of 131 /131
Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017. Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. točke 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13 i 11/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 2. sjednici održanoj 5. srpnja 2017., donijelo je O D L U K U o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2016. Članak 1. Gradsko vijeće Grada Osijeka donosi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2016. Članak 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2016. sadrži sljedeće iznose: - ukupan iznos ostvarenih prihoda/primitaka 418.851.249,88 kuna - ukupan iznos izvršenih rashoda/izdataka 400.302.414,63 kuna - razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i izvršenih rashoda/izdataka (višak) 18.548.835,25 kuna - manjak prihoda/primitaka Grada Osijeka iz prethodnih godina za pokriće u 2016. -10.000.000,00 kuna - dio uključenog viška prihoda/primitaka proračunskih korisnika iz prethodnih godina 2.400.567,44 kuna - preostali dio manjka prihoda/primitaka Grada Osijeka iz prethodnih godina -21.025.581,97 kuna - ukupni manjak prihoda/primitaka po Godišnjem obračunu - 10.076.179,28 kuna. Članak 3. Prihodi/primitci, rashodi/izdatci i financijski rezultat Proračuna Grada Osijeka za 2016., bez uključenih vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka proračunskih korisnika, ostvareni su kako slijedi: - ukupan iznos ostvarenih prihoda/primitaka 370.904.848,15 kuna - ukupan iznos izvršenih rashoda/izdataka 351.675.540,20 kuna - razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i izvršenih rashoda/izdataka (višak) 19.229.307,95 kuna

ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski...

Page 1: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. točke 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13 i 11/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 2. sjednici održanoj 5. srpnja 2017., donijelo je

O D L U K U

o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2016.

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Osijeka donosi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2016.

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2016. sadrži sljedeće iznose:

- ukupan iznos ostvarenih prihoda/primitaka 418.851.249,88 kuna- ukupan iznos izvršenih rashoda/izdataka 400.302.414,63 kuna- razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i izvršenih

rashoda/izdataka (višak) 18.548.835,25 kuna- manjak prihoda/primitaka Grada Osijeka iz prethodnih

godina za pokriće u 2016. -10.000.000,00 kuna- dio uključenog viška prihoda/primitaka proračunskih korisnika

iz prethodnih godina 2.400.567,44 kuna- preostali dio manjka prihoda/primitaka Grada Osijeka

iz prethodnih godina -21.025.581,97 kuna- ukupni manjak prihoda/primitaka po Godišnjem obračunu -10.076.179,28 kuna.

Članak 3.

Prihodi/primitci, rashodi/izdatci i financijski rezultat Proračuna Grada Osijeka za 2016., bez uključenih vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka proračunskih korisnika, ostvareni su kako slijedi:

- ukupan iznos ostvarenih prihoda/primitaka 370.904.848,15 kuna- ukupan iznos izvršenih rashoda/izdataka 351.675.540,20 kuna- razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i izvršenih

rashoda/izdataka (višak) 19.229.307,95 kuna- preneseni manjak prihoda/primitaka Grada Osijeka

iz prethodne godine -31.025.581,97 kuna- manjak prihoda/primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju -11.796.274,02 kuna.

Članak 4.

Rezultat poslovanja po pojedinim kategorijama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka, nakon izvršenih zakonom utvrđenih korekcija, iskazan je u bilanci Grada Osijeka na dan 31. prosinca 2016. u iznosu od 11.796.274,02 kuna i to:

Broj računa Naziv računa Stanje 31.12.2016.92211 Višak prihoda poslovanja 45.484.499,9392222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine 45.605.184,5392223 Manjak primitaka od financijske imovine 11.675.589,42

Manjak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje

11.796.274,02

Page 2: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja Grada Osijeka u iznosu od 11.675.589,42 kuna pokrit će se u 2017. manjak primitaka od financijske imovine.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja Grada Osijeka u iznosu od 33.808.910,51 kuna pokrit će se dio manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Preostali dio manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 11.796.274,02 kuna, koji nije pokriven u 2016., pokrit će se prihodima poslovanja u narednim proračunskim razdobljima što je i planirano Proračunom Grada Osijeka za 2017., odnosno projekcijama za 2018. i 2019.

Članak 5.

Namjenski prihodi/primici koji nisu utrošeni za namjene planirane u Proračunu za 2016., koje čine:

- prihodi od spomeničke rente u iznosu od 782.364,47 kuna- prihodi od koncesija u iznosu od 1.356.015,41 kuna- prihodi od komunalne naknade u iznosu od 1.988.937,43 kuna- prihodi od poljoprivrednih zemljišta u iznosu od 626.060,07 kuna- prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 159.302,07 kuna- prihodi od prodaje stanova u iznosu od 1.606.415,55 kuna- prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu od 455.405,90 kuna- prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.228.938,98 kuna- prihodi od pomoći iz državnog proračuna za dječje vrtiće u iznosu od 75.340,00 kuna- prihodi od pomoći iz državnog proračuna JPVP u iznosu od 641,96 kuna- prihodi od pomoći iz županijskog proračuna (Davis cup) u iznosu od 100.000,00 kuna- prihodi od donacija i sponzorstva u iznosu od 20.467,98 kuna- primitak sredstava kredita iz 2011. za izgradnju/uređenje

prostora osnovnih škola u iznosu od 24.125,00 kuna

pokrit će se prihodima poslovanja Proračuna Grada Osijeka za 2017. i projekcijama za 2018. i 2019., tj. u idućim proračunskim razdobljima, odnosno izvršit će se korekcija po Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Osijeka za 2017. sukladno potrebnoj dinamici utroška istih.

Članak 6.

Utvrđuje se da naplaćeni namjenski prihodi iz prethodnih godina koji nisu utrošeni za zakonom propisane namjene, i to:

- prihodi s osnova komunalnog doprinosa 16.893.009,00 kuna- prihodi s osnova spomeničke rente 18.868.737,00 kuna- prihodi od prodaje stanova 16.804.858,00 kuna- prihodi od naknade za garažna i parkirališna mjesta 1.582.118,00 kuna

na dan 31. prosinca 2015. iznose ukupno 54.148.722,00 kuna.

Nadalje, utvrđuje se da su u prethodnim godinama, u nedostatku raspoloživih namjenskih prihoda iz stavka 1. ovoga članka, za izgradnju komunalne infrastrukture korištena kreditna sredstva, što je i vidljivo iz tablice Pregled izvršenih otplata u 2016. za investicije financirane sredstvima kredita, koja je sastavni dio ove odluke.

U 2016., temeljem izvršenih otplata glavnice kredita, izvršen je povrat dijela namjenskih prihoda s osnova komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od 12.983.833,00 kuna.

Preostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun za financiranje investicija za koje su, sukladno zakonskim propisima, namijenjena.

Page 3: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

Članak 7.

Sastavni dijelovi Godišnjeg izvještaja Proračuna Grada Osijeka za 2016. su:

- prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka - opći dio- pregled izvršenja posebnog dijela proračuna - obrazloženje ostvarenja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka- izvršenje plana razvojnih programa- izvještaj o zaduživanju- izvještaj o danim jamstvima- izvještaj o utrošku sredstava proračunske zalihe.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Osijeka.

KLASA: 400-08/17-01/2URBROJ: 2158/01-01-17-11Osijek, 5. srpnja 2017.

PredsjednikGradskoga vijeća

dr.sc. Željko Požega, v.r.

Page 4: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

FINANCIJSKI REZULTAT

Izvršenje2015.(1)

Izvorni plan2016.(2)

Tekući plan2016.(4)

Izvršenje2016.(5)

Indeks(5/1)

Indeks(5/4)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 349.556.237,48 409.335.465,00 409.335.465,00 395.856.963,84113,2

5 96,71Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.945.257,17 15.071.292,00 15.071.292,00 7.256.535,45 91,33 48,15

Rashodi poslovanja 310.351.801,31 357.030.201,75 357.559.838,75 336.572.184,02108,4

5 94,13Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42.527.541,47 56.606.298,25 56.076.661,25 32.937.802,23 77,45 58,74

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK 4.622.151,87 10.770.257,00 10.770.257,00 33.603.513,04727,0

1 312,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJAPrimici od financijske imovine i zaduživanja 18.790.505,07 33.642.210,00 33.642.210,00 15.737.750,59 83,75 46,78

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 13.938.229,55 36.099.000,00 36.099.000,00 30.792.428,38220,9

2 85,30

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 4.852.275,52 -2.456.790,00 -2.456.790,00 -15.054.677,79310,2

6 0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)Manjak prihoda/primitaka Grada Osijeka iz prethodnih godina za pokriće u 2016 -40.500.009,36 -10.000.000,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 24,69 100,00Višak prihoda iz prethodnih godina-proračunski korisnici 0,00 1.686.533,00 1.686.533,00 2.400.567,44 0,00 142,33Preneseni manjak prihoda/primitaka iz ranijih godina-Grad Osijek (razlika) 0,00 0,00 0,00 -21.025.581,97 0,00 0,00

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -31.025.581,97 0,00 0,00 -10.076.179,28 32,47 0,00

Page 5: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

Page 6: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

Račun iz rač. plana

Vrsta prihoda/rashoda Izvršenje 2015.

Izvorni plan 2016.

Tekući plan 2016

Izvršenje 2016.

Indeks (5/2)

Indeks (5/4)

1 2 3 4 5 6 7A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 349.556.237,48 409.335.465,00 409.335.465,00 395.856.963,84 113,25 96,7161 Prihodi od poreza 211.739.404,08 224.988.312,90 224.988.312,90 227.341.746,65 107,37 101,05611 Porez i prirez na dohodak 191.086.557,77 202.888.242,90 202.888.242,90 210.838.495,70 110,34 103,926111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 166.955.142,91 178.936.371,35 107,18

6112Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 17.515.193,54 21.107.399,77 120,51

6113Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 4.149.464,59 4.485.870,74 108,11

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 6.477.652,01 8.288.828,13 127,96 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 7.504.447,31 12.104.345,75 161,30

6116Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 127.007,35 1.211.725,11 954,06

6117Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -11.642.349,94 -15.296.045,15 0,00

613 Porezi na imovinu 15.766.012,10 16.250.000,00 16.250.000,00 11.164.179,14 70,81 68,70

6131Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 279.347,79 222.028,46 79,48

6134 Povremeni porezi na imovinu 15.486.664,31 10.942.150,68 70,66 614 Porezi na robu i usluge 4.886.834,21 5.850.000,00 5.850.000,00 5.339.071,81 109,25 91,276142 Porez na promet 2.219.809,76 2.521.378,86 113,59 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 2.667.024,45 2.817.692,95 105,65 616 Ostali prihodi od poreza 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,006163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 0,00 0,00 0,00

63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 56.957.109,19 68.763.351,05 68.763.351,05 53.928.624,88 94,68 78,43

631 Pomoći od inozemnih vlada 0,00 0,00 0,00 50.576,00 0,00 0,006312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 0,00 50.576,00 0,00 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 29.255.950,85 7.767.678,00 7.767.678,00 6.007.768,39 20,54 77,34

Page 7: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 21.452.679,52 5.157.040,79 24,04 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 7.803.271,33 850.727,60 10,90 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.764.775,40 10.734.009,00 10.734.009,00 3.035.524,42 109,79 28,286341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 730.637,41 0,00 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.764.775,40 2.304.887,01 83,37 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 18.980.690,09 19.741.036,00 19.741.036,00 18.965.877,78 99,92 96,07

6351Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 16.783.142,51 16.158.063,78 96,28

6352Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.197.547,58 2.807.814,00 127,77

636Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 16.769.029,00 16.769.029,00 17.366.358,55 0,00 103,56

6361Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 16.449.858,55 0,00

6362Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 916.500,00 0,00

638Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 5.955.692,85 13.751.599,05 13.751.599,05 8.502.519,74 142,76 61,83

6381Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.500.260,11 1.885.144,22 125,65

6382Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 4.455.432,74 6.617.375,52 148,52

64 Prihodi od imovine 24.604.395,64 30.085.180,00 30.085.180,00 25.259.005,00 102,66 83,96641 Prihodi od financijske imovine 953.592,16 993.700,00 993.700,00 980.685,90 102,84 98,696413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 461.297,00 390.293,77 84,61 6414 Prihodi od zateznih kamata 479.495,16 582.392,13 121,46 6416 Prihodi od dividendi 12.800,00 8.000,00 62,50 642 Prihodi od nefinancijske imovine 23.650.205,03 29.090.280,00 29.090.280,00 24.278.113,80 102,65 83,466421 Naknade za koncesije 3.646.751,03 2.741.087,21 75,17 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 16.347.109,21 14.714.897,37 90,02 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 3.656.344,79 6.822.129,22 186,58 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 598,45 1.200,00 1.200,00 205,30 34,31 17,11

Page 8: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

6434Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 598,45 205,30 34,31

65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 53.267.820,22 76.833.113,00 76.833.113,00 79.885.473,99 149,97 103,97

651 Upravne i administrativne pristojbe 4.853.537,98 4.601.000,00 4.601.000,00 3.990.353,19 82,22 86,736512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 441.680,07 847.608,44 191,91 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 1.789.660,06 1.854.874,94 103,64 6514 Ostale pristojbe i naknade 2.622.197,85 1.287.869,81 49,11 652 Prihodi po posebnim propisima 380.139,02 23.670.113,00 23.670.113,00 25.261.612,95 6.645,36 106,726521 Prihodi državne uprave 0,00 0,00 0,00 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 116.995,21 259.302,07 221,63 6524 Doprinosi za šume 74.666,28 55.681,22 74,57 6526 Ostali nespomenuti prihodi 188.477,53 24.946.629,66 13.235,86 653 Komunalni doprinosi i naknade 48.034.143,22 48.562.000,00 48.562.000,00 50.633.507,85 105,41 104,276531 Komunalni doprinosi 4.178.751,79 5.230.845,58 125,18 6532 Komunalne naknade 43.855.391,43 45.402.662,27 103,53

66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.126.200,00 5.876.893,60 5.876.893,60 5.840.750,50 518,62 99,38

661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 96.200,00 4.187.087,00 4.187.087,00 4.324.228,07 4.495,04 103,28

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 5.700,00 1.475.653,93 25.888,67 6615 Prihodi od pruženih usluga 90.500,00 2.848.574,14 3.147,60

663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.030.000,00 1.689.806,60 1.689.806,60 1.516.522,43 147,24 89,75

6631 Tekuće donacije 1.000.000,00 1.382.664,40 138,27 6632 Kapitalne donacije 30.000,00 133.858,03 446,19 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.861.308,35 2.788.614,45 2.788.614,45 3.601.362,82 193,49 129,15681 Kazne i upravne mjere 935.651,12 869.910,00 869.910,00 710.149,33 75,90 81,636813 Kazne za porezne prekršaje 0,00 500,00 0,00 6819 Ostale kazne 935.651,12 709.649,33 75,85 683 Ostali prihodi 925.657,23 1.918.704,45 1.918.704,45 2.891.213,49 312,34 150,696831 Ostali prihodi 925.657,23 2.891.213,49 312,34

Page 9: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.945.257,17 15.071.292,00 15.071.292,00 7.256.535,45 91,33 48,15

71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.618.599,13 4.522.650,00 4.522.650,00 1.253.238,62 77,43 27,71

711Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 1.618.599,13 4.522.650,00 4.522.650,00 1.253.238,62 77,43 27,71

7111 Zemljište 1.618.599,13 1.253.238,62 77,43

72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 6.326.658,04 10.548.642,00 10.548.642,00 6.003.296,83 94,89 56,91

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 6.256.411,30 10.548.642,00 10.548.642,00 5.991.454,83 95,77 56,807211 Stambeni objekti 5.264.199,90 5.120.769,96 97,28 7212 Poslovni objekti 992.211,40 870.684,87 87,75 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 70.246,74 0,00 0,00 11.842,00 16,86 0,007231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 70.246,74 11.842,00 16,86 Rashodi poslovanja 310.351.801,31 357.030.201,75 357.559.838,75 336.572.184,02 108,45 94,1331 Rashodi za zaposlene 90.412.723,94 108.665.423,91 108.609.096,94 108.113.703,60 119,58 99,54311 Plaće (Bruto) 75.108.749,30 88.782.794,70 88.558.379,48 88.489.874,83 117,82 99,923111 Plaće za redovan rad 75.108.749,30 88.448.995,83 117,76 3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 40.879,00 0,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.641.262,24 3.363.196,00 3.397.028,50 3.251.146,32 198,09 95,713121 Ostali rashodi za zaposlene 1.641.262,24 3.251.146,32 198,09 313 Doprinosi na plaće 13.662.712,40 16.519.433,21 16.653.688,96 16.372.682,45 119,83 98,313131 Doprinosi za ozljedu na radu 1.088.522,74 1.151.028,00 105,74 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.082.093,52 13.690.062,96 123,53

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.492.096,14 1.531.591,49 102,65

32 Materijalni rashodi 98.093.104,15 122.297.401,59 122.613.253,06 115.727.518,21 117,98 94,38321 Naknade troškova zaposlenima 2.699.625,25 4.256.134,99 4.312.573,43 4.034.261,43 149,44 93,553211 Službena putovanja 608.662,16 1.414.400,48 232,38

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.968.202,50 2.398.788,52 121,88

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 119.442,59 157.976,60 132,26 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.318,00 63.095,83 1.901,62 322 Rashodi za materijal i energiju 23.917.676,22 33.420.924,68 33.302.989,84 32.089.850,59 134,17 96,36

Page 10: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.360.625,62 3.131.270,35 132,65 3222 Materijal i sirovine 1.542.225,25 8.571.951,50 555,82 3223 Energija 19.294.440,70 18.808.568,23 97,48

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 371.285,38 834.344,69 224,72

3225 Sitni inventar i auto gume 155.121,80 521.062,88 335,91 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 193.977,47 222.652,94 114,78 323 Rashodi za usluge 62.580.644,44 72.363.660,34 72.555.056,09 68.707.620,98 109,79 94,703231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.802.066,12 4.673.097,53 122,91 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.023.578,63 26.111.319,67 108,69 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.528.981,58 1.785.749,83 116,79 3234 Komunalne usluge 12.538.942,15 12.409.996,40 98,97 3235 Zakupnine i najamnine 799.156,79 1.351.597,82 169,13 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.821.965,17 5.921.907,28 101,72 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.922.534,34 6.706.549,66 136,24 3238 Računalne usluge 790.921,90 840.562,30 106,28 3239 Ostale usluge 8.352.497,76 8.906.840,49 106,64 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 304.927,29 998.854,00 997.854,00 1.089.082,57 357,16 109,143241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 304.927,29 1.089.082,57 357,16 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.590.230,95 11.257.827,58 11.444.779,70 9.806.702,64 114,16 85,69

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.206.285,73 2.233.148,14 101,22

3292 Premije osiguranja 414.304,03 518.830,07 125,23 3293 Reprezentacija 600.820,68 801.290,43 133,37 3294 Članarine i norme 156.879,24 145.435,78 92,71 3295 Pristojbe i naknade 16.984,48 239.579,66 1.410,58 3296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 7.827,00 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.194.956,79 5.860.591,56 112,81 34 Financijski rashodi 16.127.275,50 8.230.082,25 8.180.852,75 6.849.638,44 42,47 83,73341 Kamate za izdane vrijednosne papire 825.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 66,67 100,003413 Kamate za izdane obveznice 825.000,00 550.000,00 66,67 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.740.709,85 3.029.000,00 2.899.000,00 2.472.212,30 90,20 85,28

Page 11: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto 0,00 72.220,54 0,00

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 2.740.709,85 2.399.991,76 87,57

343 Ostali financijski rashodi 12.561.565,65 4.651.082,25 4.731.852,75 3.827.426,14 30,47 80,893431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 352.600,97 531.034,65 150,60

3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 2.686,71 0,00

3433 Zatezne kamate 6.103,74 49.462,89 810,37 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 12.202.860,94 3.244.241,89 26,59 35 Subvencije 42.434.697,87 43.053.800,00 43.016.800,00 42.415.371,48 99,95 98,60

351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 42.269.658,37 42.009.000,00 42.017.000,00 41.939.442,54 99,22 99,82

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 42.269.658,37 41.939.442,54 99,22

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 165.039,50 1.044.800,00 999.800,00 475.928,94 288,37 47,60

3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 119.218,70 237.378,47 199,11

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 45.820,80 238.550,47 520,62

36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.766.401,21 9.854.200,00 9.832.050,00 4.711.367,71 170,31 47,92

363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.766.401,21 8.049.000,00 8.026.850,00 4.006.167,71 144,82 49,913631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.727.375,03 2.425.025,00 88,91 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 39.026,18 1.581.142,71 4.051,49

366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 1.805.200,00 1.805.200,00 705.200,00 0,00 39,06

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 555.200,00 0,00

3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 150.000,00 0,00

37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 11.602.834,51 12.555.700,00 12.367.320,00 11.370.168,17 97,99 91,94

Page 12: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 11.602.834,51 12.555.700,00 12.367.320,00 11.370.168,17 97,99 91,94

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.276.147,37 3.900.234,38 73,92 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.326.687,14 7.469.933,79 118,07 38 Ostali rashodi 48.914.764,13 52.373.594,00 52.940.466,00 47.384.416,41 96,87 89,51381 Tekuće donacije 22.497.962,33 21.507.730,00 21.497.212,00 20.019.588,60 88,98 93,133811 Tekuće donacije u novcu 22.497.962,33 19.988.133,80 88,84 3812 Tekuće donacije u naravi 0,00 31.454,80 0,00 382 Kapitalne donacije 678.582,34 1.155.000,00 1.225.600,00 521.030,75 76,78 42,513821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 124.014,25 450.000,00 362,86 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 554.568,09 71.030,75 12,81 383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 52.364,00 52.364,00 31.805,87 0,00 60,743831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 20.918,75 0,00 3833 Naknade šteta zaposlenicima 0,00 10.887,12 0,00

384Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 816.948,00 215.000,00 566.500,00 566.347,27 69,32 99,97

3841Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 816.948,00 566.347,27 69,32

386 Kapitalne pomoći 24.921.271,46 29.443.500,00 29.598.790,00 26.245.643,92 105,31 88,67

3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 24.921.271,46 25.945.644,52 104,11

3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog 0,00 299.999,40 0,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42.527.541,47 56.606.298,25 56.076.661,25 32.937.802,23 77,45 58,74

41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.314.094,85 8.002.925,00 7.893.425,00 3.568.147,74 154,19 45,20

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 904.354,61 655.000,00 655.000,00 33.644,10 3,72 5,144111 Zemljište 904.354,61 33.644,10 3,72 412 Nematerijalna imovina 1.409.740,24 7.347.925,00 7.238.425,00 3.534.503,64 250,72 48,834126 Ostala nematerijalna imovina 1.409.740,24 3.534.503,64 250,72

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 29.346.751,48 42.243.935,75 41.808.028,75 23.023.000,34 78,45 55,07

421 Građevinski objekti 28.154.569,63 38.262.876,00 37.761.466,00 20.505.758,57 72,83 54,30

Page 13: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

4211 Stambeni objekti 2.198.946,85 2.141.651,10 97,39 4212 Poslovni objekti 2.725.741,77 6.423.473,00 235,66 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 11.102.342,11 1.645.213,10 14,82 4214 Ostali građevinski objekti 12.127.538,90 10.295.421,37 84,89 422 Postrojenja i oprema 395.730,28 1.786.807,60 1.807.707,60 1.229.849,55 310,78 68,034221 Uredska oprema i namještaj 322.180,89 696.175,76 216,08 4222 Komunikacijska oprema 17.765,85 122.826,85 691,36 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 23.387,50 91.373,45 390,69 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 0,00 0,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 46.569,72 0,00 4226 Sportska i glazbena oprema 32.396,04 81.598,39 251,88 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 191.305,38 0,00 423 Prijevozna sredstva 0,00 385.000,00 381.000,00 410.588,95 0,00 107,774231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 410.588,95 0,00

424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 262.728,78 299.300,00 353.903,00 357.589,21 136,11 101,04

4241 Knjige 262.728,78 357.589,21 136,11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 533.722,79 1.509.952,15 1.503.952,15 519.214,06 97,28 34,524262 Ulaganja u računalne programe 294.410,29 472.026,56 160,33 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 239.312,50 47.187,50 19,72

45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.866.695,14 6.359.437,50 6.375.207,50 6.346.654,15 58,40 99,55

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 9.818.131,50 5.859.437,50 5.875.207,50 6.036.265,86 61,48 102,744511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 9.818.131,50 6.036.265,86 61,48 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.048.563,64 500.000,00 500.000,00 310.388,29 29,60 62,084541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.048.563,64 310.388,29 29,60

Page 14: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

Račun iz rač. plana

Vrsta prihoda/rashoda Izvršenje 2015.

Izvorni plan 2016.

Tekući plan 2016

Izvršenje 2016.

Indeks (5/2)

Indeks (5/4)

1 2 3 4 5 6 7B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 18.790.505,07 33.642.210,00 33.642.210,00 15.737.750,59 83,75 46,78

81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 2.804.454,42 60.000,00 60.000,00 16.365,76 0,58 27,28

812

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 13.580,05 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 13.580,05 0,00 0,00

814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.769.202,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8141Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.769.202,89 0,00 0,00

815Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

8153Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00

816

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 21.671,48 20.000,00 20.000,00 16.365,76 75,52 81,83

8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 21.671,48 16.365,76 75,52 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 0,00 181.000,00 181.000,00 100.000,00 0,00 55,25

834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00 181.000,00 181.000,00 100.000,00 0,00 55,25

8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00 100.000,00 0,00

84 Primici od zaduživanja 15.986.050,65 33.401.210,00 33.401.210,00 15.621.384,83 97,72 46,77

Page 15: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 15.986.050,65 33.401.210,00 33.401.210,00 15.621.384,83 97,72 46,77

8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 15.986.050,65 15.621.384,83 97,72

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 13.938.229,55 36.099.000,00 36.099.000,00 30.792.428,38 220,92 85,3051 Izdaci za dane zajmove i depozite 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 0,00 0,00 0,00

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00

54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 8.938.229,55 30.998.000,00 30.998.000,00 25.792.428,38 288,56 83,21

542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00

5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00 300.000,00 0,00

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 8.938.229,55 30.698.000,00 30.698.000,00 25.492.428,38 285,21 83,04

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 8.938.229,55 25.492.428,38 285,21

55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 100,00

552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 100,00

5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

Page 16: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

Račun financiranja - analitički prikaz

Račun iz rač.

Plana

Opis Tekući plan 2016.

Ostvarenje/ Izvršenje

2016.

Indeks (3/2)

1 2 3 48 Primici od financijske imovine i zaduživanja 33.642.210,00 15.737.750,59 46,78

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 60.000,00 16.365,76 27,28

812

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 30.000,00 0,00 0,00

8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 30.000,00 0,00 0,00

815Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim institucijama 10.000,00 0,00 0,00

8153Primici (povrati) glavnice zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 10.000,00 0,00 0,00

816

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 16.365,76 81,83

8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 20.000,00 16.365,76 81,83

Povrat zajmova (Projekt kreditiranja poduzetnika Žene i mladi) 20.000,00 16.365,76 81,83

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 181.000,00 100.000,00 55,25

834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici u trgovačkim društvima izvan javnog sektora 181.000,00 100.000,00 55,25

8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 181.000,00 100.000,00 55,25Prodaja dionica NK Osijeka 181.000,00 100.000,00 55,25

84 Primici od zaduživanja 33.401.210,00 15.621.384,83 46,77

844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 33.401.210,00 15.621.384,83 46,77

8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 33.401.210,00 15.621.384,83 46,77

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-kratkoročni kredit (Splitska banka d.d.) 30.000.000,00 15.000.000,00 50,00

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni kredit (OTP banka d.d.) 3.401.210,00 621.384,83 18,27

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 36.099.000,00 30.792.428,38 85,3051 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 0,00

512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.000,00 0,00 0,00

5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 1.000,00 0,00 0,00

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu-kratkoročni 1.000,00 0,00 0,00

54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 30.998.000,00 25.792.428,38 85,30

542 Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od 300.000,00 300.000,00 100,00

Page 17: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

kreditnih institucija u javnom sektoru

5422Otplate glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 300.000,00 300.000,00 100,00Dječji vrtić Osijek-izvor vlastiti i namjenski prihodi 300.000,00 300.000,00 100,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 30.698.000,00 25.492.428,38 83,04

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 30.698.000,00 25.492.428,38 83,04Otplata kratkoročnog kredita (OTP banka d.d.) 15.000.000,00 10.022.500,00 66,81

Otplata dugoročnog kredita - (Erste & Steiermarkische bank d.d.) 4.480.600,00 4.480.535,52 99,99

Otplata dugoročnog kredita - obnova osnovnih škola (ZABA d.d.) 2.089.400,00 2.072.641,44 99,20

Otplata dugoročnog kredita - zaduženje 2011. (ZABA d.d.) 2.725.000,00 2.712.814,62 99,55

Otplata dugoročnog kredita - (PBZ d.d.) 2.720.000,00 2.669.687,02 98,15

Otplata dugoročnog kredita (Hypo Alpe Adria Leasing) 27.000,00 25.481,82 94,38Otplata dugoročnog kredita (OTP banka d.d.) 536.000,00 429.679,59 80,16

Otplata dugoročnog kredita-Dječji vrtić Osijek (ZABA d.d.) 3.120.000,00 3.079.088,37 98,69

55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

Izdaci za otplatu glavnice za izdane municipalne obveznice 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za 2016. dano je po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije. U nastavku dajemo „Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za 2016. po organizacijskoj klasifikaciji”, „Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za 2016. po ekonomskoj klasifikaciji” te „Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za 2016. po programskoj klasifikaciji”.

Page 18: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za 2016.po organizacijskoj klasifikaciji

Opis - Razdjel/Glava Izvorni plan 2016.

Tekući plan 2016.

Izvršenje 2016.

Indeks (4/3)

1 2 3 4 5UKUPNO RASHODI / IZDACI 449.735.500,00 449.735.500,00 400.302.414,63 89,01

RAZDJEL 101 URED GRADA 17.375.332,00 17.369.332,00 15.325.789,08 88,23GLAVA 10101 URED GRADA 17.105.332,00 17.099.332,00 15.056.163,72 88,05GLAVA 10102 NACIONALNE MANJINE 270.000,00 270.000,00 269.625,36 99,86

RAZDJEL 102 UNUTARNJA REVIZIJA 484.800,00 486.370,00 475.545,67 97,77GLAVA 10201 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 484.800,00 486.370,00 475.545,67 97,77

RAZDJEL 103 UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU 126.506.733,28 126.375.548,80 101.706.273,93 80,48

GLAVA 10301 UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU 111.473.062,28 111.118.100,17 86.622.916,27 77,96GLAVA 10302 VATROGASNE POSTROJBE 15.033.671,00 15.257.448,63 15.083.357,66 98,86

RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 70.065.908,00 69.814.985,00 62.937.535,95 90,15

GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 70.065.908,00 69.814.985,00 62.937.535,95 90,15

RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 136.376.996,84 136.706.544,32 137.329.138,92 100,46

GLAVA 10501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 29.435.861,20 29.675.872,64 29.093.265,42 98,04GLAVA 10502 DJEČJI VRTIĆI 44.841.340,00 44.841.340,00 46.046.462,37 102,69GLAVA 10503 OSNOVNE ŠKOLE 28.390.415,64 28.399.951,68 27.072.804,49 95,33GLAVA 10504 KAZALIŠTA 33.074.780,00 33.104.780,00 34.522.879,50 104,28GLAVA 10505 GALERIJE 634.600,00 684.600,00 593.727,14 86,73

RAZDJEL 106 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO 24.790.620,00 24.435.660,00 19.805.896,39 81,05

GLAVA 10601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO 24.790.620,00 24.435.660,00 19.805.896,39 81,05

RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA

2.131.000,00 2.466.900,00 2.083.833,49 84,47

Page 19: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJEGLAVA 10701 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE 2.131.000,00 2.466.900,00 2.083.833,49 84,47

RAZDJEL 109 URED GRADONAČELNIKA 7.264.927,00 7.372.977,00 6.673.911,97 90,52GLAVA 10901 URED GRADONAČELNIKA 7.264.927,00 7.372.977,00 6.673.911,97 90,52

RAZDJEL 110 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO 64.739.182,88 64.707.182,88 53.964.489,23 83,40

GLAVA 11001 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO 64.739.182,88 64.707.182,88 53.964.489,23 83,40

Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za 2016. po ekonomskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana

Opis Izvorni plan 2016.

Tekući plan 2016.

Izvršenje 2016.

Indeks (4/3)

1 2 3 4 5UKUPNO RASHODI / IZDACI 449.735.500,00 449.735.500,00 400.302.414,63 89,01

RAZDJEL 101 URED GRADA 17.375.332,00 17.369.332,00 15.325.789,08 88,23

GLAVA 10101 URED GRADA 17.105.332,00 17.099.332,00 15.056.163,72 88,05311 Plaće (Bruto) 5.090.000,00 5.005.200,00 4.984.342,71 99,583111 Plaće za redovan rad 4.984.342,71 312 Ostali rashodi za zaposlene 235.372,00 295.472,00 286.948,03 97,123121 Ostali rashodi za zaposlene 286.948,03 313 Doprinosi na plaće 875.480,00 875.480,00 857.307,18 97,92

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 772.573,39

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 84.733,79

321 Naknade troškova zaposlenima 139.000,00 139.000,00 118.248,20 85,07

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 99.141,20

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 19.107,00 322 Rashodi za materijal i energiju 2.308.800,00 2.264.800,00 1.990.165,35 87,87

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 960.927,01

3223 Energija 965.456,37 3225 Sitni inventar i auto gume 8.316,72 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća 55.465,25

Page 20: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

i obuća323 Rashodi za usluge 3.675.680,00 3.748.680,00 3.179.711,86 84,823231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 666.551,90

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 877.094,68

3234 Komunalne usluge 104.095,75 3235 Zakupnine i najamnine 239.633,97 3237 Intelektualne i osobne usluge 520.583,53 3238 Računalne usluge 359.760,75 3239 Ostale usluge 411.991,28

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.390.000,00 2.404.700,00 2.296.943,28 95,52

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.114.631,03

3292 Premije osiguranja 60.826,77 3294 Članarine i norme 97.704,35

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.781,13

343 Ostali financijski rashodi 1.000.000,00 950.000,00 272.572,57 28,69

3434Ostali nespomenuti financijski rashodi 272.572,57

381 Tekuće donacije 190.000,00 190.000,00 189.698,80 99,843811 Tekuće donacije u novcu 189.698,80 422 Postrojenja i oprema 576.000,00 607.000,00 421.545,24 69,454221 Uredska oprema i namještaj 377.837,00 4222 Komunikacijska oprema 26.758,24 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 16.950,00 423 Prijevozna sredstva 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

426Nematerijalna proizvedena imovina 620.000,00 614.000,00 458.680,50 74,70

4262 Ulaganja u računalne programe 458.680,50 GLAVA 10102 NACIONALNE MANJINE 270.000,00 270.000,00 269.625,36 99,86321 Naknade troškova zaposlenima 58.875,68 66.297,68 66.296,00 100,003211 Službena putovanja 66.296,00 322 Rashodi za materijal i energiju 5.880,00 5.626,00 5.260,18 93,50

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.260,18

323 Rashodi za usluge 63.705,00 62.210,00 62.209,24 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 29.209,42 3237 Intelektualne i osobne usluge 32.999,82

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 135.107,07 129.392,07 129.385,81 100,00

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 105.217,11

3293 Reprezentacija 12.250,71

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.917,99

343 Ostali financijski rashodi 6.432,25 6.474,25 6.474,13 100,00

Page 21: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.474,13

RAZDJEL 102 UNUTARNJA REVIZIJA 484.800,00 486.370,00 475.545,67 97,77

GLAVA 10201 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 484.800,00 486.370,00 475.545,67 97,77311 Plaće (Bruto) 400.000,00 401.570,00 401.567,46 100,003111 Plaće za redovan rad 401.567,46 312 Ostali rashodi za zaposlene 11.000,00 11.000,00 1.800,00 16,363121 Ostali rashodi za zaposlene 1.800,00 313 Doprinosi na plaće 68.800,00 68.800,00 68.218,21 99,15

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 61.475,75

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.742,46

321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 5.000,00 3.960,00 79,20

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.960,00

RAZDJEL 103 UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU 126.506.733,28 126.375.548,80 101.706.273,93 80,48

GLAVA 10301 UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU 111.473.062,28 111.118.100,17 86.622.916,27 77,96311 Plaće (Bruto) 8.750.572,81 8.380.570,18 8.325.806,02 99,353111 Plaće za redovan rad 8.325.806,02 312 Ostali rashodi za zaposlene 484.489,53 484.489,53 377.609,10 77,943121 Ostali rashodi za zaposlene 377.609,10 313 Doprinosi na plaće 1.490.627,19 1.460.667,71 1.432.039,23 98,04

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.290.500,70

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 141.538,53

321 Naknade troškova zaposlenima 269.500,00 269.500,00 194.744,87 72,263211 Službena putovanja 27.411,87

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 167.333,00

322 Rashodi za materijal i energiju 8.382.000,00 8.368.900,00 7.739.209,74 92,48

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 119.015,77

3223 Energija 7.618.198,97 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.995,00

323 Rashodi za usluge 43.544.840,00 43.658.220,00 42.017.340,91 96,24

Page 22: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.399,80

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 22.402.389,03

3234 Komunalne usluge 10.287.871,48 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.184.558,35 3238 Računalne usluge 80.250,00 3239 Ostale usluge 7.060.872,25

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.566.500,00 1.619.590,00 1.445.988,33 89,28

3292 Premije osiguranja 132.226,59 3293 Reprezentacija 75.300,00

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.238.461,74

343 Ostali financijski rashodi 353.500,00 353.500,00 269.325,63 76,19

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

3434Ostali nespomenuti financijski rashodi 269.325,63

363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.030.000,00 4.002.850,00 1.482.167,71 37,03

3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 51.025,00

3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.431.142,71

366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.655.200,00 1.655.200,00 555.200,00 33,54

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 555.200,00

3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 75.000,00 75.000,00 13.000,00 17,33

3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 13.000,00

381 Tekuće donacije 2.217.000,00 2.199.130,00 1.896.000,00 86,223811 Tekuće donacije u novcu 1.896.000,00 382 Kapitalne donacije 800.000,00 800.000,00 100.000,00 12,50

3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 100.000,00

3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0,00

383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 30.000,00 20.918,75 69,73

3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 20.918,75

384

Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00

3841

Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00

386 Kapitalne pomoći 2.950.000,00 3.007.790,00 2.806.306,43 93,303861 Kapitalne pomoći kreditnim i

ostalim financijskim institucijama 2.506.307,03

Page 23: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

te trgovač. društ. u javnom sektoru

3862

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovač. društ. izvan javnog sektora 299.999,40

411Materijalna imovina - prirodna bogatstva 605.000,00 605.000,00 33.644,10 5,56

4111 Zemljište 33.644,10 412 Nematerijalna imovina 870.000,00 866.500,00 508.424,10 58,684126 Ostala nematerijalna imovina 508.424,10 421 Građevinski objekti 27.481.840,00 27.344.430,00 12.287.964,70 44,944211 Stambeni objekti 2.141.651,10 4212 Poslovni objekti 3.560.989,73

4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.645.213,10

4214 Ostali građevinski objekti 4.940.110,77 422 Postrojenja i oprema 152.040,60 152.040,60 121.510,63 79,924222 Komunikacijska oprema 69.470,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 4226 Sportska i glazbena oprema 52.040,63

4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

426Nematerijalna proizvedena imovina 764.952,15 764.952,15 47.187,50 6,17

4263Umjetnička, literarna i znanstvena djela 47.187,50

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.750.000,00 4.769.770,00 4.748.528,52 99,55

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.748.528,52

454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 250.000,00 250.000,00 200.000,00 80,00

4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 200.000,00

GLAVA 10302 VATROGASNE POSTROJBE 15.033.671,00 15.257.448,63 15.083.357,66 98,86311 Plaće (Bruto) 10.209.227,00 10.354.525,70 10.543.680,37 101,833111 Plaće za redovan rad 10.543.680,37 312 Ostali rashodi za zaposlene 256.100,00 250.445,00 254.191,86 101,503121 Ostali rashodi za zaposlene 254.191,86 313 Doprinosi na plaće 2.447.211,00 2.549.219,93 2.567.077,90 100,703131 Doprinosi za ozljedu na radu 762.824,00

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.625.772,52

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 178.481,38

321 Naknade troškova zaposlenima 368.850,00 368.336,60 358.008,57 97,203211 Službena putovanja 15.801,97

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 335.282,85

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.923,75

Page 24: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3214Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 750.299,00 746.997,34 574.442,67 76,90

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 54.915,82

3222 Materijal i sirovine 48.885,06 3223 Energija 376.685,64

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 17.849,12

3225 Sitni inventar i auto gume 26.319,89

3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 49.787,14

323 Rashodi za usluge 732.984,00 719.604,06 388.805,92 54,033231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 60.772,20

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 156.952,30

3234 Komunalne usluge 38.120,74 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 99.697,50 3238 Računalne usluge 18.501,47 3239 Ostale usluge 14.761,71

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 145.000,00 143.420,00 289.494,16 201,85

3292 Premije osiguranja 53.300,00 3293 Reprezentacija 14.177,70 3294 Članarine i norme 1.060,00

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 220.956,46

342Kamate za primljene kredite i zajmove 77.000,00 77.000,00 60.056,19 78,00

3422

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 60.056,19

343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 30.900,00 25.866,13 83,71

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 25.685,72

3433 Zatezne kamate 0,00

3434Ostali nespomenuti financijski rashodi 180,41

381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 422 Postrojenja i oprema 7.000,00 7.000,00 21.733,89 310,484222 Komunikacijska oprema 14.370,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 7.363,89

Page 25: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 70.065.908,00 69.814.985,00 62.937.535,95 90,15

GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 70.065.908,00 69.814.985,00 62.937.535,95 90,15311 Plaće (Bruto) 3.525.537,42 3.350.139,42 3.237.600,28 96,643111 Plaće za redovan rad 3.237.600,28 312 Ostali rashodi za zaposlene 376.391,47 367.391,47 222.186,70 60,483121 Ostali rashodi za zaposlene 222.186,70 313 Doprinosi na plaće 592.729,11 592.729,11 556.867,51 93,95

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 501.828,33

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 55.039,18

321 Naknade troškova zaposlenima 472.190,00 470.516,00 404.365,77 85,943211 Službena putovanja 285.723,79

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 51.167,00

3213Stručno usavršavanje zaposlenika 67.474,98

322 Rashodi za materijal i energiju 360.000,00 342.500,00 231.328,74 67,54

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.160,00

3223 Energija 226.773,40

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.395,34

323 Rashodi za usluge 2.547.630,00 2.501.804,00 2.402.061,74 96,01

3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 539.720,92

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 725.889,62

3233 Usluge promidžbe i informiranja 306.115,27 3234 Komunalne usluge 471.869,60 3235 Zakupnine i najamnine 318.170,33 3237 Intelektualne i osobne usluge 40.296,00 3238 Računalne usluge 0,00

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 275.000,00 275.000,00 275.898,83 100,33

3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 275.898,83

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 74.000,00 74.000,00 60.011,35 81,10

3294 Članarine i norme 24.660,43 3295 Pristojbe i naknade 35.350,92

341Kamate za izdane vrijednosne papire 550.000,00 550.000,00 550.000,00 100,00

3413 Kamate za izdane obveznice 550.000,00

342Kamate za primljene kredite i zajmove 2.605.000,00 2.485.000,00 2.114.364,09 85,09

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

2.114.364,09

Page 26: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

javnog s343 Ostali financijski rashodi 2.644.930,00 2.763.405,00 2.571.502,81 93,06

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 243.474,28

3432

Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00

3433 Zatezne kamate 11.612,22

3434Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.316.416,31

386 Kapitalne pomoći 23.293.500,00 23.293.500,00 22.894.262,06 98,29

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 22.894.262,06

426Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 70.000,00 3.746,06 5,35

4262 Ulaganja u računalne programe 3.746,06

512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 0,00

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 27.578.000,00 27.578.000,00 22.413.340,01 81,27

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 22.413.340,01

552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 5.000.000,00

RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

136.376.996,84 136.706.544,32 137.329.138,92 100,46

GLAVA 10501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 29.435.861,20 29.675.872,64 29.093.265,42 98,04311 Plaće (Bruto) 1.843.060,00 1.894.110,00 1.894.101,66 100,003111 Plaće za redovan rad 1.894.101,66 312 Ostali rashodi za zaposlene 169.500,00 169.500,00 34.236,80 20,203121 Ostali rashodi za zaposlene 34.236,80 313 Doprinosi na plaće 316.949,05 327.774,05 325.785,41 99,39

Page 27: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 293.585,71

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32.199,70

321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 30.000,00 26.360,00 87,87

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 26.360,00

323 Rashodi za usluge 1.048.948,02 1.044.908,50 1.063.129,34 101,74

3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 48.000,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 189.141,35 3234 Komunalne usluge 7.200,00 3235 Zakupnine i najamnine 78.475,00

3236Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 588.130,27 3238 Računalne usluge 55.500,00 3239 Ostale usluge 96.682,72

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.000,00 22.000,00 15.155,00 68,89

3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.155,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.083.205,63 1.103.956,59 1.091.685,80 98,89

3292 Premije osiguranja 0,00 3293 Reprezentacija 52.940,26

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.038.745,54

343 Ostali financijski rashodi 83.000,00 78.850,00 74.671,45 94,70

3434Ostali nespomenuti financijski rashodi 74.671,45

351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 40.000,00 40.000,00 28.421,04 71,05

3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 28.421,04

363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.369.000,00 2.374.000,00 2.374.000,00 100,00

3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.374.000,00

366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 150.000,00

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.413.000,00 1.528.120,00 1.492.020,55 97,64

3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 298.800,00

3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.193.220,55

381 Tekuće donacije 14.687.500,00 14.696.352,00 14.533.180,06 98,893811 Tekuće donacije u novcu 14.533.180,06

Page 28: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

382 Kapitalne donacije 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00

3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 90.000,00

412 Nematerijalna imovina 2.248.225,00 2.243.725,00 2.187.350,01 97,494126 Ostala nematerijalna imovina 2.187.350,01 421 Građevinski objekti 2.881.036,00 2.868.536,00 2.862.483,27 99,794212 Poslovni objekti 2.862.483,27

424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 250.000,00 304.603,00 304.602,44 100,00

4241 Knjige 304.602,44

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 709.437,50 709.437,50 546.082,59 76,97

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 546.082,59

GLAVA 10502 DJEČJI VRTIĆI 44.841.340,00 44.841.340,00 46.046.462,37 102,69311 Plaće (Bruto) 27.277.200,00 27.277.200,00 27.867.988,44 102,173111 Plaće za redovan rad 27.867.988,44 312 Ostali rashodi za zaposlene 857.500,00 857.500,00 1.210.234,00 141,143121 Ostali rashodi za zaposlene 1.210.234,00 313 Doprinosi na plaće 4.876.610,00 4.876.610,00 4.787.106,36 98,16

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.313.963,25

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 473.143,11

321 Naknade troškova zaposlenima 846.250,00 901.250,00 759.806,51 84,313211 Službena putovanja 17.200,25

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 722.042,77

3213Stručno usavršavanje zaposlenika 20.563,49

322 Rashodi za materijal i energiju 5.513.250,00 5.498.250,00 5.790.815,18 105,32

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 633.029,08

3222 Materijal i sirovine 2.450.804,44 3223 Energija 2.410.121,19

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 217.564,81

3225 Sitni inventar i auto gume 13.442,43

3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 65.853,23

323 Rashodi za usluge 1.341.020,00 1.321.020,00 1.453.626,43 110,04

3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 188.580,23

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 186.947,87

3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.850,00 3234 Komunalne usluge 605.466,87 3235 Zakupnine i najamnine 0,00

3236Zdravstvene i veterinarske usluge 181.917,59

3237 Intelektualne i osobne usluge 129.437,94 3238 Računalne usluge 89.273,49

Page 29: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3239 Ostale usluge 47.152,44

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 110.000,00 110.000,00 56.812,80 51,65

3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 56.812,80

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 226.030,00 226.030,00 328.398,49 145,29

3292 Premije osiguranja 60.016,05 3293 Reprezentacija 21.569,34 3294 Članarine i norme 700,00 3295 Pristojbe i naknade 160.777,98

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.335,12

342Kamate za primljene kredite i zajmove 222.000,00 212.000,00 144.303,68 68,07

3422

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 12.164,35

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 132.139,33

343 Ostali financijski rashodi 47.000,00 47.000,00 48.607,25 103,42

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 45.590,96

3432

Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 1.497,71

3433 Zatezne kamate 638,01

3434Ostali nespomenuti financijski rashodi 880,57

422 Postrojenja i oprema 104.480,00 94.480,00 20.461,21 21,664221 Uredska oprema i namještaj 5.002,23 4222 Komunikacijska oprema 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.125,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 11.333,98

4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 199.213,65 0,00

4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 199.213,65

542

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sketoru 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00

5422

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 300.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

3.120.000,00 3.120.000,00 3.079.088,37 98,69

Page 30: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

izvan javnog sektora

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 3.079.088,37

GLAVA 10503 OSNOVNE ŠKOLE 28.390.415,64 28.399.951,68 27.072.804,49 95,33311 Plaće (Bruto) 2.391.317,47 2.402.442,18 3.091.853,55 128,703111 Plaće za redovan rad 3.091.853,55 312 Ostali rashodi za zaposlene 78.266,00 78.266,00 169.727,32 216,863121 Ostali rashodi za zaposlene 169.727,32 313 Doprinosi na plaće 390.768,86 393.326,23 549.488,87 139,70

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 465.912,51

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 83.576,36

321 Naknade troškova zaposlenima 1.015.194,31 1.002.664,48 1.027.700,75 102,503211 Službena putovanja 618.248,92

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 363.826,45

3213Stručno usavršavanje zaposlenika 39.495,38

3214Ostale naknade troškova zaposlenima 6.130,00

322 Rashodi za materijal i energiju 13.927.977,68 13.894.936,00 13.531.943,54 97,39

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.254.237,10

3222 Materijal i sirovine 5.443.808,83 3223 Energija 6.120.002,28

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 260.407,33

3225 Sitni inventar i auto gume 416.169,68

3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 37.318,32

323 Rashodi za usluge 7.353.949,32 7.364.615,13 6.589.443,68 89,47

3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.912.267,60

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.363.684,42

3233 Usluge promidžbe i informiranja 17.773,26 3234 Komunalne usluge 812.241,61 3235 Zakupnine i najamnine 41.774,88

3236Zdravstvene i veterinarske usluge 291.761,92

3237 Intelektualne i osobne usluge 220.526,40 3238 Računalne usluge 172.845,59 3239 Ostale usluge 756.568,00

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 533.014,00 533.014,00 349.640,37 65,60

3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 349.640,37

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.486.957,00 1.502.963,16 827.469,84 55,06

3291 Naknade za rad predstavničkih i 13.300,00

Page 31: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3292 Premije osiguranja 53.833,77 3293 Reprezentacija 66.374,41 3294 Članarine i norme 17.726,00 3295 Pristojbe i naknade 24.518,26 3296 Troškovi sudskih postupaka 200,00

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 651.517,40

343 Ostali financijski rashodi 147.820,00 162.673,50 159.150,03 97,83

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 154.359,41

3433 Zatezne kamate 3.830,62

3434Ostali nespomenuti financijski rashodi 960,00

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00

3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

381 Tekuće donacije 500,00 500,00 540,00 108,003811 Tekuće donacije u novcu 540,00 383 Kazne, penali i naknade štete 12.364,00 12.364,00 10.887,12 88,053833 Naknade šteta zaposlenicima 10.887,12 422 Postrojenja i oprema 701.387,00 701.287,00 500.597,35 71,384221 Uredska oprema i namještaj 288.358,40 4222 Komunikacijska oprema 12.228,61 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 70.298,45

4224Medicinska i laboratorijska oprema 0,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 27.871,85 4226 Sportska i glazbena oprema 29.557,76

4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 72.282,28

423 Prijevozna sredstva 300.000,00 300.000,00 211.375,30 70,46

4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 211.375,30

424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 49.300,00 49.300,00 52.986,77 107,48

4241 Knjige 52.986,77 GLAVA 10504 KAZALIŠTA 33.074.780,00 33.104.780,00 34.522.879,50 104,28311 Plaće (Bruto) 21.647.232,00 21.647.232,00 20.766.567,56 95,933111 Plaće za redovan rad 20.725.688,56 3113 Plaće za prekovremeni rad 40.879,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 589.850,00 580.237,50 571.950,00 98,573121 Ostali rashodi za zaposlene 571.950,00 313 Doprinosi na plaće 4.141.426,00 4.141.426,00 3.960.056,09 95,623131 Doprinosi za ozljedu na radu 388.204,00

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.218.819,72

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 353.032,37

321 Naknade troškova zaposlenima 799.000,00 798.568,67 907.524,96 113,64

Page 32: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3211 Službena putovanja 341.327,88

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 504.819,25

3213Stručno usavršavanje zaposlenika 4.412,00

3214Ostale naknade troškova zaposlenima 56.965,83

322 Rashodi za materijal i energiju 1.760.718,00 1.768.730,50 1.870.869,18 105,77

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 91.725,39

3222 Materijal i sirovine 611.593,49 3223 Energija 873.633,28

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 256.379,41

3225 Sitni inventar i auto gume 25.303,61

3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 12.234,00

323 Rashodi za usluge 2.772.354,00 2.804.385,33 4.316.629,37 153,92

3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 267.295,46

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 230.441,83

3233 Usluge promidžbe i informiranja 310.813,20 3234 Komunalne usluge 82.279,28 3235 Zakupnine i najamnine 565.719,00

3236Zdravstvene i veterinarske usluge 991,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 2.386.683,83 3238 Računalne usluge 64.431,00 3239 Ostale usluge 407.974,77

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 45.100,00 45.100,00 390.951,57 866,85

3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 390.951,57

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 281.100,00 281.100,00 355.889,06 126,61

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00

3292 Premije osiguranja 144.144,91 3293 Reprezentacija 142.552,26 3294 Članarine i norme 3.585,00 3295 Pristojbe i naknade 18.932,50 3296 Troškovi sudskih postupaka 7.627,00

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.047,39

342Kamate za primljene kredite i zajmove 125.000,00 125.000,00 153.488,34 122,79

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 153.488,34

Page 33: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

343 Ostali financijski rashodi 337.100,00 337.100,00 397.306,14 117,86

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 53.500,15

3432

Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 1.189,00

3433 Zatezne kamate 33.382,04

3434Ostali nespomenuti financijski rashodi 309.234,95

381 Tekuće donacije 0,00 0,00 11.450,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 11.450,00 422 Postrojenja i oprema 245.900,00 245.900,00 144.001,23 58,564221 Uredska oprema i namještaj 24.978,13 4226 Sportska i glazbena oprema 0,00

4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 119.023,10

426Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 10.000,00 9.600,00 96,00

4262 Ulaganja u računalne programe 9.600,00

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 320.000,00 320.000,00 666.596,00 208,31

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 666.596,00

GLAVA 10505 GALERIJE 634.600,00 684.600,00 593.727,14 86,73311 Plaće (Bruto) 175.160,00 166.402,00 134.920,36 81,083111 Plaće za redovan rad 134.920,36 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 1.300,00 313 Doprinosi na plaće 30.350,00 28.833,93 23.206,34 80,48

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 23.206,34

321 Naknade troškova zaposlenima 36.480,00 35.645,00 29.086,00 81,603211 Službena putovanja 27.106,00

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.980,00

322 Rashodi za materijal i energiju 142.000,00 151.950,00 149.308,36 98,26

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.000,00

3222 Materijal i sirovine 16.859,68 3223 Energija 42.700,00

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 80.748,68

323 Rashodi za usluge 231.950,00 281.309,07 238.905,99 84,93

3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.300,00

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 52.623,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.135,00 3234 Komunalne usluge 851,07 3237 Intelektualne i osobne usluge 130.380,67 3239 Ostale usluge 43.616,25 329 Ostali nespomenuti rashodi 16.060,00 17.210,00 15.050,09 87,45

Page 34: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

poslovanja3293 Reprezentacija 6.399,71

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.650,38

343 Ostali financijski rashodi 1.300,00 1.950,00 1.950,00 100,00

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.950,00

RAZDJEL 106 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO 24.790.620,00 24.435.660,00 19.805.896,39 81,05

GLAVA 10601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO 24.790.620,00 24.435.660,00 19.805.896,39 81,05311 Plaće (Bruto) 1.164.500,00 1.174.000,00 1.172.373,02 99,863111 Plaće za redovan rad 1.172.373,02 312 Ostali rashodi za zaposlene 23.900,00 23.900,00 13.500,00 56,493121 Ostali rashodi za zaposlene 13.500,00 313 Doprinosi na plaće 200.220,00 201.660,00 201.648,34 99,99

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 181.717,99

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 19.930,35

321 Naknade troškova zaposlenima 22.000,00 22.000,00 17.630,00 80,14

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 17.630,00

323 Rashodi za usluge 7.260.000,00 7.195.600,00 5.449.861,77 75,743233 Usluge promidžbe i informiranja 2.625,00

3236Zdravstvene i veterinarske usluge 5.447.236,77

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.155.000,00 1.155.000,00 868.766,80 75,22

3293 Reprezentacija 1.200,00

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 867.566,80

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 11.025.000,00 10.723.500,00 9.833.147,62 91,70

3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.556.434,38

3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.276.713,24

381 Tekuće donacije 2.380.000,00 2.380.000,00 2.188.968,84 91,973811 Tekuće donacije u novcu 2.175.120,99 3812 Tekuće donacije u naravi 13.847,85 382 Kapitalne donacije 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00

3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 60.000,00

Page 35: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE 2.131.000,00 2.466.900,00 2.083.833,49 84,47

GLAVA 10701 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE 2.131.000,00 2.466.900,00 2.083.833,49 84,47311 Plaće (Bruto) 1.583.000,00 1.870.000,00 1.577.618,23 84,363111 Plaće za redovan rad 1.577.618,23 312 Ostali rashodi za zaposlene 68.700,00 68.700,00 53.862,51 78,403121 Ostali rashodi za zaposlene 53.862,51 313 Doprinosi na plaće 272.300,00 321.200,00 271.350,40 84,48

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 244.530,88

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 26.819,52

321 Naknade troškova zaposlenima 57.000,00 57.000,00 37.247,00 65,35

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 37.247,00

323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 143.755,35 95,843237 Intelektualne i osobne usluge 143.755,35

RAZDJEL 109 URED GRADONAČELNIKA 7.264.927,00 7.372.977,00 6.673.911,97 90,52

GLAVA 10901 URED GRADONAČELNIKA 7.264.927,00 7.372.977,00 6.673.911,97 90,52311 Plaće (Bruto) 2.600.000,00 2.517.000,00 2.503.453,79 99,463111 Plaće za redovan rad 2.503.453,79 312 Ostali rashodi za zaposlene 165.727,00 163.727,00 35.100,00 21,443121 Ostali rashodi za zaposlene 35.100,00 313 Doprinosi na plaće 447.200,00 447.200,00 430.594,28 96,29

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 388.035,54

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 42.558,74

321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 32.000,00 31.737,60 99,18

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 31.737,60

322 Rashodi za materijal i energiju 250.000,00 240.300,00 191.492,10 79,693223 Energija 174.997,10 3225 Sitni inventar i auto gume 16.495,00 323 Rashodi za usluge 1.290.000,00 1.352.100,00 1.172.639,38 86,73

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 67.296,92

3233 Usluge promidžbe i informiranja 930.296,75 3235 Zakupnine i najamnine 107.824,64 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 67.221,07

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.453.000,00 1.531.550,00 1.357.715,82 88,65

3292 Premije osiguranja 14.481,98

Page 36: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3293 Reprezentacija 408.526,04

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 934.707,80

363 Pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 38.000,00 32.000,00 84,21

3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 32.000,00

381 Tekuće donacije 554.000,00 549.500,00 498.148,25 90,653811 Tekuće donacije u novcu 480.541,30 3812 Tekuće donacije u naravi 17.606,95 382 Kapitalne donacije 205.000,00 275.600,00 271.030,75 98,34

3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 200.000,00

3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 71.030,75

423 Prijevozna sredstva 80.000,00 76.000,00 0,00 0,00

4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

RAZDJEL 110 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO 64.739.182,88 64.707.182,88 53.964.489,23 83,40

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00

4511Dodatna ulaganja na građev. objek. 0,00

GLAVA 11001 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO 64.739.182,88 64.707.182,88 53.964.489,23 83,40311 Plaće (Bruto) 2.125.988,00 2.117.988,00 1.988.001,38 93,863111 Plaće za redovan rad 1.988.001,38 312 Ostali rashodi za zaposlene 45.100,00 45.100,00 18.500,00 41,023121 Ostali rashodi za zaposlene 18.500,00 313 Doprinosi na plaće 368.762,00 368.762,00 341.936,33 92,73

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 308.140,33

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 33.796,00

321 Naknade troškova zaposlenima 106.795,00 114.795,00 51.545,20 44,903211 Službena putovanja 15.283,80

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 36.261,40

322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 15.015,55 75,083225 Sitni inventar i auto gume 15.015,55 323 Rashodi za usluge 350.600,00 350.600,00 229.500,00 65,463233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 229.500,00 3239 Ostale usluge 0,00

Page 37: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.740,00 7.740,00 624,00 8,06

3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 624,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.245.867,88 1.255.867,88 739.903,81 58,92

3294 Članarine i norme 0,00

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 739.903,81

351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 41.969.000,00 41.977.000,00 41.911.021,50 99,84

3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 41.911.021,50

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.044.800,00 999.800,00 475.928,94 47,60

3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 237.378,47

3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 238.550,47

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00

3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

381 Tekuće donacije 1.473.730,00 1.476.730,00 701.602,65 47,513811 Tekuće donacije u novcu 701.602,65 383 Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00

384

Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 215.000,00 566.500,00 566.347,27 99,97

3841

Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 566.347,27

386 Kapitalne pomoći 3.200.000,00 3.297.500,00 545.075,43 16,53

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovač. društ. u javnom sektoru 545.075,43

3862

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovač. društ. izvan javnog sektora 0,00

411Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

4111 Zemljište 0,00 412 Nematerijalna imovina 4.229.700,00 4.128.200,00 838.729,53 20,324126 Ostala nematerijalna imovina 838.729,53 421 Građevinski objekti 7.900.000,00 7.548.500,00 5.355.310,60 70,954214 Ostali građevinski objekti 5.355.310,60 426 Nematerijalna proizvedena 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00

Page 38: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

imovina4262 Ulaganja u računalne programe 0,00

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 80.000,00 76.000,00 75.058,75 98,76

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 75.058,75

454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 250.000,00 250.000,00 110.388,29 44,16

4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 110.388,29

Page 39: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za 2016. po programskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana

Opis Izvorni plan 2016

Tekući plan 2016.

Izvršenje 2016.

Indeks (4/3)

1 2 3 4 5

UKUPNO RASHODI / IZDACI 449.735.500,00 449.735.500,00 400.302.414,63 89,01

RAZDJEL 101 URED GRADA 17.375.332,00 17.369.332,00 15.325.789,08 88,23

GLAVA 10101 URED GRADA 17.105.332,00 17.099.332,00 15.056.163,72 88,05Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 16.770.332,00 16.764.332,00 14.747.412,78 87,97Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 5.965.480,00 5.880.680,00 5.841.649,89 99,34311 Plaće (Bruto) 5.090.000,00 5.005.200,00 4.984.342,71 99,583111 Plaće za redovan rad 4.984.342,71 313 Doprinosi na plaće 875.480,00 875.480,00 857.307,18 97,92

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 772.573,39

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 84.733,79

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 350.372,00 410.472,00 386.089,23 94,06312 Ostali rashodi za zaposlene 235.372,00 295.472,00 286.948,03 97,123121 Ostali rashodi za zaposlene 286.948,03 321 Naknade troškova zaposlenima 115.000,00 115.000,00 99.141,20 86,21

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 99.141,20

Aktivnost A100003 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA 2.090.000,00 2.114.700,00 2.114.631,03 100,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.090.000,00 2.114.700,00 2.114.631,03 100,00

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. 2.114.631,03

Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 5.268.480,00 5.327.480,00 4.636.191,50 87,02321 Naknade troškova zaposlenima 24.000,00 24.000,00 19.107,00 79,613213 Stručno usavršavanje zaposlenika 19.107,00 322 Rashodi za materijal i energiju 2.202.000,00 2.158.000,00 1.893.250,05 87,73

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 885.128,70

3223 Energija 944.339,38 3225 Sitni inventar i auto gume 8.316,72

3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 55.465,25

323 Rashodi za usluge 2.812.480,00 2.925.480,00 2.609.226,55 89,193231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 666.551,90 3232 Usluge tekućeg i investicijskog 734.625,01

Page 40: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

održavanja3234 Komunalne usluge 103.304,35 3235 Zakupnine i najamnine 201.609,88 3237 Intelektualne i osobne usluge 520.583,53 3239 Ostale usluge 382.551,88

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 190.000,00 84.607,90 44,53

3292 Premije osiguranja 60.826,77

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.781,13

381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00 Aktivnost A100005 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE 1.000.000,00 950.000,00 272.572,57 28,69343 Ostali financijski rashodi 1.000.000,00 950.000,00 272.572,57 28,69

3434Ostali nespomenuti financijski rashodi 272.572,57

Aktivnost A100007 NABAVA OPREME, NAMJEŠTAJA, VOZILA I SL. 191.000,00 182.000,00 111.072,62 61,03422 Postrojenja i oprema 186.000,00 177.000,00 111.072,62 62,754221 Uredska oprema i namještaj 86.675,63 4222 Komunikacijska oprema 7.446,99 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 16.950,00 423 Prijevozna sredstva 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

Aktivnost A100009 INFORMATIZACIJA GRADA 1.905.000,00 1.899.000,00 1.385.205,94 72,94322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 80.000,00 75.798,31 94,75

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 75.798,31

323 Rashodi za usluge 815.000,00 775.000,00 540.254,51 69,71

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 142.469,67

3235 Zakupnine i najamnine 38.024,09 3238 Računalne usluge 359.760,75 422 Postrojenja i oprema 390.000,00 430.000,00 310.472,62 72,204221 Uredska oprema i namještaj 291.161,37 4222 Komunikacijska oprema 19.311,25

426Nematerijalna proizvedena imovina 620.000,00 614.000,00 458.680,50 74,70

4262 Ulaganja u računalne programe 458.680,50 Program 1001 POTPORE PROJEKTIMA CIVILNIH UDRUGA 40.000,00 40.000,00 39.700,00 99,25Aktivnost A100001 POTPORE NACIONALNIM ZAJEDNICAMA, MANJINAMA I CIVILNIM UDRUGAMA 40.000,00 40.000,00 39.700,00 99,25381 Tekuće donacije 40.000,00 40.000,00 39.700,00 99,253811 Tekuće donacije u novcu 39.700,00 Program 1002 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST NACIONALNIH ZAJEDNICA I MANJINA 35.000,00 35.000,00 21.908,39 62,60

Page 41: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

Aktivnost A100001 MATERIJALNI RASHODI-NACIONALNE ZAJEDNICE I MANJINE 35.000,00 35.000,00 21.908,39 62,60322 Rashodi za materijal i energiju 26.800,00 26.800,00 21.116,99 78,793223 Energija 21.116,99 323 Rashodi za usluge 8.200,00 8.200,00 791,40 9,653234 Komunalne usluge 791,40 Program 1001 REDOVNO POSLOVANJE 40.000,00 40.000,00 29.439,40 73,60Aktivnost A100001 PROMIDŽBA I PROTOKOL 40.000,00 40.000,00 29.439,40 73,60323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 29.439,40 73,603239 Ostale usluge 29.439,40 Program 1002 POSEBNI GRADSKI PROGRAMI 220.000,00 220.000,00 217.703,15 98,96Aktivnost A100004 POTPORE, DONACIJE I POMOĆI 220.000,00 220.000,00 217.703,15 98,96

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 97.704,35 97,70

3294 Članarine i norme 97.704,35 381 Tekuće donacije 120.000,00 120.000,00 119.998,80 100,003811 Tekuće donacije u novcu 119.998,80 GLAVA 10102 NACIONALNE MANJINE 270.000,00 270.000,00 269.625,36 99,86Program 1001 POTPORE PROJEKTIMA CIVILNIH UDRUGA 270.000,00 270.000,00 269.625,36 99,86Aktivnost A100001 POTPORE NACIONALNIM ZAJEDNICAMA, MANJINAMA I CIVILNIM UDRUGAMA 270.000,00 270.000,00 269.625,36 99,86321 Naknade troškova zaposlenima 58.875,68 66.297,68 66.296,00 100,003211 Službena putovanja 66.296,00 322 Rashodi za materijal i energiju 5.880,00 5.626,00 5.260,18 93,50

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.260,18

323 Rashodi za usluge 63.705,00 62.210,00 62.209,24 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 29.209,42 3237 Intelektualne i osobne usluge 32.999,82

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 135.107,07 129.392,07 129.385,81 100,00

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. 105.217,11

3293 Reprezentacija 12.250,71

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.917,99

343 Ostali financijski rashodi 6.432,25 6.474,25 6.474,13 100,00

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.474,13

Page 42: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

RAZDJEL 102 UNUTARNJA REVIZIJA 484.800,00 486.370,00 475.545,67 97,77

GLAVA 10201 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 484.800,00 486.370,00 475.545,67 97,77Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 484.800,00 486.370,00 475.545,67 97,77Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 468.800,00 470.370,00 469.785,67 99,88311 Plaće (Bruto) 400.000,00 401.570,00 401.567,46 100,003111 Plaće za redovan rad 401.567,46 313 Doprinosi na plaće 68.800,00 68.800,00 68.218,21 99,15

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 61.475,75

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.742,46

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 16.000,00 16.000,00 5.760,00 36,00312 Ostali rashodi za zaposlene 11.000,00 11.000,00 1.800,00 16,363121 Ostali rashodi za zaposlene 1.800,00 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 5.000,00 3.960,00 79,20

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.960,00

RAZDJEL 103 UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU 126.506.733,28 126.375.548,80 101.706.273,93 80,48

GLAVA 10301 UO ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO, KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA TE MJESNU SAMOUPRAVU 111.473.062,28 111.118.100,17 86.622.916,27 77,96Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 10.763.689,53 10.388.727,42 10.147.185,12 97,67Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 10.049.200,00 9.649.237,89 9.569.108,00 99,17311 Plaće (Bruto) 8.587.572,81 8.217.570,18 8.164.767,42 99,363111 Plaće za redovan rad 8.164.767,42 313 Doprinosi na plaće 1.461.627,19 1.431.667,71 1.404.340,58 98,09

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.265.539,71

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 138.800,87

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 704.489,53 704.489,53 544.942,10 77,35312 Ostali rashodi za zaposlene 484.489,53 484.489,53 377.609,10 77,943121 Ostali rashodi za zaposlene 377.609,10 321 Naknade troškova zaposlenima 220.000,00 220.000,00 167.333,00 76,06

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 167.333,00

Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 10.000,00 35.000,00 33.135,02 94,67

Page 43: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

323 Rashodi za usluge 10.000,00 35.000,00 33.135,02 94,673237 Intelektualne i osobne usluge 33.135,02 Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 200.000,00 202.310,00 184.224,65 91,06Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 200.000,00 202.310,00 184.224,65 91,06323 Rashodi za usluge 200.000,00 202.310,00 184.224,65 91,06

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 184.224,65

Program 1002 UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU 2.059.952,15 2.059.952,15 741.268,06 35,98Aktivnost A100001 PRIPREMA ZEMLJIŠTA 595.000,00 595.000,00 466.729,58 78,44323 Rashodi za usluge 100.000,00 102.500,00 94.407,08 92,103237 Intelektualne i osobne usluge 94.407,08

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450.000,00 447.500,00 359.322,50 80,30

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 359.322,50

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.000,00 45.000,00 13.000,00 28,89

3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 13.000,00

Aktivnost A100002 IZRADA URB. PLANOVA I KONZULTANTSKE USLUGE 764.952,15 764.952,15 47.187,50 6,17

426Nematerijalna proizvedena imovina 764.952,15 764.952,15 47.187,50 6,17

4263Umjetnička, literarna i znanstvena djela 47.187,50

Aktivnost A100003 PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 700.000,00 700.000,00 227.350,98 32,48363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 51.025,00 51,03

3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 51.025,00

411Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000,00 300.000,00 33.644,10 11,21

4111 Zemljište 33.644,10 412 Nematerijalna imovina 300.000,00 300.000,00 142.681,88 47,564126 Ostala nematerijalna imovina 142.681,88 Program 1003 ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINA TE IZGRADNJA SPOMENIKA 3.435.200,00 3.435.200,00 1.455.198,80 42,36Aktivnost A100001 ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE 300.000,00 300.000,00 200.000,00 66,67421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 250.000,00 250.000,00 200.000,00 80,00

Page 44: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 200.000,00

Aktivnost A100002 REKONSTRUKCIJE GRADSKIH PROČELJA I ZGRADA 3.055.200,00 3.055.200,00 1.255.198,80 41,08363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00

3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00

3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00

366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.655.200,00 1.655.200,00 555.200,00 33,54

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 555.200,00

3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00

382 Kapitalne donacije 800.000,00 800.000,00 100.000,00 12,50

3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 100.000,00

3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0,00

386 Kapitalne pomoći 300.000,00 300.000,00 299.999,40 100,00

3862

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 299.999,40

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00 300.000,00 299.999,40 100,00

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 299.999,40

Aktivnost A100003 IZGRADNJA SPOMENIKA 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 80.000,00 80.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 Program 1004 STANOGRADNJA I VISOKOGRADNJA 9.050.000,00 8.972.500,00 5.702.640,83 63,56Kapitalni projekt K100001 STANOGRADNJA 4.200.000,00 4.122.500,00 2.141.651,10 51,95421 Građevinski objekti 4.200.000,00 4.122.500,00 2.141.651,10 51,954211 Stambeni objekti 2.141.651,10 Kapitalni projekt K100003 PROJEKT DV RIBICA, SARVAŠ 4.850.000,00 4.850.000,00 3.560.989,73 73,42421 Građevinski objekti 4.850.000,00 4.850.000,00 3.560.989,73 73,424212 Poslovni objekti 3.560.989,73 Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 29.664.040,60 29.644.080,60 28.711.809,19 96,86Aktivnost A100001 ULIČNA RASVJETA 9.515.000,00 9.491.940,00 9.042.527,45 95,27322 Rashodi za materijal i energiju 7.180.000,00 7.175.940,00 6.733.221,95 93,833223 Energija 6.733.221,95 323 Rashodi za usluge 2.335.000,00 2.316.000,00 2.309.305,50 99,71

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.309.305,50

Aktivnost A100002 UREĐENJE PROSTORA 17.379.040,60 17.379.040,60 17.341.696,14 99,79

Page 45: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

323 Rashodi za usluge 17.307.000,00 17.307.000,00 17.260.174,26 99,733231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.074.739,36

3234 Komunalne usluge 9.185.495,11 3239 Ostale usluge 6.999.939,79 422 Postrojenja i oprema 72.040,60 72.040,60 52.040,63 72,244223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 4226 Sportska i glazbena oprema 52.040,63

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 29.481,25 0,00

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 29.481,25

Aktivnost A100003 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 800.000,00 800.000,00 486.138,52 60,77323 Rashodi za usluge 800.000,00 800.000,00 486.138,52 60,77

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 486.138,52

454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00 0,00

4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00

Aktivnost A100004 USLUGE JAVNOG REDA I SIGURNOSTI 70.000,00 73.100,00 73.087,30 99,98323 Rashodi za usluge 70.000,00 73.100,00 73.087,30 99,98

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 73.087,30

Aktivnost A100005 INTELEKTUALNE USLUGE 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.500.000,00 Aktivnost A100006 OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 400.000,00 400.000,00 268.359,78 67,09323 Rashodi za usluge 400.000,00 400.000,00 268.359,78 67,09

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 268.359,78

Program 1002 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 17.420.000,00 17.397.130,00 6.602.251,01 37,95Aktivnost A100001 IZGRADNJA I ULAGANJA U GROBLJA 205.000,00 212.380,00 207.370,07 97,64

411Materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

4111 Zemljište 0,00 421 Građevinski objekti 200.000,00 207.380,00 207.370,07 100,004214 Ostali građevinski objekti 207.370,07 Aktivnost A100003 IZGRADNJA MREŽE ODVODNJE I OPSKRBE TE NABAVA OPREME 6.200.000,00 6.200.000,00 3.795.722,28 61,22386 Kapitalne pomoći 2.150.000,00 2.207.790,00 2.207.787,03 100,00

Page 46: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.207.787,03

412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 0,004126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 421 Građevinski objekti 4.050.000,00 3.992.210,00 1.587.935,25 39,784214 Ostali građevinski objekti 1.587.935,25 Aktivnost A100004 OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 7.115.000,00 7.115.000,00 1.689.121,90 23,74386 Kapitalne pomoći 500.000,00 500.000,00 298.520,00 59,70

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 298.520,00

411Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

4111 Zemljište 0,00 421 Građevinski objekti 6.315.000,00 6.315.000,00 1.390.601,90 22,024214 Ostali građevinski objekti 1.390.601,90 Aktivnost A100006 INTELEKTUALNE USLUGE I DR. 350.000,00 350.000,00 269.325,63 76,95343 Ostali financijski rashodi 350.000,00 350.000,00 269.325,63 76,95

3434Ostali nespomenuti financijski rashodi 269.325,63

Aktivnost A100007 NISKOGRADNJA (ULICE, CESTE, IGRALIŠTA) 3.550.000,00 3.519.750,00 640.711,13 18,20323 Rashodi za usluge 200.000,00 196.900,00 136.672,61 69,41

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 136.672,61

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.600.000,00 1.572.850,00 0,00 0,00

3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00

421 Građevinski objekti 1.750.000,00 1.750.000,00 504.038,52 28,80

4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 325.288,52

4214 Ostali građevinski objekti 178.750,00 Program 1003 POTPORE/SUBVENCIJE /NAKNADE I DONACIJE S PODRUČJA KOMUNALNE DJELATNOSTI 230.000,00 224.000,00 66.434,15 29,66Aktivnost A100001 SUBVENCIJE I NAKNADE 105.000,00 105.000,00 56.434,15 53,75323 Rashodi za usluge 45.000,00 45.000,00 35.515,40 78,923239 Ostale usluge 35.515,40

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 30.000,00 20.918,75 69,73

3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 20.918,75

Aktivnost A100002 TEKUĆE DONACIJE 125.000,00 119.000,00 10.000,00 8,40

Page 47: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

381 Tekuće donacije 125.000,00 119.000,00 10.000,00 8,403811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 Razvojni program 1005 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5.146.840,00 5.146.840,00 2.195.378,13 42,65Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA I SANACIJA JAVNE RASVJETE 1.750.000,00 1.750.000,00 1.575.453,55 90,03421 Građevinski objekti 1.750.000,00 1.750.000,00 1.575.453,55 90,034214 Ostali građevinski objekti 1.575.453,55 Kapitalni projekt K100003 NISKOGRADNJA -IZGRADNJA CESTA/INTRAZONSKA CESTA 2.425.000,00 2.425.000,00 18.500,00 0,76421 Građevinski objekti 2.425.000,00 2.425.000,00 18.500,00 0,76

4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 18.500,00

Kapitalni projekt K100006 NISKOGRADNJA -IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA 971.840,00 971.840,00 601.424,58 61,89421 Građevinski objekti 971.840,00 971.840,00 601.424,58 61,89

4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 601.424,58

Program 1002 STAMBENA DJELATNOST 1.610.000,00 1.687.500,00 1.635.335,59 96,91Aktivnost A100001 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 1.610.000,00 1.687.500,00 1.635.335,59 96,91323 Rashodi za usluge 1.210.000,00 1.247.500,00 1.233.719,49 98,90

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 256.288,46

3234 Komunalne usluge 926.151,03 3237 Intelektualne i osobne usluge 51.280,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 440.000,00 401.616,10 91,28

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 401.616,10

Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 12.500.000,00 12.519.000,00 11.497.502,21 91,84Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE 12.500.000,00 12.519.000,00 11.497.502,21 91,84322 Rashodi za materijal i energiju 150.000,00 150.000,00 108.002,13 72,003223 Energija 108.002,13 323 Rashodi za usluge 12.350.000,00 12.369.000,00 11.389.500,08 92,08

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.389.500,08

Program 1002 TEKUĆE AKTIVNOSTI PROMETA 190.000,00 190.000,00 118.611,25 62,43Aktivnost A100001 TEKUĆE AKTIVNOSTI 190.000,00 190.000,00 118.611,25 62,43322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 30.000,00 1.995,00 6,65

3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.995,00

323 Rashodi za usluge 160.000,00 160.000,00 116.616,25 72,893237 Intelektualne i osobne usluge 36.366,25 3238 Računalne usluge 80.250,00 Program 1003 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5.600.000,00 5.619.770,00 5.473.260,37 97,39Aktivnost A100001 INVESTICIJE U PROMETU 1.200.000,00 1.200.000,00 1.054.212,50 87,85412 Nematerijalna imovina 500.000,00 500.000,00 354.212,50 70,84

Page 48: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

4126 Ostala nematerijalna imovina 354.212,50 421 Građevinski objekti 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,00

4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 700.000,00

Aktivnost A100002 REKONSTRUKCIJE 4.400.000,00 4.419.770,00 4.419.047,87 99,98

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.400.000,00 4.419.770,00 4.419.047,87 99,98

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.419.047,87

Program 1001 VATROGASNA ZAŠTITA 1.985.000,00 1.985.000,00 1.955.803,65 98,53Aktivnost A100001 VATROGASTVO (OSTALO) 1.985.000,00 1.985.000,00 1.955.803,65 98,53323 Rashodi za usluge 35.000,00 35.000,00 23.577,06 67,363239 Ostale usluge 23.577,06

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 132.226,59 88,15

3292 Premije osiguranja 132.226,59 381 Tekuće donacije 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.800.000,00 Program 1001 PROJEKTI, STUDIJE I EDUKACIJE 3.394.500,00 3.394.500,00 2.161.401,27 63,67Aktivnost A100001 PROJEKTI I STUDIJE 535.000,00 535.000,00 462.500,00 86,45323 Rashodi za usluge 525.000,00 525.000,00 462.500,00 88,103237 Intelektualne i osobne usluge 462.500,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

Aktivnost A100002 EDUKACIJA GRAĐANA I DJECE 47.000,00 47.000,00 42.870,00 91,21323 Rashodi za usluge 5.000,00 6.870,00 6.870,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 6.870,00 381 Tekuće donacije 42.000,00 40.130,00 36.000,00 89,713811 Tekuće donacije u novcu 36.000,00 Kapitalni projekt K100005 PROJEKT CONURBANT 0,00 0,00 0,00 0,00

384Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00

3841Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00

Kapitalni projekt K100010 PROJEKT RVS 600.000,00 600.000,00 146.939,31 24,49363 Pomoći unutar općeg proračuna 600.000,00 600.000,00 146.939,31 24,49

3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 146.939,31

Kapitalni projekt K100011 PROJEKT OSIJEK 3 1.730.000,00 1.730.000,00 1.284.203,40 74,23363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.730.000,00 1.730.000,00 1.284.203,40 74,23

3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.284.203,40

Tekući projekt T100008 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 30.000,00 0,00 0,00

Page 49: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 190.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 Tekući projekt T100009 PROJEKT FosterREG 262.500,00 262.500,00 224.888,56 85,67311 Plaće (Bruto) 163.000,00 163.000,00 161.038,60 98,803111 Plaće za redovan rad 161.038,60 313 Doprinosi na plaće 29.000,00 29.000,00 27.698,65 95,51

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 24.960,99

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.737,66

321 Naknade troškova zaposlenima 49.500,00 49.500,00 27.411,87 55,383211 Službena putovanja 27.411,87 323 Rashodi za usluge 11.000,00 10.450,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.550,00 8.739,44 82,84

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.739,44

Program 1002 GOSPODARENJE OTPADOM I HORTIKULTURA 642.000,00 643.750,00 640.988,95 99,57Aktivnost A100001 OTPAD 360.000,00 361.750,00 361.726,25 99,99323 Rashodi za usluge 260.000,00 261.750,00 261.731,25 99,99

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 261.731,25

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 99.995,00 100,00

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 99.995,00

Aktivnost A100002 ZAHVATI U PROSTORU 282.000,00 282.000,00 279.262,70 99,03

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 282.000,00 282.000,00 279.262,70 99,03

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 279.262,70

Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 1.551.840,00 1.577.840,00 1.391.490,92 88,19Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 1.428.340,00 1.454.340,00 1.266.190,92 87,06322 Rashodi za materijal i energiju 1.022.000,00 1.012.960,00 895.990,66 88,45

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 119.015,77

3223 Energija 776.974,89 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 323 Rashodi za usluge 321.840,00 351.840,00 280.674,26 79,773231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.399,80

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 101.209,12

3234 Komunalne usluge 176.225,34 3239 Ostale usluge 1.840,00 329 Ostali nespomenuti rashodi 84.500,00 89.540,00 89.526,00 99,98

Page 50: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

poslovanja

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.526,00

Aktivnost A100005 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00343 Ostali financijski rashodi 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

Aktivnost A100010 OSTALE AKTIVNOSTI 120.000,00 120.000,00 125.300,00 104,42

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 75.300,00 107,57

3293 Reprezentacija 75.300,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 Program 1002 PRIORITETI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 6.030.000,00 6.030.000,00 5.942.132,12 98,54Aktivnost A100001 ODRŽAVNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 6.030.000,00 6.030.000,00 5.942.132,12 98,54323 Rashodi za usluge 5.700.000,00 5.713.000,00 5.861.132,40 102,59

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.861.132,40

412 Nematerijalna imovina 70.000,00 66.500,00 11.529,72 17,344126 Ostala nematerijalna imovina 11.529,72 421 Građevinski objekti 190.000,00 180.500,00 0,00 0,00

4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00

422 Postrojenja i oprema 70.000,00 70.000,00 69.470,00 99,244222 Komunikacijska oprema 69.470,00 GLAVA 10302 VATROGASNE POSTROJBE 15.033.671,00 15.257.448,63 15.083.357,66 98,86312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 Program 1003 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA 15.033.671,00 15.257.448,63 15.083.357,66 98,86Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVE 12.656.438,00 12.903.745,63 13.110.758,27 101,60311 Plaće (Bruto) 10.209.227,00 10.354.525,70 10.543.680,37 101,833111 Plaće za redovan rad 10.543.680,37 313 Doprinosi na plaće 2.447.211,00 2.549.219,93 2.567.077,90 100,703131 Doprinosi za ozljedu na radu 762.824,00

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.625.772,52

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 178.481,38

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVE 256.100,00 250.445,00 254.191,86 101,50312 Ostali rashodi za zaposlene 256.100,00 250.445,00 254.191,86 101,503121 Ostali rashodi za zaposlene 254.191,86 Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI USTANOVE 2.009.133,00 1.990.358,00 1.632.485,21 82,02321 Naknade troškova zaposlenima 368.850,00 368.336,60 358.008,57 97,203211 Službena putovanja 15.801,97 3212 Naknade za prijevoz, za rad na 335.282,85

Page 51: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

terenu i odvojeni život3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.923,75

3214Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 750.299,00 746.997,34 574.442,67 76,90

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 54.915,82

3222 Materijal i sirovine 48.885,06 3223 Energija 376.685,64

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 17.849,12

3225 Sitni inventar i auto gume 26.319,89

3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 49.787,14

323 Rashodi za usluge 732.984,00 719.604,06 388.805,92 54,033231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 60.772,20

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 156.952,30

3234 Komunalne usluge 38.120,74 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 99.697,50 3238 Računalne usluge 18.501,47 3239 Ostale usluge 14.761,71

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 145.000,00 143.420,00 289.494,16 201,85

3292 Premije osiguranja 53.300,00 3293 Reprezentacija 14.177,70 3294 Članarine i norme 1.060,00

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 220.956,46

422 Postrojenja i oprema 7.000,00 7.000,00 21.733,89 310,484222 Komunikacijska oprema 14.370,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 7.363,89 Aktivnost A100004 FINANCIJSKI RASHODI USTANOVE 112.000,00 112.900,00 85.922,32 76,10

342Kamate za primljene kredite i zajmove 77.000,00 77.000,00 60.056,19 78,00

3422

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 60.056,19

343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 30.900,00 25.866,13 83,71

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 25.685,72

3433 Zatezne kamate 0,00

3434Ostali nespomenuti financijski rashodi 180,41

381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Page 52: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 70.065.908,00 69.814.985,00 62.937.535,95 90,15

GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 70.065.908,00 69.814.985,00 62.937.535,95 90,15Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 68.385.908,00 68.184.985,00 61.511.607,99 90,21Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 4.118.266,53 3.942.868,53 3.794.467,79 96,24311 Plaće (Bruto) 3.525.537,42 3.350.139,42 3.237.600,28 96,643111 Plaće za redovan rad 3.237.600,28 313 Doprinosi na plaće 592.729,11 592.729,11 556.867,51 93,95

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 501.828,33

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 55.039,18

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 451.391,47 442.391,47 273.353,70 61,79312 Ostali rashodi za zaposlene 376.391,47 367.391,47 222.186,70 60,483121 Ostali rashodi za zaposlene 222.186,70 321 Naknade troškova zaposlenima 75.000,00 75.000,00 51.167,00 68,22

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 51.167,00

Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 2.043.820,00 2.028.820,00 1.900.317,53 93,67321 Naknade troškova zaposlenima 397.190,00 395.516,00 353.198,77 89,303211 Službena putovanja 285.723,79 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 67.474,98 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 3.160,00 31,60

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.160,00

323 Rashodi za usluge 1.217.630,00 1.204.304,00 1.204.302,52 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 539.720,92 3233 Usluge promidžbe i informiranja 306.115,27 3235 Zakupnine i najamnine 318.170,33 3237 Intelektualne i osobne usluge 40.296,00 3238 Računalne usluge 0,00

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 275.000,00 275.000,00 275.898,83 100,33

3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 275.898,83

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 74.000,00 74.000,00 60.011,35 81,10

3294 Članarine i norme 24.660,43 3295 Pristojbe i naknade 35.350,92

426Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 70.000,00 3.746,06 5,35

4262 Ulaganja u računalne programe 3.746,06 Aktivnost A100005 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE 5.279.930,00 5.278.405,00 4.882.608,20 92,50341 Kamate za izdane vrijednosne 550.000,00 550.000,00 550.000,00 100,00

Page 53: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

papire3413 Kamate za izdane obveznice 550.000,00

342Kamate za primljene kredite i zajmove 2.605.000,00 2.485.000,00 2.114.364,09 85,09

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.114.364,09

343 Ostali financijski rashodi 2.124.930,00 2.243.405,00 2.218.244,11 98,88

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 243.474,28

3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00

3433 Zatezne kamate 11.612,22

3434Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.963.157,61

Aktivnost A100006 IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OPLATE ZAJMOVA GRADSKE UPRAVE 32.679.000,00 32.679.000,00 27.413.340,01 83,89

512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 0,00

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 27.578.000,00 27.578.000,00 22.413.340,01 81,27

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 22.413.340,01

552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 5.000.000,00

Aktivnost A100008 SUBVENCIONIRANJE KAMATA, NAKNADE 520.000,00 520.000,00 353.258,70 67,93343 Ostali financijski rashodi 520.000,00 520.000,00 353.258,70 67,93

3434Ostali nespomenuti financijski rashodi 353.258,70

Aktivnost A100011 KAPITALNE POMOĆI-IZDACI ZA OTPLATU JAMSTAVA TRG. DRUŠTVIMA U JAV.SEKT. 23.293.500,00 23.293.500,00 22.894.262,06 98,29386 Kapitalne pomoći 23.293.500,00 23.293.500,00 22.894.262,06 98,293861 Kapitalne pomoći kreditnim i

ostalim financijskim institucijama te 22.894.262,06

Page 54: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

trgovačkim društvima u javnom sektoru

Program 1001 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U POSLOVNE PROSTORE 1.680.000,00 1.630.000,00 1.425.927,96 87,48Aktivnost A100001 MATERIJALNI RASHODI POSLOVNIH PROSTORA 1.680.000,00 1.630.000,00 1.425.927,96 87,48322 Rashodi za materijal i energiju 350.000,00 332.500,00 228.168,74 68,623223 Energija 226.773,40

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.395,34

323 Rashodi za usluge 1.330.000,00 1.297.500,00 1.197.759,22 92,31

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 725.889,62

3234 Komunalne usluge 471.869,60

RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 136.376.996,84 136.706.544,32 137.329.138,92 100,46

GLAVA 10501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 29.435.861,20 29.675.872,64 29.093.265,42 98,04Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 2.369.509,05 2.433.372,05 2.292.468,87 94,21Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 2.160.009,05 2.221.884,05 2.219.887,07 99,91311 Plaće (Bruto) 1.843.060,00 1.894.110,00 1.894.101,66 100,003111 Plaće za redovan rad 1.894.101,66 313 Doprinosi na plaće 316.949,05 327.774,05 325.785,41 99,39

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 293.585,71

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32.199,70

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 199.500,00 199.500,00 60.596,80 30,37312 Ostali rashodi za zaposlene 169.500,00 169.500,00 34.236,80 20,203121 Ostali rashodi za zaposlene 34.236,80 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 30.000,00 26.360,00 87,87

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 26.360,00

Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 10.000,00 11.988,00 11.985,00 99,97323 Rashodi za usluge 10.000,00 11.988,00 11.985,00 99,973237 Intelektualne i osobne usluge 11.985,00 Program 1002 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA I ZNANOSTI 3.245.118,00 3.413.568,00 3.368.527,11 98,68Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OBRAZOVNIH I ZNANSTVENIH USTANOVA 400.000,00 400.000,00 399.999,96 100,00381 Tekuće donacije 400.000,00 400.000,00 399.999,96 100,003811 Tekuće donacije u novcu 399.999,96 Aktivnost A100002 STIPENDIJE I POTPORE 481.000,00 457.450,00 404.171,45 88,35

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00

Page 55: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

343 Ostali financijski rashodi 83.000,00 78.850,00 74.671,45 94,70

3434Ostali nespomenuti financijski rashodi 74.671,45

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 363.000,00 344.850,00 298.800,00 86,65

3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 298.800,00

381 Tekuće donacije 25.000,00 23.750,00 20.700,00 87,163811 Tekuće donacije u novcu 20.700,00 Aktivnost A100003 POSEBNE DJELATNOSTI U NAOBRAZBI 2.347.500,00 2.534.500,00 2.544.387,30 100,39

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 865.000,00 846.050,00 845.988,00 99,99

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 845.988,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00

3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.050.000,00 1.183.270,00 1.193.220,55 100,84

3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.193.220,55

381 Tekuće donacije 82.500,00 100.577,00 100.576,31 100,003811 Tekuće donacije u novcu 100.576,31

424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 250.000,00 304.603,00 304.602,44 100,00

4241 Knjige 304.602,44 Tekući projekt T100002 POMOĆNICI U NASTAVI DJECI S POTEŠKOĆAMA II 16.618,00 21.618,00 19.968,40 92,37323 Rashodi za usluge 9.618,00 9.618,00 8.000,00 83,183233 Usluge promidžbe i informiranja 8.000,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 12.000,00 11.968,40 99,74

3293 Reprezentacija 11.968,40 Program 1004 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100003 TEKUĆI POPRAVCI 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

Program 1005 UGOVORENE DJELATNOSTI ODJELA 0,00 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100001 UGOVORENE DJELATNOSTI 0,00 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3239 Ostale usluge 0,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00

3292 Premije osiguranja 0,00 Program 1006 OBRAZOVNE DJELATNOSTI 115.000,00 109.250,00 12.200,00 11,17

Page 56: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

ODJELAAktivnost A10001 POSEBNE DJELATNOSTI NAOBRAZBE 115.000,00 109.250,00 12.200,00 11,17

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 14.250,00 7.200,00 50,53

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.200,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 95.000,00 5.000,00 5,263811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00 Program 1007 POSEBNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA 708.000,00 708.000,00 707.999,84 100,00Aktivnost A100001 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI 708.000,00 708.000,00 707.999,84 100,00381 Tekuće donacije 708.000,00 708.000,00 707.999,84 100,003811 Tekuće donacije u novcu 707.999,84 Program 1008 PROGRAMI FINANCIRANI OD MIN. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA 0,00 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100001 FINANCIRANJE MIN. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA 0,00 0,00 0,00 0,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 Razvojni program 1009 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 4.879.261,00 4.874.761,00 4.818.386,01 98,84Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA ŠKOLSKIH PROSTORA 4.879.261,00 4.874.761,00 4.818.386,01 98,84412 Nematerijalna imovina 2.248.225,00 2.243.725,00 2.187.350,01 97,494126 Ostala nematerijalna imovina 2.187.350,01 421 Građevinski objekti 2.631.036,00 2.631.036,00 2.631.036,00 100,004212 Poslovni objekti 2.631.036,00 Program 1001 TEHNIČKA KULTURA 461.000,00 461.000,00 429.095,00 93,08Aktivnost A100001 DJELATNOSTI TEHNIČKE KULTURE 461.000,00 461.000,00 429.095,00 93,08381 Tekuće donacije 461.000,00 461.000,00 429.095,00 93,083811 Tekuće donacije u novcu 429.095,00 Program 1001 PROGRAMI OD POSEBNOG ZNAČENJA ZA GRAD OSIJEK IZ PODRUČJA KULTURE 4.244.973,15 4.246.896,59 4.089.569,79 96,30Aktivnost A100001 OSJEČKO LJETO KULTURE 600.000,00 599.000,00 613.749,20 102,46323 Rashodi za usluge 527.500,00 525.970,00 545.811,84 103,773233 Usluge promidžbe i informiranja 19.925,00 3234 Komunalne usluge 7.200,00 3235 Zakupnine i najamnine 78.475,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 338.029,12 3238 Računalne usluge 5.500,00 3239 Ostale usluge 96.682,72 324 Naknade troškova osobama izvan 3.000,00 3.000,00 2.920,00 97,33

Page 57: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

radnog odnosa

3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.920,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 69.500,00 70.030,00 65.017,36 92,84

3292 Premije osiguranja 0,00 3293 Reprezentacija 14.133,50

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.883,86

381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 Aktivnost A100003 OBNOVA, POPRAVCI I ČIŠĆENJE GRADSKIH SPOMENIKA 380.000,00 380.000,00 374.876,50 98,65323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 150.000,00

382 Kapitalne donacije 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00

3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 90.000,00

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 140.000,00 140.000,00 134.876,50 96,34

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 134.876,50

Aktivnost A100005 OSTALI PROGRAMI 150.000,00 150.000,00 148.000,00 98,67381 Tekuće donacije 150.000,00 150.000,00 148.000,00 98,673811 Tekuće donacije u novcu 148.000,00 Aktivnost A100006 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020. 525.535,65 528.459,09 521.694,09 98,72323 Rashodi za usluge 453.830,02 449.332,50 449.332,50 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 161.216,35 3237 Intelektualne i osobne usluge 238.116,15 3238 Računalne usluge 50.000,00

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 19.000,00 12.235,00 64,39

3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.235,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.705,63 60.126,59 60.126,59 100,00

3293 Reprezentacija 26.838,36

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.288,23

Aktivnost A100007 GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00

3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.200.000,00

Aktivnost A100008 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - OBNOVA

389.437,50 389.437,50 231.250,00 59,38

Page 58: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

KUL.DOBARA

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 389.437,50 389.437,50 231.250,00 59,38

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 231.250,00

Program 1005 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I OSTALIH KORISNIKA IZ PODRUČJA KULTURE 420.000,00 434.025,00 429.500,00 98,96Aktivnost A100001 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00381 Tekuće donacije 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 4.000,00 Aktivnost A100002 MUZEJSKA I GALERIJSKA DJELATNOST 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00

3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 13.000,00

Aktivnost A100003 IZLOŽBENA I LIKOVNA DJELATNOST 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00

3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 6.000,00

381 Tekuće donacije 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 19.000,00 Aktivnost A100004 KNJIŽNA I NAKLADNIČKA DJELATNOST 98.500,00 98.500,00 98.500,00 100,00381 Tekuće donacije 98.500,00 98.500,00 98.500,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 98.500,00 Aktivnost A100005 GLAZBENA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST 104.500,00 106.025,00 104.500,00 98,56363 Pomoći unutar općeg proračuna 35.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00

3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 40.000,00

381 Tekuće donacije 69.500,00 66.025,00 64.500,00 97,693811 Tekuće donacije u novcu 64.500,00 Aktivnost A100006 AUDIOVIZUALNA DJELATNOST 15.000,00 27.500,00 27.500,00 100,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 27.500,00 27.500,00 100,00

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.500,00

381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 Aktivnost A100009 DRAMSKA, PLESNA I IZVEDBENA DJELATNOST 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00

3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 15.000,00

Aktivnost A100010 TRADICIJSKA KULTURA I KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM 108.000,00 108.000,00 108.000,00 100,00381 Tekuće donacije 108.000,00 108.000,00 108.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 108.000,00

Page 59: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

Aktivnost A100011 URBANA KULTURA, KULTURA MLADIH I NOVOMEDIJSKA KULTURA 37.000,00 37.000,00 34.000,00 91,89381 Tekuće donacije 37.000,00 37.000,00 34.000,00 91,893811 Tekuće donacije u novcu 34.000,00 Program 1006 OBNOVA KULTURNIH DOBARA 0,00 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100001 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 0,00 0,00 0,00 0,00

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

Program 1001 PROGRAMSKI SADRŽAJ "A" 11.509.000,00 11.521.500,00 11.520.500,00 99,99Aktivnost A100003 POTICANJE I PROMICANJE SPORTA 1.121.000,00 1.121.000,00 1.120.000,00 99,91381 Tekuće donacije 1.121.000,00 1.121.000,00 1.120.000,00 99,913811 Tekuće donacije u novcu 1.120.000,00 Aktivnost A100004 SPORT DJECE I MLADEŽI 540.000,00 540.000,00 540.000,00 100,00381 Tekuće donacije 540.000,00 540.000,00 540.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 540.000,00 Aktivnost A100005 SUSTAV SPORTSKIH PRIPREMA I NATJECANJA 993.000,00 993.000,00 993.000,00 100,00381 Tekuće donacije 993.000,00 993.000,00 993.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 993.000,00 Aktivnost A100006 DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA - KLUBOVA 5.470.000,00 5.470.000,00 5.470.000,00 100,00381 Tekuće donacije 5.470.000,00 5.470.000,00 5.470.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 5.470.000,00 Aktivnost A100007 SPORTSKE AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM 445.000,00 445.000,00 445.000,00 100,00381 Tekuće donacije 445.000,00 445.000,00 445.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 445.000,00 Aktivnost A100008 SPORTSKE ZAJEDNICE I SAVEZI 2.940.000,00 2.952.500,00 2.952.500,00 100,00381 Tekuće donacije 2.940.000,00 2.952.500,00 2.952.500,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.952.500,00 Program 1002 PROGRAMSKI SADRŽAJ "B" 1.484.000,00 1.473.500,00 1.425.018,80 96,71Aktivnost A100001 ZAJEDNIČKI PROGRAMI 351.000,00 365.000,00 363.885,45 99,69

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 64.000,00 63.885,45 99,82

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.885,45

381 Tekuće donacije 301.000,00 301.000,00 300.000,00 99,673811 Tekuće donacije u novcu 300.000,00 Aktivnost A100002 GOSPODARENJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA 615.000,00 603.000,00 573.308,95 95,08381 Tekuće donacije 615.000,00 603.000,00 573.308,95 95,083811 Tekuće donacije u novcu 573.308,95 Aktivnost A100003 IZGRADNJA I 518.000,00 505.500,00 487.824,40 96,50

Page 60: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA323 Rashodi za usluge 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,00

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 48.000,00

351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 40.000,00 40.000,00 28.421,04 71,05

3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 28.421,04

382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 0,00

3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00

421 Građevinski objekti 250.000,00 237.500,00 231.447,27 97,454212 Poslovni objekti 231.447,27

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 180.000,00 180.000,00 179.956,09 99,98

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 179.956,09

Tekući projekt T100001 SUORGANIZACIJA VELIKIH SPORTSKIH PRIREDBI 0,00 0,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 GLAVA 10502 DJEČJI VRTIĆI 44.841.340,00 44.841.340,00 46.046.462,37 102,69Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA 44.540.240,00 44.540.240,00 45.820.202,37 102,87Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVE 32.153.810,00 32.153.810,00 32.655.094,80 101,56311 Plaće (Bruto) 27.277.200,00 27.277.200,00 27.867.988,44 102,173111 Plaće za redovan rad 27.867.988,44 313 Doprinosi na plaće 4.876.610,00 4.876.610,00 4.787.106,36 98,16

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.313.963,25

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 473.143,11

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVE 857.500,00 857.500,00 1.210.234,00 141,14312 Ostali rashodi za zaposlene 857.500,00 857.500,00 1.210.234,00 141,143121 Ostali rashodi za zaposlene 1.210.234,00 Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI 7.908.930,00 7.918.930,00 8.443.645,87 106,63321 Naknade troškova zaposlenima 846.250,00 846.250,00 759.806,51 89,793211 Službena putovanja 17.200,25

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 722.042,77

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.563,49 322 Rashodi za materijal i energiju 5.242.150,00 5.252.150,00 5.564.555,18 105,95

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 406.769,08

3222 Materijal i sirovine 2.450.804,44 3223 Energija 2.410.121,19

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 217.564,81

3225 Sitni inventar i auto gume 13.442,43

Page 61: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 65.853,23

323 Rashodi za usluge 1.321.020,00 1.321.020,00 1.453.626,43 110,043231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 188.580,23

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 186.947,87

3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.850,00 3234 Komunalne usluge 605.466,87 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 181.917,59 3237 Intelektualne i osobne usluge 129.437,94 3238 Računalne usluge 89.273,49 3239 Ostale usluge 47.152,44

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 110.000,00 110.000,00 56.812,80 51,65

3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 56.812,80

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 226.030,00 226.030,00 328.398,49 145,29

3292 Premije osiguranja 60.016,05 3293 Reprezentacija 21.569,34 3294 Članarine i norme 700,00 3295 Pristojbe i naknade 160.777,98

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.335,12

342Kamate za primljene kredite i zajmove 22.000,00 22.000,00 12.164,35 55,29

3422

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 12.164,35

343 Ostali financijski rashodi 47.000,00 47.000,00 48.607,25 103,42

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 45.590,96

3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 1.497,71

3433 Zatezne kamate 638,01

3434Ostali nespomenuti financijski rashodi 880,57

422 Postrojenja i oprema 94.480,00 94.480,00 20.461,21 21,664221 Uredska oprema i namještaj 5.002,23 4222 Komunikacijska oprema 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.125,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 11.333,98

4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 199.213,65 0,00

4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 199.213,65

Aktivnost A100004 FINANCIJSKI RASHODI USTANOVE 3.620.000,00 3.610.000,00 3.511.227,70 97,26342 Kamate za primljene kredite i 200.000,00 190.000,00 132.139,33 69,55

Page 62: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

zajmove

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 132.139,33

542

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00

5422

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 300.000,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.120.000,00 3.120.000,00 3.079.088,37 98,69

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 3.079.088,37

Program 1008 PROGRAMI FINANCIRANI OD MIN. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA 301.100,00 301.100,00 226.260,00 75,14Aktivnost A100001 FINANCIRANJE MIN. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA 301.100,00 301.100,00 226.260,00 75,14321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 55.000,00 0,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 271.100,00 246.100,00 226.260,00 91,94

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 226.260,00

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 0,00 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 GLAVA 10503 OSNOVNE ŠKOLE 28.390.415,64 28.399.951,68 27.072.804,49 95,33Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 9.805.331,24 9.805.962,74 9.691.946,85 98,84Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 3.174.602,24 3.402.343,91 3.290.856,23 96,72321 Naknade troškova zaposlenima 311.042,24 303.512,41 232.214,12 76,513211 Službena putovanja 210.888,92 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.176,20

3214Ostale naknade troškova zaposlenima 3.149,00

322 Rashodi za materijal i energiju 841.370,22 1.026.603,33 1.036.110,15 100,93

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 834.603,29

3222 Materijal i sirovine 0,00 3223 Energija 7.096,80

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 90.985,32

3225 Sitni inventar i auto gume 78.090,83

Page 63: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 25.333,91

323 Rashodi za usluge 1.696.831,78 1.715.510,51 1.700.304,74 99,113231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 314.362,39

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 74.503,45

3233 Usluge promidžbe i informiranja 14.656,18 3234 Komunalne usluge 732.961,65 3235 Zakupnine i najamnine 6.911,93 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 478,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 32.188,12 3238 Računalne usluge 156.272,11 3239 Ostale usluge 367.970,41

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 186.428,00 203.034,16 168.677,77 83,08

3293 Reprezentacija 12.646,21 3294 Članarine i norme 12.091,00 3295 Pristojbe i naknade 0,00

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 143.940,56

343 Ostali financijski rashodi 118.930,00 133.783,50 133.649,65 99,90

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 133.649,65

422 Postrojenja i oprema 20.000,00 19.900,00 19.899,80 100,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 19.899,80 Aktivnost A100002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 6.630.729,00 6.403.618,83 6.401.090,62 99,96322 Rashodi za materijal i energiju 6.335.103,46 6.116.828,67 6.123.846,72 100,11

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 85.594,31

3223 Energija 6.038.252,41 323 Rashodi za usluge 283.625,54 275.390,16 266.394,03 96,733231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.435,37 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 259.958,66

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 11.400,00 10.849,87 95,17

3292 Premije osiguranja 10.849,87 Program 1002 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA I ZNANOSTI 1.765.606,40 1.774.288,48 2.156.148,88 121,52Aktivnost A100003 POSEBNE DJELATNOSTI U NAOBRAZBI 75.646,38 74.792,42 63.735,48 85,22311 Plaće (Bruto) 64.544,74 63.690,78 54.381,78 85,383111 Plaće za redovan rad 54.381,78 313 Doprinosi na plaće 11.101,64 11.101,64 9.353,70 84,26

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.429,22

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 924,48

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00

Tekući projekt T100002 POMOĆNICI U 1.689.960,02 1.699.496,06 1.445.590,42 85,06

Page 64: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

NASTAVI DJECI S POTEŠKOĆAMA II311 Plaće (Bruto) 1.294.704,73 1.306.683,40 1.142.191,59 87,413111 Plaće za redovan rad 1.142.191,59 313 Doprinosi na plaće 223.119,22 225.676,59 182.786,90 81,00

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 164.719,63

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 18.067,27

321 Naknade troškova zaposlenima 172.136,07 167.136,07 120.611,93 72,163211 Službena putovanja 0,00

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 120.611,93

Tekući projekt T100003 OSIGURAJMO IM JEDNAKOST III 0,00 0,00 646.822,98 0,00311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 421.867,00 0,003111 Plaće za redovan rad 421.867,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 72.500,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 72.500,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 0,00 70.110,70 0,00

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 63.304,19

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.806,51

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 50.822,00 0,003211 Službena putovanja 300,00

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 50.522,00

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 28.052,28 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 1.250,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.962,28 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,00 3239 Ostale usluge 4.840,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 3.471,00 0,00

3293 Reprezentacija 3.471,00 Program 1004 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 1.001.485,00 1.002.707,46 995.738,99 99,31Aktivnost A100003 TEKUĆI POPRAVCI 1.001.485,00 1.002.707,46 995.738,99 99,31323 Rashodi za usluge 1.001.485,00 1.002.707,46 995.738,99 99,31

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 995.738,99

Program 1005 UGOVORENE DJELATNOSTI ODJELA 2.154.991,00 2.154.991,00 2.186.930,77 101,48Aktivnost A100001 UGOVORENE DJELATNOSTI 2.154.991,00 2.154.991,00 2.186.930,77 101,48323 Rashodi za usluge 2.094.991,00 2.094.991,00 2.161.594,79 103,183231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.064.719,79 3239 Ostale usluge 96.875,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 25.335,98 42,23

3292 Premije osiguranja 25.335,98 Program 1008 PROGRAMI FINANCIRANI 39.750,00 39.750,00 23.130,00 58,19

Page 65: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

OD MIN. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTAAktivnost A100001 FINANCIRANJE MIN. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA 39.750,00 39.750,00 23.130,00 58,19322 Rashodi za materijal i energiju 39.750,00 39.750,00 23.130,00 58,19

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 23.130,00

Program 1010 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM, ULAGANJE IZNAD STANDARDA 35.000,00 34.000,00 22.500,00 66,18Aktivnost A100001 ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI, MATERIJALNI RASHODI, OPREMA 35.000,00 34.000,00 22.500,00 66,18323 Rashodi za usluge 35.000,00 34.000,00 22.500,00 66,183239 Ostale usluge 22.500,00 Program 1011 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA-FINANCIRANJE IZ VLASTITIH PRIHODA 13.588.252,00 13.588.252,00 11.996.409,00 88,29Aktivnost A100001 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA 13.588.252,00 13.588.252,00 11.996.409,00 88,29311 Plaće (Bruto) 1.032.068,00 1.032.068,00 1.473.413,18 142,763111 Plaće za redovan rad 1.473.413,18 312 Ostali rashodi za zaposlene 78.266,00 78.266,00 97.227,32 124,233121 Ostali rashodi za zaposlene 97.227,32 313 Doprinosi na plaće 156.548,00 156.548,00 287.237,57 183,48

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 229.459,47

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 57.778,10

321 Naknade troškova zaposlenima 532.016,00 532.016,00 624.052,70 117,303211 Službena putovanja 407.060,00

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 192.692,52

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 21.319,18

3214Ostale naknade troškova zaposlenima 2.981,00

322 Rashodi za materijal i energiju 6.711.754,00 6.711.754,00 6.348.856,67 94,59

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 310.909,50

3222 Materijal i sirovine 5.443.808,83 3223 Energija 74.653,07

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 169.422,01

3225 Sitni inventar i auto gume 338.078,85

3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 11.984,41

323 Rashodi za usluge 2.242.016,00 2.242.016,00 1.414.858,85 63,113231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 526.750,05

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 293.441,98

3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.867,08 3234 Komunalne usluge 79.279,96

Page 66: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3235 Zakupnine i najamnine 34.862,95 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 24.362,48 3237 Intelektualne i osobne usluge 173.338,28 3238 Računalne usluge 16.573,48 3239 Ostale usluge 264.382,59

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 533.014,00 533.014,00 349.640,37 65,60

3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 349.640,37

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.228.529,00 1.228.529,00 619.135,22 50,40

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 13.300,00

3292 Premije osiguranja 17.647,92 3293 Reprezentacija 50.257,20 3294 Članarine i norme 5.635,00 3295 Pristojbe i naknade 24.518,26 3296 Troškovi sudskih postupaka 200,00

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 507.576,84

343 Ostali financijski rashodi 28.890,00 28.890,00 25.500,38 88,27

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.709,76

3433 Zatezne kamate 3.830,62

3434Ostali nespomenuti financijski rashodi 960,00

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00

3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

381 Tekuće donacije 500,00 500,00 540,00 108,003811 Tekuće donacije u novcu 540,00 383 Kazne, penali i naknade štete 12.364,00 12.364,00 10.887,12 88,053833 Naknade šteta zaposlenicima 10.887,12 422 Postrojenja i oprema 681.387,00 681.387,00 480.697,55 70,554221 Uredska oprema i namještaj 288.358,40 4222 Komunikacijska oprema 12.228,61 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 50.398,65 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 27.871,85 4226 Sportska i glazbena oprema 29.557,76

4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 72.282,28

423 Prijevozna sredstva 300.000,00 300.000,00 211.375,30 70,46

4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 211.375,30

424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 49.300,00 49.300,00 52.986,77 107,48

4241 Knjige 52.986,77 GLAVA 10504 KAZALIŠTA 33.074.780,00 33.104.780,00 34.522.879,50 104,28Program 1001 PROGRAMI OD POSEBNOG ZNAČENJA ZA GRAD OSIJEK IZ PODRUČJA

120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00

Page 67: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

KULTUREAktivnost A100003 OBNOVA,POPRAVCI I ČIŠĆENJE GRADSKIH SPOMENIKA 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 120.000,00

Program 1007 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA 32.654.780,00 32.684.780,00 34.102.879,50 104,34Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVA 25.931.258,00 25.929.658,00 24.878.623,65 95,95311 Plaće (Bruto) 21.647.232,00 21.647.232,00 20.766.567,56 95,933111 Plaće za redovan rad 20.725.688,56 3113 Plaće za prekovremeni rad 40.879,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 142.600,00 141.000,00 152.000,00 107,803121 Ostali rashodi za zaposlene 152.000,00 313 Doprinosi na plaće 4.141.426,00 4.141.426,00 3.960.056,09 95,623131 Doprinosi za ozljedu na radu 388.204,00

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.218.819,72

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 353.032,37

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U USTANOVI 447.250,00 439.237,50 419.950,00 95,61312 Ostali rashodi za zaposlene 447.250,00 439.237,50 419.950,00 95,613121 Ostali rashodi za zaposlene 419.950,00 Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI 3.484.272,00 3.523.884,50 4.510.833,14 128,01321 Naknade troškova zaposlenima 769.000,00 768.568,67 850.853,96 110,713211 Službena putovanja 297.856,88

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 491.619,25

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.412,00

3214Ostale naknade troškova zaposlenima 56.965,83

322 Rashodi za materijal i energiju 1.075.718,00 1.083.730,50 1.274.531,18 117,61

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 91.725,39

3222 Materijal i sirovine 72.903,49 3223 Energija 873.633,28

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 198.731,41

3225 Sitni inventar i auto gume 25.303,61

3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 12.234,00

323 Rashodi za usluge 1.422.354,00 1.454.385,33 2.052.225,37 141,113231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 267.295,46

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 175.604,83

3233 Usluge promidžbe i informiranja 11.161,20 3234 Komunalne usluge 82.279,28 3235 Zakupnine i najamnine 565.719,00

Page 68: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 991,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 586.391,83 3238 Računalne usluge 64.431,00 3239 Ostale usluge 298.351,77

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.100,00 5.100,00 37.360,57 732,56

3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 37.360,57

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 152.100,00 152.100,00 235.862,06 155,07

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00

3292 Premije osiguranja 144.144,91 3293 Reprezentacija 36.670,26 3294 Članarine i norme 3.585,00 3295 Pristojbe i naknade 12.414,50

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.047,39

342Kamate za primljene kredite i zajmove 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 60.000,00

Aktivnost A100004 FINANCIJSKI RASHODI 102.100,00 102.100,00 190.794,48 186,87

342Kamate za primljene kredite i zajmove 65.000,00 65.000,00 93.488,34 143,83

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 93.488,34

343 Ostali financijski rashodi 37.100,00 37.100,00 97.306,14 262,28

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 53.500,15

3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 1.189,00

3433 Zatezne kamate 33.382,04

3434Ostali nespomenuti financijski rashodi 9.234,95

Aktivnost A100005 PROGRAMSKI RASHODI USTANOVE 2.054.000,00 2.054.000,00 3.289.996,00 160,18321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 30.000,00 56.671,00 188,903211 Službena putovanja 43.471,00

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 13.200,00

322 Rashodi za materijal i energiju 605.000,00 605.000,00 538.690,00 89,04

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

3222 Materijal i sirovine 538.690,00 323 Rashodi za usluge 1.250.000,00 1.250.000,00 2.209.567,00 176,773231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 299.652,00

Page 69: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3237 Intelektualne i osobne usluge 1.800.292,00 3239 Ostale usluge 109.623,00

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000,00 40.000,00 353.591,00 883,98

3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 353.591,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 129.000,00 129.000,00 120.027,00 93,04

3293 Reprezentacija 105.882,00 3295 Pristojbe i naknade 6.518,00 3296 Troškovi sudskih postupaka 7.627,00

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

381 Tekuće donacije 0,00 0,00 11.450,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 11.450,00 Aktivnost A100006 NABAVA OPREME 635.900,00 635.900,00 812.682,23 127,80322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 80.000,00 57.648,00 72,06

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 57.648,00

323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 54.837,00 54,84

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 54.837,00

422 Postrojenja i oprema 245.900,00 245.900,00 144.001,23 58,564221 Uredska oprema i namještaj 24.978,13 4226 Sportska i glazbena oprema 0,00

4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 119.023,10

426Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 10.000,00 9.600,00 96,00

4262 Ulaganja u računalne programe 9.600,00

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 200.000,00 546.596,00 273,30

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 546.596,00

Program 1009 POKRIĆE MANJKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00Aktivnost A100001 POKRIĆE MANJKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00343 Ostali financijski rashodi 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00

3434Ostali nespomenuti financijski rashodi 300.000,00

GLAVA 10505 GALERIJE 634.600,00 684.600,00 593.727,14 86,73Program 1007 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVA 634.600,00 684.600,00 593.727,14 86,73Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE USTANOVA 206.810,00 196.535,93 159.426,70 81,12311 Plaće (Bruto) 175.160,00 166.402,00 134.920,36 81,083111 Plaće za redovan rad 134.920,36 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 1.300,00 313 Doprinosi na plaće 30.350,00 28.833,93 23.206,34 80,483132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 23.206,34

Page 70: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

osiguranjeAktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI 178.730,00 236.365,07 236.362,75 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 5.480,00 5.306,00 5.305,00 99,983211 Službena putovanja 3.325,00

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.980,00

322 Rashodi za materijal i energiju 129.000,00 132.450,00 132.448,68 100,00

3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.000,00

3223 Energija 42.700,00

3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 80.748,68

323 Rashodi za usluge 40.950,00 94.409,07 94.409,07 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.300,00

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 52.623,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.135,00 3234 Komunalne usluge 851,07 3237 Intelektualne i osobne usluge 17.500,00 3239 Ostale usluge 12.000,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.250,00 2.250,00 100,00

3293 Reprezentacija 1.000,00

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.250,00

343 Ostali financijski rashodi 1.300,00 1.950,00 1.950,00 100,00

3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.950,00

Aktivnost A100005 PROGRAMSKI RASHODI USTANOVE 249.060,00 251.699,00 197.937,69 78,64321 Naknade troškova zaposlenima 31.000,00 30.339,00 23.781,00 78,383211 Službena putovanja 23.781,00 322 Rashodi za materijal i energiju 13.000,00 19.500,00 16.859,68 86,463222 Materijal i sirovine 16.859,68 323 Rashodi za usluge 191.000,00 186.900,00 144.496,92 77,313237 Intelektualne i osobne usluge 112.880,67 3239 Ostale usluge 31.616,25

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.060,00 14.960,00 12.800,09 85,56

3293 Reprezentacija 5.399,71

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.400,38

Page 71: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

RAZDJEL 106 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO 24.790.620,00 24.435.660,00 19.805.896,39 81,05

GLAVA 10601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO 24.790.620,00 24.435.660,00 19.805.896,39 81,05Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 1.420.620,00 1.431.560,00 1.405.151,36 98,16Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 1.364.720,00 1.375.660,00 1.374.021,36 99,88311 Plaće (Bruto) 1.164.500,00 1.174.000,00 1.172.373,02 99,863111 Plaće za redovan rad 1.172.373,02 313 Doprinosi na plaće 200.220,00 201.660,00 201.648,34 99,99

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 181.717,99

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 19.930,35

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 45.900,00 45.900,00 31.130,00 67,82312 Ostali rashodi za zaposlene 23.900,00 23.900,00 13.500,00 56,493121 Ostali rashodi za zaposlene 13.500,00 321 Naknade troškova zaposlenima 22.000,00 22.000,00 17.630,00 80,14

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 17.630,00

Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 Program 1001 POSLOVI DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE, HIGIJENIČARSKE SLUŽBE I DRUGO 7.268.000,00 7.203.600,00 5.450.486,77 75,66Aktivnost A100001 DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA TE KONTROLA KAKVOĆE VODE 7.268.000,00 7.203.600,00 5.450.486,77 75,66323 Rashodi za usluge 7.250.000,00 7.185.600,00 5.447.236,77 75,813236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.447.236,77

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 8.000,00 3.250,00 40,63

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.250,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 Program 1002 "OSIJEK ZDRAVI GRAD", POTPORE I DONACIJE U ZDRAVSTVU 127.000,00 127.000,00 76.500,00 60,24Aktivnost A100001 PRIJENOSI, POTPORE I DONACIJE 127.000,00 127.000,00 76.500,00 60,24

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00

381 Tekuće donacije 110.000,00 110.000,00 59.500,00 54,093811 Tekuće donacije u novcu 59.500,00 382 Kapitalne donacije 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofitnim 10.000,00

Page 72: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

organizacijamaProgram 1001 SKRB IZNAD REDOVNOG SOCIJALNOG PROGRAMA I POKRIĆE TROŠKOVA STANOVANJA 6.090.000,00 5.748.500,00 5.202.196,64 90,50Aktivnost A100001 SKRB ZA STANOVNIŠTVO 6.090.000,00 5.748.500,00 5.202.196,64 90,50

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 90.000,00 9.687,90 10,76

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.687,90

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.000.000,00 5.658.500,00 5.192.508,74 91,76

3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.192.508,74

Program 1003 POMOĆI (STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA, OBITELJIMA I DJECI, RODITELJIMA) 5.115.000,00 5.155.000,00 4.660.063,88 90,40Aktivnost A100001 POMOĆI 5.115.000,00 5.155.000,00 4.562.981,38 88,52

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 15.600,00 39,00

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.600,00

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.025.000,00 5.065.000,00 4.547.381,38 89,78

3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.556.434,38

3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi 990.947,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 Tekući projekt T100001 PROJEKT ''ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI'' 0,00 0,00 97.082,50 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 2.625,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 2.625,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 1.200,00 0,00

3293 Reprezentacija 1.200,00

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 0,00 93.257,50 0,00

3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi 93.257,50

Program 1004 POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI 4.770.000,00 4.770.000,00 3.011.497,74 63,13Aktivnost A100001 POTPORE I DONACIJE 4.770.000,00 4.770.000,00 3.011.497,74 63,13

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.010.000,00 1.010.000,00 832.028,90 82,38

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 832.028,90

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00

381 Tekuće donacije 2.210.000,00 2.210.000,00 2.129.468,84 96,36

Page 73: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3811 Tekuće donacije u novcu 2.115.620,99 3812 Tekuće donacije u naravi 13.847,85 382 Kapitalne donacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00

3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 50.000,00

RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE 2.131.000,00 2.466.900,00 2.083.833,49 84,47

GLAVA 10701 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE 2.131.000,00 2.466.900,00 2.083.833,49 84,47Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 2.131.000,00 2.466.900,00 2.083.833,49 84,47Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 1.855.300,00 2.191.200,00 1.848.968,63 84,38311 Plaće (Bruto) 1.583.000,00 1.870.000,00 1.577.618,23 84,363111 Plaće za redovan rad 1.577.618,23 313 Doprinosi na plaće 272.300,00 321.200,00 271.350,40 84,48

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 244.530,88

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 26.819,52

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 125.700,00 125.700,00 91.109,51 72,48312 Ostali rashodi za zaposlene 68.700,00 68.700,00 53.862,51 78,403121 Ostali rashodi za zaposlene 53.862,51 321 Naknade troškova zaposlenima 57.000,00 57.000,00 37.247,00 65,35

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 37.247,00

Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 150.000,00 150.000,00 143.755,35 95,84323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 143.755,35 95,843237 Intelektualne i osobne usluge 143.755,35

RAZDJEL 109 URED GRADONAČELNIKA 7.264.927,00 7.372.977,00 6.673.911,97 90,52

GLAVA 10901 URED GRADONAČELNIKA 7.264.927,00 7.372.977,00 6.673.911,97 90,52Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 4.332.927,00 4.196.327,00 3.712.900,93 88,48Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 3.047.200,00 2.964.200,00 2.934.048,07 98,98311 Plaće (Bruto) 2.600.000,00 2.517.000,00 2.503.453,79 99,463111 Plaće za redovan rad 2.503.453,79 313 Doprinosi na plaće 447.200,00 447.200,00 430.594,28 96,29

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 388.035,54

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 42.558,74

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 195.727,00 195.727,00 66.837,60 34,15312 Ostali rashodi za zaposlene 165.727,00 163.727,00 35.100,00 21,44

Page 74: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3121 Ostali rashodi za zaposlene 35.100,00 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 32.000,00 31.737,60 99,18

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 31.737,60

Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 1.010.000,00 960.400,00 712.015,26 74,14322 Rashodi za materijal i energiju 250.000,00 240.300,00 191.492,10 79,693223 Energija 174.997,10 3225 Sitni inventar i auto gume 16.495,00 323 Rashodi za usluge 380.000,00 359.100,00 180.346,38 50,22

3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 67.296,92

3235 Zakupnine i najamnine 107.824,64 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 5.224,82

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 380.000,00 361.000,00 340.176,78 94,23

3292 Premije osiguranja 14.481,98 3293 Reprezentacija 325.694,80 Aktivnost A100007 NABAVA OPREME, NAMJEŠTAJA, VOZILA I SL. 80.000,00 76.000,00 0,00 0,00423 Prijevozna sredstva 80.000,00 76.000,00 0,00 0,00

4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

Program 1001 REDOVNO POSLOVANJE 1.030.000,00 1.123.000,00 1.115.924,24 99,37Aktivnost A100001 PROMIDŽBA I PROTOKOL 1.030.000,00 1.123.000,00 1.115.924,24 99,37323 Rashodi za usluge 910.000,00 993.000,00 992.293,00 99,933233 Usluge promidžbe i informiranja 930.296,75 3239 Ostale usluge 61.996,25

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 130.000,00 123.631,24 95,10

3293 Reprezentacija 82.831,24

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.800,00

Program 1002 POSEBNI GRADSKI PROGRAMI 1.902.000,00 2.053.650,00 1.845.086,80 89,84Aktivnost A100001 SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA, GRADSKE SVEČANOSTI, NAGRADE I PRIZNANJA 1.074.000,00 1.151.600,00 953.260,08 82,78

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 855.000,00 942.550,00 790.948,78 83,92

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 790.948,78

381 Tekuće donacije 219.000,00 209.050,00 162.311,30 77,643811 Tekuće donacije u novcu 162.311,30 Aktivnost A100003 POSEBNI PROJEKTI 130.000,00 130.000,00 127.647,94 98,19

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 49.867,94 99,74

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.867,94

381 Tekuće donacije 80.000,00 80.000,00 77.780,00 97,23

Page 75: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3811 Tekuće donacije u novcu 77.780,00 Aktivnost A100004 POTPORE, DONACIJE I POMOĆI 698.000,00 772.050,00 764.178,78 98,98

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.000,00 48.000,00 53.091,08 110,61

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 53.091,08

363 Pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 38.000,00 32.000,00 84,21

3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 32.000,00

381 Tekuće donacije 255.000,00 260.450,00 258.056,95 99,083811 Tekuće donacije u novcu 240.450,00 3812 Tekuće donacije u naravi 17.606,95 382 Kapitalne donacije 205.000,00 275.600,00 271.030,75 98,34

3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 200.000,00

3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 71.030,75

RAZDJEL 110 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO 64.739.182,88 64.707.182,88 53.964.489,23 83,40

GLAVA 11001 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I GOSPODARSTVO 64.739.182,88 64.707.182,88 53.964.489,23 83,40Program 1001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 2.446.550,00 2.446.550,00 2.302.590,46 94,12Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE 2.361.450,00 2.353.450,00 2.248.982,41 95,56311 Plaće (Bruto) 2.010.570,00 2.002.570,00 1.918.926,93 95,823111 Plaće za redovan rad 1.918.926,93 313 Doprinosi na plaće 350.880,00 350.880,00 330.055,48 94,07

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 297.433,73

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32.621,75

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 75.100,00 83.100,00 53.608,05 64,51312 Ostali rashodi za zaposlene 45.100,00 45.100,00 18.500,00 41,023121 Ostali rashodi za zaposlene 18.500,00 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 38.000,00 35.108,05 92,39

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 35.108,05

Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI GRADSKE UPRAVE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 Program 1001 PRIPREME PROJEKATA 1.654.700,00 1.690.200,00 625.410,90 37,00

Page 76: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

Aktivnost A100001 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ PRIPREME PROJEKATA 1.654.700,00 1.690.200,00 625.410,90 37,00386 Kapitalne pomoći 100.000,00 212.500,00 212.500,00 100,00

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 212.500,00

412 Nematerijalna imovina 1.554.700,00 1.477.700,00 412.910,90 27,944126 Ostala nematerijalna imovina 412.910,90 Program 1001 OPĆI POSLOVI VEZANI ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I GOSPODARSTVA 50.163.800,00 50.450.800,00 44.442.567,90 88,09Aktivnost A100001 OPĆI POSLOVI PODUZETNIŠTVA 2.961.000,00 2.978.000,00 62.217,54 2,09323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 186.000,00 203.000,00 62.217,54 30,65

3294 Članarine i norme 0,00

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.217,54

351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00

381 Tekuće donacije 230.000,00 230.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 386 Kapitalne pomoći 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

3862

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00

412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 0,004126 Ostala nematerijalna imovina 0,00

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

Aktivnost A100002 SUBVENCIJE, KREDITIRANJA I DOKAPITALIZACIJE U PODUZETNIŠTVU 3.193.800,00 3.193.800,00 2.803.571,97 87,78

351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.579.000,00 2.609.000,00 2.578.021,50 98,81

3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.578.021,50

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 614.800,00 584.800,00 225.550,47 38,57

3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 225.550,47

Aktivnost A100003 POTPORE I SUFINANCIRANJA DJELATNOSTI U

740.000,00 728.000,00 625.300,71 85,89

Page 77: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 300.000,00 285.000,00 237.378,47 83,29

3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 237.378,47

381 Tekuće donacije 430.000,00 433.000,00 387.922,24 89,593811 Tekuće donacije u novcu 387.922,24 Aktivnost A100004 SUBVENCIJE I KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 39.370.000,00 39.348.000,00 39.333.000,00 99,96

351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 39.370.000,00 39.348.000,00 39.333.000,00 99,96

3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 39.333.000,00

Kapitalni projekt K100007 PROJEKT VODENICA 385.000,00 732.500,00 705.982,11 96,38322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 15.015,55 75,083225 Sitni inventar i auto gume 15.015,55

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 19.560,54 48,90

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.560,54

381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00

384Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 215.000,00 566.500,00 566.347,27 99,97

3841Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 566.347,27

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 80.000,00 76.000,00 75.058,75 98,76

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 75.058,75

Kapitalni projekt K100017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA OBRAZOVNIH USTANOVA 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00412 Nematerijalna imovina 40.000,00 40.000,00 0,00 0,004126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 Kapitalni projekt K100018 PROJEKT TVRĐA-provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kult.baš.-dokumentacija 40.000,00 40.000,00 2.500,00 6,25412 Nematerijalna imovina 40.000,00 40.000,00 2.500,00 6,254126 Ostala nematerijalna imovina 2.500,00

451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

Page 78: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

Kapitalni projekt K100019 PROJEKT CENTAR ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00386 Kapitalne pomoći 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 300.000,00

Kapitalni projekt K100020 IZRADA ANALIZE STANJA TRAM. MREŽE U GRADU OSIJEKU (za GPP)/PROJEKT UNAPREĐENJE TRAM. MREŽE GRADA OS 242.100,00 242.100,00 197.898,76 81,74311 Plaće (Bruto) 14.450,00 14.450,00 12.941,22 89,563111 Plaće za redovan rad 12.941,22 313 Doprinosi na plaće 2.650,00 2.650,00 2.225,91 84,00

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.005,91

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 220,00

321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 5.000,00 1.538,00 30,763211 Službena putovanja 1.538,00 386 Kapitalne pomoći 0,00 0,00 0,00 0,00

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00

412 Nematerijalna imovina 220.000,00 220.000,00 181.193,63 82,364126 Ostala nematerijalna imovina 181.193,63 Kapitalni projekt K100021 PROJEKT ELEKTRIČNI AUTOBUSI 0,00 0,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 0,00 0,00 0,00 0,00

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 0,00

Kapitalni projekt K100022 PROJEKT HŽ INFRASTRUKTURA, ICT I KREATIVNI INKUBATOR 240.000,00 228.000,00 35.000,00 15,35386 Kapitalne pomoći 0,00 0,00 0,00 0,00

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 0,00

412 Nematerijalna imovina 240.000,00 228.000,00 35.000,00 15,354126 Ostala nematerijalna imovina 35.000,00 Kapitalni projekt K100023 PROJEKT STARA PEKARA - Provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kuturne baštine 165.000,00 165.000,00 163.750,00 99,24412 Nematerijalna imovina 165.000,00 165.000,00 163.750,00 99,244126 Ostala nematerijalna imovina 163.750,00 Kapitalni projekt K100024 STUDIJA RAZVOJA GRADSKOG PROMETA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA 1.755.600,00 1.743.100,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 40.600,00 40.600,00 0,00 0,00

Page 79: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3239 Ostale usluge 0,00 412 Nematerijalna imovina 1.670.000,00 1.657.500,00 0,00 0,004126 Ostala nematerijalna imovina 0,00

426Nematerijalna proizvedena imovina 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 Tekući projekt T100013 PROJEKT MASTER PLAN PROMETNOG RAZVOJA 300.000,00 285.000,00 32.575,43 11,43386 Kapitalne pomoći 300.000,00 285.000,00 32.575,43 11,43

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 32.575,43

Tekući projekt T100014 PROJEKT TEMATSKA RUTA ZRINSKI - SULEJMAN 151.300,00 151.300,00 135.271,38 89,41311 Plaće (Bruto) 30.968,00 30.968,00 23.499,38 75,883111 Plaće za redovan rad 23.499,38 313 Doprinosi na plaće 5.332,00 5.332,00 4.041,90 75,80

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.642,41

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 399,49

321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 1.000,00 800,00 80,00

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 800,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 114.000,00 114.000,00 106.930,10 93,80

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 106.930,10

Tekući projekt T100015 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA I PROVEDBA (ITU) 280.000,00 276.000,00 45.500,00 16,49

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 280.000,00 276.000,00 45.500,00 16,49

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.500,00

Razvojni program 1002 KAPITALNE INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 9.664.302,88 9.312.802,88 6.096.626,84 65,47Kapitalni projekt K100002 INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN 9.664.302,88 9.312.802,88 6.096.626,84 65,47311 Plaće (Bruto) 70.000,00 70.000,00 32.633,85 46,623111 Plaće za redovan rad 32.633,85 313 Doprinosi na plaće 9.900,00 9.900,00 5.613,04 56,70

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.058,28

3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 554,76

321 Naknade troškova zaposlenima 70.795,00 70.795,00 14.099,15 19,923211 Službena putovanja 13.745,80

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 353,35

323 Rashodi za usluge 275.000,00 275.000,00 229.500,00 83,45

Page 80: ISSN 1846 · Web viewPreostala sredstva u iznosu od 41.164.889,55 kuna, smatrat će se namjenski utrošenim kroz otplate kredita u narednim godinama ili uključivanjem u Proračun

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 6. srpnja 2017.

3237 Intelektualne i osobne usluge 229.500,00

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.740,00 7.740,00 624,00 8,06

3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 624,00

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.867,88 30.867,88 21.402,50 69,34

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.402,50

381 Tekuće donacije 700.000,00 700.000,00 283.680,41 40,533811 Tekuće donacije u novcu 283.680,41

411Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

4111 Zemljište 0,00 412 Nematerijalna imovina 300.000,00 300.000,00 43.375,00 14,464126 Ostala nematerijalna imovina 43.375,00 421 Građevinski objekti 7.900.000,00 7.548.500,00 5.355.310,60 70,954214 Ostali građevinski objekti 5.355.310,60

454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 250.000,00 250.000,00 110.388,29 44,16

4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 110.388,29

Program 1001 POSLOVI U SVEZI DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE 809.830,00 806.830,00 497.293,13 61,64Aktivnost A100001 OPĆI POSLOVI 629.830,00 626.830,00 484.293,13 77,26

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 585.000,00 582.000,00 484.293,13 83,21

3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 484.293,13

372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00

3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

381 Tekuće donacije 33.730,00 33.730,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 383 Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00

Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJA, SUBVENCIJE, POTPORE I DONACIJE U POLJOPRIVREDI 180.000,00 180.000,00 13.000,00 7,22

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 130.000,00 130.000,00 13.000,00 10,00

3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 13.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00