Instrukcja obs‚ugi p³‚automat³w 180 MMA.pdfINSTRUKCJA OBSUGI INWERTEROWEGO P“AUTOMATU ... MIG

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Instrukcja obs‚ugi p³‚automat³w 180 MMA.pdfINSTRUKCJA OBSUGI INWERTEROWEGO...

 • - 1 -

  INSTRUKCJA OBSUGI INWERTEROWEGO PAUTOMATU SPAWALNICZEGO

  MIG 180/MMA

 • - 2 -

  Spis treci 1. UWAGI OGLNE ...................................................................................................................... 3 2. OGLNA CHARAKTERYSTYKA ........................................................................................... 3 3. DANE TECHNICZNE ................................................................................................................ 4 4. OPIS PANELU MIG 180/MMA ................................................................................................. 4 5. PRZYGOTOWANIE DO PRACY ............................................................................................. 5 5.1 PODCZENIE DO SIECI ...................................................................................................... 5 5.2. ZAKADANIE PRZEWODW SPAWALNICZYCH .......................................................... 5 5.3. ZAKADANIE DRUTU ELEKTRODOWEGO ..................................................................... 5 5.4. PODCZENIE GAZU OCHRONNEGO .............................................................................. 6 6. TECHNOLOGIA SPAWANIA METOD MIG/MAG ............................................................. 6 7. ZALECENIA PRAKTYCZNE PRZY SPAWANIU METOD MIG/MAG ............................. 7 8. PODCZENIE PRZEWODW SPAWALNICZYCH W METODZIE MMA ....................... 7 9. SPAWANIE METOD MMA ................................................................................................... 8 10. KONSER WACJA .................................................................................................................... 8 11. ZAKCENIA W PRACY SPAWARKI................................................................................. 8 12. PRZYGOTOWANIE KRAWDZI W METODZIE MIG/MAG ........................................... 10 13. PRZYGOTOWANIE KRAWDZI W METODZIE MMA ................................................... 12 14. BEZPIECZESTWO UYTKOWANIA ............................................................................... 14

 • - 3 -

  1. UWAGI OGLNE

  Uruchomienia, instalacji i eksploatacji pautomatu spawalniczego MIG 180/MMA mona dokona tylko po dokadnym zapoznaniu si z niniejsz instrukcj obsugi. Nieprzestrzeganie

  zalece zawartych w tej instrukcji moe doprowadzi do uszkodzenia samego urzdzenia oraz

  narazi uytkownika na powane obraenia ciaa a nawet mier. Nie mona dopuszcza dzieci w poblie miejsca pracy urzdzenia. Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca nim podejm prac z

  urzdzeniem, powinny skonsultowa si ze swoim lekarzem. Obsuga serwisowa i naprawy urzdzenia mog

  by prowadzone przez wykwalifikowany personel z zachowaniem warunkw bezpieczestwa pracy obowizujcych dla urzdze elektrycznych.

  Przerbki we wasnym zakresie mog spowodowa zmian cech uytkowych urzdzenia lub pogorszenie

  parametrw spawalniczych. Wszelkie przerbki urzdzenia, we wasnym zakresie, powoduj nie tylko utrat gwarancji, ale mog by przyczyn pogorszenia si warunkw bezpieczestwa uytkowania i naraenia

  uytkownika na niebezpieczestwo poraenia prdem. Niewaciwe warunki pracy oraz niewaciwa obsuga

  mog spowodowa uszkodzenie urzdzenia i utrat gwarancji.

  Zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/EC dotyczc Pozbywania si zuytego Sprztu

  Elektrycznego i Elektronicznego i jej wprowadzeniem w ycie zgodnie z midzynarodowym prawem,

  zuyty sprzt elektryczny musi by skadowany oddzielnie i specjalnie utylizowany. Jako waciciel

  urzdze powiniene otrzyma informacje o zatwierdzonym systemie skadowania od naszego

  lokalnego przedstawiciela. Nie wyrzuca osprztu elektrycznego razem z normalnymi odpadami!

  Stosujc te wytyczne bdziesz chroni rodowisko i zdrowie czowieka!

  2. OGLNA CHARAKTERYSTYKA

  MIG 180/MMA jest pautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania stali niskowglowych, niskostopowych, stopowych itp. metod MIG/MAG oraz MMA. Stosowane rednice drutw elektrodowych

  to 0,6 i 0,8 mm., a elektrod 1,6 do 3,25 mm. bez wzgldu na ich rodzaj (zasadowe, rutylowe itp.).

  MIG 180/MMA znajduje zastosowanie w warsztatach lusarskich, naprawczych, blacharskich i wielu innych.. Przystosowany jest do zasilania z sieci jednofazowej 230V/50Hz i wyposaony jest w ukad zabezpieczenia

  termicznego, zapobiegajcy przed nadmiernym nagrzewaniem si.

  rdo prdu zostao zbudowane na tranzystorach zapewniajcych minimum zakce elektromagnetycznych,

  mae straty mocy w ukadach podstawowych, umoliwiajce zwikszenie wydajnoci i niezawodnoci rda

  prdu. Bardzo wysoka wydajno, przekadajca si bezporednio na mniejsze zuycie energii oraz wysok czstotliwo przeczania, zapewniaj byskawiczne dostosowanie prdu do zmian parametrw w czasie

  spawania.

 • - 4 -

  3. DANE TECHNICZNE

  TYP URZDZENIA MIG 180/MMA

  Napicie zasilania 230V/50Hz

  Maksymalny pobr mocy 4,4 kVA

  Zabezpieczenie zasilania /

  klasa 20 A / C

  Prd spawania MIG/MAG 30 170 A / 25%

  Prd spawania MMA 30 160 A / 25%

  rednica/waga szpul drutu 0,6/0,8 mm 1 kg i 5 kg

  rednica elektrod 1,6 3,25 mm

  Zabezpieczenie obudowy IP23S

  Chodzenie Wentylator

  Cykl pracy bazuje na procentowym podziale 10 minut na czas, w ktrym urzdzenie moe spawa na

  znamionowej wartoci prdu spawania, bez koniecznoci przerywania pracy. Cykl pracy 25% oznacza, e po

  2,5 minutach pracy urzdzenia, wymagana jest 7,5 minutowa przerwa w celu ostygnicia urzdzenia. Jest to warto orientacyjna ktra moe ulec zmianie w zalenoci od temperatury otoczenia.

  Cykl pracy 100% oznacza, e pautomat moe pracowa w sposb cigy, bez przerw.

  4. OPIS PANELU MIG 180/MMA

  1. Wyjcie uchwytu spawalniczego 2. Kontrolka zasilania

  3. Kontrolka ukadu zabezpieczajcego

  4. Przecznik metody spawania MIG/MMA

  5. Przycisk wysuwu drutu

  6. Regulator prdu spawania

  7. Regulator prdkoci podawania drutu 8. Gniazdo wyjciowe o polaryzacji -

  9. Gniazdo wyjciowe o polaryzacji +

  Dodatkowo z tyu urzdzenia umieszczony jest

  wycznik gwny oraz krciec wlotowy do

  podczenia gazu ochronnego.

 • - 5 -

  5. PRZYGOTOWANIE DO PRACY

  Aby przeduy ywotno i niezawodn prac urzdzenia, naley przestrzega kilku zasad: 1. Urzdzenie powinno by umieszczone w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, gdzie wystpuje

  swobodna cyrkulacja powietrza.

  2. Nie umieszcza urzdzenia na mokrym podou. 3. Uywa drutu o rednicy i ciarze szpuli zgodnej z umieszczon na tabelce. 4. Butl z gazem ochronnym ustawi na pce znajdujcej si z tyu pautomatu i zabezpieczy przy pomocy

  acucha przed moliwoci przewrcenia. 5. Sprawdzi stan techniczny urzdzenia oraz przewodw spawalniczych. 6. Usun wszelkie atwopalne materiay z obszaru spawania. 7. Do spawania uywa odpowiedniej odziey ochronnej: rkawice, fartuch, buty robocze, mask lub

  przybic.

  5.1 PODCZENIE DO SIECI

  Przed zaczeniem urzdzenia do sieci zasilajcej naley sprawdzi wielko napicia, ilo faz i czstotliwo. Parametry napicia zasilajcego podane s w rozdziale z danymi technicznymi tej instrukcji i

  na tabliczce znamionowej urzdzenia. Skontrolowa poczenia przewodw uziemiajcych urzdze z sieci zasilajc. Upewni si czy sie

  zasilajca moe zapewni pokrycie zapotrzebowania mocy wejciowej dla tych urzdze w warunkach ich

  normalnej pracy. Wielko bezpiecznika i parametry przewodu zasilajcego podane s w danych technicznych tej instrukcji.

  Podczenie i wymiany przewodu zasilania oraz wtyczki powinien dokona wykwalifikowany elektryk.

  5.2. ZAKADANIE PRZEWODW SPAWALNICZYCH

  1. Przed podczeniem urzdzenia do sieci zasilajcej, naley upewni si czy wycznik gwny jest w pozycji wyczonej.

  2. Sprawdzi czy urzdzenie i instalacja jest uziemiona i zerowana a przewd masowy zakoczony zaciskiem kleszczowym lub rubowym.

  3. Drugi koniec przewodu masowego podczy w znajdujce si na przednim panelu urzdzenia gniazdo. 4. Pamita naley o wyposaeniu uchwyt spawalniczy w kocwk prdow waciw do gatunku i rednicy

  drutu elektrodowego.

  5.3. ZAKADANIE DRUTU ELEKTRODOWEGO

  1. Upewni si czy rolki zamontowane w zespole napdowym odpowiadaj rodzajowi i rednicy wprowadzonego drutu. W razie rnicy rowka rolki ze rednic drutu elektrodowego dopasowa rowek, poprzez odwrcenia rolki. Dla drutw stalowych naley uywa rolek z rowkami V, za dla drutw

  aluminiowych z rowkami U.

  2. Naoy szpul z drutem elektrodowym na mechanizm mocowania szpuli, zwracajc uwag by kierunek odwijania drutu by zgodny z kierunkiem wejcia drutu do zespou napdowego.

  3. Zablokowa szpul przed spadniciem, dokrcajc nakrtk na korpusie szpuli. 4. Koniec drutu nawinitego na szpuli, naley wyprostowa lub odci zagity odcinek, nastpnie spiowa,

  tak eby nie by ostry ani tncy.

  5. Dla umoliwienia wprowadzenia drutu do podajnika, naley zwolni docisk rolek podajcych. 6. Koniec drutu wsun do prowadnicy znajdujcej si w tylniej czci podajnika i przeprowadzi go nad

  rolk napdow i wetkn do krca prowadzcego do uchwytu spawalniczego.

  7. Docisn drut w rowki roli napdowej poprzez dokrcenie rolk podajc. 8. Zdj dysz gazow i odkrci kocwk prdow. 9. Wczy urzdzenie, nastpnie pokrto regulacji posuwu drutu ustawi w pooeniu rodkowym.

 • - 6 -

  10. Uchwyt rozwin tak aby by w prostej linii, nastpnie nacisn przycisk na uchwycie a do momentu pojawienia si drutu w wylocie (ok. 20 mm), zwolni przycisk.

  11. Nakrci kocwk prdow, zaoy dysz gazow. 12. Wyregulowa si docisku poprzez obrt pokrta, w prawo zwiksza si docisku, w lewo zmniejsza

  si docisku. Zbyt maa sia docisku, powodowa bdzie lizganie si rolki