INSTRUKCJA MONTA»U, OBSUGI BIOLOGICZNEJ przydomowe-oczyszczalnie- .1. instrukcja monta»u, obsugi

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INSTRUKCJA MONTA»U, OBSUGI BIOLOGICZNEJ przydomowe-oczyszczalnie- .1. instrukcja...

1

INSTRUKCJA MONTAU, OBSUGI BIOLOGICZNEJ PRZYDOMOWEJ

OCZYSZCZALNI CIEKW FELIKSNAVIS TYPU FEL

www.feliksnavis.lt

2 3

1. INSTALACJA OCZYSZCZALNI

Transport i magazynowanie

Przed umieszczeniem przydomowej oczyszczalni ciekw na pojedzie, upewnij si, e nie ma adnych ostrych wypukoci, ktre mogyby uszkodzi oczyszczalni. W wikszoci przypadkw oczyszczalnia jest transportowana w pozycji pionowej, stokow czci do gry, a na niej umieszczony waz (grna cz oczyszczalni). Jest rwnie moliwe, aby transportowa oczyszczalni, w pozycji poziomej. Aby unikn rnych uszkodze podczas transportu, oczyszczalnia powinna by solidnie zamocowana. Do mocowania uyj pasw z TWS (tworzywo sztuczne wzmacniane wknem szklanym), nylonu lub innych niemetalowych.

Podczas magazynowania oczyszczalnia musi by zabezpieczona przed uszkodzeniami oraz osobami trzecimi. Naley przechowywa oczyszczalni na paskiej i stabilnej powierzchni, stokow czci do gry.

Przygotowania do prac budowlanych

Przed rozpoczciem prac budowlanych naley zaopatrzy si w nastpujce materiay i narzdzia / maszyny:

dobrej jakoci klej uszczelniajcy (np., Wurth Bond+Seal), ruby ze stali nierdzewnej M4x30 A2 lub DIN7337 M4x35 A2, zasypka: lekka gleba (piasek lub wir wielkoci 3-20 mm), rury kanalizacyjne PVC o wymaganej rednicy, rury PVC lub w doprowadzajcy powietrze o wymaganej rednicy, kabel elektryczny 3 x 1,5 kW, 220 V (w przypadku gdy dmuchawa jest instalowana

na zewntrz obok oczyszczalni), we do ochrony kabli (w przypadku gdy dmuchawa jest instalowana na zewntrz

obok oczyszczalni), opaty, mini koparko-adowark, rodki ochrony indywidualnej (kamizelka, rkawiczki, kask itp.),Ponadto na terenie budowy niezbdne jest rdo wody.

Wybr lokalizacji

Miejsce montau oczyszczalni powinno zosta wybrane zgodnie z opisem w projekcie technicznym. Jeeli projekt techniczny jest niedostpny wtedy lokalizacj naley wybra zgodnie z przepisami budowlanymi. Oczyszczalnia powinna zosta zamontowana w miejscu

SPIS TRECI

1. INSTALACJA OCZYSZCZALNI strona 3

Transport i magazynowaniePrzygotowania do prac budowlanychWybr lokalizacji Roboty ziemne i montaWykopZasypanie wykopuMonta dmuchawyMonta w podjedzieMonta przy wysokim poziomie wd gruntowych

2. URUCHOMIENIE strona 9

3. EKSPLOATACJA strona 9

Usuwanie osadu nadmiernego Eksploatacja dmuchawy Codzienne uytkowanie Usuwanie usterek i rozwizywanie problemw

4. JAK FEL OCZYSZCZALNIA DZIAA? strona 14

5. PARAMETRY TECHNOLOGICZNE I TECHNICZNE strona 15

Tabela Nr. 01: Wymiary oczyszczalni Tabela Nr. 02: Parametry dmuchawy Tabela Nr. 03: Siy podnoszenia Tabela Nr. 04: adunek zanieczyszcze organicznych i czstotliwo usuwania osadw

6. DZIENNIK EKSPLOATACJI I NAPRAW OCZYSCZALNI strona 17

7. OZNACZENIE CE strona 19

8. WARUNKI GWARANCJI , TALON GWARANCYJNY strona 20

4 5

gdzie wz asenizacyjny moe atwo dojecha i wykona usug. Ponadto nie naley montowa oczyszczalni w miejscu gdzie zbieraj si deszcz i nieg.

Roboty ziemne i monta

Roboty ziemne powinny by prowadzone zgodnie z przepisami budowlanymi i projektem technicznym.

Wykop

Wykop powinien by wykonany w dwch etapach:1. Koparka wykopuje d do 20-30 cm wysokoci od dna wykopu.2. Ostatnie 2030 cm gruntu powinno zosta wykopane rcznie, po to aby oczyszczalnia

zostaa posadowiona na nienaruszonym gruncie.

Zasypywanie wykopu

1. 2.

3. 4.

5. 6.

1. Opu oczyszczalni do wykopu. Uyj pasw podnoszcych oraz yki koparki. Przypnij pasy do kotew (uchwyty).

min 50 cm min 50 cm

40-60

50 cm

200-300 mm

1-2 cm/m

54321

1-2 cm/m

kowita wysoko yszczalni

Wykopane przezkopark

Wykopane rcznie 2030 cm

Wielko wykopu

Wymiary oczyszczalni okrelone w tabeli 01 (strona 15).

6 7

nie powinna dotyka cian lub innych konstrukcji budowlanych, poniewa moe to prowadzi do zwikszonego haasu i wibracji. Rura doprowadzajca powietrze musi by tak krtka i prosta, jak to moliwe. Podziemna rura doprowadzajca powietrze powinna by zamontowana z lekkim spadkiem w kierunku oczyszczalni w celu zapobieenia kondensacji w systemie. Naley unika ostrych ktw i zagi, aby zmniejszy straty cinienia.

LUB Dmuchawa na zewntrz obok oczyszczalni, gdzie odlego midzy domem i

oczyszczalni jest wiksza ni 10 metrw W tym przypadku kompresor musi by chroniony przed wodami opadowymi oraz niegiem, wic:1) naley zamontowa specjaln skrzynk wyprodukowan przez Feliksnavis,2) nie instaluj skrzynki w miejscu, gdzie gromadzi si woda opadowa. Pocz

zcze PE, ktre znajduje si na zewntrznej stronie oczyszczalni, z zczem PE, ktre znajduje si na obudowie skrzynki. Rura doprowadzajca powietrze powinno by zamontowane z lekkim spadkiem w kierunku oczyszczalni w celu zapobieenia kondensacji w systemie. Uyj rury podziemnej lub wa z PVC, bd innego tworzywa sztucznego. Po rwnie podziemny kabel elektryczny do elektrycznego podczenia skrzynki.

Monta w podjedzie

Gdy oczyszczalnia musi zosta zainstalowana w podje-dzie z niskim nateniem ruchu koowego (samochody poni-ej 1,5 tony), konieczne jest, aby chroni j przed ciarem pojazdu. W takim przypadku konieczne jest zainstalowanie wzmocnionej pyty betonowej. Pyta powinna by monto-wana na supkach. Betonowa pyta nie moe by pooona na oczyszczalni; co najmniej 5-10 cm zasypki powinno by midzy pyt i oczyszczalni. Wielko pyty jest w kadym przy-padku obliczana indywidualnie przez projektanta (konstruktora), poniewa jest uzaleniona od masy pojazdu i natenia ruchu.

Oczyszczalnia montowana w podjedzie jest wyposaona w redukcj. Standardowa rednica 1 metra zostaje zmniejszona do 0,6 metra. Mona zainstalowa plastikow lub eliwn pokryw kanalizacyjn na wierzchu.

Monta przy wysokim poziomie wd gruntowychGdy oczyszczalnia musi zosta zainstalowana w mokrej glebie, gdzie poziom wd

gruntowych jest mniejszy ni 2,5 metra od powierzchni gruntu, powinna by zamocowana do elbetonowej podstawy lub umieszczona w dobrze zamknitych zbrojonych betonowych piercieniach. Sia oddziaujca na oczyszczalni zostaa okrelona w tabeli 03.

UWAGA: Wykop musi pozosta suchy. Gdy poziom wd gruntowych jest wysoki, zastosuj pomp w celu usunicia wody z wykopu.

2. Zasypka, tzn. lekka gleba powinna by zagszczona wod i / lub za pomoc zagszczarki. Zabrania si uywania innych gruntw jako zasypki (np.: gliny, odpadw budowlanych itp.)!!! Na tym etapie konieczne jest wypoziomowanie oczyszczalni. W tym celu uyj poziomicy.

3. Pocz oczyszczalni z wazem. Konieczne jest zapewnienie szczelnoci. Uyj dobrej jakoci kleju uszczelniajcego, rubek lub rub ze stali nierdzewnej. Odlego pomidzy rubami wynosi okoo 15 cm. Pocz rwnie waz z pokryw.

4. Napenij zbiornik wod, a wykop zasypk rwnymi 20-30 cm warstwami.

5. Podcz rur kanalizacyjn PCV do wlotu i wylotu. Nachylenie rury powinno wynosi 1-2 cm/m. Rury musz by uoone na naturalnej glebie. Materiay takie jak wir, piasek mog by wykorzystane jako baza pod rurocig.

6. Zakocz zasypywanie do projektowanej wysokoci. W grnej warstwie (20-30 cm) wykorzystaj humus. Grna warstwa gleby w okolicach oczyszczalni powinna by 5-10 cm wysza ni lokalna powierzchnia gruntu. Obsiej teren traw.

Monta dmuchawy (kompresora)

Kompresor w pomieszczeniu Kompresor na zewntrz obok oczyszczalni

Maksymalna dopuszczalna odlego pomidzy dmuchaw i oczyszczalni moe wynosi 8-10 metrw. Zatem, istniej dwie moliwoci zainstalowania dmuchawy:

W pomieszczeniu niemieszkalnym budynku, gdzie odlego midzy domem i oczyszczalni mieci si w granicach 10 metrw. Nie naley instalowa kompresora w pomieszczeniach mieszkalnych, poniewa haas w porze nocnej moe by frustrujcy, jak rwnie w zakurzonych i wilgotnych miejscach, poniewa ywotno membran i zaworw moe zosta skrcona ze wzgldu na mniejsze zasysanie powietrza przez atwo blokujcy si filtr. W przypadku montau dmuchawy w pomieszczeniu, naley zadba, aby byo dobrze wentylowane. Temperatura otoczenia nie moe przekracza + 40 C. Dmuchawa zamontowana w pomieszczeniu

220V220V

Mak. 8-10 metrw

PE20

PE20

8 9

Wielko elbetowej pod-stawy nie moe by mniejsza ni rednica oczyszczalni w najszerszym miejscu, grubo - nie mniejsza ni 20 cm. Oczysz-czalni nie moe by podtrzymy-wana bezporednio na podou betonowym.

Dodaj 100-200 mm war-stw zasypki. W przypadku gdy klient zignoruje powysze uwagi, producent nie jest odpo-wiedzialny za dziaajce w du-gim okresie czasu siy fizyczne lub mechaniczne, ktre mog zdeformowa oczyszczalni.

2. URUCHOMIENIE

Oczyszczalnia moe zosta uruchomiona przez waciciela. S dwa sposoby na uruchomienie:

Naturalne namnaanie W tym wypadku mikroorganizmy (tj. osad czynny) musz namnoy si w oczyszczalni w sposb naturalny. Podczas instalacji oczyszczalnia musi zosta napeniona wod, kompresor podczony do oczyszczalni, a zasilanie podczone do kompresora. Wcz dmuchaw. Powiniene zaobserwowa turbulencje (bbelki) w komorze napowietrzania. Wtedy proces napowietrzania zosta rozpoczty. Podczas pierwszego tygodnia uytkowania naley ograniczy zrzut ciekw do oczyszczalni do niezbdnych czynnoci (np.: WC, prysznic). W czasie pierwszego miesica uytkowania ogranicz ilo domowej chemii, uywaj pralki i/lub zmywarki tylko gdy jest to niezbdne. To znaczy podczas pierwszego miesica uytkowania oczyszczalnia powinna otrzymywa wicej materii organicznej (WC, prysznic, zlew), a mniej chemii i duych iloci wody. Poczwszy od drugiego miesica eksploatacji oczyszczalnia moe ju by uytkowana w peni, bez ogranicze w gospodarstwie domowym. Ten sposb jest najlepszy, gdy rednia temperatura dzienna wynosi nie mniej ni +10 C, a temperatura nocna nie mniej ni 0 C, poniewa zimne pory roku nie s sprzyjajce dla reprodukcji i r