INSTRUKCJA OBSUGI - data.amica.com.pl .INSTRUKCJA OBSUGI ... Okap nadkuchenny Amica to po‚…czenie

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INSTRUKCJA OBSUGI - data.amica.com.pl .INSTRUKCJA OBSUGI ... Okap nadkuchenny Amica to...

Okapu nadkuchennego

Okap uytkowa dopiero po przeczytaniu tej instrukcji

INSTRUKCJA OBSUGI

OTS 625 I

2

SZANOWNY KLIENCIE,

Okap nadkuchenny Amica to poczenie wyjtkowej atwoci obsugi i doskonaej efektyw-noci. Po prze czy ta niu niniejszej instrukcji, obsuga okapu nie bdzie problemem.

Prosimy Pastwa o uwan lektur instrukcji obsugi przed uruchomieniem urzdzenia.Przestrzeganie zawartych w niej wskazwek uchroni Pastwa przed niewaciwym uyt kowa niem.

Instrukcj naley zachowa i przechowywa tak, aby mie j zawsze pod rk.Naley dokadnie przestrzega instrukcji obsugi w celu uniknicia nieszczliwych wypadkw.

Uwaga!

Okap nadkuchenny przeznaczony jest wycznie do uytku domowego.

Producent zastrzega sobie moliwo dokonywania zmian niewpywajcych na dziaa nie urzdzenia.

Masz wtpliwoci? Nie wszystko, co przeczytae w instrukcji jest zrozumiae? za dzwo do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronn pomoc.

tel.801 801 800

3

SpIS TReCI

Wskazwki dotyczce bezpieczestwa uytkowania............................................4

Charakterystyka..............................................................................................5

Budowa.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Dane techniczne..................................................................................................6

Monta................................................................................................................7

Obsuga................................................................................................................9

Czyszczenie i konserwacja...................................................................................10

Gwarancja, obsuga posprzedana...................................................................11

Ochrona rodowiska...................................................................................11

Owiadczenie producenta...................................................................................12

4013

4

500

600

280

310

425

325

462

223

118

78,5

28

4

WSKAZWKI DOTYCZCe BeZpIeCZeSTWA UYTKOWANIA

ZALECENIA:1. Sprawdzi, czy napicie podane na tabliczce znamionowej odpowiada miejsco-

wym parametrom zasilania. 2. Przed montaem rozwin i wyprostowa przewd sieciowy.3. Niniejszy sprzt nie jest przeznaczony do uytkowania przez osoby (w tym dzieci)

o ograniczonej zdolnoci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku dowiadczenia lub znajomoci sprztu, chyba e odbywa si to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcj uytkowania sprztu, przekazanej przez osoby odpowiadajce za ich bezpieczestwo.

Naley zwraca uwag na dzieci, aby nie bawiy si okapem.OSTRZeeNIA:1. Okap nadkuchenny, ktry suy do usuwania oparw kuchennych na zewntrz

(praca jako wycig) naley podczy do odpowiedniego kanau wentylacyjnego (nie podcza do kanaw kominowych, dymowych lub spalinowych, bdcych w eksploatacji).

2. Urzdzenie naley zamontowa na wysokoci: co najmniej 650 mm od pyty robo-czej kuchenki elektrycznej lub ceramicznej, oraz 750 mm w przypadku kuchenek gazowych (lub elektryczno-gazowych).

3. Pod okapem nadkuchennym nie wolno pozostawia odkrytego pomienia. Pod-czas zdejmowania naczy znad palnika, naley ustawi minimalny pomie.

4. Potrawy przygotowywane na tuszczach powinny by stale nadzorowane, gdy przegrzany tuszcz moe si atwo zapali.

5. Filtr tuszczowy do okapu nadkuchennego naley czyci, raz na 2 miesice. Filtr zbyt mocno nasycony tuszczem jest atwopalny.

6. Przed kad operacj wymiany filtra lub przed podjciem prac naprawczych, czyszczenia, naley wyj wtyczk urzdzenia z gniazdka.

7. Jeeli w pomieszczeniu, oprcz okapu, eksploatuje si inne urzdzenia o zasilaniu nieelektrycznym (np. piece na paliwa cieke, grzejniki przepywowe, termy), naley zadba o wystarczajc wentylacj (dopyw powietrza). Bezpieczna eksploatacja jest moliwa, gdy przy jednoczesnej pracy okapu i urzdze spalajcych, zale-nych od powietrza w pomieszczeniu, w miejscu ustawienia tych urzdze panuje podcinienie najwyej 0,004 milibara (ten punkt nie obowizuje, gdy okap kuchen-ny jest uytkowany jako pochaniacz zapachw).

8. Przy podczeniu do sieci 240 V wymagane jest podczenie do sprawnego gniaz-da elektrycznego ze sprawnym obwodem ochronnym.

9. Okap nie powinien suy jako paszczyzna podparcia dla osb znajdujcych si w kuchni.

10. Okap powinien by czsto czyszczony zarwno na zewntrz jak i od wewntrz (PRZYNAJMNIEJ RAZ NA 2 MIESICE), z zachowaniem wskazwek podanych

w niniejszej instrukcji). Nieprzestrzeganie zasad dotyczcych czyszczenia okapu oraz wymiany filtrw

wglowych (tylko praca jako pochaniacz) powoduje powstanie zagroenia poa-rem. Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody lub poary spowodowane przez urzdzenie a wynikajce z nieprzestrzegania zalece podanych w niniejszej instrukcji.

5

Wymagania elektryczne

Naley sprawdzi, czy napicie podane na tabliczce znamionowej odpowiada parametrom zasilania elektrycznego w domu, przy czym zasilanie to musi by oznaczone jako ~ (prd przemienny).Po podczeniu do sieci elektrycznej (zgodnie z okrelonymi wczeniej wymaganiami) naley sprawdzi czy dziaa owietlenie okapu oraz czy prawidowo pracuje jego silnik.Po zainstalowaniu okapu gniazdo powinno by dostpne w celu odczenia wtyczki od zasilania.

Uwaga! Jeeli przewd zasilajcy ulegnie uszkodzeniu, to powinien by wymieniony w specjalistycznym zakadzie naprawczym.

Urzdzenie zapakowane jest w foli, ktra moe by rdem niebezpieczestwa. Aby unikn ryzyka wypadku naley foli schowa przed dziemi.

Niniejsze urzdzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/EC w sprawie zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

UWAGA: przed podczeniem okapu do zasilania sieciowego i sprawdzeniem jego pra-widowego dziaania naley zawsze skontrolowa czy kabel zasilania zosta prawidowo zainstalowany i NIE zosta przygnieciony przez okap w trakcie czynnoci montaowych.

CHARAKTERYSTYKA

Okap nadkuchenny OTS 625... suy do usuwania oparw kuchennych. Wymaga on za-instalowania przewodu odprowadzajcego powietrze na zewntrz - poza mebel kuchenny (zarwno w wersji jako wycig i pochaniacz). Dugo przewodu (najczciej rura wewn. 120mm) nie powinna by dusza ni 4-5 m. Po zainstalowaniu filtra z wglem aktywnym okap moe pracowa jako pochaniacz zapachw. Okap nadkuchenny jest urzdzeniem elektrycznym wykonanym w I klasie ochrony prze-ciwporaeniowej i dlatego gniazdo zasilajce, do ktrego zostanie podczony, musi by bezwzgldnie wyposaone w bolec ochronny.

Okap posiada niezalene owietlenie oraz wentylator wycigowy z moliwoci ustawie-nia jednej z trzech prdkoci obrotowych.Okap jest przeznaczony do trwaego zamocowania w szafce ponad kuchenk gazow lub elektryczn.

WSKAZWKI DOTYCZCe BeZpIeCZeSTWA UYTKOWANIA

6

BUDOWA

Okap nadkuchenny jest zoony z nastpu-jcych elementw (Rys. 1):

1. Sterowanie prdkoci wentylatora,2. Sterowanie owietleniem,3. Wysuwany panel czoowy,4. Aluminiowy filtr tuszczu,5. Owietlenie.

DANE TECHNICZNE

Cechy charakterystyczneTyp okapuOTS 625...

Napicie zasilania AC 240V ~50HzSilnik wentylatora [W] 2 x 135 W

Owietlenie [W] 2 x 28WIlo filtrw tuszczowych 2

Stopnie prdkoci 3Szeroko [cm] 60Gboko [cm] 32,5 - 42,5Wysoko [cm] 17,4

Wylot [mm] 118Wydajno [m3/h] 550Pobr mocy [W] 306Gono [dBA] 59Waga netto [kg] 7,5

Rodzaj pracy Wycig lub pochaniaczKolor (OTS 625 I) Lakierowany - INOX

Kolor (OTS 625 W) Lakierowany - BIAY

Rys.1

7

MONTA

Praca jako wycig powietrza

Przy wyborze takiej opcji pracy okapu naley zaopatrzy si w punkcie sprzeday w rur wycigu wewn. 120 mm.Opary z gotowania s odprowadzane na zewntrz za pomoc rury, ktr naley poczy z piercieniem przyczeniowym (Rys. 2), natomiast drugi koniec rury poczy z otworem wentylacyjnym w cianie.

Okap pracujcy jako wycig montujemy w nastpujcy sposb: otworzy obie czci filtra tuszczu (Rys.1 poz.4), korzystajc z zaczonego szablonu, w dolnej pce szafki wiszcej wyci otwr 130 mm pod rur odprowadzajc zuyte powietrze oraz wywierci otwory pod wkrty mocujce okap (Rys. 3) zamocowa piercie przyczeniowy przy otworze wylotowym okapu (Rys. 2 ), przymocowa okap do szafki za pomoc 4 wkrtw znajdujcych si w zestawie montaowym,Uwaga: gdyby gboko szafki bya wiksza od gbokoci okapu, to do tylnej czci okapu naley przymocowa listw maskujc dwoma maymi wkrtami (z zestawu montaowego) aby przestrze pomidzy cian tyln okapu a ciank szafki wiszcej bya zamaskowana, poczy rur wycigu z piercieniem przyczeniowym i otworem wentylacyjnym; gdyby otwr wentylacyjny znajdowa si nad szafk wiszc, wwczas naley wyci drugi otwr 130 mm w grnej czci szafki pod rur odprowadzajc.W celu poprawienia wydajnoci okapu rura odprowadzajca powinna by moliwie jak najkrtsza, maksymalny kt zakrzywienia rury nie powinien przekracza 90.Na odcinkach poziomych rura powinna by lekko nachylona (ok. 10%) ku grze, abypowietrze zuyte bez przeszkd mogo by odprowadzone na zewntrz. zamontowa ponownie aluminiowe filtry tuszczu.

Rys.2

Rys.3

8

MONTA

Praca jako pochaniacz - (oczyszczanie zuytego powietrza przez filtr wglowy)

Przy wyborze takiej opcji pracy okapu, naley zaopatrzy si w punkcie sprzeday w filtry wglowe (Rys. 4) oraz rur wylotu powietrza wewn. 120 mm.Opary z gotowania s oczyszczane prz