1
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G & & E & & : & & E & & : & & : & & : & & E & & E & & E & & & & E & & : & & : & & : & & : & & : & & : & & : : & & E & & E & & : & & : & & : & & E & & E & & : & & E & & E & & E & & E & & : & & : & & : & & : & & & & E & & E & & E & & : : & & : & & : & & : & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & E & & : 443 436 443 446 446 450 466 466 463 463 465 443 431 431 1 44 38 3 3 1 1 1 35 35 60 60 398 60 60 458 508 578 458 437 60 5 557 5 55 57 557 6 6 6 6 5 2 4 444 444 444 2 4 60 60 60 5799 66 60 317 317 60 356 90 90 90 H2 H1 דאר אבו בסל עיזבת ג'לעוד ערברמאדין- אשמאלי- א עיזבת אבו חמאדהמסעודייה- אל מנטיקתהיש- אלמראג'ים- ח' אל ח' סרהח'שבה- תל אלדווא- א ח' טאנא ח' עאטוף איבזיק ח' מראחרהא- אל ערבחמדון- אל ח' אבו ענקרמונטאר- ח' אלר'רבייה- אל אום קאבוב ח' תלחימה- אלסעאידה- אנבי- א מוסאתוואמין- ח' א ח' זנותה חומסה ח' סבעיןג'מילאת- אל ח' כפר שיאן ח' חומסהחדידייה- אל קשדהראס- ח' אאחמר- אל דירקילט- אל עיזבת אבו אדםסוואחרה- אר'רבייה- אל ח' תוקועמונטאר- ח' אלשרקייה- אח'רובה- ח' אל הריבתנבי- אמג'אז- ח' אל קואויס ואדיכילאב- אל ג'ורוןלוז- א ואדירים- א ח' ג'מרורה חמרושבוטום- אום אל ח'לת עפאנה ח'לתבלוטה- אל ח'לת סכאריא בורידיעה דיר קורונטול קבאטיה כופירית נזלתשיח' זייד- א בית אימרין בית פוריכ סבסטייה סרה טלוזה עזמוט עסירהשמאלייה- א עמוריהזאוויה- אג'ארושיה- אלנזלה- אר'רביה- אל ספארין שופא עתיל ענבתא קפין כפרלאבד- א כפר רומאןכרם- טול מ.פ. עקאבהפאריסיה- אל ברדלה עיןבידא- אל ראספארעה- אל ואדיפארעה- אלמור'ייר- אל ביר זית תורמוסעיא ח' אבו פלאח דיר קדיס רנתיס עין סיניא כובר סילוואד סילוואד מ.פ.עוג'א- אלנויעמה- אדיראת- אריחיה- אכרמל- אלמג'ד- אל בית עמרה בית כאחיל בירין חוריז חלחול דיר סאמת בית פג'אררמאדין- א ענאבכביר- אל כוזיבא עירקאן טוראד מראחבקאר- אל אבו תור צור באהר אום לייסון סילוואן ראסעמוד- אלטור- אג'וז- ואדי אלעיסאווייה- אל ח'לתנועמאן- א בית חנינא שועפאט שועפאט מ.פ. ראס ח'מיסג'ודיירה- אלשיח'- א סעד שיח' ג'ראחזאהרה- באב א ערב אבו פרדהטביב- עיזבת א מחטת תחסין מנסוררשא- ואדי א כפר קלילג'וניד- אל בית וזןנאסארייה- א זעתרה עיןדיוכ- אתחתא- א יריחוזובידאת- א מרג'ר'זאל- אל דיר חג'להת'ר'רה- אעקבה- אלמאלח- ח' אל דהרמאלח- אל סלחב ח' ירזה עיזבת שופא עיזבת אבו ח'מיסח'ילאל- עיזבת אלחפאסי- אלטיאח- ח' אמסקופה- אל באקהשרקייה- א נזלת אבו נאר עאבא ברר'שה קיקיס ח' סורוג' ואדי דעוקג'רבא- אל חפירת עראבה תנין דיר ניט'אם ג'מאלא דיר עמאר בדיוומוערג'את- אל עין סאמיה ג'בענבי- א סמואל ענאתא ערבג'האלין- אלולג'ה- אלת'ברה- אבידא- אל תוקוע ג'והדום דאר סלאחעראיס- ואדי אלח'ושנה- אלדיב- ג'ובת אג'ורה- ראס אלבקאר- אל ח' מושריף(עד'אב) דיר- ח' אמנטרה- ח' אל טארוסה ח' ואדיחטבקה- א סומרה ערבפוריג'את- אל ח' בירעיד- אלפח'ית- ח' אלתבאן- ח' א ח' סארורהמקעורה- ח' אל ח' טווילשיח'- א ח'וריסהמונטאר- אלעלקה- אלתחתא- א דיר ראזח ח' ביסםשאג'ינה- ואדי א כוריסה דורא רפאדהחסכה- ח' אלשמס- ח' דיר א ח' שוויכה הרובע המוסלמי הרובע הנוצרי הרובע הארמניטייבה- א עקרבאנון- ג'פא א אבו דיס עין ביתמאא- אל מ.פ.עזאזימה- אל ערברמאדין- אג'נובי- אלסאדה- ואדי אחילה- אלכעאבנה- אלמאהל) ( בדואי מיח'מאס ראפאת פורוש בית דג'ן ח' ג'בארה בירג'יב- אל נבאללא זבובה רומאנה עאנין סילתחארית'יה- אלג'לאמה- אל דיר ר'זאלה משרוע בית קאד בית קאד ואדידבע- א בירקין כפר דןטרים- א כפר קוד יעבד אום דארח'ולג'אן- אל אום טובא טורהר'רבייה- אל אוםריחאן- א ברטעהשרקייה- אשיח'- ח' א סעיד ח' עבדאללהיונס- אל עכאבה נזלת עיסא אימריחהמוטילה- אל תלפיתשוהדא- אדמאיירה- א מירכה מיסלייה ח' מסעודזבאבדה- אכופיר- אל סיר ענזה סאנור מיית'לוןג'ודיידה- אל סיריס טובאס תיאסירפארעה- אל מ.פ. טמון יאסיד איג'ניסיניא ניסף ג'וביל כרדלה ג'בע דיר ר'אסאנהפנדקומיה- אלעסאעסה- אל סילתדהר- א בורקהנאקורה- א(נקורה) באד'אן- אלר'אר- ח' תל אלעקרבאניה- אל שיחדה והמלאן בית חסן עין שיבלינזלה- אשרקיה- אנזלה- אוסטא- אל סידא עילאר כפר ראעי פחמהג'דידה- אלמנסורה- אלראמה- א ביזאריה ראמין בלעא זיתא דירר'וסון- אל שווייכה איכתאבא פרעון כפא ג'נין מ.פ. נור שמס מ.פ. זינאבה דיר שרף קוסין בית איבא זוואתא עסכר מ.פ. בלאטה מ.פ. דירחטב- אל סאלם רוג'יב עיראק בורין תל גית בורין מאדמא עסירהקיבלייה- אל פרעתא אמאתין דיר אסטיא כיפל חארס חארס קירה זיתא ג'מאעין ג'מאעין עינבוס חווארה עוריף בית דג'ן עוורתא אודלה ביתא אוסרין יאנון מג'דל בני פאדלג'יפתליק- אל מרג' נעג'ה בית לידראס- א כפר סור כור כפר קדום חג'ה בקעתחיטבא- אלפונדוק- אל כפר לאקיף ג'יוס ח' סיר פלאמיה כפר ג'מאל כפר זיבאד כפר עבוש עזון עסלהנבי- א אליאס ג'ינסאפוט קראוות בני חסאן בידיא מסחה עזון עתמה בית אמין סניריא עיזבתאשקר- אלמודוור- אל עיזבת סלמאן ראס עטיה חבלה כפר ת'ולת' ראסטירה- אדבעה- א דומא פסאיל ג'ואריש קוסרא ג'אלוד קריות תלפית קבלאן יתמא מרדא יאסוף איסכאכאסאווייה- אלובן- אשרקייה- א סינג'ל עטארה אום ספאנבי- א סאלח עאבוד כפרדיכ- א ברוקין סלפית פרח'ה קראוות בני זייד כפר עין דירסודאן- א עג'ול ג'ילג'יליא עיבווין עארורה מזארענובאני- א ח' קיס סרטהזאוויה- א ראפאת דיר בלוט כפר מאלכמזרעה- אלשרקייה- אטייבה- א דיר ג'ריר רמון דיר דובוואן יברוד דוראקרע- אל ג'יפנא ג'לזון מ.פ. עין יברוד ביתין סורדא אבו קשמזרעה- אלקיבלייה- אל אבו שוח'יידים בורהאם ג'יביא בורקהלובן- אר'רבייה- אל דיר אבו משעל דיר עמאר מ.פ. ביתיללו שוקבא קיביה בודרוס שבתין ניעליןמידיה- אל ח'רבת'א בני חארת' ראס כרכרג'אניה- אל עין קינייא בילעין כפר ניעמה דיר איבזיע עין עריכ ספא בית עורתחתא- א בית עורפוקא- אל בית סירא ח'רבתאמיסבאח- אל בית ליקיאטירה- א בית דוקו בית נובא בית ענאן קטנה קוביבה בידו ח'ראאיב אוםלחם- א בית איג'זא בית סוריכ בית איכסא קלנדיה מ.פ. כפר עקבאמערי- אל מ.פ ביתוניא עקבת ג'בר מ.פ. עיןסולטאן- א מ.פ. עיןדיוכ- אפוקא- אלעוביידייה- אלחדאדייה- אל אוםקסיס- אלשואוורה- אמעסרה- אל ח'לתחדאד- אל מראח מעלאשמעה- ג'ורת אחלקום- אלח'מג'את- אל ראסואד- אל זעתרהג'ול- פח'ת אלח'אס- אל ואדי אום קלעה ח'לת חמדדוויר- א קינאןנג'מה- א בית תעמרפוריידיס- אלעיקאב- אל רח'מהעסאכירה- אל ח'לת עליקראנין- ח'לת אל ח' אבו נג'יים ח'לתלוזה- א הינדאזה ואדי רחאלנחלה- ח' א ואדיניס- א אום סלמונהדיר- ח' א כיסאןמנייה- אלמנשיה- אל מראח רבאח ואדי מוחמדערוב- אל מ.פ. שויוח'ערוב- אל שמאליאתהווה- אל בית עינון סעירשויוח'- א קפאןח'מיס- אלדווארה- א ראסטויל- א ערברשאידה- ארוואעין- א עאידה מ.פ.עזה- אל מ.פ. בית ג'אלאדוהיישה- א מ.פ.ח'דר- אל בתיר חוסאן ואדי פוכין נחאליןג'בעה- אל סאפא בית אומר ג'אלא סוריף ח'אראס נובא חתא קילא בית אולא תרקומיא ביר מוסלם איד'נא סובאכום- אל בית מקדוםמוורכ- אל בית עווא סיכה פוקיקיס טואס ח' אבו חאמדעסל- דיר אלתחתא- א דירעסל- אלפוקא- אלרוש- בית אתחתא- א איסכייכ ביתרוש- אפוקא- אל בית מירסיםבוריג'- אל אבו סיחווילה כורזהסימיא- אעורקאן- אבו אלר'וזלאן- אבו אל אבועסג'א- אל ראבוד כרמהעלקה- אלסורה- א אימריש עבדהעלקה- אלפוקא- אלעקד- ח'לת אל ח'ורסא טראמה ח' סלאמה ואדי עוביידהיג'רה- אל תפוח קלקס זיףפוואר מ.פ.- אלפוואר- חדב אל ח'לת ערביסמוע- א ח' מעיןתוואני- א אום לספארפאעיה- א ח'לתמיה- אל איעזיז קינאן ג'אבר ח'לת סאלח קורנתראס- א ביארערוס- אלבוויב- אלזוויידין- אפקיר- אלנג'אדה- א ח'שםכרם- אלעודאיסה- אלבווארה- אל בני נעים דאחיתראם- אבריד- אל בית חנינאבלד- אל קלנדיה שכונת חלאיילה חיזמהזעיים- אעיזרייה- אלסוואחרה- אשרקייה- א ג'בלמוכבר- אל בית צפאפא שרפאתדוחה- א ארטאס בית סאחור אום עסלה חרמלהערקה- אלעטארה- אלמור'ייר- אלהאשמיה- אליאמון- אל אוםתות- א בירבאשא- אל תיעניכ ג'לבון ג'לקמוס דיר אבו דעיף ראבא זבדה דאחיית סבאחחי'ר- אל דהרעבד- אל עג'ה עראבה עראנה ערבסויטאת- א ערבונה פחמה פקועה בית לחם רמאללהכרם- טול יטא שכם קלקיליה חברון ג'ניןבירה- אלד'אהרייה- א תקוע הר גילה נווה דניאל ראש צורים אדורה אלעזר אספר תלם סוסיא(שני) ליבנה טנא אשכולות ריחן אבני חפץ רותם נירן יצהר אדם(גבע בנימין) חורון- מבוא איתמר קדר קדר הישנה אלמוג קליה בית הערבה ורד יריחו מצפה יריחו נעמי ייט"ב נתיב הגדוד תומר פצאל גיתית מכורה חמרה רועי חמדת משכיות מבוא דותן חרמש נח"ל גבעות נוקדים נגוהות משואה מועצה אזורית בקעת הירדן מצדות יהודה מעלה שומרון מעלה עמוס מעלה מכמש מעלה אפרים מעון מחולה מגדלים מגדל עוז כרמל כרמי צור כפר תפוח כפר עציון כפר אדומים כוכב יעקב כוכב השחר הר אדר יפית טלמון חלמיש חיננית בית חגי דולב גלגל בת עין הר ברכה שבי שומרון בקעות יקיר גבעון החדשה הר שמואל בית חורון רימונים בית אל כפר האורנים(מנורה) חשמונאים מתתיהו ניל"י נעלה נחליאל עטרת עופרים בית אריה עלי זהב מעלה לבונה אלון שבות אלון מורה ברקן קריית נטפים רבבה נופים עמנואל עץ אפרים אלקנה שערי תקווה שמעה שילה שדמות מחולה קריית ארבע פסגות פני חבר פדואל עתניאל עפרה עלמון עלי ענב צופין סלעית מצפה שלם אבנת אריאל ביתר עילית גבעת זאב מעלה אדומים קדומים קרני שומרון אורנית מודיעין עילית אלפי מנשה אפרת א.ת. ברקן א.ת. שחק א.ת. מיתרים א.ת. אלפי מנשה א.ת. בנימין א.ת. גוש עציון א.ת. מישור אדומים א.ת. קרני שומרון עמנואל א.ת. בראון שומרון- א.ת. קרית ארבע א.ת. אריאל מערבג'וואיא- אל אוםח'יר- אלטובא- ח' א ח' סוסיארח'ים- ח' ארפאת- ח' אחלאווה- ח' אלדוקייקה- ח' א ח' אמנייזל ח' ואדי אג'חיש ח' ואדיעמאייר- אל ח' ח'לתדבע- אמרכז- ח' אל ח' ג'ורתג'מל- אל ח'ושםדרג'- אמופקרה- ח' אל ח' אוםח'וס- אל גל מצפה לכיש חוות מעון אביגיל בית הכנסת העתיק סוסיא סוסיא צפון מערב הר חמד נוף נשר עשהאל מצפה אשתמוע חוות מור סאנסאנה גבעת אסף מצפה יאיר טל מנשה מעוז צבי גבעת סלעית כרמי דורון ההר החווה של סקאלי חוות גלעד ברכה א רמת גלעד אלוני שילה חוות יאיר אלמתן סנה יעקב אחוזת שלהבת להבת יצהר725 גבעה מצפה יצהר הנקודה851 גבעה836 גבעה גבעות עולם782 גבעה777 גבעה מעלה ישראל ברוכין מגן דן תפוח מערב נופי נחמיה רחלים פלגי מים נוף הרים היובל הקרון גבעת הראל הרואה אש קודש אחיה שבות רחל קידה חוות יישוב עלי עין הדעת עדי עד משפטי ארץ מכינה מעלה אפרים אלישע מכינה קד"צ מצפה כרמים אהבת חיים מעלה שלמה עפרה צפון מזרח עמונה ג'בל ע'רטיס בית אל מזרח חרשה חורש ירון נריה זית רענן חוות עומר מבואות יריחו מצפה רועי מגרון כוכב יעקב מערב כוכב יעקב מזרח מצפה דני נווה ארז מעלה חגית בני אדם חרותי מרום איילון468 . נ.ג תחנת משטרהE-1 מצפה יריחו צפון מזרח מול נבו נווה דניאל צפון גבעת הדגן גבעת התמר דרך האבות משואות יצחק הישנה בת עין מערב בת עין מזרח גבעת החי"ש שדה בר מעלה רחבעםג- תקוע ב תקוע ד איבי הנחל צור שלם פני קדם מצפה אביחי גבעת החרסינה גבעת האבותטייבה/- א שער אפרייםכפריאת/- אל ג'בארה ביתוניא/ מחנה עופר קלנדיה רנתיס/עופרים ניעלין מכבים/ בית סירא/D.C.O קלקיליה אייל כפר קאסם ג'לג'וליה/ הפירות עין גדינועמאן- אשיח'- א סעד שועפאט/ראס ח'מיס הזיתים, ראס אבו סביטאן מחנה הפליטים שועפאט חיזמהזעיים- א מלון קליףסוואחרה- אשרקייה- א מיתר בית יתיר/אסיפר- אל שני300 תרקומיה ברטעה/ ריחן טורהמאלח/- ד'הר אל סאלם ג'למהברדלא/- בית שאן בקעה ואדי פוכיןג'בעה- אל דיר שרף/ איבא החדשולג'ה- אל המנהרות גבעת זאב/ג'יב- אל בידו/ בית איכסא ברוקין יצהר שבי שומרון(סבסטיה) עקרבא/מג'דל בני פאדלטור- א תפוח/זעתרה עוורתא מעלה אפרים חווארה בית פוריכ עטארהטייבה/רימונים- א בית עורפוקא- אל בית סיראראם- ג'בע/אDCO בית אלנבי- א סאלח צופין הכניסה לקלקיליה עזון עתמה דיר בלוטמערג'את- ייט"ב/אל יריחו מזרח ענבתא / עינב איד'נאסעיר- חלחול בית אומרערוב- אל גשרחברון- חלחולפוואר- אל בית עווא קפין/יעבד יעבד/מבוא דותן קונטיינר תיאסיר/הבקעהחמרא- אל נשאש תקוע/אפרת בית ג'אלהDCO אפרת/ ואדי רחאל גוש עציון עופר כלא עופרר'רבייה/- באקה אל נזלת עיסא ג'בע(מאהל בדואי) פוקא- ח' ר'ווין אל מנתיקתבטן- שיעב אלפוקא-ספאיי אל- ח' א טורהשרקייה- אחוג'ילה- אל ארגמן שקדעביד- מר'איר אלחלאווה- ח' אל ח' ג'ינבה ח' בירר'וואנמה- אלתחתא-ספאיי א- ח' א גבעת המטוס א.ת. עטרות מעלות דפנה עיר דוד הרובע היהודי פסגת זאב הגבעה הצרפתית רמת אשכול גבעת המבתר הר הצופים תלפיות מזרח גילה הר חומה רמת שלמה רמות אלון נווה יעקב ן ו כ י ת ה ם י ה ח ל מ ה ם י אילפחם- אום אל אשדוד באקהר'רביה- אל בית זית רמת רחל בית שאן בית שמש עין גדי חדרהטייבה- א טירה כוכב יאיר כפר סבא כפר קאסם לוד מבשרת ציון מודיעיןרעות- מכבים מתן נירית ג'לג'וליה ניר אליהו נתניה פתח תקוה צור יגאל צור נתן צור יצחק ראש העין ראשון לציוןאון- רם רמלה רמת השרון רעננה שילת לפיד תל אביביפו- כפר רות בית הגדה המערבית ההתנחלויות ומכשול ההפרדה2011 יוני מכשול בנוי מכשול מאושר מכשול כפוף לאישור נוסף בעתיד מכשול שבוטל מכשול בבניה הקו הירוק כביש גבול השטח המוניציפלי של ירושלים(התנחלות) שטח בנוי(יישוב פלסטיני) שטח בנויE-1 תכנית בסיס צבאי(התנחלות) שטח מוניציפאלי(התנחלות) תחום שיפוט של מועצה אזורית שטח ההפקרA שטחB שטחC שטח מחסום אחרון לפני הכניסה לישראל מחסום פנימי, מאויש בקביעות מחסום פנימי, מאויש לסירוגין שער חקלאי במכשול ההפרדה כניסה למנהרה או לכביש משוקע& & : & & E & & E The roads and Israeli cities polygons data (c) OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA U G 0 20 10 ק"מN מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים- בצלם , תלפיות, ירושלים( קומה רביעית) 8 רח' התעשייה91531 , ירושלים53132 . ת.ד02-6749111 : , פקס02-6735599 : טלפוןE-mail: [email protected] http://www.btselem.org אלוןRev. 01

תיברעמה הדגה · 2019. 3. 28. · u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u g g g g g g g g g g g g

  • Upload
    others

  • View
    54

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: תיברעמה הדגה · 2019. 3. 28. · u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u g g g g g g g g g g g g

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

U

U

U

U U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

UU

U

UU

UU

U

U

UU

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

UU

U

UG

G

G

G

G

GG

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

GG

G

G GG

G

G

G

G

G

G

&&E

&&:

&&E

&&:

&&:

&&:

&&E

&&E

&&E&&

&&E

&&:

&&:

&&:

&&:

&&:

&&:

&&:

:

&&E

&&E

&&:

&&:

&&:&&E

&&E

&&:

&&E

&&E

&&E

&&E

&&:

&&:

&&:

&&:

&&

&&E

&&E

&&E

&&: :

&&:

&&:

&&:

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&E

&&:

443

436

443

446

446

450

466

466

463463

465

443

431

431

1

44

38

3

3

1

11

35

35

60

60

398

60

60

458

508

578

458

437

60

5

557

5

55

57

557

6

6

6

6

5

2 4

444

444

444

24

60

60

60

5799

66

60

317

317

60356

90

90

90

H2

H1

דאר אבובסל

עיזבתג'לעוד

ערבא-רמאדיןא-שמאלי

עיזבת אבוחמאדה

אל-מסעודייה

מנטיקתאל-היש

ח' אל-מראג'ים

ח' סרה

תל אל-ח'שבה

א-דווא

ח' טאנא

ח' עאטוף

איבזיק

ח' מראחאל-רהא

ערבאל-חמדון

ח' אבוענקר

ח' אל-מונטאראל-ר'רבייה

אוםקאבוב

ח' תלאל-חימה

א-סעאידה

א-נבימוסא

ח' א-תוואמין

ח' זנותה

חומסה

ח' סבעין

אל-ג'מילאת

ח' כפרשיאן

ח' חומסה

אל-חדידייה

קשדה

ח' א-ראסאל-אחמר

דיראל-קילט

עיזבתאבו אדם

א-סוואחרהאל-ר'רבייה

ח' תוקוע

ח' אל-מונטארא-שרקייה

ח' אל-ח'רובה

הריבתא-נבי

ח' אל-מג'אז

קואויס

ואדיאל-כילאב

ג'ורוןא-לוז

ואדיא-רים

ח' ג'מרורה

חמרושאום אל-בוטום

ח'לתעפאנה

ח'לתאל-בלוטה

ח'לתסכאריא

בורידיעה

דיר קורונטול

קבאטיה

כופירית

נזלתא-שיח' זייד

ביתאימרין

ביתפוריכ

סבסטייה

סרה

טלוזה

עזמוט

עסירהא-שמאלייה

עמוריה

א-זאוויה

אל-ג'ארושיה

א-נזלהאל-ר'רביה

ספארין

שופא

עתיל

ענבתא

קפין

כפרא-לאבד

כפררומאן

טול-כרםמ.פ.

עקאבהאל-פאריסיה

ברדלהעין

אל-בידא

ראסאל-פארעה

ואדיאל-פארעה

אל-מור'ייר

בירזית

תורמוסעיא

ח' אבופלאח

דירקדיס

רנתיס

עיןסיניא

כובר

סילוואד

סילוואדמ.פ.

אל-עוג'א

א-נויעמה

א-דיראת

א-ריחיה

אל-כרמל

אל-מג'ד

ביתעמרה

בית כאחיל

בירין

חוריז

חלחול

דירסאמת

ביתפג'אר

א-רמאדין

ענאבאל-כביר

כוזיבא

עירקאןטוראד

מראחאל-בקאר

אבותור

צורבאהר

אוםלייסון

סילוואןראס

אל-עמוד

א-טור

ואדי אל-ג'וז

אל-עיסאווייה

ח'לתא-נועמאן

בית חנינא

שועפאטשועפאט מ.פ.

ראס ח'מיס

אל-ג'ודיירה

א-שיח'סעד

שיח' ג'ראח

באב א-זאהרה

ערב אבו פרדהעיזבת א-טביב

מחטתתחסין מנסור

ואדי א-רשא

כפרקליל

אל-ג'ונידבית וזן

א-נאסארייה

זעתרה

עיןא-דיוכ

א-תחתא יריחו

א-זובידאת

מרג'אל-ר'זאל

דיר חג'לה

א-ת'ר'רה

אל-עקבה

ח' אל-מאלח

דהראל-מאלח

סלחב

ח' ירזה

עיזבתשופא

עיזבת אבו ח'מיס

עיזבת אל-ח'ילאל

אל-חפאסי

ח' א-טיאח

אל-מסקופה

באקהא-שרקייה

נזלת אבו נאר

עאבא

ברר'שה

קיקיס

ח' סורוג'

ואדי דעוק

אל-ג'רבא

חפירת עראבהתנין

דירניט'אם

ג'מאלא

דיר עמאר

בדיוואל-מוערג'את

עיןסאמיה

ג'בע

א-נביסמואל

ענאתא

ערבאל-ג'האלין

אל-ולג'ה

א-ת'ברהאל-בידא

תוקוע

ג'והדום

דארסלאח

ואדי אל-עראיס

אל-ח'ושנה

ג'ובת א-דיב

ראס אל-ג'ורה אל-בקאר

ח' מושריף(עד'אב)

ח' א-דיר

ח' אל-מנטרה

טארוסה

ח' ואדיחא-טבקה

סומרה

ערבאל-פוריג'את

ח' ביראל-עיד

ח' אל-פח'ית

ח' א-תבאן

ח' סארורה

ח' אל-מקעורה

ח' טווילא-שיח'

ח'וריסה

אל-מונטאר

אל-עלקהא-תחתא

דירראזח

ח' ביסם

ואדי א-שאג'ינה

כוריסה

דורא

רפאדה

ח' אל-חסכה

ח' דיר א-שמס

ח' שוויכה

הרובעהמוסלמי

הרובעהנוצרי

הרובעהארמני

א-טייבה

עקרבאג'פא א-נון

אבודיס

עין ביתאל-מאא

מ.פ.

אל-עזאזימה

ערבא-רמאדיןאל-ג'נובי

ואדי א-סאדה

אל-חילה

אל-כעאבנה(מאהלבדואי)

ראפאתמיח'מאס

פורוש בית דג'ן

ח' ג'בארה

ביראל-ג'יב נבאללא

זבובה

רומאנה

עאנין

סילתאל-חארית'יה אל-ג'לאמה

דירר'זאלה

משרועבית קאד

ביתקאד

ואדיבירקיןא-דבע

כפרדן

א-טרים

כפרקוד

יעבד

אום דאראל-ח'ולג'אן

אום טובא

טורהאל-ר'רבייה

אוםא-ריחאן

ברטעהא-שרקייה

ח' א-שיח'סעיד

ח' עבדאללהאל-יונס

עכאבה

נזלתעיסא

אימריחה

אל-מוטילה

תלפית

א-שוהדא

א-דמאיירה

מירכה

מיסלייה

ח' מסעוד

א-זבאבדה

אל-כופיר

סירענזה

סאנור

מיית'לון

אל-ג'ודיידה

סיריס

טובאס

תיאסיר

אל-פארעהמ.פ.

טמון

יאסיד

איג'ניסיניא

ניסףג'וביל

כרדלה

ג'בע

דירר'אסאנה

אל-פנדקומיה

אל-עסאעסה

סילתא-דהר

בורקה

א-נאקורה(נקורה)

אל-באד'אן

ח' תל אל-ר'אר

אל-עקרבאניה

שיחדה והמלאן

ביתחסן

עיןשיבלי

א-נזלהא-נזלהא-שרקיה

אל-וסטא

סידא

עילארכפרראעי

פחמהאל-ג'דידה אל-מנסורה

א-ראמה

ביזאריה

ראמין

בלעא

זיתא

דיראל-ר'וסון

שווייכה

איכתאבא

פרעון

כפא

ג'ניןמ.פ.

נור שמסמ.פ.

זינאבה

דירשרף

קוסיןבית איבא

זוואתא

עסכרמ.פ.

בלאטהמ.פ.

דיראל-חטב

סאלם

רוג'יב

עיראקתלבורין

גית

מאדמאבוריןעסירה

אל-קיבלייה

אמאתיןפרעתא

דיראסטיא

כיפלחארס

חארס

קירה

זיתאג'מאעין

ג'מאעין

עינבוס

חווארה

עוריף

ביתדג'ן

עוורתא

אודלה

ביתא

אוסרין

יאנון

מג'דל בניפאדל

אל-ג'יפתליק

מרג'נעג'ה

ביתליד

א-ראס

כפרסור

כור

כפרקדום

חג'הבקעת

אל-חיטבא

אל-פונדוק

כפרלאקיף

ג'יוסח' סיר

פלאמיה כפרג'מאל

כפרזיבאד כפר

עבוש

עזוןעסלה

א-נביאליאס ג'ינסאפוט

קראוותבני

חסאן

בידיא

מסחה

עזוןעתמה

בית אמיןסניריא

עיזבתאל-אשקר

אל-מודוורעיזבת

סלמאן

ראסעטיה

חבלה

כפרת'ולת'

ראסא-טירה

א-דבעה

דומא

פסאיל

ג'ואריש

קוסרא

קריותג'אלוד

תלפית

קבלאן

יתמא

מרדא

יאסוף

איסכאכא

א-סאווייה

א-לובןא-שרקייה

סינג'ל

עטארה

אוםספא

א-נביעאבודסאלח

כפרא-דיכ

ברוקין

סלפית

פרח'ה

קראוותבני זייד

כפרעין

דירא-סודאן עג'ול

ג'ילג'יליאעיבווין

עארורה

מזארעא-נובאני

ח' קיס

סרטה

א-זאוויה

ראפאת

דירבלוט

כפר מאלכ

אל-מזרעהא-שרקייה

א-טייבה

דירג'ריר

רמון

דירדובוואן

יברוד

דוראאל-קרע

ג'יפנא

ג'לזוןמ.פ. עין

יברוד

ביתין

סורדא

אבו קשאל-מזרעהאל-קיבלייה

אבושוח'יידים

בורהאם

ג'יביא

בורקה

א-לובןאל-ר'רבייה

דיר אבומשעל

דיר עמאר מ.פ.ביתיללו

שוקבא

קיביה

בודרוס

שבתין

ניעלין

אל-מידיה

ח'רבת'אבני חארת' ראס

כרכראל-ג'אניה

עיןקינייא

בילעין כפרניעמה

דיראיבזיע

עיןספאעריכ

עורביתא-תחתא

עורביתאל-פוקא

ביתסירא ח'רבתא

אל-מיסבאח

ביתליקיא א-טירה

ביתדוקו

ביתנובא

ביתענאן

קטנה

קוביבה

בידו

ח'ראאיבא-לחםאום

ביתאיג'זא

ביתסוריכ

ביתאיכסא

קלנדיהמ.פ.

כפרעקב

אל-אמעריביתוניאמ.פ

עקבתג'ברמ.פ.

עיןא-סולטאן

מ.פ.

עיןא-דיוכ

אל-פוקא

אל-עוביידייה

אל-חדאדייה

אוםאל-קסיס

א-שואוורה

אל-מעסרה

ח'לתאל-חדאד

מראח מעלאג'ורת א-שמעה

אל-חלקום

אל-ח'מג'את

ראסאל-ואד

זעתרהפח'ת אל-ג'ול

אל-ח'אס

ואדי אוםקלעה

ח'לת חמד

א-דוויר

קינאןא-נג'מה

בית תעמר

אל-פוריידיס

אל-עיקאב

רח'מהאל-עסאכירה

ח'לת עלי

ח'לת אל-קראניןח' אבונג'יים

ח'לתא-לוזה

הינדאזה

ואדירחאל

ח' א-נחלה

ואדיא-ניס

אוםסלמונה

ח' א-דיר

כיסאן

אל-מנייה

אל-מנשיה

מראחרבאח

ואדי מוחמד

אל-ערובמ.פ. שויוח'

אל-ערוב

שמאליאתאל-הווה

ביתעינון

סעירא-שויוח'

קפאןאל-ח'מיס

א-דווארה

ראסא-טויל

ערבא-רשאידה

א-רוואעין

עאידהמ.פ.

אל-עזהמ.פ.

ביתג'אלא

א-דוהיישהאל-ח'דרמ.פ.

בתיר

ואדיחוסאןפוכין

נחאלין

אל-ג'בעה

סאפא

ביתג'אלאאומר

סוריף

ח'אראס

נובא

חתא

קילא

ביתאולא

ביר מוסלםתרקומיא

איד'נא

סובא

אל-כום ביתמקדום

אל-מוורכ

ביתעווא

סיכהטואספוקיקיס

דיר אל-עסלח' אבו חאמדא-תחתא

דיראל-עסל

אל-פוקאבית א-רושא-תחתא

איסכייכ

ביתא-רוש

אל-פוקא

בית מירסים

אל-בוריג'

אבו סיחווילה

כורזה

א-סימיא

אבו אל-עורקאן

אבו אל-ר'וזלאן

אבואל-עסג'א

ראבוד

כרמהאל-עלקה

א-סורהאימריש

עבדהאל-עלקהאל-פוקא

ח'לת אל-עקד

ח'ורסא טראמה

ח' סלאמה ואדיעובייד אל-היג'רה

תפוח

קלקסזיף

אל-פוואר מ.פ.חדב אל-פוואר

ח'לתערבי

א-סמוע

ח' מעיןא-תוואני

אוםלספא

א-רפאעיהח'לת

אל-מיה

איעזיזקינאןג'אבר

ח'לתסאלח

קורנתא-ראס

ביאראל-ערוס אל-בוויב

א-זוויידין

אל-פקיר

א-נג'אדה

ח'שםאל-כרם

אל-בווארהאל-עודאיסה

בנינעים

דאחיתא-ראם

אל-בריד

ביתחנינא

אל-בלד

קלנדיה

שכונתחלאיילה

חיזמה

א-זעיים

אל-עיזרייה

א-סוואחרהא-שרקייה

ג'בלאל-מוכבר

ביתשרפאתצפאפא

א-דוחה

ארטאס

ביתסאחור

אוםעסלה

חרמלה

אל-ערקה

אל-עטארה

אל-מור'ייר

אל-האשמיה

אל-יאמון

אוםא-תות

ביראל-באשא

תיעניכ

ג'לבון

ג'לקמוס

דיראבו דעיף

ראבא

זבדה

דאחייתסבאח

אל-חי'ר

דהראל-עבד

עג'ה

עראבה

עראנה

ערבא-סויטאת

ערבונה

פחמה

פקועה

בית לחם

רמאללה

טול-כרם

יטא

שכם

קלקיליה

חברון

ג'נין

אל-בירה

א-ד'אהרייה

תקוע

הר גילה

נווהדניאל

ראשצורים

אדורה

אלעזר

אספר

תלם

סוסיא

ליבנה (שני)

טנא

אשכולות

ריחן

אבניחפץ

רותם

נירן

יצהר

אדם(גבע בנימין)

מבוא-חורון

איתמר

קדרקדרהישנה

אלמוג

קליה

ביתהערבה

ורד יריחו

מצפהיריחו

נעמי

ייט"ב

נתיבהגדוד

תומר

פצאל

גיתית

מכורה

חמרה

רועי חמדת

משכיות

מבוא דותןחרמש

נח"לגבעות

נוקדים

נגוהות

משואה

מועצהאזוריתבקעתהירדן

מצדות יהודה

מעלהשומרון

מעלהעמוס

מעלהמכמש

מעלהאפרים

מעון

מחולה

מגדלים

מגדלעוז

כרמל

כרמי צור

כפרתפוח

כפרעציון

כפראדומים

כוכביעקב

כוכבהשחר

הר אדר

יפית

טלמון

חלמיש

חיננית

ביתחגי

דולב

גלגל

בת עין

הר ברכה

שבישומרון

בקעות

יקיר

גבעוןהחדשה

הרשמואל

ביתחורון

רימונים

בית אל

כפרהאורנים(מנורה)

חשמונאיםמתתיהו

ניל"י נעלה

נחליאל

עטרת

עופרים

ביתאריה

עליזהב

מעלהלבונה

אלון שבות

אלוןמורה

ברקן

קריית נטפים רבבה

נופים

עמנואל

עץ אפרים

אלקנה

שעריתקווה

שמעה

שילה

שדמותמחולה

קרייתארבע

פסגות

פניחבר

פדואל

עתניאל

עפרה

עלמון

עלי

ענב

צופין

סלעית

מצפהשלם

אבנת

אריאל

ביתרעילית

גבעתזאב

מעלהאדומים

קדומים

קרני שומרון

אורנית

מודיעיןעילית

אלפימנשה

אפרת

א.ת.

ברקן

א.ת. שחק

א.ת.

מיתרים

א.ת.אלפי מנשה

א.ת.

בנימין

א.ת. גושעציון

א.ת. מישור

אדומים

א.ת.קרני שומרון

עמנואל

א.ת.- שומרוןבראון

א.ת.קרית ארבע

א.ת.

אריאלמערב

אל-ג'וואיא

אוםאל-ח'יר

ח' א-טובא

ח' סוסיאח' א-רח'ים

ח' א-רפאת

ח' אל-חלאווה

ח' א-דוקייקה

ח' אמנייזל

ח' ואדיאג'חיש

ח' ואדיאל-עמאייר

ח' ח'לתא-דבע

ח' אל-מרכז

ח' ג'ורתאל-ג'מל

ח'ושםא-דרג'

ח' אל-מופקרה

ח' אוםאל-ח'וס

גל

מצפהלכיש

חוותמעון

אביגיל

בית הכנסתהעתיקסוסיא

סוסיאצפון מערב

הר חמד

נוף נשר

עשהאל

מצפהאשתמוע

חוות מור

סאנסאנה

גבעת אסף

מצפהיאיר

טל מנשה

מעוז צבי

גבעת

סלעית

כרמידורון

ההר

החווה שלסקאלי

חוותגלעד

ברכה א

רמתגלעד

אלונישילה

חוותיאיר

אלמתן

סנה יעקב

אחוזתשלהבת להבת

יצהר

גבעה 725מצפהיצהר

הנקודהגבעה 851 גבעה 836

גבעותעולם

גבעה 782

גבעה 777

מעלהישראל

ברוכין

מגן דן

תפוחמערב

נופינחמיה

רחלים

פלגי מים

נוף הרים

היובל

הקרון

גבעתהראל

הרואה

אש קודש

אחיה

שבות רחלקידה

חוותיישוב

עלי עין

עדי עדהדעת

משפטיארץ

מכינהמעלהאפרים

אלישעמכינהקד"צ

מצפהכרמים

אהבתחיים

מעלהשלמה

עפרהמזרחצפון

עמונה

ג'בלע'רטיס

בית אלמזרח

חרשה

חורשירון

נריהזית רענן

חוותעומר

מבואותיריחו

מצפהרועי

מגרון

כוכביעקבמערב

כוכביעקבמזרח

מצפה דני

נווה ארז

מעלהחגית

בני אדם

חרותי

מרוםאיילון

נ.ג. 468

תחנתמשטרה

E-1

מצפה יריחוצפון מזרח מול נבו

דניאלנווהצפון

גבעתהדגן

גבעתהתמר

דרךמשואותהאבות

יצחקהישנה

בת עיןמערב

בת עיןמזרח

גבעתהחי"ש

שדה בר

מעלהתקוע ב-גרחבעם

תקוע ד

איביצור שלםהנחל

פני קדם

מצפהגבעתאביחי

החרסינה

גבעתהאבות

א-טייבה/שער אפריים

אל-כפריאת/ג'בארה

ביתוניא/מחנה עופר

קלנדיה

רנתיס/עופרים

ניעלין

מכבים/בית סירא

/D.C.O קלקיליהאייל

כפרקאסם

ג'לג'וליה/הפירות

עין גדי

א-נועמאן

א-שיח'סעד

שועפאט/ראסח'מיס

הזיתים,אבוראס

סביטאן

מחנההפליטיםשועפאט

חיזמה

א-זעיים

מלוןקליף

א-סוואחרהא-שרקייה

מיתר

בית יתיר/אל-אסיפר

שני

300

תרקומיה

ברטעה/ריחן

טורהד'הר אל-מאלח/

סאלם

ג'למה

בית שאן-ברדלא/בקעה

ואדיפוכין

אל-ג'בעה

שרף/דירהחדשאיבא

אל-ולג'ה

המנהרות

גבעת זאב/אל-ג'יב

בידו/בית איכסא

ברוקין

יצהר

שומרוןשבי(סבסטיה)

עקרבא/מג'דלפאדלבני

א-טור

תפוח/זעתרה

עוורתא

מעלהאפרים

חווארה

ביתפוריכ

עטארה

א-טייבה/רימונים

עורביתאל-פוקא

ביתסירא

ג'בע/א-ראם

DCOאלבית

א-נביסאלח

צופין

הכניסהלקלקיליה

עזוןעתמה

דירבלוט

ייט"ב/אל-מערג'את

יריחומזרח

ענבתא / עינב

איד'נא

חלחול-סעיר

ביתאומר

אל-ערוב

גשרחלחול-חברון

אל-פוואר

ביתעווא

קפין/יעבדיעבד/מבוא דותן

קונטיינר

תיאסיר/הבקעה

אל-חמרא

נשאש

תקוע/אפרת

ג'אלהביתDCO

אפרת/ואדי רחאל

גושעציון

עופר כלאעופר

באקה אל-ר'רבייה/נזלת עיסא

ג'בע (מאהל בדואי)

ח' ר'ווין אל-פוקא

מנתיקת שיעב אל-בטן

ח' א-ספאיי אל-פוקא

טורהא-שרקייה

אל-חוג'ילה

ארגמן

שקד

מר'איר אל-עביד

ח' אל-חלאווה

ח' ג'ינבה

ח' ביראל-ר'וואנמה

ח' א-ספאיי א-תחתא

גבעתהמטוס

א.ת. עטרות

מעלותדפנה

עיר דוד

הרובע היהודי

פסגת זאב

הגבעהרמתהצרפתית

אשכול

גבעת המבתר

הרהצופים

תלפיותמזרח

גילה

הרחומה

רמתשלמה

רמותאלון

נווהיעקב

ן

וכ

ית

ה

םי

ה

חל

מה

ם

י

איל

אום אל-פחם

אשדוד

באקהאל-ר'רביה

בית זית

רמתרחל

בית שאן

בית שמש

עין גדי

חדרה

א-טייבה

טירה

כוכביאיר

כפר סבא

כפר קאסם

לוד

מבשרת ציון

מודיעין

מכבים-רעות

מתן

נירית

ג'לג'וליה

ניראליהו

נתניה

פתח תקוה

צור יגאל

צורנתן

צוריצחק

קרית גת

ראש העין

ראשוןלציון

רם-און

רמלה

רמתהשרון

רעננה

שילתלפיד

תל אביב-יפו

כפר רות

בית

הגדה המערביתההתנחלויות ומכשול ההפרדהיוני 2011

מכשול בנוי

מכשול מאושר

מכשול כפוף לאישור נוסף בעתיד

מכשול שבוטל

מכשול בבניה

הקו הירוק

כביש

גבול השטח המוניציפלי של ירושלים

שטח בנוי (התנחלות)

שטח בנוי (יישוב פלסטיני)

E-1 תכנית

בסיס צבאי

שטח מוניציפאלי (התנחלות)

תחום שיפוט של מועצה אזורית (התנחלות)

שטח ההפקר

A שטחקיצורים

מ.פ. - מחנה פליטיםח' - ח'ירבה (כפר קטן)

א.ת. - אזור תעשיה

B שטח

C שטח

מחסום אחרון לפני הכניסה לישראל

מחסום פנימי, מאויש בקביעות

מחסום פנימי, מאויש לסירוגיןשער חקלאי במכשול ההפרדה

כניסה למנהרה או לכביש משוקע

&&:

&&E

&&E

The roads and Israeli cities polygons data (c) OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

U

G

0 ק"מ2010

N

בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים

רח' התעשייה 8 (קומה רביעית), תלפיות, ירושלים9 1 5 3 1 ם י ל ש ו ר י ,5 3 1 3 2 . ד . ת

0 2 - 6 7 4 9 1 1 1 : ס ק פ ,0 2 - 6 7 3 5 5 9 9 : ן ו פ ל טE-mail: [email protected] http://www.btselem.org

אלון

Rev. 01