Click here to load reader

IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA · PDF fileIZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOMASE U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore 2 SadrČaj Treće

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA · PDF fileIZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA...

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOMASE U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  1

  Sadržaj

  CONSTRUCTION OF PLANTS AND ELECTRICITY/HEAT GENERATION FROM BIOMASS IN THE REPUBLIC OF SERBIA Guide for investors

  IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOMASE U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  Republika Srbija Ministarstvo rudarstva i energetike Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

  25 years

  Empowered lives. Resilient nations.

  Juni 2016.

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOMASE U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  2

  Sadržaj

  Treće izdanje, juni 2016.

  Autori: Dr Branislava Lepotic Kovacević, dipl. prav. Bojan Lazarević, dipl.el.inž.

  Uz podršku: Programa Ujedinjenih nacija za razvoj

  Drugo izdanje, februar 2013.

  Autor: Dr Branislava Lepotić Kovačević, dipl. prav.

  Uz podršku: Programa Ujedinjenih nacija za razvoj Prvo izdanje, novembar 2010.

  Autori: Dr Branislava Lepotić Kovačević, dipl. prav. Dr Dragoslava Stojiljković, dipl. maš. inž Bojan Lazarević, dipl. el. inž.

  Uz podršku: GTZ i USAID

  Third Edition, June 2016

  Authors: Branislava Lepotic Kovacević, PhD Law Bojan Lazarević, BSc El. Eng

  Supported by: United Nations Development Programme

  Second Edition, February 2013

  Author: Branislava Lepotić Kovačević, PhD Law

  Supported by: United Nations Development Programme

  First Edition, November 2010

  Authors: Branislava Lepotić Kovačević, PhD Law Dragoslava Stojiljkovic , PhD Mech. Eng. Bojan Lazarević, BSc El. Eng.

  Supported by: GTZ and USAID

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOMASE U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  3

  Sadržaj

  EnglishSrpski

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOMASE U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  4

  Sadržaj

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOMASE U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  5

  Sadržaj

  IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOMASE U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOMASE U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  6

  Sadržaj

  Sadržaj

  1. UVOD 10 1.1. Izvori prava 11 1.2. Vrste postrojenja 13

  2. STICANJE PRAVA NA IZGRADNJU POSTROJENJA 17 2.1. Postupak izgradnje postrojenja 17 2.1.1. Izbor lokacije, uvid u važeće planske dokumente i informacija o lokaciji 18 2.1.2. Energetska dozvola 20 2.1.2.1. Мišljenje operatora sistema o uslovima i mogućnostima priključenja energetskog objekta na energetski sistem 23 2.1.3. Uslovi za priključenje' 23 2.1.4. Lokacijski uslovi 25 2.1.4.1. Postupak izdavanja lokacijskih uslova 25 2.1.4.2. Formiranje građevinske parcele 27 2.1.4.3. Vodna akta 28 2.1.5. Procena uticaja na životnu sredinu 31 2.1.6. Integrisana dozvola 35 2.1.7. Tehnička dokumentacija 40 2.1.7.1. Izrada tehničke dokumentacije 43 2.1.7.2. Tehnička kontrola 44 2.1.7.3. Revizija projekata 45 2.1.8. Građevinska dozvola 45 2.1.9. Građenje objekta 48 2.1.10. Tehnički pregled postrojenja na biomasu/biogas i upotrebna dozvola 50 2.2.10.1. Tehnički pregled 50 2.1.10.2. Upotrebna dozvola 51 2.2. Poseban slučaj izgradnje postrojenja na biomasu/biogas 52

  3. ODOBRENJE ZA PRIKLJUČENJE POSTROJENJA NA ENERGETSKU MREŽU 55 3.1. Priključenje postrojenja na elektroenergetsku mrežu 55 3.1.1 Priključenje na prenosni sistem 56 3.1.2 Priključenje na distributivni sistem 58 3.2. Priključenje postrojenja na mrežu za distribuciju toplotne energije 60 4. STICANJE PRAVA NA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE 62 4.1. Sticanje prava na obavljanje delatnosti od opšteg interesa 62 4.1.1. Poveravanje prava na obavljanje komunalne delatnosti 62 4.1.2 Koncesija na obavljanje komunalne delatnosti 63

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOMASE U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  7

  Sadržaj

  4.1.2.1. Postupak davanja koncesije 64 4.1.2.2. Postupak utvrđivanja koncesionog akta 64 4.1.2.3. Postupak zaključivanja ugovora o koncesiji 65 4.1.2.4. Ugovor o koncesiji 67 4.1.3. Ulaganje u javno (komunalno) preduzeće, odnosno privredno društvo koje obavlja komunalnu delatnost 70 4.2. Licenca 71

  5. STICANJE STATUSA (POVLAŠĆENOG) PROIZVOĐAČA ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA 76 5.1. Status proizvođača električne energije koju proizvodi u postrojenju na

  biomasu/biogas 76 5.1.1. Sticanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije 77 5.1.2. Sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije 79 5.1.2.1. Podsticajne mere za proizvođače električne energije u postrojenjima na 82 biomasu/biogas 82 5.1.3. Status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora 85 5.2. Sticanje statusa povlašćenog proizvođača toplotne energije i mere podsticaja 86

  6. POSEBNI POSTUPCI - GARANCIJA POREKLA 88

  RELEVANTNI ZAKONI, STRATEŠKA DOKUMENTA, PLANOVI I PODZAKONSKA AKTA 90

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOMASE U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  8

  Sadržaj

  Predgovor

  Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), kao implementaciona agencija Globalnog fon- da za zaštitu životne sredine (GEF), sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom rudarstva i ener- getike i Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije GEF Projekat: „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“.

  Cilj Projekta je da se poveća udeo energije iz obnovljivih izvora u energetskom bilansu Srbije, odnosno udeo biomase u proizvodnji energije.

  Jedna od aktivnosti projekta je izgradnja kapaciteta svih aktera za identifikaciju, pripremu, finansiranje, izgradnju i upravljanje bankabilnim projektima korišćenja obnovljivih izvora en- ergije u okviru koje je izvršena revizija šest postojećih zastarelih vodiča za investiture u pos- trojenja koja koriste obnovljive izvore energije:

  1. IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIO- MASE U REPUBLICI SRBIJI

  2. IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U MALIM HIDROELE- KTRANAMA U REPUBLICI SRBIJI

  3. IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U VETROELEKTRA- NAMA U REPUBLICI SRBIJI

  4. IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ HI- DROGEOTERMALNIH IZVORA U REPUBLICI SRBIJI

  5. IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U SOLARNIM ELEK- TRANAMA U REPUBLICI SRBIJI

  6. IZGRADNJA SOLARNIH GREJNIH SISTEMA U REPUBLICI SRBIJI

  Svi vodiči su dvojezični i, izuzev jednog, izrađeni su u dve verzije. U šest detaljnih vodiča opisane su celokupne složene procedure za izgradnju postrojenja i obavljanje delatnosti proizvodnje energije iz konkretnih obnovljivih izvora, uz upućivanje na odgovarajuće prop- ise i navođenje nadležnih institucija. Detaljni vodiči namenjeni su, pre svega, investitorima i stručnjacima koji rade na razvoju projekata, ali i zaposlenima u različitim nadležnim državnim organima, s obzirom na međusektorski karakter procedura. U pet kratkih vodiča ova složena problematika prikazana je manje detaljno i na slikovit način, čime se tema približava i širem krugu zainteresovanih strana.

  Cilj izrade vodiča bio je da se podstaknu i pomognu investitori da ulažu u obnovljive izvore energije u Srbiji, ali i da se, kroz detaljno sagledavanje složenih procedura za izgradnju postro- jenja i obavljanje delatnosti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, uoče njihovi nedostaci i da se podstaknu nadležni da kroz zakonodavne i institucionalne aktivnosti ove procedure pojednostave i unaprede. Nadamo se da će ovi Vodiči pokrenuti konstruktivni dijalog između mnogobrojnih zainteresovanih strana i time doprineti boljoj informisanosti i međusobnom razumevanju, što u krajnjoj liniji treba da rezultira povoljnim okruženjem za investicije u sek- toru obnovljivih izvora energije.

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOMASE U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  9

  Sadržaj

  Zakon o planiranju i izgradnji određuje nadležnosti za izdavanje građevinske dozvole (i time postavlja pravilo o nadležnosti za izdavanje informacije o lokaciji, lokacijskih uslova i upotrebne dozvole) i to:

  1) Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ auto- nomne pokrajine ukoliko se postrojenje na biomasu/biogas nalazi na teritoriji auto- nomne pokrajine, je nadležno za izdavanje dozvole, odnosno uslova za: 1.1) izgradn- ju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora snage 10 MW i više i 1.2) za izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora bez obzira na njiho- vu snagu i to: a) objekata u granicama kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kul- turne i prirodne baštine, objekata u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa određenim granicama katastarskih parcela i objekata u zaštićenoj okolini kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine, objekata u za- št

Search related