Naziv plana: IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG drva. Pravilnim kompostiranjem dobijese zreo mrvi¤†ast kompost

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Naziv plana: IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG drva. Pravilnim kompostiranjem dobijese zreo...

 • 1 | P a g e

  broj elaborata 660/15.

  Naziv plana: IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODGORA - PRIJEDLOG

  Naručitelj: OPĆINA PODGORA Izrađivač: URBOS doo Split Biro za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša Split, srpanj, 2015. godine

 • 2 | P a g e

  Naziv plana: IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODGORA - PRIJEDLOG

  Naručitelj: OPĆINA PODGORA Načelnik Općine: Ante Miličić

  Izrađivač: URBOS doo Split Biro za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša Teh. direktor: Maja Madiraca, dipl.oec.- odgovorna osoba

  RADNI TIM Gordana Radman, dipl.ing.arh., odgovorni voditelj Maja Madiraca, dipl.oec. Dr.sc. Zoran radman Larisa Bačić, dipl.ing.građ. Jelena Borota, mag.ing.arh. Ivana Bubić, mag.oec.,univ.spec.

 • 3 | P a g e

  SADRŽAJ OPĆI DIO

  I Izvod iz sudskog registra

  II Suglasnost za upis u sudski registar nadležnog Ministarstva

  III Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata i inženjera u graditeljstvu za odgovornu osobu u pravnoj osobi (Gordana Radman, dipl.ing.arh.)

  IV Imenovanje odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8

  TEKSTUALNI DIO OBRAZLOŽENJE 1. POLAZIŠTA 1.1. Pravna osnova za izradu izmjena i dopuna 1.1.1.Plan gospodarenja otpadom 1.2. Razlozi donošenja izmjena i dopuna 1.3. Osnovni podaci o stanju u prostoru 1.3.1.Obuhvat izmjena i dopuna 1.3.2.Osnovna obilježja Općine 1.3.3.Postojeće stanje u oblasti gospodarenja otpadom na područje Općine 1.4. Planski pokazatelji i adrese iz PPSDŽ 2. CILJEVI IZMJENA I DOPUNA

  3. PLAN 3.1. Korištenje i namjena površina 3.2. Način i uvjeti gradnje 3.3. Prikaz prometne, TK i komunalne mreže 3.3.1Uvjeti gradnje prometne mreže 3.3.2.Uvjeti gradnje TK mreže 3.3.3 Uvjeti gradnje elektroenergetske mreže 3.3.4.Uvjeti gradnje vodnogospodarske mreže 3.4. Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite prostora 3.5. Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš 3.6. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda

  ODREDBE ZA PROVOĐENJE B GRAFIČKI DIO

  1.a Korištenje i namjena površina 1:25000 2.2a Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustav 1:25000 2.4a Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav, korištenje voda 1:25000 4. Građevinska područja naselja 1:5000 (list 5,6) 5. Način i uvjeti gradnje 1:2000

 • 4 | P a g e

  OPĆI DIO

  I Izvod iz sudskog registra II Suglasnost za upis u sudski registar nadležnog Ministarstva III Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata i inženjera u graditeljstvu za

  odgovornu osobu u pravnoj osobi (Gordana Radman, dipl.ing.arh.) IV Imenovanje odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga izmjena i dopuna

  prostornog plana uređenja općine Podgora

 • 5 | P a g e

 • 6 | P a g e

 • 7 | P a g e

 • 8 | P a g e

 • 9 | P a g e

 • 10 | P a g e

 • 11 | P a g e

 • 12 | P a g e

 • 13 | P a g e

  OBRAZLOŽENJE 1. POLAZIŠTA 1.1. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora izrađuje se na temelju Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora usvojenoj na 21. sjednici Općinskog Vijeća dana 26.02.2015. godine. Odlukom se određuje pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna, razlozi donošenja Izmjena i dopuna, obuhvat Izmjena i dopuna, ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna, ciljeve i programska polazišta Izmjena i dopuna, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova, način pribavljanja stručnih rješenja Izmjena i dopuna, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna, planirani rok za izradu Izmjena i dopuna, odnosno njegovih pojedinih faza, izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna i druga pitanja od značaja za izradu nacrta Izmjena i dopuna. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna su:

  - članci 86. do 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13), - Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim

  pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine" broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 i 135/10)

  - ostali važeći propisi iz područja prostornog uređenja i posebni propisi (Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 7/13, Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom NN 38/08 i ostali zakoni i pravilnici iz oblasti gospodarenja otpadom).

  Temeljni razlog za izradu Izmjena i dopuna je uređenje komunalne zone za gospodarenje otpadom sukladno posebnim propisima te pratećih, manjih proizvodnih, komunalnih i servisnih sadržaja. Osnovni planski dokumenti gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske su slijedeći: 1. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05); 2. Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007.- 2015. g. (NN 85/07, 126/10, 31/11); 3. Županijski (regionalni) plan gospodarenja otpadom; 4. Gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom; 5. Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada. 1.1.1. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PODGORA Plan gospodarenja otpadom Općine Podgora za razdoblje od 2010.-2018. prihvaćen je na 12. sjednici Općinskog vijeća Općine Podgora održanoj 18. listopada 2010. godine (Sl. Glasnik Općine Podgora br. 12/10.). Plan gospodarenja otpadom je instrument kojim se nastoji postići održivo gospodarenje otpadom. U tom smislu njegova svrha je pružiti pregled postojećeg stanja na terenu i to na način da se detaljno utvrdi sljedeće: - djelatnosti iz kojih nastaje otpad (sukladno Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada NN 50/05, 39/09);

 • 14 | P a g e

  - vrste otpada koje nastaju iz gornjih djelatnosti (sukladno Uredbi 50/05, 39/09); - karakteristike otpada; tokovi otpada; količina otpada; način sakupljanja te postupanje sa otpadom; - planirana financijska sredstva koja su potrebna za održivo gospodarenje otpadom. Cilj Plana gospodarenja otpadom je utvrditi postojeće stanje u smislu nastajanja vrsta i količina otpada, tokova otpada te planiranje istoga radi ostvarivanja strateških ciljeva gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Plan gospodarenja otpadom Općine Podgora je instrument kojim će se nastojati postići održivo gospodarenje otpadom. U tom smislu njegova svrha je pružiti pregled postojećeg stanja na terenu i to na način da se detaljno utvrdi sljedeće:

  - djelatnosti iz kojih nastaje otpad (sukladno Uredbi o kategorijama i vrstama otpada NN 50/05)

  - vrste otpada koje nastaju iz gornjih djelatnosti (sukladno Uredbi 50/05) - karakteristike otpada, - tokovi otpada - količina otpada - način sakupljanja te postupanje sa otpadom - planirana financijska sredstva koja su potrebna za održivo gospodarenje otpadom

  Plan gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije polazi od sljedećih pretpostavki:

  1. svaki stanovnik proizvede između 0,62 i 0,81 kg otpada/dan 2. svaki turist po ostvarenom noćenju proizvede oko 0,9 kg komunalnog otpada. 3. predviđa se porast količine otpada iz turizma po prosječnoj godišnjoj stopi od 0,1% do

  1%. Specifična količina komunalnog otpada koja se stvara na području Općine Podgora po stalnom stanovniku obuhvaćenom organiziranim odvozom prema podacima od komunalnog poduzeća Podgora Čistoća d.o.o. iznosi 0,64 kg/stan./dan. Predviđena količina otpada za razdoblje do 2018. godine izrađena je na osnovu podataka o :

  - podacima o broju stanovništva u 2009.godini za Općinu Podgora - obuhvaćenosti organiziranim odvozom otpada od stanovništva u naseljima prema

  podacima iz 2009. godine(100%), - procijenjenom prirodnom prirastu od 1%, - procijenjenom porastu količine od turizma po stopi od 1%,

  Broj turističkih noćenja za 2018.. godinu prema procjenama iz Turističkih zajednica Podgora i Živogošće iznosi cca 80.000. Tablica 1. Prikaz očekivanog kretanja količina komunalnog otpada

  Godina Broj obuhvaćenih stanovnika

  Komunalni otpad- stanovništvo t/god

  Komunalni otpad-turizam t/god.

  Komunalni otpad ukupno t/god.

  Komunalni otpad nakon izdvajanja iskoristivih sastojaka t/god.

  2009. 3576 835 1192 2027 811 2010. 3612 844 1204 2048 819 2011. 3648 852 1216 2068 827 2012. 3684 861 1228 2089 835 2013. 3721 869 1240 2109 844 2014. 3758 878 1253 2131 852 2015. 3796 887 1265 2152 861 2016. 3834 896 1278 2174 870 2017. 3872 904 1290 2194 878 2018. 3911 914 1303 2217 887

  Izvor: Plan gospodarenja otpadom za Općinu Podgora

 • 15 | P a g e

  Papir i kuhinj