Click here to load reader

IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ... postrojenja za proizvodnju električne energije, vodene pare, tople vode, tehnološke pare ili zagrejanih gasova sa snagom od 1 do 50 MW i 2.2)

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ... postrojenja za proizvodnju električne energije, vodene...

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ HIDROGEOTERMALNIH IZVORA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  1

  Sadržaj

  CONSTRUCTION OF PLANTS AND ELECTRICITY/ HEAT GENERATION FROM HYDRO-GEOTHERMAL SOURCES IN THE REPUBLIC OF SERBIA Guide for investors

  IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ HIDROGEOTERMALNIH IZVORA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  Republika Srbija Ministarstvo rudarstva i energetike Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

  25 years

  Empowered lives. Resilient nations.

  Juni 2016.

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ HIDROGEOTERMALNIH IZVORA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  2

  Sadržaj

  Treće izdanje, juni 2016.

  Autori: Dr Branislava Lepotic Kovacević, dipl. prav. Bojan Lazarević, dipl.el.inž.

  Uz podršku: Programa Ujedinjenih nacija za razvoj

  Drugo izdanje, februar 2013.

  Autor: Dr Branislava Lepotić Kovačević, dipl. prav.

  Uz podršku: Programa Ujedinjenih nacija za razvoj Prvo izdanje, novembar 2010.

  Autori: Dr Branislava Lepotić Kovačević, dipl. prav. Dr Dragoslava Stojiljković, dipl. maš. inž Bojan Lazarević, dipl. el. inž.

  Uz podršku: GTZ i USAID

  Third Edition, June 2016

  Authors: Branislava Lepotic Kovacević, PhD Law Bojan Lazarević, BSc El. Eng

  Supported by: United Nations Development Programme

  Second Edition, February 2013

  Author: Branislava Lepotić Kovačević, PhD Law

  Supported by: United Nations Development Programme

  First Edition, November 2010

  Authors: Branislava Lepotić Kovačević, PhD Law Dragoslava Stojiljkovic , PhD Mech. Eng. Bojan Lazarević, BSc El. Eng.

  Supported by: GTZ and USAID

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ HIDROGEOTERMALNIH IZVORA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  3

  Sadržaj

  EnglishSrpski

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ HIDROGEOTERMALNIH IZVORA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  4

  Sadržaj

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ HIDROGEOTERMALNIH IZVORA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  5

  Sadržaj

  IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ HIDROGEOTERMALNIH IZVORA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ HIDROGEOTERMALNIH IZVORA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  6

  Sadržaj

  Sadržaj

  1. UVOD 10 1.1. Izvori prava 10

  2. ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJA HIDROGEOTERMALNOG IZVORA 14 2.1. Geološka istraživanja 14 2.1.1. Projekat geoloških istraživanja 15 2.1.2. Odobrenje za istraživanje 16 2.1.3. Izvođenje geoloških istraživanja 18 2.1.4. Klasifikacija podzemnih voda i geotermalnih resursa 20 2.2. Eksploatacija hidrogeotermalnog izvora 22 2.2.1. Odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina 23 2.2.1.1. Vodni uslovi, vodna saglasnost i vodna dozvola 25 2.2.2. Odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova 29 2.2.3. Rudarski objekti 31 2.2.4. Upotrebna dozvola za rudarske objekte 32 2.2.5. Licence prava rudarstva 32

  3. STICANJE PRAVA NA IZGRADNJU POSTROJENJA 35 3.1. Objekti za direktno korišćenje hidrogeotermalne energije 36 3.2. Postupak izgradnje postrojenja 36 3.2.1. Izbor lokacije, uvid u važeće planske dokumente i informacija o lokaciji 37 3.2.2. Energetska dozvola 39 3.2.2.1. Мišljenje operatora sistema o uslovima i mogućnostima priključenja energetskog objekta na energetski sistem 42 3.2.3. Uslovi za priključenje’ 42 3.2.4. Lokacijski uslovi 44 3.2.4.1. Postupak izdavanja lokacijskih uslova 44 3.2.4.2. Formiranje građevinske parcele 46 3.2.4.3. Vodna akta 47 3.2.5. Procena uticaja na životnu sredinu 50 3.2.6. Integrisana dozvola 53 3.2.7. Tehnička dokumentacija 57 3.2.7.1. Izrada tehničke dokumentacije 60 3.2.7.2. Tehnička kontrola 61 3.2.7.3. Revizija projekata 61 3.2.8. Građevinska dozvola 62 3.2.9. Građenje objekta 65 3.2.10. Tehnički pregled postrojenja i upotrebna dozvola 66 3.2.10.1. Tehnički pregled 66 3.2.10.2. Upotrebna dozvola 67 3.3. Poseban slučaj izgradnje postrojenja 69

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ HIDROGEOTERMALNIH IZVORA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  7

  Sadržaj

  4. ODOBRENJE ZA PRIKLJUČENJE POSTROJENJA NA ENERGETSKU MREŽU 71 4.1. Priključenje postrojenja na elektroenergetsku mrežu 71 4.1.1 Priključenje na prenosni sistem 72 4.1.2 Priključenje na distributivni sistem 74 4.2. Priključenje postrojenja na mrežu za distribuciju toplotne energije 75

  5. STICANJE PRAVA NA OBAVLJANJE DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA 77 5.1. Sticanje prava na obavljanje delatnosti od opšteg interesa 77 5.1.1. Poveravanje prava na obavljanje komunalne delatnosti 77 5.1.2. Koncesija na obavljanje komunalne delatnosti 78 5.1.2.1. Postupak davanja koncesije 79 5.1.2.2. Postupak utvrđivanja koncesionog akta 79 5.1.2.3. Postupak zaključivanja ugovora o koncesiji 80 5.1.2.4. Ugovor o koncesiji 82 5.1.3. Ulaganje u javno (komunalno) preduzeće, odnosno privredno društvo koje obavlja komunalnu delatnost 84 5.2. Licenca 85

  6. STICANJE STATUSA (POVLAŠĆENOG) PROIZVOĐAČA ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA 90 6.1. Status proizvođača električne energije koju proizvodi u postrojenju 90 6.1.1. Sticanje privremenog statusa povlašćenog proizvođača električne energije 91 6.1.2. Sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije 93 6.1.2.1. Mere podsticaja za proizvođače električne energije u hidrogeotermalnim postrojenjima 95 6.1.3. Status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora 98 6.2. Sticanje statusa povlašćenog proizvođača toplotne energije i mere podsticaja 100

  7. POSEBNI POSTUPCI - GARANCIJA POREKLA 102

  RELEVANTNI ZAKONI, STRATEŠKA DOKUMENTA, PLANOVI I PODZAKONSKA AKTA 104

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ HIDROGEOTERMALNIH IZVORA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  8

  Sadržaj

  Predgovor Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), kao implementaciona agencija Globalnog fon- da za zaštitu životne sredine (GEF), sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom rudarstva i ener- getike i Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije GEF Projekat: „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“.

  Cilj Projekta je da se poveća udeo energije iz obnovljivih izvora u energetskom bilansu Srbije, odnosno udeo biomase u proizvodnji energije.

  Jedna od aktivnosti projekta je izgradnja kapaciteta svih aktera za identifikaciju, pripremu, finansiranje, izgradnju i upravljanje bankabilnim projektima korišćenja obnovljivih izvora en- ergije u okviru koje je izvršena revizija šest postojećih zastarelih vodiča za investiture u pos- trojenja koja koriste obnovljive izvore energije:

  1. IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIO- MASE U REPUBLICI SRBIJI

  2. IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U MALIM HIDROELE- KTRANAMA U REPUBLICI SRBIJI

  3. IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U VETROELEKTRA- NAMA U REPUBLICI SRBIJI

  4. IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ HI- DROGEOTERMALNIH IZVORA U REPUBLICI SRBIJI

  5. IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U SOLARNIM ELEK- TRANAMA U REPUBLICI SRBIJI

  6. IZGRADNJA SOLARNIH GREJNIH SISTEMA U REPUBLICI SRBIJI

  Svi vodiči su dvojezični i, izuzev jednog, izrađeni su u dve verzije. U šest detaljnih vodiča opisane su celokupne složene procedure za izgradnju postrojenja i obavljanje delatnosti proizvodnje energije iz konkretnih obnovljivih izvora, uz upućivanje na odgovarajuće prop- ise i navođenje nadležnih institucija. Detaljni vodiči namenjeni su, pre svega, investitorima i stručnjacima koji rade na razvoju projekata, ali i zaposlenima u različitim nadležnim državnim organima, s obzirom na međusektorski karakter procedura. U pet kratkih vodiča ova složena problematika prikazana je manje detaljno i na slikovit način, čime se tema približava i širem krugu zainteresovanih strana.

  Cilj izrade vodiča bio je da se podstaknu i pomognu investitori da ulažu u obnovljive izvore energije u Srbiji, ali i da se, kroz detaljno sagledavanje složenih procedura za izgradnju postro- jenja i obavljanje delatnosti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, uoče njihovi nedostaci i da se podstaknu nadležni da kroz zakonodavne i institucionalne aktivnosti ove procedure pojednostave i unaprede. Nadamo se da će ovi Vodiči pokrenuti konstruktivni dijalog između mnogobrojnih zainteresovanih strana i time doprineti boljoj informisanosti i međusobnom razumevanju, što u krajnjoj liniji treba da rezultira povoljnim okruženjem za investicije u sek- toru obnovljivih izvora energije.

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ HIDROGEOTERMALNIH IZVORA U REPUBLICI SRBIJI Vodič za investitore

  9

  Sadržaj

  - izmenjena i dopunjena verzija 2016 -

  IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ HIDROGEOTERMALNIH IZVORA U REPUBLICI SRBIJI

  - VODIČ ZA INVESTITORE -

  Zakon o p

Search related