ingilizce muhabere

 • Published on
  06-Nov-2015

 • View
  227

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

maritime communication

Transcript

 • -1-

  NGLZCE MUHABERE USULLER 1. TELSZ TELEFON LETME USULLER : Telsiz Telefon letme Usulleriyle Haberleme Talimat (ACP 125 (F)) sesli telsiz telefon haberlemelerinde kullanlacak iletme usullerini, muhabere emniyeti ve devre disiplini hususlarnda NATO apnda standart belirleyen neriyattr. a. Heceleme Alfabesi : (1) NATO apnda kullanlan heceleme alfabesi aada olduu gibidir.

  A ALFA N NOVEMBER B BRAVO O OSCAR C CHARLIE P PAPA D DELTA Q QUEBEC E ECHO R ROMEO F FOXTROT S SIERRA G GOLF T TANGO H HOTEL U UNIFORM I INDIA V VICTOR J JULIETT W WHISKEY K KILO X X-RAY L LIMA Y YANKEE M MIKE Z ZULU 0 ZERO 5 FIFE 1 ONE 6 SIX 2 TWO 7 SEVEN 3 THREE 8 EIGHT 4 FOUR (FO-WER) 9 NINE (NI-NER)

  (2) Verilen ak mesajlarda zor telaffuz edilen veya kullanlan ortak dilden farkl bir lisana ait kelimeler heceleme alfabesi ile hecelenmelidir. Hecelemeye balama kodu HECELYORUM I SPELL dir. rnek : GEMINI I SPELL - GOLF ECHO MIKE INDIA NOVEMBER INDIA GEMINI (3) Saylar rakam rakam telaffuz edilir. rnek : 135 ONE THREE FIFE 5000 FIVE TOUSAND 26000 TWO SIX TOUSAND 123.4 ONE TWO THREE DECIMAL FOUR 20 Austos TWO ZERO AUGUST (4) Yaygn kullanlan ksaltmalar, birlik isimleri ve noktalama iaretleri hecelenmeden sylenebilir. rnek : NATO NATO VRGL COMMA NOKTALI VRGL SEMI COLON PARAGRAF PARAGRAPH b. ar Adlar (CALL SIGNS) :

 • -2-

  (1) NATO apnda gnlk deien ar adlar (/A) 3 karakterden oluur. /Alar : Devrede ilk bulumada, kurulmu bir devreye itirak ederken, baka bir devreden bir baka istasyona mesaj iletirken mutlaka tam olarak kullanlmaldr. (2) Ksaltlm /A olarak genelde /Alarnn son iki karakterinin kullanlr. Bu husus NCS-Net Control Station (K-evrim Kontrol stasyonu) tarafndan devre tesis edilirken sylenmelidir. ki istasyonun /Ann son iki karakterinin ayn olmas durumunda bu istasyonlarn /Ann son karakteri kullanlr. Bu husus da NCS tarafndan devre tesisinde belirtilmelidir. (3) kiden fazla istasyonun bulunduu evrimlerde ortak /A kullanma usul kullanlr. NCS devre tesisinde dier istasyonlarn kullanaca ortak /An belirtmelidir. Bu /A NCS hari dier istasyonlar kapsar. c. Haberleme Kelimeleri : (1) Muhabere devrelerinde standart muhabereyi salamak maksadyla haberleme kelimeleri kullanlr. (2) Haberleme aretleri, haberleme kelimelerinin kodlarndr. Muhabereyi minimuma indirmek ve lisan farkllndan kaynaklanabilecek sorunlarn nlenmesi maksadyla haberleme kelimelerinin yerine ayn anlama gelen haberleme iaretleri kullanlr. Haberleme iaretleri heceleme alfabesi ile karakter karakter telaffuz edilir. HECELYORUM (I SPELL) ibaresi kullanlmaz. rnek: ACKNOWLEDGE ZEV ZULU ECHO VICTOR FROM FM FOXTROT MIKE OVER NR NOVEMBER ROMEO . NATO Parola ve Kodlama Sistemi : (1) Parola Sistemi : (a) NATO parola sisteminde kullanlan parolalar, yer-yer parolas AMSC 1800, hava-yer parolas AMSL 1800 neriyatlarnda bulunur. Parola 0001-0559Z, 0600-1159Z, 1200-1759Z ve 1800-2359Z arasnda ayr ayr olmak zere gnlk deien drt adettir. Parola l harf grubu ile sorulur. Birinci harfin srasna girerek ikinci harf bulunur, ikinci harfin hemen altndaki harf alnarak onun satrna girilir ve nc harf bulunur. nc harfin altndaki harf paroladr. rnek : 3PD This is A2Y BREAK AUTHENTICATE CXD BREAK TIME 1305Z OVER C ADYVXCBIMP CHARLIE satrnda parolann ikinci harfi XRAY bulunur. D CYATVZXRNB XRAYin altndaki VICTOR harfi alnr. V RBXIMNDYAK VICTOR satrnda parolann nc harfi DELTA bulunur. Y CHIBPLRWGY DELTAnn altndaki harf ROMEO paroladr. Parolaya cevap : A2Y THIS IS 3PD BREAK I AUTHENTICATE ROMEO ROMEO BREAK TIME 1305Z OVER (b) Gnderme parolas susma, susmann kaldrlmas, frekans deitirme vb. emirlerin teyidi maksadyla emniyet iin emir sonunda belirtilir. rnek : K4S This is Y67 BREAK SILENCE SILENCE SILENCE BREAK AUTHENTICATION Time T1206Z AUTHENTICATION is DELTA YANKEE OUT. (Gnderme Parolas)

 • -3-

  (2) Kodlama Sistemi : NATOda yer-yer kodlama iin AMSC 608 neriyat ve NUCO- UNNUCO ibareleri kullanlr. AMSC 608 her gn 0001Zde deiecek ekilde gnlk, olarak kullanlr. rnek : K4S This is Y67 BREAK NUCO GF DE KL SW RA UNNUCO BREAK Time 1503Z. d. Muhabere letme Usulleri : (1) evrimler : evrim birden fazla istasyonun irtibatta olduu muhabere devresidir. Kontrollu evrim ve Kontrolsuz evrim olarak ikiye ayrlr. (a) Kontrollu evrimler (Directed Net): evrimde bir istasyon evrim Kontrol stasyonu grevi icra eder ve evrimde NCSden izinsiz muhabere yaplmaz. Sadece HAREKAT YILDIRIM mesajlar iin msaade gerekmez. NCS evrim tesisinde evrimin kontrollu olduunu ve NCSnin kimliini belirtmelidir. rnek : A2Z T7N 8NM THIS IS 9TB BREAK THIS A DIRECTED NET BREAK TIME 13 56 OVER (b) Serbest evrimler: evrimde bir istasyon evrim Kontrol stasyonu grevi icra eder ve evrimde NCSden izinsiz muhabere yaplabilir. Ancak bu durum NCSyi devre disiplini ve emniyeti hususunda sorumluluktan kurtarmaz. rnek : H4T L2F 6SD THIS IS 5UR BREAK THIS IS A FREE NET BREAK TIME 13 56 OVER (c) ar Yapma/Cevap Verme : rnek : ar : 3FS This is K50 OVER Cevap : K50 This is 3FS OVER () Telsiz Kontrolu : evrimin ilk tesisinde ve/veya her hangi bir istasyonun evrime ilk itirakinde dier istasyonlarla telsiz kontrolu yaplr. Ses kuvveti ve anlalma derecesinin rapor edilmesinde aadaki haberleme kelimeleri kullanlr. SES KUVVET ANLAILMA DERECES LOUD (OK Y) CLEAR (AIK) GOOD (IYI) READABLE (ANLAILIYOR) WEAK (ZAYIF) UNREADABLE (ANLAILMIYOR) VERY WEAK (OK ZAYIF) DISTORTED (BOZUK) FADING (AZALAN) WITH INTERFERENCE (KARIIM VAR) INTERMITTENT (KESKL) rnek : ar : 3FS This is K50 RADIO CHECK OVER Cevap : K5O This is 3FS YOUR VOICE IS GOOD and READABLE OVER ar : 3FS This is K50 YOUR VOICE IS LOUD and CLEAR OUT (2) Mesajn Tekrar Edilmesi : Kelime karld veya doruluundan emin olunmad zaman mesaj iin alnd verilmeden nce istasyonlarca tekrar istenecektir. Muhabereyi minimum tutmak iin sadece kaydedilemeyen ksm talep edilmeli ve tekrarlanmaldr. SAY AGAIN (TEKRAR SYLEYNZ) haberleme kelimesi yalnz veya ALL AFTER (....DAN EVVELN), ALL BEFORE (....DAN SONRASINI),

 • -4-

  WORD AFTER (....DAN SONRAK KELME), WORD BEFORE( ....DEN EVVELK KELME) haberleme kelimeleriyle birlikte bu gaye iin kullanlacaktr. rnek : A2Z THIS IS 9TB BREAK SAY AGAIN WORD BEFORE PRISION BREAK TIME 13 56 OVER 9TB THIS IS A2Z BREAK I SAY AGAIN WORD BEFORE PRISION PLYMOUTH BREAK TIME 1357 OVER (3) Mesajda Dzeltme/ptal Etme : Mesaj verilirken gnderen makamn yanl kodu/kelimeyi vermesi durumunda derhal CORRECTION (DZELTYORUM) ibaresi kullanarak yanl sylenen kod/kelime dzeltilir. Eer mesaj bittiinde hata yapld fark edilirse DISREGARD THIS TRANSMISSION (BU GNDERMEY PTAL EDNZ) ibaresi ile mesaj iptal edilir ve dzeltilmi mesaj tekrarlanr. rnek : 3FR THIS IS B5T BREAK R/V POINT 120 TANGO ALPHA CORRECTION TANGO LIMA 18 NM BREAK TIME 1245Z OVER 3FR THIS IS B5T BREAK MIKE CORPEN DISREGARD THIS TRANSMISSION OUT (4) Telsiz ve Emercensi Susma : (a) evrimlerde telsiz susmasnn ilan ve kaldrlmas sorumluluu NCSnindir. Telsiz susmas kod kelimeleri, takma adlar ve nceden kararlatrlan dier iaretler kullanlarak ilan edilir/kaldrlr. Telsiz susmasnn ilan ve kaldrlmasnda mutlaka gnderme parolas kullanlmaldr. (b) Emercensi susma ilan yapan makam tarafndan iki kez tekrarlanr ve OUT (BTT) ibaresi ile bitirilir. Bu talimat alan istasyonlar cevap vermez ve halihazr kanalda moniteye devam ederler. Mesajn sonunda gnderme parolas kullanlmaldr. rnek : 3FR THIS IS 4PT SILENCE SILENCE SILENCE AUTHENTICATION TIME 2244Z AUTHENTICATE IS PR I SAY AGAIN 3FR THIS IS 4PT SILENCE SILENCE SILENCE AUTHENTICATION TIME 2244Z AUTHENTICATE IS PR OUT (evrimdeki istasyonlar cevap vermezler) 3FR THIS IS 4PT SILENCE LIFTED AUTHENTICATION TIME 2315Z AUTHENTICATE IS QW OVER (evrimdeki istasyonlar alnd cevab verirler) (5) Gereklemeler : Muhatap tarafndan mesajn tmnn veya bir ksmnn tekrar incelenmesi istendii zaman GEREKLEYNZ (VERIFY) haberleme kelimesi ile mesaj gnderen istasyonun dikkati ekilir. rnek :

 • -5-

  3FS THIS IS K5O BREAK REFRENCE YOUR TIME 1224Z VERIFY WORD BEFORE PLYMOUTH BREAK TIME 1227Z OVER. (6) cra Metotlar : cra metodlar iki trldr. Bir mesajn verildii anda tatbiki istendii zaman komut metodu kullanlr. rnein iki veya daha fazla birliin ayn anda harekete gemelerini salamak iin kullanlr. (a) Geciktirilmi cra Metodu : Geciktirilmi icra metoduyla gnderilmi bir taktik mesaj, metinden hemen nce mesaj talimatnda EXECUTE TO FOLLOW (YAPMAYA HAZIR OLUNUZ) Haberleme kelimesi ile tantlr ve bu haberleme kelimesi bulunur. EXECUTE (YAPINIZ) veya STANDBY EXECUTE (DKKAT YAPINIZ) eklindeki haberleme kelimesi daha nce yaplmas istenen ilemin icras iin gnderilen ikinci mesajda kullanlr. Geciktirilmi icra metodu ile gnderilen mesajlarn taktik Kod/Grup says genelde birden fazla olup kodlarn almas ve yaplacak hareketler iin fikri hazrlk gereklidir. Bu yzden Geciktirilmi icra metodu HAZIRLIK ve CRA olmak zere iki safhada uygulanr. Geciktirilmi icra metodunda, ary takiben EXECUTE TO FOLLOW (YAPMAYA HAZIR OLUNUZ) Haberleme kelimesi, mesaj metni ve TAMAM Haberleme kelimesinden oluan hazrlk ksm gnderilir ve muhataplardan cevap istenir. Mesaj alan istasyonlarn kodlar aarak gerekli hazrlklar yapmalar iin yeteri kadar beklendikten sonra; ar tekrarlanr ve EXECUTE (YAPINIZ) veya STANDBY EXECUTE (DKKAT YAPINIZ) haberleme kelimeleri gnderilir. rnek : A2Z T7N 8NM THIS IS 9TB EXECUTE TO FOLLOW BREAK FORMMATION 1- GOLF FORMATION 2 DESIG C/S A2Z- SIERRA FORMATION 1 DESIG C/S A2Z- 2 DESIG C/S T7N- 3 DESIG C/S 8NM- TA12-1-10- GOLF CORPEN 270-12 BREAK TIME 1224Z OVER A2Z T7N 8NM THIS IS 9TB BREAK FORMATION 1 STANDBY EXECUTE OVER (b) Ani cra Metodu : Bu metodla gnderilen mesaj metni ncesinde IMMEDIATE EXECUTE (DERHAL YAPINIZ) haberleme kelimesi kullanlr. Mesaj metni I SAY AGAIN (TEKRAR SYLYORUM) haberleme keli