of 25/25
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, wynikająca z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,

  • View
    41

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, wynikająca z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,

Slajd 1Informacja o stanie realizacji zada owiatowych za poprzedni rok szkolny,
w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, wynikajca z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty
Zespó Szkó z Oddziaami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu
Baza
Budynek przedszkola ( 6 sal, kuchnia, szatnie, plac zabaw)
Budynek A (dua szkoa) – 13 sal lekcyjnych, w tym 2 pracownie komputerowe, biblioteka z czytelni, stoówka, hala gimnastyczna z zapleczem, gabinet pedagoga, gabinety terapii, Izba Pamici, 2 boiska asfaltowe, kompleks boisk ,,Orlik”
Budynek B (maa szkoa) – 5 sal, salka gimnastyczna, wietlica szkolna
2
Publiczne Przedszkole – 125 wychowanków
Publiczne Gimnazjum – 127 uczniów
Wyniki
Punkty
% punktów
Szkoa
24,30
61%
Gmina
24,70
62%
Powiat
26,40
66%
Województwo
25,80
65%
5
Rok
Wyniki
Punkty
% punktów
Szkoa
27,60
55%
Gmina
26,70
53%
Powiat
27,30
55%
Województwo
27,00
54%
9
10
WSKANIKI WYNIKU KOCOWEGO I EWD Z LAT 2006 - 2011 – CZ. HUMANISTYCZNA
Wyniki oceniania zewntrznego egzamin gimnazjalny cz matematyczno-przyrodnicza 2011
Wyniki
Punkty
% punktów
Szkoa
22,10
44%
Gmina
24,50
49%
Powiat
24,30
49%
Województwo
24,40
49%
12
Cz matematyczno-przyrodnicza 2006-2011
WSKANIKI WYNIKU KOCOWEGO I EWD Z LAT 2006 - 2011 – CZ. MAT-PRZYR.
Wyniki oceniania zewntrznego egzamin gimnazjalny cz – jzyk angielski 2011
Wyniki
Punkty
% punktów
Szkoa
25,10
50%
Gmina
26,20
52%
Powiat
27,90
56%
Województwo
27,90
56%
15
Zwikszenie liczby godzin dydaktycznych z jzyka polskiego i matematyki
Prowadzenie zaj dodatkowych w ramach godzin kartowych
Rozwizywanie przykadowych testów kompetencji podczas zaj obowizkowych i dodatkowych
Stworzenie bazy testów do indywidualnego rozwizania w bibliotece szkolnej w wersji papierowej i elektronicznej
Przeprowadzanie próbnych sprawdzianów i egzaminów– ogólnoszkolnych i indywidualnie przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów
Wykorzystywanie wyników do ustalenia trudnoci, na jakie napotykaj uczniowie oraz podejmowanie dziaa celem ich eliminowania
Motywowanie uczniów do nauki
Pogadanki z rodzicami na temat ukierunkowania dzieci, co do dalszego ksztacenia, niwelowania braków i niedocigni
Wspópraca z Poradni Psychologiczno - Pedagogiczn w Dbicy w odniesieniu do uczniów majcych problemy w nauce oraz sprawiajcych kopoty wychowawcze. 
Podczas hospitacji zwracano uwag na sposób realizacji wniosków – stosowane metody i formy pracy, aktywizacj uczniów, indywidualizacj pracy z uczniami, w tym majcymi problemy w nauce, niwelowanie braków i niedocigni, stosowane pomoce dydaktyczne i inne materiay wykorzystywane przez nauczycieli
Prowadzono rozmowy indywidualne i grupowe z nauczycielami, w jaki sposób mona osign wysze wyniki sprawdzianu i egzaminu
Monitorowano ilo przeprowadzonych sprawdzianów, zada domowych z jzyka polskiego pod ktem krótszych i duszych form wypowiedzi – obowizujcych na sprawdzianie
i egzaminie
Organizacja wypoczynku
Przyjcie harcerzy z Korczyny w ramach ferii zimowych, integrowanie z uczniami naszej szkoy
Kolonia letnia w Augustowie (wymiana)
Obóz sportowy - przyjcie modziey z Lublina (wakacje)
NAJWANIEJSZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
Finalistka kuratoryjnego konkursu historycznego
IV miejsce w wojewódzkim konkursie projektów naukowych w ramach projektu Feniks
Wyrónienie w wojewódzkim konkursie plastycznym
Wyrónienie w powiatowym konkursie dzieci i modziey niepenosprawnej
- Laureatka konkursu recytatorskiego poezji religijnej
III miejsce w powiatowym konkursie ekologicznym na prezentacj multimedialn
Laureat w konkursie ,,As Matematyczny”
III miejsce w powiatowym konkursie czytelniczym
wyrónienie w powiatowym konkursie piosenki angielskiej
I i III miejsce w powiatowym konkursie plastycznym
22
Pika rczna Igrzyska Modziey Szkolnej –powiat - I miejsce
Pika nona Droga do Euro- powiat- I miejsce
Pika nona Turniej o puchar Burmistrza Dbicy -powiat
I miejsce
Pika nona Turniej o o puchar Dyrektora ZS w yrakowie powiat - II miejsce
ywiarstwo szybkie – województwo - X miejsce
ywiarstwo szybkie – województwo - VII i XIII
Spartakiada Modziey w Pustyni - I miejsce - gmina
Pozyskane rodki z EFS i innych róde
POKL - ,,Stymulowanie funkcji rozwojowych dzieci niepenosprawnych …”
,, Pierwsze uczniowskie dowiadczenia drog do wiedzy”
,,Uwaga! Sposób na sukces”
2006
5
2.4
2
2007
4
4.4
2
2008
5
1.8
3
2009
5
2.8
5
2010
4
2011
5
Aby zmieni rozmiar zakresu danych wykresu, przecignij prawy dolny róg zakresu.
Wykres1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Kolumna1
5
4
4
5
5
7
Arkusz1
Kolumna1
2006
5
2.4
2
2007
4
4.4
2
2008
4
1.8
3
2009
5
2.8
5
2010
5
2011
7
Aby zmieni rozmiar zakresu danych wykresu, przecignij prawy dolny róg zakresu.
Wykres1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2006
3
2.4
2
2007
4
4.4
2
2008
4
1.8
3
2009
6
2.8
5
2010
6
2011
4