o stanju u prostoru 1.3.1. Obuhvat izmjena i dopuna 1.3.2. Osnovna obilježja Općine 1.3.3. Postojeće stanje u oblasti gospodarenja otpadom na područje Općine 1.4. Planski pokazatelji i adrese iz PPSDŽ 2. CILJEVI IZMJENA I DOPUNA

  3. PLAN 3.1. Korištenje i namjena površina 3.2. Način i uvjeti gradnje 3.3. Prikaz prometne, TK i komunalne mreže 3.3.1 Uvjeti gradnje prometne mreže 3.3.2. Uvjeti gradnje TK mreže 3.3.3 Uvjeti gradnje elektroenergetske mreže 3.3.4. Uvjeti gradnje vodnogospodarske mreže 3.4. Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite prostora 3.5. Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš 3.6. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda ODREDBE ZA PROVOĐENJE B GRAFIČKI DIO

  1.a Korištenje i namjena površina 1:25000 2.2a Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustav 1:25000 2.4a Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav, korištenje voda 1:25000 4. Građevinska područja naselja 1:5000 (list 5,6) 5. Način i uvjeti gradnje 1:2000

  C OBVEZNI PRILOZI

  IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI OSTALI PRILOZI

 • 4 | P a g e

  OPĆI DIO

  I Izvod iz sudskog registra II Suglasnost za upis u sudski registar nadležnog Ministarstva III Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata i inženjera u graditeljstvu za

  odgovornu osobu u pravnoj osobi (Gordana Radman, dipl.ing.arh.) IV Imenovanje odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga izmjena i dopuna

  prostornog plana uređenja općine Podgora

 • 5 | P a g e

 • 6 | P a g e

 • 7 | P a g e

 • 8 | P a g e

 • 9 | P a g e

 • 10 | P a g e

 • 11 | P a g e

 • 12 | P a g e

 • 13 | P a g e

  OBRAZLOŽENJE 1. POLAZIŠTA 1.1. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora izrađuje se na temelju Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora usvojenoj na 21. sjednici Općinskog Vijeća dana 26.02.2015. godine. Odlukom se određuje pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna, razlozi donošenja Izmjena i dopuna, obuhvat Izmjena i dopuna, ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna, ciljeve i programska polazišta Izmjena i dopuna, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova, način pribavljanja stručnih rješenja Izmjena i dopuna, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna, planirani rok za izradu Izmjena i dopuna, odnosno njegovih pojedinih faza, izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna i druga pitanja od značaja za izradu nacrta Izmjena i dopuna. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna su:

  - članci 86. do 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13), - Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim

  pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine" broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 i 135/10)

  - ostali važeći propisi iz područja prostornog uređenja i posebni propisi (Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 7/13, Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom NN 38/08 i ostali zakoni i pravilnici iz oblasti gospodarenja otpadom).

  Temeljni razlog za izradu Izmjena i dopuna je uređenje komunalne zone za gospodarenje otpadom sukladno posebnim propisima te pratećih, manjih proizvodnih, komunalnih i servisnih sadržaja. Osnovni planski dokumenti gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske su slijedeći: 1. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05); 2. Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007.- 2015. g. (NN 85/07, 126/10, 31/11); 3. Županijski (regionalni) plan gospodarenja otpadom; 4. Gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom; 5. Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada. 1.1.1. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PODGORA Plan gospodarenja otpadom Općine Podgora za razdoblje od 2010.-2018. prihvaćen je na 12. sjednici Općinskog vijeća Općine Podgora održanoj 18. listopada 2010. godine (Sl. Glasnik Općine Podgora br. 12/10.). Plan gospodarenja otpadom je instrument kojim se nastoji postići održivo gospodarenje otpadom. U tom smislu njegova svrha je pružiti pregled postojećeg stanja na terenu i to na način da se detaljno utvrdi sljedeće: - djelatnosti iz kojih nastaje otpad (sukladno Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada NN 50/05, 39/09);

 • 14 | P a g e

  - vrste otpada koje nastaju iz gornjih djelatnosti (sukladno Uredbi 50/05, 39/09); - karakteristike otpada; tokovi otpada; količina otpada; način sakupljanja te postupanje sa otpadom; - planirana financijska sredstva koja su potrebna za održivo gospodarenje otpadom. Cilj Plana gospodarenja otpadom je utvrditi postojeće stanje u smislu nastajanja vrsta i količina otpada, tokova otpada te planiranje istoga radi ostvarivanja strateških ciljeva gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Plan gospodarenja otpadom Općine Podgora je instrument kojim će se nastojati postići održivo gospodarenje otpadom. U tom smislu njegova svrha je pružiti pregled postojećeg stanja na terenu i to na način da se detaljno utvrdi sljedeće:

  - djelatnosti iz kojih nastaje otpad (sukladno Uredbi o kategorijama i vrstama otpada NN 50/05)

  - vrste otpada koje nastaju iz gornjih djelatnosti (sukladno Uredbi 50/05) - karakteristike otpada, - tokovi otpada - količina otpada - način sakupljanja te postupanje sa otpadom - planirana financijska sredstva koja su potrebna za održivo gospodarenje otpadom

  Plan gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije polazi od sljedećih pretpostavki:

  1. svaki stanovnik proizvede između 0,62 i 0,81 kg otpada/dan 2. svaki turist po ostvarenom noćenju proizvede oko 0,9 kg komunalnog otpada. 3. predviđa se porast količine otpada iz turizma po prosječnoj godišnjoj stopi od 0,1% do

  1%. Specifična količina komunalnog otpada koja se stvara na području Općine Podgora po stalnom stanovniku obuhvaćenom organiziranim odvozom prema podacima od komunalnog poduzeća Podgora Čistoća d.o.o. iznosi 0,64 kg/stan./dan. Predviđena količina otpada za razdoblje do 2018. godine izrađena je na osnovu podataka o :

  - podacima o broju stanovništva u 2009.godini za Općinu Podgora - obuhvaćenosti organiziranim odvozom otpada od stanovništva u naseljima prema

  podacima iz 2009. godine(100%), - procijenjenom prirodnom prirastu od 1%, - procijenjenom porastu količine od turizma po stopi od 1%,

  Broj turističkih noćenja za 2018. godinu prema procjenama iz Turističkih zajednica Podgora i Živogošće iznosi cca 80.000. Tablica 1. Prikaz očekivanog kretanja količina komunalnog otpada

  Godina Broj obuhvaćenih stanovnika

  Komunalni