15
Cotnel Ungureanu O istorie secretd literaturii romane Editia aIII-a ) a ffi fr*c{il;hS 2019

istorie secretd literaturii istorie secreta a literaturii romane - Cornel...ale a RomAniei: / Cotnel Ungureanu.- Bucutegti: Cotnel Ungureanu O istorie secretd literaturii romane Editia

  • Upload
    others

  • View
    120

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: istorie secretd literaturii istorie secreta a literaturii romane - Cornel...ale a RomAniei: / Cotnel Ungureanu.- Bucutegti: Cotnel Ungureanu O istorie secretd literaturii romane Editia

ale a RomAniei

: / Cotnel Ungureanu. - Bucutegti:

Cotnel Ungureanu

O istorie secretdliteraturii romane

Editia aIII-a)

a

ffifr*c{il;hS

2019

Page 2: istorie secretd literaturii istorie secreta a literaturii romane - Cornel...ale a RomAniei: / Cotnel Ungureanu.- Bucutegti: Cotnel Ungureanu O istorie secretd literaturii romane Editia

,---.{.r{

CUPRINS

PREFATA. SCRTEREA $r RES CRTEREA rSTORrrLo R.. 17

PARTEA IDESPRE A$EZAREA HOTARELOR /25

A. GEOPOLITICA $I GEOGRAFIA LITERARA iNEUROPA CENTRAIA($r DE EST)

r. rE$IREA iN LUUB: BALCANII NO$TRI CEr DETOATE ZILE.LE .,,........421. Folclorul - instrument de cunoagtere .............422. Alte documente fondatoare................ ...............443. CetnEi de refugiu. Balcanii ca Europd centra1d................56

4. Ereticii, ca fiin;e migratoare .........61

Intetmezzo. Gala Galaction, ln matea tfecef e....... ............... 67

II. $COALA ARDELEANA, DE r-AIOAN INOCHENTIE MICU CI.AIN I.AANDRET $AGUNA .......721. Inocengiu Micu Klein gi urmagii sdi.

1700 - 1768 ........... ..........722. $coala Ardeleani. Pomind de la manuscrisele lnci

netipirite. 1768 - 1848............ .........77Cei buni gi cei rdi. Un Vlad T.p.p pentru toateanotimpurile.................. .,,........,..........77Tiganrada gi cirgile inso;itoare. Ldsate in pfud.sire ,................g1

Alte intAlniri mai indepirt^te............. ...................92

3. Andrei $aguna,loc-tiitorul ,........,..g6

27

Page 3: istorie secretd literaturii istorie secreta a literaturii romane - Cornel...ale a RomAniei: / Cotnel Ungureanu.- Bucutegti: Cotnel Ungureanu O istorie secretd literaturii romane Editia

ilia,.

B. GEOPOLITICA5 DE LA 1848 LA 1918. MIHAILEMINESCU, IOAN SLAVICI, A.C.popovICI,LUCIAN BI-AGA, EMIL CIORAN 88

I. MIHAI EMINESCU. CENTRUL$r CALEA SPRE EL............ ...........88Istorii (sin)uciga5;e, cu gi despre Eminescu ......ggPrima cdldtorie spre Ipotegti.........,....... ................g2Anii formdrii. Muntele alb, insula albi........................,..........93Subcongtientul imperirl (I).......... ....1,02Dezwdiitea lumii....,.. ......106

rr. roAN SLAVTCT $r LUzrA GEOPOUTrCA............... 1091. ,,-Nr existi poporul rom6n, ci numai putinga de a-llnchega"" .....................109

Dinspre Eminescu .......109Srudii asupra maghiarilor .................111CAteva note despre o carte inruvabili. .............113Napterea unei nagiuni .......................116Untdniradversar:A.C.popovici.,.............. ......11gNefericitele aliante......... ...................119

2. Reliefutivdztte gi nevizute. Acasd,ln Europa Centrald.... ....................121Jinutul natal. Imedizta noastrd, apropiere... ......121Calea cea dreaptd....... ..,....................1.26

III. A.C. popovlcl. GEOPOLITICA, DE LA 1878 LA1918. DE I.A UTOPIA FEDERATIVA I.A CEANATTONALa ..............135Banatul, ca deschidere cdtre Europa..... ...........135,,O criticd a civiJrzagiei moderne". O note despreexperienEa politicd..... .....1.37StateleUnite...aleAustrieiMari? .....................139T abuizarc, detabuizare .................. ...,-f*n$,**tt:;:, ;;*':;

Page 4: istorie secretd literaturii istorie secreta a literaturii romane - Cornel...ale a RomAniei: / Cotnel Ungureanu.- Bucutegti: Cotnel Ungureanu O istorie secretd literaturii romane Editia

1848 LA 1918. MIHAILwcl, A.c.PoPovIcI,CIORAN

\ITRUL

lespre Eminescu ......88

gti ............... ..................92

', insula atbd................................,.. 93

? : :::::::::: :::::::::::: ::::: 13:

rA GEoporrtrc4............... 109

i6n, ci numai putinga de a-l

Problema gansei: Spaliul mioritic ca matrice ........,...,........ 1 48Noul Centru. O incercare de definire ...............152

Matdcialul trddat. Exilul interior....... .................154

L. B. pe Luntrea lui Caron ..............158

Blaga gi cei1a1p......... ......162

v. GEOPOLTTTCA iNrnp 1918 $r 1948. EMrL CTORAN- o ALTERNATTVA (rM)pOSrBrLA ..........166lzgonhea din Rai..... .....,.1,66

O fnti: L. B........... ..........1,69

impreund cu Mircea Eliade....... ......1.72

...9i cu Noica ...................173

vr. GEo-PoLrTrcA $r GEOGRAFTA RESURECTTET.cEoRGE CO$BUC, OCTAVIAN GOGA, IOANAGARB TCEANU, LMU REB REANU ............. ........... 17 5

1. George Cogbuc..... .......175Recursul Ia George Copbuc ............1,75

P oezra ca succes public, dupi Eminescu ............ ..................1,7 6

Copbuc Ai Eminescu .....178

2. Octatian Goga ......,.....181

In ioc de introducere.............. .........181

Topo-gtafii ....................183

O p2rante2d,.................. ...............,.....185

Si ne intoarcem Ia <<Istoria literaturii. . .)) ...............................187

Cdteva poe2i......... ........192

Omul revoltat la 1900....... ...............1,97

Viala pi petrecerea. Carnavalul .......201

3. Ioan Ag6rbiceanu............... ............205Alt ieceput de secol...... ....................205

Temele rrratr a)e literatutii gi tiparele umaniste..,. .......,........207

PdstrAnd distan;a fagd de Centru........ ........,.......211

O bibliografie mereu polemici.... ...................,...21,2

4. Aron Cotrug....,.. .,.......,.217Marile familii .................21,7

EducaEia centtaleuropeani......... .....219

88

88

109

109

111

1.21

1,46

Page 5: istorie secretd literaturii istorie secreta a literaturii romane - Cornel...ale a RomAniei: / Cotnel Ungureanu.- Bucutegti: Cotnel Ungureanu O istorie secretd literaturii romane Editia

-{ms-.

RomAnia Mare gi proiectele tinerei generaEii .... ....................220Un poet in exil......... ''223

5. Liviu Rebreanu ...........226Anii de ucenicie ............226Fondul otiginar......................r.:. .......230Ofiled, soldagi gi victime... ..............233Aceste zone de fug6............ .........,...23g

O ANEXA: GEOPOLITICA,iNrnn 1918 $r 194s.......... ............244Doi necunosculi ai genetagiei tinere,ln pdmul deceniu de dupd-Unire............ .........,.244

Europa Centrali a lui Iuliu Maniu gi a lui pavel pavel ........246

c. GEOPOLITICA, DE LA 1918 LA 1989.DESCHIDERILE SPRE NASAruT 251

I. HOMO RElrcrosus, INTRE V. VOICUTESCU$I N.STEINI{ARDT ..,251Voiculescu -vraEa gi supravieluirea ..................251

Tot ceea ce se poate pti despre poet.. ...............251,. . . gi incd ceva in pIus............ ...........252Modelul Vlahugn...... .....253Omul comun gi creatorul de geniu..... ...............254O at6* de indelungati absen;i ........255Apocaiipsa pe in;elesul tururor ......256Despre sfingenie (I)......... .... ...........25gDespre sfingenie (ID .............. ..........25g

II. N. STEINHARDT, iNtnn ISPITELELTTERATURTT gr ALE CREDTNTET ............ .............. 267Doui repere: Pdltinig gi Rohia. perioada postcarcer ald .,....261.Alte anotimpuri ftr infern........ ..........262Trei solulii intr-un testamerit politic........ .........263Istoria unei conveftiri............ ............264Addenda: Poezia catcetald.... ............266

10

Page 6: istorie secretd literaturii istorie secreta a literaturii romane - Cornel...ale a RomAniei: / Cotnel Ungureanu.- Bucutegti: Cotnel Ungureanu O istorie secretd literaturii romane Editia

:. *:'::::llitr : ilz

.226

.226

230

zJ3

238

1918 r-A 1989.

nAsAnrr

\ITRE V. VOICULESCU.............. 251

'ar-ietuirea ..................251,.:::::::: :: :::::: : : 1',;

253

,259

'RE ISPITELETREDINTET ............ .............. 261

rhia- Perioada postcafc erald ......261

..................262

rent politic ..............,..263

; :::::::: 122

e

III. DE LA MIRCEA ELIADE I.A MIHAILSEBASTIAN: PARADOXALELE IN:IAI,NTRI ........... 271

L. FeEele lui Mefisto ...........:........ ........271,

Mircea Eliade:Jurnale, furnale, iurnale........ ......271

India teali pi cea posibiH (1).......... .....................272

India reald pi cea posibtld Q).......... .....................274

Pagru care votbesc prea tare............. .................276

Vtemea sau vocaEia despirEirilor?................ ..,...277

Fetele lur Mefisto. O teferingi obligatorie: Julius Evola. .. 278

...gi altele, tot obligatotii: Cioran, Noica, Paleologu... ........279

A pierde gi a recdgtiga ......................280

Atca.. .........282

...gi ceea ce nu mai incape pe Arci...... .............283

2. ,rlJrmagii" lui Mircea Eliade .......286

Sorin Alexandrescu: o rudd apropiatd, ...............286

Semioticianul se recic|ea2n.................... ....................286

VieEile paralele, in primdvara anului 2006.......................,,.,.,,.,....288

Ioan Petru Culianu. O fidelitate fisuratd....... ....290

ppFott.u unui tdnir din anii gaizeci ai veacuiui ttecut...............290Incercatea labirintului,,, .......................292

Viaga eruditului, sctisd de un jurnalist amedcan.. ........................293

Scris in c rte vtelt este..,........... .......294

Despi4irea de maeptri. Intre lumi. .........................294

Liviu Botdap pi Eugen Ciurtin, sau despre reinvietea

erudigiei la inceputul mileniului al tretlez ..........297

Timpul tineri1or........ ......297

Liviu Bordag gi sttlmopii sdi. Eugen Ciuttinca eJiadolog. ....................297

Mircea Handoca ...........301

Arhiva Handoca fagl. ca Biblioteca Academiei ....,301Dupd 1989, cind totul pare permis. .......................302

3. Generagia e2otericd................. .......303Marc-Mihail Avramescu: un exil prea indepd rtat.................303

in preajma lui Mircea Eliade. As emdniri, divergenge ................303

Lvangarda, a1tfe1........... .............,......305

Mai multe autobiografii ...................306

Vasile Lovinescu: desptinderea.................. ........31,1

251

10 \t

Page 7: istorie secretd literaturii istorie secreta a literaturii romane - Cornel...ale a RomAniei: / Cotnel Ungureanu.- Bucutegti: Cotnel Ungureanu O istorie secretd literaturii romane Editia

Dinastia Lovinegtilor: un cdfiurat greu omologabil ...................3 1 1Fdlticenii - luminile oragu1ui....................... ... .......31.1Ion Creangi e cu noi. Dar gi Mateiu, dar pi.. ........312$i alte secrete, mai mult sau mai pugin importante................ .....3I4

4. De la Mircea Eliade la Mihail Sebastian.Paradoxalele intalniri (ID............ ...................316Mihait Sebastian. incepAnd cu Jurnalul siu .............. ............316Asemintui .,,..,....,............316

f_curte recapituliri ..........31,7

Un roman regisit ...........320Sebastian, cu gi fird Mircea EIiade..,....... ................323

Belu Zilber - rur martor mincinos. ...........,........327Roata alibiurilor........,,........ ...,..............327Avatarurile unui personat .. ... ,... ,.. .. .....................32gNe-ingelegeri ....................32gGalaia Remington.. ......330

Jeni Acterian - sinucidere in e{ge.......... ..........331.Generagia lui Ex..,........ ........................331O anumitd exasperare.,. .......................332Alte fige pentru o istode personali. .........,..............332

Mozes Gastet pi agonia enciclopedismului........ ...................333Dincoace gi dincolo de Eminescu .....333Intoatcerea acasd....,,,,.,,,.. .,,,.,.,,,..,,,,.,,..334Cercurile rdului,.......... .,..........,.............335

IV. IE$IREA DIN SUBTERANA. M.R.p., cEoDUMITRESCU, MARIN PREDA $I,,NOUARELIGIE". ION CARAION. NICOLAE LABI$...... ....3371. Omul revoltat. Exercitii de lnlelegere:

Miron Radu Paraschives",r............. ,...............3372. Omul revoltat. Exercifi de lnlelegere:

Geo Dumitfescu........ .....................3413. Omul revoltat. Exercilii de tnlelegere:

Madn Preda ................342Lumea,,oamenilof ofafr,, ..,.............344Ana Ro gcule!. Aite drumuri in subterand .................. ...........347IntAlnirile anilor L9 48, 1,9 49, 1 95 0. Deter ilsializ axe,reteritoriaiizate...,........ ......................351,,4 ttd)" gi ,,a scrie,, in Castelele lumii noi ,.......354

t2

Page 8: istorie secretd literaturii istorie secreta a literaturii romane - Cornel...ale a RomAniei: / Cotnel Ungureanu.- Bucutegti: Cotnel Ungureanu O istorie secretd literaturii romane Editia

.328

332

335

tANa M.R.P., cEOI PREDA $I ,,NOUAoN. Nrcor-AE r-aBr$.......... 337

i de lnlelegere:escu........... ..................337

i de ingelegere:

i de lngelegere:.342

351.

asteleie lumii noi ........354

Intermezzo: Desfbgurarea................ ...................355

Succesele pi egecurile scriitorului: de la Utopie la

Antiutopie, pe un dtum ocolit ........357

4. Omul revoltat. Exercilii de lngelegere:Ion Caraion .................

f ..........,........ ....................36L

5. Omul revoltat. Un timp al asasinilor:Nicolae Labig .............367

PARTEAA DOUA...$r DESPRE DESTnAUennA LOR / 375

INTERVAL: POLITICA $I POETICATRANSGRESIUNII ....377Dinspre biografie spre operd. intt. Freudgi Fiilop-Mi11er............ .....378

Fiii naturali, intr-o societate (tnci) uadif onal A ...............,37 9

Sub pecetea tainei...... .....380

Google. Un fel de a trece Dincolo.... ...............,..381

V. ARTA PARICIDULUI I.A ROMANI ...........383L. Mihail Sadoveanu gi cronicile posibile.... .....383

Cele vdzute, cele gtiute, cele trvilate ..................................... 3 83

Drumudle. ltt.otto s-ar indrepta ele............ .....354

O religie gi o convertire: masoneria............. ......386

Despre ucenicie, a1tfe1............ ..........388

AIt arbote genealogic. ......................389

2. Tudot Arghezi, lntte anivetsad........... ..,........3951. Locul nagterii ............395

3. Mateiu Cangiale gi viala fericitd a Arnotenilor.............398Secolul care incepe a1tfei........... ......398

Cei trei CntatApusului ..................399

Noul Ietusalim alAtnotenilor......... ...................402

4. Flortens ia P ap adat-B engescu.Drumurile ascunse ale lumii noi.............. .....404Maladiile vizibile gi invizibile (D................ .........404

Orage, case, familii .......404

Maladiile vizibile pi invizibile (ID.............. .........406

.317

320

329

330

341

12 13

Page 9: istorie secretd literaturii istorie secreta a literaturii romane - Cornel...ale a RomAniei: / Cotnel Ungureanu.- Bucutegti: Cotnel Ungureanu O istorie secretd literaturii romane Editia

r3!

5. camil Petrescu despre metamorfozele atei militare...409Un scriitor cu experien ,ta rdzboiului, in miezul rO*;clasd ...........

Camil petrescu rescrie: ""-rE"" r;.*" ";---""""""409metode...............

t" .d"*;; -,'r",.r **i.*": i;;"JJ" """"""""'413

Sadoveanu, Voiculescu, Eliade....... ....................41,6Oglinzile tdrzi ale romancieruiui .......................41,gArtigti de odinioari pi alte femei fatale ..............424

6. G. Cdlinescu ln ,refa noud". Un profesorpentru toate anotimpurile ...........430Un sfetnic pentru un nou regim.......... ...............430Mdgtile bietului Ioanide ...................434Recurs la Eugene Sue sau cum incepeo ,,literaturi noud,, ..,..,.437Moartea fii1or........... ..,.441Vin rAnduri, rAndud, muncitorii. ....443Pdmul dintre cititorii de literaturi tealist_socialisti:Gheorghe Gheorghiu_D.j ............. .....................M5O carte pe care primul secfetar n_a mucitit_o: Scrinulnegtu

..........446$i o pirere venitd pe unde scurte......... ..............44g

7. Eugen Barbu - luptele cu ,rinalta societaterr. .................44gMahalaua, Centru al lumii ...............44gRiticirile Princepelui. Strdlucirea, puterea pi moartea ........451.Recurs ia biografie ........452

!n post scriptum. Mircea Streinul gi bastarzii sdi.Litemturar un pact cu diavolul?......:.......... ......,.454Diavolul, ca fnngd, bastardd .......,.....454

Numele ucigage....... ,.....456

D. AVANGARDA. O PROPUNERE DEGLOBALIZARE

458

Page 10: istorie secretd literaturii istorie secreta a literaturii romane - Cornel...ale a RomAniei: / Cotnel Ungureanu.- Bucutegti: Cotnel Ungureanu O istorie secretd literaturii romane Editia

rYantaiele pi riscurile noilot

: metamorfozele artei militare...409a rdzboiului, in miezul luptei de

409

413

437

441

a Streinul gi bastarzii sdi.avolul?....... ...................454

l* : ::::: : :::: 122

PTINERE DE458

_ -,.,.dfrr.-...

Ultimii dintte drepfl........ ...................461,

L. Bacovia: ofertele subteranei ........466Luminile oragului...... .................... ....466

itr..pot de secol moldav .................468

Dedicagii, 2006........... .......................471,

2. Tristan Tzata - o statuie pentru un oragal petrolului.................. ...................472Scuta vara romdneasci.......... .........472

$i o intoarcere acasd.... .....................473

3. Ion Vinea - iubirile paralele.... ....475Petsonaj e intdrziate in epoca avangardelor ................. ......... 47 5

Conratimpul avangardistului Ion Vinea ....,.....478

4. Un reporter modefu Geo Bogza .........,.........,..480Unlidetalzvangatdeisecuminte$te........... ....,.480

in cdut^re unui maestru: IJrmuz, un model posibi1...........481

<$coala viegii adevirate)............ .....,,483

Echivalenge: Poem petrolifer (1,934)......... .........486

Recalificarea ca Maestru de ceremonii..................................488

Eu sunt 9nt^............ ......489

5. Gellu Naum, Virgrl Teodotescu9i alte frdlii siameze............. .........490

E. VARSTELE EROTICE ALE LITERATURII. $ICELE PORNOGRAFICE 495

Ceea ce se vede...... ..........495

Petrecerile private ale literalilor, in secolul aI XIX-lea ....497

1. Emil Brumaru, intre infern gi paradis ...,......500Alt Paradis le destdmare................ ....................500

Imatudtatea careper... .....................502

De la Dolhascala Casa Albd. $i inapoi.... .........503

Metamotfoza. Cddetea. Tema paricidului la E. B. .,..........,.504

Scditotul, un Anonimus notarius. ......................505

Cdldtoriile unui erudit: Luca Pip............ ......506

Un gef de gcoald noud: Dan-Silviu Boetescu...,............,.508

......................452 ...gi petrecerile publice ale avangardigtilor.........................498

2.

3.

15

Page 11: istorie secretd literaturii istorie secreta a literaturii romane - Cornel...ale a RomAniei: / Cotnel Ungureanu.- Bucutegti: Cotnel Ungureanu O istorie secretd literaturii romane Editia

4. La drurrl. cu ieromonahul Savatie.......................................511

F. PROVINCIILE LITERATURII E1^o cddere in timp. Despre gr*iE.'"m.iil

Un cap de afig: Victoi tu".".....1.... .....................516Lecgiile refugiului: drumul spre Centru .............519Alte refugii, alte itineradi................ .....................522

Basanbia migraEiilorHasdeu, Stele, Goma......................, ""'526

Altegrani;e . , """"""""""526,,.,.','.'',''..'... 527

Cdldtoriile in lumea de, totupi, dincolo. Alte gtani;e ...........52gPrin nigte locuri re1e............. ............52go bib1iografie...............

.....................536Bucovina. Aristocragia locului Flurmuzachi,Flondor, Nandrig ....:............... ............53gMircea Streinul inpatrtaiconadlot ...................542Provinciile lui Lucian Costin......, ....546Banatul. Sau numai o pafte in eI........... .............555

iNcrrBrBRE: rsroRIA sEcRErA e LITERATuRTI,DEOCAMDATA ..............568

Cdteva addugiri, 2015 ...........

15

Page 12: istorie secretd literaturii istorie secreta a literaturii romane - Cornel...ale a RomAniei: / Cotnel Ungureanu.- Bucutegti: Cotnel Ungureanu O istorie secretd literaturii romane Editia

A. GEOPOLITICA $I GEOGRAFIALTTERAnA tN EURoPA cExrnerA

($r DE EST)

Moartea gi invierea unei gtiinte: geopolitica. Geopolitica, o

Itiirln carc pfuez a tdumfa in secolul al XD(-lea, a fost, dupd cel de aldoilea dzboi mondial, o ptiin;d damnatd". Dar nu doar geopoliticafusese compromisi, ci tot ce definea, intr-un fel sau aitut EuropaCentald - ceea ce purta numele de Mitteleuopa. Cele doud concepteerau strAns legate unul de celdlalt. Geopolitica devenea o disciplinicoerentd in momentul ir care setea de revangi a Germaniei umilite laVersailles a afiictilat o ptiinEd a recuperirilor teritoriale. in slujba tuiFlitler, geopolitica a slujit, ca gi alte arte sau alte gtiinEe, o agresiunecdminald gi a detetminat tabvtzdrr postbelice. Degi geopokttca a

existat gi inainte de Hider, gt in afara nazismului, Hider pi ai sdi i-audat consistengn. Dupn 1946, sinuciderea lui Haushofer pdrea a punepunct unui timp al geopoliticii. Geopoliticienii aparlineau unuidezasttu - poate etau chtat la rdddcna I'a.

Nu altfel s-a intAmplat cu Mitteleuropa, termen lansat in 1915 de

cartea lui F. Naumann. Germania ptetutindeni, sloganul agresiv a1

unei puted in delir pdrcz z fi fundamentat gi pe tezele Mitteleuropei.$i dacd h Enrile socialiste,

^Fez^te sub umbrela Uniunii Sovietice dupi

1945 (1948), geopolitica, geogrzln poJitici (9i Mitteleuropa) pdreau asewi ,,for;ele demonice ale impetialismulul', (1) nici societiEile de

geogafie din lumea liberi nu pdreau a privi cu ingaduinld geopolitica.Uniunea Internagionali de Geogafie atnterzis dezbaterea. sub egida sa

a problemelor de geopoliticd. Interdic;iile s-au ddicat in 1964.Prima difetengiere care se face de obicei este aceea dintre geopo-

Iiticd 9i. geografie politici. Aici, credem ca gi PauI Dobrescu (2) cd, e

iimuritoate distincgia lui Ion Conea, (a rAndu-i, sprijinindu-se peHennig gi Komholz):

,,Si fie bine stabilit cd geopolitica gi geogafia poJiticd nu e unul gi

acelagi lucrq degi ele au o sumedenie de puncte de contact. Geografiapolitici se ocupd de aspectul gi impirglrea statelor la intr-un momentdat - agadat cu o permanen,td - pe c|'td" vreme geopolitica se ocupd

27

Page 13: istorie secretd literaturii istorie secreta a literaturii romane - Cornel...ale a RomAniei: / Cotnel Ungureanu.- Bucutegti: Cotnel Ungureanu O istorie secretd literaturii romane Editia

cu m1$cirile din procesur de devenire al statelor, migciri care duc latransformarea, inrocuirea sau deplasarea stirilor-..1* in fiin;d ra unmoment dat - cu acesrea pi cu iezultatele lor. c..srrfi" p.ritici diinstantanee, rrnag'- ale unor stdri de moment, U et c' cligeelefbtografice; -geopolitica ne prezin.,' ca gi 'n film, f"r1.

'i!"t*i t"desftgurare".

Dificultdgile ridicate t'e

geopotiticd sunt regate de situaia fo4eior,,in plind desfig'rare". Atrirci'cand ne ocupim de fo4ele ,,in plin6desfiWrar5_' yoffa de falsificare este impresionanti. Acdunea depropagandd devine esenEiald, iur proprgandi.nd

"atr-J.tL.. ,iacgiunii de modificate a'frond,.r.ror. !i .n. sunt cei -ri ,raorogipropagandigti, dacd nu Tceia care stdpanesc afta cuvanturui? Dacigeografia politic' este falsificate yi grera imaginile ,,fo4elor indesfigurare" tlustteazd parizanauil,..lo', .*. rectificd, pdn perso_najele, versurile, istoriile seducd.toare, manuarul a. tt"iuir.e, harureiumii. -v sLvr4L.*4'

'--

_ De ^ceea,

in preambulul faimosului siu dicgionar (3), yvesLacoste

"? ?ttu*. atenyacd ,,rolul ideilor _ chiar gi false _.Jt.'.apit'ln geopoliticd, intrucAi ele sunt cere care expJicl proiecteie pi care,asemenea cauzelor materiale, determind alegeiea.t rt.giilori "

Rolul ideilor - ,,chia.r pi false,, _ iatd, o.i. d.s.hise?.."p.r;rif"r.

Recuperarea gi drelgta inEelegere L unui concept:Mitteleuropa. infr,ngerea dermani]i tirq+s gi eriminarea ei de pescena politici, excluderea Austriei din ecuaEiile de forEd, ar, -"i ur.,apaiia u.RS.s. ca supe{putere mondiald, ^Fez*eacorrinei de Fier _to^te anlie^zi cenrur pe cafe se mizain secolur aI XD(rea. Nu mai

lxsti o. Europi cenaal', existi doar o Europi de vest gi una de Est,despd4ite de cortina de fiy Geografia potitice g .o.dig* lri. d, . ,geografia hterard rccepteazd,.r..rii.t tui ca

^tare. Existd insd incercdride a susttage culturile odinioard ale Europei centrale n*op"r

Rdsdritene a comunismului. incepAnd din 196g ere se succed cu oneobignuitd repeziciune' poate cel mai semnificativ studiu este, iraceastd" pdvin,ri, cel pe catervat Ivask fl consacrd lui czeslaw Milosz,scris at'nci cand acesra obgine, in 19g0, premiul Nober coloanainfinitd' Lui Ivar Ivask i se pfuea crar fzpnicd numita cortini de fiern-avea cum si fie suprimati: de aceea t .l"iu sd descoperl mb*opuRdsdriteand, un numdr de Efui care s_ar putea deta$a de UniuneaSovieticd: care nu fac patte din arealul Uni"nll. TtiL E*;fei derdsirit, scrie Ivas( sunt acelea care despart occidentr-rl de u.R.s.S. Iar

28

Page 14: istorie secretd literaturii istorie secreta a literaturii romane - Cornel...ale a RomAniei: / Cotnel Ungureanu.- Bucutegti: Cotnel Ungureanu O istorie secretd literaturii romane Editia

der,rnire al statelor, migcdri care duc 1a

deplasarea stirilor celor ln fiingd la uncu rezultatele lot. Geografia poJiticd dd,r sd.ri de moment, la fel cu cligeele'edntd, ca gi un film, fo4e gi puteri in

rpolitici sunt legate de situaia fo4elot:i cd.nd ne ocupim de forgele ,,in plindicare este impresionantd. Ac$unea de, iar propagandistuJ, vArf de lance aJ.

rtierelor. $i cine sunt cei mai vaiotogicare std.panesc arta cuvdntului? Dacd

cata mat grera imaginile ,,forEeior inanarul celor care rectificd, prin perso-rcdtoare, manualul de literaturi, hdrEile

I faimosului sdu dicEionar (3), yvesolul ideilor - chiar gi false - este capkalnt cele care explici proiectele gi care,l eterrrrind a)egerca s trategiilo r"..e" - tati. o cale deschisd recuperdrilor.

t^ tnlelegere a unui concept:ermaniei n 1945 gi eliminarea ei de periei din ecuaEiile de fo4d, dar mai ales'e mondiali, alez6e Cortinei de Fier -: se miza in secolul al XIXJea. Nu maiA doas o Europi de Vest gi una de Est,ieografia politicd pi, condi$onatd. de ea,enimentul ca atare. Existd. insd incercdriuoari ale Europei Centrale EwopeincepAnd din 1968 ele se succed cu oe ce1 mai semnificativ studiu este, inar hask il consacrd lui Czeslaw Milosz,re, in 1980, premiul Nobel Coloanarca clar faptul ci numita cortind. de fiere acee^ trebuia si descopere, in Europari care s-ar putea detaga de Uniunea1in areaiul Uniunii. Jdrile Europei decare despart Occidentr:I de U.R.S.S. Iar

28

f,

culturile Europei de rdsirit ar fi polonezd, maghtard", romAnd., bulgari,frnlandezd, estond, letoni, lituani, greacd, sdrbi, croatd, sloveni, adiciacele culturi care realszeazd" vn spagu de despdrEire sau de tranziyeintre cultura rusd (sovietici) gi cea occidentali. Un spagiu pe care el flnume$te Coloana infiniti, dupi un tidu gi un spagiu brAncugian.

Cultude /cr;Jtara Europei de rdsdrit ar ^ve

trisituri exprimate pdnautod importartyt, cd4i fundamentale, dar gi printr-o istorie condigio-natd. de geogafta afttmd:i,i lor. Daci citim bine lista ,tdriior gi a

autofilof numig de exeget, am putea observa cd Europa de risirit, apa

crun o definegte Ivar Ivaslg ;ine de o Eutopi cenftald", capabtld de adespdqtt o Eutopd occidentaLd care fotmuleazd, az\ defin{ta tadigieieuropeane, gi una tdsdAteand, cu program comunist agtesiv. Coloananumitd de Ivask devine, in anii rizboiului rece, o axi a Eutop€t.Dacd,aceastd coloand ipi are rddicinile in spititril grec,iar vArful in Finlanda,Letonia, Estonia, Iituartta am putea avea in faEd o axd. care definegte(gi) o istode tecenti a Europei.

Exista in anii gaizeci ai secolului tfecut o buni conlucrare ireffe

sociologi, frlozofii, scriitorii, geopoliticienii (inci nenumi,ti aga)

dizidenEei saa u opoziliei anticomuniste. Daci socialismul se sprijinnpe artigti, atunci gi opozilia anticomunisti ar trebui sd inceapi de la ei:

e o strategie care a scos ln pdmplan intAi scriitorii, <secundangii.>

Genila migcare a lui I{ontad Gyotry, cu Antipolitica s ,Ianseazd.,\-a spune \4adimir Tismineanu, un manifest pentru strategiasinuoasei eliberlri est-europene:

,,Pentru Konrad, a promova antipolitica inseamni a eyrta tenta;iilemilenariste,

^ temperz- acea iwesse ideologici pi izbucnirile viscerale,

precnm Si a nculrzla un ,,s5,nitos cinism pd"gn n faga' fanaictlor".Potrivit lui Konrad, o culturi secundari ar stabili urtorrt^tecreativitigi intelectuale in sfetele spiritului, anulAnd hipnotismulcligeelor, prin cxacterul catharic al ironiei $i un nou sim; al

obiectivitipi. Astfel ,,antipolitica devine o noui cale de respingere adisputelor ideologice contemporane gi de afirmarc a suptemagieivalodlor transpolitice eterne".

Exemplele cele mai convingdtoare ar veni din literaturd:

,,Prizonieri ai acestor dileme insolubile, oscilAnd ir:rtte utopie gi

disperare, disidengii inteiectuali est-ewopeni au cdpdtx un srmE al al

sociologiei politice suprarealiste necunoscut in occident. Ei sunturmapii gi mogtenitorii cultudi ironiei apocaliptice, reprezentate de

Frarrz KafT<a, Robet Musil, Karl Kraus, Afihut Koestler sau EliasCanetti, o lume in care visele gi cultuta se implinesc intt-o wzealdaiegodci profetici".

29

Page 15: istorie secretd literaturii istorie secreta a literaturii romane - Cornel...ale a RomAniei: / Cotnel Ungureanu.- Bucutegti: Cotnel Ungureanu O istorie secretd literaturii romane Editia

E momentul sd. asezdm ,,lista lui Konrad,, ildtrrd_ de ,,lista luiYr5' ca sd ingelegem cd factorul temporal d,m6ne decisiv atuncicand trasim hotareie Eutopei ..rrori..,,tntogi"triao"ii"-culturiiitoniej apocaliptice" nu ',mi' in pedmerul hotd.rat de fostr-rlrmperiu. rar verticala rui Ivask-ar pot a d.fini o axd in forot ur.iu ,.aftmd,. evenimenteie esen;iale din secolul )O(

,,Trebuie sdJ ardem pe Kafka?" (Realismul neldrmudt).Kafta inaagateazd. ,,Lista lui Konrad,,. Kafka ,' p"J* .; n.personajul m. L al,,antipoJiticii,,. El, Kafka, at putea se ne qpi chiar afost) calul troian intodus itr cetatea realismului socialist fiindciesteticienii (incd ai realislului socialist) simgeau pov,,ra constrdn-gerilor. Voiau o ,,noud ordine,'_ o noui litentwd,. '

^ De ce a apdrat,,eo-? datd, la sfArprtul deceniului al gaselea giinceputul celui de al gaptelea pasiunea ideorogilor ."-""igo p.no"Ku+"? De unde aceastd"npidd,,energicd a scriitorului?

ln i,rti. 1962 sanre adresa.de dtribuna congresului mondiarpentru dezatmate

'n apel pentru ,dezaffiateaitentd,,, piatra detrcercare a ,dezatmdti literare,, ar fi Kafka. O anchei d, apivtd, inziarul Liberation se desfdgura sub titlur rrebuie s,i-l ardem peI('Ika? Negtegit, era o intrebare cu bdtuel*gr. N, doar opera loi9fu^, ci gi scriitoru! omul erau agezap, sub slmnul intreb#. Tre-buie. sd-l ardem, a$a cum nazigtii i-au ars rudere - trebuie sd-i ardemcir;iie, aga cum Goebbels ardea.cdtireadvetsarilor sii poritici? (4)

_- Gr:L intrebdri penTu ideologii comunigti, lntr_"n ti_p il .ur.H:q.i": ardtase, pe larg cd nici Stalin nu_pi crulase adrr.rsrrii

p"liri.t: stalin insugi se ficea vinovat de crime, gi Lru ce fel de crime!unul dintre medtele operei iui Kafka a fosi tel profetic. i"ir,u onoui profepe a cdmei in paginile sale? Anunia el dizasrele - trecutegi viitoare - ale comunismului? ptofetismur siu ffecea de Hitler giajungea pi la Stalin?

Nici vorbd, lucrurile nu trebuiau lisate de capul ror. Revisteiecomuniste se pun pe fteabd,. exegelr ,,realismului sJci"lirt,, incep se_eiia misiunea in sedos. $i si gi-o ii io atiltmai in serios cu cat s,.iccesurnoii vedete a literatudi sovietice - a lui soljenigan - e coplegito ,i , ^titde mare incat ,,realismur sociarist" reb# ,e-pi a...6p# Gil a"fepefe.

cu un an in urmd - ifl L962, deci anul in care Sartre solicita,dezatmuea htetatd" - apfuea in URSS, cu acordul lui Flrugciov, Ozi dtn viala lui Ivan Denisovici, cafte caxe stfunegte entoziasm

30