Click here to load reader

IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE · PDF fileizgradnja postrojenja i proizvodnja elektriČne energije u vetroelektranama u republici srbiji vodić za investitore 1 sadrČaj

 • View
  230

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE · PDF fileizgradnja postrojenja i proizvodnja...

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U VETROELEKTRANAMA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  1

  Sadržaj

  CONSTRUCTION OF PLANTS AND ELECTRICITY GENERATION IN WIND TURBINE PLANTS IN THE REPUBLIC OF SERBIA Guide for investors

  IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U VETROELEKTRANAMA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  Republika Srbija Ministarstvo rudarstva i energetike Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

  25 years

  Empowered lives. Resilient nations.

  Juni 2016.

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U VETROELEKTRANAMA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  2

  Sadržaj

  Treće izdanje, juni 2016.

  Autori: Dr Branislava Lepotic Kovacević, dipl. prav. Bojan Lazarević, dipl.el.inž.

  Uz podršku: Programa Ujedinjenih nacija za razvoj

  Drugo izdanje, februar 2013.

  Autor: Dr Branislava Lepotić Kovačević, dipl. prav.

  Uz podršku: Programa Ujedinjenih nacija za razvoj Prvo izdanje, novembar 2010.

  Autori: Dr Branislava Lepotić Kovačević, dipl. prav. Dr Dragoslava Stojiljković, dipl. maš. inž Bojan Lazarević, dipl. el. inž.

  Uz podršku: GTZ i USAID

  Third Edition, June 2016

  Authors: Branislava Lepotic Kovacević, PhD Law Bojan Lazarević, BSc El. Eng

  Supported by: United Nations Development Programme

  Second Edition, February 2013

  Author: Branislava Lepotić Kovačević, PhD Law

  Supported by: United Nations Development Programme

  First Edition, November 2010

  Authors: Branislava Lepotić Kovačević, PhD Law Dragoslava Stojiljkovic , PhD Mech. Eng. Bojan Lazarević, BSc El. Eng.

  Supported by: GTZ and USAID

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U VETROELEKTRANAMA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  3

  Sadržaj

  EnglishSrpski

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U VETROELEKTRANAMA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  4

  Sadržaj

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U VETROELEKTRANAMA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  5

  Sadržaj

  IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U VETROELEKTRANAMA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U VETROELEKTRANAMA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  6

  Sadržaj

  Sadržaj

  1. UVOD 10 1.1. Pojam vetroelektrane 10 1.2. Izvori prava 10

  2. STICANJE PRAVA NA IZGRADNJU VETROELEKTRANE 2.1. Postupak izgradnje vetroelektrane 13 2.1.1. Izbor lokacije, uvid u važeće planske dokumente i informacija o lokaciji 14 2.1.2. Energetska dozvola 16 2.1.2.1. Мišljenje operatora sistema o uslovima i mogućnostima priključenja energetskog objekta na energetski sistem 18 2.1.3. Uslovi za priključenje’ 19 2.1.4. Lokacijski uslovi 20 2.1.4.1. Postupak izdavanja lokacijskih uslova 21 2.1.4.2. Formiranje građevinske parcele 22 2.1.4.3. Saglasnost sa stanovišta bezbednosti vazdušnog saobraćaja 23 2.1.4.4. Vodna akta 24 2.1.5. Procena uticaja na životnu sredinu 27 2.1.6. Tehnička dokumentacija 30 2.1.6.1. Izrada tehničke dokumentacije 34 2.1.6.2. Tehnička kontrola 34 2.1.6.3. Revizija projekata 35 2.1.7. Građevinska dozvola 35 2.1.8. Građenje objekta 38 2.1.9. Tehnički pregled vetroelektrane i upotrebna dozvola 39 2.1.9.1. Tehnički pregled 39 2.1.9.2. Upotrebna dozvola 40 2.2. Poseban slučaj izgradnje vetroelektrana 41

  3. ODOBRENJE ZA PRIKLJUČENJE ELEKTRANE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU 3.1 Priključenje na prenosni sistem 45 3.2. Priključenje na distributivni sistem 47

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U VETROELEKTRANAMA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  7

  Sadržaj

  4. LICENCA 50

  5. STATUS PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE KOJU PROIZVODI U VETROELEKTRANI 54 5.1. Sticanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije 55 5.2. Sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije 57 5.2.1. Podsticajne mere za proizvođače električne energije u vetroelektranama 59 5.3. Status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora 62

  6. POSEBNI POSTUPCI 65 6.1. Garancija porekla 65 6.2. Koncesija za korišćenje prirodnog bogatstva 66 6.2.1. Postupak davanja koncesije 66 6.2.2. Postupak utvrđivanja koncesionog akta 67 6.2.3. Postupak zaključivanja ugovora o koncesiji 68 6.2.4. Ugovor o koncesiji 69

  RELEVANTNI ZAKONI, STRATEŠKA DOKUMENTA, PLANOVI I PODZAKONSKA AKTA 72

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U VETROELEKTRANAMA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  8

  Sadržaj

  Predgovor Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), kao implementaciona agencija Globalnog fon- da za zaštitu životne sredine (GEF), sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom rudarstva i ener- getike i Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije GEF Projekat: „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“.

  Cilj Projekta je da se poveća udeo energije iz obnovljivih izvora u energetskom bilansu Srbije, odnosno udeo biomase u proizvodnji energije.

  Jedna od aktivnosti projekta je izgradnja kapaciteta svih aktera za identifikaciju, pripremu, finansiranje, izgradnju i upravljanje bankabilnim projektima korišćenja obnovljivih izvora en- ergije u okviru koje je izvršena revizija šest postojećih zastarelih vodiča za investiture u pos- trojenja koja koriste obnovljive izvore energije:

  1. IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIO- MASE U REPUBLICI SRBIJI

  2. IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U MALIM HIDROELE- KTRANAMA U REPUBLICI SRBIJI

  3. IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U VETROELEKTRA- NAMA U REPUBLICI SRBIJI

  4. IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ HI- DROGEOTERMALNIH IZVORA U REPUBLICI SRBIJI

  5. IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U SOLARNIM ELEK- TRANAMA U REPUBLICI SRBIJI

  6. IZGRADNJA SOLARNIH GREJNIH SISTEMA U REPUBLICI SRBIJI

  Svi vodiči su dvojezični i, izuzev jednog, izrađeni su u dve verzije. U šest detaljnih vodiča opisane su celokupne složene procedure za izgradnju postrojenja i obavljanje delatnosti proizvodnje energije iz konkretnih obnovljivih izvora, uz upućivanje na odgovarajuće prop- ise i navođenje nadležnih institucija. Detaljni vodiči namenjeni su, pre svega, investitorima i stručnjacima koji rade na razvoju projekata, ali i zaposlenima u različitim nadležnim državnim organima, s obzirom na međusektorski karakter procedura. U pet kratkih vodiča ova složena problematika prikazana je manje detaljno i na slikovit način, čime se tema približava i širem krugu zainteresovanih strana.

  Cilj izrade vodiča bio je da se podstaknu i pomognu investitori da ulažu u obnovljive izvore energije u Srbiji, ali i da se, kroz detaljno sagledavanje složenih procedura za izgradnju postro- jenja i obavljanje delatnosti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, uoče njihovi nedostaci i da se podstaknu nadležni da kroz zakonodavne i institucionalne aktivnosti ove procedure pojednostave i unaprede. Nadamo se da će ovi Vodiči pokrenuti konstruktivni dijalog između mnogobrojnih zainteresovanih strana i time doprineti boljoj informisanosti i međusobnom razumevanju, što u krajnjoj liniji treba da rezultira povoljnim okruženjem za investicije u sek- toru obnovljivih izvora energije.

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U VETROELEKTRANAMA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  9

  Sadržaj

  - izmenjena i dopunjena verzija 2016 -

  IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U VETROELEKTRANAMA

  U REPUBLICI SRBIJI - VODIČ ZA INVESTITORE -1.

  UVOD

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U VETROELEKTRANAMA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  10

  Sadržaj

  1. UVOD1

  1.1. Pojam vetroelektrane

  Obnovljivi izvori energije su nefosilni izvori energije kao što su: vodotokovi, biomasa, vetar, sunce, biogas, deponijski gas, gas iz pogona za preradu kanalizacionih voda i izvori geotermalne energije2.

  Elektrane na vetar (u daljem tekstu: vetroelektrane ili elektrane) su objekti za obavljanje delatnosti proizvodnje električne energije. Ove elektrane kao izvor za proizvodnju električne energije koriste energiju vetra, koja je obnovljivi izvor energije.

  Potrebno je ukazati na činjenicu da postoji nekonzistentnost pojmova u vezi sa objektima za proizvodnju električne energije iz vetra. Zbog toga će se u ovom tekstu pod vetroelektranom smatrati jedna ili više proizvodnih jedinica (turbina sa generatorom) za proizvodnju električne energije korišćenjem vetra koje su međusobno povezane i opremljene tako da imaju jedan priključak na elektroenergetsku mrežu.

  1.2. Izvori prava

  Izgradnja vetroelektrane i obavljanje delatnosti proizvodnje električne energije u ovakvim elektranama je regulisana brojnim propisima Republike Srbije.

  Izvori prava Republike Srbije mogu se podeliti na više grupa propisa, koje će se razmotriti u daljim odeljcima ovog teksta.

  U grupu propisa kojima je uređena oblast planiranja i izgradnje objekata sp

Search related