Indicatori de masurare a Eficientei

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  1/57

  Indicatori de msurare a

  eficienei serviciilor destinatepersoanelor adulte cu dizabilitimentale n contextul politicilor

  de incluziune social

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  2/57

  1

  Indicatori de m surare a eficien ei serviciilor destinate persoanelor adulte cu dizabilit i mentale n contextul

  politicilor de incluziune social

  Bucure tiIanuarie 2010

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  3/57

  2

  Prezentul studiu este realizat n cadrul proiectului Dezvoltarea unui sistem demanagement al informa iilor privind domeniul dizabilit ilor n Romnia,implementat de Institutul pentru Politici Publice (IPP) n parteneriat cuFunda ia Pentru Voi din Timioara i finanat de c tre Open Society Institute

  din Budapesta (prin programele Mental Health Initiative i Human Rights andGovernance Grants Program). Mulumim pe aceast cale partenerilor no tri doamnei Laila Onu, Director Executiv al Fundaiei Pentru Voi pentrucontribuia adus la elaborarea acestui studiu i doamnei Raluca Bunea,reprezentantul OSI MHI, pentru suportul constant oferit echipei proiectului netapa de cercetare. Mul umim, de asemenea, domnului Sorin Valerian Chiril ,Directorul Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Alba, i domnului Florin Ion, Directorul Direciei Generale de Asisten Social iProtecia Copilului Ia i, pentru c au gzduit dou dintre ntlnirile regionaleorganizate pe parcursul proiectului, precum i tuturor celorlali Directori aiDireciilor Generale de Asisten Social care au participat la evenimenteleorganizate n cadrul proiectului i f r contribuia crora nu ar fi fost posibil realizarea acestui studiu.

  Autori:

  Elena Iorga, Director Programe IPPLaila Onu, Director executiv Fundaia Pentru Voi

  Institutul pentru Politici Publice (IPP)Bucure ti

  Str. Sfinii Voievozi nr. 55, sector 1Tel (+ 4 021) 212 3126/7

  Fax (+ 4 021) 212 3108E-mail: [email protected]

  www.ipp.ro

  Toate drepturile sunt rezervate Institutului pentru Politici Publice (IPP). Att publicaia ct ifragmente din ea nu pot fi reproduse f r permisiunea IPP. Opiniile exprimate n acestmaterial apar in autorilor i nu reprezint n mod necesar opiniile finanatorului Open SocietyInstitute.

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  4/57

  3

  Cuprins

  Glosar de termeni ...................................................................................................... 4

  Metodologia de cercetare .......................................................................................... 5

  De ce avem nevoie de un mecanism de monitorizare a serviciilor socialedestinate persoanelor adulte cu dizabilit i mentale? Tipuri de indicatori demsurare a eficien ei/eficacit ii serviciilor ................................................................. 8

  Situa ia curent a beneficiarilor din centrele reziden iale pentru adul i din

  Romnia ................................................................................................................. 17Tipuri de servicii oferite persoanelor adulte cu dizabilit i mentale: g zduirevs. m suri active de incluziune social ................................................................... 24

  Calitatea serviciilor destinate persoanelor adulte cu dizabilit i mentale din perspectiva politicii de resurse umane n sistem ...................................................... 28

  Mecanisme de finan are a serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cudizabilit i mentale ................................................................................................... 38

  Concluzii i recomand ri privind msuri de politic public n sfera serviciilorsociale destinate persoanelor adulte cu dizabilit i mentale .................................... 47

  Anexe ....................................................................................................................... 50

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  5/57

  4

  1. Glosar de termeni

  ANPH Autoritatea Naional pentru Persoane cu Handicap

  CAMS centru de asisten medico-social

  CCZ centru de criz

  CIA centru de ngrijire i asisten

  CIAPLTPA centru de ngrijire i asisten pentru persoane lipsite total saupar ial de autonomie

  CIPA - centru de ngrijire pentru persoanele cu Alzheimer

  CITO centru de ngrijire prin terapie ocupaional CRRN centru de reabilitare i recuperare neuropsihiatric

  CRRPH centru de reabilitare i recuperare pentru persoane cu handicap

  CRSP centru respiro

  CSRNA centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

  CSCPH complex de servicii comunitare pentru persoane cu handicap

  CSS complex de servicii sociale

  CTF case de tip familial

  DGASPC Direcie General de Asisten Social i Protecia Copilului

  HG Hotrre de Guvern

  LP locuin protejat

  MMFPS Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale

  OUG Ordonan de Urgen a Guvernului

  PIN Program de Interes Naional

  UAMS unitate de asisten medico-social

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  6/57

  5

  2. Metodologia de cercetare

  Studiul de fa vine s completeze cu argumente obiective i cu o perspectiv

  calitativ analiza informaiilor statistice colectate pe parcursul derul riiproiectului Dezvoltarea unui sistem de management al informa iilor privinddomeniul dizabilit ilor n Romnia. Cercetarea s-a desf urat n mai multeetape i a avut la baz mai multe tipuri de instrumente, dup cum urmeaz :

  - n prima etap , echipa de lucru a proiectului a iniiat o serie deconsult ri cu reprezenta ii Direciilor Generale de Asisten Social iProtecia Copilului privind elaborarea unui instrument unitar decolectare a datelor privind starea serviciilor sociale destinatepersoanelor adulte cu dizabilit i mentale din Romnia. Au avut loc 3asemenea consult ri regionale, la Alba Iulia (ianuarie 20081), Ia i(februarie 20082) i Bucure ti (martie 20083), n urma crora a rezultat

  - un chestionar standardizat, cuprinznd o serie de itemi specifici privind:o tipurile de servicii rezideniale pentru persoane adulte cu

  dizabilit i mentale (centre rezideniale, locuine protejate,capacitate, tipuri de servicii oferite etc.)

  o resurse umane existente n sistemul reziden ial de ngrijire,defalcat pe tipuri de specializri, cu evidenierea raportului dintrepersonalul prevzut n organigrama serviciilor i personal efectiv

  angajat;o profilul beneficiarilor i dinamica num rului de beneficiari n

  sistemul rezidenial de ngrijire;o resurse financiare disponibile pentru serviciile destinate

  persoanelor adulte cu dizabilit i mentale;

  Toate informaiile din chestionar vizeaz perioada 1 ianuarie 2007 31 decembrie 2008 (2 ani).

  Chestionarul, elaborat mpreun cu reprezentan ii Direciilor de Asisten Social i Protecia Copilului, a fost supus, de asemenea, analizei exper ilor Autorit ii Naionale pentru Persoane cu Handicap (ANPH) i ai MinisteruluiMuncii, Familiei i Proteciei Sociale, ai c ror reprezentan i au participat i ladou din cele 3 sesiuni de consult ri regionale.

  1 Au participat reprezentanii DGASPC din judeele: S laj, Covasna, Cluj, Mehedini,Hunedoara, Satu Mare, Arad, Alba, Bihor, Harghita, Timi 2 Au participat reprezentanii DGASPC din judeele: Ia i, Br ila, Vaslui, Botoani, Bacu,Vrancea3 Au participat reprezentanii DGASPC din judeele Giurgiu, Prahova, C lra i, Ialomia, Dolj,Dmbovia, Olt, respectiv din sectoarele 1 i 6.

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  7/57

  6

  Instrumentul final de colectare a informaiilor a fost transmis sub forma uneisolicit ri de informa ii de interes public formulat n baza Legii nr. 544/2001 iadresat tuturor celor 41 de Direcii Generale de Asisten Social i Protecia

  Copilului, respectiv c tre cele 6 DGASPC ale sectoarelor MunicipiuluiBucure ti. Echipa de implementare a proiectului a optat n mod strategicpentru aceast modalitate de colectare a datelor ntruct, spre deosebire desistemul de raportare a informaiilor utilizat n prezent de c tre AutoritateaNaional pentru Persoane cu Handicap 4, solicitarea n baza legii privindliberul acces la informaii de interes public permite solicitantului s apeleze lacalea legal (prin reclamaie administrativ i/sau ac iune n instan ) mpotriva refuzului de comunicare a informaiilor solicitate. Perioada decolectare a informaiilor a fost aprilie mai, 2008. Rata de colectare ar spunsurilor la chestionare a fost de 90% n prima etap , 5 Direcii Generalefiind acionate n instan pentru necomunicarea informaiilor n termenulprevzut de lege: DGASPC sector 1, DGASPC sector 2, DGASPC sector 3,DGASPC Maramure i DGASPC Neam. Dup primul termen de judecat ,au transmis informaiile toate Direciile Generale de Asisten Social iProtecia Copilului, cu excepia DGASPC Neam care ne-a comunicat c nudeine datele solicitate, acestea fiind centralizate la nivelul fiecrei instituii(Centru) i comunicate direct Consiliului Judeean.

  Centralizarea, verificarea i prelucrarea informaiilor s-au desf urat n

  intervalul iunie august, 2008. O prim variant sintetic de prelucrare ireprezentare grafic a rezultatelor documentrii la nivel naional a fost lansat n cadrul unei dezbateri care a avut loc la Bucure ti n data de 10 septembrie2009 i la care au participant reprezentan ii a 34 de DGASPC, al turi dereprezentan ii MMFPS i ANPH. Scopul dezbaterii a fost acela de a creapremisele pentru un acord de principiu al reprezentan ilor Direciilor Generalede Asisten Social i Protecia Copilului asupra necesit ii i utilit iidemersului de colectare de informaii cantitative privind serviciile socialedestinate persoanelor adulte cu dizabilit i mentale, concluziile privind acesteaspecte fiind prezentate n capitolul final al studiului.

  4 Direciile Generale de Asisten Social i Protecia Copilului (DGASPC) transmit periodic(lunar sau trimestrial) c tre ANPH situaii statistice privind persoanele cu handicap, folosindaplicaia SENSITIVE care presupune evidena informatizat a persoanei cu handicap cuaplicabilitate la nivel naional. Totu i, aplicaia nu este utilizat de toate Direciile, iarcomunicarea informaiilor este n anumite situaii lacunar i nu ofer suficiente detalii despreserviciilefurnizate persoanei cu handicap, n opinia IPP. Mai mult, aplicaia cuprinde sec iunipentru toate tipurile de handicap, n timp ce documentarea IPP s-a referit doar la handicapulmintal, psihic i cel asociat (cu handicap mintal sau psihic major).

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  8/57

  7

  n paralel cu demersul de colectare i centralizare a informaiilor, echipa delucru a proiectului a meninut leg tura cu reprezentan ii Autorit ii Naionalepentru Persoanele cu Handicap, pornind de la premisele c sustenabilitatea iimpactul unui asemenea demers pe termen lung nu poate fi asigurat dect

  printr-un transfer instituional att al rezultatelor obinute n etapa dedocumentare, ct i al instrumentului de colectare a datelor ca atare.

  Studiul de fa se constituie la rndul su ca un material de reflecie pentrureprezentan ii Direciilor Generale de Asisten Social i Protecia Copiluluiprivind necesitatea unei abord ri diferite pe viitor a managementuluiinformaiilor legate de serviciile sociale destinate n general persoaneloradulte cu handicap i n special celor cu dizabilit i mentale. De aceea, studiuleste nso it de un chestionar de evaluare adresat Directorilor/personalului despecialitate din compartimentele care asigur colectarea informaiilor la nivelulDireciei care urmre te s nregistreze eventualele propuneri de mbun t irea instrumentului de colectare pentru anii urm tori.

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  9/57

  8

  3. De ce avem nevoie de un mecanism de monitorizare a serviciilorsociale destinate persoanelor cu dizabilit i mentale? Tipuri deindicatori de m surare a eficien ei/eficacit ii serviciilor

  Orice politic public presupune un set de etape obligatorii n procesul deformulare i implementare, prin urmare msurile de politic public adoptatede autorit ile cu responsabilit i directe n domeniul furniz rii de serviciipentru persoanele adulte cu dizabilit i mentale Ministerul Muncii, Familiei iProteciei Sociale, respectiv Autoritatea Naional pentru Persoanele cuHandicap trebuie s se supun n egal msur acestor rigori pentru aproduce cu adev rat efectele anticipate. Monitorizarea i evaluarea uneimsuri de politic public sunt dou etape fundamentale n acest proces, fiinddou tipuri de aciuni ce se deruleaz simultan cu implementarea politicii

  publice. Practic, monitorizarea asigur coresponden a obiectivelor stabilite cuaciunile propuse spre implementare iar evaluarea cuantific rezultateleobinute n urma implementrii i furnizeaz bazele urm torului ciclu de politicipublice5.

  n acest context, att Strategia na ional pentru protec ia, integrarea iincluziunea social a persoanelor cu handicap n perioada 2006 - 2013 6 , ct iStrategiile jude ene de incluziune social a persoanei cu handicap sunt totattea m suri de politic public pentru care este nevoie de un procesconstant de monitorizare i evaluare a progresului, pentru a vedea n cemsur autorit ile cu atribuii n domeniu (de coordonare, de execuie) suntcapabile s aplice aceste m suri la parametrii optimi.

  Mai mult dect att, Strategia na ional n sine con ine un capitol distinct careface referire la Implementare, monitorizare i evaluare:

  Capitolul IV

  Implementarea msurilor stabilite n cadrul strategiei presupune un proces de

  planificare multianual bazat pe obiectivele generale i nevoile locale, precum i pe resursele materiale, financiare i umane disponibile.

  Monitorizarea i evaluarea implement rii strategiei reprezint activit i demaxim importan care pot determina revizuirea planului naional de aciune

  5 un proces logic deductiv, unde actorul decizional urm re te un parcurs etapizat pentru agsi soluia la o problem real din societate.6 Adoptat prin H.G. nr. 1175/2005 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 919 din14/10/2005.

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  10/57

  9

  i redefinirea unora dintre msuri, n funcie de contextul social la nivelulcomunit ilor, de evoluia nevoilor persoanelor cu handicap i a num ruluiacestora.

  Activitatea de monitorizare i evaluare are n vedere urm toarele:

  a) selectarea unor indicatori de performan pentru obiectivele generaleale strategiei;

  b) dezvoltarea unor programe de cercetare asupra unor grupuri cu gradmare de risc;

  c) identificarea punctelor slabe n procesul de implementare a strategiei ia soluiilor de rezolvare;

  d) realizarea unei baze de date unitar i integrat a sistemului deasisten social ;

  e) asigurarea de informa ii corecte despre dinamica persoanelor cuhandicap i condiiile lor de via .

  Monitorizarea i evaluarea implementrii strategiei i a planului de aciune vorfi asigurate de c tre Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Handicap, ncolaborare cu toi responsabilii desemna i.

  Proiectul de fa vine practic n mod direct n ntmpinarea nevoilor de

  mbun t ire a aplicabilit ii Strategiei printr-un model concret deinstituionalizare a unor mecanisme de monitorizare i evaluare a modului ncare sunt ndeplinite responsabilit ile asumate n materia ngrijirii persoaneloradulte cu dizabilit i mentale din Romnia. n acest sens, proiectul de fa a ncercat s avanseze tocmai ceea ce stipuleaz Strategia, anume:

  - un set de indicatori de performan /eficien n domeniul serviciilorsociale (rezideniale) destinate persoanelor adulte cu dizabilit imentale, respectiv

  - un model de baz de date unitar i integrat privind segmentulserviciilor sociale destinate grupului int .

  Monitorizarea i evaluarea nu sunt posibile n absen a acestor instrumente(indicatorii de performan), care sunt n strns relaie cu obiectivele politicii,contribuie la msurarea realizrii acestora i pot fi clasificai n mai multecategorii:

  indicatori de rezultate i de impact : sunt cei care pun n eviden volumul produselor i serviciilor furnizate de c tre autorit ile publice i

  efectele obinute n urma acestora.

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  11/57

  10

  indicatori de eficacitate: reprezint acea categorie de indicatori careconin informaii asupra gradului n care obiectivele politicii sau aleprogramului guvernamental au fost realizate. Spre exemplu, ntr-unprogram de angajare n munc a persoanelor cu dizabilit i

  intelectuale, pot fi fixate drept obiective: num rul persoanelor cudizabilit i care au urmat cursuri de preg tire vocaional , numrulpersoanelor cu dizabilit i care au beneficiat de formare n abiliatisociale necesare angaj rii n munc , num rul de persoane cudizabilit i angajate, durata ct au fost angajate, num rul celor care i-au pierdut locul de munc n primul an de la angajare etc.. n modnormal, indicatorii de eficacitate depind de obiectivele care seconsider relevante n aceasta interven ie i caut s analizeze gradulde atingere a acestor obiective. De asemenea, indicatorii de eficacitatear trebui sa con in informaii despre:

  o gradul n care se produc efecte nea teptate asuprapopulaiei/grupului-int , efecte pozitive sau negative

  o calitatea serviciilor prestate n acord cu necesit ile i a tept rilepopulaiei destinatare.

  indicatori de activitate, de proces: se utilizeaz pentru substituireaindicatorilor de eficacitate deoarece sunt mai uor de calculat. Astfel deindicatori pot fi: numrul de ore de munc lucrate, num rul de dosare nregistrate, num rul de cereri la care s-a dat r spuns, num rul de ntlniri i vizite realizate n vederea realiz rii obiectivului vizat de acea

  politic sau program. indicatori de eficien : sunt necesari pentru a pune n corela ie

  rezultatele obinute (output-urile) cu volumul de resurse consumate nacest scop.

  Exemple de diverse categorii de indicatori (propus de Salvadore Schiavo-Campo n lucrarea sa Strenghtening Performance in Public Expenditure

  Management, 19997)

  Sector Resurseutilizate

  Rezultat Efect,Impact

  Proces

  Administra ie Numrul depersoane

  Numrul dedocumentede politic public

  Decizii maibune

  Deschiderespredezbateri

  Educa ie Raportulstudent/profesor

  Ratele detranziie ntre cicluri

  Nivel dealfabetizaremare

  ncurajareastuden ilor s se exprime

  7 n Managementul politicilor publice,vol. coordonat de Claudiu Cr ciun, Paul E. Collins, Ed.Polirom, 2008.

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  12/57

  11

  de studiuSistemul juridic

  Buget Cazuri judecate

  Num rsczut alapelurilor

  Asistareaacuza ilorsraci

  Poli ie Numrul dema ini de poliie

  Numrul dearestri

  Rata decriminalitatesczut

  Respectareadrepturilor

  nchisori Costuri pentrufiecare deinut

  Numrul dedeinui

  Rata derecidiv

  Prevenireaabuzurilor

  Sn tate Numrul deasisten i n raportcu m rimeapopulaiei

  Numrul devaccinuri

  Mortalitateasczut

  Grija fa depacient

  Ajutor social Asisteni sociali Persoaneaflate subasisten

  Ie irile dinsistem

  Tratamentulcu respect alpersoanelor

  n ceea ce prive te cazul distinct al politicilor publice destinate segmentuluipersoanelor adulte cu dizabilit i mentale, acestea comport un grad decomplexitate deosebit (ca de altfel majoritatea politicilor sociale), ntructnoiunile de eficien i eficacitate sunt mai greu de cuantificat. Cu toateacestea, existen a unor indicatori obiectivi cu praguri/valori concrete estefundamental pentru a msura gradul de realizare a activit ilor propuse.

  Constatm, din aceast perspectiv , c ns i Strategia na ional /planul de

  ac iuni sunt deficitare din aceast perspectiv , deoarece fac doar referirigenerice la ace ti indicatori, ns ei nu sunt cuprin i n documentele strategicedect sub forma unor direcii de aciune.

  n Planul de ac iune privind implementarea strategiei na ionale, exist numeroase referiri la nevoia de instituionalizare a unor mecanisme demsurare a serviciilor, dup cum urmeaz :

  - n cadrul obiectivului specific 1.1 de cre terea a capacit iiinstitu ionale i administrative, una dintre msurile prevzute pentru

  realizarea acestui obiectiv (pct. i) este aceea de: diversificare a indicatorilor calitativi i cantitativi de analiz i evaluare privind problematica handicapului, calitatea vie ii persoanelor cu handicap,integrarea i incluziunea social a acestora.

  - n cadrul obiectivului specific 2.1 identificarea nevoilor de sprijinfamilial, msura prevzut la punctul d) este de monitorizare permanent a costurilor serviciilor sociale astfel nctindicatorul cost- eficien s r spund nevoilor persoanei cu handicap

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  13/57

  12

  Pasul urm tor n procesul de implementare a Strategiei i planului de ac iunicorespunz tor n fapt de punere n aplicare a msurilor de politic public stabilite prin aceste documente ar fi acela de selectare a acestor indicatori ide cuantificare atribuirea unor valori fa de care s se poat aprecia

  progresul/regresul n anumite domenii, nevoile etc. n acest proces de atribuire a unor valori indicatorilor selectai (procesul maieste cunoscut i sub denumirea de benchmarking ), opiunea strategic aautorit ilor cu competene n domeniu este fundamental . Valorizarea sepoate face plecnd de la situa ia real din teren, alegndu-se acei parametricare sunt cei mai apropia i de situaia ideal sau se poate opta pentru ostandardizare pornind de la evaluarea optimului necesar pentru fiecare tip deserviciu n parte (optim de resurse umane, de hran , de ngrijire, derecuperare, de m suri active de integrare social etc.). Este important desubliniat aici ns faptul c aprecierea optimului depinde fundamental deperspectiva abordat :

  - din perspectiva autorit ii (ordonatorului de credite sau al Direciei),optimul nseamn consum minim de resurse dar nu numai pentru caaceste autoritati au si responsabilitatea de a respecta principiulsanselor egale tuturor categoriilor de cetateni si prevederile tuturorconventiilor pe drepturile omului la care Romania este semnatara., ntimp ce

  - din perspectiva beneficiarului, optim nseamn o calitate mai bun a

  vieii.

  Diferena fundamental ntre cele dou perspective este c una se raporteaz la indicatori strict cantitativi (cost-eficien), n timp ce cealalt are n vedereevalu ri exclusiv calitative. De aceea argumentul nostru pentru studiul de fa este c ntotdeauna cele dou tipuri de evalu ri trebuie ponderate reciproc: nu ntotdeauna un cost mai mic nseamn i un serviciu adecvat pentrubeneficiar (dimpotriv!) de aici i discuia mai larg privind costurile de ntreinere a beneficiarilor n centre rezideniale mari vs. servicii comunitare(locuine protejate). Exist de altfel un principiu fundamental n paradigmafolosit i de Naiunile Unite pentru evaluarea indicelui de dezvoltare uman care se nume te Oamenii nainte de toate8 i care spune s dezvoltarea nseamn mai mult dect cre terea economic , nseamn crearea unui mediu n care oamenii s i poat dezvolta ntregul potenial i s duc o via nacord cu nevoile i interesele lor. n egal msur , incluziunea social apersoanelor cu dizabilit i nu se poate rezuma la calcule de eficien , ci estefundamental a fi avut n vedere i perspectiva dezvolt rii individuale abeneficiarilor n calitate de membrii ai comunit ii i nu n afara ei.

  8 Orig. (eng) People first.

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  14/57

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  15/57

  14

  indicatorilor, metoda pentru care am optat la acest moment este aceea avalorii medii na ionale10 a respectivului indicator (acolo unde nu exist normative specifice), considernd c aceasta este cea mai apropiat devaloarea real a indicatorului n cauz . Este evident faptul c valoarea medie

  nu poate fi asociat ntotdeauna unui optim i c aceste praguri trebuiecercetate pentru fiecare tip de indicator n parte, ns reprezint o baz deplecare suficient de reprezentativ pentru a determina o dinamic /evoluie aserviciilor i a parametrilor de furnizare a acestora n timp.

  Principalele categorii de indicatoripropuse de IPP n studiul de fa sunt:

  1. Indicatori generali viznd beneficiarii serviciilor reziden iale

  o Numrul de beneficiari din serviciile rezideniale (CIA, CITO,CRRN, CRPH, CSS, LP), defalcat pe tipuri de handicap11;

  o Numr de beneficiari nou intrai anual n sistemul rezidenial de ngrijire;

  o Motive de admisie n sistemul rezidenial de ngrijire;o Motive de ie ire din sistemul rezidenial de ngrijire;o Numr de beneficiari preluai din sistemul de ngrijire a copilului;o Numr de beneficiari aduli existeni n sistemul de protecie a

  copilului;

  2. Indicatori viznd infrastructura serviciilor

  o Numr de centre/servicii raportat la nr. de beneficiari;o Numr mediu de beneficiari/centru;o Centre cu capacitatea maxim dep it ;

  3. Indicatori privind resursele umane din sistemul reziden ial dengrijire ;

  o Numrul i structura personalului specializat, pe tipuri despecializ ri:

  medici, psihologi, psihopedagogi, asisteni sociali,kinetoterapeui, logopezi, educatori specializai,ergoterapeu i, maseuri, asisten i medicali)

  personal de ngrijire:infirmieri, ngrijitori, supraveghetori personal administrativ

  10 Valorile extreme au fost eliminate din calculul valorii medii naionale pe indicatorii prezentai n capitolele urm toare.

  11 Coduri 5, 6, 7

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  16/57

  15

  o Deficitul de personal pe tipuri de specializ ri (posturiocupate/posturi existente n organigram )

  o Numrul i specializ rile urmate n cadrul cursurilor de formareprofesional ;

  4. Indicatori privind resurse i management financiar la nivelulDGASPC

  o Ponderea surselor de venit alocate pentru adul i de ConsiliulJude ean din venituri proprii i transferuri de la bugetul de stat,defalcat pe centre;

  o Volumul aloc rilor financiare din: finanri externe, PIN-uri,activit i economice, contribuii ale beneficiarilor i/sau alesus in torilor legali, alte surse (donaii, sponsoriz ri), defalcat pecentre

  o Volumul cheltuielilor din: finanri externe, PIN-uri, activit ieconomice, contribuii ale beneficiarilor i/sau ale sus in torilorlegali, alte surse (dona ii, sponsoriz ri), defalcat pe centre

  o Numr de proiecte cu finanare extern accesate pentrubeneficiarii din grupul-int ;

  Lista de indicatori enumerat mai sus nu este una exhaustiv , ns reprezint o baz de plecare n analiza serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu

  dizabilit i mentale din sistemul reziden ial 12

  . De altfel, aceasta a fost unadintre criticile aduse demersului IPP anume c nu face referire dect la unanumit tip de dizabilitate dizabilitatea mental r spunznd doar par ialobiectivului de realizare a unei baze de date unitare i integrate a sistemuluide asisten social . Apreciem ns pe aceast cale c o asemenea ini iativ trebuie s apar in n exclusivitate Autorit ii Naionale pentru Persoane cuHandicap care, prin rolul su de coordonator metodologic, are ndatorirea dea gestiona informaii privindtoate persoanele cu dizabilit i din Romnia, carebeneficiaz de servicii de ngrijire n sistem rezidenial sau nereziden ial. Prinurmare, iniiativa IPP nu se substituie acestui efort, ci vine n ntmpinarea sacu un prim exerciiu concret de monitorizare/evaluare a serviciilor dinperspectivele expuse mai sus i va fi pus n continuare la dispoziia Autorit ii i a Direciilor Generale de Asisten Social ca o resurs util pentru unmanagement i o planificare mai eficient a activit ii acestora.

  Argumentul este cu att mai puternic n contextul recentelor msuri adoptatede Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei sociale prin Hot rrea de Guvern

  12 Pentru primul exerciiu de monitorizare, nu au fost inclu i indicatori care s se refere laserviciile nerezideniale (centre de zi, echipe mobile, ngrijire la domiciliu, artterapie etc.)

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  17/57

  16

  nr. 23/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru serviciile sociale13. n opinia Institutului, o asemenea msur ar fi trebuit adoptat dup stabilireaunor standarde de calitate cuantificabile pentru fiecare tip de serviciu n parte,altfel riscul de a prima criteriul economicit ii n dauna calit ii serviciului este

  foarte mare. Acest fapt se petrece deja odat cu adoptarea actului normativ,care prevede un raport dispropor ionat ntre costurile pentru serviciicomunitare vs. costurile pentru servicii n instituiile rezideniale (n detrimentulprimelor tipuri de servicii), realitate care va constitui un obstacol major ncalea dezinstituionaliz rii, ca direcie principal de reformare a serviciiloracordate persoanelor adulte cu dizabilit i mentale n Romnia. Mai mult,faptul c aceste standarde nu in cont de gradul de dizabilitate implic efectegrave care, practic, condamn definitiv persoanele cu dizabilit i severe imultiple, pentru care nu pot fi asigurate servicii de calitate n actualele condiiiprevzute de hotrrea de Guvern.

  13

  Vezi Anexe

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  18/57

  17

  4. Situa ia curent a beneficiarilor din centrele reziden iale pentruadul i din Romnia

  Principali indicatori propu i pentru analiza situaiei beneficiarilor din serviciilerezideniale aa cum am ar tat mai sus sunt:

  1. Num rul de beneficiari din serviciile reziden iale (CIA, CITO, CRRN,CRPH, CSS, LP), defalcat pe tipuri de handicap;

  Datele colectate pentru anii 2007 i 2008 indic urm toarea situa ie anum rului de beneficiaridin sistemul reziden ial:

  2007

  Numr persoane adulte cu handicap mental 6.793Numr persoane adulte cu handicap psihic 3.981Numr persoane adulte cu handicap asociat 1.178TOTAL 11.952 persoane

  Fig. 1: Ponderea num rului de beneficiari n totalul persoanelor adulteinstitu ionalizate n 2007 pe tipuri de handicap

  6.793

  45%

  3.981

  27%

  1.178

  8%

  3.073

  20%

  mintal psihic asociat alt handicap

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  19/57

  18

  2008Numr persoane adulte cu handicap mental 7.279Numr persoane adulte cu handicap psihic 4.106Numr persoane adulte cu handicap asociat 1.167

  TOTAL 12.552 persoane Aa cum se poate observa, dinamica num rului de beneficiari indic o rat decre tere anual de aproximativ 5% a persoanelor care ajung n sistemrezidenial.

  Fig. 2: Ponderea num rului de beneficiari n totalul persoanelor adulteinstitu ionalizate n 2008 pe tipuri de handicap

  7.279

  47%

  4.106

  26%

  1.167

  7%

  3.088

  20%

  mintal psihic asociat alt handicap

  Statisticile ANPH aferente semestrului II al anului 2009 confirm tendina de

  cre tere a numrului de persoane instituionalizate. Astfel, la finalul lunii iunie2009, situaia centralizat a num rului de beneficiari la nivel naional indica:

  2009 (30 iunie)Numr persoane adulte cu handicap mental 7.999Numr persoane adulte cu handicap psihic 4.602Numr persoane adulte cu handicap asociat 1.296TOTAL 13.870 persoane14

  14 Reprezentnd 81,5% din totalul persoanelor cu handicap institu ionalizate n Romnia la 30iunie 2009.

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  20/57

  19

  Constatm c n doar 6 luni, num rul persoanelor adulte cu dizabilit imentale din sistemul rezidenial a crescut cu aproape 10%, fapt care, n opiniaautorilor, contravine principiului general al dezinstituionalizrii care ar trebui

  s ghideze reforma serviciilor sociale destinate acestei categorii debeneficiari. Acest fapt este cu att mai grav cu ct, acolo unde exist iniiative n direcia dezinstituionalizrii ex: mutarea unor persoane din centrerezideniale de capacitate mare n centre cu un num r mai mic de beneficiari i n locuine protejate15, acestea nu sunt urmate, a a cum ar fi firesc, de nchiderea instituiilor mari, ci sunt nregistrate noi intr ri n aceste centrepentru care cei care le gestioneaz sus in c exist liste de a teptare.

  2. Motivele de admisie n sistemul reziden ial de ngrijire pentru persoanele adulte cu dizabilit i mentale;

  Fig. 3: Distribu ia num rului de beneficiari nou institu ionaliza i n 2007 func iede motivele de admisie

  Din cei 1683 de beneficiari nou intrai n sistemul de protecie rezidenial ncursul anului 2007, potrivit informaiilor comunicate de Direciile Generale de Asisten Social , cei mai muli au fost internai n centre deoarece necesitau ngrijire (32%), nu i puteau asigura singuri nevoile socio-medicale (26%) saunu aveau familii (17%).

  15

  Vezi programul Bncii Mondiale n acest sens.

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  21/57

  20

  Fig. 4: Distribu ia num rului de beneficiari nou institu ionaliza i n 2008 func iede motivele de admisie

  Situaia este asem n toare i n 2008: din 1636 de beneficiari nou intrai nsistem, 37% necesitau ngrijire, 21% nu i puteau asigura nevoie socio-medicale n afara instituiei i 20% nu aveau familie care s i ngrijeasc .

  Constatm n baza situa iei expuse aici c aceste centre ndeplinesc maidegrab o funcie social pasiv persoane adulte sunt institu ionalizatepentru c nu au familie, nu au locuin , nu au venituri etc., n timp ce serviciidestinate cu adev rat persoanei cu dizabilit i (ex: recuperare) abia dac sunt nregistrate ca motive de admisie (5% n 2007 i doar 2% n 2008).

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  22/57

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  23/57

  22

  Fig. 6: Distribu ia num rului de beneficiari care au p r sit sistemul reziden ialn 2008 func ie de motivele ie irii

  Ponderea deceselor ca motiv de p r sire a sistemului rezidenial cre te nanul 2008, fiind urmat la mare distan de msuri care vizeaz integrarea/reintegrarea familial a beneficiarilor (n total 16%).

  Constatm, aadar, c odat intrate n sistemul rezidenial, persoanele adultecu dizabilit i mentale nu mai au anse reale de integrare social ncomunitate, dac ne uitm la cifrele care indic faptul c mai mult de jum tatedintre beneficiari nu mai pr sesc acest sistem dect n momentul decesului.De cealalt parte ns , este necesar ca asemenea analize s fie extinse i lacategoria beneficiarilor neinstituionalizai numrul acestora fiind n 2009 de201.107 persoane 16 , adic de aproape 20 de ori mai mare dect num rul debeneficiari existeni n instituii ntruct neinstituionalizarea, n absen a unorservicii comunitare adecvate beneficiarilor, poate conduce izolare, excluziunesocial i la acelea i efecte dramatice pentru persoana cu dizabilit i mentale.

  16

  Cu handicap mintal, psihic i asociat

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  24/57

  23

  4. Num rul de beneficiari preluai din sistemul de ngrijire a copilului;

  O alt problem a sistemului rezidenial de ngrijire a persoanelor adulte cudizabilit i mentale din Romnia este aceea a lipsei de prognoz pe termen

  mediu a capacit ii serviciilor destinate beneficiarilor, precum i a rupturilor ntre tipurile de servicii destinate copiilor cu dizabilit i i adulilor. Constatmastfel dou situaii: existena unui num r mare de persoane adulte cudizabilit i n sistemul de protecie a copilului, respectiv situaia n care copiicu dizabilit i aflai n ngrijirea asistenilor maternali se rentorc n sistemulrezidenial datorit lipsei de alternativ n ngrijirea adultului17.

  2007Numr aduli preluai din sistemul de protecie al copilului la nivel naional:319 beneficiari

  Numr aduli existeni n sistemul de protecie al copilului la nivel naional:4.280 beneficiari

  2008Numr aduli preluai din sistemul de protecie al copilului la nivel naional:486 beneficiari

  Numr aduli existeni n sistemul de protecie al copilului la nivel naional63.991 beneficiari

  * * *

  Indicatorii propu i n acest capitol reprezint o baz minimal de informaii pecare att autorit ile responsabile de la nivel judeean Direciile Generale de Asisten Social i Protecia Copilului, ct i cele de la nivel naional Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Handicap ar trebui s le

  urm reasc pentru a determina efectele msurilor propuse pentru reformareaserviciilor sociale destinate acestei categorii de beneficiari.

  17 Problema asisten ilor personali profesioni ti nereglementat corespunz tor n momentul de

  fa

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  25/57

  24

  5. Tipuri de servicii oferite persoanelor adulte cu dizabilit i mentale n sistemul reziden ial: gzduire vs. msuri active de incluziunesocial

  n ceea ce prive te situaia instituiilor rezideniale, fa de analiza situa ional prezentat n Strategia Naional pentru protecia, integrarea i incluziuneasocial a persoanelor cu handicap n perioada 2006 - 2013, num rul centrelorrezideniale a crescut semnificativ n ultimii ani. Dac n 2005, Strategiavorbe te despre un num r de 141 de centre reziden iale pentru persoane cuhandicap, n care se acord asisten pentru un num r de 20 pn la 500 depersoane, n 2007 num rul centrelor rezideniale, potrivit informaiilortransmise IPP, era de 237, iar n 2008 acesta a crescut la 252 18.

  Num rul mediu de beneficiari ntr-un centru n 2007 este de 60 de persoane,iar n 2008 de 59.

  Din punct de vedere al profilului instituiilor rezideniale, la sfr itul anului 2008distribuia era urm toarea:

  Tip institu ie NumrCentre de Recuperare i ReabilitareNeuropsihic (CRRN)

  46

  Centre de Recuperare i Reabilitare/Centre deRecuperare i Reabilitare pentru Persoane cuHandicap (CRR/CRPH)

  27

  Centre de ngrijire i Asisten (CIA) 79Centre de Integrare prin Terapie Ocupa ional (CITO)

  16

  Complexuri de servicii sociale (CSS) 5Centre de criz 2Centre respiro 2Locuine protejate (LP) 52

  18 Cre terea numrului de centre a survenit i ca urmare a restructur rii unor centre decapacitate mare prin nfiinarea unor centre cu un num r mai mic de locuri. Totu i, nu n toate

  cazurile, centrele restructurate au fost nchise.

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  26/57

  25

  Din punct de vedere al capacit ii maxime a instituiilor rezideniale, cele maimari centre n 2008 erau:

  Denumire Centru Capacitate maxim

  CITO Dumbr veni, jud. Sibiu 450CRRN Sasca Mic , jud. Suceava 401CRRN Galda de Jos, jud. Alba 353CRRN Gvojdia, jud. Timi 323CRRN Brncovene ti, jud. Mure 300CITOigveni, jud. Arge 295CIA Hrlu, jud. Ia i 261CRRN Techirghiol, jud. Constana 250

  La polul opus, centrele cu capacitate redus la sfr itul anului 2008 erau:

  Denumire Centru Capacitate maxim CRRN M icne ti, jud. Vrancea 14CITO Tabacovici, jud. Arad 20Complex servicii persoane adulte Spineni, jud.Olt

  20

  CRRN Videle, jud. Teleorman 20CIA Mociu, jud. Cluj 25

  CITO Burila Mare, jud. Mehedini 25CIA Sf. Maria, jud. Dolj 33CRRN M icne ti, jud. Vrancea 14

  n 2007, un numr de 4 centre aveau capacitatea maxim dep it :

  Denumire Centru Capacitatemaxim Numrde beneficiari

  CRRN Techirghiol, jud. Constana 250 352

  CRRN C lugreni, jud. Mure 240 257CIA Babadag, jud. Tulcea 100 156Complex servicii pentru persoane adulteSlatina, jud. Olt

  50 90

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  27/57

  26

  n 2008, num rul centrelor n care capacitatea maxim este dep it cre te la6:

  Denumire Centru Capacitate

  maxim

  Numr

  de beneficiariCRRN Techirghiol, jud. Constana 250 270CRRN Rcciuni, jud. Bacu 188 249CIPA Mislea, jud. Prahova 50 94CRRPH Hu i, jud. Vaslui 100 173CIA Babadag, jud. Tulcea 100 148CRNA Bbeni, jud. Vlcea 6 64

  Conform informaiilor centralizate de la Direciile Generale de Asisten Social i Protecia Copilului, principalele tipuri de servicii oferite de instituiilerezideniale aflate n subordinea acestora sunt:

  1. gzduire2. ngrijire personal 3. recuperare4. integrare social 5. socializare

  6. sprijin pentru via independent 7. recuperare medical 8. consiliere9. recuperare prin terapie ocupa ional 10. ngrijire medical 11. ngrijire paleativ 12. ergoterapie13. suport i preg tire profesional

  Cele mai multe meniuni privesc servicii de tipg zduire i ngrijire personal pentru beneficiari pe care le-am putea numi servicii pasive, n sensul n carenu implic beneficiarii, ci ace tia sunt tratai mai degrab ca pacien i.Meniunile referitoare la serviciiactive acelea care formeaz deprinderi devia independent beneficiarilor sunt relativ izolate doar DGASPC Arad,Vrancea i Sector 2 declar c centrele din subordine furnizeaz beneficiarilorasemenea servicii.

  n ceea ce prive te terapiile utilizate n recuperarea beneficiarilor, mareamajoritate a centrelor practic recuperarea medical , n timp ce doar ctevacentre folosesc terapii alternative ocupa ional (din judeele Arge ,

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  28/57

  27

  Botoani, Vrancea i sectorul 2), respectiv ergoterapie doar CIA Rchitoasadin judeul Bacu. Facem men iunea c nu toate Direciile Generale de Asisten Social i Protecia Copilului au comunicat informaii cu privire laserviciile furnizate de centre; de i num rul de Centre de Integrare prin Terapie

  Ocupaional (CITO) este destul de mare (la nivelul anului 2008 existau 16asemenea centre), men iunile cu privire la acest tip de servicii sunt mai puinnumeroase.

  De asemenea, servicii de suport i preg tire profesional pentru beneficiarisunt furnizate, conform datelor transmise, doar la nivelul judeului Ia i(atelierele ocupaionale REVIS), alte centre avnd servicii deintegrare/reintegrare profesional (DGASPC Dolj, CRRN Tulghe i 5 locuineprotejate din judeul Harghita, CRRN 2 Bbeni din judeul Vlcea).

  De i n chestionarul transmis DGASPC-urilor nu au fost solicitate informaiiprivind integrarea efectiv a beneficiarilor pe piaa for ei de munc (n unit iprotejate sau pe pia a liber ), din interviurile ulterioare realizate dereprezentan ii IPP cu conducerea unora dintre Direciile de Asisten Social i Protecia Copilului a rezultat faptul c nivelul de angajare a persoaneloradulte cu dizabilit i mentale este extrem de sc zut. Statisticile ANPH la jum tatea anului 2009 confirm acest fapt: doar 968 de persoane cu handicapmintal (0,009% din totalul persoanelor cu handicap mintal), 1.545 de persoanecu handicap psihic (0,019% din totalul persoanelor cu handicap psihic) i 899

  de persoane cu handicap asociat (0,026%) erau ncadrate n munc . Datelenu fac distincie ntre persoanele provenind din instituii i celeneinstituionalizate.

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  29/57

  28

  6. Calitatea serviciilor destinate persoanelor adulte cu dizabilit imentale din perspectiva politicii de resurse umane n sistem

  Autor: Laila OnuDirector executiv Funda ia Pentru Voi, Timi oara

  Resursele umane sunt un factor esen ial al calit ii serviciilor oferitepersoanelor cu dizabilitate mental . Calitatea serviciilor nu trebuie analizat exclusiv n raport direct cu condiiile materiale. Structura, ponderea, dar i alifactori precum nivelul de specializare, calitatea instruirii, experiena, calitateapresta iei, fluctuaiile de personal etc. au un rol major n conturarea tipului deexperiene i oportunit i pe care aceste persoane le au. Acest fapt devine cu

  att mai important cu ct, fiind vorba de centre rezideniale, persoanele cudizabilitate i petrec majoritatea i uneori chiar totalitatea timpului n acestestructuri i, n cele mai multe cazuri, ntreaga via .

  Reforma sistemului de protecie a persoanelor cu dizabilit i nu a fost neleas corect de unele autorit i menite s o aplice. Reforma nu nseamn mutarea persoanelor cu dizabilit i din instituii mari i insalubre n altele maimici i frumos amenajate, dar n care problema fundamental a excluziuniisociale continu s existe. nchiderea instituiilor nu este un scop n sine, estedoar o modalitate. Scopul este de a oferi fiecrui cetean al Romnieilibertatea i ansa de a tr i demn n comunitate. Dizabilitatea nu este oproblem medical , ci de respectare a drepturilor omului. Reforma nsemn incluziune social , autodeterminare, servicii i suport la nevoie,nondiscriminare, o slujb , o locuin decent . Aceasta duce la sprijinireaparticip rii depline la viaa comunit ii, la serviciile disponibile n comunitate ila eliminarea excluderii sociale, economice, politice i culturale.

  Adulii cu dizabilit i pot nva, chiar dac nu au avut acces la educa ie ncopil rie. Fiecare din noi nva din experien i din expunerea la situaiiprovocatoare i interesante, nu doar de la profesori buni. Persoanele cudizabilit i mentale pot nva abilit ile sociale i de autongrijire n perioadaadult . Acest lucru ridic problema oferirii deanse educa ionale adulilor cudizabilit i intelectuale. Programele educa ionale trebuiesc dezvoltate pentrupersoanele cu dizabilit i din instituii, cu att mai mult cu ct majoritatea nuau avut acces la educa ie n coal . Educaia nu trebuie s se termine odat cu absolvirea unei coli. ntr-oar ca Romnia, unde sunt pu ine oportunit ipentru educa ie, mult mai mult aten ie ar trebui acordat dezvoltrii abilit ilorde auto-reprezentare i auto-determinare a persoanelor cu dizabilit iintelectuale.

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  30/57

  29

  Din pcate, n ara noastr modelul care predomin n sistemul de asisten apersoanelor cu dizabilt i mentale este modelul medical, de i acesta a fostabandonat n rile Uniunii Europene de zeci de ani. Modelul medical(casework), caracterizeaz asisten a social de la nceputul sec. XX, cnd

  asisten a social se dezvolt ca o prelungire a actului medical. Modelulmedical se caracterizeaz prin administrarea de tratamente i terapii (terapiesocial , socioterapie, psihoterapie, etc.).

  In 2007, num rul total de persoane asistate in cele 237 centre reziden ialedin ntreaga ar era de 11.952 persoane. n ceea ce prive te personalul,existau un total de 9.465 de posturi, din care erau ocupate 8.676 (92%). Aceasta nseamn un raport de 1,3 beneficiari pe angajat.

  In 2008, num rul total de persoane asistate n cele 252 centre reziden ialedin ntreaga ar era de 12.552 persoane. n ceea ce prive te personalul,existau un total de 10.156 de posturi, din care erau ocupate 9.216 (91%). Aceasta nseamn acela i raport de 1,3 beneficiari pe angajat.

  La prima vedere, raportul pare relativ suficient pentru a asigura calitateaserviciilor. Num rul relativ mare de angajai explic i cheltuielile mari dinsector, respectiv costul mare pe beneficiar i ponderea pe care cheltuielile depersonal o ocup n structura costului pe beneficiar.

  Daca analizm structura personalului din centrele rezideniale, observmnum rul foarte mic al persoanelor care se ocup direct de beneficiari, care s fie implicate n oferirea de programe educaionale, de nvare a deprinderilorde via , n oferirea de oportunit i de nvare, de dezvoltare personal , deexperimentare de situa ii noi i construire de relaii. Practic exist foartepuin personal cu funcia de a sprijini beneficiarii s duc o via independent , s - i foloseasc abilit ile personale pentru a realiza oschimbare pozitiv n viaa lor. Pentru a putea participa n diferite activit i, alua decizii, a face alegeri i uneori chiar pentru a se auto-ngriji, pentru a duceo via plin i satisf c toare, persoanele cu dizabilitate mental au nevoie detraining i de sprijin specializat, de suport activ, centrat pe persoan . Aceasta

  presupune oferirea unui sprijin suficient pentru ca rezidentul, indiferent denivelul intelectual sau de gradul dizabilit ii, s poat participa cu succes nactivit i cu sens, n rela ii semnificative, astfel nct s c tige mai multcontrol asupra vieii proprii, s devin mai independen i i mai inclu i ncomunitate, ca membrii valoro i, cu drepturi dar i cu responsabilit i.

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  31/57

  30

  Categorii depersonal

  2007 2008

  Posturiocupate

  Posturiexistente

  Posturiocupate

  Posturi existente

  Administrativ 3542,50 3814,00 3704,00 4031,00

  Medici 204,75 283,00 194,75 269,50

  Psihologi 153,00 221,00 207,00 242,50

  Asistenisociali 227,50 262,00 241,00 269,00

  Kinetoterapeui 67,50 103,00 88,50 121,00

  Logopezi 11,50 23,00 14,50 25,00

  Maseuri 60,50 76,50 71,50 89,50

  Educatori 773,50 809,50 924,00 960,50

  Asistenimedicali 1515,00 1592,00 1603,75 1614,25

  Infirmieri 3941,00 3891,00 4037,00 3838,00

  ngrijitori 896,00 918,50 825,00 815,00

  Supraveghetori 140,00 152,00 279,50 300,50

  Altele 859,00 764,50 885,50 809,00

  La o prim analiz cantitativ , se observ ponderea mare a personaluluiadministrativ (28,43% din totalul posturilor ocupate n anul 2007 i 28,32% din

  totalul posturilor ocupate n anul 2008). Explicaia poate fi legat deprocedurile administrative deosebit de greoaie din Romnia, de birocraiaexcesiv din ntreg sectorul bugetar. Este de re inut c o parte din centre nuau atribuii n domeniul achiziiilor publice, a gestion rii resurselor umane, acontabilit ii, acestea fiind n responsabilitatea DJASPC. Aceasta nseamn c nu tot personalul administrativ se regse te n tabelul de mai sus.

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  32/57

  Raportul nr. beneficiari pe 1 angajat, pe diferite categorii de person

  Posturi existente Posturi ocupate Posturi existente PAdministrativ 3.13 3.37 3. Altele 15.63 13.91 15. Asisten i medicali 7.51 7.89 7. Asisten i sociali 45.62 52.54 46. Educatori 14.76 15.45 13. Infirmieri 3.07 3.03 3. ngrijitori 13.01 13.34 15.

  Kinetoterapeu i 116.04 177.07 103. Logopezi 519.65 1,039.30 502. Maseuri 156.24 197.55 140. Medici 42.23 58.37 46. Psihologi 54.08 78.12 51. Supraveghetori 78.63 85.37 41.

  2007

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  33/57

  32

  Tot o pondere nsemnat o are i categoria infirmierilor (31,80% din totalulposturilor ocupate n anul 2007 i 30,87% din totalul posturilor ocupate n anul2008), urmat de categoria asisten ilor medicali (12,22% din totalul posturilorocupate n anul 2007 i 12,26% din totalul posturilor ocupate n anul 2008).

  Aceasta nseamn c predomin funciile de ngrijire i de asisten medical n instituiile din Romnia, n detrimentul celor de sprijin pentru o via independent , abilitare - reabilitare, socializare, incluziune social .

  Avnd n vedere faptul c majoritatea covr itoare (peste 80%) a personaluluidin aceste structuri rezideniale nu are un rol direct n promovarea incluziuniisociale, n oferirea posibilit ii acestor persoane de a tr i ca ceteni cudrepturi depline, ne ntrebm cum se presupune c se va realiza dezideratulmenionat n Planul de aciune privind implementarea Strategiei naionalepentru protecia, integrarea i incluziunea social a persoanelor cu handicap,

  privind transformarea instituiilor existente din unit i pasive, de internare isupraveghere medico-social , n instituii cu o politic activ de integraresocial a persoanei cu handicap.

  Este de net gduit faptul c persoanele cu dizabilitate mental au o nevoiecrescut de servicii i ngrijire medical , c necesit ajutor pentru ngrijireapersonal , ns serviciile oferite ar trebui s se adreseze i altor aspecte alevieii n afar de nevoile bazale. Pentru ca valorile umane de demnitate,respect, autodeterminare i participare s fie respectate, serviciile ar trebui s ofere suport acestor persoane pentru a se bucura de:

  bunstare emo ional : siguran , medii stabile i predictibile, feedbackpozitiv

  relaii interpersonale: afiliere, afeciune, intimitate, prietenie,interaciune

  bunstare material : bunuri posedate, dreptul de proprietate, angajare

  dezvoltare personal : educa ie i abilitare, activit i cu sens, tehnologieasistiv

  bunstare fizic : ngrijirea sn t ii, mobilitate, nutriie, stare de binegeneral

  auto-determinare: decizii, control personal, alegeri, scopuri personale

  incluziune social : medii integrative, participare, sprijin

  drepturi: intimitate, proprietate, medii f r bariere, accesibilitate,tratament cuvenit.

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  34/57

  33

  Prin urmare, calitatea vieii este asigurat prin totalitatea condiiilor care ofer persoanei umane posibilitatea unei dezvoltri armonioase, a realizrii uneiviei pline, satisf c toare.

  Standardele specifice de calitate pentru centrele reziden iale, aprobate prinOrdinul Nr. 559 /22.10.2008 al ANPH, impun centrelor rezideniale elaborareapentru fiecare beneficiar a unui Plan Individual de Intervenie de c tre oechip multidisciplinar format din minimum trei speciali ti n domenii camedicin , asisten social , psihologie, psihopedagogie. Acest Plan Individualde Intervenie stabile te, n baza evalu rii/reevalu rii, serviciile asiguratebeneficiarului pe perioada rezidenei, precum i personalul implicat. PlanulIndividual de Intervenie include: Programul Individual de ngrijire, ProgramulIndividual de Recuperare, Programul Individual de Integrare/ReintegrareSocial .

  Tot standardele impun centrului rezidenial s desemneze un responsabil decaz din rndul personalului specializat pentru a coordona i monitoriza PlanulIndividual de Intervenie. Responsabilul de caz, pe baza Planului Individual deIntervenie, elaboreaz un Orar Zilnic pentru fiecare beneficiar i urm re terespectarea acestuia. Planul Individual de Interven ie este revizuit dup oricereevaluare, n funcie de nevoile individuale ale beneficiarului.

  Centrul rezidenial are obligaia asigur rii de activit i de recuperare n bazaProgramului Individual de Recuperare. n funcie de nevoile generale i

  individuale ale beneficiarilor i de resursele materiale i umane existente,activit ile de recuperare pot fi: psihoterapie; consiliere psihologic ; terapii derecuperare neuromotorie kinetoterapie, terapie prin masaj, hidroterapie,termoterapie, balneoterapie, fizioterapie; terapii de expresie i ocupaionale-artterapie, meloterapie, terapie prin munc-ergoterapie; terapia tulbur rilor delimbaj; formarea, dezvoltarea i consolidarea deprinderilor de via independent , igien personal , autoservire i autogospod rire.

  O alt cerin a standardelor este aceea ca personalul implicat n activit ilede recuperare trebuie s fie calificat corespunz tor normelor profesionale.

  Personalul centrului trebuie s ncurajeze i s sprijine beneficiarii s manifeste iniiativ , s- i organizeze i s execute, pe ct posibil autonom,activit i cotidiene.

  De asemenea, standardele sus in necesitatea asigur rii de servicii deintegrare/reintegrare familial i comunitar n baza Programului Individual deIntegrare/Reintegrare social. Centrul rezidenial trebuie s asigurebeneficiarilor, dup caz, sprijin pentru a accesa n comunitate, servicii de:educa ie; informare i consiliere, interpretare n limbaj mimico-gestual,consiliere i reprezentare juridic , consiliere pentru adaptarea locuinei,

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  35/57

  34

  ndrumare vocaional : sprijin pentru angajare, formare, orientare i ncadrare n munc , asisten social i altele.

  Centrul rezidenial trebuie s asigure informarea beneficiarilor asupra valorilorpromovate n comunitate, asupra drepturilor i obligaiilor lor n calitate deceteni, s sprijine beneficiarii s cunoasc i s utilizeze serviciilecomunit ii: po t i comunicaii, transport, educaie colar , servicii medicale i de recuperare, servicii de ndrumare voca ional , n funcie de nevoile iopiunile individuale.

  Persoanele cu dizabilitate mental constituie un grup eterogen, cu nevoidiferite, ns analiznd per ansamblu structura de personal din centrelerezideniale, putem trage concluzia c sistemul romnesc de protec ie social r mne unul puternic medicalizat, centrat pe satisfacerea, n diferite grade, anevoilor bazale hran , mbr cminte etc., i care atinge nc doartangen ial componenta educativ , terapiile de alt sorginte dect cele strictmedicale, avnd drept obiectiv cre terea pn la nivelul maxim posibil aautonomiei personale i sociale a persoanei.

  Cu un procent de doar 6-7% educatori i 1-2% psihologi i asisteni sociali,dezideratul implic rii rezidenilor n activit i cu sens, oferirii unor experienect mai variate, r mne greu de atins. Dac analizm raportul angajat-numrde reziden i, imposibilitatea oferirii alternativelor terapeutice, activit ilor isprijinului necesar pentru abilitarea persoanei, devine i mai evident : n timp

  ce 1 educator se presupune c trebuie s se ocupe de 14-15 reziden i, 1infirmier are n grij doar aproximativ 3 persoane i un asistent medicalaproximativ 7. Fire te, aceste numere variaz de la un centru la altul, dar suntilustrative pentru oferta de servicii existent . Aceast situaie se poate cuuurin transforma ntr-un cerc vicios: neoferindu-le beneficiarilor alternativeterapeutice adecvate, n afar de tratamentul medicamentos, serviciicomprehensive, individualizate, posibilitatea de a se implica n activit isemnificative, starea lor de sn tate i comportamentul se deterioreaz suplimentar, sporind consumul de servicii medicale. Exist numeroase studii n literatura de specialitate care documenteaz consumul mult prea ridicat deantipsihotice i alte tipuri de medicamente de uz psihiatric pentru persoanelecu dizabilit i mentale, cel mai adesea utilizate n lipsa altor interveniiterapeutice (Robertson & Emerson et. All, 2000; Matson & Neal, 2008).Num rul de medicamente psihotrope administrate cre te substan ial i uneorinejustificat n cazul persoanelor cu tulbur ri de comportament, chiar dac eficacitatea acestui tip de tratament nu este pe deplin dovedit , mai ales nlipsa unor intervenii psihoterapeutice de tip comportamental, bazate pe oanaliz funcional (Marshall, 2004).

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  36/57

  35

  n analiza mediei de rezideni care revin unui angajat este important s inemmai seama i de sistemul de ture n care se lucreaz , de implicarea direct sau indirect n lucrul cu beneficiarii, dac respectivul angajat este directdisponibil persoanei i pe ce perioad etc. Cu toate acestea, chiar i la o

  analiz de ansamblu este evident insuficiena tipului de personal care sepresupune c ar contribui direct la formarea abilit ilor necesare autonomieipersonale i sociale a persoanei cu dizabilitate mentala, la oferirea posibilit iide a se implica n activit ile zilnice sau n activit i cu scop terapeutic saurecrea ional . Acest fapt devine mult mai dramatic n cazul persoanelor cudizabilitate sever , ntruct ansele de a primi aten ie din partea personalului,de a lua parte la activit ile zilnice sau la programe terapeutice, educa ionalesau de petrecere a timpului liber scad pe m sur ce cre te nevoia de sprijin apersoanei.

  n majoritatea instituiilor din ara noastr accentul este pus pe asigurareasecurit ii fizice a rezidenilor prin supraveghere, verificare, i n cel mai buncaz, pe satisfacerea nevoilor bazale mbr care, hr nire, administraremedicamente, fapt reconfirmat i susinut i de analiza structurii de personaldin anii 2007-2008. Lipsa unor activit i cu sens, adecvate nevoilor individuale i a activit ilor recreative adecvate, slaba implicare a persoanelor nactivit ile zilnice, lipsa autodetermin rii i a controlului asupra vieiipersonale, rigiditatea programului, depersonalizarea i tratamentul global, nbloc al rezidenilor sunt aspecte nc existente n multe instituii din Romnia.Este important s nu uitm faptul c persoanele cu dizabilit i mentale aunevoie de sprijin, dar i drepturi care trebuie recunoscute i respectate pedeplin.

  Analiza mai atent a nevoilor beneficiarilor i planificarea centrat pepersoan a serviciilor implic o mai mare flexibilitate a aloc rii resurselorumane. Repartizarea structurii de personal mai aproape de deziderateleincluziunii sociale ar fi un alt pas necesar. Un alt demers ar trebui s fie ostructur mai adecvat a personalului de specialitate, care s ofere servicii deabilitare, sprijin pentru dezvoltarea unor abilit i de via independent , de

  auto-ngrijire, abilit i sociale i nu n ultimul rnd lucrative. Procentulpersonalului de specialitate medici, asisten i sociali, psihologi, logopezi,kinetoterapeui - este de aproximativ 6%, ceea ce ar trebui s se constituie ntr-un semnal de alarm privind profesionalismul serviciilor oferite.

  Modificarea structurii personalului, includerea de profesii noi: terapeuiocupa ionali, educatori specializai, job-seeker i job-coach, meloterapeui mpreun cu formarea permanent a personalului ncepnd cu managementulde vrf, pornind de la valorile fundamentale n domeniu: respectul demnit iifiecrei persoane, dreptul la alegere i autodeterminare, valorizare i

  solidaritate social sunt condiii indispensabile cre terii calit ii vieii

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  37/57

  36

  persoanelor cu dizabilit i din sistemul de protecie special . Numai n acestfel se pot oferi anse egale i oportunit i la o via demn i se vor puteaevita efectele pe termen lung ale instituionaliz rii:

  1. Izolarea de persoanele valorizate social - ca i rezultat alinstituionalizrii, persoanele cu dizabilit i i petrec deseori cea maimare parte a timpului i a vieii n compania altor persoane cudizabilit i, de asemenea rejectate din punct de vedere social.Oportunit ile de a ntlni persoane obinuite sunt foarte reduse.

  2. Lipsa relaiilor - persoanele cu dizabilit i din instituii locuiesc i petreccea mai mare parte a timpului cu persoane cu care este dificil stabilirea unei relaii sau cu care nu au ales s locuiasc i nu doresc n mod special s aib o relaie. Acestea pot avea foarte pu ineoportunit i pentru a ntlni alte persoane, exceptnd personalul, carese poate schimba i el destul de frecvent.

  3. Nesigurana - Lipsa relaiilor n via poate duce n mod evident lainsecuritate emoional . Din nefericire, multe persoane cu dizabilit itr iesc n condiii de securitate sczut , unde pot fi subiectulinterveniei din partea altor persoane sau unde obiectele lor proprii potfi distruse sau furate.

  4. Lipsa libert ii i a controlului - Persoanelor cu dizabilit i li se pot ntmpla multe lucruri f r ca ele s fie consultate sau chiar informate nainte de a se petrece. n general, aceste persoane au un controlsczut asupra propriilor lor viei. Deseori libertatea lor de micare i deaciune este restrns .

  5. Sr cia i lipsa experienei i a oportunit ilor - Cele mai multepersoane cu dizabilit i au o situaie material precar . Ele nu dispunde resursele necesare i de oportunitatea de a cump ra haine sau alteobiecte personale.

  6. Tratamentul - Un numr de rapoarte au identificat excesul nadministrarea medicamentelor persoanelor cu dizabilit i intelectuale.

  7. Sentimentul de a fi o povar pentru ceilali - Persoane cu dizabilit i dininstituii au sentimentul de povar pentru ceilali atunci cnd audvorbindu-se despre ei n termeni negativi sau vzui ca o problem .Efectul asupra imaginii de sine i a identit ii este dezastruos.

  Dac compar m vieile persoanelor cu dizabilit i instituionalizate cu vieilenoastre putem vedea n mod clar c viaa lor este n mare parte irosit . Ele auoportunit i extrem de reduse de a- i aduce contribuia n societate fie prin

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  38/57

  37

  activit i, fie prin relaii, lucru datorat i structurii actuale de personal dinsistemul nostru de asisten special .

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  39/57

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  40/57

  39

  Ordonana de Urgen nr. 68/2003 modificat prin Ordonana de Urgen nr.86/2004 atribuie autorit ilor locale responsabilitatea de a finana serviciisociale primare i autorit ilor judeene pe cea de a nfiin a i finana serviciisociale specializate pentru persoanele cu dizabilit i. Legea nr. 448/2006

  precizeaz la art. 33 c (1) Autorit ile administraiei publice locale auobligaia de a organiza, administra i finana servicii sociale destinatepersoanelor cu handicap, n condi iile legii. La art. 93 din legea nr. 448/2006se specific clar sursele de finanare pentru aceste servicii:

  a) Bugetul local al comunelor, oraelor i municipiilor;b) Bugetele locale ale judeelor, respectiv ale sectoarelor municipiului

  Bucure ti;c) Bugetul de Stat;d) Contribuii lunare de ntreinere a persoanelor cu handicap care

  beneficiaz de servicii sociale n centre;e) Donaii i sponsoriz ri, n condiiile legii.

  De asemenea, Autoritatea Na ional pentru Persoanele cu Handicap, poatefinana, sau dup caz, confinana programe de interes na ional care au cascop integrarea, incluziunea social i profesional a persoanelor adulte cuhandicap, precum i cre terea calit ii vieii acestora. Aceste programe seaprob ca anex la bugetul Ministerului de resort, pe baza fundamentelorelaborate de Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Handicap, care

  aprob i metodologia de selectare i finanare a programelor de interesnaional.

  n seciunea dedicat surselor de finanare din chestionarul adresat de IPPDireciilor Generale de Asisten Social i Protecia Copilului (DGASPC), aufost inventariate principalele surse prin care au fost finanate serviciile socialefurnizate persoanelor adulte din centrele rezideniale n anii 2007 i 2008,dup cum urmeaz :

  - Suma total alocat din bugetele Consiliilor Judeene pentru asisten i protecie social c tre instituiile abilitate, din venituri proprii,respectiv din transferuri de la Bugetul de Stat;

  - Suma defalcat alocat pe fiecare centru19 - Sumele alocate din proiecte cu finanare extern (inclusiv co-finanarea

  asigurat din bugetul Consiliului Judeean)- Sumele alocate din Programele de Interes Na ional (PIN)

  19 Unele Direcii Generale de Asisten Social i Protecia Copilului au declarat c nu

  pstreaz evidene distincte n buget n acest sens

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  41/57

  40

  - Sumele provenite din activit i economice derulate de beneficiariicentrelor (ex: ateliere protejate)

  - Sumele provenite din contribuiile beneficiarilor i/sau sus in torilorlegali

  - Alte surse (donaii/sponsorizri)Prin analiza comparat a cifrelor pe cei doi ani se pot constata o serie deiregularit i care nu sunt ntotdeauna explicate de coresponden a cu num rulde beneficiari sau cu anumite analize de nevoi pe tipurile de servicii pentrupersoanele adulte cu dizabilit i mentale. De asemenea, dinamica volumuluitransferurilor de la Bugetul de Stat pentru cheltuieli cu asistena social pentruaduli n intervalul 2007 2008 indic diferene semnificative pentru unele judee, a c ror explicaie trebuie identificat n detaliu pentru fiecare caz nparte. n graficele de mai jos sunt prezentate cteva exemple n acest sens.

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  42/57

  Fig. 9: Situa ia transferurilor de la Bugetul de Stat pentru servicii sociale destinate persoanelor adulte

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5

  2 . 3

  2 5

  2 . 5

  2 7

  2 . 5

  6 9

  2 . 9

  6 0

  3 . 4

  8 0

  3 . 7

  7 7

  4 . 0

  0 2

  4 . 1

  0 4

  4 . 2

  9 5

  4 . 5

  3 1

  4 . 7

  8 6

  5 . 0

  1 0

  5 . 0

  8 6

  5 . 1

  6 8

  5 . 6

  8 2

  5 . 9

  7 5

  0

  5.000

  10.000

  15.000

  20.000

  25.000

  A L B A

  B I H O R

  B R A O V

  C L U J

  C O V A S N A

  M E H E D I N I

  S U C E A V A

  T E L E O R M A N

  V A S L U

  I

  V L C E A

  S e c t o r 1

  G A L A I

  H A R G H I T A

  B I S T R I A

  B U Z U

  B R I L A

  I A L O M I A

  A R A D

  C L R A I

  D O L J

  I A I

  H U N E D O A R A

  V R A N C E A

  S L A

  J

  C O N S T A N A

  S A T U M A R E

  B O T O A N

  I

  O L T

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  43/57

  Fig. 10: Situa ia transferurilor de la Bugetul de Stat pentru servicii sociale destinate persoanelor adulte

  0 0 0 2 3 2

  1 . 7

  8 4

  2 . 2

  5 7

  2 . 5

  3 0

  2 . 8

  9 5

  3 . 0

  9 0

  4 . 0

  1 9

  4 . 0

  9 2

  4 . 9

  8 1

  5 . 7

  5 5

  5 . 9

  0 5

  5 . 9

  3 2

  6 . 2

  4 9

  6 . 4

  3 6

  6 . 6

  5 1

  6 . 7

  4 8

  7 . 4

  4 8

  7 . 7

  3 5

  8 . 0

  5 5

  8 . 4

  8 2

  8 . 5

  6 9

  9 . 2

  4 7

  9 . 5

  8 3

  1 0

  . 6 2 2

  0

  5.000

  10.000

  15.000

  20.000

  25.000

  30.000

  B R A O V

  S U C E A V A

  T E L E O R M A N

  C O V A S N A

  G A L A I

  M E H E D I N I

  B I S T R I A

  B R I L A

  H A R G H I T A

  B U Z U

  H U N E D O A R A

  I A L O M I A

  S A T U M A R E

  A R A D

  V L C E A

  C L R A I

  S L A J

  V R A N C E A O

  L T D O L J

  V A S L U I

  B O T O A N I

  I A I

  B I H O R

  C L U J

  T U L C E A

  A L B A

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  44/57

  Fig. 11: Situa ia transferurilor de la bugetele jude elor pentru servicii sociale destinate persoanelor adult

  0 0 0 0 0 0 6 5 3

  5 5

  4 3 7

  4 4 6

  4 5 0

  6 0 0

  6 4 5

  8 4 3

  8 6 9

  1 . 0

  3 5

  1 . 1

  2 3

  1 . 1

  6 9

  1 . 6

  4 4

  1 . 7

  5 7

  2 . 1

  8 4

  2 . 4

  0 8

  2 . 4

  7 0

  2 . 4

  9 0

  3 . 8

  0 3

  3 . 9

  8 3

  4 . 1

  0 0

  0

  2.000

  4.000

  6.000

  8.000

  10.000

  12.000

  14.000

  B A C

  U

  D O L J

  G A L A

  I

  G O R J

  S L A J

  T U L C E A

  B O T O A N I

  P R A H O V A

  H U N E D O A R A

  I A L O M I A

  C O V A S N A

  S A T U M A R E

  C L R A I

  B R

  I L A

  A R A D

  T E L E O R M A N

  V R A N C E A

  B I S T R I A

  H A R G H I T A I A

  I

  B U Z U

  B R A O V

  M E H E D I N I

  M U R E

  C O N S T A N A O L

  T

  G I U R G I U

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  45/57

  Fig. 12: Situa ia transferurilor de la bugetele jude elor pentru servicii sociale destinate persoanelor adult

  0 0 0 0 0 6 5 3

  4 8

  4 2 7

  4 6 1

  6 1 0

  6 8 0

  7 3 2 1

  . 0 6 2

  1 . 1

  7 4

  1 . 1

  7 6

  1 . 3

  2 6

  1 . 4

  2 9

  1 . 4

  8 7

  2 . 0

  5 0 2

  . 7 9 3

  2 . 8

  4 2

  3 . 0

  8 8

  3 . 2

  6 6

  3 . 4

  3 5

  3 . 5

  5 2

  3 . 9

  5 3

  4 . 1

  5 7

  4 . 5

  1 3

  0

  2.000

  4.000

  6.000

  8.000

  10.000

  12.000

  14.000

  16.000

  D O L J

  G A L A I

  G O R J

  S L A J

  T U L C E A

  B O T O A N I

  C O V A S N A

  P R A H O V A

  H U N E D O A R A

  I A L O M I A

  C L R A I

  A R A D

  C L U J

  V R A N C E A

  H A R G H I T A

  B R

  I L A

  T E L E O R M A N

  M E H E D I N I

  B I S T R I A

  S A T U M A R E

  B U Z U

  M U R E

  B R A O V

  A L B A

  I A I

  C O N S T A N A

  V A S L U I

  B I H O R

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  46/57

  45

  n ceea ce prive te capacitatea Direc iilor Generale de Asisten Social iProtecia Copilului de a atrage resurse financiare alternative pentru serviciilesociale destinate persoanelor adulte cu dizabilit i mentale n perioada 2007 2008, centralizarea informaiilor primite n baza chestionarelor indic

  urm toarea situa ie:Programe derulate cu finan are extern :

  DGASPC Mure 2.801.870 euroDGASPC Vaslui 2.411.749 euroDGASPC Satu Mare 2.289.920 euroDGASPC Dolj 2.023.229 euroDGASPC Bacu 1.936.300 euroDGASPC Alba 1.670.299 euroDGASPC Arad 1.154.065 euroDGASPC Bihor 1.081.494 euroDGASPC Sibiu 1.010.974 euroDGASPC Dmbovia 920.437 euro

  Programe derulate cu finan are din PIN-uri:

  DGASPC Botoani 131.964 leiDGASPC C l ra i 8.150.500 lei

  DGASPC Harghita 182.000 leiDGASPC Ialomia 136.000 leiDGASPC Ia i 4.274.000 lei (2 proiecte)DGASPC Vrancea 84.386 lei

  Direcii Generale de Asisten Social i Protecia Copilului care nu aubeneficiat de nici un proiect cu finanare extern pentru domeniul dizabilit iimentale n perioada de referin , conform informaiilor transmise IPP sunt:DGASPC Arge , Bistria, Br ila, Buzu, C lra i, Cara Severin, Cluj, Galai,Gorj, Ilfov, Mehedini, Olt, Suceava, Teleorman, Tulcea.

  Toate aceste informa ii dau doar o dimensiune general a managementuluifinanciar al resurselor destinate persoanelor adulte cu dizabilit i mentale ncentrele reziden iale, ns pentru a avea cu adev rat dimensiunea uneifinanri adecvate a serviciilor nu este suficient ca volumul cheltuielilor s fieraportat la numrul de beneficiari, ci lanevoile specifice ale acestora n cadruldiferitelor tipuri de servicii. Fcnd astfel leg tura cu recent adoptata Hot rrede Guvern privind standardele de cost pentru serviciile sociale destinatepersoanelor adulte cu dizabilit i mentale din centrele rezideniale, se ridic nmod firesc ntrebarea dac aceste standarde reflect costurile adecvate

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  47/57

  46

  nevoilor beneficiarilor, cu alte cuvinte dac n elaborarea acestora au fostavui n vedere n detaliu anumii parametri de calitate n ceea ce prive tetoate tipurile de resurse necesare asigur rii unor condiii de via propriipentru beneficiari (de la hran , resurse umane i pn la asigurarea finanrii

  unor programe de recuperare/reintegrare social etc.). De altfel, actulnormativ specific explicit faptul c aceste standarde de cost stau la bazadetermin rii necesarului de cheltuieli de func ionare ale serviciilor sociale,reprezentnd costul minim aferent furnizrii acestor servicii, potrivitstandardelor minime de calitate prevzute de lege. Mai mult, legiuitorulprevede c n situaia n care, datorit nevoilor specifice i situaiilorparticulare ale beneficiarilor unui anumit tip de serviciu, costurile necesarefurnizrii serviciului respectiv dep esc nivelul prevzut de standardul de cost,Consiliile Judeene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure ti iconsiliile locale ale municipiilor, oraelor i comunelor, n calitate de furnizoripublici de servicii sociale, aloc sumele necesare din veniturile proprii (art. 3din H.G. nr. 23/2010).

  n aceste condiii i cu att mai mult n aceast perioad marcat de restriciibugetare, apreciem c este cu att mai important rolul Direciilor Generale de Asisten Social i Protecia Copilului n evaluarea calit ii serviciilor socialedestinate persoanelor adulte cu dizabilit i mentale potrivit unor indicatorispecifici (de tipul celor descri i succint n capitolul 4 al acestui studiu), pentrua evita riscul major al utiliz rii exclusive a criteriului economicit ii n

  furnizarea acestor servicii c tre beneficiari. Consider m pe aceast cale c este imperativ necesar o reanalizare a standardelor de calitate aferentediferitelor tipuri de servicii pentru persoanele adulte cu dizabilit i mentale nsensul atribuirii unor parametri obiectivi i msurabili pentru evaluareaacestora, nu doar a ndeplinirii unor criterii formale bifate n exerciiulInspeciei Sociale.

  Nu n ultimul rnd consider m c este important n acela i context al analizeimecanismelor de finanare s atragem aten ia asupra unui fenomen generalconstatat cu prilejul numeroaselor demersuri de cercetare ini iate de IPP iFunda ia Pentru Voi n acest domeniu acela al comportamentului unordecideni politici din plan judeean care nu doar c nu trateaz cu prioritateproblema persoanelor cu dizabilit i, dar consider c aceste servicii suntconsumatoare de resurse f r s genereze o plus valoare la nivelulcomunit ii. Asemenea mentalitate este profund eronat i deterioreaz grav ns i fundamentul conceptului de protec ie social , care nu trebuie privit cao povar suportat de populaia activ , ci ar trebui s se nscrie ntr-o filozofiea solidarit ii sociale care din pcate nu este suficient asimilat astzi nicimcar la nivelul furnizorilor publici de servicii sociale primii care poart responsabilitatea n acest sens.

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  48/57

  47

  8. Concluzii i recomand ri privind msuri de politic public nsfera serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilit imentale

  Studiul de fa vine pe fondul unui context politic nou, n care Guvernul recentnumit n funcie a debutat prin adoptarea unor m suri n spe astandardelor de cost pentru serviciile sociale care, n opinia noastr ,necesit n continuare mbun t iri din prisma adapt rii lor la o realitate careeste nc deficitar n ceea ce prive te asigurarea unor condi ii de via decente pentru persoanele adulte cu dizabilit i mentale.

  Datorit specificit ii profilului acestui segment, unde auto-reprezentarea estede cele mai multe ori imposibil , iniierea unor campanii de con tientizareasupra problemelor din sistem este fundamental pentru nelegerea

  contextului mai larg al problemelor sectorului.

  Argumentul primar pe care l-am enunat nc de la nceputul demersului decercetare este acela c n domeniul specific al serviciilor socialeeficien a esteun concept greu de cuantificat, ntruct ea nu se poate m sura n termeniconcrei de productivitate, ci ine de o perspectiv mai larg a nelegeriifaptului c o societate inclusiv are nevoie de anumite valori reflectate nmsurile de politic public pe care Guvernul le adopt pentru grupuriledezavantajate din punct de vedere social. Argumentul este cu att mai

  important n actualele condiii de criz economic n care principalapreocupare a factorilor decizionali de la toate nivelurile este aceea de araionaliza consumul de resurse. n ceea ce prive te protecia social apersoanelor cu dizabilit i, acest lucru poate determina consecin e grave nabsen a unor sisteme de referin care s ne spun care este limita pn lacare pot fi puse n practic asemenea m suri de reducere a consumului deresurse.

  Salutm pe aceast cale iniiativa Guvernului de a introduce n noul actnormativ prevederi explicite cu privire la transparena privind utilizareafondurilor alocate i administrarea acestora de c tre furnizorii publici i privaide servicii sociale, prin obligativitatea de a face publice informaii privindcosturile serviciilor sociale acordate, ns apreciem c este nevoie ncontinuare ca aceast prevedere s fie completat de reglement ri specifice n acela i sens i pentru standardele de calitate a acestor servicii. Prindemersul de fa , Institutul pentru Politici Publice (IPP) i Fundaia Pentru Voi,pun la dispoziia factorilor decizionali expertiza i rezultatele colectate ncadrul proiectului n vederea elabor rii, n continuare, a unor instrumente

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  49/57

  48

  adecvate pentru realizarea activit ii de colectare20 a informaiilor privindfurnizarea de servicii sociale c tre grupul int la nivel local. Consider m c orice asemenea demers de centralizare a unor informa ii privind furnizarea deservicii sociale, indiferent c este vorba despre protec ia i promovarea

  drepturilor copilului, a persoanelor adulte cu handicap sau a persoanelorvrstnice, trebuie s in cont nu doar de costurile aferente furnizrii acestorservicii, ci i de condiiile locale de furnizare a serviciilor c tre beneficiari.

  Rolul Direciilor Generale de Asisten Social i Protecia Copilului n acestsens este unul fundamental: n opinia noastr , aceste instituii auresponsabilitatea de a transmite factorilor decizionali de la nivel central osituaie care s reflecte nevoile reale ale beneficiarilor i nu att s se limitezela raportri cu caracter formal, care s se nscrie n limitele permise de lege.Mai mult, pornind de la mecanismele de finanare descrise anterior icorobornd cu faptul c actul normativ specific faptul c n condiii n careexist nevoi specifice ale beneficiarilor unui anumit tip de serviciu, autorit ilede la nivel local au responsabilitatea asigur rii acestor nevoi din resurseproprii, Direciile Generale de Asisten Social i Protecia Copilului trebuies dezvolte argumentele necesare bazate pe evalu ri obiective iprofesioniste ale acestor servicii pentru a sus ine nevoia de refomare asistemului actual cu accent pe incluziunea real a persoanelor cu dizabilit imentale n societate, n fa a deciden ilor de la nivel judeean.

  Nu n ultimul rnd, trebuie avut n vedere faptul c toate aceste m suri trebuies se subscrie unor angajamente majore asumate de ara noastr n ceea ceprive te protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilit i.Romnia este semnatar a Conven iei ONU privind Drepturile Persoanelor cuDizabilit i i nregistreaz deja restan e n materia transpunerii principiilorConveniei n legislaia naional (prin ratificare), asupra c rora ComisiaEuropean a f cut observa ii la finalul anului 2009. Odat cu procesul deratificare, este necesar o evaluare detaliat a sistemului actual de serviciipublice destinate persoanelor cu dizabilit i n general i adaptarea lor lacerinele specifice ale Conveniei, nu doar din perspectiva asigur rii finanrii,ci i a unor condiii care s asigure, a a cum specific scopul Conveniei,promovarea, protejarea i asigurarea exercitrii depline i egale a tuturor

  20 Potrivit art. 5, alin. (2) din H.G. nr. 23/2010, furnizorii publici de servicii sociale au obligaiaca pn la data de 30 aprilie a fiecrui an s transmit Ministerului Muncii, Familiei iProtec iei Sociale, precum i autorit ilor administraiei publice centrale aflate n subordineaacestuia, datele privind beneficiarii, costurile i personalul/tipul de serviciu nregistrate n anulanterior raport rii. n aplicarea prevederilor acestui alineat, Ministerul Muncii, Familiei iProtec iei Sociale, n colaborare cu autorit ile administraiei publice centrale aflate n

  subordine i care au atribuii n domeniul serviciilor sociale, emitinstruc iuni.

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  50/57

  49

  drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului de c tre toate persoanele cudizabilit i i promovarea respectului pentru demnitatea inalienabil aacestora

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  51/57

  50

  9. Anexe

  HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost

  pentru serviciile sociale

  Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 13 ianuarie 2010

  n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat , i al art. 9 alin. (1) i(3) din Legea-cadru a descentraliz rii nr. 195/2006, Guvernul Romnieiadopt prezenta hot rre.

  Art. 1(1) Se aprob standardele de cost pentru serviciile sociale organizate iadministrate, n condiiile legii, de c tre furnizorii publici de servicii sociale.(2) Standardele de cost stau la baza determin rii necesarului cheltuielilor defuncionare ale serviciilor sociale organizate i administrate de furnizorii publicide servicii sociale din unit ile administrativ-teritoriale, precum i a alocriisumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetelelocale.(3) Standardele de cost constituie unul dintre criteriile n baza c rora furnizoriipublici de servicii sociale contracteaz servicii sociale cu furnizorii privai sau,dup caz, cu al i furnizori publici.(4) Pentru ncadrarea n standardele de cost, la organizarea i nfiinareaserviciilor sociale, furnizorii publici de servicii sociale vor avea n vedere celmai avantajos raport cost/beneficiu la stabilirea capacit ii serviciuluirespectiv.

  Art. 2Standardele de cost reprezint costul minim aferent cheltuielilor anualenecesare furnizrii serviciilor sociale, calculat pentru beneficiar/pe tipuri de

  servicii sociale, potrivit standardelor minime de calitate sau criteriilorprevzute de lege.

  Art. 3 n situaia n care, datorit nevoilor specifice i situaiilor particulare alebeneficiarilor unui anumit tip de serviciu social, costurile necesare furniz riiserviciului respectiv dep esc nivelul prevzut de standardul de cost, consiliile judeene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure ti i consiliilelocale ale municipiilor, oraelor i comunelor, n calitate de furnizori publici de

 • 8/13/2019 Indicatori de masurare a Eficientei

  52/57

  51

  servicii sociale, aloc sumele necesare din veniturile proprii.

  Art. 4

  (1) Pentru a r spunde nevoilor beneficiarilor i pentru asigurarea unor serviciide calitate, furnizorii publici de servicii sociale angajeaz personalul dincentrele rezideniale si centrele de zi, cu respectarea urm toarelor criterii:a) ncadrarea pe categorii de personal;b) normarea, pe tipuri de servicii, a personalului ncadrat potrivit prevederilorlit. a), cu raportare la totalul personalului prevzut n statul de funcii aprobatprin hotrre a consiliului judeean sau local;c) ncadrarea personalului corespunz to