IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG .2. Goran Izetbegovi‡, dipl.ing.prom. 3. Andreja  ugar, mag.ing.aedif

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG .2. Goran Izetbegovi‡, dipl.ing.prom. 3. Andreja  ugar,...

 • URBANISTIKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o.

  IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIKOG PLANA

  GRADA RIJEKE

  KNJIGA 1

  A. Tekstualni dio plana - Odredbe za provoenje B. Grafiki dio

  Zagreb, travanj 2013.

 • IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIKOG PLANA GRADA RIJEKE

  KNJIGA 1 A. Tekstualni dio plana - Odredbe za provoenje

  B. Grafiki dio

  Urbanistiki zavod grada Zagreba d.o.o. 2013.

  NARUITELJ: GRAD RIJEKA Korzo 16 51000 RIJEKA

  IZVRITELJ: URBANISTIKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o. Zagreb, Ulica brae Domany 4

  ELABORAT: IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIKOG

  PLANA GRADA RIJEKE

  ODGOVORNI VODITELJ: ZORAN HEBAR, dipl.ing.arh.

  KOORDINATOR ZA NOSITELJA

  IZRADE: SRAN KUNCA, dipl.ing.arh. i gra.

  STRUNI TIM: ZORAN HEBAR, dipl.ing.arh.

  GORAN IZETBEGOVI, dipl.ing.prom. ANDREJA UGAR, mag.ing.aedif. TOMISLAV KRLEA, dipl.prav. MARIJANA LESKOVAR JAKI, prof. MOMIR PAVLETI SLOBOAN, mag.ing.prosp.arh. IVAN KAPOVI, mag.ing.arch. RADNI TIM: DALIBORKA PAVLOVI, aps.arh. BORIS MOTAK, ing.gra. VINJA UGAJ, stenodaktilograf

  DIREKTOR: LUKA ULENTI, mag.ing.arch.

 • upanija: Primorsko -Goranska Grad: Rijeka

  Naziv prostornog plana: IZMJENE I DOPUNE GENERALNI URBANISTIKI PLAN

  GRADA RIJEKE

  KNJIGA 1 - A. Tekstualni dio plana - Odredbe za provoenje - B. Grafiki dio

  Odluka Gradskog vijea o donoenju plana:

  "Slubene novine" PrimorskoGoranske upanije 7/07)

  Odluka o izradi Izmjena i dopuna GUP Rijeke: "Slubene novine PrimorskoGoranske upanije 52/10 i 15/12)

  Odluka Gradskog vijea o izmjenama i dopunama Odluke o donoenju Generalnog urbanistikog plana grada Rijeke: "Slubene novine Primorskogoranske upanije" 14/13)

  Javna rasprava odrana: 14. 28. rujna 2012.

  Javno izlaganje odrano: 17. rujna 2012.

  Peat tijela odgovornog za provoenje javne rasprave:

  Odgovorna osoba za provoenje javne rasprave:

  Sran kunca, dipl.ing.arh. i gra. Suglasnost na plan prema lanku 97. i 98. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (NN 76/ 07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) 1. ZAVOD ZA PROSTORNO UREENJE PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE Klasa: 350-02/12-05/29, Ur.broj: 69-03/1-13-3, od 06.02.2013. 2. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREENJA, Uprava za prostorno ureenje Klasa: 350-02/13-12/2, Ur.broj: 531-05-1-1-13-02, od 12. oujak 2013. 3. UPAN PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE Klasa: 350-02/13-03/4, Ur.broj: 2170/1-03-01/1-13-2, od 21. veljae 2013. Pravna osoba/tijelo koja je izradilo plan: URBANISTIKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o. ZAGREB, Ulica brae Domany 4

  Peat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: Odgovorna osoba:

  Luka ulenti, mag.ing.arch.

  Odgovorni voditelj: ZORAN HEBAR, dipl.ing.arh.

  Struni tim u izradi plana: 1. Zoran Hebar, dipl.ing.arh. 2. Goran Izetbegovi, dipl.ing.prom. 3. Andreja ugar, mag.ing.aedif.

  4. Tomislav Krlea, dipl.prav. 5. Marijana Leskovar Jaki, prof. 6. Momir Pavleti Sloboan, mag.ing.prosp.arh. 7. Ivan Kapovi, mag.ing.arch.

  Peat Gradskog vijea Grada Rijeke: Predsjednik Gradskog vijea Grada Rijeke:

  Dorotea Pei- Bukovac

  Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

  Sran kunca, dipl.ing.arh. i gra.

  Peat nadlenog tijela:

 • u r b a n i s t i k i z a v o d g r a d a z a g r e b a d . o . o .

  Ulica brae domany 4 telefoni: 38 43-409, 38 43-410, 38 43-412, 38 43-413, 38 43-414, p.p. 875 fax 38 43-410; 10001 Zagreb E-mail: uzgz-domany@inet.hr E-mail: uzgz @uzgz matini broj: 3276309 OIB69309707892 iroraun broj: 2408002-1100007560

  URBANISTIKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o. Zagreb, Ulica Brae Domany 4 - DIREKTOR - Broj: 4/294-2011. Zagreb, 01.09.2011.

  U skladu s lankom 40. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, NN 55/11, NN 90/11.) donosim.

  RJEENJE

  o imenovanju odgovornog voditelja izrade

  Izmjene i dopune Generalnog urbanistikog plana grada Rijeke

  Kao odgovornog voditelja imenujem ovlatenog arhitekta Zorana Hebar, dipl.ing.arh. (ovlatenje broj: 2254). DIREKTOR Luka ulenti, mag.ing.arch. Dostaviti: 1.Radniku 2.Personalni dosje 3.Arhiva

 • u r b a n i s t i k i z a v o d g r a d a z a g r e b a d . o . o .

  Ulica brae domany 4 telefoni: 38 43-409, 38 43-410, 38 43-412, 38 43-413, 38 43-414, p.p. 875 fax 38 43-410; 10001 Zagreb E-mail: uzgz-domany@inet.hr E-mail: uzgz @uzgz matini broj: 3276309 OIB69309707892 iroraun broj: 2408002-1100007560

  Zagreb, 01.09.2011.

  U skladu s odredbama lanka 40. stavak 3. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i

  90/11), daje se slijedea

  I Z J A V A

  Svaki dio Izmjene i dopune Generalnog urbanistikog plana grada Rijeke - izraen je u skladu s

  odredbama Zakona o prostornom ureenju i gradnji i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

  Pojedine dijelove Izmjene i dopune Generalnog urbanistikog plana grada Rijeke izradili su

  strunjaci odgovarajuih struka.

  Odgovorni voditelj:

  Zoran Hebar, dipl.ing.arh.

 • IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIKOG PLANA GRADA RIJEKE

  KNJIGA 1 A. Tekstualni dio plana - Odredbe za provoenje

  B. Grafiki dio

  Urbanistiki zavod grada Zagreba d.o.o. 2013.

  S A D R A J

  A. TEKSTUALNI DIO PLANA

  Ovim Izmjenama i dopunama Generalnog urbanistikog plana Grada Rijeke, Odredbe za provoenje mijenjane su i dopunjene u slijedeim poglavljima:

  ODREDBE ZA PROVOENJE

  1.1.2. Koritenje i namjena prostora unutar graevinskog podruja za izdvojene namjene 2.1. Graevine od vanosti za Republiku Hrvatsku 3.1.2. Uvjeti gradnje graevina gospodarskih djelatnosti unutar graevinskog podruja naselja 3.1.2.2. Uvjeti gradnje graevina ugostiteljsko-turistike namjene (hotel T1) 3.2. Uvjeti smjetaja graevina gospodarskih djelatnosti u graevinskim podrujima za izdvojene namjene 3.2.1. Uvjeti smjetaja graevina proizvodne namjene 3.3.1. Uvjeti gradnje graevine proizvodne namjene 3.3.2. Uvjeti gradnje graevine poslovne namjene 3.4.1. Uvjeti gradnje ugostiteljsko-turistike graevine u ZOP-u 5.4.1.1. Ureivanje, gradnja i dogradnja visokoureenih (visokokonsolidiranih) dijelova grada 5.4.1.4. Ureivanje, gradnja i dogradnja neureenih podruja izvan sustava konsolidacije - gradski projekti 6.1. Prometna mrea 6.1.1. Ceste, ulice i javne prometne povrine 6.1.1.3. Benzinske postaje 6.1.2. Parkiralita i garae 6.3.4.3. Elektroenergetika 6.3.5.2.2. Reciklana dvorita za komunalni otpad 6.3.5.2.3. Reciklana dvorita za proizvodni otpad 6.3.5.2.5. Povrine za dnevno skupljanje komunalnog otpada izvan graevina 10.10.3. Mjere zatite od poara i tehniko-tehnolokih bnesrea s isputanjem opasnih tvari 10.10.4.2. Zatita od zaruavanja 10.10.4.3. Planiranje graevina i povrina za sklanjanje ljudi 11.1. Neposredna provedba Plana 11.2. Posredna provedba Plana 11.3. Posebne mjere provedbe Plana

  B. GRAFIKI DIO

  1. KORITENJE I NAMJENA PROSTORA................................................................................ M 1:5000 (dio Opatija 8, 9, 10, 19 i 20, Rijeka 1, 2, 11, 12, 13 i 24)

  1.1. KORITENJE I NAMJENA PROSTORA - pregledna karta ................................................... M 1:10000 3.1. PROMETNA MREA CESTOVNA I ELJEZNIKA MREA, POMORSKI PROMET........ M 1:10000 4.4. PODRUJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREENJA I ZATITE - PODRUJA I DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZATITE - PLAN PROCEDURA............................................................................................................ M 1:10000 4.7. OBLICI KORITENJA I NAIN GRADNJE - URBANA PRAVILA..........................................M 1:10000

 • IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIKOG PLANA GRADA RIJEKE

  KNJIGA 1 A. Tekstualni dio plana - Odredbe za provoenje

  Urbanistiki zavod grada Zagreba d.o.o. 2013. 1

  A. TEKSTUALNI DIO PLANA

  lanak 1.

  Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donoenju Generalnog urbanistikog plana grada Rijeke ("Slubene novine Primorsko-goranske upanije" broj 7/07).

  lanak 2.

  Izmjene i dopune ovoga Plana izradio je Urbanistiki zavod grada Zagreba d.o.o., u koordinaciji s

  Gradom Rijeka kao nositeljem izrade.

  lanak 3.

  Predmet izmjena i dopuna ovoga Plana jest prenamjena i/ili korekcija oblika i povrine graevinskih podruja za izdvojenu namjenu utvrenih u stavku 2. ovoga lanka i njima kontaktnih povrina te s tim u svezi usklaenja sa propisima kojima se regulira sustav prostornog ureenja, kao i ispravak oite greke / propusta ili usklaenja dijelova Plana.

  Izmjene i dopune ovoga Plana donose se za slijedea podruja: a) gospodarske - proizvodne - preteito industrijske namjene: - Industrijsko podruje Podveica (oznake iz Plana I1-1), - Industrijsko podruje Mihaeva draga (oznake iz Plana I1-2), - Industrijsko podruje Mareljeva draga (oznake iz Plana I1-3), - Industrijsko podruje Mlaka (oznake iz Plana I1-4), - Industrijsko podruje Prezina (oznake iz Plana I1-6), - Industrijsko podruje Svilno (oznake iz Plana I1-7), - Industrijsko podruje kolji (oznake iz Plana I1-8), - Industrijsko podruje Suak (oznake iz Plana I1-9), b) gospodarske - poslovne - preteito uslune, trgovake i komunalno-servisne namjene: - Usluno podruje kolji (oznake iz Plana K1-2), - Trgovako podruje Torpedo (oznake iz Plana K2-7), - Komunalno-servisno podruje Draga (oznake iz Plana K3-2), -