INOVACIJOS  VIETIME IR KOMPETENCIJ² - ?_Vaivadien—._Inovacijos... IANDIEN. Susitarimus •http ... Mokymas ir mokymasis, kiek tai ¯manoma, turi b«ti technologikai

 • View
  238

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of INOVACIJOS  VIETIME IR KOMPETENCIJ² - ?_Vaivadien—._Inovacijos... IANDIEN....

 • Ugdymo pltots centro

  Ugdymo turinio skyriaus metodinink

  Egl Vaivadien

  egle.vaivadiene@upc.smm.lt

  Vilnius

  2015 m. vasario 18, 20 d.

  INOVACIJOS VIETIME IR

  KOMPETENCIJ

  UGDYMAS

 • Vietoj angos

  2014-j met pirmaklasiai pensijinio

  amiaus sulauks 2073-iais metais...

  Kokia bus j gyvenimo kokyb ?

  Technologij prasme?

  Santyki prasme?

 • K turime?

  POKYIAI

  PRASIDEDA

  IANDIEN.

 • Susitarimus

  http://www.ukmin.lt/uploads/docum

  ents/imported/lt/veikla/veiklos_srity

  s/ino/LIS.pdf

  Inovacija procesas, kai naujomis idjomis atsiliepiama visuomeninius ir ekonominius poreikius ir kuriami nauji produktai, paslaugos ar verslo ir organizaciniai modeliai, kurie skmingai pateikiami esamas rinkas arba geba sukurti naujas rinkas.

  ios strategijos tikslas kurti krybing visuomen, sudaryti slygas pltoti verslum ir inovacijas.

  23.2. ugdyti krybing ir inovatyvi visuomen:

  23.2.1. kurti krybingum ir inovatyvum skatinani vietimo ir auktojo mokslo sistem;

  23.2.2. skatinti vairi lygmen ugdymo ir privataus sektori verslum;

  23.2.3. skatinti mokymsi vis gyvenim;

  LIETUVOS INOVACIJ 20102020 MET STRATEGIJA

  http://www.ukmin.lt/uploads/documents/imported/lt/veikla/veiklos_sritys/ino/LIS.pdf

 • Susitarimai dl rezultat

  Atviras,

  krybingas,

  atsakingas mogus.

  Sumani visuomen

  Sumani ekonomika

  Sumanus valdymas

 • Prioritetai

  Dmesys kiekvienam mokiniui

  Jungtys tarp program

  Paangos skatinimas

  Vertinimo integralumas

  Pagerinti mokini ugdymo

  pasiekimus suteikiant visiems

  galimyb gauti geros kokybs

  isilavinim

  Sukurti slygas ir paskatas

  mokymuisi vis gyvenim

  Koncentruoti las tik

  perspektyviose mokyklose ir

  geriausiose studij programose.

  Nacionaliniai 2014-2015 metais EK 2014-2020 m. ES SF paramai

  Nuotrauka: http://www.verslas.in/tinkamu-prioritetu-nusistatymo-svarba/

 • INOVACIJ TAKA

  MOKINI

  KOMPETENCIJ

  UGDYMUI

 • Ko reikia, kad vietimas pasikeist?

  Krybikumo

  Vaizduots

  vairovs

  Inovacij

  Lankstumo

  Aistros

  Verslumo

  Slyg klysti

  Gebjimo uduoti gerus klausimus

  Pasitikjimo

  Dr. Deanas Finkas

  KODL?

  KODL?

  Ar tokios mokyklos reikia?

  yorumsuz.mp4https://www.youtube.com/watch?v=fEZ53bY6YXkKultros trokinys (1 dalis).mp4

 • iuolaikinis mokymas

  Mokytojas negali tiesiog sukurti ir pateikti

  mokiniui teising pasaulio vaizd. Reikia mokyti

  gaunamas inias interpretuoti, jomis remiantis sprsti

  konkreias problemas.

  KRITINIO MSTYMO SISTEMINIS MODELIS:

  mokymasis bendradarbiaujant, Bloomo taksonomija,

  susiliejantis ugdymas.

  ie ugdymo bdai remiasi konstruktyvizmo teorija.

  Skatinamos kiekvieno vaiko pastangos ir gebjimai

  paiam formuoti mokymosi proces. Atpainti, kaip

  kiekvienas vaikas mokosi ir i to planuoti mokym.

 • Ugdyti krybingum ir iniciatyvum itin svarbu

  iuolaikiniame nuolat ir spariai besikeiianiame

  pasaulyje. Vis dar yra nusistovjs nepalankus

  poiris permainas ir naujoves, todl inovacij

  krim reikt skatinti jau vaikystje tai ateityje

  padt prisitaikyti prie kintanios aplinkos. Mai

  vaikai mus danai stebina ir avi savo laisvumu ir

  spontanikumu, gebjimu fantazuoti ir kurti.

  Taiau augdami jie daniausiai ibarsto iuos

  gebjimus.

 • Kaip ugdyti kompetencijas?

  Duoti tiek, kiek mokinys gali paimti

  (ugdymo turinys);

  Duoti taip, kad jis galt, nort paimti

  (ugdymo metodai);

  Leisti jam inoti, kiek jis pam (savs

  vertinimas, vertinimas) ir kaip galt

  paimti daugiau (tolimesni mokymosi

  ingsni planavimas).

 • Smegen tyrjas Eric Jensen teigia:

  ,,Uuot kiekvien mokin mok populiariausiu

  bdu, turime nepamirti mokiniui pasilyti

  pasirinkim ir vairov. Tai taip paprasta.

  mogaus smegenys vienu metu atlieka daug

  proces. Jos skirtingais bdais mokosi ir

  daniausiai vienu metu.

  ,,Kaip a mstau?

 • http://www.ekt.lt/wp-content/uploads/2012/04/Slide11.jpg

 • 8 kompetencij ugdymo principai1. Uduotimis grstas mokymas: mokini gebjimai ugdomi atliekant aktyvias,

  autentikas, reikalaujanias bendradarbiavimo uduotis, paremtas problem

  sprendimu. Problemos turi bti sudtingos, keli sprendim, leidianios mokiniams

  daryti vairi form sprendimus.

  2. Tarpdalykikumas. Mokome per kontekst, apjungiant kelet temini srii,

  integruojant kelet mokomj dalyk.

  3. Derinti individual mokymsi su mokymusi bendradarbiaujant . Besimokantieji turi

  bendradarbiauti, ugdyti socialin ir komunikacin kompetencijas, bet taip pat turi

  turti galimyb veikti savarankikai ir savarankikai priimti sprendimus (mokjimo

  mokytis, asmenin kompetencijos).

  4. Mokymo ir mokymosi derinimas. Pavyzdiui, projektine veikla paremtas

  mokymasis skatina mokinius bti aktyviais ir atsakingais u savo mokymsi, taiau

  j veikla turi bti lydima aiki mokytojo nurodym, mokiniai, mokydamiesi

  savarankikai, turi gauti mokytojo param, padedani pltoti j mokjimo mokytis

  kompetencij.

  http://keyconet.eun.org/partners/associates

  http://keyconet.eun.org/partners/associates

 • 8 kompetencij ugdymo principai (tsinys)5. Mokymas ir mokymasis, kiek tai manoma, turi bti technologikai novatorikas: IKT ir

  mobilij technologij naudojimas tikrai gali pagerinti mokini skaitmenin kompetencij,

  taip pat ir kit kompetencij spektr.

  6. Mokymas (-is) klasje ir u jos rib. Mokymosi aplinka neturi bti vien klasje,

  mokymas(-is) gali bti organizuojamas gamtoje ar net virtualus. Mokymas(-is) turt

  apjungti formal ir neformal ugdym, ypating dmes atkreipiant tai, kaip mokiniai taiko

  formaliame ugdyme gytas inias mokydamiesi formaliai ir neformaliai (klasje ir u jos

  rib).

  7. Mokytojai turi bendradarbiauti su platesniu bendruomens ratu: vairiais socialiniais

  partneriais, kultros, verslo atstovais, sudarant daugiau galimybi inias bei gdius taikyti

  / stebti realiose gyvenimikose situacijose.

  8. Esmini kompetencij ugdymas reikalauja pedagog atkreipti didesn dmes

  besimokanij socialinius ir emocinius mokymosi aspektus, skaitant santyki ir tarp

  mokytoj ir mokini kokyb. Mokslinink teigimu tai svarbu, nes tinkamas dmesys iems

  aspektams sudaro slygas siekti auktesni ugdymosi rezultat, taip pat ir bendrj

  kompetencij pltrai.

  Socialinis emocinis?

  https://www.youtube.com/watch?v=JfHNyywjLXg

 • Problem sprendimo bendradarbiaujant matrica

  altinis: PISA 2015. DRAFT COLLABORATIVE PROBLEM SOLVING FRAMEWORK

  http://www.oecd.org/callsfortenders/Annex%20ID_PISA%202015%20Collaborative%20Problem%20Solving%20Framew ork%20.pdf

 • Mokymo metodai vairiose paradigmose

  Tradicin

  (mokymo arba

  poveikio)

  paradigma

  Sveikos

  paradigmaMokymosi paradigma

  Aikinimas.

  Klausinjimas.

  Raymas.

  Skaitymas.

  Paskaita.

  Demonstravimas.

  Diskusija.

  Problem sprendimo

  paiekos.

  aidimai.

  Grups projektai.

  Seminarai.

  Individuals ir grupiniai

  problem sprendimo

  bdai.

  Individuals ir grupiniai

  projektai.

  Mokymasis i patirties.

  Krybiniai darbai su

  informacijos altiniais.

  Veiklos refleksija.

 • Niekas niekada nesukr iskirtini rezultat dirbdamas vienas ....

  Matematikai rodyta, kad vienas dirbdamas mogus negali sukurti tiek, kiek jis sukurt dirbdamaskomandoje.

  Harvard Business Review2013, August

  Komandinis darbas

  Komandinis darbas

  Komandinis darbas

  Komandinis darbas.mp4Krabai. Komandinis darbas atnea geriausius vaisius.mp4Pingvinai. Tik dirbant komandoje pasieksi geriausi rezultat darbe.mp4

 • Taikomi aktyvs ugdymo metodai ugdo mokini gebjim dirbti iniciatyviai,

  prisiimti atsakomyb u mokymosi rezultatus.

  Taikant metod vairov pamokose galima bt pasiekti didesnio mokini

  savarankikumo ir aktyvumo mokantis.

  iuolaikin pamoka i esms keiia mokytojo vaidmen.

  Jums nebereikia tiesiogiai priirti mokini, atsakyti u tai, kad savo

  darb jie atlikt btent taip, kaip liepte.

  Jums nebereikia stengtis pastebti kiekvienos klaidos ir ia pat j itaisyti.

  ie galiojimai dabar suteikiami mokiniams ir j grupms.

  Jie atsako u tai, kad darbas bt atliktas ir kad bendraklasiai gaut reikiam

  pagalb.

  Jiems suteikiama teis daryti klaidas, suprasti, kas ne taip ir kaip tai galima

  pataisyti.

  Elizabeth G. Cohen

 • Veiksmingo kompetencij ugdymo ypatumai:

  Mokiniai mokymo ir mokymosi procese yra aktyvs.

  Mokomasi kuo autentikesnse situacijose ir slygose.

  Mokymo ir mokymosi procese daug dmesio skiriama bendravimui ir

  bendradarbiavimui.

  Mokymasis grindiamas dalyvavimu veiklose ir patyrimo kaupimu.

  Patyrimui transformuoti inojim naudojamas reflektavimo (vertinimo,

  apgalvojimo) procesas.

  Mokiniai supranta mokymo tikslus ir rezultat vertinimo kriterijus.

  Mokymo ir mokymosi rezultat kokyb vertinama atsivelgiant mokini

  gyto inojimo praktin naudingum ir integralum.

  Taikomi labai vairs vertinimo metodai.

  Kol bus manoma, kad yra tiek daug svarbi fakt, kuriuos reikia perteikti mokiniams, nedaug

  liks laiko mokymui, kaip mstyti.

  Pavyzdys Pavyzdys

  https://www.blendspace.com/lessons/cslipa5B

Related documents