of 70 /70
1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Era dunia pendidikan mutakhir ini menyaksikan penguasaan sebahagian pembelajaran menggunakan multimedia. Perubahan arus perdana memandu kita ke arah pembelajaran yang lebih kreatif dan afektif. Kemajuan teknologi pintar pada masa ini memberi kelebihan yang banyak kepada semua pihak yang menggunakannya. Sejarah pembelajaran menggunakan multimedia sudah lama dipraktikkan mengikut peredaran masa. Dari penggunaan Alat Pandang Dengar (APD) yang terhad penggunaannya sehingga ke tahap yang lebih canggih seperti teknologi terkini telah merubah lanskap pendidikan dunia secara amnya dan Malaysia khususnya. Di Malaysia, sejak tahun 1995 pengajaran dan pembelajaran multimedia telah meletakkan kedudukannya antara yang paling berkesan dari pengajaran konvensional. Sejak tahun 1997 kerajaan Malaysia telah melancarkan Sekolah Bestari (Smart School Malaysia, 1997) selaras dengan idea Koridor Raya Multimedia (MSC). Dalam era konsep digital ini, pengajaran dan pembelajaran boleh menggunakan kaedah perbincangan, penyelidikan, rujukan jurnal dan tesis pelajar di Universiti. Menurut Wan Zahid, 1996, Penggunaan komputer dalam pendidikan adalah merupakan langkah awal ke arah mewujudkan masyarakat berteknologi selaras dengan hasrat Wawasan 2020. Institusi pendidikan sebagai wadah terpenting bagi mencapai matlamat tersebut. Potensi dan kecanggihan teknologi perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Untuk mancapai matlamat pendidikan di Malaysia, satu anjakan paradigma diperlukan dalam cara pemikiran dan penggunaan teknologi. Usaha perlu dibuat dan penglibatan secara menyeluruh perlu dilakukan sehingga kita mampu 1

Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Embed Size (px)

Text of Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Page 1: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

1.0 PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Era dunia pendidikan mutakhir ini menyaksikan penguasaan sebahagian pembelajaran

menggunakan multimedia. Perubahan arus perdana memandu kita ke arah pembelajaran yang

lebih kreatif dan afektif. Kemajuan teknologi pintar pada masa ini memberi kelebihan yang

banyak kepada semua pihak yang menggunakannya.

Sejarah pembelajaran menggunakan multimedia sudah lama dipraktikkan mengikut

peredaran masa. Dari penggunaan Alat Pandang Dengar (APD) yang terhad penggunaannya

sehingga ke tahap yang lebih canggih seperti teknologi terkini telah merubah lanskap

pendidikan dunia secara amnya dan Malaysia khususnya. Di Malaysia, sejak tahun 1995

pengajaran dan pembelajaran multimedia telah meletakkan kedudukannya antara yang paling

berkesan dari pengajaran konvensional.

Sejak tahun 1997 kerajaan Malaysia telah melancarkan Sekolah Bestari (Smart School

Malaysia, 1997) selaras dengan idea Koridor Raya Multimedia (MSC). Dalam era konsep

digital ini, pengajaran dan pembelajaran boleh menggunakan kaedah perbincangan,

penyelidikan, rujukan jurnal dan tesis pelajar di Universiti.

Menurut Wan Zahid, 1996, Penggunaan komputer dalam pendidikan adalah

merupakan langkah awal ke arah mewujudkan masyarakat berteknologi selaras dengan hasrat

Wawasan 2020. Institusi pendidikan sebagai wadah terpenting bagi mencapai matlamat

tersebut. Potensi dan kecanggihan teknologi perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Untuk mancapai

matlamat pendidikan di Malaysia, satu anjakan paradigma diperlukan dalam cara pemikiran

dan penggunaan teknologi. Usaha perlu dibuat dan penglibatan secara menyeluruh perlu

dilakukan sehingga kita mampu mereka dan menghasilkan sesuatu mengikut acuan pemikiran

1

Page 2: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

kita sendiri, tanpa bersandar dan berharap kepada orang lain. Selagi kita bertaraf ‘pengguna’,

selagi itulah kita tidak mampu merubah apa-apa.

Sejak dari perkembangan itu, salah satu instrument yang banyak digunakan dalam

aktiviti pengajaran dan pembelajaran ialah aplikasi tayangan video. Sumber untuk

mendapatkan bahan yang berkaitan banyak boleh diperolehi antaranya ialah Youtube dan

sebagainya. Cara ini lebih mudah dari menyediakan bahan yang mungkin mengambil masa

yang lama.

1.1 Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu.

Pada pengajaran dan pembelajaran yang lalu, semasa pengkaji sedang melakukan pemerhatian

terhadap murid-murid dalam aktiviti mewarna gambar buah-buahan iaitu salah satu aktiviti

dalam bidang menggambar yang bertemakan alam semulajadi, pengkaji terkejut apabila ramai

antara mereka tidak tahu cara mewarna dengan betul. Dalam pemerhatian pengkaji, mereka

tidak tahu teknik mewarna yang betul menyebabkan produk akhir lukisan mereka nampak

tidak menarik dan sukar untuk diberikan penilaian berdasarkan apresiasi seni.

Alat dan media yang digunakan memang sesuai tetapi unsur-unsur seni tidak

ditekankan dengan betul. Ada di antara mereka yang tidak tahu warna sebenar buah-buahan

contohnya buah tembikai di warnakan dengan warna biru. Kemungkinan sebab terjadinya

adalah kerana tidak tahu mewarna sekaligus mereka tidak ambil peduli tentang warna sebenar

asalkan produk mereka siap. Kebanyakan mereka memang tahu warna sebenar buhan-buahan

yang dilukis tetapi teknik yang salah dari aspek pencahayaan dan kekemasan menyebabkan

produk mereka kurang kemas. Contoh yang saya lihat ialah keseluruhan bentuk lakaran buah-

buahan tidak diwarnakan sepenuhnya dan garisan lakaran masih kelihatan.

Oleh sebab pengkaji juga kurang mahir mewarna dalam aktiviti menggambar, kaedah

pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan selalu ialah kaedah model. Kaedah model

2

Page 3: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

ialah memaparkan produk yang sudah siap dan murid melakukan peniruan terhadap produk

tersebut atau menjadikannya hanya sebagai sumber ilham untuk menghasilkan karya selain

model tersebut. Inilah salah satu faktor kelemahan yang terdapat di dalam pengajaran dan

pembelajaran yang dilaksanakan. Pengkaji tidak menekankan aspek mewarna yang betul

kerana menganggap mereka boleh mewarna dengan baik dan tidak perlu memberikan tunjuk

ajar secara berterusan. Namun apa yang berlaku adalah disebaliknya.

Sebelum ini pengkaji tidak pernah mengajar mata pelajaran ini sekaligus tidak

mempunyai pengalaman yang cukup untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran

dengan baik. Selepas beberapa kali melaksanakan pengajaran dan pembelajaran saya terfikir

untuk menggunakan kaedah lain selain kaedah model yang selalu saya gunakan. Kelemahan

pengkaji dalam pengajaran subjek ini ialah kurang mahir dalam bidang lukisan menyebabkan

aktiviti pengajaran dan pembelajaran tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Pengkaji perlu

mencari bahan yang sesuai digunakan supaya murid boleh melihat sendiri pengalaman dalam

teknik mewarna sekaligus meningkatkan kemahiran mereka dalam aktiviti tersebut.

Selain penilaian melalui pemerhatian, pengkaji melakukan temubual ke atas murid-

murid adakah mereka diajar tentang penggunaan dan teknik mewarna sebelum ini. Rata-rata

mereka menjawab mereka tidak pernah diajar tentang warna dan teknik mewarna dengan

betul. Oleh sebab tidak pernah diajar mereka hanya melakukan aktiviti mewarna mengikut

keselesaan tanpa merujuk unsur-unsur seni. Tindakan pertama yang diambil ialah berjumpa

dengan guru yang telah mengajar mereka sebelum ini dan bertanya mengapa murid-murid

menghadapi masalah tersebut. Guru tersebut hanya menjawab dia bukan guru opsyen mata

pelajaran Dunia Seni Visual dan tidak pernah meneliti Standard Kurikulum yang ada. Dia

berterus terang hanya mengajar dengan cara memberikan kertas dan pensel warna dan

mengarahkan murid membuat lukisan bebas. Inilah punca sebenar mengapa murid-murid

tersebut tidak mahir mewarna.

3

Page 4: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Faktor persekitaran juga memainkan peranan penting tentang masalah tersebut.

Pengkaji menyedari ramai di antara murid-murid yang tidak mampu membeli alat dan bahan

untuk melukis. Hal ini mempengaruhi kemahiran mereka kerana mereka dibekalkan alat dan

bahan melukis oleh pihak panitia di sekolah dan perlu mengembalikan alat dan bahan tersebut

selepas selesai aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Di rumah mereka tidak

memiliki alat dan bahan untuk melukis menyebabkan mereka tidak dapat melakukan latih tubi

mewarna. Kesannya ialah mereka tidak mahir mewarna dan hasil produk yang kurang

memuaskan.

Bahan bantu mengajar seperti sudut Dunia Seni Visual juga tidak ada di dalam kelas.

Sudut ini secara lahiriahnya mampu membantu meningkatkan kefahaman murid, sebagai

pengukuhan, dan sebagai pengajaran konstruktivisme secara tidak langsung. Bilik Dunia Seni

Visual memang tidak wujud di sekolah kerana prasarana yang terhad sekaligus menyebabkan

murid belajar bukan dalam suasana persekitaran yang sebenar di dalam bilik dengan peralatan

dan bahan yang lengkap. Namun ini bukan suatu alasan yang menyebabkan murid tidak mahir

mewarna. Jika guru kreatif menggunakan teknik dan kaedah yang sesuai ianya mampu

melahirkan murid-murid yang berkemahiran tinggi walaupun hanya mengajar di bawah

pokok.

Selepas mengesan masalah sebenar saya melakukan beberapa catatan untuk mengatasi

masalah ini. Sebelum ini pengkaji telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan

kaedah model untuk aktiviti menggambar dan demonstrasi untuk aktiviti mewarna dalam

bidang menggambar. Pengkaji berpendapat lemahnya kemahiran mewarna dalam kalangan

murid adalah disebabkan mereka tidak pernah melihat atau ditunjuk ajar teknik dengan

penggunaan warna yang betul. Jika pengkaji tidak menggunakan kaedah atau teknik

pengajaran yang betul kemungkinan mereka tidak mampu untuk meningkatkan kemahiran

4

Page 5: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

mewarna. Selain itu, keputusan atau penilaian murid akan terus merosot sekaligus

menjejaskan prestasi sekolah.

5

Page 6: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

2.0 FOKUS KAJIAN

2.1 Isu Kajian

Kajian ini akan dijalankan ke atas murid-murid Tahun 2 Cemerlang di Sekolah Kebangsaan

Karamatoi. Walaupun pengkaji mengesan pelbagai masalah murid menghasilkan lukisan

dalam bidang menggambar, pengkaji hanya akan fokuskan kajian ini kepada masalah

kemahiran mewarna. Murid-murid pengkaji mempunyai masalah yang serius dalam

kemahiran mewarna. Mereka hanya mampu mewarna secara ala kadar tanpa mementingkan

unsur-unsur seni. Walaupun mereka meniru karya sedia ada namun produk akhir mereka tetap

tidak menarik dan tidak mempunyai unsur-unsur seni.

Antara kesilapan yang sering mereka lakukan ialah:

a) Teknik mewarna yang tidak betul (tidak menekankan unsur pencahayaan)

b) Masih terdapat ruang dalam rupa dan bentuk yang tidak diwarnakan.

c) Lakaran grafit masih kelihatan dengan jelas

Dengan membantu murid meningkatkan kemahiran mewarna, pengkaji yakin murid akan

menghasilkan produk yang bermutu dan mempunyai unsur-unsur seni. Hal ini seterusnya

akan meningkatkan prestasi mereka di dalam ujian dan peperiksaan yang diduduki.

2.2 Tinjauan Literatur

Apabila mengingat kembali mengenai masalah kemahiran mewarna yang dihadapi oleh

murid-murid, saya terfikir apakah cara yang boleh membantu meningkatkan kemahiran

mereka. Apakah kaedah pengajaran yang sesuai dan perlu digunakan untuk merangsang

keberkesanan pembelajaran agar kemahiran mewarna dapat dikembangkan dalam kalangan

murid. Oleh itu saya telah melakukan tinjauan melalui pembacaan melalui pelbagai sumber.

6

Page 7: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Penggunaan video di dalam pengajaran sudah lama dipraktikkan di dalam dunia

pendidikan. Ianya sebagai bahan bantu mengajar yang mampu merangsang murid-murid yang

mempunyai pelbagai gaya pembelajaran untuk belajar secara aktif. Salah satu bahan yang

akan saya gunakan adalah untuk mengkaji sejauhmana keberkesanannya atau tidak mampu

meningkatkan kemahiran mewarna ialah tanyangan video cara mewarna.

Menurut Mohamad Amin Embi (2010), video boleh menjadi satu alat pendidikan dan

motivasi yang amat berpengaruh. Namun, sebahagian besar kekuatannya bukan terletak pada

video itu sendiri tetapi pada cara video itu digunakan. Video itu sendiri bukanlah satu sasaran

atau kesudahan tetapi merupakan satu cara ke arah mencapai objektif dan matlamat

pembelajaran.

Keberkesanan penggunaan video dalam proses pengajaran dan pembelajaran telah

terbukti berdasarkan beberapa kajian lepas yang telah pengkaji perolehi sama ada dalam

negara mahupun luar negara. Beberapa pengkaji telah menyatakan bahawa penggunaan video

dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkesan kerana mampu menarik tumpuan pelajar

dalam pembelajaran dan merangsang pemikiran pelajar untuk berfikir secara kritikal.

Berdasarkan hasil kajian David Reiss (2007) dalam “Video – based Multimedia

Design,” beliau menyatakan bahawa pembinaan bahan media pengajaran mampu mengawal

tumpuan dan perhatian pembelajaran pelajar. Hal ini diperkukuhkan lagi dengan penggunaan

fungsi main semula atau ‘playback function’ bagi video dan audio yang mampu merangsang

bahagian emosi otak. Akibatnya, pengguna menjadi lebih sensitif dan terlibat dalam media

yang digunakan walaupun tidak secara logikal.

Justeru itu, Mohamad Johdi dan Ariegusrini (2009) dalam kajian mereka iaitu

“Transformasi Pengajaran Sejarah Berasaskan Multimedia,’” berpendapat bahawa

penggunaan video mampu membantu guru dalam meningkatkan mutu pengajarannya di

samping dapat menjadikan pengajaran lebih menarik. Video boleh menimbulkan minat dan

7

Page 8: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

seterusnya menggerakkan keinginan pelajar untuk memahami sesuatu pengajaran dengan

lebih terperinci. Selain itu, video juga dapat menghilangkan rasa bosan pelajar untuk terus

belajar yang dahulunya hanya menggunakan buku teks.

Dalam kajian ini, pengkaji akan cuba mempraktikkan pengajaran menggunakan video

untuk kemahiran mewarna lukisan dalam bidang menggambar sama ada ia mampu atau tidak

dapat mengembangkan kemahiran mereka. Faktor persekitaran dengan kekurangan peralatan

ICT di kalangan murid-murid mungkin menjadi cabaran yang besar untuk mencapai objektif

kajian atau sebaliknya.

8

Page 9: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

3.0 OBJEKTIF DAN PERSOALAN KAJIAN

3.1 Objektif Kajian

Kajian ini dijalankan untuk melihat sejauhmana penggunaan video dapat mengembangkan

kemahiran mewarna dengan menekankan unsur-unsur seni murid Tahun 2 Cemerlang di

Sekolah Kebangsaan Karamatoi Keningau, Sabah. Selepas kajian ini dijalankan, murid-murid

akan dapat mencapai objektif-objektif berikut:

i. Mengenalpasti penggunaan video dapat membantu mengembangkan kemahiran

mewarna dalam bidang menggambar.

ii. Mengenalpasti sejauhmana kemahiran mewarna dalam bidang menggambar

meningkat dalam kalangan murid-murid.

3.2 Persoalan Kajian

Kajian ini dijalankan adalah berdasarkan soalan-soalan kajian bagi melihat sejauh mana

perkembangan kemahiran mewarna dalam bidang menggambar dapat dilihat dengan aplikasi

tayangan video seperti di bawah:

i. Adakah penggunaan tayangan video berkesan mengembangkan kemahiran mewarna

murid dalam bidang menggambar?

ii. Adakah kemahiran murid dalam aktiviti mewarna dalam bidang menggambar berlaku

peningkatan?

9

Page 10: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

4.0 KUMPULAN SASARAN

Sampel kajian

Kajian ini dilakukan di Sekolah Kebangsaan Karamatoi Keningau. Sampel terdiri daripada 23

orang murid Tahun 2 Cemerlang. Semua murid mengikuti mata pelajaran Dunia Seni Visual

berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang disediakan oleh Pusat

Perkembangan Kurikulum (PPK), Kementerian Pelajaran Malaysia.

Umur dan jantina

Kajian ini dilaksanakan terhadap 23 orang murid Tahun 2 Cemerlang yang terdiri daripada 12

orang lelaki dan 11 orang perempuan dalam lingkungan umur 8 tahun.

Jantina Frenkuensi Peratus

Lelaki 12 52

perempuan 11 48

Jumlah 23 100%

Jadual 4.0 Bilangan responden

Aras kognitif

Murid-murid Tahun 2 Cemerlang mempunyai pelbagai tahap kecerdasan iaitu tahap

menguasai dan tidak menguasai kemahiran 3M. Pengkaji telah melakukan tinjauan tahap

penguasaan murid-murid tersebut dalam program LINUS melalui pelaporan Saringan Dua

Tahun 2013. Pelaporan menyatakan seramai 10 orang murid menguasai konstruk 1 hingga

konstruk 12. Murid-murid yang tidak menguasai konstruk 3 hingga 12 ialah seramai 3 orang

dan 8 orang tidak menguasai konstruk 1 dan konstruk 2. Dari laporan tersebut pengkaji

mendapati bahawa 13 orang murid-murid dikategorikan sebagai lemah dalam pembelajaran.

Ciri – ciri unik

10

Page 11: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Ciri-ciri istimewa kelas ini ialah murid mempunyai jawatan seperti pengawas sekolah dan

pengawas pusat sumber di sekolah tersebut. Walau bagaimanapun, masalah yang dikenal pasti

ialah murid tidak tahu asas mewarna serta tidak menunjukkan kemahiran yang diperlukan.

Berdasarkan masalah tersebut, maka responden dipilih sebagai sampel bertujuan bagi kajian

melalui sampel bertujuan.

5.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN

11

Page 12: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

5.1 Perancangan Tindakan

Tinjauan masalah

12

Pembelajaran tradisional dalam mata pelajaran Dunia Seni Visual

Lembaran kerja

Kenal pasti masalah

Pemerhatian Temubual Ujian pra

INTERVENSI (RAWATAN)

Sesi pengajaran dan pembelajaran menggunakan bahan rangsangan video (4 sesi P&P selama 4 minggu)

Ujian pascaPemerhatian

Analisis

Peningkatan terhadap kemahiran dan pencapaian murid

Page 13: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil dalam menjalankan kajian ini,

tinjauan terhadap masalah yang dikenal pasti akan dibuat bertujuan untuk memahami dengan

lebih mendalam masalah tersebut. Tinjauan dilakukan dengan mengutip data seperti berikut.

Pemerhatian teknik dan cara murid-murid mewarna di dalam aktiviti

pengajaran dan pembelajaran yang lepas. (berdasarkan penulisan refleksi)

Temubual dengan murid-murid secara berkumpulan dan guru-guru untuk

megetahui punca sebenar pengajaran dan pembelajaran tidak berkesan.

Ujian pra mewarna gambar buah-buahan tempatan bagi menganalisis

kekuatan dan kelemahan tersebut (teknik mewarna dari aspek pencahayaan

serta kekemasan dan penggunaan warna yang sesuai).

Ujian pasca dilaksanakan selepas kemahiran selesai diintervensikan samada

ianya berjaya atau sebaliknya. Tindakan susulan akan diambil dan

dilaksanakan

5.2 Reka bentuk kajian

Reka bentuk kajian yang dijalankan ialah menggunakan model Kemmis & Mac

Taggard / Glung KT (Kemmis & Mac Taggard, 1988). Sebelum melaksnakan kajian refleksi

hendaklah dibuat terlebih dahulu.

1. Merancang (plan).

2. Bertindak (action).

3. Memerhati (obsrve).

4. Mereflek (reflect).

5.3 Perancangan Pelaksanaan Tindakan

13

Page 14: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Jadual 5.3 Perancangan dan Jadual Pelaksanaan Kajian

Bil Aktiviti Tindakan

01 Tinjauan masalah dan mengumpul maklumat melalui pemerhatian dan temubual (data awal)

Minggu pertama

02 Merancang tindakan (intervensi) Minggu pertama

03 Melaksanakan pengajaran tradisional Minggu kedua

04 Melaksanakan ujian pra Minggu ketiga

05 Melaksanakan intervensi menggunakan bahan rangsangan video

Minggu keempat-ketujuh

06 Melaksanakan ujian pasca Minggu kelapan

07 Mengumpul data

08 Menganalisis data

09 Menginterpretasikan data

10 Membuat perbincangan hasil dapatan data

11 Membuat refleksi hasil keseluruhan kajian

12 Memperbaiki laporan penuh

13Melengkapkan keseluruhan laporan kajian

5.4 Instrumen Kajian

14

Page 15: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Jadual 5.4 Instrumen kajian

Instrumen Penerangan

Ujian Pra Ujian dibina mengikut tajuk yang telah dipelajari. Ianya bertujuan

mendapatkan data awal kajian sebelum kaedah rawatan

dijalankan. Ujian ini dijalankan sebelum rawatan.

Ujian Pasca Soalan yang sama seperti ujian pra digunakan bertujuan untuk

menilai peningkatan pencapaian murid selepas penggunaan bahan

rangsangan dijalankan seterusnya analisis dilakukan untuk melihat

perubahan dan peningkatan tahap kemahiran murid sebelum dan

selepas rawatan.

Pemerhatian tidak

berstruktur

Pemerhatian tidak berstruktur dilaksanakan sebelum rawatan bagi

tujuan mengenalpasti masalah. Pemerhatian dicatatkan secara

bebas namun mengikut protocol. Catatan dibahagikan kepada dua

lajur iaitu lajur kiri ialah deskriptif dan lajur kanan ialah reflektif.

Temubual tidak

berstruktur secara

berkumpulan dan

individu

Temubual tidak berstruktur dijalankan secara berkumpulan ke atas

murid-murid dan secara individu ke atas guru. Soalan-soalan

sudah dirancang untuk memandu pengkaji mendapatkan

maklumat-maklumat yang diinginkan dan berfokus. Rekod

dicatatkan secara berfokus.

6.0 PERANCANGAN PENGUMPULAN DATA

15

Page 16: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Jadual 6.1 Perancangan Pengumpulan Data

Langkah dan Tarikh

Cara Penilaian Kumpulan Sasaran

Masalah Yang Dikenalpasti

Langkah 1Februari

Membuat pemerhatian

Murid Tahun 2 Cemerlang

- Murid tidak tahu dan mahir mewarna

- Tidak menekankan aspek pencahayaan

- Lakaran grafit masih kelihatan pada lakaran

Langkah 2Februari

Melaksanakan temubual

Murid Tahun 2 Cemerlang dan guru

- Majoriti murid tidak pernah diajar dan belajar cara mewarna dengan betul.

- Guru tidak tahu mengajar kerana bukan guru opsyen serta tidak pernah mendapat pendedahan tentang mata pelajaran Dunia SeniVisual.

Langkah 3Februari

Ujian pra Tahun 2 Cemerlang

- 23 orang murid diberi ujian pra dan mereka mendapat skor markah yang rendah da nada yang gagal.

Langkah 4Mac

Intervensi (tayangan video sebagai kaedah pengajaran) – 4 sesi P&P

Tahun 2 Cemerlang

- Murid diajar menggunakan tayangan video sebagai bahan pengajaran untuk mendedahkan cara dan meningkatkan kemahiran mewarna. (4 sesi P&P)

Langkah 5Mac

Ujian pasca Tahun 2 cemerlang

- Menjalankan ujian pasca menggunakan soalan yang sama seperti ujian pra untuk mendapatkan data selepas rawatan.

6.1 Ujian Pra

16

Page 17: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Ujian pra adalah ujian yang digunakan untuk mendapatkan markah murid sebelum intervensi

dijalankan dan digunakan untuk melihat perbezaan selepas setiap intervensi yang dijalankan.

Tajuk akan diberikan dan murid yang terlibat ialah seramai 23 orang. Masa yang

diperuntukkan ialah selama 60 minit setiap sesi intervensi dan bahan serta peralatan akan

disediakan seperti kertas katrij dan warna pensel (media kering). Hasil karya akan dinilai

berdasarkan rubrik yang diguna pakai dan skema pemarkahan berdasarkan pekeliling

Kementerian Pelajaran Malaysia.

6.2 Ujian Pasca

Ujian pasca adalah ujian akhir kemahiran yang digunakan untuk menilai tahap pencapaian

sebenar. Ujian ini digunakan untuk menilai prestasi selepas tindakan dijalankan kepada

murid-murid. Analisis akan dilakukan bagi mendapatkan prestasi keseluruhan sama ada

berlaku perkembangan atau sebaliknya. Tindakan selanjutnya akan di ambil bagi

memperbaiki kelemahan pengajaran dan pembelajaran.

6.3 Perancangan menganalisis data

sebelum tindakan dijalankan, analisis data merujuk kepada dapatan yang diperolehi

sebelum tindakan pengajaran dijalankan.Terdapat 4 jenis analisis yang akan dibincangkan

meliputi instrumen:

a)         Analisis melalui pemerhatian (kualitatif)

b)         Analisis melalui temubual awal (kualitatif)

c)         Data melalui praujian (kuantitatif)

d) Data melalui ujian pasca (kuantitatif)

Selepas tindakan dijalankan, analisis data merujuk kepada dapatan yang diperolehi

selepas tindakan pengajaran dan pembelajaran. Analisis data yang akan dibincangkan ialah

hasil ujian pasca yang akan dilaksanakan.

17

Page 18: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

7.0 KEPUTUSAN ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI

Dalam bab ini, pengkaji menerangkan kaedah pengumpulan data serta analisis data sebelum

dan selepas kajian dijalankan. Antara kaedah yang digunakan ialah melakukan pemerhatian,

18

Page 19: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

dan melaksanakan praujian sebelum tindakan manakala pascaujian dilaksanakan selepas

intervensi dan tindakan dijalankan.

7.1 Pemerhatian (sebelum tindakan)

Jadual 7.1 Rekod Pemerhatian

Deskriptif Reflektif

1. murid-murid tidak mewarna dengan

teknik yang betul ke atas aspek

pencahayaan

- kemungkinan murid-murid tidak tahu

kepentingan aspek pencahayaan ke

atas objek semasa mewarna.

- Kemungkinan murid-murid tidak

pernah di ajar kesan cahaya ke atas

objek semasa mewarna.

2. Masih terdapat ruang kosong pada

lakaran objek yang tidak diwarnakan

sepenuhnya

- Murid-murid tidak mewarnakan

keseluruhan lakaran objek mungkin

disebabkan oleh tiada kesungguhan

untuk menyiapkan kerja.

- Takut warna melebihi garisan

sempadan lakaran.

- Kurang kemas semasa menyiapkan

aktiviti mewarna.

3. Kesan media grafit yang masih jelas

kelihatan pada lakaran

- Murid terlalu menekan lakaran

dengan terang sehingga sukar dilapis

dengan warna.

- Murid kurang mahir melakar objek

dengan betul.

Sebelum pengkaji menjalankan kajian, instrumen pengumpulan data yang dilakukan

ialah melalui pemerhatian. Pemerhatian ini dilakukan ke atas aktiviti mewarna semasa proses

pengajaran dan pembelajaran sedang dilaksanakan di dalam kelas Tahun 2 Cemerlang pada

03 Febuari 2014 pada pukul 8.50 pagi – 9.50 pagi di Sekolah Kebangsaan Karamatoi. Dalam

19

Page 20: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

pemerhatian yang telah dilakukan, pengkaji telah mendapati beberapa masalah yang merujuk

kepada fokus kajian. Antaranya ialah murid tidak menggunakan teknik yang betul semasa

mewarna, masih terdapat ruang kosong pada lakaran yang diwarnakan dan juga kesan media

grafit yang masih jelas kelihatan pada lakaran gambar yang diwarnakan.

a) Tidak menggunakan teknik yang betul

Maksud tidak menggunakan teknik yang betul oleh pengkaji ialah murid tidak menekankan

kepentingan ton warna ke atas objek. Pengkaji mendapati hanya 1 ton warna sahaja yang

terdapat pada gambar. Murid-murid tidak tahu aspek pencahayaan ke atas objek yang

diwarnakan.

b) Masih terdapat ruang kosong pada lakaran

Murid-murid tidak mewarnakan keseluruhan lakaran. Biasanya terdapat pada lakaran yang

berbucu atau garisan melengkung. Masalah ini disebabkan pergerakan psikomotor murid iaitu

jari dan pergelangan tangan murid yang kurang terkawal dan takut kesan warna terkeluar

daripada lakaran.

c) Kesan media grafit yang masih jelas kelihatan pada lakaran

Semasa melakar, murid-murid terlalu menekan alat dan media ke atas kertas lukisan

menyebabkan lakaran nampak terlalu jelas. Apabila mereka mewarna kesan grafit tidak

dilapis dengan warna dan dibiarkan jelas kelihatan. Dalam aktiviti menggambar kesan grafit

sepatutnya tidak kelihatan. Hanya warna sahaja yang perlu menjelaskan sempadan lakaran

objek utama dengan latar belakang lukisan.

Semua dapatan di atas adalah hasil pemerhatian daripada pengkaji. Secara

keseluruhannya, murid-murid masih belum mahir dalam aktiviti mewarna. Walaupun banyak

dapatan yang diperolehi daripada pemerhatian pengkaji, tiga masalah yang dinyatakan di atas

merupakan persoalan utama untuk meneruskan kajian yang telah dirancang.

7.2 Temubual (sebelum tindakan)

20

Page 21: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Pengkaji telah menjalankan temubual terhadap dua partisipasi iaitu murid-murid Tahun 2

Cemerlang dan bekas guru yang telah mengajar mata pelajaran tersebut (nama guru tidak

perlu dinyatakan atas permintaan guru tersebut). Dalam temubual tersebut, pengkaji

menggunakan soalan tidak berstruktur kerana faktor kesediaan murid-murid dan juga guru

bekas mata pelajaran. Walaubagaimanapun, soalan-soalan yang dikemukan adalah bertumpu

kepada fokus kajian. Temubual bersama murid-murid Tahun 2 Cemerlang telah dijalankan

selepas pemerhatian dilakukan pada hari yang sama. Manakala temubual bersama bekas guru

mata pelajaran telah dijalankan pada 04 Febuari 2014 di bilik guru. Berikut merupakan

soalan-soalan yang telah dikemukan kepada dua partisipasi tersebut hasil daripada temubual

yang telah dijalankan.

Catatan rekod temubual bersama murid-murid

7.2.1 Jadual rekod temubual bersama murid-murid

Soalan-soalan yang dikemukan Catatan jawapan-jawapan yang telah diperolehi

21

Page 22: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

1. Adakah murid-murid suka mewarna?

Ya

2. Adakah murid-murid tahu tentang warna?

Tahu ( hanya nama-nama warna seperti biru, merah, hijau dan sebagainya)

3. Pernahkah murid-murid belajar mewarna daripada mana-mana pihak termasuk ahli keluarga?

Tidak

4. Pernahkah murid-murid diajar oleh bekas guru mata pelajaran tentang warna dan teknik mewarna?

Tidak

5. Pernahkah murid-murid melihat dan diajar cara mewarna yang betul?

Tidak

6. Adakah murid-murid memiliki alat dan bahan untuk mewarna dirumah?

Ada (10 orang murid) dan tidak ada (13 orang murid)

Temu bual bersama murid-murid telah dilakukan pada 03 Febuari 2014 pada pukul

8.50 pagi – 9.50 pagi di dalam kelas Tahun 2 Cemerlang. Daripada soalan-soalan yang telah

dikemukan, berikut merupakan rumusan keseluruhan jawapan yang telah dicatat oleh

pengkaji.

Temubual dengan murid

Hasil temubual dengan murid-murid menyatakan mereka memang minat mewarna

tetapi langsung tidak pernah diajar teknik mewarna dengan cara yang betul. Mereka juga tidak

pernah belajar mewarna daripada mana-mana pihak. Secara keseluruhannya, mereka

melakukan aktiviti mewarna dengan cara tersendiri bersandarkan pengalaman pernah melihat

22

Page 23: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

warna asal sesuatu objek. Mereka hanya tahu warna asal untuk mewarna sesuatu objek dan

apa yang penting hasil karya mereka adalah asalkan siap tanpa menitikberatkan unsur seni

yang terkandung dalam sukatan pelajaran Dunia Seni Visual.

Selain daripada itu, latar belakang keluarga murid juga merupakan faktor menjadikan

mereka tidak mahir dalam aktiviti mewarna. Ramai di antara mereka berstatus keluarga

miskin dan sukar mendapatkan alat dan bahan untuk mewarna. Jika adapun mereka terpaksa

berkongsi dengan adik beradik yang lain. Bimbingan daripada keluarga juga tidak pernah

diperolehi disebabkan ahli keluarga yang tidak minat dan kurang mahir dalam bidang lukisan.

Kekerapan melakukan aktiviti mewarna di luar waktu pembelajaran juga kurang

dilakukan kerana aktiviti mereka selepas sekolah adalah bermain dan tidur awal pada waktu

malam. Jika ada pun mereka hanya melakar lukisan dengan menggunakan pensel tanpa

mewarna lakaran tersebut. Semua faktor yang saya nyatakan di atas merupakan punca utama

murid-murid Tahun 2 di Sekolah Kebangsaan Karamatoi tidak mahir mewarna lukisan dalam

bidang menggambar.

Rekod catatan temubual bersama guru

Jadual 7.2.2 Rekod temubual bersama guru

Soalan-soalan yang dikemukan Catatan jawapan-jawapan yang telah diperolehi

23

Page 24: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

1. Pernahkah cikgu mengajar murid-murid tentang warna berdasarkan sukatan?

Tidak

2. Apakah kaedah atau teknik yang cikgu gunakan semasa mengajar murid-murid mewarna?

Tidak ada (hanya memberikan kertas lukisan dan warna dan murid melakukan lukisan

bebas)

3. Apakah bahan bantu mengajar yang cikgu gunakan semasa mengajar murid-murid mewarna?

Kertas lukisan dan pensel warna

4. Pernahkah cikgu mendapat pendedahan tentang mata pelajaran Dunia Seni Visual sebelum mengajar mata pelajaran tersebut?

Tidak pernah

5. Pernahkah ketua panitia Dunia Seni Visual memberikan taklimat tentang cara mengajar mata pelajaran tersebut?

Tidak pernah

6. Adakah cikgu pernah mendapatkan bahan berkaitan tentang mata pelajaran tersebut terutama tentang aktiviti mewarna?

Tidak pernah

7. Pernahkah cikgu berbincang dengan mana-mana pihak bagaimana cara untuk mengajar mata pelajaran tersebut terutama tentang teknik mewarna?

Tidak pernah

Temu bual bersama guru telah dilakukan pada 04 Febuari 2014 pada pukul 9.50 pagi –

10.20 pagi di dalam bilik guru. Daripada soalan-soalan yang telah dikemukan, berikut

merupakan rumusan keseluruhan jawapan yang telah dicatat oleh pengkaji.

Temubual dengan bekas guru mata pelajaran

24

Page 25: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Dapatan temubual yang dilakukan dengan bekas guru mata pelajaran Dunia Seni

Visual Tahun 2 menyatakan bahawa guru tersebut memang bukan guru opsyen dan tidak

mahir dalam bidang seni visual. Dia hanya terpaksa memegang guru mata pelajaran

disebabkan kekurangan guru di sekolah dan mengajar tanpa berpandukan sukatan pelajaran.

Setiap kali pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan guru tersebut hanya membekalkan

kertas lukisan dan pensel warna dan mengarahkan murid menghasilkan lukisan bebas tanpa

bimbingan. Penilaian hasil karya hanya dilakukan berdasarkan pemerhatian iaitu lukisan

cantik akan mendapat markah tertinggi dan sebaliknya.

Saya juga mendapati bahawa guru tersebut tidak pernah mendapat pendedahan cara

mengajar subjek Dunia Seni Visual dari mana-mana pihak kerana kursus atau bengkel yang

berkaitan jarang diadakan. Guru tersebut juga tidak pernah mencari maklumat berkaitan

subjek Dunia Seni Visual dan mengakui bahawa subjek tersebut bukanlah subjek yang

penting dan tidak dinilai di dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) .

Selain itu, pihak panitia mata pelajaran Dunia Seni Visual juga tidak pernah

mengadakan sebarang perjumpaan dan mengadakan aktiviti-aktiviti luar yang berkaitan

dengan panitia. Infrastruktutr seperti bilik seni juga tidak wujud di sekolah merupakan faktor

murid-murid tidak pernah mendapat pendedahan menyeluruh tentang dunia seni visual.

Keputusan-keputusan Ujian Mewarna

7.3 Praujian (sebelum tindakan)

Sebelum melaksanakan kajian terlebih dahulu pengkaji telah mengadakan praujian

mewarna untuk mendapatkan data awal yang sebenar. Data awal yang diperolehi merupakan

25

Page 26: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

data sebenar sebelum intervensi dilakukan. Instrumen praujian saya perolehi daripada bahan

bantu mengajar yang terdapat di pusat sumber sekolah iaitu sebuah gambar buah-buahan

tempatan. Saya telah menyalin dan memperbanyakkan gambar tersebut mengikut jumlah

murid.

Selain itu, alat untuk mewarna ialah pensel warna yang diperolehi daripada panitia

mata pelajaran Dunia Seni Visual untuk setiap murid. Masa yang diperuntukkan dalam

praujian ini ialah selama 60 minit. Murid bebas memilih tempat duduk tetapi terkawal di

dalam kelas Tahun 2 Cemerlang sahaja.

Di dalam praujian ini, murid hanya diarah mewarnakan gambar sesuai dengan

pengetahuan mereka. Mereka bebas menggunakan teknik mewarna yang mereka tahu jika

ada. Walaubagaimanapun, penilaian hasil karya mereka tetap tertakluk kepada rubrik

pemarkahan yang telah pengkaji sediakan mengikut Kurikulum Standard Sekolah Rendah

(KSSR).

Keputusan praujian.

7.3.1 Jadual keputusan pemarkahan murid dalam praujian.

Bil Nama Murid Kriteria Penilaian JumlahPersepsi Estetik

Aplikasi Seni (25

Ekspresi Kreatif

Apresiasi Seni (15

Sikap dan

26

Page 27: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

(20 markah markah) (30

markah) markah)Sahsiah

(5 markah)

01 Alsone Denson 5 5 9 12 10 4102 Celestina Tias 5 4 9 9 10 3703 Cheronie Jaipih 5 4 9 10 10 3804 Estela Edmund 5 5 9 11 10 40

05 Halena Christopher 5 5 9 7 10 36

06 Ieyjal Yakub 5 6 9 11 10 41

07 Indifandey Agustin 5 6 9 8 10 38

08 Ivy Elvany Parine 5 6 9 10 10 4009 Iyvonelsa Zain 5 6 9 12 10 4210 Jackson Tuwo 5 6 9 10 10 4011 Jenisah Rubanus 5 6 9 7 10 3712 Jasrey Jasani 5 6 9 8 10 3813 Jusbinus George 5 4 9 11 10 3914 Juslina Lius 5 4 9 12 10 40

15 Mex Albindo Rinin 5 6 9 6 10 36

16 Nunik Janius 5 6 9 11 10 4117 Ennymon Intang 5 5 9 7 10 3618 Raymond Raman 5 5 9 12 10 4119 Rendy Aprianto 5 6 9 13 10 4320 Shirlyn Charlies 5 6 9 12 10 42

21 Velly Veison Fatius 5 7 9 11 10 42

22 Idrisfiana Imiti 5 7 9 12 10 4323 Rachel Verus 5 7 9 12 10 43

Daripada keputusan yang diperolehi semasa praujian, dalam kriteria persepsi estetik,

kesemua 23 orang murid mendapat markah lemah iaitu antara 1 hingga 7 markah. Ini

disebabkan mereka hanya tahu nama alat dan bahan untuk mewarna iaitu pensel warna dan

juga kertas lukisan. Mereka tidak tahu mengaplikasikan unsur seni dan prinsip rekaan ke

dalam hasil karya mereka.

Manakala dalam aspek aplikasi seni, Kesemua 23 orang murid mendapat markah

lemah iaitu antara 1 hingga 7 markah. Mereka hanya mampu mendengar dan menerima

arahan daripada pengkaji tetapi tidak tahu penggunaan alat beserta teknik dan proses

penghasilan karya.

27

Page 28: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Dalam aspek ekspresi kreatif pula, semua murid tidak dapat memanipulasi alat dengan

kreatif. Penggunaan unsur seni dan prinsip rekaan juga tidak dipamerkan oleh murid-murid.

Ini menyebabkan mereka memperolehi markah dalam kategori lemah iaitu antara 1 hingga 7

markah sahaja.

Selain itu, dalam aspek apresiasi seni pula berbeza dengan tiga aspek yang pengkaji

nyatakan tadi. Seramai 13 orang murid mendapat markah sederhana iaitu antara 6 hingga 10

markah. Mereka boleh mempamerkan, menceritakan dan menghargai hasil karya mereka

tetapi secara bimbingan dan kurang yakin. 10 orang murid lagi sukar menyatakan kriteria

yang terdapat dalam aspek tersebut kerana mempunyai masalah komunikasi yang disebabkan

oleh kurang menguasai kemahiran 2M iaitu membaca dan menulis. Dalam pemerhatian

pengkaji, murid-murid tersebut langsung tidak berkeyakinan tentang hasil karya mereka dan

kurang tahu tujuan praujian tersebut.

Aspek yang terakhir dalam penilaian praujian yang berdasarkan rubrik ialah sikap dan

sahsiah. Semua murid mendapat markah cemerlang iaitu 10 markah. Penilaian ini diberikan

berdasarkan praujian 1 dikawal rapi oleh pengkaji dan semua murid mematuhi peraturan

praujian yang telah ditetapkan sama seperti peraturan peperiksaan peringkat sekolah yang

diadakan dua kali setiap tahun. Aspek ini merupakan ‘advantage’ kepada penilaian murid-

murid untuk mendapat markah maksimum dan banyak membantu murid-murid dari mendapat

markah gagal secara keseluruhan.

Berikut merupakan analisis markah keseluruhan yang telah diperolehi pengkaji

daripada praujian yang telah dilaksanakan.

7.3.2 Jadual analisis markah praujian dalam aktiviti mewarna mengikut kriteria yang terdapat dalam rubrik pemarkahan.

BIL KRITERIA TAHAP/MARKAH JUMLAH MURID

PERATUS

01 PERSEPSI ESTETIK CEMERLANG16-20 markah

0 0

SEDERHANA 0 0

28

Page 29: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

8-15 markahLEMAH1-7 markah

23 100

02 APLIKASI SENI CEMERLANG20-25 markah

0 0

SEDERHANA8-19 markah

0 0

LEMAH1-7 markah

23 100

03 EKSPRESI KREATIF CEMERLANG22-30 markah

0 0

SEDERHANA10-21 markah

0 0

LEMAH1-9 markah

23 100

04 APRESIASI SENI CEMERLANG11-15 markah

0 0

SEDERHANA6-10 markah

13 56

LEMAH1-5 markah

10 44

05 SIKAP DAN SAHSIAH CEMERLANG5-10 markah

23 100

SEDERHANA3-4 markah

0 0

LEMAH1-2 markah

0 0

Hasil analisis dalam jadual 7.3.2 didapati hanya kriteria apresiasi seni dan kriteria

sikap dan sahsiah sahaja dapat meninggikan markah murid-murid. Ini kerana kedua-dua

kriteria tersebut tidak sukar untuk memperolehi markah kerana ianya penilaian bersifat

umum. Manakala markah daripada kriteria persepsi estetik, aplikasi seni dan kriteria ekspresi

kreatif agak kurang kerana ianya penilaian bersifat spesefik dan memerlukan kemahiran yang

diinginkan.

7.3.3 Jadual analisis perolehan markah, gred dan kategori murid dalam prujian.

Bil Markah Peratus Gred Kategori Jumlah Murid01 1 – 19 1 – 19 E Gagal 002 20 – 39 20 – 39 D Gagal 9 orang03 40 – 59 40 – 59 C Lulus 14 orang04 60 – 79 60 – 79 B Lulus 005 80 – 100 80 – 100 A Lulus 0

29

Page 30: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

60.80%

39.20%

Peratus Murid Yang Lulus dan Gagal Dalam Ujian Pra 1 Aktiviti Mewarna

LulusGagal

7.3.4 Carta pai peratus murid yang lulus dan gagal dalam praujian aktiviti mewarna

Hasil analisis daripada jadual 7.3.4 menerangkan bilangan murid yang lulus dan gagal

secara keseluruhannya. Jumlah murid yang lulus ialah seramai 14 orang dengan purata

keseluruhan mendapat gred C. Manakala jumlah murid yang gagal ialah seramai 9 orang

dengan purata keseluruhan mendapat gred D. Data yang diperolehi di atas merupakan

gambaran awal tahap kemahiran murid dalam aktiviti mewarna semasa praujian sebelum

pengkaji memulakan intervensi ke atas murid-murid. Walaubagaimanapun, pengkaji lebih

menumpukan markah dalam aspek aplikasi seni berbanding aspek lain dalam penilaian murid-

murid. Ini kerana aspek tersebut menzahirkan kemahiran dan teknik sebenar dalam tumpuan

pengkaji terhadap kajian yang akan dilaksanakan.

Jadual 7.3.5 Jumlah murid yang menguasai dan tidak menguasai kemahiran mewarna

BIL TAHAP JUMLAH MURID

01 Menguasai 14

02 Tidak Menguasai 9

30

Page 31: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Intervensi Awal Sebelum Tindakan

Sebelum pengkaji melakukan tindakan sebenar, pengkaji telah melakukan intervensi

awal kepada murid-murid iaitu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran selama 60 minit

di dalam kelas Tahun 2 Cemerlang. Intervensi awal yang dilaksanakan merupakan cara dan

kaedah yang akan diperbandingkan dengan tindakan sebenar iaitu pengkaji mengajar dengan

menggunakan teknik demonstrasi. Teknik ini merupakan teknik yang biasa digunakan oleh

guru-guru matapelajaran Dunia Seni Visual yang mahir. Bagi guru-guru yang mahir ianya

merupakan teknik yang paling berkesan kerana dapat memberikan pengetahuan dan

pengalaman kepada murid secara langsung.

Walaubagaimanapun, pengkaji merupakan seorang guru yang kurang mahir dalam

bidang mewarna tetapi cuba sedaya upaya melakukan demonstrasi dan lebih menekankan

aspek penerangan secara lisan daripada melakukan teknik secara langsung. Pengkaji hanya

berharap murid-murid dapat melakukan aktiviti mewarna dengan teknik yang betul daripada

penerangan yang dijelaskan oleh pengkaji.

Selain menggunakan kaedah demonstrasi, pengkaji juga memaparkan beberapa contoh

hasil karya yang telah siap dihasilkan daripada sumber lain seperti internet. Daripada paparan

hasil karya yang ditunjukkan, pengkaji menerangkan secara lisan bagaimana warna pada

objek dihasilkan. Respon murid agak memberangsangkan namun apa yang mereka faham

tidak selari dengan kemampuan mereka sebenarnya.

Semasa melaksanakan intervensi awal, pengkaji menyediakan alat seperti warna

pensel dan bahan seperti kertas lukisan yang sudah bergambar untuk digunakan oleh murid-

murid. Selama 60 minit pengajaran yang dilaksanakan, demonstrasi hanya dilakukan selama

15 minit dan selepas itu murid-murid melakukan aktiviti mewarna berdasarkan penerangan

31

Page 32: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

pengkaji. Pada waktu ini, pengkaji telah melakukan pemerhatian dengan membuat catatan

dibuku nota untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan murid-murid selepas sesi demonstrasi

dan penerangan pengkaji.

Refleksi Kelas Intervensi Awal

Selepas pengajaran dan pengajaran selesai, apa yang dapat dirumuskan oleh pengkaji ialah

murid-murid masih kurang mahir mewarna terutama penekanan terhadap pencahayaan

sesuatu objek pada gambar di atas kertas lukisan. Ramai murid masih tidak mengendahkan

kekemasan terutama kesan warna ke atas objek. Maksud pengkaji ialah masih jelas kelihatan

beberapa ruang kosong pada objek dan ada warna yang melebihi garisan sempadan objek.

Namun demikian, terdapat juga beberapa hasil karya murid yang hampir memuaskan

pengkaji. Hasil karya murid-murid tersebut dilakukan dengan teknik yang betul namun masih

kurang dari aspek penekanan pencahayaan. Kekemasan amat baik kerana tidak terdapat warna

yang melebihi garisan sempadan objek. Berikut adalah hasil pemerhatian terhadap hasil karya

murid-murid.

7.3.6 Jadual kelemahan dan kekuatan hasil karya murid dalam kelas intervensi awal

BI

LKELEMAHAN JUMLAH MURID

01 Teknik pencahayaan yang kurang tepat 15 orang

32

Page 33: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

02 Kekemasan (melebihi garis sempadan objek) 15 orang

BI

LKEKUATAN JUMLAH MURID

01 Teknik pencahayaan yang hamper tepat 8 orang

02 Kekemasan (tidak melebihi garisan sempadan) 8 orang

Jumlah keseluruhan murid 23 orang

15

8

kelemahan dan kekuatan hasil karya murid dalam kelas intervensi awal

Kelemahan : kurang pencahayaan dan kekemasankekuatan: ada pencahayaan dan kekemasan

7.3.7 Carta pai yang menerangkan jumlah murid yang ada kelemahan dan kekuatan hasil karya dalam kelas intervensi awal

Dapatan yang pengkaji perolehi ini merupakan hasil karya murid daripada kelas

intervensi awal dan ianya bukan berbentuk ujian khas tetapi daripada aktiviti yang telah

dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Walaubagaimanapun ianya

merupakan data yang boleh diambil dikira sebagai sandaran untuk fokus kajian.

DAPATAN KAJIAN

Persoalan kajian 1: Adakah penggunaan tayangan video berkesan mengembangkan

33

Page 34: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

kemahiran mewarna murid-murid dalam bidang menggambar?

Penyerapan Tindakan

Latar belakang Sekolah Kebangsaan Karamatoi terletak dalam mukim Sook daerah Keningau

Sabah. Sekolah ini terletak di kawasan pedalaman dan jauh dari kawasan bandar. Sekolah ini

mempunyai akses seperti jalan raya yang tidak berturap, bekalan elektrik dan air bersih yang

baru sahaja dibekalkan oleh pihak kerajaan. Sosio ekonomi penduduk di sini bergantung

daripada hasil pertanian dan kebanyakannya bekerja sendiri dan menjadi buruh di syarikat

perladangan kelapa sawit. Dalam Aplikasi Pengkalan Data Murid (APDM) sekolah tersebut,

pengkaji mendapati bahawa hampir 95 peratus keluarga murid-murid berpendapatan di bawah

RM600 ke bawah. Majoriti penduduk di sini merupakan daripada suku kaum Murut.

Sekolah Kebangsaan Karamatoi merupakan sekolah luar bandar yang tersenarai dalam

kategori Sekolah Kurang Murid (SKM) iaitu seramai 152 orang murid dan mempunyai

seramai 16 orang guru termasuk guru besar dan seorang Anggota Kakitangan Sekolah (AKS).

Sekolah ini tidak memiliki prasarana yang mencukupi sehingga tidak mampu mewujudkan

bilik khas untuk mata pelajaran Dunia Seni Visual. Walaupun mempunyai sebuah makmal

komputer tetapi rangkaian jalur lebarnya tidak berfungsi sejak ia mula dibuka pada tahun

2013 atas sebab masalah teknikal. Oleh sebab rangkaian jalur lebar tidak berfungsi dengan

baik ramai guru tidak menggunakan kemudahan itu untuk tujuan pengajaran dan

pembelajaran.

Walaupun demikian, pengkaji tidak merasakan ianya sebagai suatu halangan untuk

melaksanakan tindakan kerana ianya telah dirancang lebih awal. Persediaan awal pengkaji

untuk melaksanakan tindakan telah dilakukan hampir dua bulan sebelum dimulakan. Pada sesi

penyerapan ini, pengkaji telah memilih lokasi pengajaran dan pembelajaran di bilik Alat

34

Page 35: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Pandang Dengar (APD) Sekolah Kebangsaan Karamatoi kerana terdapat sebuah pembesar

suara dan juga sebuah televisyen HD bersaiz 48 inci sebagai alat bantu mengajar.

Refleksi

Pengkaji telah melaksanakan empat sesi P&P (penyerapan tindakan). Sepanjang sesi

pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan, pengkaji mendapati bahawa keadaan murid-murid

amat baik dan melakukan respon di luar jangkaan. Murid-murid amat terhibur dengan

tayangan video cara mewarna berdurasi 10 minit yang diambil dari laman web Youtube.

Persembahan video tersebut amat menarik dan tersusun sehingga mampu membawa murid

memahami cara mewarna secara ansur maju. Pengkaji menayangkan video tersebut sebanyak

dua kali sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Tayangan pertama adalah

untuk pengenalan dan tanyangan kedua adalah sebagai proses demonstrasi selepas pengkaji

menerangkan warna asas. Tanyangan kali kedua murid-murid menonton sambil mewarna

gambar yang telah disediakan.

Pada waktu ini, pengkaji telah mencatatkan beberapa pemerhatian untuk membantu

proses perbandingan dengan pengajaran yang lalu. Pengkaji mendapati bahawa tahap motivasi

murid-murid lebih tinggi berbanding pengajaran yang lalu disebabkan tayangan video

tersebut. Semasa murid-murid melakukan proses mewarna, mereka cuba mengaplikasikan

teknik mewarna seperti cara mewarna dalam tayangan video. Mereka sedaya upaya cuba

mewarna dengan betul agar hasil mereka nampak cantik dan menarik. Keseluruhan murid

menggunakan warna yang betul mengikut warna asal gambar buah-buahan.

Dalam pemerhatian pengkaji juga, berlaku sedikit perubahan dalam hasil karya mereka

iaitu terdapat aspek pencahayaan walaupun kurang tepat. Warna juga tidak melebihi garisan

sempadan objek kerana mereka berhati-hati semasa mewarna di bahagian tersebut. Namun

demikian, setiap kali sesi penyerapan tindakan dilaksanakan, semua murid tidak sempat

menyiapkan hasil karya mereka kerana masa yang tidak mencukupi. Pengkaji mengarahkan

35

Page 36: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

dan membenarkan murid-murid membawa alat dan bahan di bawa pulang sebagai latih tubi

mereka di rumah. Hasil karya dan peralatan perlu dibawa balik pada keesokan harinya.

Selepas melaksanakan keempat-empat sesi pengajaran dan pembelajaran (penyerapan

tindakan) tersebut, pengkaji telah memberi tempoh selama seminggu (minggu kelapan)

kepada murid-murid untuk melakukan latih tubi mewarna di rumah. Pengkaji telah

membekalkan sebanyak 15 kotak pensel warna kepada 15 orang murid yang tidak memiliki

warna beserta 5 keping kertas A4 sebagai bahan kepada semua murid. Tujuan pengkaji

berbuat demikian adalah untuk persediaan murid-murid menghadapi pasca ujian yang

dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan. Markah melalui pasca ujian merupakan data

sebenar untuk dianalisis dan diperbandingkan dengan data dalam praujian yang lalu.

Persoalan kajian 2 : Adakah kemahiran murid dalam aktiviti mewarna dalam bidang

menggambar berlaku peningkatan?

7.4 Keputusan Pasca Ujian (Selepas Tindakan)

36

Page 37: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Keputusan pasca ujian adalah berdasarkan rubrik pemarkahan yang telah disediakan

oleh pengkaji berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Dunia Seni Visual seperti

yang telah diguna pakai dalam ujian pra.

7.4.1 Jadual keputusan pemarkahan murid dalam pasca ujian (selepas tindakan).

Bil Nama Murid Kriteria Penilaian JumlahPersepsi Estetik

Aplikasi Seni (25

Ekspresi Kreatif

Apresiasi Seni (15

Sikap dan

37

Page 38: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

(20 markah markah) (30

markah) markah)Sahsiah

(5 markah)

01 Alsone Denson 9 10 10 12 10 5602 Celestina Tias 9 8 9 9 10 5003 Cheronie Jaipih 12 10 10 10 10 5604 Estela Edmund 12 12 10 11 10 59

05 Halena Christopher 9 9 9 7 10 49

06 Ieyjal Yakub 7 7 10 11 10 50

07 Indifandey Agustin 10 12 10 8 10 54

08 Ivy Elvany Parine 10 12 10 10 10 5609 Iyvonelsa Zain 12 12 10 12 10 6010 Jackson Tuwo 10 10 10 10 10 5411 Jenisah Rubanus 9 7 9 7 10 4912 Jasrey Jasani 9 7 9 8 10 4813 Jusbinus George 9 9 10 11 10 5314 Juslina Lius 10 12 10 12 10 58

15 Mex Albindo Rinin 9 9 9 6 10 48

16 Nunik Janius 9 9 9 11 10 5317 Ennymon Intang 9 9 9 7 10 4918 Raymond Raman 9 9 9 12 10 5419 Rendy Aprianto 10 12 10 13 10 5920 Shirlyn Charlies 10 12 10 12 10 58

21 Velly Veison Fatius 9 9 10 11 10 53

22 Idrisfiana Imiti 12 12 10 12 10 6023 Rachel Verus 12 12 10 12 10 60

Berikut merupakan analisis markah keseluruhan yang telah diperolehi pengkaji

daripada pasca ujian yang telah dilaksanakan.

7.4.2 Jadual analisis markah pasca ujian dalam aktiviti mewarna mengikut kriteria yang terdapat dalam rubrik pemarkahan.

38

Page 39: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

BIL KRITERIA TAHAP/MARKAH JUMLAH MURID

PERATUS

01 PERSEPSI ESTETIK CEMERLANG16-20 markah

0 0

SEDERHANA8-15 markah

22 96

LEMAH1-7 markah

1 4

02 APLIKASI SENI CEMERLANG20-25 markah

0 0

SEDERHANA8-19 markah

20 89

LEMAH1-7 markah

3 11

03 EKSPRESI KREATIF CEMERLANG22-30 markah

0 0

SEDERHANA10-21 markah

14 61

LEMAH1-9 markah

9 39

04 APRESIASI SENI CEMERLANG11-15 markah

13 57

SEDERHANA6-10 markah

10 43

LEMAH1-5 markah

0 0

05 SIKAP DAN SAHSIAH CEMERLANG5-10 markah

23 100

SEDERHANA3-4 markah

0 0

LEMAH1-2 markah

0 0

Ulasan

Pengkaji mendapati bahawa data selepas pasca ujian mengalami sedikit perubahan dan

perkembangan daripada praujian yang lalu. Antara kriteria berdasarkan rubrik yang

mengalami peningkatan ialah aspek persepsi estetik iaitu peningkatan sebanyak 96 peratus ke

tahap sederhana dan aplikasi seni sebanyak 89 peratus juga ke tahap sederhana. Aspek

apresiasi seni juga berlaku peningkatan markah sebanyak 57 peratus ke tahap cemerlang.

KADAR BANDING JUMLAH MURID YANG MENDAPAT TAHAP CEMERLANG, SEDERHANA DAN LEMAH DALAM PRAUJIAN DAN PASCA UJIAN

39

Page 40: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

7.4.3 Jadual kadar banding jumlah murid yang mendapat tahap cemerlang, sederhana dan lemah dalam praujian dan pasca ujian

PRAUJIANPersepsi Estetik (20 markah)

Aplikasi Seni (25 markah)

Ekspresi Kreatif (30 markah)

Apresiasi Seni (15 markah)

Sikap dan Sahsiah (10 markah)

Cemerlang 0 0 0 0 23 orangSederhana 0 0 0 16 orang 0Lemah 23 orang 23 orang 23 orang 7 orang 0

PASCAUJIAN

Persepsi Estetik (20 markah)

Aplikasi Seni (25 markah)

Ekspresi Kreatif (30 markah)

Apresiasi Seni (15 markah)

Sikap dan Sahsiah (10 markah)

Cemerlang 0 0 0 13 orang 23 orangSederhana 22 orang 20 orang 14 orang 10 orang 0Lemah 1 orang 3 orang 9 orang 0 0

7.4.5 Graf bilangan murid mendapat tahap cemerlang, sederhana dan lemah dalam praujian

7.4.6 Graf bilangan murid yang mendapat tahap cemerlang, sederhana dan lemah dalam pascaujian

40

PE AS EK APS SS0

5

10

15

20

25

0 0 0 0

23

0 0 0

16

0

23 23 23

7

0

Bilangan Murid Mendapat Tahap Cemerlang, Sederhana dan Lemah dalam PRAUJIAN

CemerlangSederhanaLemah

Kriteria Penilaian

Bila

ngan

Mur

id

Page 41: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Ulasan

Sebelum melaksanakan tindakan, pengkaji telah menjalankan praujian kepada murid-

murid untuk mendapatkan maklumat bagi tujuan melaksanakan tindakan. Data yang

diperolehi melalui praujian adalah untuk mengetahui sejauhmana kelemahan dan kekuatan

murid-murid Tahun 2 Cemerlang di Sekolah Kebangsaan Karamatoi dalam kemahiran

mewarna. Selepas mendapatkan data pengkaji telah merancang kajian tindakan yang akan

dilaksanakan untuk mengetahui keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang telah

dirancang.

Selepas kelas intervensi awal dan mendapatkan maklumat melalui pemerhatian,

pengkaji telah menjalankan pengajaran dan pembelajaran sebenar iaitu pengaplikasian video

cara mewarna untuk mengetahui adakah berlaku pengembangan kemahiran ataupu tidak di

kalangan murid dalam aktiviti mewarna. Cara untuk mendapatkan data selepas tindakan

dijalankan ialah pengkaji melaksanakan pasca ujian mewarna.

41

PE AS EK APS SS0

5

10

15

20

25

0 0 0

13

2322 20

1410

01 3

9

0 0

Bilangan Murid Mendapat Tahap Cemerlang, Sederhana dan Lemah dalam PASCAUJIAN

CemerlangSederhanaLemah

Kriteria Penilaian

Bila

ngan

Mur

id

Page 42: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Berdasarkan keputusan, jumlah murid yang mendapat tahap sederhana dalam aspek

persepsi estetik ialah seramai 22 orang berbanding 23 orang yang mendapat tahap lemah

dalam aspek yang sama semasa praujian dijalankan. 1 orang murid kekal pada tahap lemah.

Peningkatan kenaikan tahap sederhana dari tahap lemah ialah sebanyak 96 peratus

berbanding 0 peratus dalam praujian. Ini bermakna pengembangan kemahiran murid-murid

dalam aspek tersebut berlaku dengan ketara. Huraian kriteria persepsi estetik ialah murid-

murid tahu unsur-unsur seni seperti warna asas dan keseimbangan dalam prinsip rekaan.

Dalam aspek aplikasi seni semasa pasca ujian, murid-murid yang mendapat tahap

sederhana juga meningkat seramai 20 orang berbanding 23 orang pada tahap lemah semasa

praujian. 3 orang murid kekal pada tahap lemah. Peratus peningkatan tahap sederhana dari

tahap lemah ialah sebanyak 87 peratus bernbanding 0 peratus semasa praujian. Huraian

kriteria aplikasi seni ialah murid-murid dapat menaplikasikan teknik mewarna (mempunyai

pencahayaan yang betul) dan tahu penggunaan media dalam proses penghasilan karya. Aspek

ini merupakan fokus kajian bagi pengkaji kerana teknik mewarna dinilai berdasarkannya.

Selain itu, murid-murid yang mendapat tahap sederhana dalam aspek ekspresi kreatif

ialah seramai 14 orang berbanding 23 orang pada tahap lemah semasa praujian. 9 orang murid

kekal pada tahap lemah. Aspek ini juga berlaku pengembangan dengan peningkatan sebanyak

61 peratus. Kriteria ini bertujuan untuk menilai murid-murid dapat memanipulasi bahan

secara kreatif dengan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam proses penghasilan

karya.

Aspek apresiasi seni menunjukkan peningkatan sebanyak 57 peratus murid-murid

yang mendapat tahap cemerlang berbanding 0 peratus pada tahap sama semasa praujian.

Murid-murid yang mendapat tahap cemerlang dalam aspek ini ialah seramai 13 orang dan 10

orang pada tahap sederhana. Dalam praujian tidak ada murid yang mendapat tahap cemerlang.

42

Page 43: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Huraian kriteria apresiasi seni ialah murid-murid dapat mempamerkan dan menceritakan hasil

karya mereka secara lisan. Hasil karya dihargai dengan sebaiknya.

Penilaian dalam aspek sahsiah dan sikap ialah 23 orang murid iaitu 100 peratus kekal

pada tahap cemerlang. Murid-murid mampu menggunakan alat dan bahan dengan baik. Boleh

menyusun dan menyimpannya semula. Semasa ujian sedang dijalankan mereka patuh pada

peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data perbandingan, pengkaji mendapati bahawa

berlaku peningkatan tahap markah pencapaian dalam semua kriteria penilaian. Ini bermakna

berlaku perkembangan tahap kemahiran murid-murid dalam aktiviti mewarna.

43

Page 44: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

8.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

8.1 Rumusan

Sepanjang kajian dijalankan, pengkaji telah memperolehi banyak dapatan yang

menyokong kekuatan dan kelemahan kajian. Kajian tindakan ini bertujuan untuk

mengembangkan kemahiran mewarna murid-murid Tahun 2 Cemerlang di Sekolah

Kebangaan karamatoi dengan mengaplikasikan tayangan video cara mewarna sebagai kaedah

pengajaran dan pembelajaran. Sebelum tindakan dilaksanakan, pengkaji telah merancang

tindakan dengan mengumpulkan data awal melalui pemerhatian, temubual, dan praujian untuk

tujuan kajian dilaksanakan.

Sebelum tindakan dilaksanakan, pengkaji mendapati bahawa murid-murid Tahun 2

Cemerlang tidak tahu dan kurang mahir dalam aktiviti mewarna disebabkan oleh beberapa

faktor antaranya kelemahan murid-murid sendiri dan bekas guru yang mengajar mata

pelajaran Dunia Seni Visual. Murid-murid tidak pernah diajar menggunakan teknik yang betul

menyebabkan mereka tidak tahu mewarna. Latarbelakang keluarga juga antara punca mereka

tidak dapat mengembangkan kemahiran mewarna kerana kesukaran untuk mendapatkan alat

dan bahan mewarna.

Selain itu, bekas guru mata pelajaran Dunia Seni Visual Tahun 2 Cemerlang juga tidak

pernah mengajar mengikut standard yang betul. Ini disebabkan oleh guru berkenaan tidak

pernah mendapat pendedahan yang khusus tentang subjek tersebut. Oleh sebab tidak mahir

dalam bidang lukisan, guru tersebut hanya mengajar ala kadar dan selalu mengarahkan murid

melakukan lukisan bebas dengan alat dan bahan yang terhad. Kesannya ialah murid-murid

Tahun 2 Cemerlang tidak mahir dalam aktiviti mewarna.

Selepas intervensi awal dan pengajaran sebenar dilaksanakan, pengkaji telah

mengadakan pasca ujian untuk mendapatkan data yang sebenar sama ada berlaku

44

Page 45: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

pengembangan kemahiran atau sebaliknya. Dalam perbandingan data dalam praujian dan

pasca ujian, pengkaji mendapati berlaku pengembangan kemahiran mewarna di kalangan

murid-murid. Walaubagaimanapun, ianya tidak jauh berkembang berdasarkan perbandingan

data yang diperolehi. Tetapi pengkaji berpuashati dengan hasil tindakan yang telah

dilaksanakan.

8.2 Refleksi

Apabila kajian tindakan hendak dilaksanakan, pengkaji mengalami pelbagai masalah

dari segi kefahaman tentang apa yang hendak dikaji. Pelbagai rintangan diharungi selama

beberapa bulan pelaksanaan dijalankan. Sebelum memulakan kajian, pengkaji perlu

menyediakan tajuk dan fokus kajian. Dalam memilih tajuk pengkaji juga berulangkali

melakukan penyenaraian dan memilih tajuk yang sesuai dan perlu disokong oleh pensyarah

pembimbing. Akhirnya tajuk ‘Aplikasi Tayangan Video Untuk Aktiviti Mewarna Berasaskan

Media Kering Murid-Murid Tahun Dua’ telah diterima sebagai tajuk yang boleh dilaksanakan

dalam kajian tindakan.

Selepas itu, pengkaji perlu menyediakan proposal sebagai kertas cadangan kajian.

Untuk menyediakan proposal, pengkaji masih kurang faham untuk menyediakannya sehingga

mengikuti taklimat khas mengenai kajian tindakan yang telah diadakan oleh pihak IPG

Kampus Keningau. Selepas berhubung dan berbincang beberapa kali dengan pensyarah

pembimbing akhirnya pengkaji telah bersedia untuk melaksanakan kajian.

Pengkaji telah merancang jadual kajian dengan rapi agar semua tulisan yang akan

dimasukkan dalam kajian mudah difahami dan diterima oleh setiap pembaca. Langkah awal

yang dilakukan oleh pengkaji ialah membaca bahan-bahan berkaitan yang pernah dilakukan

oleh para pengkaji. Bacaan awal ini sangat penting untuk mendapatkan maklumat untuk

membantu pengkaji melaksanakan tindakan. Pelbagai sumber bahan dicari melalui bahan

45

Page 46: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

bercetak dan internet. Berdasarkan maklumat awal yang diperolehi, pengkaji mendapati

bahawa pengajaran menggunakan tayangan video sebagai alat dan bahan bantu digunakan

dengan meluas hampir di semua sekolah. Namun, dalam mata pelajaran Dunia Seni Visual

tayangan video sebagai alat dan bahan yang pengkaji fokuskan amat kurang dilaksanakan

bagi guru-guru yang kurang mahir seperti pengkaji. Jadi, cara ini adalah sebagai inisiatif

pengkaji untuk mencuba kaedah tersebut untuk membantu mengembangkan kemahiran murid

dalam aktiviti mewarna.

Semasa penyerapan tindakan dilaksanakan, terbukti bahawa murid-murid lebih aktif

berbanding pengajaran sebelumnya. Ini terjadi kerana pengalaman secara langsung diberikan

walaupun hanya menggunakan tayangan video. Kekuatan yang boleh diperolehi daripada

kaedah ini adalah murid-murid dapat melihat teknik mewarna yang betul secara berulang kali

dan ini merupakan pengukuhan yang baik untuk murid-murid.

Selepas setiap kali sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan, pengkaji meminta

murid-murid melakukan latih tubi di rumah dengan membekalkan bahan dan alat mewarna.

Tujuannya adalah mengembangkan kemahiran mewarna murid-murid. Latih tubi merupakan

cara yang berkesan sebagai pengukuhan mengembangkan sesuatu kemahiran dalam

kemahiran murid-murid. Hasilnya boleh diperolehi selepas ujian pasca dijalankan.

Secara kesuluruhannya, kajian ini membantu meningkatkan kaedah pengajaran

pengkaji sekaligus mengubah cara belajar untuk mengembangkan kemahiran mewarna murid-

murid. Pengkaji amat berpuashati dengan hasil kajian aplikasi tayangan video untuk aktiviti

mewarna berasaskan media kering murid-murid Tahun Dua. Penggunaan tayangan video ini

dapat membantu murid-murid mengembangkan kemahiran mewarna dalam aktiviti

menggambar. Kajian yang dijalankan ini mencapai objektif dan telah menjawab persoalan

kajian.

46

Page 47: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

9.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

Setelah menghasilkan kajian ini, saya telah mengenalpasti bahawa penggunaan

tayangan video dapat membantu mengembangkan kemahiran mewarna murid-murid dalam

menghasilkan karya sekaligus meningkatkan tahap pencapaian kepada yang lebih baik.

Kaedah tayangan video ini boleh diperluaskan kesemua kelas di Tahap 1 dan Tahap 2 yang

mempunyai masalah yang sama.

Selain itu, kajian ini hanya menumpukan kepada aktiviti mewarna menggunakan

media kering sahaja. Pengkaji mencadangkan agar aktiviti yang sama diadakan tetapi

mewarna menggunakan media basah dalam bidang menggambar.

Kajian penggunaan video ini boleh diperluaskan kesemua kelas di Tahap dan Tahap 2

yang mempunyai masalah yang sama dengan jumlah responden yang lebih ramai. Hal ini

adalah untuk meningkatkan jumlah murid yang minat dan mahir dalam aktiviti mewarna

dalam semua bidang Dunia Seni Visual.

Semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di Tahun 2 Cemerlang,

pengkaji telah mengarahkan murid-murid melaksanakan aktiviti mewarna berpandukan

tayangan video dan latih tubi sebagai pengukuhan di rumah. Penilaian akhir hanya diberikan

markah sahaja. Sebagai penambahbaikan pada masa hadapan, pengkaji bercadang akan

mengadakan pertandingan mewarna dan memberikan ganjaran yang menarik sebagai alat

motivasi dan semangat untuk murid-murid mengembangkan kemahiran mewarna mereka.

47

Page 48: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

RUJUKAN

Baharuin Aris dan Rio Sumami, (2004). Reka Bentuk Perisian Multimedia.Kuala Lumpur

Malaysia: Penerbit UITM

David Reiss. (2007). Video-based multimedia designs: A research study testing learning

effectiveness. Canadian Journal of Learning and Technology

Kementerian Pendidikan Malaysia (2012). Dokumen Standard Dunia Seni Visual Tahun 2.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). BPK, KPM.

Kemmis, S., & Mc Taggart R. (1998). The Actions Research Planner (3rd ed.). Deakin

University Press.

Mohamed Amin Embi (Pyt.). (2010). Amalan, Keberkesanan & Cabaran Pelaksanaan e-

Pembelajaran di IPT Malaysia. Pusat Pembangunan Akademik: Bangi

Mook Soon Sang. (2008). Murid Dan Alam Belajar. Perak: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd

Othman Lebar. (2014). Kajian Tindakan dalam Pendidikan. Teori dan Amalan. Tanjong

Malim Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris

Salleh, Mohamad Johdi dan Ariegusrini. (2009). Transformasi Pengajaran Sejarah

Berasaskan Multimedia. In: Transformasi pengajaran dan pembelajaran Sejarah. UKM

dan Universiti Riau, Riau Indonesia

Ting Len Siong, Ahmad Sabry bin Othman PhD, Ting Hun Yong. (2014). Penyelidikan

Tindakan Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Penerbitan Freemind Horizons Sdn. Bhd

https://www.youtube.com/watch?v=yCNSHYALj-Q

48

Page 49: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Lampiran 1

Eviden semasa praujian

49

Masih terdapat ruang kosong pada lakaran yang tidak diwarnakan

Penggunaan warna yang tidak betul dan tepatDiwarnakan melebihi

garisan sempadan

Page 50: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

50

Page 51: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Lampiran 2

Intervensi 1

51

Page 52: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Intervensi 2

Intervensi 3

52

Page 53: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Intervensi 4

Lampiran 3

Eviden pasca ujian

53

Page 54: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

54

Page 55: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

55

Page 56: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

56

Page 57: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Lampiran 4

SOALAN-SOALAN TEMUBUAL

Bersama Murid-Murid

Soalan 1 Adakah murid-murid suka mewarna?

Soalan 2 Adakah murid-murid tahu tentang warna?

Soalan 3Pernahkah murid-murid belajar mewarna daripada mana-mana pihak termasuk ahli keluarga?

Soalan 4Pernahkah murid-murid diajar oleh bekas guru mata pelajaran tentang warna dan teknik mewarna?

Soalan 5 Pernahkah murid-murid melihat dan diajar cara mewarna yang betul?

Soalan 6 Adakah murid-murid memiliki alat dan bahan untuk mewarna dirumah?

57

Page 58: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Bersama Guru

Soalan 1 Pernahkah cikgu mengajar murid-murid tentang warna berdasarkan sukatan?

Soalan 2Apakah kaedah atau teknik yang cikgu gunakan semasa mengajar murid-murid mewarna?

Soalan 3Apakah bahan bantu mengajar yang cikgu gunakan semasa mengajar murid-murid mewarna?

Soalan 4Pernahkah cikgu mendapat pendedahan tentang mata pelajaran Dunia Seni Visual sebelum mengajar mata pelajaran tersebut?

Soalan 5

Pernahkah ketua panitia Dunia Seni Visual memberikan taklimat tentang cara mengajar mata pelajaran tersebut?

Soalan 6Adakah cikgu pernah mendapatkan bahan berkaitan tentang mata pelajaran tersebut terutama tentang aktiviti mewarna?

58

Page 59: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Soalan 7Pernahkah cikgu berbincang dengan mana-mana pihak bagaimana cara untuk mengajar mata pelajaran tersebut terutama tentang teknik mewarna?

Lampiran 5

RUBRIK PEMARKAHAN

KEMAHIRAN YANG DINILAI

INDIKATOR PRESTASI DAN PENILAIAN

PERSEPSI ESTETIK (20 MARKAH)

Unsur Seni Prinsip Rekaan

CEMERLANG(16 – 20 MARKAH)

SEDERHANA(8 – 15 MARKAH)

LEMAH(1 – 7 MARKAH)

Mengenal, menamakan, dan memhami bahasa seni visual yang ada pada karya seni

APLIKASI SENI (25 MARKAH)

Mendengar dan menerima arahan dari guru

Mengenal dan tahu penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya.

CEMERLANG(20 – 25 MARKAH)

SEDERHANA(8 -19 MARKAH)

LEMAH(1 – 7 MARKAH)

Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni

EKSPRESI KREATIF (30 MARKAH)

Memilih dan

CEMERLANG(22 – 30 MARKAH)

SEDERHANA(10 – 21 MARKAH)

LEMAH(1 – 9 MARKAH)

59

Page 60: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

memanipulasi bahan secara kreatif.

Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya.

Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni

APRESIASI SENI (15 MARKAH)

Mempamerkan karya yang dihasilkan.

Menceritakan karya sendiri secara lisan.

Menghargai karya sendiri dan rakan.

CEMERLANG(11 – 15 MARKAH)

SEDERHANA(6 – 10 MARKAH)

LEMAH(1 – 5 MARKAH)

Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni

SIKAP DAN SAHSIAH ( 10 MARKAH)

CEMERLANG(5 - 10 MARKAH)

SEDERHANA(3 – 4 MARKAH)

LEMAH(1 – 2 MARKAH)

Sumber: KPM / IPG

Lampiran 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 2

Kelas                         : Tahun 2 CemerlangTarikh/Masa             : 29 Mac 2014 / 8.50 – 9.50Bidang                      : Menggambar Tema dan Tajuk       : Alam Semulajadi / Mari Mewarna Buah-buahan Tempatan

Standard Pembelajaran

1.1 Persepsi Estetik1.1.1 Unsur Seni1.1.1.4 Warna – primer dan sekunder

1.2 Aplikasi Seni1.2.1 Media1.2.1.2 Bahan- kertas lukisan pensel, dan pensel warna1.2.2 Proses dan teknik1.2.2.1 Teknik- garisan selari atau bersilang

1.3 Ekpresi kreatif

1.3.3 Menggunakan bahasa seni visual garisan, rupa, bentuk, warna, kontra, dan harmoni dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

ObejktifPembelajaran

Pada akhir pelajaran murid dapat : Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual pada

60

Page 61: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

lukisan. Mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam

mewarna gambar buah-buahan. Mengaplikasikan pengetahuan seni visual, kefahaman media serta

kemahiran proses teknik mewarna gambar buah-buahan. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan

memberikan penekanan pada bahasa seni visual.Aktiviti P & P 1.       Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang gambar buah-

buahan.2.       Guru menayangkan video cara-cara mewarna Guru menjelaskan tentang warna asas.3.       Murid melakukan aktiviti mewarna berpandukan tanyangan video.4.       Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya.

EMK KreativitiBahan Bantu Mengajar

Alat        : penselBahan    : Kertas lukisanBahan Pengajaran : Video cara mewarnaAlat pengajaran : laptop, pembesar suara, televisyen dan gambar buah-buahan

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat garisan selari dan bersilang berdasarkan empat standard kandungan.

Lampiran 7

SKALA PEMARKAHAN

Markah Gred Gagal / Lulus

1 - 19 E Gagal

20 - 39 D Gagal

40 - 59 C Lulus

60 - 79 B Lulus

80 - 100 A Lulus

Sumber : kementerian Pelajaran Malaysia (2002)

61

Page 62: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

Lampiran 8

Ujian Diagnostik

SEKOLAH KEBANGSAAN KARAMATOI

PETI SURAT 240

89009 KENINGAU SABAH

NAMA : TAHUN :

___________________________________________________________________________

DUNIA SENI VISUAL

UJIAN DIAGNOSTIK

62

Page 63: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

1 JAM

___________________________________________________________________________

Arahan :

1. Tulis nama dan kelas pada kertas lukisan pada sudut atas sebelah kanan.

2. Calon hanya dibenarkan menggunakan media kering iaitu pensel warna dan,3. Kertas lukisan yang disediakan4. Calon dikehendaki menggunakan keseluruhan ruang kertas lukisan.

Soalan:

Warnakan sebuah lukisan yang bertemakan buah-buahan tempatan dengan menggunakan media kering iaitu pensel warna. Anda dikehendaki mewarnakan keseluruhan objek dengan menggunakan warna yang sesuai dan betul.

63

KERTAS LUKISAN

NAMA :

KELAS:

Page 64: Instrumen pengumpulan data kajian tindakan (Autosaved).docx

64