of 39 /39

Click here to load reader

Rolul literaturii

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Rolul literaturii
Page 2: Rolul literaturii

Rolul literaturii in perioada Rolul literaturii in perioada pasoptistapasoptista

* In prima jum* In prima jumăătate a secolului tate a secolului XIX,civilizaXIX,civilizaţţia si cultura din ia si cultura din ţăţările rile romromââne ne îîncep sa se orienteze spre ncep sa se orienteze spre Occident.Redirectionarea are doua Occident.Redirectionarea are doua cauze importante :pe dse o parte criza cauze importante :pe dse o parte criza Imperiului Otoman si p de alta Imperiului Otoman si p de alta parte,intr-un context mai larg parte,intr-un context mai larg european ,trezirea constiintei european ,trezirea constiintei natinonale.natinonale.

Page 3: Rolul literaturii

Independenta politica si libertatea Independenta politica si libertatea nationala devin coordonate nationala devin coordonate fundamentale ale acestei perioade.Epoca fundamentale ale acestei perioade.Epoca pasoptista marcheaza inceputul pasoptista marcheaza inceputul literaturii noastre moderne ,iar prin literaturii noastre moderne ,iar prin opera scriitorilor se instaureaza un nou opera scriitorilor se instaureaza un nou climat literar si o noua stare de spirit.climat literar si o noua stare de spirit.

Functia literaturii nu mai ramane doar Functia literaturii nu mai ramane doar aceea de a raspandi cultura de aceea de a raspandi cultura de a”lumina”.Conceptul de literatura include a”lumina”.Conceptul de literatura include acum noi valente:transmiterea emotiilor acum noi valente:transmiterea emotiilor estetice ,trezirea sentimentului estetice ,trezirea sentimentului national,educatia morala.national,educatia morala.

Page 4: Rolul literaturii
Page 5: Rolul literaturii
Page 6: Rolul literaturii

Personalitati ale perioadei Personalitati ale perioadei pasoptistepasoptiste Andrei Mureseanu Andrei Mureseanu

Mihail KogalniceanuMihail Kogalniceanu Ion Heliade RadulescuIon Heliade Radulescu Vasile AlecsandriVasile Alecsandri Costache Negruzzi Costache Negruzzi Alecu RussoAlecu Russo Nicolae BalcescuNicolae Balcescu Grigore AlxandrescuGrigore Alxandrescu Dimitrie BolintineanuDimitrie Bolintineanu

Page 7: Rolul literaturii

*S-a nascut pe data de 16 *S-a nascut pe data de 16 noiembrie 1816noiembrie 1816

*A fost un poet si *A fost un poet si revolutionar roman din revolutionar roman din TransilvaniaTransilvania

*In toiul revolutiei scrie *In toiul revolutiei scrie “Foaie pentru “Foaie pentru minte,inima si minte,inima si literatura”si imnul care il literatura”si imnul care il va face cunoscut “Un va face cunoscut “Un rasunet”,devenind apoi rasunet”,devenind apoi marsul revolutinarilor marsul revolutinarilor romani si dupa 1989 romani si dupa 1989 imnul de stat al imnul de stat al Romaniei .Romaniei .

Page 8: Rolul literaturii

A fost prozator, A fost prozator, memoralist,indrumator memoralist,indrumator cultural si literar.cultural si literar.

Este cel dintai care Este cel dintai care aduna cronicile aduna cronicile moldovenesti(Letopisetemoldovenesti(Letopisetele Tarii Moldovei)si le le Tarii Moldovei)si le tipareste.tipareste.

In anul 1940 scoate In anul 1940 scoate revista “Dacia literara”al revista “Dacia literara”al carui program este carui program este decisiv pentru orientarea decisiv pentru orientarea literaturii timpuluiliteraturii timpului..

Page 9: Rolul literaturii

*A*A fost un scriitor, filolog şi om fost un scriitor, filolog şi om politic român, membru politic român, membru fondator al Academiei fondator al Academiei Române şi primul său Române şi primul său preşedinte, considerat cel preşedinte, considerat cel mai important ctitor din mai important ctitor din cultura română cultura română prepaşoptistă. prepaşoptistă.

*A fost *A fost întemeietor al presei întemeietor al presei din Ţara Românească: din Ţara Românească: Curierul RomânescCurierul Românesc (1829) şi (1829) şi Curierul de ambe sexeCurierul de ambe sexe (1837), tipograf, editor, poet, (1837), tipograf, editor, poet, prozator, critic. prozator, critic.

Page 10: Rolul literaturii

*A*A fost poet, dramaturg, fost poet, dramaturg, folclorist, om politic, folclorist, om politic, ministru, diplomat, ministru, diplomat, academician românacademician român

A fostA fost creator al creator al teatrului românesc şi a teatrului românesc şi a literaturii dramatice în literaturii dramatice în România, personalitate România, personalitate marcantă a Moldovei şi marcantă a Moldovei şi apoi a României de-a apoi a României de-a lungul întregului secol lungul întregului secol al XIX-leaal XIX-lea..

Page 11: Rolul literaturii

A A fost un om politic şi fost un om politic şi scriitor român din perioada scriitor român din perioada paşoptistă. paşoptistă.

NNu ia parte la mişcarea din u ia parte la mişcarea din 1848 şi mult timp rămâne 1848 şi mult timp rămâne retras din afacerile retras din afacerile statului, reintrând numai statului, reintrând numai mai târziu ca judecător, ca mai târziu ca judecător, ca membru în Divanul membru în Divanul domnesc (1857) şi apoi, domnesc (1857) şi apoi, sub domnia lui Cuza, ca sub domnia lui Cuza, ca director al director al departamentului finanţelordepartamentului finanţelor sisi ca deputat ca deputat ..

Page 12: Rolul literaturii

AA fost poet, prozator, eseist, fost poet, prozator, eseist, memorialist şi critic literar memorialist şi critic literar român (originar din român (originar din Basarabia), ideolog al Basarabia), ideolog al generaţiei de la 1848generaţiei de la 1848..

Este autorul volumului Este autorul volumului Cântarea RomânieiCântarea României, tipărit , tipărit anonim. Fără a revendica anonim. Fără a revendica vreodată explicit această vreodată explicit această operă, a furnizat unul dintre operă, a furnizat unul dintre cele mai cunoscute litigii de cele mai cunoscute litigii de paternitate literară din paternitate literară din istoria literaturii române. istoria literaturii române.

Page 13: Rolul literaturii

Nicolae BălcescuNicolae Bălcescu (n. 29 (n. 29 iunie 1819 - d. 29 noiembrie iunie 1819 - d. 29 noiembrie 1852) a fost un istoric, 1852) a fost un istoric, scriitor şi revoluţionar scriitor şi revoluţionar român. român.

IInfiinţează împreună cu Ion nfiinţează împreună cu Ion Ghica şi Christian Tell o Ghica şi Christian Tell o organizaţie secretă denumită organizaţie secretă denumită Frăţia, călătoreşte prin toatFrăţia, călătoreşte prin toata a RomaniaRomania, precum şi prin , precum şi prin Franţa şi Italia şi studiază Franţa şi Italia şi studiază istoria, fiind editor, alături de istoria, fiind editor, alături de Augus Treboniu Laurian, la o Augus Treboniu Laurian, la o revistă istorică numită revistă istorică numită Magazin istoric pentru DaciaMagazin istoric pentru Dacia..

Page 14: Rolul literaturii

Grigore Grigore AlexandrescuAlexandrescu a a fost un poet şi fost un poet şi fabulist român.fabulist român.

S-a născut la S-a născut la TârgovişteTârgovişte si r si rămâne ămâne orfan şi sărac, orfan şi sărac, insainsa de mic e deştept, de mic e deştept, avand avand memorie memorie extraordinarăextraordinară. .

Page 15: Rolul literaturii

Dimitrie Dimitrie BolintineanuBolintineanu a fost un a fost un poet român, om politic, poet român, om politic, participant la Revoluţia participant la Revoluţia de la 1848 şi diplomat. de la 1848 şi diplomat.

Era Era macedonean macedonean aromân de aromân de origineorigine.Ramane orfn de .Ramane orfn de mic asemeni lui Grigore mic asemeni lui Grigore Alexandrescu si este Alexandrescu si este crescut de rude crescut de rude inavutite care il ajuta inavutite care il ajuta sa davina un om sa davina un om important.important.

Page 16: Rolul literaturii
Page 17: Rolul literaturii

Articol Articol din din revista revista “Arhiva “Arhiva roameasroameasaca”(18aca”(1840)40)

Page 18: Rolul literaturii
Page 19: Rolul literaturii

Dealurile de VestDealurile de Vest

Page 20: Rolul literaturii

CetateaCetatea Colt-HunedoaraColt-Hunedoara

Page 21: Rolul literaturii

MaramuresMaramures

Page 22: Rolul literaturii

MMaramuresaramures

Page 23: Rolul literaturii

MMoldovaoldova

Page 24: Rolul literaturii

SapantaSapanta

Page 25: Rolul literaturii

SfinxulSfinxul

Page 26: Rolul literaturii
Page 27: Rolul literaturii

Manastirea DealuManastirea Dealu

Page 28: Rolul literaturii

Biserica CoziaBiserica Cozia

Page 29: Rolul literaturii

Catedrala din TimisoaraCatedrala din Timisoara

Page 30: Rolul literaturii

MManastireaanastirea V Voditaodita

Page 31: Rolul literaturii

Manastirea HurezManastirea Hurez

Page 32: Rolul literaturii

Manastirea SucevitaManastirea Sucevita

Page 33: Rolul literaturii
Page 34: Rolul literaturii

Cetatea NeamtuluiCetatea Neamtului Cetataea HotinuluiCetataea Hotinului

Page 35: Rolul literaturii

Cetatea NeamtuluiCetatea Neamtului Cetataea PonoruluiCetataea Ponorului

Page 36: Rolul literaturii

Cetatea Medievala a Cetatea Medievala a BrasovuluiBrasovului

Cetatea SorocaCetatea Soroca

Page 37: Rolul literaturii

CastelulCastelul P Peleseles Castelul PelisorCastelul Pelisor

Page 38: Rolul literaturii

Ruinele de la Ruinele de la TargovisteTargoviste

Ruinele BrasovuluiRuinele Brasovului

Page 39: Rolul literaturii

Elev :TOADER Ionela Monica Elev :TOADER Ionela Monica Prof:Popa Monica Prof:Popa Monica Colegiul National “Constntin Colegiul National “Constntin

Carabella”Carabella” Cls: a XI a FCls: a XI a F