of 110/110
Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine INFORMATOR O RADU Univerzitet u Beogradu POLJOPRIVREDNI FAKULTET Beograd, Zemun, Nemanjina 6 [email protected] Februar2019.godine

INFORMATOR O RADU - University of Belgrade...Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine 3 7.1 Akti Republike Srbije 32

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INFORMATOR O RADU - University of Belgrade...Informator o radu Univerziteta u Beogradu -...

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  INFORMATOR O RADU

  Univerzitet u Beogradu

  POLJOPRIVREDNI FAKULTET

  Beograd, Zemun, Nemanjina 6

  [email protected]

  Februar2019.godine

  mailto:[email protected]

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  2

  SADRŽAJ

  1. Osnovni podaci o Univerzitetu u Beogradu – Poljoprivrednom fakultetu i Informatoru 4

  2. Organizaciona struktura Fakulteta 5

  2.1 Organ upravljanja: Savet Fakulteta 6

  2.2 Organ poslovođenja Fakulteta: dekan 9

  2.3 Stručni organi 11

  2.3.1 Nastavno - naučno veće Fakulteta 11

  2.3.2 Izborno veće Fakulteta 13

  2.3.3 Nastavno – naučno veće instituta 14

  2.3.4 Veće katedre 15

  2.3.5 Studentski parlament 16

  2.3.6 Organizacione jedinice 17

  3. Opis funkcija starešina 27

  4. Pravila u vezi sa javnošću rada 28

  5. Nadležnost, ovlašćenja i obaveze Fakulteta 31

  6. Opis postupanja u okviru nadležnosti ovlašćenja i obaveza 31

  7. Navođenje propisa 32

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  3

  7.1 Akti Republike Srbije 32

  7.2 Pravni akti Univerziteta u Beogradu 35

  7.3 Opšti akti Fakulteta 36

  8. Usluge koje Fakultet pruža zainteresovanim licima 36

  9. Postupak radi pružanja usluga 44

  10. Pregled podataka o pruženim uslugama 47

  11. Podaci o prihodima i rashodima 48

  12. Podaci o javnim nabavkama 56

  13. Podaci o državnoj pomoći 58

  14.Podaci o isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima 59

  15.Podaci o sredstvima rada 60

  16.Čuvanje nosača informacija 107

  17.Vrste informacija u posedu 107

  18.Podaci o vrstama informacija kojima državni organ omogućava pristup 107

  19.Informacije o podnošenju zahteva pristupa informacijama 108

  19.1 Obrazac Zahteva za pristup informaciji od javnog značaja u prilogu 109

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  4

  1. Osnovni podaci o Univerzitetu u Beogradu – Poljoprivrednom fakultetu i Informatoru Informator o radu Univerziteta u Beogradu Poljoprivrednog fakulteta sačinjen je u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu

  informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ broj: 120/04, 54/07 i 104/09) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu

  državnog organa („Službeni glasnik RS“, broj: 68/2010). Fakultet je visokoškolska ustanova sa svojstvom pravnog lica u sastavu Univerziteta u

  Beogradu sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta i Statutom Fakulteta.

  Osnivač Fakulteta je Republika Srbija.

  Naziv Fakulteta je: Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet.

  Skraćeni naziv Fakulteta je: Poljoprivredni fakultet.

  Sedište Fakulteta je u Beogradu - Zemun, ul. Nemanjina br. 6.

  Fakultet je upisan kod Privrednog suda u Beogradu, u reg. ulošku br. 5-320-00.

  Matični broj Fakulteta, prema jedinstvenom registru je: 07029845.

  Poreski identifakcioni broj (PIB) Fakulteta je: 100198802.

  Naziv Fakulteta na engleskom jeziku je: University of Belgrade - Faculty of Agriculture.

  Internet adresa Fakulteta je: www.agrif.bg.ac.rs.

  Adresa elektronske pošte određene za prijem elektronskih podnesaka jedinice na koju se odnosi informator je [email protected]

  Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, za ovlašćeno lice Fakulteta za postupanje po zahtevu za

  slobodan pristup informacijama od javnog značaja, određeno je odgovorno lice prof. dr Dušan Živković, dekan.

  Datum prvog objavljivanja Informatora o radu Univerziteta u Beogradu – Poljoprivrednog fakulteta je 03.12.2012.godine.

  Štampana verzija informatora u vidu brošure, kataloga i sl. ne postoji, ali se zainteresovanom licu na zahtev dostavlja poslednja verzija

  informatora – odštampani tekst – uz naknadu nužnih troškova štampanja. Mesto gde se može ostvariti uvid u Informator o radu Univerziteta u

  Beogradu – Poljoprivrednog fakulteta i gde se može nabaviti štampana kopija Informatora o radu Univerziteta u Beogradu – Poljoprivrednog

  fakulteta je:

  http://www.agrif.bg.ac.rs/mailto:[email protected]

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  5

  Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet

  Nemanjina 6, Zemun, kancelarija 101 na I spratu stare zgrade.

  Informator o radu dostupan je javnosti u elektronskom obliku na veb adresi Fakulteta i isti se može preuzeti u elektronskoj kopiji na

  http://www.agrif.bg.ac.rs/files/informator/Informator_o_radu_PF_2019_(latinica).pdf.

  Osnovni podaci o Univerzitetu u Beogradu – Poljoprivrednom fakultetu su vidljivi i na veb strani http://agrif.bg.ac.rs/Kontakt.

  2. Organizaciona struktura Fakulteta

  Statutom Fakulteta, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Beogradu, uređuje se: organizacija, delatnosti i

  poslovanje Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, sastav, nadležnost i način odlučivanja fakultetskih organa i tela, ustanovljavanje

  i izvođenje studija, status nastavnika, saradnika i nenastavnog osoblja, status studenata, naučno i razvojno istraživanje, kao i druga pitanja od

  značaja za Fakultet.

  Organi Fakulteta su:

  1) Organ upravljanja – Savet fakulteta,

  2) Organ poslovođenja – Dekan,

  3) Stručni organi – Nastavno-naučno veće fakulteta, Izborno veće fakulteta, Nastavno-naučna veća instituta, veća katedara,

  4) Studentski parlament.

  http://www.agrif.bg.ac.rs/files/informator/Informator_o_radu_PF_2019_(latinica).pdfhttp://agrif.bg.ac.rs/Kontakt

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  6

  2.1 Organ upravljanja: Savet Fakulteta

  Organ upravljanja Fakultetom je Savet fakulteta. Savet fakulteta ima 27 članova. Nastavno - naučna veća instituta predlažu Veću Fakulteta po

  jednog kandidata iz reda nastavnika i jednog kandidata iz reda saradnika. Veće Fakulteta bira sa svakog instituta po jednog člana iz reda

  nastavnika, a iz reda saradnika četiri člana. Nenastavno osoblje bira 2 člana i to: 1 člana iz reda zaposlenih u OJ Stručna služba i 1 člana iz reda

  zaposlenih na institutima, na zboru zaposlenih većinom glasova prisutnih; 1 člana koga biraju zaposleni u OJ ODPF ''Radmilovac'' na zboru

  zaposlenih većinom glasova prisutnih; 4 člana koje bira Studentski parlament; 8 članova koje imenuje osnivač.

  Studentski parlament fakulteta bira članove Saveta iz reda studenata koji su po prvi put upisali godinu u školskoj godini u kojoj se izbor vrši i

  koji redovno ispunjavaju svoje obaveze u studiranju. Studentski parlament Fakulteta bliže uređuje postupak kandidovanja i način sprovođenja

  glasanja.

  Osnivač imenuje članove Saveta iz reda istaknutih ličnosti iz naučne, odnosno stručne oblasti u kojoj je Fakultet, kao i iz prosvete, kulture,

  umetnosti ili privrede, koji nisu zaposleni, niti na drugi način radno angažovani na Fakultetu. Mandat članova Saveta traje tri godine. Izuzetno,

  mandat članova Saveta - predstavnika studenata traje jednu godinu. Savet:

  1. donosi Statut Fakulteta;

  2. bira i razrešava dekana i prodekane;

  3. donosi finansijski plan Fakulteta;

  4. usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun Fakulteta;

  5. usvaja plan korišćenja sredstava za investicije;

  6. daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom Fakulteta;

  7. daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava;

  8. donosi odluku o visini školarine za studije koje organizuje Fakultet;

  9. podnosi osnivaču izveštaj o poslovanju najmanje jedanput godišnje;

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  7

  10. vrši izbor eksternog revizora finansijskog poslovanja Fakulteta;

  11. donosi odluku o osnivanju organizacija, pravnih lica čiji je osnivač Fakultet i imenuje organe upravljanja, odnosno predstavnike u organima

  upravljanja organizacija čiji je osnivač Fakultet i obavlja druge poslove u vezi sa osnivačkim pravima, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;

  12. donosi odluku o obrazovanju unutrašnjih organizacionih jedinica na predlog Veća Fakulteta;

  13. razmatra pitanja studentskog standarda i daje predloge nadležnim organima za unapređivanje stanja u toj oblasti;

  14. po potrebi obrazuje stalne ili povremene komisije kao svoja radna tela (Statutarnu komisiju, Komisiju za stambena pitanja, Komisiju za

  kontrolu i praćenje finansijskog poslovanja i druge), a odlukom o obrazovanju komisije bliže se uređuje njen karakter, zadatak, opis poslova i

  imenuju članovi;

  15. donosi opšta akta za koja je Zakonom, Statutom Univerziteta u Beogradu ili ovim Statutom predviđeno da ih donosi organ upravljanja;

  16. donosi poslovnik o svom radu kojim se bliže uređuje način rada Saveta;

  17. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

  O pitanjima iz svoje nadležnosti Savet odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova, javnim glasanjem, a o pitanju iz stava 1. tajnim

  glasanjem.

  Predsednik Saveta fakulteta: Prof. dr Čedo Oparnica.

  Zamenik predsednika Saveta fakulteta: dr Aleksandra Bulajić, redovni profesor.

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  8

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  9

  2.2 Organ poslovođenja Fakulteta: dekan

  Dekan je organ poslovođenja Fakulteta. Dekan ima prava i obaveze propisane zakonom, Statutom Univerziteta i Statutom Fakulteta. Dekan:

  1. zastupa i predstavlja Fakultet;

  2. organizuje, usklađuje i rukovodi radom i poslovanjem Fakulteta;

  3. predlaže godišnji program rada Fakulteta;

  4. predlaže Nastavno - naučnom veću fakulteta i Savetu fakulteta mere za unapređenje rada Fakulteta;

  5. sprovodi odluke Nastavno - naučnog veća fakulteta i predsednik je Nastavno - naučnog veća fakulteta i Izbornog veća fakulteta;

  6. predlaže poslovnu politiku i mere za njeno sprovođenje;

  7. naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana;

  8. predlaže Savetu fakulteta finansijski plan Fakulteta;

  9. podnosi izveštaj o poslovanju i godišnji obračun Fakulteta;

  10. podnosi, najmanje jednom godišnje, Savetu fakulteta, izveštaj o radu;

  11. izvršava odluke i zaključke Saveta fakulteta;

  12. obezbeđuje uslove za rad organa Fakulteta;

  13. donosi opšte akte Fakulteta, za koje nije određeno zakonom, Statutom Univerziteta u Beogradu i ovim Statutom, da ih donosi drugi organ;

  14. obezbeđuje namensko korišćenje sredstava;

  15. donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta;

  16. raspisuje konkurs za izbor nastavnika i saradnika;

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  10

  17. odlučuje o zasnivanju radnog odnosa nenastavnog osoblja u skladu sa Zakonom kojim se uređuje rad i drugim opštim aktima;

  18. odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima svih zaposlenih na Fakultetu;

  19. vrši promociju lica koje završe magistarske studije, odnosno diplomske akademske studije drugog stepena – master;

  20. stara se i radi na unapređenju ugleda Fakulteta;

  21. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima.

  Dekan je samostalan u obavljanju poslova iz svog delokruga, a za svoj rad je odgovoran Savetu fakulteta. Ima pravo i dužnost da

  učestvuje u radu Saveta fakulteta, bez prava odlučivanja. Dekan je odgovoran za zakonitost rada Fakulteta.

  Radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti dekan donosi odluke, rešenja, uputstva, naredbe, preporuke, predloge i slično, a može

  obrazovati stalna ili povremena radna tela (komisije, radne grupe i slično). Obavezan je da, po saznanju da neki akt koji je doneo bilo koji organ

  na Fakultetu nije u saglasnosti sa zakonom ili Statutom, svojom odlukom obustavi od izvršenja takav akt. Dekan može, u okviru svojih

  ovlašćenja, dati drugom licu punomoćje za zastupanje, odnosno predstavljanje Fakulteta. Dekanu u radu pomažu prodekani, Fakultet ima

  prodekane iz reda nastavnika i jednog studenta prodekana.

  Odlukom Saveta fakulteta br. 34/VS 2-1 od 25.09.2018. godine izabran je dekan Fakulteta na mandatni period od tri godine.

  Dekan: prof. dr Dušan Živković, kontakt telefon 011/4413166, e-mail: [email protected]

  Prodekani:

  Prof. dr Radojka Maletić – prodekan za nastavu, kontakt telefon 011/4413166, e-mail: [email protected]

  Prof. dr Vladan Bogdanović – prodekan za nauku, kontakt telefon 011/4413166, e-mail: [email protected]

  Prof. dr Rajko Miodragović – prodekan za finansije, kontakt telefon 011/4413166, e-mail: [email protected]

  Sanja Ličanin – student prodekan, e-mail: [email protected]

  Sekretar fakulteta: Bogdan Mladenović, dipl. prav. – kontakt telefon 0114413164, e-mail: [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  11

  2.3 Stručni organi

  Statutom Fakulteta utvrđeni su stručni organi, njihov sastav, delokrug rada, broj članova, način izbora i način odlučivanja. Stručni organi

  Fakulteta su:

  1. Nastavo - naučno veće fakulteta;

  2. Izborno veće fakulteta;

  3. Nastavno - naučno veće instituta;

  4. Veće katedre.

  Nadležnost stručnih organa je definisano Statutom Fakulteta, a Statut Fakulteta je objavljen na sajtu Fakulteta na:

  http://www.agrif.bg.ac.rs/files/propisi/Statut_PF_2018.pdf

  2.3.1 Nastavno - naučno veće Fakulteta

  Nastavno - naučno veće fakulteta (Veće Fakulteta) je najviši stručni organ Fakulteta i čine ga nastavnici i asistenti Fakulteta koji su u radnom

  odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu. Veće Fakulteta ima 48 članova i to 6 predstavnika sa svakog instituta i čine ga:

  - direktori instituta;

  - šefovi katedara (najviše 5 sa svakog instituta);

  - predstavnici instituta (sa instituta koji imaju manje od 5 šefova katedri).

  Predstavnici instituta biraju se na način i po postupku koji se reguliše Pravilnikom o izboru predstavnika Fakulteta u stručne organe i organe

  upravljanja Fakulteta i Univerziteta i to samo u nedostajućem broju predstavnika instituta. Mandat članova Veća Fakulteta traje tri školske

  godine. Dekan, prodekani i direktor ODPF "Radmilovac" su članovi Veća Fakulteta po funkciji, bez prava glasa. Predsednik Veća Fakulteta je

  dekan. Pri raspravljanju, odnosno odlučivanju o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu

  http://www.agrif.bg.ac.rs/files/propisi/Statut_PF_2018.pdf

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  12

  efikasnosti studiranja i utvrđivanje broja ESPB bodova, u radu Veća Fakulteta učestvuje 20% predstavnika studenata, koje bira Studentski

  parlament Fakulteta. Mandat predstavnika studenata iz prethodnog stava ovog člana traje jednu godinu.

  Veće Fakulteta:

  1. utvrđuje predlog Statuta Fakulteta;

  2. predlaže Savetu kandidate za dekana i predlaže razrešenje dekana i članova organa upravljanja;

  3. predlaže Savetu donošenje finansijskog plana Fakulteta;

  4. predlaže Savetu usvajanje izveštaja o poslovanju i godišnjeg obračun Fakulteta;

  5. predlaže Savetu usvajanje plana korišćenja sredstava za investicije;

  6. predlaže Savetu donošenje odluke o visini školarine za studije koje organizuje Fakultet;

  7. utvrđuje predlog studijskih programa na studijama prvog, drugog i trećeg stepena po odsecima, grupama i smerovima;

  8. donosi programe stalnog usavršavanja i Pravilnik kojim se uređuju uslovi, način i postupak realizacije programa stalnog usavršavanja;

  9. utvrđuje predlog matičnosti Fakulteta za studije prvog, drugog i trećeg stepena;

  10. donosi opšti akt kojim se utvrđuje koji predmeti pripadaju odgovarajućoj užoj naučnoj oblasti;

  11. odlučuje po prigovorima na odluku o izboru u zvanja saradnika;

  12. predlaže Senatu Univerziteta u Beogradu donošenje odluka koje se donose na predlog Fakulteta (visokoškolske jedinice sa svojstvom

  pravnog lica);

  13. donosi program naučnih istraživanja;

  14. odlučuje o organizovanju studija drugog i trećeg stepena i oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja na stranom jeziku;

  15. odobrava teme završnih radova na studijama drugog i trećeg stepena i određuje studentu mentora i eventualno komentora;

  16. odobrava temu za doktorsku disertaciju uz saglasnost Univerziteta;

  17. imenuje komisiju za ocenu prijave završnog rada na studijama drugog i trećeg stepena i komisiju za ocenu i odbranu završnog rada na

  studijama drugog i trećeg stepena, na predlog Veća katedre i Veća instituta;

  18. donosi odluke o osnivanju ili ukidanju katedre;

  19. donosi opšte akte za koje je zakonom ili drugim opštim aktom predviđeno da ih donosi Veće Fakulteta, kao i opšte akte iz materije za

  koju je nadležno;

  20. bira predstavnike Fakulteta u Savet;

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  13

  21. bira ili predlaže, kada je to predviđeno propisom i pretstavnike Fakulteta u druge stručne organe i organe upravljanja za koje nije izričito

  predviđeno da ih predlaže ili bira drugi organ;

  22. daje mišljenje Univerzitetu o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija sva tri stepena čije se obrazovanje finansira iz budžeta

  i koji plaćaju školarinu;

  23. utvrđuje mere za podsticanje razvoja izrazito uspešnih studenata i razmatra i odlučuje o zahtevima Studenskog parlamenta Fakulteta koji

  se odnose na organizaciju nastave i ispite;

  24. najmanje jednom godišnje razmatra izveštaj o ostvarivanju programa naučnih istraživanja koji donosi Fakultet;

  25. donosi Poslovnik o svom radu i poslovnike o radu Veća instituta i Veća katedara, kojima se bliže uređuje način rada tih organa;

  26. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima.

  Veće Fakulteta ima sledeće stalne odbore i komisije:

  Odbor za nastavu;

  Odbor za poslediplomske studije i doktorat nauka;

  Odbor za razvoj, naučnu i stručnu saradnju;

  Odbor za izdavačku delatnost;

  Komisiju za sprovođenje prijemnih ispita;

  Komisiju za sprovođenje postupka nostrifikacije;

  Komisiju za međunarodnu saradnju;

  Komisiju za obezbeđivanje kvaliteta i samovrednovanje.

  Poslovnikom o radu Veća Fakulteta utvrđuje se sastav, broj članova i delokrug rada stalnih odbora i komisija, a odlukom o obrazovanju

  povremenih – privremenih odbora ili komisija utvrđuje se njihov sastav, broj članova i delokrug rada.

  2.3.2 Izborno veće Fakulteta

  Izborno veće Fakulteta:

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  14

  1. utvrđuje predlog za izbor u zvanja nastavnika;

  2. vrši izbor u zvanja saradnika;

  3. određuje komisije za pisanje referata o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika i saradnika;

  4. donosi Poslovnik o svom radu kojim se bliže uređuje način rada i glasanja.

  Izborno veće Fakulteta obavlja poslove iz svog delokruga rada na sednicama. Izborno veće Fakulteta donosi odluke javnim glasanjem,

  većinom glasova ukupnog broja članova koji imaju pravo da glasaju po određenoj tački dnevnog reda, a način glasanja bliže se uređuje

  Poslovnikom o radu Izbornog veća. Dekan je predsednik Izbornog veća Fakulteta po funkciji.

  2.3.3 Nastavno – naučno veće instituta

  Nastavno-naučno veće instituta čine svi nastavnici i saradnici (asistenti, saradnici u nastavi i asistenti - pripravnici) instituta koji su u radnom

  odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu. Veće instituta:

  1. razmatra i predlaže studijski program za studije prvog, drugog i trećeg stepena odgovarajućeg odseka i nastavne grupe i izmene i

  dopune tog programa;

  2. razmatra i daje saglasnot na predlog za pokretanje postupka za izbor u zvanje i na radno mesto nastavnika odnosno saradnika;

  3. razmatra i predlaže sastav komisije za pripremu izveštaja o prijavljenim kandidatima na konkurs i daje mišljenje o izveštaju te

  komisije;

  4. razmatra i predlaže sastav komisije za ocenu prijave specijalističkog, magistarskog i doktorskog rada, odnosno završnih radova na

  studijama drugog i trećeg stepena;

  5. razmatra i predlaže sastav Komisije za ocenu i odbranu urađenog specijalističkog, magistarskog i doktorskog rada, odnosno završnih

  radova na studijama drugog i trećeg stepena;

  6. utvrđuje spisak tema za diplomske radove odgovarajućeg odseka;

  7. bira i predlaže predstavnike instituta u organe, komisije i odbore Fakulteta i Univerziteta;

  8. usvaja naslove, sadržaje i istraživačke planove za naučno-istraživačke projekte čiji je nosilac institut i usvaja izveštaje o radu na ovim

  projektima;

  9. usvaja programe unapređenja nastavnog i naučnog rada i razvija stručnu saradnju sa drugim institucijama;

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  15

  10. razmatra izveštaje o prijavama i ocenama specijalističkih, magistarskih i doktorskih radova, odnosno završnih radova na studijama

  drugog i trećeg stepena;

  11. razmatra predloge i daje mišljenje u postupku nostrifikacije;

  12. razmatra i daje mišljenje i na druge predloge odgovarajućeg Veća katedre, a koji se upućuju na odlučivanje drugom nadležnom

  organu Fakulteta;

  13. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim opštim aktima Fakulteta.

  Veće instituta saziva i istim predsedava direktor instituta. O pitanjima iz svoje nadležnosti Veće instituta može punovažno odlučivati ako

  sednici Veća instituta prisustvuje više od polovine članova.

  Kada razmatra i odlučuje o pitanjima vezanim za postupak izbora u nastavnička, odnosno saradnička zvanja, Veće instituta čine samo

  nastavnici, odnosno saradnici u istom i višem zvanju od zvanja u kome se nalazi kandidat o čijem izboru se vrši razmatranje.

  2.3.4 Veće katedre

  Veće katedre čine nastavnici i saradnici (asistenti i saradnici u nastavi) koji izvode nastavni i naučni rad iz predmeta u sastavu katedre i koji

  su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu. Veće katedre:

  1. organizuje i koordinira izvođenje nastavnog naučnog i stručnog rada;

  2. koordinira organizaciju ispita;

  3. utvrđuje udžbeničku literaturu koju student može da koristi za savlađivanje sadržaja određenog predmeta;

  4. daje predlog dela studijskog programa za studije prvog, drugog i trećeg stepena i izmene i dopune tog dela programa;

  5. pokreće postupak za izbor u zvanje i na radno mesto nastavnika odnosno saradnika;

  6. predlaže istaknutog naučnog i stručnog radnika za ostvarivanje dela nastave na Fakultetu;

  7. predlaže kandidata za izbor na radno mesto saradnika u nastavi, odnosno asistenta - pripravnika;

  8. pokreće postupak za popunu radnog mesta asistenta i saradnika u nastavi, odnosno asistenta - pripravnika;

  9. predlaže članove komisija za pripremu referata za izbor nastavnika i saradnika i daje mišljenje na izveštaj komisije o izboru u zvanje

  nastavnika i saradnika;

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  16

  10. predlaže sastav komisije za ocenu prijave specijalističkog, magistarskog i doktorskog rada, odnosno završnih radova na studijama

  drugog i trećeg stepena;

  11. predlaže sastav komisije za ocenu i odbranu urađenog specijalističkog, magistarskog i doktorskog rada, odnosno završnih radova na

  studijama drugog i trećeg stepena;

  12. daje mišljenje o programu naučnih istraživanja na Fakultetu i naučnim radovima i projektima u kojima učestvuju nastavnici, saradnici

  i istraživači katedre;

  13. razmatra predloge tema za diplomske, specijalističke, magistarske i doktorske radove, odnosno završnih radova na studijama prvog,

  drugog i trećeg stepena i predlaže iste na usvajanje Veću instituta, odnosno Veću Fakulteta;

  14. organizuje predavanja i druge oblike rada za ostvarivanje programa stručnog usavršavanja;

  15. priprema i predlaže Veću Fakulteta predlog plana naučno-istraživačkog rada;

  16. daje mišljenje o mogućnosti odlaska nastavnika i saradnika na stručno usavršavanje u odgovarajuće institucije u zemlji i inostranstvu;

  17. razmatra predloge i daje mišljenje u postupku nostrifikacije;

  18. predlaže recenzente za udžbenike;

  19. o svom radu podnosi izveštaj Veću instituta;

  20. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim opštim aktima Fakulteta;

  Da bi punovažno odlučivalo, sednici Veća katedre mora da prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova. O pitanjima iz svoje nadležnosti

  Veće katedre odlučuje javnim glasanjem većinom glasova ukupnog broja članova. Kada razmatra i odlučuje o pitanjima vezanim za postupak

  izbora u nastavnička, odnosno saradnička zvanja, Veće katedre čine samo nastavnici, odnosno saradnici u istom i višem zvanju od zvanja u

  kome se nalazi kandidat o čijem izboru se vrši razmatranje.

  2.3.5 Studentski parlament

  Studentski parlament Fakulteta je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu. Studentski parlament biraju

  neposredno, tajnim glasanjem, studenti upisani u školskoj godini u kojoj se vrši izbor na studijske programe koji se ostvaruju na Fakultetu. Izbor

  članova Studentskog parlamenta održava se u aprilu, najkasnije do 10. u mesecu, odnosno istovremeno sa izborom članova Studentskog

  parlamenta Univerziteta u Beogradu. Opštim aktom Fakulteta bliže se uređuje način izbora i broj članova Studentskog parlamenta. Konstitutivna

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  17

  sednica novog saziva Studentskog parlamenta održava se 1. oktobra. Mandat članova Studentskog parlamenta traje godinu dana. Članu

  Studentskog parlamenta kome je prestao status studenta na studijskom programu koji se ostvaruje na Fakultetu prestaje mandat danom prestanka

  statusa, a dopunski izbori se sprovode u roku od sledećih 15 dana.

  2.3.6 Organizacione jedinice

  Radi efikasnijeg izvršavanja delatnosti Fakulteta i ostvarivanja što povoljnijih rezultata, a u skladu sa karakterom i procesom rada, zaposleni na

  Fakultetu organizuju se u sledeće organizacione jedinice, koje nemaju status pravnog lica:

  1. Nastavne odseke;

  2. Institute;

  3. Katedre;

  4. Ogledno dobro;

  5. Centralna laboratorija Poljoprivrednog fakulteta;

  6. Stručna služba;

  7. Biblioteku Poljoprivrednog fakulteta.

  2.3.6.1 Nastavni odseci

  Nastavna delatnost Fakulteta obavlja se u okviru odseka i to:

  1. Odsek za ratarstvo;

  2. Odsek za voćarstvo i vinogradarstvo;

  3. Odsek za hortikulturu;

  4. Odsek za zootehniku;

  5. Odsek za melioracije zemljišta;

  6. Odsek za fitomedicinu;

  7. Odsek za poljoprivrednu tehniku;

  8. Odsek za prehrambenu tehnologiju;

  9. Odsek za agroekonomiju.

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  18

  U okviru odseka, a u skladu sa studijskim programima odseka, obrazuju se odgovarajuće grupe studija.

  2.3.6.2 Instituti

  Za organizovanje i izvođenje naučno-istraživačkog rada i studija Fakultet ima sledeće institute:

  1. Institut za ratarstvo i povrtarstvo;

  2. Institut za hortikulturu;

  3. Institut za zootehniku;

  4. Institut za zemljište i melioracije;

  5. Institut za fitomedicinu;

  6. Institut za poljoprivrednu tehniku;

  7. Institut za prehrambenu tehnologiju i biohemiju;

  8. Institut za agroekonomiju.

  2.3.6.3 Katedre

  Katedra je osnovna nastavno - naučna jedinica. Fakultet organizuje katedru za jednu užu naučnu oblast ili za više srodnih užih naučnih oblasti, sa

  ciljem koordiniranja nastavnog i naučnog rada u okviru te oblasti, odnosno tih oblasti na Fakultetu. Fakultet ima sledeće katedre i to pri odseku /

  institutu:

  za ratarstvo i povrtarstvo:

  Katedra za agrobotaniku;

  Katedra za agrotehniku i agroekologiju;

  Katedra za ratarstvo i povrtarstvo;

  Katedra za genetiku, oplemenjivanje bilja i semenarstvo;

  Katedra za strane jezike;

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  19

  za voćarstvo i vinogradarstvo / hortikultura:

  Katedra za voćarstvo;

  Katedra za vinogradarstvo;

  za zootehniku:

  Katedra za opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja;

  Katedra za ishranu domaćih i gajenih životinja;

  Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja;

  za zemljište i melioracije:

  Katedra za pedologiju i geologiju;

  Katedra za agrohemiju i fiziologiju biljaka;

  Katedra za ekološku mikrobiologiju;

  Katedra za melioracije zemljišta;

  za fitomedicinu:

  Katedra za fitopatologiju;

  Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju;

  Katedra za pesticide;

  za poljoprivrednu tehniku:

  Katedra za matematiku i fiziku;

  Katedra za tehničke nauke;

  Katedra za poljoprivrednu tehniku;

  za prehrambenu tehnologiju i biohemiju:

  Katedra za hemiju i biohemiju;

  Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja;

  Katedra za tehnologiju ratarskih proizvoda;

  Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda;

  Katedra za tehnološku mikrobilogiju;

  Katedra za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane;

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  20

  za agroekonomiju:

  Katedra ekonomike poljoprivrede i tržišta;

  Katedra za menadžment u agrobiznisu;

  Katedra teorije troškova, računovodstva i finansija;

  Katedra za teorijsku ekonomiju, sociologiju, sociologiju sela i poslovno pravo;

  Katedra za statistiku.

  2.3.6.4 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta '' Radmilovac''

  Ogledno dobro

  Radi organizovanja i izvođenja pojedinih oblika nastave, praktične obuke i naučno-istraživačkog rada, Fakultet organizuje ogledna dobra

  Fakulteta, kao baze nastavnog i naučnog rada.

  Unutar organizacione jedinice Ogledno dobro mogu se obrazovati posebni, specijalizovani Centri u okviru kojih se organizuje nastavni i naučni

  rad u određenoj naučnoj oblasti. Fakultet ima sledeće ogledno dobro:

  Unutar oglednog dobra postoji sledeći specijalizovani centri:

  - Centar za voćarstvo;

  - Centar za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju;

  - Centar za pčelarstvo;

  i Radna jedinica:

  - Vinski podrum.

  2.3.6.5 Centralna laboratorija Poljoprivrednog fakulteta

  Uslovi i način rada Centralne laboratorije Poljoprivrednog fakulteta bliže se uređuju opštim aktima u skladu sa zakonskim propisima. Unutar ove

  organizacione jedinice obrazuju se posebne radne jedinice - laboratorije.

  Centralna laboratorija Poljoprivrednog fakulteta ima sledeće Radne jedinice – laboratorije:

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  21

  - za konzervisanje i vrenje

  - za ratarske proizvode

  - za animalne proizvode

  - za tehnološku mikrobiologiju

  - za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane

  - za duvan, duvanske proizvode i dodatne sirovine

  - za agrohemiju i fiziologiju biljaka

  - za pedologiju i geologiju

  - za navodnjavanje i odvodnjavanje

  - za ispitivanje zaštite bilja i prehrambenih proizvoda;

  Ukoliko je potrebno zbog specifičnosti ispitivanja, radna jedinica može imati dve ili više celina, što se specifično definiše Poslovnikom o

  kvalitetu Centralna laboratorija Poljoprivrednog fakulteta.

  Centralna laboratorija Poljoprivrednog fakulteta ima stalni Odbor za kvalitet koji čine direktor Centralne laboratorije Poljoprivrednog fakulteta,

  direktor kvaliteta Centralne laboratorije Poljoprivrednog fakulteta i rukovodioci radnih jedinica i rukovodioci kvaliteta radnih jedinica.

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  22

  2.3.6.6 Stručna služba

  U okviru organizacione jedinice Stručna služba, obavljaju se pravni, kadrovski i opšti poslovi; poslovi za potrebe studija; finansijsko -

  računovodstveni poslovi; tehničko - nabavni; poslovi biblioteke sa dokumentacijom; izdavački, štamparski i drugi poslovi koji obezbeđuju uslove

  za nesmetano odvijanje nastavnog i naučnog rada na Fakultetu. Stručnu službu Fakulteta čine organizacioni delovi:

  1. Stručne službe;

  2. Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove;

  3. Služba za finansijske i računovodstvene poslove;

  4. Studentska služba;

  5. Služba za tehničke i nabavne poslove;

  6. Služba za izdavačke poslove;

  7. Služba za informacione tehnologije;

  8. Biblioteke.

  2.3.6.7 Biblioteka Poljoprivrednog fakulteta

  Biblioteka je snabdevena literaturom koja svojim nivoom i obimom obezbeđuje podršku nastavnom procesu i naučno-istraživačkom radu.

  Biblioteka raspolaže informacionom opremom i obezbeđuje pristup savremnim elektronskim servisima koji su podrška nastavnom procesu i

  naučno-istraživačkom radu. Način rada organizacione jedinice bliže se urđuje Pravilnikom o radu biblioteke, a opis poslova bliže se uređuje

  Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

  2.3.6.8 Laboratorija za elektronsku mikroskopiju

  Laboratorija za elektronsku mikroskopiju je posebna radna jedinica, bez svojstva organizacione jedinice. Označena laboratorija se bavi

  fundamentalnimi primenjenim istraživanjima, kao i pružanjem ekspertskih usluga iz oblasti mikrostrukturne i morfološke analize funkcionalnih,

  strukturnih i bioloških materijala. Uslovi i način rada ove radne jedinice regulišu se opštim aktom koji donosi Nastavno naučno veće fakulteta.

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  23

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  24

  Broj nastavnog osoblja i nenastavnog osoblja u toku semestra ili školske godine zavisi od obaveza koje proističu iz nastavnog plana i programa,

  normativa i standarda rada, broja obrazovnih profila, broja studenata, vrste i složenosti poslova, planiranog gubitka radnih sati radi bolovanja,

  plaćenog i neplaćenog odsustva, obima naučno-istraživačkog rada i drugo.

  Broj izvršilaca se može u toku godine menjati zavisno od procesa rada, a odluku o tome donosi dekan Fakulteta na predlog organizacione

  jedinice, uz dokaz da su obezbeđena sredstva za isplatu zarade i druga primanja zaposlenog i drugu potrebnu dokumentaciju propisanu opštim

  aktima, a u skladu sa propisanim normativima i standardima uslova rada. Rukovodioci organizacionih jedinica odgovorni su za blagovremeno

  prijavljivanje potreba za zaposlenim. Prijave se podnose dekanu. Sistematizacijom funkcija i radnih mesta određuje se stalan sadržaj poslova kao

  trajna aktivnost kojom se izvršilac bavi u skladu sa prirodom i organizacijom nastavne, naučno-istraživačke, stručne, kao i vannastavne

  delatnosti. Za poslove koji nemaju trajan karakter, organizacione jedinice organizuju naučne i stručne timove od zaposlenih u radnom odnosu na

  Fakultetu i angažovanjem novih zaposlenih na način i u postupku predviđenom zakonom i opštim aktima. Funkcije predsedavajućih organa

  upravljanja i stručnih organa i njihovih odbora i komisija ne novode se ovim Pravilnikom, a uslovi za izbor / imenovanje lica na te funkcije i

  njihova ovlašćenja utvrđuju se Statutom i drugim opštim aktima.

  Poslove nastave i naučno-istraživačkog rada ne mogu obavljati zaposleni koji nisu izabrani u odgovarajuće zvanje, a ostale poslove lica koja

  nemaju odgovarajući stepen stručne spreme određene vrste zanimanja, predviđen karakteristikama za svaku funkciju, radno mesto.

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  25

  2.3.6.9 Tabela sa prikazom o stvarnom broju zaposlenih na neodređeno i određeno vreme

  SPISAK ZAPOSLENIH

  Redni

  broj INSTITUTI - SLUŽBE

  Ukupno zaposlenih

  (nastavno i nenastavno osoblje)

  1. PROFESOR EMERITUS 1

  2. INSTITUT ZA RATARSTVO i POVRTARSTVO 43

  3. INSTITUT ZA HORTIKULTURU 32

  4. INSTITUT ZA ZOOTEHNIKU 38

  5. INSTITUT ZA ZEMLJIŠTE i MELIORACIJE 34

  6. INSTITUT ZA FITOMEDICINU 35

  7. INSTITUT ZA POLЈOPRIVREDNU TEHNIKU 24

  8. INSTITUT ZA PREHRAMBENU TEHNOL. I BIOHEMIJU 75

  9. INSTITUT ZA AGROEKONOMIJU 36

  10. STRUČNA SLUŽBA 4

  11. Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove 8

  12. Služba za finansijske i računovodstvene poslove 8

  13. Studentska služba 9

  14. Služba za tehničke i nabavne poslove 36

  15. Služba za izdavačke poslove 5

  16. Služba za informacione tehnologije 4

  17. Jedinica za internu reviziju 1

  18. RJ KAFE KLUB 2

  19. BIBLIOTEKA PF 3

  20. ODPF RADMILOVAC 32

  21. Istraživači saradnici i pripravnik (Projekat) 15

  UKUPNO: 445

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  26

  NENASTAVNO OSOBLJE, na dan 20.02.2019. god.

  (sekretari instituta, tehnički saradnici, laboranti)

  Služba ili Institut Neodređeno vreme Određeno vreme

  INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO 6

  INSTITUT ZA HORTIKULTURU 4

  INSTITUT ZA ZOOTEHNIKU 10

  INSTITUT ZA ZEMLJIŠTE I MELIORACIJE 4

  INSTITUT ZA FITOMEDICINU 8

  INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU 2

  INSTITUT ZA PREHR.TEHNOLOGIJU I BIOHEMIJU 14 2

  INSTITUT ZA AGROEKONOMIJU 2

  STRUČNA SLUŽBA 4

  Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove 7 1

  Služba za finansijske i računovodstvene poslove 8

  Studentska služba 9

  Služba za tehničke i nabavne poslove 36

  Služba za izdavačke poslove 5

  Služba za informacione tehnologije 4

  Jedinica za internu reviziju 1

  RJ KAFE KLUB 2

  BIBLIOTEKA PF 2 1

  OD RADMILOVAC 28 4

  Ukupno: 156 8

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  27

  STRUČNI SARADNICI (SARADNICI BEZ SARADNIČKOG ZVANjA), na dan 20.02.2019. god.

  (stručni saradnici, saradnici bez saradničkog zvanja, rukovodioci proizvodnje na OD Radmilovac i istraživači saradnici

  (Projekat).)

  Služba ili Institut Neodređeno vreme Određeno vreme

  INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO 1+3 0

  INSTITUT ZA HORTIKULTURU 1 0

  INSTITUT ZA ZOOTEHNIKU 0 0

  INSTITUT ZA ZEMLJIŠTE I MELIORACIJE 1+5 0

  INSTITUT ZA FITOMEDICINU 1+2 0

  INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU 1 3

  INSTITUT ZA PREHR.TEHNOLOGIJU I BIOHEMIJU 11 2

  INSTITUT ZA AGROEKONOMIJU 3 3

  OD RADMILOVAC

  (saradnici bez saradničkog zvanja, rukovodioci na OD Radmilovac) 7 0

  ISTRAŽIVAČI SARADNICI (Projekat) 0 15

  Ukupno: 36 23

  3. Opis funkcija starešina

  Fakultet zastupa i predstavlja dekan prof. dr Dušan Živković. Dekan je rukovodilac i organ poslovođenja. Funkcija dekana je utvrđena Zakonom o visokom

  obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br.76/05, 100/07, 97/08, 44/10), a nadležnost Statutom Univerziteta i Statutom Fakulteta, kao i Zakonom o radu

  („Službeni glasnik RS“ br.24/08 i 61/05) i drugim propisima.

  Podaci o nadležnosti dekana i koje odluke donosi, kao i nadležnost organa upravljanja, navedene su u prethodnom poglavlju informatora (organizaciona

  struktur Fakulteta – organi Fakulteta).

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  28

  4. Pravila u vezi sa javnošću rada

  Rad Fakulteta je javan. Javnost rada Fakulteta je uređena Statutom Univerziteta i Statutom Fakulteta. Fakultet izveštava javnost o obavljanju

  svojih delatnosti putem sredstava javnog informisanja, izdavanjem posebnih publikacija, oglašavanjem na internet stranici Fakulteta, na

  oglasnim tablama i sl. Statutom Fakulteta je utvrđeno šta se smatra poslovnom tajnom, i kada se podaci ne mogu saopštavati. Rad sednica

  Organa Fakulteta je javan, a zainteresovana lica mogu podneti zahtev za prisustvo sednici, osim ako je odlučeno da se sednica ili deo sednice

  održi bez prisustva javnosti.

  Podaci od značaja za javnost rada Fakulteta su:

  Adresa Fakulteta:

  Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet

  Nemanjina 6, Zemun, Beograd

  Internet adresa: www.agrif.bg.ac.rs; telefon centrale Fakulteta 011/4413555.

  Matični broj Fakulteta, prema jedinstvenom registru je: 07029845.

  Poreski identifakcioni broj (PIB) Fakulteta je: 100198802.

  Sekretar fakulteta:

  Bogdan Mladenović, dipl. pravnik

  Kontakt telefon: 063/8934213; e-mail: [email protected]

  Samostalni referent:

  Minja Dučić

  e-mail: [email protected]

  Saradnik za odnose sa javnošću i međunarodnu saradnju:

  http://www.agrif.bg.ac.rs/mailto:[email protected]:[email protected]

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  29

  dr Katarina Šmakić

  Kontakt telefon: 011/4413420; 063 10 60 438; e-mail: [email protected] ili [email protected]

  Kontakti dekana, prodekana, sekretara fakulteta, kao i svih instituta mogu se naći na Internet adresi: http://agrif.bg.ac.rs/Kontakt.

  U prostorijama Fakulteta je dozvoljeno audio i video snimanje uz prethodnu najavu i dogovor sa licima zaduženim za odnose sa javnošću.

  Ne izdaju se posebne akreditacije za novinare prilikom pravljenja priloga.

  Nastavna aktivnost na Fakultetu se odvija po rasporedu nastave i ispita, a raspored nastave, ispita i konsultacija nastavnika i saradnika sa studentima, kao i

  aktuelnosti i konkursi za razne stipendije i međunarodnu razmenu, se objavljuju i elektronskim putem na sledećim linkovima:

  http://agrif.bg.ac.rs/Pocetna

  http://agrif.bg.ac.rs/Vesti/36/6

  Ostali podaci od značaja za javnost rada, telefoni po službama:

  Pogledati na linku: http://agrif.bg.ac.rs/Fakultet/10

  Spisak najčešće traženih informacija od javnog značaja:

  Od Fakulteta se telefonskim putem najčešće traže informacije o uslovima upisa na studijske programe koje Fakultet organizuje, o načinu

  studiranja, visini školarine, o kontaktima koji su navedeni u Informatoru u poglavlju 4. Opisa pravila u vezi sa javnošću rada.

  Odgovori na sva ova pitanja se mogu naći elektronskim putem na Internet prezentaciji fakulteta i to na sledećim linkovima:

  Lista kompletnih vesti za studente na http://agrif.bg.ac.rs/Vesti/36/7

  mailto:[email protected]:[email protected]://agrif.bg.ac.rs/Kontakthttp://agrif.bg.ac.rs/Pocetnahttp://agrif.bg.ac.rs/Vesti/36/6http://agrif.bg.ac.rs/Fakultet/10http://agrif.bg.ac.rs/Vesti/36/7

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  30

  Studije – studijski programi: http://agrif.bg.ac.rs/Studije/3

  Kontakti http://agrif.bg.ac.rs/Kontakt

  Lokacija Fakulteta http://agrif.bg.ac.rs/Kontakt

  Podaci o osoblju sa kontaktima i referencama po odsecima http://agrif.bg.ac.rs/Fakultet/10

  Podaci o stručnim službama http://agrif.bg.ac.rs/Fakultet/10

  Aktuelnosti, dešavanja http://agrif.bg.ac.rs/Vesti/36/6

  Vesti http://agrif.bg.ac.rs/Vesti/36/6

  Predmeti http://agrif.bg.ac.rs/Studije/140/190800

  Konkursi http://agrif.bg.ac.rs/Fakultet/13

  Raspored nastave http://www.agrif.bg.ac.rs/files/KorisniciPodaci/1079-snezana-spremo/RASPORED_NASTAVE.pdf

  Raspored ispita http://www.agrif.bg.ac.rs/Studenti/25

  Rezultati ispita i kolokvijuma http://www.agrif.bg.ac.rs/Vesti/36/7 i http://www.agrif.bg.ac.rs/Studenti/25

  Odgovarajuće službe Fakulteta pružaju odgovore na pitanja, a načini traženja informacija su uglavnom putem telefonskog poziva ili informisanje

  u prostorijama Fakulteta.

  http://agrif.bg.ac.rs/Studije/3http://agrif.bg.ac.rs/Kontakthttp://agrif.bg.ac.rs/Kontakthttp://agrif.bg.ac.rs/Fakultet/10http://agrif.bg.ac.rs/Fakultet/10http://agrif.bg.ac.rs/Vesti/36/6http://agrif.bg.ac.rs/Vesti/36/6http://agrif.bg.ac.rs/Studije/140/190800http://agrif.bg.ac.rs/Fakultet/13http://www.agrif.bg.ac.rs/files/KorisniciPodaci/1079-snezana-spremo/RASPORED_NASTAVE.pdfhttp://www.agrif.bg.ac.rs/Studenti/25http://www.agrif.bg.ac.rs/Vesti/36/7http://www.agrif.bg.ac.rs/Studenti/25

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  31

  5. Nadležnost, ovlašćenja i obaveze Fakulteta

  Osnovna ovlašćenja i delatnost Fakulteta utvrđena su Zakonom o visokom obrazovanju. Fakultet obavlja delatnost visokog obrazovanja kroz

  akademske i strukovne studije u svom sedištu i u skladu sa svojom matičnošću. U okviru delatnosti visokog obrazovanja Fakultet obavlja

  naučnoistraživačku, ekspertsko-konsultantsku i izdavačku delatnost, obavlja i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučnog i

  istraživačkog rada. Fakultet realizuje programe obrazovanja tokom čitavog života, kao i druge programe stručnog usavršavanja van okvira

  studijskih programa, u skladu sa Zakonom i Satutom. Fakultet u pravnom prometu sa trećim licima istupa u svoje ime i za svoj račun, a za

  obaveze odgovara svojom imovinom kojom raspolaže, ima potpunu odgovornost.

  6. Opis postupanja u okviru nadležnosti ovlašćenja i obaveza

  Fakultet postupa u okviru svojih nadležnosti, obaveza i ovlašćenja na osnovu sledećih zakona:

  - Zakon o radu (''Službeni glasnik RS'' br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 113/2017)

  -Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/2016)

  -Zakon o visokom obrazovanju (''Službeni glasnik RS'' br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon i 73/2018)

  - Zakon o naučnositraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“ br. 110/05, 50/06, ispr. 18/10)

  - Zakon o inovacionoj delatnosti („ Službeni glasnik RS“ br. 110/05, 18/10 i 112/2015)

  - Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS“ br.113/2017)

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  32

  - Zakon o bibliotečkoj delatnosti („ Službeni glasnik RS“ br. 52/11)

  Fakultet postupa i na osnovu drugih propisa koji će biti navedeni u sledećem poglavlju 7. Navođenje propisa.

  7. Navođenje propisa

  U prilogu sledi lista propisa koje Fakultet primenjuje u svom radu.

  7.1 Akti Republike Srbije

  o Ustav RS („Službeni glasnik RS“ br. 98/06),

  o Zakon o javnim službama („Službeni glasnik RS“ br. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 i 83/05), podzakonska akta kojima se uređuje delatnost javnih službi,

  o Zakon o visokom obrazovanju (''Službeni glasnik RS'' br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon i 73/2018),

  o Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“ br. 110/05 i 50/06, 18/10),

  o Zakon o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS“ br. 110/05, 18/10),

  o Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Službeni glasnik RS“ br. 72/09),

  o Zakon o bibliotečkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“ br. 34/94 i 101/05),

  o Zakon o pečatu državnih i drugih organa („Službeni glasnik RS“ br. 101/07),

  o Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 33/97,31/01, 30/10)

  o Zakon o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 36/09)

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  33

  o Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama („Službeni glasnik RS“ br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05, 30/10),

  o Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“ br. 29/78),

  o Zakon o radu (''Službeni glasnik RS'' br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 113/2017),

  o Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ br. 43/01, 101/07),

  o Zakon o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“ br. 104/09),

  o Zakon o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“ br. 71/94),

  o Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ br. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10),

  o Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“ br. 36/09)

  o Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“ br. 101/05),

  o Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu („Službeni glasnik RS“ br. 36/10),

  o Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Službeni glasnik RS“ br. 30/10),

  o Zakon o penzijskom i i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“ br. 34/03, 64/04 – odluka USRS, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon i 63/06 – odluka USRS – dalje: Zakon o PIO, 5/09, 107/09, 101/10),

  o Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“ br. 107/05 i 109/05 – ispr.),

  o Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“ br. 111/09),

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  34

  o Zakon o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS“ br. 34/01, 62/06 – dr. Zakon i 63/06 i 116/08 – ispr. dr. zakona),

  o Uredba o normativima i standardima uslova rada Univerziteta i Fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta („Službeni glasnik RS“ br. 15/02, 100/04, 26/05, 38/07 i 110/07),

  o Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS“ br. 44/01, 15/02 – dr. uredba, 30/02, 32/02 – ispr., 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06,

  106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08 i 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10),

  o Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“ br. 22/09)

  o Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 54/07, 104/09, 36/10)

  o Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 116/08),

  o Zakon o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 101/10),

  o Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10),

  o Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 53/95, 3/96, 32/97, 101/05),

  o Uredba o budžetskom računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 125/03 i 12/06)

  o Zakon o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“ br. 135/04)

  o Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“ br. 97/08, 53/10),

  o Zakon o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“ br. 18/10),

  o Opšti kolektivni ugovori („Službeni glasnik RS“ br. 50/08 i 104/08 – Aneks I, 8/09 – Aneks II),

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  35

  o Posebni kolektivni ugovor za visoko obrazovanje („Službeni glasnik RS“ br. 12/09),

  o Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje visokoškolska ustanova („Službeni glasnik RS“ br. 40/09),

  o Pravilnik o registru visokoškolskih ustanova, studijskih programa, nastavnika, saradnika i ostalih zaposlenih („Službeni glasnik RS“ br. 21/06),

  o Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije koju vodi visokoškolska ustanova („Službeni glasnik RS“ br. 21/06),

  o Pravilnik o sadržaju dozvole za rad („Službeni glasnik RS“ br. 21/06),

  o Pravilnik o standardima i postupku za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolske ustanove („Službeni glasnik RS“ br. 106/06),

  o Pravilnik o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik RS“ br.106/06),

  o Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa („Službeni glasnik RS“ br. 106/06),

  o Preporuke Nacionalnog saveta o bližim uslovima za izbor u zvanja nastavnika, Nacionalni savet za visoko obrazovanje, 4.maj 2007., („Službeni glasnik RS“ br. 30/07),

  o Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Službeni glasnik RS“ br. 30/07, 112/08, 72/09, 81/10)

  7.2 Pravni akti Univerziteta u Beogradu

  Pogledati na linku: http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php

  http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  36

  7.3 Opšti akti Fakulteta

  Pravni akti Fakulteta se nalaze na Internet stranici

  http://www.agrif.bg.ac.rs/Fakultet/45

  8. Usluge koje Fakultet pruža zainteresovanim licima

  Fakultet je visokoobrazovna naučna ustanova koja u okviru svoje matične delatnosti obavlja visokoobrazovnu i naučno-istraživačku delatnost u

  oblasti: ratarstva, voćarstva i vinogradarstva, hortikulture, zootehnike, zemljišta i melioracija, fitomedicine, poljoprivredne tehnike, prehrambene

  tehnologije i biohemije i agroekonomije.

  Delatnost visokog obrazovanja Fakultet ostvaruje kroz akademske i strukovne studije na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih

  programa za sticanje visokog obrazovanja.

  Fakultet samostalno, ili u saradnji sa drugim oganizacijama, obavlja osnovna, primenjena i razvojna istraživanja i druge delatnosti koje su u

  funkciji razvoja obrazovne delatnosti.

  Delatnosti Fakulteta su:

  85.42 Visoko obrazovanje;

  72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji;

  Naučno-istraživačka i stručna delatnost putem osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja, studija i projekata, inženjeringa, ekspertiza, atesta,

  licenci, sertifikata i kontrola:

  http://www.agrif.bg.ac.rs/Fakultet/45

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  37

  - U oblasti biljne proizvodnje: agroekologija, ekofiziologija i anatomija poljoprivredno značajnih biljaka, taksonomija biljaka i biljnih zajednica,

  evoluacija i korišćenje biljnih resursa u poljoprivredi, biohemijska istraživanja, genetika, oplemenjivanje, semenarstvo, agrotehnika žita,

  industrijskog i krmnog bilja, travnjaka, povrća, cveća i lekovitog bilja, opšta agrotehnika, ekologija, biologija i suzbijanje njivskih korova u

  ratarskim i povrtarskim usevima (preventivne i direktne agrotehničke mere borbe), organska biljna proizvodnja, proizvodnja povrća, cveća i

  gljiva u zaštićenom prostoru, biologija, ekologija i razmnožavanje voćaka i vinove loze, izučavanje sorata podloga voćaka i vinove loze,

  genetika, oplemenjivanje i introdukcija sorata i podloga voćaka i vinove loze, podizanje i eksploatacija voćaka i vinograda, pčelarstvo,

  polinacija, dijagnosticiranje, ekspertize i određivanje kvaliteta pčelinjih proizvoda, proučavanje oblasti agrometeorologije;

  - U oblasti zootehnike: reprodukcija i odgajivanje domaćih i gajenih životinja; tehnologija proizvodnje domaćih i gajenih životinja; tehnologija

  hrane za domaće i gajene životinje; analiza sastava i kvaliteta hrane za životinje; anatomija i fiziologija domaćih i gajenih životinja; genetika i

  oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja; higijena i dobrobit domaćih i gajenih životinja; lovna privreda; ribarstvo i pčelarstvo;

  - U oblasti zemljišta i melioracija: geologija, minerologija, pedologija, fiziologija biljaka, fizika zemljišta, hemija zemljišta i voda,

  mikrobiologija zemljišta i voda, agrohemija, fertilizacija, odvodnjavanje, navodnjavanje, konzervacija zemljišta i voda, projektovanje, izgradnja

  i održavanje melioracionih sistema, primenjena geodezija u melioracijama, uređenje poljoprivrednih zemljišta, snabdevanje vodom i zaštita

  voda, monitoring zemljišta i voda, rekultivacija i revitalizacija zemljišta;

  - U oblasti fitomedicine: morfologija, anatomija, fiziologija i ekologija, razmnožavanje i razviće, rasprostiranje i populacione karakteristike

  patogena, štetočina i korova; priroda i dinamika nastanka oboljenja i oštećenja, simptomatologija, dijagnostika, prognoza, procena rizika i šteta

  projektovane tehnologije i integracija mera zaštite; fizičkohemijske karakteristike pesticida, način i mehanizmi delovanja, tehnologija primene i

  efekata koji se postižu na štetne organizme, tretirane biljke i okolinu; efikasnost i rezistentnost štetnih organizama na pesticide i otpornost biljaka

  na štetne organizme; kontrola kvaliteta i analitika ostataka pesticida u različitim supstratima; biologija, ekologija i suzbijanje korova, sistemi

  kontrole korova, bolesti i štetočina, sudbina i efekti sredstava za zaštitu bilja u životnoj sredini, kontrolu biljaka, biljnog i drugog materijala na

  prisustvo štetnih organizama i normira i utrvrđuje standarde u oblasti fitomedicine;

  - U oblasti poljoprivredne tehnike: mehanizacija biljne proizvodnje, mehanizacija ubiranja i transporta, mehanizacija stočarske proizvodnje,

  mehanizacija dorade poljoprivrednih proizvoda, održavanje i eksploatacija mašinsko traktorskog parka, određivanje mehaničkih, termofizičkih i

  reoloških osobina materijala, termodinamika biosistema, termotehnike, elektrotehnika i energetika i kontrola procesa, konzervacija energije i

  obnovljivi izvori energije;

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  38

  - U oblasti prehrambene tehnologije i biohemije: tehnologija voća i povrća, gotove hrane, konditorskih proizvoda, ulja, žita i brašna, šećera i

  skroba, piva i slada, duvana, vina, jakih alkoholnih pića i alkohola, mesa, mleka, tehnologija hlađenja, ambalaža i ambalažni materijal, kontrola

  kvaliteta, tehnološka mikrobiologija, tehnološke operacije, biohemijsko inženjerstvo, hemijska i biohemijska istraživanja u prehrambenoj

  tehnologiji; upravljanje resursima i kvalitetom; upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane.

  01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica;

  01.13 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka;

  01.14 Gajenje šećerne trske;

  01.15 Gajenje duvana;

  01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana;

  01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka;

  01.21 Gajenje grožđa;

  01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća;

  01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća;

  01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja;

  01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka;

  01.30 Gajenje sadnog materijala;

  01.41 Uzgoj muznih krava;

  01.42 Uzgoj drugih goveda i bivola;

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  39

  01.43 Uzgoj konja i drugih kopitara;

  01.45 Uzgoj ovaca i koza;

  01.46 Uzgoj svinja;

  01.47 Uzgoj živine;

  01.49 Uzgoj ostalih životinja;

  01.50 Mešovita poljoprivredna proizvodnja;

  01.61 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada;

  01.62 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja;

  01.63 Aktivnosti posle žetve;

  01.64 Dorada semena;

  01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti;

  02.30 Sakupljanje šumskih plodova;

  03.12 Slatkovodni ribolov;

  03.22 Slatkovodne akvakulture:

  10.13 Proizvodnja mesnih prerađevina;

  10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca;

  10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća;

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  40

  10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća;

  10.51 Prerada mleka i proizvodnja sireva;

  10.52 Proizvodnja sladoleda;

  10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani;

  10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda;

  10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje;

  11.01 Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića;

  11.02 Proizvodnja vina od grožđa;

  11.03 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina;

  11.04 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića;

  18.12 Ostalo štampanje;

  18.13 Usluge pripreme za štampu;

  18.14 Knjigovezačke i srodne usluge;

  20.20 Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu;

  21.20 Proizvodnja farmaceutskih preparata;

  28.30 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo;

  45.20 Održavanje i popravka motornih vozila;

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  41

  46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem;

  46.34 Trgovina na veliko pićima;

  46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce;

  47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom;

  47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama;

  47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama;

  47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama;

  47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama;

  47.76 Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim

  prodavnicama;

  47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama;

  47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama;

  49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju;

  58.11 Izdavanje knjiga;

  58.12 Izdavanje imenika i adresara;

  58.13 Izdavanje novina;

  58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja;

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  42

  58.19 Ostala izdavačka delatnost;

  62.01 Računarsko programiranje;

  62.02 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije;

  62.03 Upravljanje računarskom opremom;

  62.09 Ostale usluge informacione tehnologije;

  63.11 Obrada podataka, hosting i slično;

  63.12 Veb portali;

  63.99 Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute;

  70.10 Upravljanje ekonomskim subjektom;

  70.21 Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću;

  70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem;

  71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje;

  71.20 Tehničko ispitivanje i analize;

  - Kontrola kvaliteta voća i grožđa, kvaliteta i zdravstvenog stanja loznog i voćnog sadnog materijala sa izdavanjem odgovarajućih dokumenata

  (sertifikati, atesti i dr.); analize fizičkih, hemijskih i mikrobioloških osobina zemljišta i voda, kontrola plodnosti zemljišta, hemijska i

  mikrobiološka kontrola biljnog materijala, kontrola kvaliteta voda, kontrola kvaliteta đubriva, kontrola kvaliteta mikrobioloških preparata,

  revizija projekata, projektovanje sistema i objekata; izrada tehničke dokumentacije, izrada tehničko-tehnoloških projekata proizvodnih sistema,

  mašina i objekata, atestiranje pogonskih i radnih mašina, uređaja i sistema u poljoprivrednoj tehnici; analize mikrobiološke ispravnosti i kvaliteta

  prehrambenih proizvoda, alkoholnih i bezalkoholnih pića, prirodnih pitkih i mineralnih voda, duvana i proizvoda od duvana, aditiva, dodataka i

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  43

  začina u prehrambenoj industriji, ambalažnog materijala i ambalaže, mikrobiološka kontrola resursa u prehrambenoj industriji, izrada elaborata o

  zaštiti oznaka geografskog porekla.

  72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama;

  72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama;

  - U oblasti agroekonomije: ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, planiranje razvoja poljoprivrede, organizacija i razvoj

  zadrugarstva, razvoj i primena informacionih sistema u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, tržište, promet i marketing poljoprivrednih i

  prehrambenih proizvoda, organizacija i ekonomika poljoprivredne proizvodnje, organizacija, ekonomika i upravljanje poljoprivrednim

  preduzećima i porodičnim gazdinstvima, računovodstvo i finansije, razvoj i primena ekonometrijskih metoda i postupaka u istraživanju.

  74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti;

  85.59 Ostalo obrazovanje;

  85.60 Pomoćne obrazovne delatnosti;

  91.01 Delatnosti biblioteka i arhiva.

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  44

  9. Postupak radi pružanja usluga

  Pružanje usluga visokog obrazovanja (akademske i strukovne studije).

  Objavljivanje konkursa (utvrđivanje predloga, verifikacija, priprema predloga teksta konkursa, objavljivanje)

  Organizovanje prijemnog ispita Izrada rasporeda nastave (predavanja i vežbi)

  Izrada preliminarnog rasporeda ispita (rokovi, termini...)

  Izvođenje nastave

  Predavanja

  Vežbe

  Auditorne vežbe

  Laboratorijske vežbe

  Praktična nastava

  Obrazovanje na daljinu

  Izrada radova u toku nastave

  Izrada seminarskih radova

  Izrada projektnih zadataka

  Konsultacije

  Stručna praksa

  Organizacija ispita

  Izrada rasporeda ispita u konkretnom roku (termini, sale, dežurači...)

  Izvođenje pismenog ispita

  Izvođenje usmenog ispita

  Polaganje ispita pred komisijom

  Elektronsko polaganje

  Poništavanje ispita

  Izrada i odbrana radova

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  45

  Izrada i odbrana završnih radova (osnovne akademske i strukovne, diplomske akademske i specijalističke studije)

  Izrada i odbrana magistarskih teza

  Izrada i odbrana doktorskih disertacija

  Pružanje administrativnih usluga korisnicima

  Upis (upis godine i overa semestra)

  Prijavljivanje ispita

  Izdavanje indeksa, duplikata indeksa, identifikacionih kartica, potvrda i uverenja

  Izdavanje diploma, dodataka diplomi i duplikata

  Pružanje administrativnih usluga u vezi sa smeštajem u studentske domove Pružanje administrativnih usluga u vezi kredita i stipendija

  Pružanje usluga istraživanja, projektovanja i inženjeringa

  Planiranje istraživanja, projektovanja i inženjeringa

  Osnovna istraživanja

  Primenjena istraživanja

  Razvojna istraživanja

  Izrada projekata

  Pružanje usluga inženjeringa

  Organizovanje stručnog usavršavanja

  Pružanje posebnih intelektualnih usluga

  Planiranje seminara, kurseva, obuka i treninga

  Izvođenje seminara, kurseva, obuka i treninga

  Izdavanje sertifikata o stručnom usavršavanju

  Ekspertize

  Konsalting

  Recenzije

  Pružanje usluga biblioteke

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  46

  Korišćenje knjiga i druge udžbeničke literature u biblioteci i van biblioteke

  Korišćenje bibliotečkog prostora – čitaonice

  Korišćenje elektronskog kataloga biblioteke i edukacija za pretraživanje kataloga

  Korišćenje KOBSON servisa u biblioteci i pristup elektronskim časopisima

  Omogućavanje uvida javnosti (referati za izbor nastavnika i saradnika, referati za odbranu magistarskih teza i doktorskih disertacija, teze i disertacije)

  Izdavanje potvrde o nezaduženosti

  Izdavačka delatnost

  Izdavanje udžbeničke literature

  Izdavanje časopisa

  Detaljna obaveštenja se mogu naći na sajtu Fakulteta na sledećim linkovima:

  - Lista kompletnih vesti za studente na: http://www.agrif.bg.ac.rs/Vesti/36/7

  - Studije – studijski programi: http://www.agrif.bg.ac.rs/Studije/3

  - Kontakti: http://www.agrif.bg.ac.rs/Kontakt

  - Lokacija Fakulteta: http://www.agrif.bg.ac.rs/Kontakt

  - Podaci o osoblju sa kontaktima i referencama: http://www.agrif.bg.ac.rs/Fakultet/10

  - Podaci o stručnim službama: http://www.agrif.bg.ac.rs/Fakultet/10

  - Aktuelnosti, dešavanja: http://www.agrif.bg.ac.rs/Vesti/36/6

  - Vesti: http://www.agrif.bg.ac.rs/Vesti/37

  - Predmeti: http://www.agrif.bg.ac.rs/Studenti/25

  - Konkursi: http://www.agrif.bg.ac.rs/Studenti/29

  - Raspored nastave http://www.agrif.bg.ac.rs/files/KorisniciPodaci/1079-snezana-spremo/RASPORED_NASTAVE.pdf

  - Raspored ispita http://www.agrif.bg.ac.rs/Studenti/25

  - Rezultati ispita i kolokvijuma http://www.agrif.bg.ac.rs/Vesti/36/7 i http://www.agrif.bg.ac.rs/Studenti/25

  http://www.agrif.bg.ac.rs/Vesti/36/7http://www.agrif.bg.ac.rs/Studije/3http://www.agrif.bg.ac.rs/Kontakthttp://www.agrif.bg.ac.rs/Kontakthttp://www.agrif.bg.ac.rs/Fakultet/10http://www.agrif.bg.ac.rs/Fakultet/10http://www.agrif.bg.ac.rs/Vesti/36/6http://www.agrif.bg.ac.rs/Vesti/37http://www.agrif.bg.ac.rs/Studenti/25http://www.agrif.bg.ac.rs/Studenti/29http://www.agrif.bg.ac.rs/files/KorisniciPodaci/1079-snezana-spremo/RASPORED_NASTAVE.pdfhttp://www.agrif.bg.ac.rs/Studenti/25http://www.agrif.bg.ac.rs/Vesti/36/7http://www.agrif.bg.ac.rs/Studenti/25

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  47

  10. Pregled podataka o pruženim uslugama

  Broj upisanih studenata školska 2018/19.godina:

  - na osnovnim akademskim studijama: 3910

  - na master akademskih studijama: 481

  - na specijalističkim akademskim studijama: 35

  - na doktorskim akademskim studijama: 227

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  48

  11. Podaci o prihodima i rashodima

  FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

  у 000 динара

  R.B Konto Opis Izvršeno u 2017.

  godini

  Planiran iznos troškova i izdataka i njihovo pokriće za 2018. godinu

  Iz budžeta Iz sopstvenih

  izvora Ukupno troškovi

  i izdaci

  1

  Bruto zarade (neto zarade + socijalni doprinosi na teret poslodavca + socijalna davanja zaposlenima)

  609.072 558.846 140.760 699.606

  2

  Naknada troškova za zaposlene (3) 15.057 12.000 3.000 15.000

  3 415112 Naknade za zaposlene (prevoz) 15.057 12.000 3.000 15.000

  4

  Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi (5)

  3.501 2.000 1.000 3.000

  5 4161112 Naknade, bonusi i ostali posebni rashodi (jubilarne nagrade i ostale nagrade zaposlenima)

  3.501 2.000 1.000 3.000

  6

  Stalni troškovi (7+8+11+15+20+21) 46.660 32.000 17.500 49.500

  7 421111 421121

  Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 1.168 1.000 500 1.500

  8

  Energetske usluge (9+10) 36.030 26.000 11.000 37.000

  9 421225 Grejanje 24.874 17.000 8.000 25.000

  10 421211 Električna energija 11.156 9.000 3.000 12.000

  11

  Komunalne usluge (12+13+14) 7.133 4.000 4.000 8.000

  12 421311 Usluge vode i kanalizacije 3.074 2.500 1.000 3.500

  13 421324 Usluge čišćenja - odvoz otpada 4.048 1.500 2.940 4.440

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  49

  14 421391 421392

  Ostale komunalne usluge 11 0 60 60

  15

  Usluge komunikacije (16+17+18+19) 1.426 1.000 500 1.500

  16 421411 Troškovi telefona 680 600 200 800

  17 421412 Internet 24 0 50 50

  18 421414 Troškovi mobilnog telefona 438 0 200 500

  19 421421 Usluge pošte 284 400 50 450

  20 421512 421519 421522

  Troškovi osiguranja 320 0 500 500

  21 421600 Zakup imovine i opreme 583 0 1.000 1.000

  22

  Troškovi putovanja (23+24) 30.588 0 35.000 35.000

  23 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 24.812 25.000 25.000

  24 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 5.776 10.000 10.000

  25 423000 Usluge po ugovoru (26+27+28+32+33+34+35+36+37)

  47.774 2.400 76.500 78.900

  26 423191 423111

  Administrativne usluge 622 400 300 700

  27 423200 Kompjuterske usluge 1.193 400 700 1.100

  28

  Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (29+30+31)

  2.129 500 5.000 5.500

  29 423311 Usluge obrazovanja i usavršavanja 1.155 400 1.400 1.800

  30 423322 Kotizacija 974 100 2.500 2.600

  31 423391 Izdaci za stručne ispite 0 1.100 1.100

  32 423400 Usluge informisanja (štampanje publikacija, oglašavanje i reklamiranje)

  726 500 2.000 2.500

  33 423521 Advokatske usluge 1.044 0 1.500 1.500

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  50

  34 423599 Stručne usluge 36.020 55.000 55.000

  35 423612 423621

  Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 1.719 0 3.000 3.000

  36 423711 423712

  Reprezentacija i pokloni 650 0 2.000 2.000

  37 423911 Ostale opšte usluge 3.671 600 7.000 7.600

  38

  Specijalizovane usluge (39+40+41+42) 98.286 107.000 8.100 115.100

  39 424351 Medicinske usluge 47 0 100 100

  40 424911 Ostale specijalizovane usluge 3.237 0 5.000 5.000

  41 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 7.396 7.000 3.000 10.000

  42 424621 Usluge nauke 87.606 100.000 100.000

  43

  Tekuće poravke i održavanje (44+45) 1.357 4.000 13.000 17.000

  44 425191 Tekuće poravke i održavanje zgrada i objekata 1.329 2.000 10.000 12.000

  45 425231 Tekuće popravke i održavanje opreme 28 2.000 3.000 5.000

  46

  Materijal (47+48+49+50+54+55+56+57) 17.881 9.000 21.200 30.200

  47 426100 Administrativni materijal 2.447 1.000 2.000 3.000

  48 426200 Materijal za poljoprivredu 869 0 900 900

  49 426300 Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

  629 500 300 800

  50 426400 Materijal za saobraćaj (51+52+43) 2.988 1.500 2.000 3.500

  51 426411 Troškovi goriva 2.764 1.400 1.600 3.000

  52 426413 Troškovi maziva 89 0 200 200

  53 426491 Ostali materijal za prevozna sredstva 135 100 200 300

  54 426521 Materijal za istraživanje 589 0 10.000 10.000

  55 426600 Materijal za obrazovanje, kulturu i sport 5.778 4.000 3.000 7.000

  56 426819 Materijal za domaćinstvo i ugostiteljstvo (hemikalije za čišćenje)

  737 500 500 1.000

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  51

  57 426900 Materijal za posebne namene 3.844 1.500 2.500 4.000

  58

  Amortizacija i upotreba sredstava za rad 0 0 0 0

  59

  Amortizacija zgrada i građevinskih objekata 0 0 0 0

  60

  Amoritizacija mašina i opreme 0 0 0 0

  61

  Amortizacija ostalih osnovnih sredstava 0 0 0 0

  62 472712 Studentske nagrade 0 0 0

  63 482100 Ostali porezi 1.082 0 1.200 1.200

  64

  Naknada štete za zemljište 12.760 0 14.000 14.000

  65

  Investicioni radovi i nabavka opreme i nameštaja

  9.672 0 47.870 47.870

  66 5231112 Zaliha proizvodnje i roba za dalju prodaju 7.910 0 6.000 6.000

  Ukupno (1+2+4+6+22+25+38+43+46+62+63+64+65+66) 901.600 727.246 385.130 1.112.376

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  52

  Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet

  FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

  u 000 dinara

  R.B Konto Opis Izvršeno u 2018.

  godini

  Planiran iznos troškova i izdataka i njihovo pokriće za 2019. godinu

  Iz budžeta Iz sopstvenih

  izvora Ukupno troškovi

  i izdaci

  1

  Bruto zarade (neto zarade + socijalni doprinosi na teret poslodavca + socijalna davanja zaposlenima)

  644.326 606.544 161.459 768.003

  2

  Naknada troškova za zaposlene (3) 14.524 12.000 3.000 15.000

  3 415112 Naknade za zaposlene (prevoz) 14.524 12.000 3.000 15.000

  4

  Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi (5)

  3.228 0 4.000 4.000

  5 4161112 Naknade, bonusi i ostali posebni rashodi (jubilarne nagrade i ostale nagrade zaposlenima)

  3.228 0 4.000 4.000

  6

  Stalni troškovi (7+8+11+15+20+21) 42.275 31.850 17.900 49.750

  7 421111 421121

  Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga

  1.092 1.000 500 1.500

  8

  Energetske usluge (9+10) 32.383 26.000 11.000 37.000

  9 421225 Grejanje 19.699 17.000 7.000 24.000

  10 421211 Električna energija 12.684 9.000 4.000 13.000

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  53

  11

  Komunalne usluge (12+13+14) 6.057 4.000 4.000 8.000

  12 421311 Usluge vode i kanalizacije 2.179 2.500 1.000 3.500

  13 421324 Usluge čišćenja - odvoz otpada 3.816 1.500 2.930 4.430

  14 421391 421392

  Ostale komunalne usluge 62 0 70 70

  15

  Usluge komunikacije (16+17+18+19) 1.365 850 800 1.650

  16 421411 Troškovi telefona 604 600 200 800

  17 421412 Internet 38 0 50 50

  18 421414 Troškovi mobilnog telefona 472 0 500 500

  19 421421 Usluge pošte 251 250 50 300

  20 421512 421519 421522

  Troškovi osiguranja 514 0 600 600

  21 421600 Zakup imovine i opreme 864 0 1.000 1.000

  22

  Troškovi putovanja (23+24) 37.875 0 36.000 36.000

  23 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 33.903 30.000 30.000

  24 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 3.972 6.000 6.000

  25 423000 Usluge po ugovoru (26+27+28+32+33+34+35+36+37)

  57.622 2.300 77.700 80.000

  26 423191 423111

  Administrativne usluge 242 200 300 500

  27 423200 Kompjuterske usluge 1.645 400 1.000 1.400

  28

  Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (29+30+31)

  1.951 500 2.500 3.000

  29 423311 Usluge obrazovanja i usavršavanja 344 400 600 1.000

  30 423322 Kotizacija 1.607 100 1.900 2.000

  31 423391 Izdaci za stručne ispite 0

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  54

  32 423400 Usluge informisanja (štampanje publikacija, oglašavanje i reklamiranje)

  726 500 3.000 3.500

  33 423521 Advokatske usluge 1.044 1.500 1.500

  34 423599 Stručne usluge 42.648 55.000 55.000

  35 423612 423621

  Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 2.076 4.000 4.000

  36 423711 423712

  Reprezentacija i pokloni 2.174 3.500 3.500

  37 423911 Ostale opšte usluge 5.116 700 6.900 7.600

  38

  Specijalizvoane usluge (39+40+41+42) 96.559 105.600 7.500 113.100

  39 424351 Medicinske usluge 40 0 100 100

  40 424911 Ostale specijalizovane usluge 4.555 600 4.400 5.000

  41 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 5.793 5.000 3.000 8.000

  42 424621 Usluge nauke 86.171 100.000 0 100.000

  43

  Tekuće poravke i održavanje (44+45) 6.118 3.000 11.000 14.000

  44 425191 Tekuće poravke i održavanje zgrada i objekata 2.753 2.000 8.000 10.000

  45 425231 Tekuće popravke i održavanje opreme 3.365 1.000 3.000 4.000

  46

  Materijal (47+48+49+50+54+55+56+57) 21.284 10.000 33.800 43.800

  47 426100 Administrativni materijal 2.432 1.000 3.000 4.000

  48 426200 Materijal za poljoprivredu 816 0 1.000 1.000

  49 426300 Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

  598 500 300 800

  50 426400 Materijal za saobraćaj (51+52+43) 3.151 1.500 2.000 3.500

  51 426411 Troškovi goriva 2.762 1.400 1.600 3.000

  52 426413 Troškovi maziva 76 0 200 200

  53 426491 Ostali materijal za prevozna sredstva 313 100 200 300

  54 426521 Materijal za istraživanje 312 0 15.000 15.000

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  55

  55 426600 Materijal za obrazovanje, kulturu i sport 7.788 5.000 5.000 10.000

  56 426819 Materijal za domaćinstvo i ugostiteljstvo (hemikalije za čišćenje)

  867 500 2.000 2.500

  57 426900 Materijal za posebne namene 5.320 1.500 5.500 7.000

  58

  Amortizacija i upotreba sredstava za rad 0 0 0 0

  59

  Amortizacija zgrada i građevinskih objekata 0 0 0 0

  60

  Amoritizacija mašina i opreme 0 0 0 0

  61

  Amortizacija ostalih osnovnih sredstava 0 0 0 0

  62 482100 Ostali porezi 897 0 1.000 1.000

  63

  Naknada štete za zemljište 11.508 0 12.000 12.000

  64

  Investicioni radovi i nabavka opreme i nameštaja

  36.475 0 30.000 30.000

  65 5231112 Zaliha proizvodnje i roba za dalju prodaju 7.623 0 8.000 8.000

  Ukupno (1+2+4+6+22+25+38+43+46+62+63+64+65+66) 980.314 771.294 403.359 1.174.653

  Šef službe za finansijsko računovodstvene poslove

  Dekan:

  Milena Dosković

  Prof. dr Dušan Živković

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  56

  12. Podaci o javnim nabavkama

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  57

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  58

  13. Podaci o državnoj pomoći Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet ne pruža pomoć u smislu tačke 34. Uputstva za izradu i objavljivanje informatora o radu

  državnih organa („Službeni glasnik RS“ br. 68/10).

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  14.Podaci o isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima

  PODACI O PLATAMA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA ZA MESEC

  DECEMBAR 2018

  FUNKCIJA IME I PREZIME NETO PLATA FUNKCIONALNI

  DODATAK

  DEKAN Dušan Živković 99212,79 29763,83

  PRODEKAN ZA

  NASTAVU Radojka Maletić 99212,79 29763,83

  PRODEKAN ZA

  NAUKU Vladan Bogdanović 99212,79 19842,60

  PRODEKAN ZA

  FINANSIJE Rajko Miodragović 92048,92 18409,79

  PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA ZA ZAPOSLENE ZA MESEC DECEMBAR 2018

  KATEGORIJA ZAPOSLENIH (NETO) PLATA - XII 2018

  REDOVNI PROFESOR 99212,79

  VANREDNI PROFESOR 92048,92

  DOCENT 84293,28

  ASISTENT SA DOKTORATOM 71476,76

  ASISTENT 66284,42

  SARADNK U NASTAVI 61059,23

  STRUČNI SARADNIK 58857,41

  VISOKA STRUČNA SPREMA 56918,30

  VIŠA STRUČNA SPREMA 49120,73

  VKV 30102,39

  SREDNjA STRUČNA SPREMA 28327,80

  NIŽA STRUČNA SPREMA 25698,77

 • Informator o radu Univerziteta u Beogradu - Poljoprivrednog fakulteta, ažuriran 20. februar 2019. godine

  Obračun zarada za zaposlene Fakulteta vrši se u skladu sa Uredbom i normativima i standardima

  uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta („Službeni glasnik

  RS“ br. 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007 i 110/2007), Uredbom o koeficijentima za obračun

  i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS“ br 44/2001, 15/2002,...,

  79/2009) i aktima Fakulteta.

  15.Podaci o sredstvima rada

  Lista opreme u vlasništvu Poljoprivrednog fakulteta koja se koristi za naučno-istraživački i

  stručni rad

  Lista opreme