of 12 /12
TUMBUHAN DI MALAYSIA SISTEM PERLINDUNGAN VARIETI 1.0 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Perlindungan Varieti Tumbuhan atau dikenali juga sebagai Hak Pembiak Baka merupakan suatu bentuk Hak Harta Intelek yang memberikan pembiak baka hak eksklusif untuk mengawal eksploitasi varieti baru tumbuhan yang telah mereka bangunkan. Hak ini bukan sahaja dapat memastikan pembiak baka mendapat pulangan pelaburan malah membolehkan mereka memperoleh faedah di atas daya inovasi dan kreativiti. Pelaksanaan Sistem Perlindungan Varieti Tumbuhan di Malaysia adalah berdasarkan Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 (Akta PVBT 2004). Akta ini telah diwartakan pada 1 Julai 2004 dan mula dilaksanakan pada 20 Oktober 2008. 1.2 Objektif Akta PVBT 2004 Memberi perlindungan hak pembiak baka bagi varieti baru tumbuhan Memberi pengiktirafan serta perlindungan ke atas sumbangan yang dibuat oleh petani, masyarakat tempatan dan pribumi terhadap pewujudan varieti baru tumbuhan Menggalakkan pelaburan dan pembangunan dalam pembiakbakaan varieti baru tumbuhan dalam sektor awam dan swasta 1.3 Definisi Varieti ”Varieti” ditakrifkan sebagai suatu kumpulan tumbuhan dalam satu taksonomi botani tunggal daripada peringkat terendah yang diketahui serta: Dapat ditakrifkan dengan pemaparan ciri-ciri hasil daripada satu genotip tertentu atau gabungan genotip Dapat dibezakan daripada mana-mana kumpulan tumbuhan dengan pemaparan sekurang- kurangnya satu daripada ciri-ciri sedemikian Dapat dianggap sebagai suatu unit berkenaan dengan kesesuaiannya untuk dibiakkan tanpa sebarang perubahan 1.4 Lembaga Varieti Tumbuhan Lembaga Varieti Tumbuhan merupakan suatu entiti yang bertanggungjawab mentadbir dan menetapkan Sistem Perlindungan Varieti Tumbuhan di bawah Akta PVBT 2004. Sekretariat kepada Lembaga Varieti Tumbuhan adalah Pejabat Pendaftaran Perlindungan Varieti Tumbuhan (PVPRO), Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman, Jabatan Pertanian Malaysia. 2.0 SYARAT-SYARAT PERMOHONAN 2.1 Genera dan Spesies yang Dilindungi Terbuka kepada semua jenis tumbuhan kecuali mikroorganisma. 1 SISTEM PERLINDUNGAN VARIETI BARU TUMBUHAN DI MALAYSIA

InfoPVP Malay

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pvp malay

Text of InfoPVP Malay

 • TUMBUHAN DI MALAYSIA

  SISTEM PERLINDUNGANVARIETI

  1.0 PENGENALAN

  1.1 LatarBelakang

  PerlindunganVarietiTumbuhanataudikenali jugasebagaiHakPembiakBakamerupakansuatubentukHakHartaIntelekyangmemberikanpembiakbakahakeksklusifuntukmengawaleksploitasivarieti baru tumbuhan yang telah mereka bangunkan. Hak ini bukan sahaja dapat memastikanpembiakbakamendapatpulanganpelaburanmalahmembolehkanmerekamemperolehfaedahdiatasdayainovasidankreativiti.

  Pelaksanaan Sistem Perlindungan Varieti Tumbuhan di Malaysia adalah berdasarkan AktaPerlindunganVarietiBaruTumbuhan2004(AktaPVBT2004).Aktainitelahdiwartakanpada1Julai2004danmuladilaksanakanpada20Oktober2008.

  1.2 ObjektifAktaPVBT2004

  Memberiperlindunganhakpembiakbakabagivarietibarutumbuhan

  Memberipengiktirafansertaperlindungankeatassumbanganyangdibuatolehpetani,masyarakattempatandanpribumiterhadappewujudanvarietibarutumbuhan

  Menggalakkanpelaburandanpembangunandalampembiakbakaanvarietibarutumbuhandalamsektorawamdanswasta

  1.3 DefinisiVarieti

  Varietiditakrifkansebagaisuatukumpulantumbuhandalamsatutaksonomibotanitunggaldaripadaperingkatterendahyangdiketahuiserta:

  Dapat ditakrifkandenganpemaparan ciri-ciri hasil daripada satugenotip tertentuataugabungangenotip

  Dapat dibezakan daripada mana-mana kumpulan tumbuhan dengan pemaparan sekurang-kurangnyasatudaripadaciri-cirisedemikian

  Dapat dianggap sebagai suatu unit berkenaan dengan kesesuaiannya untuk dibiakkan tanpasebarangperubahan

  1.4 LembagaVarietiTumbuhan

  Lembaga Varieti Tumbuhan merupakan suatu entiti yang bertanggungjawab mentadbir danmenetapkanSistemPerlindunganVarietiTumbuhandibawahAktaPVBT2004.

  Sekretariat kepadaLembagaVarietiTumbuhanadalahPejabatPendaftaranPerlindunganVarietiTumbuhan(PVPRO),BahagianKawalanKualitiTanaman,JabatanPertanianMalaysia.

  2.0 SYARAT-SYARATPERMOHONAN

  2.1 GeneradanSpesiesyangDilindungi

  Terbukakepadasemuajenistumbuhankecualimikroorganisma.

  1

  SISTE

  MPERLINDUNGANVARIETIBARU

  TUMBUHANDIM

  ALA

  YSIA

 • 2.2 LaranganPendaftaran

  Varietitumbuhanberikutadalahdilaranguntukdidaftarkandandiberikanhakpembiakbaka:

  Varietiyangbolehmenjejaskanketenteramanawamatauprinsipmoral

  Varieti yang penanaman, penghasilan semula atau penggunaannya boleh mengakibatkan kesannegatifterhadapalamsekitar

  2.3 PemohonyangLayak

  Permohonanhanyabolehdibuatoleh: Pembiakbaka;

  Majikanpembiakbaka;

  Penggantidalamhakmilikpembiakbaka;

  Petani,masyarakattempatanataupribumiyangtelahmenjalankanfungsiseorangpembiakbaka;

  Mana-manaagensikerajaanataubadanberkanunyangtelahmenjalankanfungsipembiakbaka.

  Agenadalahdiperlukanbagipemohonberikut:

  PEMOHON AGEN

  Pemohondariluarnegara PemastautinataumerekayangmempunyaipejabatberdaftardiMalaysia

  Sekumpulanpetani PemastautinataumerekayangmempunyaipejabatberdaftardiMalaysia

  Masyarakattempatanataupribumi Pihakberkuasayangmewakilimasyarakattempatanataupribumi

  2.4 Kriteria-KriteriaPermohonan

  Varietiyangingindidaftarkansebagaivarietibarutumbuhandandiberikanhakpembiakbakaperlulahmemenuhisyarat-syaratberikut:

  PERUNTUKAN KRITERIA

  Seksyen14(1) NamaPengenalan,Baru,Berlainan,SeragamdanStabil

  Seksyen14(2)* NamaPengenalan,Baru,BerlainandanBolehDikenalpasti

  *hanyauntukvarietiyangdibiakkan,atauditemuidandibangunkanolehpetanitradisional,masyarakattempatanataupribumi.

  (A) NamaPengenalan

  Nama atau pengenalan sesuatu varieti tumbuhan yang dinyatakan dengan abjad atau gabunganabjaddanangka.Syarat-syaratpenamaan:

  - Merupakangelaranbagigenetikvarietitumbuhan

  - membolehkanvarietitumbuhandikenalpasti

  - tidakbolehsemata-mataterdiridaripadaangka

  - berbezadaripadanamapengenalanvarietitumbuhanlaindalamspesiesyangsamaatau spesiesyangdekathubungannya

  2

  SISTE

  MPERLINDUNGANVARIETIBARU

  TUMBUHANDIM

  ALA

  YSIA

 • - tidakbertentangandengankepentinganawamatauprinsipmoraldan

  - tidakmenyebabkankekeliruanberkenaandenganciriatauidentitipembiakbakavarieti.

  Namapengenalanhendaklahdigunakanapabilavarietitumbuhandijualsecarakomersildanboleh dipaparkan bersama-sama dengan cap dagangan yang dimiliki pemegang hak pembiak baka. Namun,namapengenalanhendaklahberbezadengancapdagangan.

  Penamaan varieti perlu mematuhi Perkara 9 dalam Garispanduan Pentadbiran untuk PermohonandanPendaftaranVarietiBaruTumbuhan.

  (B) Baru

  Pada tarikhpemfailan,bahanpembiakanatau tuaianvarieti telahdijualataudilupuskansecara komersildenganpersetujuanpembiakbaka:

  diMalaysiakurangdarisatu(1)tahun

  dinegaralain -kurangdari6tahunbagipokokdantumbuhanberkayumenjalar -kurangdari4tahunbagitumbuhanlain

  Contoh:

  VARIETI SITUASI STATUSBARU

  VarietiATarikhPemfailan:20Oktober2009

  TarikhJualanPertama(diMalaysia):03Julai2008

  X

  VarietiBTarikhPemfailan:20Oktober2009

  TarikhJualanPertama(diMalaysia):31Oktober2008

  (C) Berlainan

  Pada tarikh pemfailan, varieti tumbuhan dapat dibezakan dengan jelas daripada mana-mana varietitumbuhanlainyangdiketahuiumum.

  Contoh:Perbezaanpadawarna

  VarietiAVarietiDiketahuiUmum VarietiDiketahuiUmum

  (D) Seragam

  Seragam jika, tertakluk kepada perubahan yang dapat dijangka daripada sifat tertentu pembiakannya, varieti tumbuhan itu seragam dengan secukupnya dalam ciri-cirinya yang berkaitan.

  3

  SISTE

  MPERLINDUNGANVARIETIBARU

  TUMBUHANDIM

  ALA

  YSIA

 • Contoh:VARIETIB

  Pokok1 Pokok2 Pokok3 Pokok4

  (E) Stabil

  Stabil jika ciri-ciri yang berkaitan tidak berubah selepas pembiakan berulang kali atau pada penghujungsetiapkitarandalamhalkitaranpembiakantertentu.

  Contoh:

  BahanAsal Generasi1 Generasi2 GenerasiN

  (F) BolehDikenalpasti

  Sesuatuvarietitumbuhanbolehdikenalpastijika

  Varieti tumbuhan dapat dibezakan daripada mana-mana kumpulan tumbuhan yang lain melalui pemaparan satu ciri dan ciri tersebut dapat dikenalpasti dalamtumbuhanindividuataudalamsuatukumpulantumbuh-tumbuhan

  Ciri-ciritersebutbolehdikenalpastiolehmana-mana*orangyangmahirdalambidangyang berkaitan

  *merujukkepadaPegawaiPemeriksayangdilantikolehLembagaVarietiTumbuhan

  4

  SISTE

  MPERLINDUNGANVARIETIBARU

  TUMBUHANDIM

  ALA

  YSIA

 • 3.0 PROSEDUR PERMOHONAN DAN PEMERIKSAAN UNTUK PENDAFTARAN VARIETI BARUTUMBUHANDANPEMBERIANHAKPEMBIAKBAKA

  3.1 CartaAlirPermohonan

  Permohonan

  Tarikh Pemfailan

  Pemeriksaan Permulaan

  Pemeriksaan Substantif

  Penilaian oleh Lembaga

  Pewartaan Kali Pertama

  Deposit Sampel

  Pendaftaran &Pewartaan Kali Kedua

  Pembaharuan Hak

  Rajah3.1:Cartaalirmenunjukkanprosedurdaripermohonankependaftaranvarietibarutumbuhandanpemberianhakpembiakbaka.

  (A) Permohonan

  Semua permohonan untuk pendaftaran varieti baru tumbuhan dan pemberian hak pembiakbakaperlulahdisertaidengandokumen-dokumenberikut:

  BorangPVBT1ATAU BorangPVBT2(untukpermohonandibawahperuntukanseksyen14(2)sahaja) SoalSelidikTeknikaltanamanberkaitanbersamagambarvarieti SuratPerlantikanAgen(sekiranyaberkaitan) SalinanPermitImportatauSijilFitosanitasi(sekiranyaberkaitan) Dokumensokongandaripadapihakberwajib(KementerianSumberAslidanAlamSekitar)

  bagivarietibarutumbuhanyangdibangunkansecarapengubahsuaiangenetik Fipemfailan

  5

  SISTE

  MPERLINDUNGANVARIETIBARU

  TUMBUHANDIM

  ALA

  YSIA

 • Satu set borang permohonan adalah untuk satu varieti sahajaPermohonan berserta dokumen yangberkaitanperludiserahkankepadaLembagaVarietiTumbuhandi:

  PejabatPendaftaranPerlindunganVarietiTumbuhan(PVPRO)BahagianKawalanKualitiTanaman

  JabatanPertanianMalaysiaWismaTani,Aras7,No.30PersiaranPerdana,Presint4

  62624Putrajaya(B) TarikhPemfailan Tarikhpemfailanadalah tarikhpermohonanditerimadengansyarat kehendak-kehendakberikut

  telahdipatuhi: Boranglengkap Penyerahansemuadokumenberkaitan Bayaranfipemfailkan

  (C) Pemeriksaanpermulaan Padaperingkatini,pemeriksaandilakukanterhadap:

  Kesanvarietiterhadapketenteramanawamatauprinsipmoral Kesannegatifterhadapalamsekitar; KesesuaianNamaPengenalan PemeriksaanawalStatusBaru.

  Sekiranyasyarat-syaratdiatas telahdipatuhi,suatunotispemberitahuanakandihantarkepada pemohon.

  (D) PemeriksaanSubstantif

  Permintaan untuk pemeriksaan substantif hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh pemberitahuanditerima.Permintaanuntukpemeriksaansubstantif-

  MelengkapkanBorangPVBT3 BayaranFipermintaanuntukpemeriksaansubstantif Penyerahan bahan pembiakan yang diperlukan bagi maksud pemeriksaan substantif

  (jikadiminta)

  Pemeriksaanakandilakukanterhadapkriteria-kriteriaberikut-

  StatusBaru Kelainan Keseragaman Kestabilan BolehDikenalpasti

  3kaedahpemeriksaansubstantif- Pemeriksaandokumen pemeriksaanditapak Ujianpenanaman

  Kaedah pemeriksaan bagi suatu permohonan ditentukan dengan mengambil kira jenis permohonan,generadanspesiestumbuhansertafaktor-faktorpenentulain.

  6

  SISTE

  MPERLINDUNGANVARIETIBARU

  TUMBUHANDIM

  ALA

  YSIA

 • Pemeriksaan substantif akan dijalankan oleh Pegawai Pemeriksa yang dilantik oleh Lembaga VarietiTumbuhandankeputusanpemeriksaanakandilaporkankepadaLembagauntukdinilai.

  (E) PenilaianolehLembaga

  Lembaga akan menilai laporan pemeriksaan substantif yang dikemukakan oleh Pegawai Pemeriksa.SekiranyaLembagaberpuashatidengankeputusanpemeriksaan,permohonanakan diwartakandalamWartaKerajaan.

  (F) Pewartaankalipertama

  Permohonan yang diwartakan kali pertama dalam Warta Kerajaan akan dibuka kepada bangkanganselama3bulandaritarikhpenyiaran.

  Bangkanganbolehdibuatatasalasan-alasanberikut:-

  Orangyangmembangkangberhakkepadahakpembiakbakaberbandingpemohon Kehendakaktatidakdipatuhi Bertentangandenganketenteramanawamatauprinsipmoral Bolehmengakibatkankesannegatifterhadapalamsekitar.

  ProsesBangkangan

  Pembangkang perlu mengemukakan bangkangannya kepada PVPRO selaku Sekretariat kepadaLembagaVarietiTumbuhanmenggunakanBorangPVBT4.

  Sekretariatakanmengemukakannotisbangkangankepadapemohondanmemintapemohon untukmengemukakanjawapankepadaSekretariatdanpembangkang.

  Pemohon perlu mengemukakan jawapannya dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis bangkangan diterima dengan menggunakan Borang PVBT 5. Sekiranya pemohon gagal memberi jawapan dalam tempoh tersebut, Sekretariat bolehmelanjutkan tempoh selama 14hari lagi.Sekiranya jawapanmasih tidakditerimamakapermohonanbagipendaftaran varietibarutumbuhantersebutakanditolak.

  Sekiranya jawapan diterima, Sekretariat akan menghantar notis kepada pemohon dan pembangkanguntukmengemukakanketerangandokumentarbagimembuktikandakwaan merekamenggunakanBorangPVBT6dalamtempoh30haridaritarikhnotisditerima.

  Kegagalan pembangkang mengemukakan keterangan dokumentar dalam tempoh yang ditetapkan akan menyebabkan bangkangan ditolak. Manakala kegagalan pemohon mengemukakan keterangan dokumentar akanmenyebabkan permohonan dianggap telah ditinggalkandanhakpembiakbakatidakakandiberi.

  Sekiranya keterangan dokumentar dari pembangkang dan pemohon diterima, Sekretariat akanmeneliti keterangan dokumentar dari kedua-dua pihak. Lembaga akan dirujuk bagi memutuskansamaadapermohonanbagipendaftaranvarietibaru tumbuhanditerimaatau ditolak.

  Keputusan Lembaga berserta alasannya akan dimaklumkan kepada pemohon dan pembangkangdalamtempoh2bulandaritarikhkeputusandibuat.

  7

  SISTE

  MPERLINDUNGANVARIETIBARU

  TUMBUHANDIM

  ALA

  YSIA

 • Bangkangan Ditolak

  Gagal beri Keterangan Dokumentardalam tempoh diberikan

  PEMBANGKANG

  PEMOHON

  LEMBAGAVARIETI

  TUMBUHAN

  Bangkangan(Borang PVBT 4)

  Notis

  Failkan*KeteranganDokumentar

  Notis

  Failkan*KeteranganDokumentar

  *KeteranganDokumentar

  (Borang PVBT 6)30 hari dari notis

  diterima

  *KeteranganDokumentar

  (Borang PVBT 6)30 hari dari notis

  diterima

  Jawapan

  (Borang PVBT 5)30 hari dari notis

  14 hari pelanjutan

  Permohonanuntuk Pendaftaran

  ditolakGagal beri

  Jawapan/KeteranganDokumentar dalamtempoh diberikan

  2

  1

  *Keterangan dokumentar adalah dokumen sokongan yang menyokong hujah dakwaan/tuntutanpembangkangdanpemohon.

  Rajah3.2:Prosedurbangkanganterhadapsesuatupermohonan

  (G) DepositSampel

  Sampelmerujuk kepada biji benih atau bahan pembiakan lain yang boleh digunakan untuk pertumbuhansemula.

  Permohonandiluluskan oleh

  Lembaga

  Pemberitahuansecara bertulis

  Pemohonmendeposit sampel

  Rajah3.3:Prosedurberkaitandepositsampel

  SampelhendaklahdihantarkepusatyangdiluluskanolehLembagadalammasa3bulandari tarikhnotisditerima.

  Kuantitisampelyangdiperlukanadalahsepertiberikut:

  Bijibenih1000bijiatau10gram(yangmanasesuai) Bahanpembiakanlain10pokok

  Lembagabolehmeluluskansampeldisimpandipremispembiakbakaselepasmengambilkira perkara-perkaraberikut:

  Keselamatanvarietiamatpentingkepadapembiakbaka LokasitapakpembiakbakaterletakdidalamMalaysia

  8

  SISTE

  MPERLINDUNGANVARIETIBARU

  TUMBUHANDIM

  ALA

  YSIA

 • SampelakandiselenggaradenganbaikdanbolehdiaksesolehpegawaidariPVPROdari semasakesemasa

  Depositsampelbolehdikecualikanbagivarieti temperat luarnegarayang tidaksesuaiditanam

  diMalaysia,bergantungkepadakeputusanLembaga

  (H) PendaftarandanPewartaanKaliKedua

  Permohonanmematuhi semuakehendak Akta

  Disiarkan dalam Warta Kerajaan

  Pemberian Sijil perakuanpendaftaran dan pemberian hakPVBT 7 - permohonan di bawah seksyen 14(1)PVBT 8 - permohonan di bawah seksyen 14(2)

  PENDAFTARANVARIETI BARU

  TUMBUHAN DANPEMBERIAN HAKPEMBIAK BAKA

  Direkod dalam Daftar VarietiBaru Tumbuhan

  Rajah3.4Aktivitiberkaitanpendaftaranvarietibarutumbuhandanpemberianhakpembiakbaka

  (I) PembaharuanHak

  Adalahmenjaditanggungjawabpemeganghakuntukmemperbaharuihaknyasetiaptahunapabila dimaklumkanolehPVPRO.

  Pembaharuanadalahpercuma.

  Kegagalanuntukmemperbaharuihakbolehmenyebabkanhakpembiakbakadibatalkan.

  3.2 BorangdanFi

  BIL. PERKARA BORANG FI(RM)

  1. Pemfailan(setiappermohonan)PVBT1atauPVBT2

  100.00

  2.

  Permintaanuntukpemeriksaansubstantif

  (a)PemeriksaanDokumen(b)PemeriksaanDiTapak(c)UjianPenanaman(d)UjianPenanamankalikemudian(jikaperlu)

  PVBT3

  500.001,500.002,500.001,000.00

  3. Bangkangan PVBT4 -

  4. Jawapandaripadapemohon PVBT5 -

  9

  SISTE

  MPERLINDUNGANVARIETIBARU

  TUMBUHANDIM

  ALA

  YSIA

 • 5. Pemfailanketerangandokumentarsebagaisokongan PVBT6 -

  6. Sijilperakuanpendaftaran(permohonandibawahseksyen14(1)Akta) PVBT7 -

  7. Sijilperakuanpendaftaran(permohonandibawahseksyen14(2)Akta) PVBT8 -

  8. PermintaanuntuksalinanataucabutanDaftarVarietiBarTumbuhanyangdiperakui PVBT9 10.00

  9. Permohonanlesenwajib PVBT10 -

  10. Permohonanuntukpenyerahhakanatauperpindahanhakpembiakbaka PVBT11 100.00

  Jadual3.1:Senaraiborangdanfibagipermohonanuntukpendaftaranvarietibaru tumbuhandanpemberianhakpembiakbaka

  BorangbolehdiperolehidariPejabatPendaftaranPerlindunganVarietiTumbuhanataudimuat turundarihttp://pvpbkkt.doa.gov.my.

  Pembayaran perlu dibuat dalam bentuk wang tunai, wang pos, kiriman wang atau bank draf sahaja dan dibuat kepada KETUA PENGARAH PERTANIAN, JABATAN PERTANIANMALAYSIA.

  4.0 PENDAFTARANVARIETIBARUTUMBUHANDANPEMBERIANHAKPEMBIAKBAKA

  4.1 TempohHakPembiakBaka

  Hakpembiakbakamulaberkuatkuasadaritarikhpemfailanpermohonandansahselama:-

  JENISPERMOHONAN TEMPOHHAKPEMBIAKBAKA

  PeruntukandibawahSeksyen14(1) 20tahun25tahun(pokokdantumbuhanmenjalarberkayu/tumbuhanjangkapanjang)

  PeruntukandibawahSeksyen14(2) 15tahun25tahun(pokokdantumbuhanmenjalarberkayu/tumbuhanjangkapanjang)

  4.2 SkopHakPembiakBaka

  Pemegang hak varieti tumbuhan berdaftar boleh melakukan aktiviti-aktiviti berikut secara komersil:-

  Menghasilataumenghasilkansemula Menyesuaikanuntuktujuanpembiakan Menawarkanuntukjualan Memasarkan,termasukmenjual Mengeksportdanmengimport Menyimpanbahanuntuktujuanyangtersebutdiatas

  Hakpembiakbakajugameliputi:-

  Bahanpembiakandanbahantuaianvarietitumbuhanberdaftarataumana-manabahagian varietitumbuhanjikabahanpembiakanvarietitumbuhanitudiperolehdengancarayangtidak dibenarkandaripadavarietitumbuhanberdaftar

  Varietitumbuhanterbitanyangditerbitkandaripadavarietitumbuhanberdaftar

  10

  SISTE

  MPERLINDUNGANVARIETIBARU

  TUMBUHANDIM

  ALA

  YSIA

 • Varieti tumbuhan yang tidak dapat dibezakan dengan jelas daripada varieti tumbuhan berdaftar

  Varietiyangpenghasilannyamemerlukanpenggunaanvarieti tumbuhanberdaftarsecara berulangkali

  Varieti tumbuhan terbitan daripada varieti tumbuhan berdaftar merujuk kepada varietitumbuhanyang-

  Kebanyakannya diterbitkan daripada varieti tumbuhan berdaftar, atau daripadasuatu varieti tumbuhan yang kebanyakannya diterbitkan daripada varieti tumbuhan berdaftar, sambil mengekalkan pemaparan ciri-ciri asasnya yang dihasilkan daripada genotip atau gabungan genotip varieti tumbuhan berdaftar Dapat dibezakan dengan jelas daripada varieti tumbuhan berdaftar Kecuali bagi perbezaan yang timbul kerana perbuatan penerbitan, menyamai varieti tumbuhan berdaftar dalam pemaparan ciri-ciri asas yang timbul daripada genotip atau gabungangenotipvarietitumbuhanberdaftar

  4.3 BatasanHakPembiakBaka

  Hakpembiakbakatidakmeliputi:-

  Perbuatansecarapersendiriandantidakkomersil Perbuatanbagimaksudujikaji Pembiakbakaan varieti tumbuhan lain (kecuali jika varieti tumbuhan itu pada asasnya

  diterbitkandaripadavarietitumbuhanberdaftar) Aktiviti-aktivitiolehpetanikecilberikut:- - pembiakanmenggunakanbahantuaianvarietiyangditanamditanahsendiri - pertukaranbahanpembiakandalamamaunyangmunasabah - penjualanbijibenihdariladangsendiridalamkeadaanbijibenihtidakdapatdigunakandi

  tanahsendiridisebabkanolehfaktor-faktordiluarkawalanpetani(amaunyangdijualtidak melebihikeperluantanahsendiri)

  Petanikecilpetaniyangmempunyaisaiztanahuntukperusahaanladangtidakmelebihi0.2 hektar.

  HakPembiakBakayangdiberikantidakterpakaiuntukbahan-bahanvarietitumbuhanberdaftar yangtelahdijualdiMalaysiasecarakomersildengankebenaranpembiakbaka,KECUALIbagi tujuanberikut:

  Pembiakanlanjutvarietitumbuhanberdaftar Pengeksportan bahan ke negara yang tidakmelindungi varieti dari genus atau spesies

  varietitumbuhanberdaftartersebut Pengeksportanbahanbukanuntukpenggunaanterakhir

  4.4 KetaksahanHakPembiakBaka

  Hakpembiakbakabolehditaksahkanatassebab-sebabberikut:

  Pemegang hakmemberi maklumat atau pernyataan palsu ataumengelirukan berkaitan permohonan

  PemeganghaktidakmematuhikehendakAktaini Hak pembiak baka sebenarnya kepunyaan orang lain (kecuali penyerahhakan telah

  dilakukan)

  Ketaksahanberkuatkuasadaritarikhpemberianhakpembiakbaka.

  11

  SISTE

  MPERLINDUNGANVARIETIBARU

  TUMBUHANDIM

  ALA

  YSIA

 • 4.5 PembatalanHakPembiakBaka

  Hakpembiakbakabolehdibatalkanatassebab-sebabberikut:

  Pemeganggagalmemberimaklumat,kemudahanataubahanpembiakanyangdimintaoleh Lembagadalamtempohyangtelahditetapkan

  Pemeganggagalmembayarfiyangdikenakan Varieti tumbuhan berdaftar gagal menunjukkan secara berterusan kriteria - kriteria

  pendaftarandanpemberianhakpembiakbaka Pemegangmelanggartermadansyaratsebagaiseorangpemegang Pemegangmembenarkanpenggunaansampelvarieti tumbuhanberdaftaryangdideposit

  dipusatyangdiluluskanolehLembagatanpaterlebihdahulumendapatkebenaranbertulis daripadaLembaga.

  4.6 PenyerahhakkanatauPerpindahanHakPembiakBaka

  Hakpembiakbakaataupermohonanuntukpendaftaranvarietibaru tumbuhandanpemberian hakpembiakbakabolehdiserahhakkanatauberpindahdengankelulusanLembagakepada:-

  Wakildiridisisiundang-undangbagipemegangataupemohon Orang yangberhakmengenai penyerahhakkanatauperpindahan itumelalui kuat kuasa

  undang-undang

  5.0 KESALAHANDANHUKUMAN

  BIL. KESALAHAN HUKUMAN

  1. Memberikanbutiran,maklumatataupernyataanyangpalsuataumengelirukanberkenaansesuatupermohonan.

  DendatidakmelebihiRM20,000ataupenjaratidakmelebihi2tahunataukedua-duanya

  2. PerlanggarantermadansyaratdanpenggunaansampelyangdidepositdipusatdiluluskanLembagatanpakebenaran.

  DendatidakmelebihiRM5,000ataupenjaratidakmelebihi6bulanataukedua-duanya.

  Jadual5.1:Senaraikesalahandanhukumanbagipendaftaranvarietibarutumbuhan danpemberianhakpembiakbaka.

  6.0 PERLANGGARAN

  Perlanggaran berlaku apabila pihak ketiga melakukan aktiviti-aktiviti yang hanya dibenarkan dilakukan oleh pemegang hak varieti berdaftar tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran pemeganghaktersebut.

  Pemegang hak berhak untuk memulakan prosiding mahkamah terhadap sesiapa yang telah melanggaratausedangmelanggarhaknya.

  12

  SISTE

  MPERLINDUNGANVARIETIBARU

  TUMBUHANDIM

  ALA

  YSIA