of 22 /22
1 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY PRZEDMIOT UMOWY § 1 Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do: 1) dostawy oprogramowania narzędziowego do zarządzania procesami biznesowymi - Aurea BPM w wersji Oracle określonego w Załączniku nr 1 (dalej jako „Oprogramowanie”) wraz z udzieleniem niewyłącznej licencji lub sublicencji (licencji udzielonej przez producenta Oprogramowania) na korzystanie z Oprogramowania, na warunkach określonych w § 5 Umowy, w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy; 2) świadczenia zaawansowanego wsparcia technicznego dla Oprogramowania (1 licencja) oraz dla oprogramowania narzędziowego będącego w posiadaniu Zamawiającego, określonego w Załączniku nr 1 (1 licencja), w szczególności usuwanie awarii, błędów i usterek, przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, zwanego dalej „Asystą Techniczną”; 3) przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji: użytkowo- szkoleniowej, technicznej, eksploatacyjnej i administracyjnej dotyczącej dostarczanego Oprogramowania wraz z niewyłączną licencją, uprawniającą Zamawiającego do korzystania z ww. dokumentacji w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania ww. dokumentacji dowolną techniką, udzieloną na warunkach określonych w § 5 Umowy, w terminie określonym w pkt 1. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI UMOWY § 2 1. Rozpoczęcie świadczenia usług Asysty Technicznej potwierdzone zostanie przez Zamawiającego w protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Stron. Powyższy protokół zostanie sporządzony w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Wykonawcę niezwłocznie po uznaniu przez niego, że rozpoczął świadczenie usług Asysty Technicznej, ale nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Następnie protokół zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 2. W ramach weryfikacji poprawności realizacji przedmiotu Umowy, przed podpisaniem protokołów zdawczo-odbiorczych określonych w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sposobu świadczenia usług Asysty Technicznej, w tym tego czy Wykonawca zapewnił Zamawiającemu stosowną subskrypcję (licencję) na korzystanie z Oprogramowania oraz wsparcie (asystę) jego producenta. 3. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych, określonych w Umowie, za Strony, są osoby wskazane w § 10 Umowy. 4. Za datę odbioru usług uważa się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, chyba że inna data została wskazana przez Zamawiającego w samym protokole. 5. Dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub Umowy w przypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY PRZEDMIOT UMOWY 1 · 2. W ramach weryfikacji poprawności realizacji przedmiotu Umowy, przed podpisaniem protokołów zdawczo-odbiorczych określonych

 • Author
  others

 • View
  9

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY PRZEDMIOT UMOWY 1 · 2. W ramach weryfikacji poprawności realizacji...

 • 1

  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

  PRZEDMIOT UMOWY

  § 1

  Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do:

  1) dostawy oprogramowania narzędziowego do zarządzania procesami

  biznesowymi - Aurea BPM w wersji Oracle określonego w Załączniku nr 1

  (dalej jako „Oprogramowanie”) wraz z udzieleniem niewyłącznej licencji

  lub sublicencji (licencji udzielonej przez producenta Oprogramowania) na

  korzystanie z Oprogramowania, na warunkach określonych w § 5 Umowy,

  w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy;

  2) świadczenia zaawansowanego wsparcia technicznego dla Oprogramowania

  (1 licencja) oraz dla oprogramowania narzędziowego będącego w

  posiadaniu Zamawiającego, określonego w Załączniku nr 1 (1 licencja),

  w szczególności usuwanie awarii, błędów i usterek, przez okres 12

  miesięcy od dnia zawarcia Umowy, zwanego dalej „Asystą Techniczną”;

  3) przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji: użytkowo-

  szkoleniowej, technicznej, eksploatacyjnej i administracyjnej dotyczącej

  dostarczanego Oprogramowania wraz z niewyłączną licencją, uprawniającą

  Zamawiającego do korzystania z ww. dokumentacji w zakresie utrwalenia i

  zwielokrotniania ww. dokumentacji dowolną techniką, udzieloną na

  warunkach określonych w § 5 Umowy, w terminie określonym w pkt 1.

  OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI UMOWY

  § 2

  1. Rozpoczęcie świadczenia usług Asysty Technicznej potwierdzone zostanie

  przez Zamawiającego w protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez

  przedstawicieli Stron. Powyższy protokół zostanie sporządzony w formie

  pisemnej, w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Wykonawcę niezwłocznie

  po uznaniu przez niego, że rozpoczął świadczenie usług Asysty Technicznej,

  ale nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Następnie protokół

  zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego. Wzór protokołu stanowi

  załącznik nr 2 do Umowy.

  2. W ramach weryfikacji poprawności realizacji przedmiotu Umowy, przed

  podpisaniem protokołów zdawczo-odbiorczych określonych w ust. 1,

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sposobu świadczenia

  usług Asysty Technicznej, w tym tego czy Wykonawca zapewnił

  Zamawiającemu stosowną subskrypcję (licencję) na korzystanie

  z Oprogramowania oraz wsparcie (asystę) jego producenta.

  3. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych,

  określonych w Umowie, za Strony, są osoby wskazane w § 10 Umowy.

  4. Za datę odbioru usług uważa się datę podpisania przez Zamawiającego

  protokołu zdawczo-odbiorczego, chyba że inna data została wskazana przez

  Zamawiającego w samym protokole.

  5. Dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez

  Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa

  lub Umowy w przypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności

 • 2

  na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań

  oraz odstąpienia od Umowy, jeżeli fakt nienależytego wykonania Umowy

  zostanie ujawniony po odbiorze.

  6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego, na jego każde

  żądanie, o przebiegu wykonywania poszczególnych elementów przedmiotu

  Umowy i umożliwienia mu dokonywania kontroli prawidłowości tego

  wykonania, w tym przestrzegania zasad bezpieczeństwa informacji.

  7. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu

  dwóch dni roboczych od zaistnienia okoliczności, które mogą mieć wpływ na

  wykonywanie poszczególnych elementów przedmiotu Umowy, informować

  Zamawiającego o danej okoliczności. Powyższe informacje przekazywane

  będą drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.

  8. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłaszania Wykonawcy uwag, poleceń

  i wskazówek dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, a Wykonawca

  zobowiązany jest do stosowania się do nich.

  9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Asysty Technicznej w sposób

  zapobiegający utracie danych Zamawiającego, w tym także tych, do których

  będzie miał dostęp w trakcie wykonywania usług. W przypadku,

  gdy wykonanie danej czynności przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego

  w oparciu o rekomendację Wykonawcy wiąże się z ryzykiem utraty danych,

  Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed

  przystąpieniem do wykonania takiej czynności lub z chwilą przekazania takiej

  rekomendacji Zamawiającemu.

  10.Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem

  i profesjonalnymi kwalifikacjami, a także środkami niezbędnymi do należytego

  wykonania Umowy zgodnie z dobrymi praktykami i uznanymi standardami

  w branży usług wsparcia technicznego oprogramowania.

  11.Wykonawca zobowiązuje się, podczas realizacji przedmiotu Umowy,

  do przestrzegania ogólnych zasad użytkowania sprzętu informatycznego

  stanowiącego część infrastruktury Zamawiającego oraz oprogramowania

  wdrożonego w jego środowisku informatycznym. W przypadku, gdyby te

  zasady odbiegały znacząco od standardowych zasad użytkowania sprzętu

  informatycznego oraz oprogramowania, Wykonawca zostanie pouczony o tym

  przez Zamawiającego, a zasady postępowania w tego rodzaju sytuacjach

  zostaną uzgodnione przez przedstawicieli Stron, o których mowa w § 10

  Umowy.

  12.Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania posiadania przez jego

  certyfikowanych inżynierów serwisowych, na każde żądanie Zamawiającego,

  przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, certyfikatów koniecznych

  do świadczenia usług Asysty Technicznej.

  WARUNKI ŚWIADCZENIA ASYSTY TECHNICZNEJ

  § 3

  1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi Asysty Technicznej przez

  wykwalifikowanych, polskojęzycznych inżynierów producenta lub

  autoryzowanego partnera serwisowego producenta Oprogramowania,

  posiadających wiedzę niezbędną do realizacji usług określonych w niniejszym

  paragrafie.

 • 3

  2. Asysta Techniczna obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas

  eksploatacji wady Oprogramowania, w tym awarie, błędy, usterki i

  uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z instrukcją użytkowania

  Oprogramowania.

  3. Zobowiązania z tytułu wsparcia świadczonego przez producenta

  Oprogramowania oznaczają obowiązek Wykonawcy do diagnozy wady oraz –

  na żądanie Zamawiającego – zgłoszenia danej wady Oprogramowania jego

  producentowi, zgodnie z treścią przekazanych dokumentów dotyczących

  wsparcia technicznego dla Oprogramowania. Wykonawca na żądanie

  Zamawiającego będzie realizował uprawnienia przysługujące Zamawiającemu

  wobec producenta Oprogramowania, w tym udzielał stosownych informacji.

  4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zgłoszeń, w następujących

  terminach:

  1) czas usunięcia awarii Oprogramowania - do 16 godzin roboczych od

  momentu zgłoszenia awarii, a usterki - do 36 godzin roboczych od

  momentu zgłoszenia usterki;

  2) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii lub usterki

  Oprogramowania do końca terminu określonego w pkt 1, Wykonawca

  zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, do bezpłatnego dostarczenia i

  uruchomienia rozwiązania zastępczego o nie gorszych cechach

  funkcjonalnych, w ww. czasie;

  3) w przypadku braku reakcji Wykonawcy w ciągu 4 godzin od momentu

  zgłoszenia awarii lub usterki, Zamawiający może dokonać naprawy

  zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez reakcję Wykonawcy Strony

  rozumieją potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia awarii lub usterki przesłane

  przez Wykonawcę w sposób określony w ust. 8;

  4) w przypadku nie usunięcia awarii lub usterki Oprogramowania do końca

  terminu określonego w pkt 1, pomimo przesłania przez Wykonawcę

  potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii lub usterki, Zamawiający może

  dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  5. Przedłużenie terminów określonych w ust. 4 możliwe jest tylko w przypadku

  zajścia nagłych okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć i

  którym nie mógł zapobiec mimo zachowania należytej staranności.

  6. Czas awarii lub usterki Oprogramowania liczony jest od momentu zgłoszenia

  do momentu potwierdzenia jej usunięcia przez Wykonawcę w sposób

  określony w ust. 8. W przypadku, gdy po weryfikacji Zamawiający uzna, że

  dana awaria lub usterka nie została usunięta to przysługuje mu prawo do

  zgłoszenia tego faktu w nowym zgłoszeniu, przy czym czas jej trwania liczy

  się jako kontynuacja pierwotnie zgłoszonej i nie usuniętej należycie awarii lub

  usterki.

  7. Przez pojęcie awarii, o którym mowa w ust. 4, Strony zgodnie rozumieją

  zarówno stan niesprawności Oprogramowania, występujący nagle i

  powodujący jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie – w

  odniesieniu do każdej z jego funkcjonalności, jak i stan niesprawności

  Oprogramowania, pozwalający jednak na jego standardowe funkcjonowanie,

  lecz mający wpływ na komfort korzystania z niego przez użytkowników.

  Natomiast przez pojęcie usterki, Strony zgodnie rozumieją stan niesprawności

 • 4

  Oprogramowania pozwalający jednak na jego standardowe funkcjonowanie,

  lecz mający wpływ na komfort korzystania z niego przez użytkowników.

  Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia również awarii lub usterki

  spowodowanej przez problem wydajnościowy Oprogramowania.

  8. Zgłaszanie awarii lub usterek będzie się odbywać w systemie zgłoszeniowym

  administrowanym i skonfigurowanym przez Zamawiającego. W przypadku

  awarii ww. systemu zgłoszeniowego powyższe zgłoszenia dokonywane będą

  telefonicznie - pod polskim numerem: (…) ……………………, faksem - pod

  polskim numerem: (…) ………………………, lub pod adresem poczty elektronicznej

  (z adresu [email protected]), na podstawie formularza Zgłoszenia, którego wzór

  znajduje się w Załączniku nr 3 do Umowy. Niezwłocznie po usunięciu ww.

  awarii czynności Stron, które zostaną wyrażone za pomocą papierowego

  formularza Zgłoszenia, zostaną wprowadzone do ww. systemu

  zgłoszeniowego, i dalsze procedowanie z danym zgłoszeniem odbywać się już

  będzie w ww. systemie zgłoszeniowym. Ponadto przedstawiciele Stron

  określeni w § 10 Umowy mogą uzgodnić inne zastosowania ww. systemu

  zgłoszeniowego mające na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy

  Wykonawcą, a Zamawiającym.

  Powyższe stosuje się do zgłoszenia potwierdzenia przez Wykonawcę wpływu

  zgłoszenia serwisowego, zmiany statusu oraz powiadomienia o sposobie

  rozwiązania.

  9. Zgłoszenia (w tym zgłoszenie konieczności usunięcia awarii) będą

  przyjmowane w trybie: 8 x 5 (8 godzin na dobę, w godzinach roboczych 8:00

  – 16:00, 5 dni w tygodniu).

  10.Zgłoszenie jest uznawane za dokonane skutecznie z chwilą, gdy dotarło ono

  do Wykonawcy lub zostało wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej

  w taki sposób, że Wykonawca mógł zapoznać się z jego treścią.

  11.W sytuacji, gdy pomoc Wykonawcy okaże się niewystarczająca dla

  Zamawiającego, Wykonawca, zobowiązuje się, na wniosek Zamawiającego,

  do zapewnienia mu, w czasie uzgodnionym z Zamawiającym, osobistego

  wsparcia wykwalifikowanych polskojęzycznych inżynierów Wykonawcy,

  posiadających wiedzę niezbędną do realizacji usługi w miejscu użytkowania

  Oprogramowania. W przypadku zaistnienia powyższej potrzeby szczegóły

  dotyczące zasad realizacji tego konkretnego osobistego wsparcia

  Zamawiającego przez Wykonawcę, jak i zasady postępowania w tego rodzaju

  sytuacjach na przyszłość zostaną uzgodnione przez przedstawicieli Stron

  wymienionych w § 10 Umowy.

  12.W przypadku, gdy dokonanie usunięcia wady wiąże się z ryzykiem utraty

  danych, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o tym ryzyku przed

  przystąpieniem do usuwania wady oraz jest zobowiązany umożliwić

  Zamawiającemu dokonanie kopii zapasowych tychże danych.

  13.W ramach usługi Asysty Technicznej Wykonawca zobowiązuje się do

  konsultowania problemów zaistniałych na styku pomiędzy Oprogramowaniem

  i innym oprogramowaniem użytkowanym przez Zamawiającego.

  14.Świadczenie wsparcia technicznego dla Oprogramowania określonego w

  niniejszym paragrafie nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób

  uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi wynikających z kodeksu

  cywilnego.

  mailto:[email protected]

 • 5

  15.Wykonawca w terminie 7 dni liczonych od dnia podpisana Umowy dostarczy

  do siedziby Zamawiającego dokument na potwierdzenie zapewnienia Asysty

  Technicznej dla Oprogramowania oraz dokumenty licencji.

  16.Świadczenie usług Asysty Technicznej nie może ograniczać praw

  Zamawiającego do ewentualnej rozbudowy Oprogramowania, zgodnie

  z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel Zamawiającego.

  17.W ramach wsparcia technicznego, Zamawiający ma dostęp do dokumentacji

  użytkowej (poradniki, instrukcje, opis API itp.) pomocnej w tworzeniu m.in.

  własnych zautomatyzowanych procesów biznesowych, rejestrów, raportów,

  portali użytkownika, wykresów, map oraz innych rozbudowanych zawartości

  możliwych do utworzenia za pomocą Oprogramowania, a także do

  przykładowych zawartości stworzonych za jego pomocą. Niektóre z tych

  zawartości to procesy z zautomatyzowanymi zadaniami oraz formularzami

  bogatymi w elementy akcji, parametryzowane raporty, wykresy,

  zautomatyzowane rejestry itp.

  WARUNKI PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA WYKONAWCY

  § 4

  1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

  wynagrodzenie łącznie w wysokości brutto ………………………………… PLN (słownie:

  ……………………………… złotych, …………/100).

  2. Na wynagrodzenie określone w ust. 1 składają się następujące składniki:

  1) …………… brutto PLN (słownie: ………………… złotych, 00/100), za wykonanie

  przedmiotu Umowy, określonego w § 1 pkt 2,

  2) …………… brutto PLN (słownie: ……………………………… złotych, 00/100), za

  wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 pkt 1 i 3.

  3. Kwota określona w ust. 1 wyczerpuje roszczenia finansowe Wykonawcy

  związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy i nie podlegają

  zmianie.

  4. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie do 30

  dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych

  faktur (w formie elektronicznej – format PDF – przesłanych na adres mailowy:

  [email protected]), zaakceptowanych przez Zamawiającego.

  5. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktur za wykonanie przedmiotu

  Umowy, stanowi podpisanie bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego,

  określonego w § 2 ust. 1 Umowy.

  6. Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek

  bankowy Wykonawcy podany na fakturach.

  7. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego

  Zamawiającego.

  PRAWA AUTORSKIE

  § 5

  1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu niewyłącznej

  licencji lub sublicencji (licencji udzielonej przez producenta Oprogramowania

  albo podmiotu przez niego upoważnionego), nieograniczonej terytorialnie,

  z prawem sublicencji, uprawniającej Zamawiającego do korzystania

  z Oprogramowania przez czas nieoznaczony, przez nieograniczoną liczbę

  mailto:[email protected]

 • 6

  użytkowników i bez ograniczania liczby procesów, do których zarządzania

  może zostać wykorzystane Oprogramowanie, w zakresie umożliwiającym

  Zamawiającemu eksploatację Oprogramowania dla jego potrzeb - na

  warunkach określonych w dokumentach licencyjnych, w szczególności

  uprawniających Zamawiającego do:

  1) wprowadzania i przechowywania Oprogramowania i dokumentacji w

  pamięci urządzeń komputerowych, systemach informatycznych, sieciach

  komputerowych;

  2) uruchamiania na urządzeniach komputerowych i wyświetlania na ich

  ekranach,

  3) trwałego i czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania i dokumentacji,

  w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

  niezbędnego do standardowej eksploatacji Oprogramowania;

  4) wydruku, eksportu, kopiowania danych, aktualizacji Oprogramowania.

  2. Udzielenie licencji na korzystanie z Oprogramowania i dokumentacji,

  następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-

  odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

  3. Wykonawca, wraz z dostarczeniem dokumentów potwierdzających udzielenie

  licencji, wystawionych przez producenta Oprogramowania, zapewni

  Zamawiającemu dostęp do wersji instalacyjnych Oprogramowania za

  pośrednictwem strony internetowej o adresie: ftp://tecna.pl lub na

  elektronicznych nośnikach danych.

  4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że udzielone licencje nie będą

  obciążone jakimikolwiek wadami prawnymi, obciążeniami, prawami lub

  roszczeniami osób trzecich, a w szczególności korzystanie z nich przez

  Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich, m.in.

  przysługujących takim osobom osobistych lub majątkowych praw autorskich,

  tajemnicy przedsiębiorstwa, praw własności przemysłowej lub dóbr

  osobistych lub innych przysługujących im praw własności intelektualnej.

  5. Mając na uwadze, iż Zamawiający uiści Wykonawcy, uprawnionemu do

  udzielenia licencji lub sublicencji uprawniającej do korzystania z

  Oprogramowania, całość wynagrodzenia z tytułu udzielenia tej licencji,

  Wykonawca zapewni, aby osoba ta nie będzie korzystała z przysługującego

  jej prawa wypowiedzenia licencji, z zastrzeżeniem ust. 8.

  6. Osoba określona w ust. 7 uprawniona jest do wypowiedzenia licencji

  uprawniającej do korzystania z Oprogramowania wyłącznie w przypadku, gdy

  Zamawiający dopuści się istotnego naruszenia warunków licencji i pomimo

  pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania do zaniechania naruszeń,

  nie zaniecha ich, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym jednak

  niż 120 dni - licząc od daty otrzymania wezwania przez Zamawiającego.

  KARY UMOWNE

  § 6

  1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne

  w następujących przypadkach i wysokości:

  1) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia świadczenia usług

  Asysty Technicznej określonego w § 1 Umowy – 1 % całkowitej wartości

  Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  ftp://tecna.pl/

 • 7

  2) niewykonanie któregokolwiek ze świadczeń składających się na przedmiot

  umowy w terminie określonym Umową, a w jego braku w następnym dniu

  roboczym następującym po otrzymaniu wezwania Zamawiającego – 0,5 %

  całkowitej wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy

  rozpoczęty dzień faktycznego zaprzestania świadczenia (nieświadczenia)

  usług;

  3) zwłoki w usunięciu awarii lub usterki – 0,5 % łącznej wartości Umowy

  brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każde rozpoczęte 16 lub 36 godzin

  zwłoki, licząc od momentu wyznaczonego na usunięcie odpowiednio awarii

  lub usterki;

  4) naruszenia zasad ochrony informacji poufnych określonych w § 9 Umowy,

  w tym „Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów”

  – w wysokości 20.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;

  5) naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych (w przypadku

  posiadania dostępu do nich) – w wysokości 20.000,00 zł za każdy

  przypadek naruszenia;

  6) niezachowania przez Wykonawcę ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności

  cywilnej z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,

  o którym mowa w § 11 ust. 3 Umowy lub w przypadku jego wygaśnięcia w

  trakcie Umowy i nie dostarczenia Zamawiającemu przed terminem

  wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia kolejnego dokumentu

  potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ww. ubezpieczenia wraz

  z dowodem opłacenia odpowiedniej składki ubezpieczeniowej

  obejmującego kolejny okres obowiązywania Umowy – 0,5 % całkowitej

  wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień

  zwłoki w dostarczeniu polisy;

  7) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn,

  leżących po stronie Wykonawcy – 20 % całkowitej wartości brutto

  Umowy, określonej w § 4 ust. 1.

  2. W przypadku żądania kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez

  Zamawiającego, Zamawiający nie może jednocześnie żądać od Wykonawcy

  kary z innego tytułu tożsamego z podstawą odstąpienia, a gdy taka kara

  została już zapłacona – jej kwota pomniejsza karę z tytułu odstąpienia

  od Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości kara umowna jest należna zarówno

  w przypadku odstąpienia umownego, jak i na podstawie przepisów ustawy,

  zarówno odstąpienia ze skutkiem do całej Umowy, jak i odstąpienia w części,

  jeżeli Umowa lub przepis to przewiduje.

  3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania

  przewyższającego wysokość kar umownych.

  4. Kary umowne płatne będą przez Wykonawcę w terminie 30 dni od doręczenia

  pisemnego wezwania do ich zapłaty.

  5. Zamawiający może dokonać potrąceń naliczonych i należnych mu kar

  umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca

  wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania

  odrębnego oświadczenia w tym zakresie ani oczekiwania na potwierdzenie

  odbioru przesyłki zawierającej oświadczenie woli Zamawiającego w tym

  zakresie.

 • 8

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  § 7

  1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte

  wykonanie Umowy poprzez zapłatę kar umownych lub odszkodowania

  na zasadach ogólnych, chyba że Umowa w danym przypadku przewiduje

  modyfikację tych zasad.

  2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób

  trzecich, za pomocą których wykonuje przedmiot Umowy lub jego część,

  jak za swoje własne.

  3. Wykonawca odpowiada za wady prawne udzielonych licencji na zasadzie

  ryzyka.

  4. W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez osobę trzecią roszczenia

  opartego na twierdzeniu, że korzystanie z dostarczonych przez Wykonawcę

  licencji narusza jej prawa, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić

  Zamawiającemu, na swój koszt, ochronę prawną, a w szczególności zwolnić

  Zamawiającego z odpowiedzialności oraz zapłacić odszkodowanie.

  TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

  § 8

  1. Umowa została zawarta na czas świadczenia usług objętych przedmiotem

  umowy.

  2. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo

  odstąpienia) bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku, w którym:

  1) suma kar umownych, naliczanych na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1-3

  przekroczy 10 % łącznej wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust 1;

  2) Wykonawca nie zachowa ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności

  cywilnej z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,

  o którym mowa w § 11 ust. 3 Umowy lub w przypadku jego wygaśnięcia

  w trakcie Umowy i nie dostarczenia Zamawiającemu przed terminem

  wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia kolejnego dokumentu

  potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ww. ubezpieczenia wraz

  z dowodem opłacenia odpowiedniej składki ubezpieczeniowej,

  obejmującego kolejny okres obowiązywania Umowy;

  3) Wykonawca naruszył obowiązujące postanowienia zawarte w „Wytycznych

  Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów”;

  4) zaistniała wada prawna udzielonej Zamawiającemu licencji;

  5) producent Oprogramowania istotnie zmienił zasady udzielania wsparcia

  technicznego dla Oprogramowania;

  6) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy

  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili

  zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić

  istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu

  publicznemu. Wykonawca może w takim przypadku żądać wyłącznie

  wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

  3. Ponadto, w przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób

  wadliwy albo sprzeczny ze swoimi zobowiązaniami, Zamawiający wezwie

  Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym celu

  dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego

 • 9

  terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne

  prawo odstąpienia). Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej

  lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.

  4. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z umownego prawa

  odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od daty, w której powziął

  wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy (ust. 3)

  lub upływu terminu określonego w ust. 4, jednakże w każdym przypadku nie

  później niż w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia tej przyczyny.

  5. W razie wykonania przez Zamawiającego umownego prawa odstąpienia

  od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Strony

  uzgadniają, że oświadczenie o odstąpieniu – o ile Umowa dalej wyraźnie nie

  stanowi inaczej – ma skutek wyłącznie do nieodebranej części przedmiotu

  umowy.

  6. W przypadku rozwiązania Umowy na skutek odstąpienia od niej przez

  Zamawiającego:

  1) Wykonawca zachowa wynagrodzenie za faktycznie świadczone usługi

  i dostawy, a Zamawiający uprawnienia nabyte na podstawie Umowy,

  takie jak udzielone licencje, proporcjonalnie do terminu świadczenia

  usługi Asysty Technicznej;

  2) Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu, na wskazany przez

  Zamawiającego rachunek bankowy, wynagrodzenia za niewykonaną

  część Umowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego

  odstąpienia od Umowy. Wynagrodzenie, które Wykonawca zwróci

  Zamawiającemu zostanie obliczone przez Zamawiającego

  proporcjonalnie do liczby dni, w których wykonywanie Umowy nie było

  realizowane (po odstąpieniu od Umowy), a następnie informacja

  o obliczonej tak kwocie zostanie przekazana Wykonawcy;

  3) jeżeli Zamawiający nie nabył licencji, Zamawiający – w ramach

  należnego Wykonawcy wynagrodzenia – nabywa do nich standardowe

  licencje (sublicencje) na aktualnych zasadach określonych przed

  producenta Oprogramowania, z chwilą złożenia oświadczenia o

  odstąpieniu; dla uniknięcia wątpliwości, udzielone przez producenta

  Oprogramowania licencje pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy na

  skutek odstąpienia od niej przez Zamawiającego;

  4) z tytułu dostarczenia przez Wykonawcę licencji, w okresie od daty

  otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy

  do dnia ich zwrotu, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek

  wynagrodzenie lub odszkodowanie.

  POUFNOŚĆ

  § 9

  1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji uzyskanych

  w trakcie trwania niniejszej umowy, w związku z jej realizacją, dotyczących

  Zamawiającego lub jego kontrahentów lub beneficjentów, bez względu

  na sposób lub formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje takie nie

  są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika

  z obowiązujących przepisów o dostępie do informacji publicznej lub innych,

  nakładających obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi

 • 10

  przepisami zakresie, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich organów.

  W każdym przypadku szczegółowy przedmiot Umowy, rezultaty realizacji

  przedmiotu Umowy, architektura infrastruktury informatycznej

  Zamawiającego oraz parametry jej pracy są informacją poufną

  Zamawiającego.

  2. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa

  w ust. 1 wyłącznie w celu należytego wykonania niniejszej Umowy oraz nie

  ujawniać tych informacji osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody

  Zamawiającego.

  3. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed

  jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną Strona zwróci się do drugiej

  Strony o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną.

  4. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności,

  a w szczególności odebrać stosowne oświadczenia, w celu przestrzegania

  postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby

  działające na jej zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę

  prawną związku tych osób ze Stroną.

  5. Wykonawca zobowiązuje się do nie kopiowania informacji poufnych, a także

  do nie przekazywania/wynoszenia ich poza teren jednostki organizacyjnej

  Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody mogące

  wyniknąć dla Zamawiającego z tego tytułu na zasadzie ryzyka. Powyższe

  dotyczy także sytuacji zdalnego pozyskiwania przez Wykonawcę

  ww. informacji.

  6. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje także w okresie 5 lat

  po ustaniu obowiązywania Umowy z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności

  upływu czasu, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie przewidują

  dłuższego okresu.

  7. Po ustaniu obowiązywania Umowy z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności

  upływu czasu, każda ze Stron zobowiązana jest na wniosek drugiej Strony

  do zwrotu lub do zniszczenia nośników informacji poufnych i ich kopii.

  8. Wykonawca zobowiązuje się, przy realizacji przedmiotu Umowy,

  do przestrzegania aktualnie obowiązujących postanowień zawartych

  w „Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów” - stanowiących

  Załącznik nr 4 do Umowy. W przypadku zmian tych wytycznych,

  Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia

  Wykonawcy o nowych wytycznych i przekazania ich aktualnej wersji.

  KOMUNIKACJA STRON

  § 10

  1. W celu wyznaczenia osób odpowiedzialnych za nadzór nad należytym

  wykonaniem przedmiotu Umowy i koordynację współpracy Stron, Strony

  wyznaczają na swoich przedstawicieli:

  1) po stronie Zamawiającego – ............................. nr tel.

  ...................................,

  po stronie Zamawiającego (w zastępstwie ww. osoby)

  – ............................. nr tel. ...................................,

  2) po stronie Wykonawcy – ............................. nr tel.

  ...................................,

 • 11

  po stronie Wykonawcy (w zastępstwie ww. osoby)

  – ............................. nr tel. ....................................

  2. W przypadku zmiany osoby przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1,

  wymagane jest wcześniejsze pisemne poinformowanie o tym drugiej Strony

  co najmniej na 2 dni robocze przed jej zaistnieniem.

  3. Strony zgodnie postanawiają, że wszelka korespondencja związana

  z realizacją przedmiotu Umowy kierowana będzie na adresy siedzib Stron

  oznaczone w komparycji Umowy. Ponadto w sytuacjach określonych

  w Umowie, Strony będą kontaktować się za pomocą:

  a) faksu:

  nr Zamawiającego: …………………………………………,

  nr Wykonawcy: …………………………………………,

  b) poczty elektronicznej:

  adres Zamawiającego: ………………………………,

  adres Wykonawcy: …………………………………….

  4. Każdorazowa zmiana numerów telefonu, faksu oraz adresów poczty

  elektronicznej wymaga wcześniejszego pisemnego poinformowania drugiej

  Strony. Informacja o ww. zmianie musi zostać przekazana nie później niż na

  7 dni przed wprowadzeniem tej zmiany.

  5. Dla skuteczności otrzymania oświadczeń woli i wiedzy wystarczające jest

  zachowanie przez Strony formy elektronicznej pod warunkiem wysłania

  korespondencji na adresy wskazane w ustępach poprzedzających.

  6. Uznaje się, że Wykonawca dotrzymał odpowiednich terminów, określonych

  w Umowie jeśli wymagany e-mail, znalazł się najpóźniej na serwerze poczty

  elektronicznej Zamawiającego do godziny 16:00 ostatniego dnia terminu.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 11

  1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do zawartej Umowy,

  w szczególności w przypadku zmiany:

  1) „Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów” - wiążąca

  będzie nowa treść ww. dokumentu, pod warunkiem przekazania jej treści

  w formie pisemnej lub co najmniej na adres poczty elektronicznej

  Wykonawcy, wskazany w Umowie;

  2) terminu płatności należnej za wykonanie przedmiotu Umowy – zmiana

  o okres niezbędny do uzyskania środków finansowych;

  3) terminów - w razie zajścia przypadku siły wyższej.

  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrudnienia niezależnego rzeczoznawcy

  w celu weryfikacji poprawności wykonania przedmiotu Umowy przez

  Wykonawcę. W przypadku negatywnej opinii ww. niezależnego rzeczoznawcy

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami

  przedmiotowej ekspertyzy, a Wykonawca zobowiązuje się te koszty ponieść

  w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Koszty ww. opinii nie mogą

  odbiegać znacząco od stawek rynkowych za tego typu opinię wykonywane

  przez rzeczoznawców posiadających odpowiednie kwalifikacji i doświadczenie.

  3. Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie

  prowadzonej działalności gospodarczej adekwatne do przedmiotu Umowy,

  ważne przez cały okres obowiązywania Umowy lub krótszy, pod warunkiem,

 • 12

  że będzie on przedłużany przez cały okres obowiązywania Umowy, na kwotę

  nie mniejszą niż 150.000,00 zł. Przedłużenie powinno nastąpić przed upływem

  poprzedniego okresu ubezpieczenia. Dokument potwierdzający posiadanie

  ww. ubezpieczenia przez Wykonawcę na dzień zawarcia Umowy, wraz z

  dowodem opłacenia odpowiedniej składki ubezpieczeniowej, stanowi

  załącznik nr 5 do Umowy.

  4. Wykonawca oświadcza, że nie jest stroną żadnej innej umowy

  ani porozumienia, których wykonywanie mogłoby utrudnić lub uniemożliwić

  prawidłowe wykonanie Umowy.

  5. Strony zgodnie oświadczają, że jeżeli Zamawiający nie skorzysta ze swoich

  uprawnień wynikających z Umowy, nie będzie to stanowić, ani też nie

  powinno być uważane za zrzeczenie się tych uprawnień.

  6. Strony zgodnie oświadczają, iż skutki ewentualnego odstąpienia od Umowy

  nie niweczą jego uprawnień uregulowanych w postanowieniach Umowy

  dotyczących: kar umownych, zasad zachowania poufności, ubezpieczenia

  odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

  Wykonawcy, prawa żądania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte

  wykonanie Umowy, a także rękojmi.

  7. Wszelkie zmiany Umowy, jej rozwiązanie za zgodą obu Stron, jak również

  odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  8. W sprawach nieuregulowanych Umową ma zastosowanie prawo polskie.

  9. Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy

  będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby

  Zamawiającego.

  10.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym

  dla każdej ze Stron.

  11.Załączniki, wskazane w Umowie, stanowią jej integralną część, tj.:

  Załącznik nr 1 - Zestawienie Oprogramowania

  Załącznik nr 2 - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

  Załącznik nr 3 - Wzór formularza Zgłoszenia

  Załącznik nr 4 - „Wytyczne Bezpieczeństwa Informacji dla

  Kontrahentów”

  Załącznik nr 5 - Dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę

  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu

  prowadzonej działalności gospodarczej

  Załącznik nr 6 - Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy w imieniu

  Wykonawcy (jeśli konieczne)

  ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

 • 13

  Załącznik nr 1

  ZESTAWIENIE OPROGRAMOWANIA

  1. Oprogramowanie narzędziowe do zarządzania procesami biznesowymi -

  Aurea BPM w wersji 4.6 współpracujące z SZBD Oracle wraz z licencją

  niewyłączną udzieloną przez producenta ww. oprogramowania, uprawniającą

  Zamawiającego i/lub jego następców prawnych do korzystania z ww.

  oprogramowania przez czas nieoznaczony przez nieograniczoną liczbę

  użytkowników na jednym procesorze rozumianym jako dwa rdzenie

  wielordzeniowego układu procesorowego wraz z nośnikiem/ami

  elektronicznym/i, na którym zapisana będzie wersja instalacyjna ww.

  oprogramowania wraz z zawansowanym wsparciem technicznym

  świadczonym przez okres jednego roku od dnia zawarcia umowy.

  2. Będące w posiadaniu Zamawiającego oprogramowanie narzędziowe w ilości 1

  licencji procesorowej.

  Aurea BPM w wersji Oracle – system informatyczny wspomagający zarządzanie

  procesami biznesowymi (BPMS), posiadający interfejs webowy i mobilny,

  wyposażony w silnik procesów, reguł biznesowych, zintegrowany modeler

  procesów, portal użytkownika, bazy danych, repozytorium dokumentów oraz

  wielowarstwowe interfejsy do systemów otoczenia wraz z nośnikami

  elektronicznymi, na których będzie zapisana jego wersja instalacyjna.

 • 14

  Załącznik nr 2

  Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

  ………………………, dnia ………..…………

  PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

  dotyczy Umowy nr …………………………. z dnia ………………………..

  Strony potwierdzają, że usługi będące przedmiotem umowy, o którym mowa

  w § 1 Umowy, określonej powyżej, zostały wykonane zgodnie / niezgodnie* z

  postanowieniami w niej zawartymi w zakresie:

  1) dostawy Oprogramowania, o którym mowa w § 1 pkt 1 Umowy,

  2) dostarczenia dokumentu potwierdzającego udzielenie niewyłącznej licencji

  przez producenta Oprogramowania,

  3) dostarczenia dokumentacji użytkowo-szkoleniowej, technicznej,

  eksploatacyjnej i administracyjnej dotyczącej Oprogramowania,

  4) dostarczenia dokumentu potwierdzającego udzielenie niewyłącznej licencji,

  uprawniającej Zamawiającego do korzystania z dokumentacji, o której mowa

  w pkt 3,

  5) dostarczenia dokumentu potwierdzającego uruchomienie zaawansowanego

  wsparcia technicznego na Oprogramowanie, o którym mowa w § 1 pkt 1

  Umowy oraz oprogramowanie będące w posiadaniu Zamawiającego.

  Uwagi/zastrzeżenia Zamawiającego (w tym uniemożliwiające odbiór

  przedmiotu Umowy):

  ……………………………………………….………………………………………………….………………………………

  ……………….………………………………………………………………………………………….………………………

  ………………………….……………………………………………….………………………………………………………

  ……………………………………………….………………………………………………….………………………………

  ……………….………………………………………………………………………………………….………………………

  ………………………….……………………………………………….………………………………………………………

  WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

  ………………………………………… …………………………………………

  (podpis upoważnionej osoby) (podpis upoważnionej osoby)

  */niepotrzebne skreślić

 • 15

  Załącznik nr 3

  Wzór formularza zgłoszenia

  ………………………, dnia ………………

  ZGŁOSZENIE NR ............................

  dotyczy umowy nr ………………………… z dnia ………………………

  Czas niedostępności systemu zgłoszeniowego Zamawiającego:

  od .......................

  Rodzaj zgłoszenia:

  Awaria

  Usterka

  Opis zgłoszenia:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  Czynności Zamawiającego związane ze Zgłoszeniem poza systemem

  zgłoszeniowym Zamawiającego:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  Czynności Wykonawcy związane ze Zgłoszeniem poza systemem

  zgłoszeniowym Zamawiającego:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  Zastrzeżenia Zamawiającego / uwagi Stron:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

  …………………………....…......... …......……………..........……

  (podpis upoważnionej osoby) (podpis upoważnionej osoby)

 • 16

  Załącznik nr 4

  „Wytyczne Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów”

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

 • 21

 • 22

  Załącznik nr 5

  Dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia

  odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności

  gospodarczej

  Załącznik nr 6

  Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy w imieniu Wykonawcy (jeśli

  konieczne)