153
IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO DALAM PROJEK PEMBINAAN DI MALAYSIA NOORHAYATIE BINTI YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

  • Upload
    others

  • View
    39

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO DALAM

PROJEK PEMBINAAN DI MALAYSIA

NOORHAYATIE BINTI YUSOF

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Page 2: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

PSZ 19:16 (Pind. 1/07)

DECLARATION OF THESIS / UNDERGRADUATE PROJECT PAPER AND COPYRIGHT

Author’ s full name : NOORHAYATIE BINTI YUSOF Da te of b irth : 21 MEI 1991 Title : IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO DALAM PROJEK

PEMBINAAN DI MALAYSIA Academic Session : 2014/ 2015-2

I dec lare tha t this thesis is c lassified as : I ac knowledged tha t Universiti Teknologi Ma laysia reserves the right as fo llows:

1. The thesis is the p roperty o f Universiti Teknologi Ma laysia. 2. The Library of Universiti Teknologi Ma laysia has the right to make cop ies for the purpose

of resea rch only. 3. The Library has the right to make cop ies of the thesis for academic exchange.

Certified by:

SIGNATURE SIGNATURE OF SUPERVISOR

910521-11-5544 DR. SARAJUL FIKRI MOHAMED

(NEW IC NO. / PASSPORT NO.) NAME OF SUPERVISOR

Da te: Jun 2015 Da te: Jun 2015

NOTES : * If the thesis is CONFIDENTAL or RESTRICTED, p lease a ttac h with the letter from the organiza tion with period and reasons for confidentia lity or restric tion.

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

CONFIDENTIAL (Conta ins c onfidentia l informa tion under the Offic ia l Sec ret

Ac t 1972)*

RESTRICTED (Conta ins restric ted informa tion as spec ified by the

organiza tion where resea rch was done)*

OPEN ACCESS I agree tha t my thesis to be pub lished as online open

ac c ess (full text)

PSZ 19:16 (Pind . 1/ 07)

Page 3: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

PENGESAHAN PENYELIA

“Saya/ Kami* akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan

saya/kami* karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan

penganugerahan ijazah Sarjana Muda/Sarjana/Doktor Falsafah

Sains Pembinaan”

Tandatangan : …………………………………………………..

Nama Penyelia I : DR. SARAJUL FIKRI MOHAMED

Tarikh : ……………….………………………………….

Tandatangan : …………………………………………………..

Nama Pembaca II : PROF. MADYA DR. MAIZON HASHIM

Tarikh : ………………………………………………….

*Potong yang tidak berkenaan

Page 4: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO DALAM

PROJEK PEMBINAAN DI MALAYSIA

NOORHAYATIE BINTI YUSOF

Laporan projek ini dikemukakan

sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

penganugerahan Ijazah Sarjana Muda (Sains Pembinaan)

Fakulti Alam Bina

Universiti Teknologi Malaysia

JUN 2015

Page 5: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

ii

PENGAKUAN

“Saya akui tesis yang bertajuk “Implikasi dan Kos bagi Penggunaan Cerucuk Mikro

Dalam Projek Pembinaan Di Malaysia”adalah hasil kerja saya sendiri kecuali

nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya “

Tandatangan : …………………………………..

Nama : NOORHAYATIE BINTI YUSOF

Tarikh : …………………………………..

Page 6: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

iii

Dedikasi

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang,

Pertama sekali jutaan terima kasih tidak terhingga kepada kakak tersayang, Nur Zulaikha binti Yusof, ma, Che Zaharah binti Yamin,

ayah, Yusof bin Mohammad, kakak dan abang yang telah banyak memberi inspirasi, sokongan dan nasihat.

Page 7: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

iv

PENGHARGAAN

Syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah dan kurniaNya kajian

Projek Sarjana Muda (PSM) ini dapat disiapkan dengan jayanya. Selawat dan salam

ditujukan kepada Rasulullah S.A.W yang membawa rahmat ke seluruh alam

semesta.

Ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Sarajul

Fikri bin Mohamad selaku penyelia PSM yang telah banyak memberi tunjuk ajar

serta bimbingan yang amat bernilai dalam menyiapkan kajian PSM ini.

Saya juga ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Mr. Alan Ee,

Pengurus Projek Geoprofound Sdn. Bhd. yang telah banyak membantu saya dalam

memberi maklumat berkaitan tajuk dan objektif kajian PSM ini. Dengan bantuan

maklumat dan data yang telah diberikan, kajian ini dapat saya siapkan dan objektif

kajian PSM ini dapat dicapai dengan sempurnanya .

Tidak lupa kepada kedua ibu bapa saya, Che Zaharah binti Yamin dan Yusof

bin Mohammad ribuan terima kasih di atas doa dan dorongan kalian sehingga saya

berjaya sampai ke tahap ini. Kepada keluarga tercinta terutama sekali kakak saya

Nur Zulaikha binti Yusof yang telah banyak memberi semangat dan dorongan untuk

saya terus belajar.

Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan yang telah membantu

saya sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan kajian PSM

ini. Semoga sumbangan dan budi baik yang telah diberikan mendapat rahmat dan

ganjaran dariNya.

Page 8: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

v

ABSTRAK

Cerucuk mikro (micro piles) merupakan salah satu teknologi moden yang

diperkenalkan dalam industri pembinaan. Cerucuk mikro (micro piles) adalah sub-set

kepada cerucuk terjara cast-insitu yang berdiameter kecil antara 5 ke 12 inci. Kajian

ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti kaedah penggunaan dan kos cerucuk

mikro dalam pembinaan di Malaysia. Terdapat dua objektif dalam kajian ini iaitu

mengenalpasti implikasi positif dan negatif bagi penggunaan cerucuk mikro dalam

industri pembinaan.dan untuk mengenalpasti kos sebenar penggunaan cerucuk mikro

ke atas pembinaan bangunan. Lima buah projek telah dipilih untuk kajian ini. Projek

tersebut melibatkan kerja-kerja penambahan dan baikpulih bangunan yang

menggunakan teknik cerucuk mikro. Kaedah yang digunakan bagi mengumpul data

ini adalah dengan menggunakan kaedah temuduga semi-struktur. Berdasarkan

keputusan kajian dapat disimpulkan bahawa implikasi positif yang paling banyak

berlaku dalam pembinaan cerucuk mikro ialah boleh dilakukan dalam ruang dan

laluan terhad serta menghasilkan getaran dan bunyi yang minimum semasa proses

penggerudiaan dilakukan. Manakala implikasi negatif yang paling tinggi berlaku

ialah masalah pasir tersumbat dan jentera rosak. Kos penggunaan cerucuk mikro

yang paling tinggi dibelanjakan ialah kos bahan iaitu sebanyak 64.39 % manakala

kos pengangkutan merupakan kos yang paling rendah telah dibelanjakan iaitu hanya

1.47 % sahaja daripada kos keseluruhan. Kesimpulannya, cerucuk mikro adalah satu

alternatif yang digunakan dalam pembinaan membaikpulih bangunan walaupun kos

pembinaannya mahal kerana hanya cerucuk mikro boleh menyelesaikan masalah jika

cerucuk konvensional tidak dapat digunakan.

Page 9: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

vi

ABSTRACT

A micro pile is one of the modern technologies that were introduced in the

construction industry. Micro pile is a sub-set of cast-in-situ piles have small diameter

ranging from 5 to 12 inches. This study was conducted in order to identify the use

and cost of the micro pile used in construction around Malaysia. There are two

objectives in this study which are to identify the positive and negative implications

for the use of the micro pile and to identify the real cost of using a micro pile on the

construction buildings. Five projects were selected for this project. The projects

involve for additional and renovation works of buildings using micro piles in

Malaysia. The method used for data collection is semi-structured interviews. Based

on this studies, it can be concluded that the positive implications of the most widely

accepted in the construction of the micro pile is it can be used in limited access and

space and produce minimal vibration and noise during the drilling process. While the

highest negative implications applicable are the problem of sand clogged and

damaged machinery. The highest cost of using micro piles is the cost of materials are

64.39 % and transportation costs is the lowest cost was spent are only 1.47 % from

the total cost. In conclusion, the micro pile is an alternative that is used in the

construction for refurbishment building even though the cost for construction is

expensive because micro pile is the only one can settle the problem if conventional

piles cannot be used.

Page 10: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA HALAMAN

PENGAKUAN ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xv

SENARAI RAJAH xvii

SENARAI SIMBOL xxi

SENARAI LAMPIRAN xxii

1 PENGENALAN 1

1.1 Pengenalan 1

1.2 Latar Belakang Kajian 3

1.3 Pernyataan Masalah 4

1.4 Objektif Kajian 8

1.5 Skop Kajian 9

1.6 Persoalan Kajian 9

1.7 Metodologi Kajian 10

1.8 Kepentingan Kajian 11

1.9 Jangkaan Keputusan 11

2 KAJIAN LITERATUR 12

2.1 Pengenalan Cerucuk 12

2.2 Jenis Asas Bangunan 13

Page 11: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

viii

2.2.1 Penapak Konkrit Tetulang (Pad

Footing)

13

2.2.2 Penapak Jalur (Strip Footing) 14

2.2.3 Penapak Rakit (Raft Footing) 15

2.2.4 Penapak Gabungan (Combined

Footing)

15

2.3 Jenis Cerucuk 17

2.3.1 Cerucuk Kayu (Timber Piles) 17

2.3.2 Cerucuk Konkrit (Concrete

Piles)

19

2.3.3 Cerucuk Keluli (Steel Piles) 21

2.3.4 Cerucuk Mikro (Micro Piles) 22

2.4 Kaedah Pembinaan Beban Cerucuk 23

2.4.1 Cerucuk Geseran (Friction Pile) 23

2.4.2 Cerucuk Galas Hujung (End

Bearing Piles)

24

2.5 Fungsi Cerucuk 25

2.6 Faktor Pemilihan Pengggunaan Cerucuk 25

2.6.1 Jenis Tanah 25

2.6.2 Struktur Bangunan 26

2.6.3 Keadaan Tapak Bina 26

2.6.4 Kos Pembinaan 28

2.7 Kaedah Pemasangan Cerucuk 28

2.7.1 Cerucuk Mikro (Micro Piles) 31

2.7.2 Klasifikasi Cerucuk Mikro

(Micro Piles)

31

2.7.3 Kaedah Dan Teknik

Pemasangan Cerucuk Mikro

(Micro Piles)

33

2.7.3.1 Single-Tube

Advancement

34

2.7.3.2 Rotary Duplex 34

2.7.3.3 Rotary Percussive

Page 12: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

ix

Concentric Duplex 35

2.7.3.4 Rotary Percussive

Eccentric Duplex

35

2.7.3.5 Double Head Duplex 36

2.7.3.6 Hollow Steam Auger 36

2.7.3.7 Grouting 37

2.7.3.8 Api Paip

/Rainforcement

38

2.7.4 Implikasi Positif Cerucuk Mikro

(Micro Piles)

38

2.7.5 Implikasi Negatif Cerucuk

Mikro (Micro Piles)

40

2.7.6 Faktor Yang Mempengaruhi

Pemilihan Cerucuk Mikro

(Micro Piles)

40

2.7.6.1 Faktor Fizikal 41

2.7.6.2 Keadaan Sub-

Permukaan

42

2.7.6.3 Keadaan Persekitaran 42

2.7.6.4 Kesesuaian Terhadap

Struktur Asal

43

2.7.6.5 Had Cerucuk Mikro

(Micro Piles)

43

2.7.6.6 Faktor Ekonomi 44

2.8 Kos 44

2.8.1 Kos Langsung 45

2.8.2 Kos Tidak Langsung 45

2.8.3 Kos Pengangkutan 46

2.8.4 Kos Buruh 46

2.8.5 Kos Bahan 46

2.8.6 Kos Jentera Dan Peralatan 47

2.8.7 Kos Operasi 47

2.9 Ujian Cerucuk 48

Page 13: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

x

2.9.1 Jenis Ujian Beban bagi Cerucuk

Mikro

48

2.9.1.1 Ultimate Test 49

2.9.1.2 Verification Test 49

2.9.1.3 Proof Test 49

2.9.1.4 Creep Test 50

3 METODOLOGI KAJIAN 51

3.1 Pengenalan 51

3.2 Reka Bentuk Kajian 52

3.3 Kaedah Kajian 53

3.4 Proses Menjalankan Kajian 54

3.4.1 Penyediaan Projek Kajian 55

3.4.2 Kajian Literatur 55

3.4.3 Kaedah Pengumpulan Data 55

3.4.3.1 Kaedah Temubual

Semi-Struktur

56

3.5 Kaedah Rekabentuk Soalan Temubual

Semi Struktur

57

3.6 Penganalisaan Data Kajian 59

3.7 Kesimpulan 59

4 KAJIAN ANALISIS 60

4.1 Pengenalan 60

4.2 Maklumat Kajian 60

4.2.1 Kajian Kes 1: Additional And

Alteration Works To Wisma

Yeap Char Ee, Gat Lebuh China,

Georgtown.

61

4.2.1.1 Faktor Pemilihan

Cerucuk Mikro Projek

A

62

4.2.1.2 Kaedah Pembinaan

Page 14: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

xi

Cerucuk Mikro Projek

A

63

4.2.1.3 Impikasi Negatif

Penggunaan Cerucuk

bagi Mikro Projek A

64

4.2.1.4 Impikasi Positif

Penggunaan Cerucuk

bagi Mikro Projek A

66

4.2.1.5 Kos Pembinaan

Cerucuk Mikro bagi

Projek A

69

4.2.2 Kajian Kes 2: Cadangan

Pembangunan Perdagangan 32

Tingkat, Taman Bukit Mewah,

Mukim Tebrau, Johor Bharu

71

4.2.2.1 Faktor Pemilihan

Cerucuk Mikro Projek B

72

4.2.2.2 Kaedah Pembinaan

Cerucuk Mikro Projek B

74

4.2.2.3 Impikasi Negatif

Penggunaan Cerucuk

bagi Mikro Projek B

75

4.2.2.4 Impikasi Positif

Penggunaan Cerucuk

bagi Mikro Projek B

77

4.2.2.5 Kos Pembinaan

Cerucuk Mikro bagi

Projek B

80

4.2.3 Kajian Kes 3: Addition Works To

Leverage Hotel (Chin Hin ) At

Danga Utama Johor Bahru

82

4.2.3.1 Faktor Pemilihan

Cerucuk Mikro Projek C

83

Page 15: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

xii

4.2.3.2 Kaedah Pembinaan

Cerucuk Mikro Projek C

83

4.2.3.3 Impikasi Negatif

Penggunaan Cerucuk

bagi Mikro Projek C

85

4.2.3.4 Impikasi Positif

Penggunaan Cerucuk

bagi Mikro Projek C

85

4.2.3.5 Kos Pembinaan

Cerucuk Mikro bagi

Projek C

88

4.2.4 Kajian Kes 4: Foundation Works

of Proposed Alteration &

Addition Works From Level 1 To

Level 4, Podium 2, Johor Bahru

City Square

90

4.2.4.1 Faktor Pemilihan

Cerucuk Mikro Projek

D

91

4.2.4.2 Kaedah Pembinaan

Cerucuk Mikro Projek

D

92

4.2.4.3 Impikasi Negatif

Penggunaan Cerucuk

bagi Mikro Projek D

92

4.2.4.4 Impikasi Positif

Penggunaan Cerucuk

bagi Mikro Projek D

93

4.2.4.5 Kos Pembinaan

Cerucuk Mikro bagi

Projek D

95

4.2.5 Kajian Kes 5: Micropiling Works

At Sutera Mall

97

Page 16: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

xiii

4.2.5.1 Faktor Pemilihan

Cerucuk Mikro Projek E

98

4.2.5.2 Kaedah Pembinaan

Cerucuk Mikro Projek E

98

4.2.5.3 Impikasi Negatif

Penggunaan Cerucuk

bagi Mikro Projek E

99

4.2.5.4 Impikasi Positif

Penggunaan Cerucuk

bagi Mikro Projek E

100

4.2.5.5 Kos Pembinaan

Cerucuk Mikro bagi

Projek E

101

4.3 Analisis Data 103

4.3.1 Analisis Faktor Pemilihan

Cerucuk Mikro

106

4.3.2 Kaedah Pembinaan Cerucuk

Mikro

108

4.3.3 Implikasi Negatif Pembinaan

Cerucuk Mikro

109

4.3.4 Implikasi Positif Pembinaan

Cerucuk Mikro

111

4.4 Rumusan 116

5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 118

5.1 Pendahuluan 118

5.2 Objektif 1: Mengenalpasti Implikasi

Positif dan Negatif bagi Penggunaan

Cerucuk Mikro dalam Industri

Pembinaan

118

5.3 Objektif 2: Mengenalpasti Kos Sebenar

Penggunaan Cerucuk Mikro ke Atas

Pembinaan Bangunan

119

Page 17: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

xiv

5.4 Masalah yang Dihadapi Semasa Kajian 120

5.5 Kajian Lanjutan 121

5.6 Rumusan 121

RUJUKAN 123

LAMPIRAN A-B 127-128

Page 18: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

xv

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL TAJUK HALAMAN

2.1 Panjang cerucuk kayu 19

2.2 Anggaran julat normal (normal range)

panjang bagi setiap jenis cerucuk

27

2.3 Persamaan pendapat tentang kelebihan

cerucuk mikro

39

3.1 Kaedah pengumpulan data 56

4.1 Maklumat am kajian kes 1 61

4.2 Kos bahan 69

4.3 Kos kenderaan dan pengangkutan 70

4.4 Kos jentera 70

4.5 Kos pekerja 70

4.6 Kos lain-lain 71

4.7 Maklumat am kajian kes 2 71

4.8 Kos bahan 80

4.9 Kos kenderaan dan pengangkutan 81

4.10 Kos jentera 81

4.11 Kos pekerja 81

4.12 Kos lain-lain 82

4.13 Maklumat am kajian kes 3 82

4.14 Kos bahan 88

4.15 Kos kenderaan dan pengangkutan 89

4.16 Kos jentera 89

4.17 Kos pekerja 89

4.18 Kos lain-lain 89

4.19 Maklumat am kajian kes 4 90

4.20 Kos bahan 95

Page 19: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

xvi

4.21 Kos kenderaan dan pengangkutan 96

4.22 Kos jentera 96

4.23 Kos pekerja 97

4.24 Kos lain-lain 97

4.25 Maklumat am kajian kes 5 98

4.26 Kos bahan 101

4.27 Kos kenderaan dan pengangkutan 102

4.28 Kos jentera 102

4.29 Kos pekerja 102

4.30 Kos lain-lain 103

4.31 Jadual analisa 104

4.32 Analisa kos 114

Page 20: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

xvii

SENARAI RAJAH

NO. RAJAH TAJUK HALAMAN

1.1 Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK)

mengikut sektor 2011-2013 (Jabatan

Perangkaan dan Kementerian Kewangan

Malaysia, 2014)

1

1.2 Pertumbuhan tahunan (Unit Perancangan

Ekonomi dan Jabatan Perangkaan

Malaysia, 2010)

2

1.3 Carta alir metodologi 10

2.1 Jenis bahan cerucuk (Abebe dan Smith,

2009)

12

2.2 Penapak konkrit tetulang (Brahma, 1985) 14

2.3 Penapak jalur(Brahma, 1985) 14

2.4 Penapak rakit (Brahma, 1985) 15

2.5 Penapak gabungan (Brahma, 1985) 16

2.6 Perlindungan cerucuk kayu bagi mengelak

pereputan (a) konkrit pratuang di atas paras

air (b) memanjangkan tetopi cerucuk (pile

cap) di bawah paras air (Fleming et al.,

(2008)

18

2.7 Cara penyambungan cerucuk kayu

(Fleming et al., 2008)

18

2.8 Rekabentuk cerucuk konkrit (Das, 2007) 20

2.9 Cerucuk konkrit pratuang setelah

disambung (Das, 2007)

20

2.10 Cerucuk keluli kepingan (Das, 2007) 21

2.11 Pemasangan cerucuk mikro (Shong, 2003) 23

Page 21: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

xviii

2.12 Cerucuk geseran (Mijena, 2012) 24

2.13 Cerucuk galas hujung (Mijena, 2012) 24

2.14 Urutan pemasangan cerucuk geseran

(displacement piles) (Fleming et al., 2009)

29

2.15 Urutan proses pembinaan cerucuk mikro

(micro piles) (Armour, 2000)

31

2.16 Directly loaded micropiles (Liew dan

Fong, 2003)

32

2.17 Reticulated pile network micropile (Liew

dan Fong, 2003)

32

2.18 Kaedah penggerudian generic overburden

(Liew dan Fong, 2003)

33

2.19 Hollow stream auger (Liew dan Fong,

2003)

37

2.20 Pembinaan cerucuk mikro untuk

penompang (underpinning) (Cadden et al.,

2006)

41

2.21 Perlindungan dinding luar dengan

micropile scent menggunakan anti acid

mortar (Armour et al., 2000)

43

3.1 Aliran rekabentuk kajian 53

4.1 Kaedah wash boring (Wisma Yeap Char

Ee, Georgtown, 2015)

63

4.2 API paip dan permanent casing

(Geoprofound, 2015)

64

4.3 Kawasan tapak yang dipenuhi lumpur

(Geoprofound, 2015)

65

4.4 Masalah pemasangan coupling

(Geoprofound, 2015)

65

4.5 Kawasan persekitaran dan lokasi tapak

(Wisma Yeap Char Ee, Georgtown, 2015)

67

4.6 Laluan masuk ke lokasi tapak bina (Wisma

Yeap Char Ee, Georgtown, 2015)

68

Page 22: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

xix

4.7 Keadaan struktur asal bangunan (Wisma

Yeap Char Ee, Georgtown, 2015)

68

4.8 Bangunan low-headroom (Bangunan

Kemayan City Johor Bharu, 2015)

72

4.9 Ruang lokasi tapak yang terhad (Bangunan

Kemayan City Johor Bharu, 2015)

73

4.10 Pneumatic wash boring (Bangunan

Kemayan City Johor Bharu, 2015)

74

4.11 Lokasi penyediaan grouting (Bangunan

Kemayan City Johor Bharu, 2015)

76

4.12 Keadaan kawasan tapak yang dipenuhi

lumpur (Bangunan Kemayan City Johor

Bharu, 2015)

77

4.13 Struktur asal bangunan yang tidak

dirobohkan (Bangunan Kemayan City

Johor Bharu, 2015)

78

4.14 Pembinaan cerucuk mikro berhampiran

struktur asal bangunan (Bangunan

Kemayan City Johor Bharu, 2015)

78

4.15 Tempat simpanan jentera dan peralatan

cerucuk (Bangunan Kemayan City Johor

Bharu, 2015)

78

4.16 Cerucuk mikro setelah siap (Bangunan

Kemayan City Johor Bharu, 2015)

80

4.17 Reinforcement yang digunakan

(Geoprofound, 2015)

84

4.18 Saiz jentera cerucuk mikro (Bangunan

Leverage Hotel, 2015)

86

4.19 Pemecahan lantai atas (Bangunan

Leverage Hotel, 2015)

87

4.20 Lokasi simpanan barang (Bangunan

Leverage Hotel, 2015)

88

4.21 Lokasi berhampiran jalan raya (Bangunan

Page 23: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

xx

City Square, 2011) 91

4.42 Ruang yang terhad (Bangunan City

Square, 2011)

94

4.43 Pengekalan struktur asal bangunan

(Bangunan City Square, 2011)

94

Page 24: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

xxi

SENARAI SIMBOL

MRT - Mass Rapid Transit

SOGT - Sabah Oil and Gas Terminal

BIM - Building Information Modelling

IBS - Industrial Building Systems

QS - Quantity Surveyor

JKR - Jabatan Kerja Raya

PTNP - Perbadanan Taman Negeri Perak

Mm - Milimeter

kN - Kilo Newton

l - Liter

m - Meter

LS - Lump sump

RM - Ringgit Malaysia

Psi - Poundforce/square inch

API - American Petroleum Institution

PVC - Polyvinyl Chloride

Mm₂ - Milimeter square

N - Newton

Page 25: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

xxii

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN TAJUK HALAMAN

A Keratan akhbar berita harian 127

B Laporan kementerian kerja raya bagi laporan

bangunan PTPN runtuh

128

Page 26: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

1

BAB 1

PENGENALAN

1.1 Pengenalan

Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang pesat membangun.

Pembangunan negara adalah disebabkan oleh pertambahan sektor pembinaan yang

semakin rancak dijalankan di mana prestasi ekonomi dan prospek dalam laporan

ekonomi 2012/2013 telah menunjukkan kadar pertumbuhan kukuh industri

pembinaan adalah sebanyak 18.9 peratus dalam tempoh separuh pertama 2012.

Sektor pembinaan mencatatkan kadar pertumbuhan terpantas sejak 1995 dan secara

tidak langsung telah menyebabkan berlakunya peningkatan terhadap sektor ekonomi

dan pembangunan negara.

Rajah 1.1: Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) mengikut sektor 2011-2013

(Jabatan Perangkaan dan Kementerian Kewangan Malaysia, 2014)

Page 27: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

2

Industri pembinaan di Malaysia menunjukkan peningkatan mendadak seperti

cendawan tumbuh selepas hujan kerana terlalu banyak projek pembinaan yang

sedang dijalankan seperti pembinaan Mass Rapid Transit (MRT), Lebuhraya Pantai

Timur Fasa 2 Jabur- Kuala Terengganu, Terminal Minyak dan Gas Sabah (SOGT)

dan sebagainya. Selain itu, dengan pertambahan sektor pembinaan juga telah wujud

kepelbagaian teknologi canggih untuk tujuan pembinaan. Kepelbagaian teknologi

canggih yang wujud pada hari ini seperti Industrial Building Systems (IBS), Building

Information Modelling (BIM), teknologi cerucuk, bangunan hijau dan

sebagainyatelah memberi banyak kesan positif dalam industri pembinaan seperti

tempoh pembinaan dapat dikurangkan, mengurangkan pembaziran bahan dan tenaga

kerja.

Rajah 1.2: Pertumbuhan tahunan (Unit Perancangan Ekonomi dan Jabatan

Perangkaan Malaysia, 2010)

Di Malaysia terdapat pelbagai pembinaan bangunan pencakar langit seperti

Menara Petronas Kuala Lumpur, Menara Berkembar dan terdapat bangunan-

bangunan tinggi yang lain. Bangunan-bangunan tersebut perlu menampung struktur

beban yang besar dan dengan itu bangunan tersebut perlu dibina dengan rekabentuk

asas yang kuat. Kekuatan sesebuah bangunan bergantung kepada asas yang direka

dan dibina sama ada bersesuaian dengan struktur dan beban bangunan atau

sebaliknya.

Page 28: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

3

Pembinaan cerucuk bagi asas bangunan merupakan perkara utama dan

terpenting bagi menampung kapasiti beban bangunan yang besar. Hal ini kerana,

cerucuk merupakan salah satu elemen bangunan yang boleh menampung dan

menguatkan struktur bangunan yang mana ia berfungsi untuk mengagihkan beban

bangunan ke dalam tanah. Bagi pembinaan bangunan tanpa cerucuk, ia akan

mendatangkan pelbagai masalah kepada struktur bangunan seperti bangunan senget,

runtuh, rosak dan sebagainya. Terdapat pelbagai jenis cerucuk yang dikelaskan

mengikut jenis, saiz, kekuatan, bahan, bentuk dan sebagainya. Antara cerucuk yang

biasa digunakan dalam pembinaan ialah cerucuk kayu (timber piles), cerucuk konkrit

(concrete piles), cerucuk spun (spun piles), cerucuk keluli (steel piles) dan cerucuk

mikro (micro piles) (Edzuan, 2006).

1.2 Latar Belakang Kajian

Menurut Tomlinson dan Woodward (2008), cerucuk adalah satu elemen

berbentuk tiang dalam substruktur yang berfungsi memindahkan beban dari

superstruktur kepada substruktur melalui lapisan tanah lembut dan mudah mampat

ke lapisan tanah yang lebih keras atau lapisan batuan. Cerucuk biasanya digunakan

bagi bangunan yang mempunyai masalah berkaitan dengan keadaan sub permukaan

(subsurface) yang berbahaya. Penggunaan cerucuk bagi asas dalam pembinaan

bangunan dan struktur yang mengandungi kapasiti beban yang tinggi telah

digunakan dengan begitu meluas dalam pembinaan.

Pemilihan cerucuk yang sesuai bergantung kepada faktor dan kriteria cerucuk

yang mampu menampung jumlah beban bangunan, kekuatan beban yang digunakan,

kos perolehan dan pengendaliannya di tapak bina. Ciri-ciri tanah dan saiz bangunan

juga merupakan salah satu faktor penting untuk pemilihan dan penggunaan cerucuk

yang sesuai (Peurifoy, 2002).

Tujuan penggunaan cerucuk dalam pembinaan bangunan adalah untuk

penyebaran beban yang dikenakan ke atas struktur bangunan ke dalam lapisan tanah

Page 29: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

4

yang keras atau berbatu (Nunnally, 2004). Cerucuk diperlukan untuk menggantikan

penggunaan asas cetek seperti asas jalur, asas papak dan asas rakit di mana

penggunaannya hanya untuk menanggung beban kecil.

Dengan adanya teknologi canggih, pelbagai jenis cerucuk telah direka dan

dicipta untuk digunakan dalam bidang pembinaan. Penggunaan cerucuk pada

peringkat awal dalam sejarah pembinaan adalah dengan menggunakan kayu sebagai

bahan utama. Kemudian diperluaskan lagi dengan penggunaan konkrit dan keluli

bagi memenuhi permintaan akibat daripada perkembangan pesat dalam sektor

pembinaan. Selain daripada jenis cerucuk yang canggih, teknologi baru bagi kaedah

pemasangan cerucuk juga telah diperkenalkan dan digunakan dengan meluas dalam

industri pemasangan cerucuk. Antara kaedah pemasangan cerucuk yang boleh

digunakan untuk menanam cerucuk adalah dengan menggunakan kaedah hentakan

(driven) dan dengan kaedah korekan (bored) (Nunnally, 2004).

Kepelbagaian jenis cerucuk dan kaedah pemasangannya akan mempengaruhi

kos pembinaan. Kos bagi pembinaan cerucuk adalah bergantung kepada jenis

cerucuk, kaedah yang digunakan dan jenis jentera yang digunakan. Kos pemasangan

cerucuk termasuk kos upah, kos operasi, kos bahan dan kos penyelenggaraan. Bagi

kos operasi, kos ini akan dikira secara berterusan setelah kerja bermula dan sehingga

kerja-kerja selesai. Nilai kos ialah kos untuk menghasilkan dan mengekalkan sesuatu

barang dalam tempoh pemilikan atau tempoh barang tersebut wujud. Kos

keseluruhan bahan berkait dengan keadaan sekeliling seperti kos penghantaran yang

mana jarak dan laluan masuk ke tapak turut diambil kira (Ashworth, 2004).

1.3 Penyataan Masalah

Penggunaan cerucuk yang tidak sesuai dalam pembinaan bangunan akan

menyebabkan berlaku masalah kepada struktur bangunan seperti bangunan runtuh,

senget dan retak. Menurut Ir. Haji Hamim Samuri, kes seperti bangunan retak dan

teranap berlaku disebabkan oleh pembinaan projek lebuhraya KL-Putrajaya adalah

Page 30: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

5

kerana jaraknya hanya 2.3 meter dari bangunan sedia ada. Penggalian lubang sebesar

20 kaki dan kedalaman lubang sebanyak 10 kaki telah menyebabkan berlaku

penurunan paras air dalam tanah sehingga menyebabkan tanah yang memegang

cerucuk ataupun asas bangunan bersebelahan menjadi lemah dan terenap.

Bagi kes keruntuhan bangunan Perbadanan Taman Negeri Perak (PTNP) di

lereng Tasik Banding yang berlaku pada 13 November 2007 pula, menurut Menteri

Besar Datuk Seri Tajol Rosli Ghazali kes tersebut berpunca daripada kecondongan

tanah dalam tempoh dua dan tiga minggu sebelum bangunan tersebut ranap.

Berdasarkan laporan awal Jabatan Kerja Raya (JKR) yang telah membuat

pemeriksaan ke tapak menyatakan bahawa kejadian tersebut disebabkan terdapat

satu atau dua cerucuk atau tiang yang lemah sehingga tidak boleh menampung

struktur bangunan. Cerucuk atau tiang yang lemah mungkin disebabkan oleh

ketidaksesuaian rekabentuk, bahan binaan, kerja pembinaan serta kualiti.

Penggunaan cerucuk sangat penting dalam pembinaan bangunan tetapi

kaedah pemasangan cerucuk juga memberi implikasi negatif kepada pembinaan.

Setiap jenis proses yang digunakan untuk penanaman cerucuk akan menghasilkan

pelbagai implikasi terhadap pembinaan. Penggunaan kaedah cerucuk lantakan

(driven piles) menghasilkan implikasi yang lebih ketara semasa proses pemasangan

terutama bagi penggunaan cerucuk konkrit sehingga menyebabkan kepala cerucuk

senget dari kedudukan asal (Fleming et al., 2008).

Menurut Fleming et al., 2008 lagi, bahawa cerucuk lantakan (pile driving)

akan menghasilkan bunyi yang sangat bising semasa proses pembinaan dan

menyebabkan pencemaran yang sangat teruk kepada alam sekitar. Pencemaran bunyi

merupakan salah satu daripada pencemaran alam. Tahap kebisingan cerucuk

lantakan (pile driving) adalah melebihi 85 desibel dalam jarak 10 meter dari tempat

pemasangan cerucuk. Pencemaran bunyi tidak memberi kesan segera kepada

penghuni alam dan ekosistem di dunia tetapi akan memberi kesan kepada kesihatan

manusia dalam jangka masa yang panjang. Bunyi bising yang melampau boleh

menyebabkan masalah kesihatan seperti pekak atau kurang pendengaran. Selain itu,

penggunaan cerucuk lantakan (pile driving) juga menghasilkan getaran yang kuat

Page 31: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

6

terhadap struktur tanah sehingga menyebabkan berlaku masalah yang kritikal dan

berbahaya yang timbul semasa proses pembinaan dijalankan terutama sekali bagi

struktur yang disambung.

Namun begitu, menurut Ir. Mohamed Daud yang juga jurutera jajahan JKR

Pasir Putih menyatakan bahawa terdapat juga implikasi positif bagi penggunaan

cerucuk lantakan (pile driving). Antara implikasi positif bagi penggunaan cerucuk

lantakan (pile driving) ialah kos bagi penggunaan kaedah ini lebih jimat bagi projek

yang besar, hentaman semasa proses pembinaan cerucuk boleh dikawal, jentera yang

ringan dan senang bergerak di kawasan tanah lembut dan proses penanaman cerucuk

boleh dibuat dengan cepat.

Kaedah kedua yang biasa digunakan untuk kerja-kerja pemasangan cerucuk

ialah kaedah cerucuk gerudi (pile boring). Implikasi negatif yang wujud bagi

penggunaan cerucuk gerudi (pile boring) adalah tidak mesra alam kerana

menghasilkan getaran yang kuat semasa proses pemasangan cerucuk. Getaran kuat

yang terhasil memberi kesan kepada bangunan atau struktur yang berdekatan,

masalah keselamatan dan boleh menyebabkan gangguan kepada aktiviti masyarakat

(Siwula, 2011).

Menurut Lowry (2013) pula, antara kelebihan bagi penggunaan cerucuk

gerudi (pile boring) adalah diameter cerucuk yang besar iaitu antara 450 mm hingga

1200 mm yang mana cerucuk ini boleh menanggung dan mengagihkan beban yang

besar. Penggunaan cerucuk yang berdiameter besar juga dapat mengurangkan

bilangan cerucuk selain kaedah ini juga mengurangkan bunyi bising.

Cerucuk mikro (micropiles) merupakan salah satu teknologi moden yang

diperkenalkan dalam industri pembinaan. Cerucuk mikro (micropiles) adalah sub-set

kepada cerucuk terjara cast-insitu yang berdiameter kecil antara 5 ke 12 inci

(Dotson, 2003). Menurut laporan Jabatan Kerja Raya Malaysia (2011), penggunaan

cerucuk mikro (micropiles) turut memberi implikasi negatif kepada alam sekitar.

Penggunaan cerucuk mikro (micropiles) menyebabkan risiko pencemaran akibat

Page 32: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

7

habuk dari penggerudian dan gerekan serta limpahan ‘bentonite slurry’ yang menjadi

ancaman kepada alam sekitar. Implikasi negatif bagi penggunaan kaedah ini turut

dinyatakan oleh Ir. Mohamed Daud yang mana masalah utama bagi penggunaan

cerucuk mikro ialah kos yang mahal berbanding penggunaan cerucuk jenis lain.

Walaubagaimanapun Dotson (2003) menyatakan bahawa penggunaan

cerucuk mikro (micropiles) memberi banyak kelebihan dalam industri pembinaan.

Antara implikasi positif ialah penggunaan cerucuk mikro (micropiles) amat sesuai

bagi kawasan batu kapur, pembinaan pada lereng-lereng bukit yang mempunyai

batu, kawasan yang mempunyai permukaan batu keras yang cetek dan pembinaan

yang berhampiran dengan struktur sedia ada. Selain itu, penggunaan cerucuk mikro

ini boleh dikendalikan dalam ruang bangunan asal kerana teknik ini tidak

memerlukan ruang yang luas. Tambahan lagi, proses penanaman cerucuk mikro juga

dapat dilakukan seperti biasa walaupun terdapat cerucuk asal dalam tanah. Cerucuk

asal tidak akan mengganggu proses penanaman cerucuk mikro yang dijalankan.

Kos merupakan salah satu faktor pemilihan cerucuk untuk pembinaan.

Perbelanjaan bagi pemasangan cerucuk menjadi isu utama dalam pembinaan kerana

semasa proses pembinaan cerucuk terdapat perkara diluar jangkaan yang sering

berlaku. Contohnya, ketidaktentuan terhadap kedalaman tanah yang keras akan

mempengaruhi masa dan produktiviti bagi hari operasi. Ini secara tidak langsung

akan mempengaruhi kos bagi sesebuah projek (David dan Neal, 1991).

Menurut Armour (2000) menyatakan dari aspek teknikal, penggunaan

cerucuk mikro adalah kaedah yang efektif digunakan namun sebaliknya yang berlaku

dari segi kos penggunaan cerucuk mikro kerana kos penggunaannya adalah tinggi.

Terdapat pelbagai alternatif lain bagi pemilihan dan penggunaan cerucuk yang boleh

dikenalpasti selain daripada cerucuk mikro. Pemilihan penggunaan cerucuk mikro

merupakan cara yang paling baik digunakan bagi pembangunan yang melibatkan

kerja-kerja membaikpulih bangunan lama yang mana terdapat struktur asal yang

ingin dikekalkan, penambahan cerucuk di dalam struktur asal bangunan, kedudukan

bangunan yang berdekatan dengan bangunan lain atau jalan raya merupakan kriteria

Page 33: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

8

yang menyebabkan penggunaan cerucuk mikro menjadi satu-satunya pilihan yang

ada untuk proses pembinaan bangunan tersebut.

Selain itu, masalah geologi juga merupakan salah satu punca yang

menyebabkan penggunaan cerucuk mikro perlu digunakan dikawasan sebegini.

Menurut Dotson (2003) dalam pembentangannya yang bertajuk “Penyelesaian

masalah bagi pembinaan asas di karst secara kreatif” yang menyatakan tentang

masalah geologi tanah seperti tanah limestone dimana tanah jenis ini mudah

membentuk lubang besar (sinkholes) apabila dikenakan daya yang tinggi ke atas

tanah tersebut. Tanah limestone merupakan tanah yang mudah gelongsor atau runtuh

menyebabkan tanah jenis ini tidak sesuai menggunakan jentera yang besar dan berat

untuk proses pembinaan cerucuk.

1.4 Objektif Kajian

Pemilihan penggunaan cerucuk bukan sahaja menitikberatkan tentang jenis

dan saiz tanah, struktur bangunan, persekitaran dan lokasi tapak perlu diambil kira

untuk mengelakkan sebarang masalah berlaku terhadap alam sekitar dan masyarakat.

Walaubagaimanapun teknologi semakin canggih dimana pelbagai cerucuk telah

dicipta mengikut kesesuaian pembinaan.salah satu darinya ialah cerucuk mikro. Satu

kajian kes akan dijalankan terhadap penggunaan cerucuk mikro (micropiles)

bertujuan untuk menilai perkara-perkara berikut:

i. Mengenalpasti implikasi positif dan negatifbagi penggunaan cerucuk

mikro (micropiles) dalam industri pembinaan.

ii. Mengenalpasti kos sebenar penggunaan cerucuk mikro (micropiles)

ke atas pembinaan bangunan.

Page 34: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

9

1.5 Skop Kajian

Kajian projek berdasarkan penggunaan cerucuk mikro (micropiles) dan

implikasi penggunaan cerucuk mikro (micropiles) terhadap projek pembinaan di

Malaysia. Pemilihan asas memerlukan segala maklumat yang berkaitan seperti

penyiasatan tapak, ujian cerucuk, perincian cerucuk, dan kos bagi mencapai objektif

kajian. Oleh itu skop kajian adalah seperti yang dinyatakan:

i. Kajian kes ini akan dijalankan di kawasan yang menjalankan projek

pembinaan asas yang menggunakan cerucuk mikro (micropiles) di

Malaysia.

ii. Kajian ini tertumpu kepada projek pembinaan bangunan baikpulih

(renovation building) yang menggunakan cerucuk mikro (micropiles)

sahaja.

iii. Maklumat dan data akan diperoleh melalui kajian literatur dan kajian

kes.

1.6 Persoalan Kajian

Berdasarkan penyataan masalah yang telah dinyatakan di atas, jelaslah

bahawa setiap jenis cerucuk mempunyai implikasi positif dan negatif dalam setiap

pembinaan. Walaupun bagaimana pun, cerucuk mikro (micropiles) merupakan salah

satu alternatif kepada kontraktor untuk untuk digunakan dalam industri pembinaan

bagi kerja-kerja membaik pulih bangunan (renovation building). Antara persoalan

bagi kajian ini ialah apakah implikasi positif dan negatif bagi penggunaan cerucuk

mikro (micropiles) dalam proses pembinaan terhadap alam sekitar dan manusia?

Berapakah kos sebenar penggunaan cerucuk mikro (micropiles) bagi sesebuah projek

pembinaan bangunan?

Page 35: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

10

1.7 Metodologi Kajian

Bahagian ini membincangkan metodologi kajian yang digunakan untuk

mencapai objektif kajian. Secara umumnya, metodologi kajian melibatkan langkah-

langkah seperti Rajah 1.3 carta alir metodologi kajian.

Rajah 1.3: Carta alir metodologi kajian

Penyataan Masalah, Objektif

dan Skop Kajian

Kesimpulan

Perbincangan dan Cadangan

Analisis Data

Pengumpulan Data

1. Implikasi positif dan negatif penggunaan cerucuk

mikro terhadap alam sekitar

2. Kos sebenar penggunaan cerucuk mikro

Kaedah Pengumpulan Data

-Kajian Kes;

1. Temuramah

Kajian Literatur melalui:

1. Buku

2. Artikel dan jurnal

3. Thesis

4. Internet

Page 36: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

11

1.8 Kepentingan Kajian

Implikasi bagi kaedah penanaman cerucuk dan kos penggunaan cerucuk

merupakan aspek yang sangat penting yang perlu di titik beratkan oleh setiap

kontraktor dalam projek pembinaan. Melalui kajian ini, implikasi bagi kaedah

penggunaan cerucuk mikro (micropiles) dalam proses pembinaan dapat dikenal pasti.

Hal ini kerana, setiap kaedah yang digunakan mempunyai implikasi yang tersendiri

dan melalui kajian ini, kontraktor dan klien boleh membuat keputusan untuk

memilih kaedah yang sesuai mengikut keadaan tapak. Selain itu, kos sebenar bagi

penggunaan cerucuk mikro (micropiles) untuk pembinaan bangunan juga dapat

dikenalpasti. Kos amat penting dalam pembinaan bagi mengelakkan dari berlakunya

lebihan bajet semasa serta pembaziran. Oleh sebab itu, pengenalpastian kos bagi

setiap kaedah penanaman cerucuk amat penting dalam membantu klien untuk

membuat keputusan.

1.9 Jangkaan Keputusan

Untuk melengkapkan kajian ini, objektif kajian perlu dicapai dengan

mendapatkan dan menganalisi data-data yang diperlukan. Jangkaan keputusan bagi

kajian ini ialah implikasi kaedah penanaman cerucuk mikro (micro piles) dapat

dikawalpasti. Sehubungan dengan itu, kontraktor dapat membuat pilihan yang tepat

untuk menggunakan cerucuk yang sesuai dalam pembinaan. Selain itu, dengan

menjalankan kajian ini kos sebenar penggunaan cerucuk mikro dapat dikenal pasti

dan ia dapat memberi gambaran kepada klien untuk membuat pilihan penggunaan

cerucuk mengikut kos yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mengelakkan daripada

berlaku lebihan bajet dalam pemilihan cerucuk semasa proses pembinaan dijalankan.

Page 37: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

12

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

2.1 PengenalanCerucuk

Asas cerucuk ialah sebahagian daripada struktur yang digunakan untuk

membawa dan memindahkan beban dari struktur bangunan kepada galas beban yang

terletak dalam bawah tanah. Komponen utama asas ialah tukup cerucuk (pile cap)

dan cerucuk (piles). Cerucuk mempunyai bentuk panjang dan lurus seperti tiang di

mana ia berfungsi untuk memindahkan beban ke tanah yang lebih dalam atau batu

yang mempunyai keupayaan galas tinggi bagi mengelakkan tanah yang

berkeupayaan galas rendah runtuh. Bahan utama yang digunakan untuk membuat

cerucuk ialah kayu, keluli dan konkrit (Abebe dan Smith, 2009).

Rajah 2.1: Jenis bahan cerucuk (Abebe dan Smith, 2009)

Cerucuk keluli H Cerucuk keluli paip Cerucuk konkrit

pratuang

Cerucuk kayu

Page 38: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

13

2.2 Jenis Asas Bangunan

Daud (2010) jurutera di Jabatan Kerja Raya, menyatakan bahawa rekabentuk

penggunaan asas bagi pembinaan sesebuah bangunan bergantung kepada kekuatan

atau keupayaan galas tanah. Terdapat 2 kategori utama asas bangunan dalam

pembinaan yang boleh digunakan mengikut kesesuaian, iaitu asas cetek (shallow

foundation) dan asas dalam (deep foundation).

Asas cetek (shallow foundation) adalah asas yang memindahkan beban

bangunan ke tanah. Asas cetek (shallow foundation) ini adalah selamat daripada

kegagalan ricih tanah yang menyokong struktur bangunan dan tidak mengalami

perubahan enapan. Terdapat 4 jenis cerucuk cetek yang biasa digunakan untuk

pembinaan bangunan iaitu penapak konkrit tetulang (pad footing), penapak jalur

(strip footing), penapak rakit (raft footing), dan penapak gabungan (combined

footing). Namun begitu, menurut Viggiani (2012), bagi jenis tanah atau lapisan atas

yang lembut tidak sesuai untuk menggunakan asas cetek.

2.2.1 Penapak Konkrit Tetulang (Pad Footing)

Penapak konkrit tetulang (pad footing) merupakan asas biasa yang digunakan

dalam pembinaan bagi bangunan satu atau dua tingkat. Penapak konkrit tetulang

(pad footing) sesuai digunakan untuk bangunan yang mempunyai kedudukan tiang

yang berjauhan antara satu sama lain dan ianya hanya sesuai untuk menanggung

beban sederhana sahaja (Han, 2005).

Page 39: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

14

Rajah 2.2: Penapak Konkrit Tetulang (Brahma, 1985)

2.2.2 Penapak Jalur (Strip Footing)

Menurut Han (2005) juga, penapak jalur (strip footing) hanya digunakan

dalam pembinaan yang mempunyai struktur dinding galas beban (shear wall) yang

rendah. Pembinaan struktur galas beban (shear wall) berfungsi apabila semua beban

bangunan akan dipindahkan melalui struktur dinding dan dipindahkan ke lapisan

tanah menerusi penapak jalur (strip footing). Oleh sebab itu, pembinaan penapak

jalur (strip footing) sesuai dibina di bawah struktur dinding galas beban (shear wall).

Antara beban yang dipindahkan termasuklah beban mati, beban hidup dan beban

angin. Terdapat pelbagai jenis penapak jalur yang biasa digunakan dalam industri

pembinaan iaitu penapak jalur biasa, penapak jalur lebar dan penapak jalur dalam.

Rajah 2.3: Penapak jalur (Brahma, 1985)

Page 40: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

15

2.2.3 Penapak Rakit (Raft Footing)

Penapak rakit (raft footing) ialah asas bergabung yang meliputi keseluruhan

atau sebahagian besar kawasan struktur bangunan. Rekabentuk penapak rakit (raft

footing) sesuai digunakan di kawasan tanah lemah. Penapak rakit (raft footing)

berfungsi menanggung beban bangunan dalam satu unit termasuk beban dinding dan

tiang bangunan. Antara implikasi positif bagi penggunaan penapak rakit (raft

footing) ialah ia lebih menjimatkan masa dan kos selain memberikan tekanan yang

berbeza terhadap penggunaannya. Penggunaan penapak rakit (raft footing) juga

boleh menggantikan penggunaan penapak konkrit tetulang (pad footing) yang tidak

jimat untuk digunakan. Penapak rakit (raft footing) terbahagi kepada asas rakit papak

padu, asas rakit rasuk dan papak, serta asas rakit bersel (Han, 2005).

Rajah 2.4: Penapak rakit (Brahma, 1985)

2.2.4 Penapak Gabungan (Combined Footing)

Penapak konkrit gabungan (combined footing) ialah pembinaan tiang yang

lebih daripada satu. Lazimnya, penapak gabungan (combined footing) akan dipilih

sekiranya dua asas tunggal yang menanggung dua tiang bangunan yang berdekatan.

Selain itu, penapak gabungan (combined footing) juga akan digunakan sekiranya satu

tiang itu terletak terlalu dekat dengan bangunan lain yang sedia ada. Penapak

Page 41: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

16

gabungan (combined footing) mempunyai dua bentuk yang lazim, iaitu segi empat

tepat dan trapezoidal (Han, 2005).

Rajah 2.5: Penapak gabungan (Brahma, 1985)

Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian untuk pembinaan asas

cetek adalah seperti jenis tanah, saiz dan jenis penapak. Asas cetek sesuai digunakan

untuk tanah keras tetapi tidak praktikal digunakan untuk tanah lembut yang

mempunyai kedalaman melebihi 3 m kerana ia akan melibatkan penggalian yang

terlalu dalam. Bagi penggunaan asas penapak konkrit tetulang (pad footing) dan

penapak jalur (strip footing), ia tidak boleh dibina di atas tanah tambun (fill)

manakala penapak konkrit tidak disyorkan bagi kawasan potong dan tambun (cut

and fill areas). Ini adalah untuk mengelakkan masalah perbezaan mendapan

(differential settlement). Penggunaan penapak konkrit adalah tidak sesuai digunakan

berdekatan dan di kawasan cerun (Daud 2010).

Daud (2010), jurutera JKR Kelantan menjelaskan bahawa asas dalam atau

juga dikenali sebagai cerucuk (piles) digunakan apabila tanah tidak sesuai untuk

menanggung beban disebabkan:

i. Keupayaan galas tanah yang rendah

ii. Mendapan yang berlebihan

iii. Keadaan aras air bawah tanah yang tidak menentu

Page 42: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

17

iv. Beban mengufuk

2.3 Jenis Cerucuk

Pelbagai jenis cerucuk yang digunakan dalam pembinaan bangunan. Jenis

cerucuk adalah bergantung pada kaedah pemasangan. Selain dari jenis bahan yang

digunakan.

2.3.1 Cerucuk Kayu (Timber Piles)

Menurut Fleming et al., (2008) menyatakan cerucuk kayu (timber piles)

sesuai digunakan untuk struktur bangunan yang mempunyai beban sedarhana dan

kedalaman cerucuk yang tidak melebihi 12 m sahaja dan kayu akan dirawat terlebih

dahulu sebelum digunakan. Tujuan rawatan kayu adalah untuk mengekalkan

kekuatan kayu dari mereput dan untuk mengelakkan serangga menyerang kayu

tersebut. Walaupun terdapat kayu keras seperti kayu jenis Greenheart, kayu ini

berpotensi mereput walaupun sedikit dan ia tidak boleh bertahan dalam jangka masa

yang lama jika tidak dirawat. Drop hammer atau penggunaan penukul hidraulik yang

mempunyai kapasiti yang rendah merupakan jentera yang paling sesuai digunakan

untuk pemasangan cerucuk kayu. Cerucuk kayu tidak boleh menggunakan jentera

yang berkapasiti tinggi kerana ia boleh merosakkan struktur kayu dan juga boleh

menyebabkan kayu patah.

Page 43: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

18

Rajah 2.6: Perlindungan cerucuk kayu bagi mengelak pereputan (a) konkrit

pratuang di atas paras air (b) memanjangkan tetopi cerucuk (pile cap) di bawah paras

air (Fleming et al., (2008)

Rajah 2.7: Cara penyambungan cerucuk kayu (Fleming et al., 2008)

Page 44: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

19

Jadual 2.1: Panjang cerucuk kayu (Fleming et al., 2009)

Jenis Kayu Seksyen

Segiempat (mm)

Panjang

maksimum (m)

Douglas fir 400 15

Pitch pine 500 15

Greenheart 475+ 18+

Jarrah 250 9

Oken 250 9

Opepe 250 9

2.3.2 Cerucuk Konkrit (Concrete Piles)

Cerucuk konkrit yang bentuk keratan segi empat sama biasanya mempunyai

diameter antara 250 mm hingga 450 mm dengan keratan panjang maksimum 20 m.

Selain dari keratan segi empat sama, cerucuk konkrit juga mempunyai pelbagai jenis

keratan seperti heksagon, bulat, segi tiga dan bentuk H. Maksimum beban paksi yang

dibenarkan bagi penggunaan cerucuk konkrit adalah sehingga 1000 kN. Panjang

keratan cerucuk yang akan dibawa ke tapak bina adalah ditentukan oleh

pertimbangan praktikal termasuk pengangkutan (panjang lori), pengendalian masalah

bagi kawasan larangan di tapak dan kemudahan tempat untuk menurunkan cerucuk

di tapak (Lee, 2006).

Setiap jenis cerucuk mempunyai implikasi positif dan negatif yang tersendiri

terhasil semasa proses pembinaan dijalankan. Kesan penggunaan cerucuk juga

merupakan salah satu faktor penting yang perlu dititikberatkan dalam membuat

pilihan bagi penggunaan cerucuk yang sesuai. Bagi penggunaan cerucuk konkrit

(concrete piles) ia memberi implikasi positif seperti proses pembinaan boleh

dilakukan dengan kaedah hentakan yang kuat, tidak berlaku pengaratan dan senang

untuk disambungkan dengan konkrit bagi kerja-kerja pembinaan superstruktur.

Manakala kekurangan penggunaan cerucuk konkrit (concrete piles) pula ialah sukar

Page 45: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

20

untuk mendapatkan ukuran potongan cerucuk dengan tepat dan menyukarkan

penghantaran cerucuk ke tapak bina (Das, 2007).

Rajah 2.8: Rekabentuk cerucuk konkrit (Das, 2007)

Rajah 2.9: Cerucuk konkrit pratuang setelah disambung (Das, 2007)

Page 46: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

21

2.3.3 Cerucuk Keluli (Steel Piles)

Cerucuk keluli mempunyai pelbagai jenis bentuk keratan seperti tiub kosong

(plain tubes), keratan berkotak (box-sections), keratan cerucuk kepingan-H, tiub tirus

(tapered) dan tiub bergalur (fluted tubes). Cerucuk keluli keratan berkotak

direkabentuk dengan menggunakan cerucuk kepingan. Penggunaan cerucuk keluli

(steel piles) memberi kelebihan dan kekurangan dalam pembinaan cerucuk

(Tomlinson dan Woodward, 2008).

Menurut Fleming et al., (2008) menyatakan implikasi positif penggunaan

cerucuk keluli (steel piles) ialah mudah untuk dikendalikan, tidak memerlukan

tekanan yang melampau (overstressing) semasa proses mengangkat dan memasang,

proses pemasangan cerucuk yang senang untuk disambung dan dipotong dengan

tepat mengikut panjang yang dikehendaki. Selain itu, cerucuk keluli (steel piles)

boleh berdiri walaupun dikenakan tekanan yang tinggi, boleh menembusi lapisan

keras seperti tanah batu kerikil, batu lembut (soft rock) dan boleh menampung

kapasiti beban yang tinggi.

Manakala Das (2007) pula menyatakan tentang beberapa kekurangan

penggunaan cerucuk keluli (steel piles) seperti kos yang tinggi, menghasilkan

pencemaran bunyi semasa proses pelantakan cerucuk (pile driving) dijalankan,

cerucuk mudah berkarat dan cerucuk-H berpotensi untuk rosak atau terpesong

(deflected) daripada kedudukan tegak semasa proses pelantakan cerucuk di bahagian

lapisan tanah keras.

Rajah 2.10: Cerucuk keluli kepingan (Das, 2007)

Page 47: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

22

2.3.4 Cerucuk Mikro (Micro Piles)

Pada hari ini penggunaan sistem cerucuk mikro (micro piles) merupakan satu

evolusi bagi penggunaan cerucuk yang mempunyai asas diameter yang kecil.

Pembinaan cerucuk mikro (micro piles) akan melibatkan kaedah korekan (drilling)

mengikut kedalaman yang dikehendaki. Di Malaysia, penggunaan cerucuk mikro

(micro piles) telah diiktiraf sebagai pemulihan (remedial) asas bagi struktur

penompang (underpinning) yang mempunyai masalah asas biasa. Saiz pembinaan

cerucuk mikro (micro piles) di Malaysia adalah antara 100 mm hingga 350 mm yang

mana masing-masing boleh menampung beban dari 150 kN sehingga 2800 kN bagi

setiap satu (Shong, 2003).

Implikasi positif penggunaan cerucuk mikro (micro piles) dalam industri

pembinaan ialah dapat menampung kapasiti yang tinggi, tidak banyak masalah yang

berlaku di tapak bina semasa kerja-kerja cerucuk ini dijalankan, dan boleh

mengekalkan ketahanan cerucuk semasa proses pemasangan dijalankan. Selain itu,

penggunaan cerucuk mikro (micro piles) juga memberi implikasi positif dari segi

penggunaan jentera yang ringan dan padat seperti gerudi rigs (drilling rigs) dan

penggunaan jentera lain seperti pembancuh turap (grout mixer) dan pam turap (grout

pum) yang mempunyai saiz yang sangat kecil dan padat. Di sebalik kelebihan

penggunaan cerucuk mikro (micro piles) terdapat juga kekurangan bagi

penggunaannya, antaranya ialah kos penggunaannya yang tinggi berbanding

penggunaan sistem cerucuk lain (Shong, 2003).

Page 48: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

23

Rajah 2.11: Pemasangan cerucuk mikro (Shong, 2003)

2.4 Kaedah Pemindahan Beban Cerucuk

Penggunaan cerucuk dalam pembinaan bangunan adalah untuk mengagihkan

beban bangunan ke bawah tanah. Terdapat 3 proses pemindahan beban cerucuk iaitu

melalui kaedah cerucuk geseran (friction pile), cerucuk galas hujung (end bearing

piles) dan cerucuk gabungan.

2.4.1 Cerucuk Geseran (Friction Pile)

Cerucuk geseran (friction piles) terdiri daripada cerucuk yang mempunyai

permukaan kulit luar yang kasar. Cerucuk geseran (friction pile) akan menanggung

beban melalui daya geseran antara tanah dan kulit yang kasar dan jarak antara satu

cerucuk dengan cerucuk lain perlu rapat.

Page 49: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

24

Rajah 2.12: Cerucuk geseran (Mijena, 2012)

2.4.2 Cerucuk Galas Hujung (End Bearing Piles)

Cerucuk galas hujung (end bearing piles) dibina pada lapisan tanah yang

keras atau lapisan batuan yang berupaya menanggung beban bangunan yang

diagihkan dan disebarkan oleh cerucuk. Saiz cerucuk lazimnya lebih besar dan

panjang.

Rajah 2.13: Cerucuk galas hujung (Mijena, 2012)

Page 50: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

25

2.5 Fungsi Cerucuk

Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Han (2005) cerucuk juga bertujuan

untuk mengelakkan bangunan daripada runtuh, dan mengelakkan berlaku enapan

secara berlebihan disebabkan oleh beban yang dikenakan ke atasnya. Manakala

Abebe dan Smith (2009) pula menyatakan fungsi cerucuk adalah untuk menahan

beban dari sudut tegak, mendatar dan dari atas bagi sesebuah bangunan. Di sini dapat

disimpulkan bahawa, cerucuk merupakan struktur bangunan yang paling efektif dan

terpenting untuk pengagihan beban. Rekabentuk cerucuk yang sama dengan bentuk

tiang merupakan satu rekabentuk yang paling sesuai untuk mengagihkan beban ke

dalam tanah dengan cepat.

2.6 Faktor Pemilihan Penggunaan Cerucuk

Fleming et al., (2008) menyatakan tentang faktor-faktor yang boleh

dikenalpasti untuk membuat pilihan bagi penggunaan cerucuk yang sesuai dan

terbaik dalam industri pembinaan. Antara perkara penting yang perlu diambil kira

untuk membuat keputusan bagi pemilihan penggunaan cerucuk ialah mengetahui

keadaan dan jenis tanah, prosedur pemasangan cerucuk, bahan yang digunakan dan

sesetengah kepakaran diperlukan bagi sesetengah rekabentuk dan cara kontraktor

mengaplikasikan rekabentuk tersebut di tapak bina.

2.6.1 Jenis Tanah

Jenis tanah merupakan faktor terpenting yang perlu diambil kira untuk

membuat pemilihan terhadap penggunaan cerucuk bangunan. Jenis tanah seperti

tanah berair (paya, laut, dan sungai), berbatu, tanah gambut dan sebagainya

mempunyai struktur tanah yang berbeza yang mana pemilihan penggunaan cerucuk

yang sesuai perlu dilakukan dengan betul supaya tidak memberi kesan buruk semasa

proses pembinaan dijalankan. Apabila jenis tanah dapat dikenalpasti, kaedah

Page 51: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

26

pemasangan cerucuk boleh ditukar jika tidak sesuai dengan keadaan tanah semasa

proses pembinaan sedang dijalankan (Fleming et al., 2008).

2.6.2 Struktur Bangunan

Menurut Fleming et al. (2008) menyatakan cerucuk digunakan untuk

menyokong struktur dan pemilihan cerucuk yang sesuai perlu dilakukan mengikut

jenis struktur bangunan. Sebagai contoh, bagi pembinaan struktur bangunan yang

besar ia memerlukan penggunaan cerucuk yang berdiameter besar untuk

mengelakkan daripada berlaku pergerakan struktur setelah bangunan siap dibina.

2.6.3 Keadaan Tapak Bina

Keadaan tapak merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan

sebelum membuat pemilihan jenis cerucuk dan jentera dalam pembinaan. Terdapat

pelbagai aspek yang perlu dititik beratkan bagi keadaan tapak seperti keadaan laluan

tapak, menghadkan penggunaan jentera (equipment) untuk pemasangan cerucuk dan

faktor persekitaran.

Laluan masuk ke tapak merupakan salah satu faktor yang perlu diambil kira

kerana laluan tapak merupakan laluan utama untuk membawa jentera dan cerucuk

masuk ke tapak bina. Laluan masuk dan keluar, dan ruang tapak akan mempengaruhi

jenis dan saiz jentera. Sebelum memulakan kerja-kerja pembinaan cerucuk,

kontraktor khas perlu melawat tapak untuk melihat laluan masuk dan keluar, dan

ruang tapak bina. Hal ini adalah untuk memudahkan proses pemilihan bagi

penggunaan cerucuk dan jentera yang sesuai mengikut keadaan tapak bina (Fleming

et al., 2008).

Fleming et al., (2008) juga turut menyatakan bahawa setiap jenis jentera

(equipment) bagi penanaman cerucuk direkabentuk mempunyai panjang dan luas

Page 52: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

27

keratan rentas dengan had tertentu untuk beroperasi. Selain itu, kuasa jentera

(equipment) juga adalah berbeza mengikut keupayaan kerja-kerja yang akan

dijalankan. Jadual 2.2 menunjukkan anggaran julat normal (normal range) bagi

panjang setiap jenis cerucuk yang sesuai digunakan untuk kerja-kerja di tapak bina.

Selain itu, persekitaran yang berhampiran dengan tapak bina juga akan

mempengaruhi pemilihan penggunaan jentera dan cerucuk. Kontraktor perlu

membuat pilihan untuk menggunakan jentera dan cerucuk supaya tidak mengganggu

aktiviti orang awam. Sebagai contoh, penggunaan jentera dan cerucuk mestilah tidak

menghasilkan bunyi bising dan tidak mengeluarkan debu atau habuk yang banyak

semasa proses penanaman cerucuk. Bagi penggunaan jentera cerucuk lantakan

(driven piles), ia akan menghasilkan bunyi bising semasa beroperasi. Tahap

kebisingan yang biasa bagi penggunaan jentera ini adalah lebih daripada 85 desibel

dalam jarak 10 m (Fleming et al., 2008).

Jadual 2.2: Anggaran julat normal (normal range) panjang bagi setiap jenis cerucuk

(Fleming et al., 2009)

Jenis Cerucuk Panjang maksimum (m)

Steel-H 30-50

Steel Pipe 30-40

Precast Concrete 30 m tanpa sambungan

Precast Concrete-joined section 30-40

Driven cast-in-place—permanent concrete sheel 25-30

Driven cast in place—withdrawn tube 20-30

Bored—tripod small-diameter 20-25

Bored—rotary small-diameter 25-30

Bored—rotary large-diameter 50-60

Bored—continuous-flight auger 25-30

Salah satu contoh masalah yang timbul jika pihak kontraktor tidak

mempertimbangkan aspek persekitaran semasa proses penanaman cerucuk ialah

seperti kes pada tahun 2009 yang mana pihak Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Page 53: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

28

membuat penambahan bangunan akademik di setiap fakulti. Kerja-kerja pembinaan

bangunan ini telah mengganggu aktiviti seharian pelajar, pensyarah dan staf UTM

ekoran kerja-kerja penanaman cerucuk lantakan (driven piles) yang telah dijalankan

semasa pembinaan (Zaman, 2009).

2.6.4 Kos Pembinaan

Kos pembinaan akan mempengaruhi pemilihan jenis jentera kerana terdapat

pelbagai jenis jentera yang mempunyai kos yang berbeza mengikut keupayaan atau

kuasa yang telah ditetapkan. Kos bagi penggunaan jentera lantakan (drop hammer),

lantakan diesel (diesel hammer) dan getaran (vibrating) adalah lebih murah

berbanding penggunaan cerucuk jacking (Fleming et al., 2008).

2.7 Kaedah Pemasangan Cerucuk

Menurut Liew dan Fong (2003), cerucuk terbahagi kepada 2 jenis iaitu

cerucuk sesaran (displacement piles) dan cerucuk gantian (replacement piles) yang

biasa digunakan dalam pembinan cerucuk. Cerucuk sesaran (displacement piles)

boleh didapati dalam sistem pelantakan (driven) atau getaran (vibration) cerucuk ke

dalam tanah. Sistem ini akan mengganggu struktur tanah semasa proses pemasangan

cerucuk.

Page 54: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

29

Rajah 2.14: Urutan pemasangan cerucuk sesaran (displacement piles) (Fleming et

al., 2009)

Terdapat 3 kaedah pemasangan cerucuk sesaran (displacement piles) iaitu

kaedah penolakan (jacking), getaran (vibration) dan pelantakan (driving). Kaedah

pemasangan cerucuk secara getaran (vibration) adalah sesuai untuk tanah gambut

(loose) dan kawasan berpasir. Penggunaan cerucuk getaran (vibration piles) juga

sesuai digunakan untuk pemasangan cerucuk keping (sheet piles) namun begitu,

kaedah ini kurang digunakan untuk cerucuk-H (H-piles) atau cerucuk paip (pipe

piles). Bagi penggunaan kaedah penolakan (jacking) pula, ia sesuai untuk cerucuk

yang kecil. Tindak balas diperlukan untuk menolak cerucuk masuk ke dalam tanah

yang mana memerlukan bearing capacity yang lebih besar. Pemasangan cerucuk

keluli tubular (tubular steel piles) biasanya mempunyai diameter yang besar dan

perlu dipasang dengan menggunakan anchoring jacking rig (Viggiani et al., 2012).

Menurut Reese et al. (2006), penggunaan kaedah pelantakan ia menggunakan

penukul hentaman (impact hammer) dimana jurutera akan memilih jenis cerucuk dan

penukul dengan menilai dan menitik beratkan beban bagi asas bangunan supaya

dapat disokong semasa pembinaan sedang dijalankan. Selain itu, ketahanan super-

struktur yang berbeza, jangkaan kitaran bagi projek, bahan dan jentera pembinaan

yang boleh digunakan, permintaan tempoh masa bagi pemasangan cerucuk,

permasalahan semasa proses pembinaan, pemeriksaan ketahanan pemasangan

Page 55: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

30

cerucuk yang betul, bunyi yang terhasil semasa proses pembinaan dijalankan dan kos

bagi pembinaan tersebut turut diambil kira untuk menggunakan kaedah ini.

Li (2006) menyatakan cerucuk gantian (replacement piles) biasanya

dilakukan dengan menggunakan jentera pengorekan. Semasa proses penggerudian

dijalankan tanah lembut akan mudah runtuh dan cerucuk gerudi ini perlu

menggunakan sokongan seperti selonsong keluli, dan menggunakan gerudi bersama-

sama cecair lumpur bentonite dan lumpur polimer.

Cerucuk gantian (replacement piles) menggunakan kaedah penggerudian

(bored piles) biasanya digunakan dikawasan dan laluan masuk yang terhad seperti

basement dalam bangunan di mana keadaan ruang kerja yang membolehkan jentera

tertentu sahaja masuk ke tapak bina. Antara jentera yang sesuai untuk situasi

sebegini adalah dengan menggunakan jentera penggerudi. Jentera ini lebih sesuai

digunakan berbanding jentera lantakan (driven piles) kerana terdapat banyak jentera

korekan (bored piles) yang bersaiz kecil boleh didapati untuk pembinaan (Fleming et

al., 2008).

Fleming et al. (2008) juga turut menyatakan tanah liat yang keras merupakan

salah satu daripada jenis tanah yang paling sesuai digunakan bagi cerucuk korekan

(bored piles) tanpa menggunakan selonsong (casing). Bagi keadaan tanah yang

mempunyai struktur yang kurang baik, penggunaan selonsong (casing) mesti

digunakan untuk menyokong cerucuk dan menampung limpahan bentonite yang

telah diisi ke dalam tanah. Bagi penggunaan jentera continuous-flight auger, ia boleh

memasang cerucuk di kawasan tanah biasa tanpa memerlukan penggunaan selonsong

(casing) dan kaedah ini biasanya digunakan dengan meluas dalam industri

pembinaan.

Page 56: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

31

2.7.1 Cerucuk Mikro (Micro Piles)

Menurut Armour (2000) menyatakan cerucuk mikro (micro piles)

mempunyai diameter yang kecil, biasanya kurang daripada 300 mm. Tomlinson dan

Woodward (2007), juga menyatakan perkara yang sama iaitu cerucuk mikro

mempunyai diameter antara 50-300 mm. Cerucuk mikro perlu menggunakan bar

keluli atau tiub tetulang, konkrit atau bahan grout dan penggunaan bahan tambahan

lain bagi pelaksanaan kerja-kerja khas geoteknik. Antara proses yang dilakukan

untuk membina cerucuk mikro (micro piles) ialah dengan cara menggerudi lubang

mengikut kedalaman yang dikehendaki, tetulang (reinforcement) akan diletakkan

dalam lubang dan lubang tersebut akan ditutup dengan grout seperti dalam rajah 2.16

berikut.

Rajah 2.15: Urutan proses pembinaan cerucuk mikro (micro piles) (Armour, 2000)

2.7.2 Klasifikasi Cerucuk Mikro (Micro Piles)

Cerucuk mikro (micro piles) biasanya diklasifikasikan mengikut aplikasi dan

rekabentuk yang mana terdapat 2 jenis aplikasi. Jenis rekabentuk cerucuk mikro

yang pertama seperti Rajah 2.17 yang mana beban terus pada paksi atau secara

lateral, dan cerucuk tetulang berfungsi untuk menahan keseluruhan beban yang

Page 57: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

32

dikenakan pada cerucuk. Cerucuk mikro (micro piles) beban terus digunakan untuk

mengagihkan beban struktur kedalam tanah, lebih kompeten kerana ia akan

menstabilkan lapisan dan digunakan untuk menghalang pergerakan cerun. Beban

boleh ditahan dengan menggunakan struktur tetulang keluli (steel reinforcement) dan

ikatan grout. Jenis yang kedua ialah aplikasi rekabentuk dimana penggunaan

tetulang cerucuk mikro (micro piles) yang banyak untuk mengukuhkan tanah

komposit bagi menahan beban yang dikenakan. Ia juga dikenali sebagai rangkaian

cerucuk berselirat (reticulated pile network) seperti dalam Rajah 2.18 (Liew

danFong, 2003).

Rajah 2.16: Directly loaded micropiles (Liew dan Fong, 2003)

Rajah 2.17: Reticulated pile network micropiles (Liew dan Fong, 2003)

Page 58: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

33

2.7.3 Kaedah dan Teknik Pemasangan Cerucuk Mikro (Micro Piles)

Tomlinson dan Woodward (2008) menyatakan bahawa cerucuk mikro boleh

dipasang menggunakan pelbagai kaedah pemasangan. Antara kaedah yang

digunakan untuk pemasangan cerucuk mikro (micropiles) adalah seperti yang

ditunjukkan dalam rajah 2.19 ialah kaedah single-tube advancement, rotary duplex,

rotary percussive concentric duplex, rotary percussive eccentric duplex, double head

duplex dan auger hollow steam.

Rajah 2.18: Kaedah pengerudian generik overburden (Liew dan Fong, 2003)

Liew dan Fong (2003) menyatakan bahawa kaedah penggerudian (drilling)

digunakan untuk mengurangkan gangguan ke atas tanah dan struktur bangunan yang

sensitif dengan menggunakan tahap gerudi (drilling) yang diperlukan. Untuk semua

kaedah penggerudian (drilling), gerudi cecair (drilling fluid) digunakan sebagai

penyejuk kepada mata gerudi (drill bit) dan pam medium digunakan untuk

mengeluarkan tanah yang telah di gerudi dengan gerudi pemotong. Gerudi cecair

biasanya menggunakan air berbanding dengan gerudi cecair lain seperti gerudi sluri

(slurries), polimer (polymer), buih (foam) dan bentonit (bentonite). Jenis pam

medium tekanan udara biasanya digunakan dalam industri pembinaan di Malaysia.

Page 59: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

34

2.7.3.1 Single-tube Advancement

Bagi kaedah single-tube advancement, penghujung selonsong gerudi akan

dipasang pada mata gerudi dengan ketat. Selonsong akan di masuk ke dalam tanah

setelah kepala gerudi berpusing. Air akan di pam secara berterusan melalui

selonsong, semburan air tersebut adalah untuk membawa tanah yang telah digerudi

keluar daripada selonsong cerucuk. Biasanya, runtuhan tanah yang mengandungi air

akan mudah keluar dari selonsong tetapi tanah mungkin tidak akan keluar jika tanah

tersebut dari jenis tanah gambut dan tanah telap. Bagi kerja-kerja di bawah struktur

sensitif, ia perlu menggunakan selonsong peronggaan (casing cavitation) untuk

mengelakkan struktur bangunan musnah. Penggunaan selonsong peronggaan tidak

perlu mengawal kemasukan air ke dalam selonsong bagi mengeluarkan tanah (Liew

danFong, 2003).

Liew dan Fong (2003) juga menyatakan bahawa pam udara biasanya tidak

digunakan dalam sistem ini kerana berbahaya jika berlaku tekanan tinggi sehingga

boleh menyebabkan kemalangan dan akan mengganggu struktur tanah. Namun bagi

penggunaan pam gerudi polimer, ia boleh digunakan dalam keadaan tanah tertentu

sahaja terutama di kawasan yang mempunyai air. Ikatan antara bentonite slurry

dengan tanah tidak mendatangkan kesan yang berbahaya semasa proses pembinaan

sedang dijalankan.

2.7.3.2 Rotary Duplex

Dengan menggunakan teknik putaran dupleks (rotary duplex), mata gerudi

akan dipasang mengikut kesesuaian dan di masukkan ke dalam selonsong gerudi.

Kepala putaran yang samaakan diletakkan sebagai selonsong untuk membolehkan

gabungan antara gerudi dan tali selonsong (casing string) berputar dan bergerak

secara serentak. Biasanya pam cecair bagi penggunaan pam air atau pam polimer, ia

akan dipam melalui kepala gerudi di bahagian bawah (head down) yang melalui

batang gerudi untuk keluar daripada bahagian tabung pam (flushing ports) pada mata

gerudi. Apabila cecair dipam keluar daripada gerudi, pam tersebut akan naik antara

batang gerudi dan selonsong di sepanjang permukaan annulus. Pada permukaan

Page 60: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

35

tersebut, pam akan mengeluarkan grout melalui tabung yang terdapat dalam kepala

gerudi. Penggunaan gerudi dupleks adalah kurang bahaya berbanding dengan

penggunaan kaedah single tube advancement. Pam udara mesti digunakan dengan

berhati-hati kerana jika annulus tersumbat ia boleh menyebabkan berlaku tekanan

udara dan ispadu yang tinggi semasa mata gerudi dinaikkan sehingga boleh

menyebabkan berlaku gangguan pada tanah (Liew dan Fong, 2003).

2.7.3.3 Rotary Percussive Concentric Duplex

Menurut Liew dan Fong (2003) menyatakan sistem rotary percussive

concentric duplex ialah jentera putaran dupleks (rotary duplex) yang telah ditambah

baik dari segi fungsi penggunaannya, di mana batang gerudi dan selonsong berputar,

bergerak dan pukulan (percussive) boleh dilakukan secara serentak. Pukulan

(percussion) terhasil daripada top-drive rotary percussive drill head. Kaedah ini

memerlukan kepala gerudi yang mempunyai putaran besar dan tenaga (percussive)

yang tinggi.

2.7.3.4 Rotary Percussive Eccentric Duplex

Menurut Liew dan Fong (2003) menyatakan kaedah rotary percussive

eccentric duplex adalah gabungan antara rotary percussive drilling dengan accentric

under-reaming bit. Accentric bit akan memotong selonsong gerudi untuk

dimasukkan ke dalam lubang gerudi yang bersaiz besar (oversized) dengan putaran

tenaga yang sangat rendah. Penggunaan kaedah ini jimat kerana tidak memerlukan

selonsong gerudi yang mahal untuk memotong shoe yang haus.

Pemilihan diameter cerucuk yang besar yang melebihi 127 mm akan

memerlukan kaedah penukul lubang bawah (down hole hammer acting) semasa

pemasangan shoe pada tapak selonsong. Selonsong akan dimasukkan ke dalam

lubang yang berfungsi sebagai penghalang apabila bahagian atas penukul ditolak

(Liew dan Fong, 2003).

Page 61: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

36

2.7.3.5 Double Head Duplex

Penggunaan kaedah double head duplex merupakan teknik pembangunan

secara konvensional bagi putaran dupleks (rotary duplex). Selonsong dan batang

akan berputar untuk mengasingkan kepala gerudi dan kepala gerudi ini akan

dipasang pada gerabak (carriage) yang sama. Kepala gerudi akan menghasilkan

tenaga putaran yang tinggi tetapi kelajuan putaran adalah rendah. Kepala gerudi

mempunyai gear rendah dan gear tinggi yang mana digunakan untuk menukar arah

korekan. Bahagian batang dalam (inner rod) boleh beroperasi dengan menggunakan

kedua-dua teknik iaitu teknik putaran sahaja atau pukulan putaran (rotary

percussion) yang menggunakan penukul atas (top-drive) atau penukul bawah lubang

(down-the-hole hammer) (Liew danFong, 2003).

2.7.3.6 Hollow Steam Auger

Menurut Liew dan Fong (2003) menyatakan Auger hollow steam ialah sistem

gerudi yang bergerak secara berterusan bersama dengan teras berongga pusat

(central hollow core). Penggunaan sistem ini adalah sama dengan cerucuk gerudi

cast (auger-cast piling) bagi penyiasatan tanah. Auger hollow steam akan dipasang

di kepala putaran sahaja. Apabila lubang digerudi mengikut kedalaman yang

dikehendaki, lubang tersebut akan diisi dan dipenuhkan dengan grout. Gerudi

berfungsi untuk menggerudi bahan yang padu atau batuan lembut. Rajah 2.20

menunjukkan pelbagai bentuk pemotong shoe atau mata gerudi yang boleh

diletakkan bersama-sama dengan gerudi (auger) utama tetapi terdapat banyak

halangan yang timbul seperti asas lama yang masih ada dalam tanah, batu buntar

(cobble), dan keadaan tanah yang susah untuk ditembusi apabila menggunakan

sistem yang ekonomi.

Page 62: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

37

Rajah 2.19: Hollow steam auger (Liew dan Fong, 2003)

Di Malaysia terdapat 2 kaedah yang biasa digunakan dalam industri

pembinaan iaitu kaedah gerudi cucian (wash boring) dan pukulan putaran dupleks

(rotary percussive duplex). Sistem kaedah gerudi cucian (wash boring) adalah

perlahan jika digunakan untuk menggerudi tanah keras tetapi jentera ini tidak

mengganggu struktur dalam tanah. Bagi kaedah pukulan putaran dupleks (rotary

percussive duplex) sistem ini memberi implikasi positif seperti tanah dapat dikorek

dengan cepat, memberi ketegakan yang tepat dan sesuai untuk semua jenis tanah

kecuali tanah yang sensitif. Namun begitu, sistem ini juga terdapat kekurangan

terhadap penggunaannya kerana kaedah ini menghasilkan getaran yang tinggi dan

bahan dalam tanah akan menyembur (blowing) keluar sehingga menyebabkan sistem

ini tidak sesuai digunakan jika tapak berdekatan dengan struktur bangunan lain

(Liew dan Fong, 2003).

2.7.3.7 Grouting

Menurut Honrao (2012) menyatakan jentera penurap (grouting) bagi cerucuk

mikro mengandungi koloid yang berhalaju tinggi (colloidal high speed), pembancuh

yang mempunyai daya ricih tinggi (high shear mixture), pemegang tangki

penggoncang (holding tank agitation), keupayaan pam penurap yang bertekanan 300

psi, tolok tekanan (pressure gauges), dan garis putaran (circulation lines).

Page 63: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

38

Pembancuh koloid merupakan jentera penurap yang mempunyai daya ricih yang

tinggi yang mana jentera ini boleh mencampurkan simen asas grout dengan cepat

dan teratur hanya dalam masa beberapa minit. Penggunaan pam koloid adalah untuk

menghalang simen daripada tersumbat semasa proses penurapan. Semasa proses

campuran simen, grout akan disimpan dalam tangki penggoncang dan bilah

penggoncang akan sentiasa mengacau campuran grout untuk mengekalkan

kelembapan simen.

2.7.3.8 API Paip/Rainforcement

Reinforcement yang biasa digunakan dalam pembinaan cerucuk mikro ialah

jenis structural steel dan paip keluli. Reinforcement bar (rebar) digunakan dalam

kelompok (group) untuk meningkatkan struktur kapasiti. Rebar mempunyai diameter

bersaiz 40 mm dengan kekuatan yield sehingga 460 MPa. Manakala bagi

penggunaan paip keluli yang biasa digunakan ialah ex-oil API paip yang mempunyai

kekuatan tegangan yang tinggi. Diameter paip keluli adalah antara 60 mm hingga

300 mm dengan kekuatan yield 552 MPa untuk gred N80 (Shong dan Chung, 2003).

2.7.4 Implikasi PositifCerucuk Mikro (Micro Piles)

Cerucuk makro adalah pilihan yang terbaik untuk digunakan sebagai asas

bangunan dalam industri pembinaan. Persamaan pendapat mengenai kelebihan

cerucuk micro dijelaskan dalam jadual 2.3.

Page 64: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

39

Jadual 2.3: Persamaan pendapat tentang kelebihan cerucuk mikro (Dotson, 2003),

Tomlinson dan Woodward, 2007)

Dotson, (2003) Tomlinson dan Woodward, (2007)

Cerucuk mikro boleh digunakan di

kawasan atau ruang yang kecil

seperti masalah ruang masuk yang

sempit dan ruang bangunan yang

rendah (low headroom).

Cerucuk mikro boleh di pasang di

kawasan yang mempunyai ruang

bangunan rendah (low headroom) dan

ia sesuai untuk kerja-kerja

menompang (underpinning) dan

kerja-kerja penukaran lantai bangunan

yang rosak.

Berdasarkan kenyataan dari Datson (2003) dan Tomlinson dan Woodward

(2008) jelas bahawa cerucuk mikro sesuai untuk digunakan di kawasan yang

mempunyai ruang kecil, sempit dan ia juga sesuai untuk kerja-kerja menompang

(underpinning) dan kerja-kerja penukaran lantai bangunan yang rosak. Penggunaan

cerucuk mikro untuk menompang sesuai bagi tanah jenis tanah liat bagi

mengelakkannya daripada jatuh semasa kerja pengorekan lubang dilakukan.

Pengorekan lubang yang mempunyai kedalaman antara 2-3 m biasanya

menyebabkan berlakunya masalah tanah runtuh selepas dikorek.

Menurut Cadden et al., (2006), kawalan kualiti bagi komponen cerucuk

mikro biasanya sangat ringkas dan mempunyai ketahanan yang mana tetulang

cerucuk boleh diperoleh daripada pembekal yang mempunyai pensijilan kualiti.

Cerucuk mikro juga mempunyai kualiti yang tinggi dari segi penggunaannya kerana

ia boleh menampung beban dari 3-500 tan. Kekuatan cerucuk mikro adalah 4-8 %

berbanding cerucuk konkrit bertetulang yang hanya kurang daripada 3 %. Keboleh-

tahanan cerucuk mikro menembusi pelbagai jenis tanah seperti tanah liat keras, batu

pasir, kayu dan granit juga merupakan salah satu kelebihan bagi penggunaannya.

Implikasi positif lain bagi penggunaan cerucuk mikro ialah fleksibel di mana

terdapat pelbagai cara boleh dilakukan bagi keadaan tanah yang bermasalah.

Penggunaan cerucuk mikro juga tidak menghasilkan bunyi bising dan getaran. Oleh

Page 65: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

40

yang demikian, ia sesuai dilakukan di kawasan bandar dan kawasan yang

mempunyai penduduk ramai kerana kerja-kerja pemasangan cerucuk tidak

mengganggu aktiviti seharian penduduk.

Cerucuk mikro juga mempunyai kapasiti yang tinggi selain kadar masalah

yang berlaku di tapak bina adalah rendah. Sistem cerucuk mikro dapat menarik klien

dan pereka asas bangunan untuk menggunakan sistem ini kerana salah satu implikasi

positif adalah disebabkan oleh penggunaan jentera yang ringan dan drilling ring

yang padu dan juga beberapa jentera lain seperti grout mixer dan grout pump yang

mempunyai saiz sangat padu (compact). Pembinaan cerucuk juga boleh menembusi

sehingga 100 kaki dalam; di mana setiap cerucuk boleh menampung beban yang

besar. Selain itu, cerucuk mikro juga boleh mengagihkan beban melalui tanah

liquefiable ke lapisan yang lebih kuat (Honroa, 2012).

2.7.5 Implikasi Negatif Cerucuk Mikro (Micro Piles)

Menurut Shong dan Chung (2003), penggunaan cerucuk mikro mempunyai

kekurangan dari segi kos. Kos bagi penggunaan cerucuk mikro adalah tinggi kerana

dipengaruhi oleh kos keluli, kos pekerja, kos grout, kos bagi pemasangan in-situ

fabricate cage, dan penggunaan sistem teknologi canggih. Selain itu, Omar et al.,

(2011) juga turut menyatakan tentang kekurangan cerucuk mikro kerana ia

menghasilkan debu atau habuk semasa operasi penggerudian dijalankan dan

limpahan bentonite slurry. Ini akan memberi kesan negatif kepada alam sekitar.

2.7.6 Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Cerucuk Mikro (Micro Piles)

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan cerucuk mikro

(micro piles) iaitu faktor fizikal, keadaan sub-permukaan, keadaan persekitaran,

kesesuaian dengan struktur yang asal, had cerucuk mikro (micro piles) dan ekonomi.

Page 66: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

41

2.7.6.1 Faktor Fizikal

Jentera penurap (grout) dan gerudi yang kecil dan mudah dibawa masuk ke

tapak bina digunakan untuk pemasangan cerucuk mikro (micro piles). Cerucuk

mikro (micro piles) boleh dipasang dalam ruang bangunan yang sempit kerana

kriteria jenteranya yang kecil dan mudah dikendalikan. Selain itu, cerucuk mikro

(micro piles) boleh dipasang walaupun jarak pemasangan hanya beberapa milimeter

berdekatan dengan dinding atau asas seperti dalam Rajah 2.21. Pemasangan cerucuk

mikro (micro piles) tidak akan terjejas walaupun melebihi had kuasa yang sebenar

(overhead power lines) atau tiada halangan lain di mana ia tidak sama dengan sistem

pemasangan cerucuk konvensional. Jentera cerucuk mikro (micro piles) mudah

untuk digerakkan dari setiap cerun dan dalam lokasi terpencil. Peralatan atau jentera

yang digunakan semasa pemasangan cerucuk mikro (micro piles) ialah gerudi dan

penurap di mana ia tidak akan merosakkan struktur yang berdekatan dan juga tidak

akan memberi kesan kepada keadaan tanah semasa prosedur penggerudian dan

penurapan dijalankan (Armour et al., 2000).

Rajah 2.20: Pembinaan cerucuk mikro untuk penompang (underpinning) (Cadden et

al., 2006)

Page 67: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

42

2.7.6.2 Keadaan Sub-Permukaan

Cerucuk mikro (micro piles) boleh dipasang dalam pelbagai keadaan

terutamanya di kawasan yang sukar, pelbagai atau di kawasan geologi yang tidak

dapat diramal seperti tanah yang terdapat batu buntar (cobbles) dan batu tongkol

(boulder).

2.7.6.3 Keadaan Persekitaran

Pemasangan cerucuk mikro (micropiles) boleh dilakukan dalam keadaan

tanah yang berbahaya dan tercemar. Diameter cerucuk yang kecil dapat

mengurangkan kerosakan cerucuk akibat daripada pertukaran cerucuk secara

konvensional. Menurut Armour et al., (2000) menyatakan pemasangan cerucuk

mikro (micro piles) juga boleh dilakukan di kawasan persekitaran yang sensitif

termasuk kawasan tanah yang mudah runtuh. Jentera yang digunakan untuk

pemasangan cerucuk tidak besar seperti jentera pelantakan cerucuk konvensional

atau jentera korekan di mana jentera tersebut boleh digunakan di kawasan yang

mempunyai air, kawasan lembap dan kawasan tanah gambut yang memberi impak

yang minimum ke atas persekitaran.

Pemasangan cerucuk mikro (micro piles) boleh mengurangkan bunyi bising

dan getaran berbanding teknik pemasangan cerucuk konvensional lain terutama

cerucuk lantakan. Getaran yang terhasil daripada pemasangan cerucuk lantakan akan

memberi kesan kepada tanah dan struktur bangunan. Penggunaan cerucuk mikro

(micro piles) di persekitaran bandar lama dan kawasan perindustrian boleh

menghalang potensi kerosakan struktur yang sensitif dan jentera seperti dalam Rajah

2.22 (Armour et al., 2000).

Page 68: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

43

Rajah 2.21: Perlindungan dinding luar dengan secant micropile screen

menggunakan anti-acid mortar (Armour et al., 2000)

2.7.6.4 Kesesuaian Terhadap Struktur Asal

Menurut Armour et al. (2000) menyatakan cerucuk mikro (micro piles) boleh

dibina dan ditambah bersama-sama dengan cerucuk sedia ada, ia adalah untuk

meningkatkan dimensi tapak bagi struktur bangunan. Cerucuk mikro akan

menghasilkan mampatan, tekanan, dan halangan momen apabila struktur beban yang

tinggi yang dikenakan ke atas cerucuk tersebut.

2.7.6.5 Had Cerucuk Mikro (Micro Piles)

Armour et al. (2000) menyatakan bahawa keupayaan cerucuk mikro (micro

piles) yang hendak dipasang secara condong memerlukan rekabentuk yang terpilih

untuk mencapai keupayaan mendatar seperti yang dikehendaki. Cerucuk mikro

(micro piles) tidak boleh digunakan di kawasan yang berlaku kejadian gempa bumi

kerana pencairan cerucuk akan berlaku semasa proses gempa bumi. Selain itu, kos

lineal bagi cerucuk mikro biasanya melebihi sistem cerucuk konvensional,

terutamanya cerucuk lantakan (driven piles). Walau bagaimanapun, dalam keadaan

Page 69: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

44

tertentu, cerucuk mikro akan menjadi satu-satunya pilihan cerucuk yang boleh dibina

dan dilaksanakan berdasarkan kepada situasi dan keadaan tapak bina.

2.7.6.6 Faktor Ekonomi.

Keberkesanan kos cerucuk mikro bergantung kepada banyak faktor. Faktor-

faktor tersebut sangat penting untuk menilai kos penggunaan cerucuk mikro (micro

piles) seperti faktor fizikal persekitaran dan sub-permukaan. Sebagai contoh bagi

faktor-faktor seperti kawasan tapak yang terbuka dengan tanah lembut, bersih, tanah

seragam dan tiada halangan bagi laluan masuk, penggunaan cerucuk mikro tidak

efisien untuk digunakan kerana banyak persaingan dengan cerucuk lain yang boleh

menyelesaikan masalah tersebut. Penggunaan cerucuk mikro (micro piles) lebih

sesuai digunakan jika kawasan tapak mempunyai banyak halangan dan cerucuk lain

tidak dapat digunakan (Armour et al., 2000).

2.8 Kos

Menurut Fellows et al., (2002) menyatakan kos ialah apa yang dikeluarkan

untuk memperolehi sesuatu. Selain itu, harga dan nilai adalah 2 terma yang

berhubung kait dengan kos. Harga ialah apa yang diterima sebagai pulangan apabila

menyerahkan sesuatu. Dalam erti kata lain, kos merupakan satu sumber kemasukan

dalam bentuk modal atau kewangan yang diperlukan dalam proses menghasilkan

satu keluaran. Kos pembinaan boleh diklasifikasikan kepada 2 kategori, iaitu kos

langsung (direct cost) dan kos tidak langsung (indirect cost). Kos asas termasuk kos

bagi semua kerja-kerja pemasangan cerucuk seperti kos bahan dan jentera, pekerja,

dan kos penghantaran cerucuk.

Page 70: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

45

2.8.1 Kos Langsung

Kos langsung ialah kos yang cenderung untuk berkadar seimbang atau tidak

berkadar seimbang dan ia juga dikenali sebagai kos yang berubah-ubah. Kos bahan

dan kos pekerja termasuk dalam kos langsung. Kos bahan terdiri daripada bahan

mentah, utiliti, operasi pembekal dan sebagainya. Manakala,kos pekerja pula

melibatkan kos bagi pekerja yang beroperasi secara langsung, penyelia operasi,

penyelia penyelenggaraan dan lain-lain. Kos langsung ialah kos yang berubah-ubah

(variable cost) dan kos semi (semivariable cost). Kos yang berubah-ubah ialah kos

maksimum apabila jentera beroperasi dengan kapasiti penuh tetapi sebaliknya

berlaku jika jentera tidak dapat beroperasi sepenuhnya. Manakala bagi kos semi,

ialah kos langsung yang sepenuhnya bergantung kepada pengeluaran atau keluaran

jentera (Kenneth dan Wellman, 1996).

2.8.2 Kos Tidak Langsung

Kenneth dan Wellman, 1996 menyatakan bahawa kos tidak langsung atau

kos tetap ialah kos pengeluaran tersendiri. Ia termasuk kos overhead jentera atau

beban (burden) jentera seperti pentadbiran jentera, makmal, kedai dan kemudahan

baikpulih, cukai dan sebagainya. Kos tidak langsung juga termasuk kos susut nilai.

Kos tidak langsung terbahagi kepada 3 iaitu kos luar jangka (contingencies),

kos agihan (distribution costs), dan belanja umum dan pentadbiran. Kos luar jangka

perlu dilakukan dalam anggaran kos operasi bagi perkara-perkara yang tidak

dijangka berlaku. Manakala kos agihan ialah kos operasi dan pembuatan di mana ia

termasuk kos bagi penghantaran produk di pasaran. Kos ini termasuk kos bungkusan,

kos pengangkutan, dan kos operasi yang dihantar ke terminal dan gudang.

Page 71: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

46

2.8.3 Kos Pengangkutan

Menurut Hashim (2005) menyatakan kos pengangkutan bagi jentera

pengorekan adalah bergantung kepada saiz kerja yang dilakukan dan jarak

pengangkutan yang diperlukan untuk sampai ke tapak bina. Sebagai contoh,

penggunaan jentera lantakan seperti drop hammer dan diesel hammer yang

memerlukan suatu jentera pengangkut seperti lori yang besar untuk membawa

jentera tersebut sampai ke tapak bina berbanding penggunaan jentera cerucuk mikro

yang mempunyai saiz yang lebih kecil dan pengangkutan yang lebih mudah ke tapak

bina. Kos pengangkutan juga diambil kira dalam proses pemilihan jentera pengorek.

2.8.4. Kos Buruh

Ashworth (2004) menyatakan terdapat panduan analisis yang tersendiri

digunakan oleh kontraktor untuk menentukan kadar pengukuran kos buruh. Terdapat

beberapa pelarasan kos dalam amalan kos buruh yang perlu diambil kira iaitu jumlah

buruh yang bekerja dan bayaran sebenar kerja yang telah dilakukan oleh buruh

tersebut. Buruh terbahagi kepada 3 kategori iaitu buruh mahir, separa mahir dan

kurang mahir. Kos buruh juga harus berdasarkan kemahiran yang dimiki oleh setiap

buruh.

2.8.5 Kos Bahan

Kos bahan adalah kos utama dalam satu projek pembinaan. Kos bahan juga

akan mempengaruhi kos keseluruhan bagi pembinaan menjadi tinggi. Lazimnya, kos

bahan meliputi 40 % hingga 60 % daripada nilai keseluruhan projek. Bagi

sesetengah panduan kos bahan, ia mudah dinyatakan dan disesuaikan untuk

mengukur kadar bagi memudahkan proses. Harga bahan bergantung kepada

kontraktor, lokasi, kuantiti dan diskaun. Kontraktor boleh menukarkan kos bahan

dalam pengukuran kadar analisis (Ashworth, 2004).

Page 72: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

47

2.8.6 Kos Jentera Dan Peralatan

Menurut Majid (1997) yang dipetik dari Nasharudin (2011) menyatakan

bahawa pemilikan jentera terbahagi kepada tiga jenis iaitu milikan sendiri,

penyewaan dan pajakan. Kos bagi penggunaan jentera bergantung kepada jenis

milikan yang digunakan oleh kontraktor. Indeks kos jentera dan peralatan ialah satu

nombor indeks yang mengukur perubahan kadar purata sewa jentera dan harga

peralatan bagi jentera dan peralatan pembinaan.

Harga belian jentera ditakrifkan sebagai harga transaksi antara kontraktor dan

pembekal di bawah terma kredit yang ditetapkan atau diskaun yang diberikan kepada

kontraktor. Kos belian adalah termasuk semua cukai yang berkaitan yang perlu

dibayar kepada kerajaan dan juga kos pengangkutan (CIDB, 2012). Manakala, kadar

sewa jentera ditakrifkan sebagai sewa harian yang dibayar oleh kontraktor kepada

syarikat sewa jentera termasuk jualan sewa jentera dan pemasangan, insurans ke atas

jentera, kadar upah harian operator jentera dan pembaikian serta penyenggaraan.

Namun begitu, kos sewaan tidak termasuk kos diesel/petrol yang digunakan dan kos

pengangkutan pergi balik daripada syarikat sewa jentera ke tapak pembinaan (CIDB,

2012).

Menurut Hashim, (2005) menyatakan jentera pajakan ialah jentera hak milik

syarikat pemajak sepanjang tempoh jentera digunakan dan sewaan dikenakan ke atas

penyewa dengan jumlah tertentu. Hak milik boleh berpindah milik kepada penyewa

apabila jumlah bayaran telah dibayar sepenuhnya. Pihak kontraktor atau penyewa

perlu menanggung segala jenis kos seperti kos penyelenggaraan, pembaikan dan

insuran jentera tersebut.

2.8.7 Kos Operasi

Menurut Hashim (2005) menyatakan kos operasi merupakan kos yang

terlibat dalam pengendalian jentera. Pihak kontraktor perlu memikirkan jenis-jenis

Page 73: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

48

kos yang terlibat dalam kos operasi. Antara kos yang akan dikira ialah kos

penyelenggaraan dan baik pulih, tayar, kos bahan api, kos pelinciran, kos untuk

tenaga elektrik (jika ada) dan kos upah.

2.9 Ujian Cerucuk

Kos untuk ujian beban bagi cerucuk adalah mahal dan ia juga perlu

dipertimbangkan dengan teliti supaya tidak bercanggah dengan risiko dan jaminan

bagi penyediaan ujian cerucuk. Program untuk ujian cerucuk perlu di pertimbangkan

semasa bahagian rekabentuk dan proses pembinaan. Tindakan secara terburu-buru

tidak boleh dilakukan jika timbul masalah semasa proses pembinaan. Ujian cerucuk

boleh dilakukan dalam pelbagai peringkat pembinaan; seperti dilakukan secara

berasingan mengikut keutamaan kontrak dan ujian dilakukan semasa pembinaan.

Ujian penyiasatan tapak bagi cerucuk pra-kontrak boleh dipasang dan diuji untuk

menunjukkan kesesuaian sistem cerucuk dan untuk mengesahkan rekabentuk

parameter yang boleh digunakan. Ujian bagi cerucuk kontrak mungkin termasuk

ujian integriti untuk pemeriksaan teknik dan pekerja binaan dan untuk ujian beban

bagi mengesahkan pelaksanaan cerucuk sebagai elemen asas (Fleming et al., 1985).

2.9.1 Jenis Ujian Beban bagi Cerucuk Mikro

Pembinaan cerucuk perlu diuji bagi mengelakkan bangunan runtuh akibat

daripada kegagalan cerucuk menampung beban. Pengujian cerucuk dilakukan

sebelum pembinaan struktur dijalankan. Jika cerucuk berlaku kegagalan untuk

menampung beban, penambahan bilangan cerucuk akan dilakukan dengan senang.

Cepat dan jimat kos. Terdapat pelbagai jenis ujian cerucuk mikro yang boleh

dilakukan, antaranya ialah:

Page 74: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

49

2.9.1.1 Ultimate Test

Menurut Armour et al., (2000) menyatakan ujian ultimate ialah ujian yang

dilaksanakan oleh beban cerucuk mikro sehingga kawasan tanah yang telah di grout

mencapai kegagalan. Kegagalan tersebut adalah kerana ketidak mampuan cerucuk

untuk menampung ujian beban secara konsisten tanpa pergerakan yang berlebihan.

Pergerakan secara berlebihan sering berlaku di kawasan cerun yang mana berlaku

pesongan beban secara melengkung yang melebihi 0.15 mm/kN. Ujian ultimate yang

sebenar berpotensi untuk gagal, ia biasanya spesifik pada bahagian kajian projek atau

ke atas projek yang sangat besar di mana program ujian ini akan di justifikasikan

pada fasa rekabentuk.

2.9.1.2 Verification Test

Ujian verification dikendalikan untuk mengesahkan kaedah pemasangan

cerucuk supaya cerucuk mikro boleh mencapai kapasiti ikatan antara grout dengan

tanah dan faktor keselamatan yang spesifik. Beban bagi ujian verification yang

maksimum akan ditentukan oleh faktor keselamatan ikatan grout dengan tanah

(grout-to-ground) dan pilihan rekabentuk kapasiti ikatan grout dengan tanah. Jika

faktor keselamatan ikatan grout dengan tanah ialah 2.5 peratus, maka ujian

maksimum bagi beban ini akan dilakukan sebanyak 250 peratus nilai ikatan bagi

rekabentuk. Ujian verification diperlukan semasa pengeluaran untuk mengesahkan

kapasiti bagi keadaan tanah/batu yang berbeza dan atau kaedah gerudi/pemasangan

cerucuk. Ujian verification akan menunjukkan sama ada ujian pada titik bagi (point)

cerucuk mikro gagal atau tidak (Armour et al., 2000).

2.9.1.3 Proof Test

Armour et al., (2000) menyatakan bahawa, ujian proof adalah untuk

menunjukkan nombor bagi jumlah pengeluaran cerucuk mikro yang telah dipasang.

Ujian ini biasanya menggunakan ujian kitaran persendirian (single cycle test) di

mana beban yang digunakan akan ditambah sehingga beban menjadi maksimum.

Page 75: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

50

Apabila beban mencapai tahap maksimum, sebanyak 167 peratus akan dicadangkan

untuk mencapai nilai ikatan rekabentuk antara grout dengan tanah. Ujian proof akan

memberi maklumat yang diperlukan untuk menilai ketahanan pengeluaran cerucuk

mikro dengan selamat dan cerucuk mikro dapat bertahan semasa proses

perkhidmatan rekabentuk beban tanpa pergerakan struktur secara berlebihan.

2.9.1.4 Creep Test

Penggunaan ujian creep adalah untuk mengendalikan penetapan (specified)

pemalar ujian beban dan merekod pergerakan beban pada jarak masa yang telah

ditetapkan. Kadar maksimum bagi creep ialah 2 mm per log kitaran masa (cycle of

time) bagi kriteria yang normal. Ujian creep perlu menggunakan beban sel penentu

ukur (calibrated load cell) semasa ujian ini menahan (hold) pertambahan beban bagi

mengawasi dan membetulkan perubahan kecil yang terdapat dalam beban

disebabkan oleh beberapa faktor seperti jack-bleed dan geseran hentakan (ram

friction) (Armour et al., 2000).

Page 76: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

51

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pengenalan

Bab ini menerangkan tentang kaedah kajian atau cara kajian ini dilaksanakan

bagi mendapatkan data-data analisis yang bertujuan untuk mencapai objektif kajian.

Terdapat banyak pendekatan yang telah diambil untuk mencapai objektif kajian ini

termasuklah rekabentuk kajian, lokasi kajian, sampel kajian, instrumen kajian,

jangka masa kajian, prosedur pencerapan data, kaedah analisis data serta penyediaan

struktur soalan untuk temu ramah sebagai garis panduan bagi mendapatkan data

mengikut objektif kajian yang dikehendaki. Semua perkara yang disenaraikan telah

dibincangkan secara terperinci bagi memudahkan kajian dijalankan dengan lancar.

Terdapat beberapa peringkat penyelidikan yang telah digunakan dalam kajian

ini iaitu dimulai dengan kajian literatur bagi mengumpul maklumat implikasi positif

dan negatif penggunaan cerucuk mikro dan kos sebenar penggunaan cerucuk mikro

dalam pembinaan bangunan di Malaysia. Kaedah kedua yang telah digunakan untuk

mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan implikasi positif dan negatif

penggunaan cerucuk mikro dan kos sebenar penggunaan cerucuk mikro dalam

pembinaan bangunan di Malaysia secara terperinci adalah dengan melakukan sesi

temuramah kepada pihak yang pakar dalam bidang pembinaan cerucuk mikro.

Langkah seterusnya yang telah dilakukan ialah menganalisis data-data yang

diperolehi dengan menyediakan kaedah kandungan (content analysis) kepada

implikasi dan kos penggunaan cerucuk mikro, analisis statistik (statistical analysis)

dan membuat kaedah perbandingan (comparison method) di antara keputusan analisa

Page 77: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

52

yang telah diperoleh. Peringkat yang terakhir ialah tentang perbincangan dan

kesimpulan.

3.2 Rekabentuk Kajian

Bagi memastikan objektif dapat dicapai, salah satu rekabentuk kajian telah

diambil untuk membantu serta mempermudahkan lagi pemahaman cara dan proses

yang telah digunakan sebelum kajian ini dilakukan. Rajah 3.1 menunjukkan aliran

rekabentuk kajian penyelidikan yang digunakan dalam kajian ini. Rekabentuk kajian

ini menjelaskan susunan yang bermula dari skop kajian, mengenalpasti objektif

kajian, pengumpulan data, dan menganalisis data sebelum kajian ini diserahkan

kepada penyelia. Rekabentuk kajian bersifat fleksibel, boleh diubahsuai mengikut

keadaan dan keperluan situasi.

Page 78: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

53

Rajah 3.1: Aliran rekabentuk kajian

3.3 Kaedah Kajian

Kaedah kualitatif telah digunakan dalam kajian ini bagi mengumpul dan

menganalisis data-data yang terdiri daripada data primer dan data sekunder.

Pelaksanaan kaedah ini dapat membantu dalam menilai dan membuat kesimpulan

Penyataan Masalah, Objektif dan Skop Kajian

Kaedah pengumpulan data

-Kajian Kes;

1. Temuramah

Kajian Literatur melalui:

1. Buku

2. Artikel dan jurnal

3. Thesis

4. Internet

Pengumpulan Data

1. Implikasi positif dan negatif penggunaan cerucuk

mikro terhadap alam sekitar

2. Kos sebenar penggunaan cerucuk mikro

Analisis Data

Perbincangan dan Cadangan

Kesimpulan

Page 79: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

54

terhadap maklumat kajian yang diperolehi. Kajian yang baik dan mudah difahami

perlu dilakukan dengan teliti dan jelas dengan menggunakan kaedah kajian yang

sistematik semasa penyelidikan.

Kaedah kualitatif ialah penukaran maklumat ke dalam pemboleh ubah atau

nombor, penyelidik kualitatif mendapatkan idea daripada individu yang pakar dan

mahir dalam sesuatu bidang dan meletakkan mereka dalam konteks persekitaran

semula jadi. Data kualitatif adalah data yang empirikal. Kaedah ini melibatkan

dokumentasi peristiwa sebenar, rakaman temubual (kata-kata, gerak isyarat, dan

nada), memerhatikan tingkah laku, atau memeriksa imej visual. Ini semua supaya

bukti yang digunakan lebih konkrit dan tidak boleh dipersoalkan lagi (Neuman,

2007).

Kajian kes merupakan salah satu kaedah yang telah dipilih untuk digunakan

dalam penyelidikan ini. Kajian kes merupakan penerangan secara terperinci bagi

sesuatu fenomena atau unit sosial. Kajian kes terbahagi kepada 2 iaitu kajian kes satu

(single) dan kajian kes yang pelbagai (multiple). Bagi kedua-dua kajian ini, ia

menggunakan 2 analisis iaitu embedded analysis dan holistic analysis. Holistic

analysis ialah kajian yang hanya fokus pada satu unit sahaja manakala, embedded

analysis pula memfokuskan pada pelbagai perkara. Kajian kes yang pelbagai

(multiple case study) dan embedded analysis telah dipilih dan digunakan dalam

penyelidikan ini untuk mendapatkan data tentang implikasi positif dan negatif

penggunaan cerucuk mikro dan kos bagi penggunaan cerucuk mikro di Malaysia.

3.4 Proses Menjalankan Kajian

Kajian ini dapat dikendalikan melalui 5 peringkat utama iaitu mengenal pasti

masalah dan isu, menentukan tujuan kajian, merangka strategi dan pelan kajian,

pencarian dan pengumpulan data dan penganalisaan data. Terdapat 4 kaedah utama

yang digunakan dalam kajian ini iaitu peringkat penyediaan projek kajian, peringkat

pengumpulan data, peringkat analisis data dan peringkat kesimpulan dan cadangan.

Page 80: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

55

3.4.1 Penyediaan Projek Kajian

Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mendapat gambaran kasar tentang

implikasi pembinaan cerucuk mikro yang timbul semasa pembinaan dijalankan dan

menyediakan perancangan yang baik untuk memperoleh maklumat bagi melancarkan

proses kajian. Perancangan yang teliti telah dibuat supaya penyelidikan ini tidak

tersasar dari objektif kajian yang sebenar.

3.4.2 Kajian Literatur

Pengumpulan data yang pertama adalah kajian literatur yang telah

dilaksanakan. Data telah diperoleh melalui kajian seperti pembacaan buku, kertas

persidangan, akhbar, artikel, jurnal dan risalah. Laman web juga digunakan untuk

mendapatkan maklumat semasa dalam proses mendapatkan sumber sekunder. Kajian

literatur sesuai dilaksanakan dalam kajian ini memandangkan kaedah ini membantu

mengumpul maklumat yang sesuai dan terkini.

3.4.3 Kaedah Pengumpulan Data

Pada peringkat ini, data-data telah diperolehi daripada data primer dan data

sekunder. Data sekunder diperolehi bagi membuat kajian literatur manakala, data

primer diperoleh daripada teknik-teknik yang menggunakan tinjauan awal seperti

kaedah temubual semi-struktur. Data-data yang diperolehi adalah untuk

mengenalpasti implikasi positif dan negatif penggunaan cerucuk mikro dan kos

penggunaan cerucuk mikro dalam pembinaan bangunan di Malaysia.

Untuk mendapatkan data, kaedah kualitatif telah digunakan dalam

penyelidikan ini. Pengumpulan data berdasarkan temuramah yang telah dilakukan,

data-data tersebut telah ditukar dalam bentuk perkataan atau ayat dan direkod dalam

Page 81: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

56

bentuk gambar atau video. Kajian ini telah menggunakan kaedah temubual semi

struktur bagi mendapatkan dan mengumpul data yang diingini. Jadual 3.1

menunjukkan kaedah pengumpulan data bagi mencapai objektif kajian.

Jadual 3.1: Kaedah Pengumpulan Data

Objektif

Mengenalpasti implikasi

positif dan negatif bagi kaedah

penggunaan cerucuk mikro

dalam industri pembinaan.

Mengenalpasti kos sebenar

penggunaan cerucuk mikro ke

atas pembinaan bangunan.

Data

Implikasi positif dan negatif

kaedah cerucuk mikro yang

digunakan.

Kos penggunaan cerucuk

mikro bagi pembinaan

bangunan.

Responden Pengurus projek Pengurus projek

Analisis

Data

Microsoft Word, Microsoft

Excel

Microsoft Word, Microsoft

Excel

Kepentingan

Kajian

Untuk mengenalpasti kaedah

pembinaan cerucuk yang

paling selamat dan sesuai

digunakan mengikut situasi

tapak bina.

Untuk mengelakkan lebihan

kos semasa pembinaan.

3.4.3.1 Kaedah Temubual Semi-struktur

Menurut Kothari (2004), temubual merupakan teknik pengutipan data yang

melibatkan interaksi bersemuka (face to face) atau melalui percakapan telefon antara

penyelidik dengan responden. Terdapat 2 teknik temubual iaitu temubual berstruktur

Page 82: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

57

dan temubual semi-struktur. Teknik temubual berstruktur ialah soalan disediakan

terlebih dahulu dan temubual dilakukan secara formal manakala teknik temubual

semi-struktur hanya soalan utama dan soalan susulan berdasarkan jawapan

responden sahaja disediakan. Temubual semi struktur memerlukan penggunaan

soalan yang disediakan terlebih dahulu sebelum sesi temubual dan teknik yang

digunakan perlu diselaraskan untuk temubual yang seterusnya.

Temubual boleh dilakukan melalui 2 cara iaitu dengan menggunakan borang

soalan dan secara lisan. Temubual semi-struktur menggunakan kaedah temubual

persendirian (personal interviews) di mana memerlukan individu yang berilmu

dalam bahagian yang berkaitan bagi memudahkan untuk sesi soal jawab. Kaedah

temubual semi-struktur merupakan salah satu kaedah yang sesuai dan efektif bagi

mendapatkan maklumat berkaitan yang diperlukan. Satu set lengkap soalan temubual

diberikan kepada responden iaitu pengurus projek. Segala perbualan semasa

temubual akan direkodkan dan dirakamkan bagi mendapatkan maklumat yang tepat.

Kajian ini telah menggunakan kaedah temubual semi struktur yang mana

segala maklumat telah dikumpulkan dengan cara membuat rakaman video, merekod,

dan mengambil gambar. Hasil maklumat yang diperoleh melalui temubual telah

direkod dan menyalin semula perkara yang telah ditemubual bagi membolehkan data

dapat dikaji dengan lebih terperinci

3.5 Kaedah Rekabentuk Soalan Temubual Semi Struktur

Soalan temubual semi struktur telah direka bentuk bersesuaian dengan

objektif kajian iaitu mengenalpasti implikasi positif dan negatif penggunaan cerucuk

mikro dan kos penggunaan cerucuk mikro dalam pembinaan bangunan di Malaysia.

Elemen-elemen yang terdapat dalam implikasi positif dan negatif penggunaan

cerucuk mikro dan kos bagi penggunaan cerucuk mikro dikenalpasti. Antara draf

bagi set kandungan soalan adalah seperti dinyatakan. Bagi borang soal selidik yang

lengkap telah dilampirkan dalam lampiran.

Page 83: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

58

1) Bahagian A : Maklumat Am Responden

i. Nama responden

ii. Jantina

iii. Jawatan

iv. Pengalaman kerja

v. Nama syarikat kontraktor

vi. Kelas kontraktor

vii. Tandatangan responden

viii. Tarikh

ix. Cop syarikat

2) Bahagian B : Maklumat Am Projek yang Dikaji

i. Nama projek

ii. Lokasi projek

iii. Kos keseluruhan projek

3) Bahagian C : Maklumat yang Berkaitan dengan Objektif 1

i. Faktor pemilihan cerucuk mikro di tapak bina

ii. Kaedah pembinaan cerucuk mikro

iii. Penggunaan tenaga mahir dalam pembinaan cerucuk mikro

iv. Tempoh masa pembinaan cerucuk mikro

v. Penggunaan temporary dan permanent casing

vi. Kelebihan penggunaan cerucuk mikro

vii. Kekurangan penggunaan cerucuk mikro

viii. Risiko penggunaan cerucuk mikro

4) Bahagian D: Maklumat Berkaitan Objektif 2

i. Kos handling and transportation

ii. Kos drive in and hoisting

iii. Kos extension and accessories

iv. Kos bahan

v. Kos buruh

Page 84: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

59

3.6 Penganalisaan Data Kajian

Data yang diperolehi telah dianalisis secara berperingkat-peringkat. Semua

data yang diperolehi telah dikumpul dan dianalisis supaya dapat memenuhi dan

mencapai objektif kajian. Data teoritikal dianalisis secara pemikiran literal. Pada

peringkat ini analisis kajian dilaksanakan dengan menggunakan beberapa kaedah

bagi mencapai objektif kajian. Borang-borang maklumat dan hasil dari senarai

semakan dikumpulkan dari pihak responden. Data-data primer dan sekunder yang

diperolehi daripada kajian literatur dan temubual ditafsirkan dan diubah bagi

memudahkan data-data tersebut mudah difahami dengan jelas. Data ini telah

dianalisis dengan menggunakan perisian Microsoft Excel 2010 dan Microsoft Word

2010 bagi memudahkan proses pengiraan, penjadualan data dan sebagainya

dilakukan

.

3.7 Kesimpulan

Secara keseluruhannya bab ini membincangkan mengenai kaedah

penyelidikan yang digunakan dan prosedur-prosedur bagi mengumpul maklumat dan

data yang diperlukan. Kaedah bagi menganalisis akan diterangkan dengan lebih

lanjut dalam bab seterusnya. Sesuatu kajian penyelidikan akan berjaya dilaksanakan

sekiranya perancangan awal dan terperinci dilakukan semasa peringkat awal proses

penyelidikan dilakukan.

Page 85: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

60

BAB 4

KAJIAN ANALISIS

4.1 Pengenalan

Bab ini akan menjelaskan kaedah pemerolehan data yang telah dilakukan.

Data-data yang diperoleh melalui kaedah temu bual dianalisis bagi menjawab

objektif kajian yang ditetapkan. Sebanyak lima buah tapak bina yang berkaitan

dengan pembinaan cerucuk mikro untuk kerja-kerja baikpulih bangunan telah dikaji.

Analisis data dibahagikan kepada dua bahagian iaitu analisis bagi mengenal pasti

implikasi positif dan negatif bagi kaedah penggunaan cerucuk mikro (micro piles)

dalam industri pembinaan dan untuk mengenalpasti kos penggunaan cerucuk mikro

(micro piles) ke atas pembinaan bangunan. Hasil analisis ditunjukkan dalam bentuk

jadual dan dikelaskan mengikut kategori jawapan yang diperolehi.

4.2 Maklumat Kajian

Kaedah kajian kes telah dipilih bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan

iaitu mengenalpasti implikasi positif dan negatif bagi kaedah penggunaan cerucuk

mikro dan mengenalpasti kos penggunaan cerucuk mikro ke atas pembinaan

bangunan. Kajian telah dijalankan terhadap limabuah projek pembinaan bangunan

yang melakukan pembaikan dan penambahan kerja untuk bangunan di Malaysia

yang menggunakan pembinaan cerucuk mikro telah dikaji untuk mendapatkan

maklumat yang berkaitan. Kelima-lima projek tersebut dilakukan melalui temubual

Page 86: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

61

terhadap responden yang mahir dan pakar dalam bidang pembinaan cerucuk mikro di

tapak bina tersebut.

4.2.1 Kajian Kes 1: Addition and Alteration Works to Wisma Yeap Char Ee,

Gat Lebuh China, Georgtown.

Maklumat kajian kes 1 telah diperoleh daripada responden A melalui

temuramah yang telah dilakukan. Antara maklumat kajian kes 1 bagi kerja-kerja

pembinaan cerucuk mikro bagi Projek A adalah seperti berikut:

Jadual 4.1: Maklumat Am Kajian Kes 1

Nama Projek Addition and Alteration Works to Wisma Yeap Char Ee, Gat

Lebuh China, Georgtown.

Tarikh Mula 12 November 2014

Tarikh Tamat 1 Mei 2015 (dijangka)

Nilai Kontrak RM 660,000.00

Jenis Bangunan Bangunan Bersejarah, Lot Kedai

Kaedah Pembinaan Wash Boring Sistem

Kajian kes yang pertama berkaitan dengan kerja-kerja penambahan ruang

untuk bangunan lama iaitu hampir 100 tahun. Projek ini melibatkan kerja-kerja

pembinaan dan penambahan cerucuk di dalam bangunan. Ruang masuk ke lokasi

tapak adalah terhad menyebabkan cerucuk mikro dipilih bagi projek ini. Bangunan

ini bersebelahan dengan jalan utama dan terdapat bangunan-bangunan sedia ada

yang berdekatan dengan tapak ini.

Page 87: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

62

4.2.1.1 Faktor Pemilihan Cerucuk Mikro Projek A

Melalui temubual yang telah dijalankan, terdapat beberapa faktor pemilihan

cerucuk mikro bagi projek A dari segi usia struktur asal bangunan, ruang masuk

(access) ke lokasi dan keadaan persekitaran bangunan.

Menurut responden A, antara faktor utama bagi pemilihan cerucuk mikro

adalah disebabkan usia struktur asal bangunan tersebut. Menurut beliau, usia

bangunan yang mencecah hampir 100 tahun adalah tidak sesuai untuk menggunakan

jentera cerucuk yang boleh menghasilkan gegaran dan getaran yang kuat. Hal ini

kerana, kesan tersebut boleh menyebabkan struktur asal bangunan akan merekah

(cracks), rosak dan sebagainya.

Bagi masalah kedua yang dihadapi di tapak ini adalah ruang masuk ke lokasi

yang sangat terhad. Hanya dua buah pintu yang bersaiz normal sahaja digunakan

sebagai laluan utama untuk ke lokasi. Cerucuk dipasang di dalam bangunan pada

ruangan terbuka (open space). Kesemua jentera dan peralatan pembinaan dibawa

masuk ke lokasi melalui pintu tersebut tanpa melakukan sebarang pecahan pada

dinding.

Faktor pemilihan cerucuk mikro yang seterusnya adalah disebabkan masalah

persekitaran. Bangunan ini berada bersebelahan jalan raya dan terdapat bangunan

sedia ada yang berdekatan dengan lokasi tapak. Persekitaran lokasi projek yang

menjadi tumpuan orang awam telah menyukarkan jentera besar untuk dibawa ke

tapak selain daripada keadaan ruang jalan raya yang kecil dan juga faktor

keselamatan kepada orang awam.

Selain itu, jenis tanah juga mempengaruhi pemilihan cerucuk ini. Kawasan

projek ini merupakan salah satu kawasan yang mempunyai struktur tanah yang tidak

dapat dijangka (terdapat cavity) kerana lokasi tapak berada berdekatan dengan laut.

Oleh yang demikian, cerucuk mikro boleh digunakan untuk pelbagai jenis tanah

kerana sifatnya yang fleksibel dan boleh digunakan untuk pelbagai jenis tanah.

Page 88: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

63

Selain itu, tanah cavity berpotensi menjadi tanah jerlus jika tanah dikorek dengan

diameter yang besar dan dalam selain terdapat beban besar atas struktur tanah

tersebut.

4.2.1.2 Kaedah Pembinaan Cerucuk Mikro Projek A

Menurut responden A, pembinaan cerucuk mikro bagi projek A adalah

menggunakan kaedah wash boring iaitu kaedah pengorekan yang menggunakan air

lumpur dan tekanan angin (air compressor) yang tinggi untuk mengeluarkan tanah

dari jentera cerucuk seperti dalam Rajah 4.1. Jentera wash boring merupakan kaedah

yang paling senang dan murah untuk digunakan di tapak bina.

Jadual 4.1: Kaedah wash boring (Wisma Yeap Char Ee, Georgtown, 2015)

Projek A ini menggunakan API paip dan permanent casing seperti

ditunjukkan dalam Rajah 4.2 kerana jenis tanah berpasir (clay) dan untuk kekuatan

yang lebih kuat (high performance). Permanent casing hanya digunakan untuk 3

meter dari lapisan permukaan tanah untuk menghalang tanah jatuh (collapse) ke

dalam lubang cerucuk. Projek A tidak menggunakan sepenuhnya permanent casing

kerana harganya yang mahal.

Page 89: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

64

Jadual 4.2: API Paip dan Permanent Casing (Geoprofound, 2015)

Bagi pembuatan grout, projek A menyediakan grouting di tapak bina.

Grouting adalah hasil campuran simen, air dan bahan kimia untuk menguatkan lagi

ikatan antara molekul grout. Grout yang masih belum mengeras adalah berbahaya

kepada alam sekitar kerana ia mengandungi bahan kimia.

4.2.1.3 Implikasi Negatif Penggunaan Cerucuk Mikro bagi Projek A

Cerucuk mikro telah menghasilkan beberapa implikasi negatif semasa proses

pembinaan dijalankan di tapak ini. Menurut responden A antara implikasi negatif

yang berlaku di tapak ini ialah pencemaran tapak disebabkan oleh limpahan lumpur

(bentonite slurry) semasa pembinaan sedang dijalankan. Limpahan lumpur telah

menyebabkan tanah di sekitar tapak bina menjadi kotor dan berlumpur akibat

daripada lumpur yang bertakung dan tidak mempunyai saliran yang betul untuk

mengalir. Akibat daripada kawasan berlumpur, struktur asal bangunan terutama

dinding bangunan menjadi kotor akibat daripada percikan lumpur semasa proses

pembinaan cerucuk dijalankan seperti dalam Rajah 4.3.

Permanent

Casing

API Paip

Page 90: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

65

Rajah 4.3: Kawasan tapak yang dipenuhi lumpur (Geoprofound, 2015)

Implikasi negatif seterusnya yang berlaku di Projek A menurut responden A

ialah tapak ini mengalami masalah semasa pemasangan coupling untuk sambungan

rod seperti ditunjukkan dalam Rajah 4.4. Pemasangan coupling perlu dilakukan

dengan teliti dan berhati-hati untuk mengelakkan rod terpelanting atau terjatuh ke

dalam lubang. Hal ini kerana, harga rod adalah mahal dan ia perlu mengambil masa

yang lama untuk mengeluarkan rod yang terjatuh dalam lubang. Pemasangan

coupling memerlukan pekerja yang mahir dan terlatih.

Rajah 4.4: Masalah pemasangan coupling (Geoprofound, 2015)

Masalah bagi penggunaan cerucuk mikro seterusnya yang sering berlaku di

tapak ini ialah masalah jentera cerucuk. Jentera cerucuk mengalami kerosakan akibat

Page 91: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

66

daripada masalah enjin yang terlalu panas. Mesin cerucuk tidak boleh beroperasi

dalam jangka masa yang terlalu lama tanpa berhenti. Enjin yang cepat panas telah

menyebabkan mesin tidak dapat beroperasi dengan baik. Selain itu, hydraulik jentera

cerucuk juga telah mengalami kebocoran ekoran daripada kejadian enjin yang

terlampau panas (overheating). Jentera menjadi perlahan disebabkan oleh kebocoran

hydraulik kerana tekanan udara yang rendah.

Responden A juga menyatakan implikasi negatif yang selalu dan menjadi

kebiasaannya berlaku di tapak ini ialah masalah pasir tersumbat dalam rod semasa

proses pembinaan sedang dijalankan. Biasanya ia berlaku pada rod yang ketiga

kerana terdapat tanah jenis berpasir. Proses ini memerlukan tenaga kerja yang mahir

bagi memastikan masalah pasir tersumbat dapat dielakkan. Penggunaan air yang

banyak adalah penting untuk memudahkan pasir keluar daripada rod tanpa

tersumbat. Masalah pasir tersumbat telah mengambil masa yang lama untuk

dikeluarkan daripada rod.

4.2.1.4 Implikasi Positif Penggunaan Cerucuk Mikro bagi Projek A

Penggunaan cerucuk mikro banyak memberi implikasi positif kepada

perjalanan projek dari segi penjimatan ruang, kecepatan proses pembinaan, boleh

digunakan bagi struktur bangunan yang sensitif dan tidak memerlukan jentera yang

besar untuk membawa jentera cerucuk mikro ke tapak bina.

Berdasarkan temuramah yang dilakukan, responden A menyatakan bahawa

keadaan struktur asal bangunan yang berdekatan dengan jalan raya dan bangunan

sedia ada seperti dalam jadual 4.5 telah menyebabkan cerucuk mikro dijadikan

pilihan dalam projek ini. Hal ini kerana, laluan ini menyukarkan pergerakan jentera

besar untuk dibawa ke tapak bina disebabkan oleh keadaan jalan raya yang sibuk

dengan masyarakat umum dan kenderaan orang awam. Ini merupakan salah satu

kebaikan dari segi penggunaan cerucuk mikro kerana ia boleh menyelesaikan

masalah yang berkaitan dengan laluan yang terhad.

Page 92: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

67

Rajah 4.5: Kawasan persekitaran dan lokasi tapak (Wisma Yeap Char Ee,

Georgtown, 2015)

Antara kelebihan lain bagi penggunaan cerucuk mikro adalah ia boleh

digunakan untuk kawasan tapak projek yang mempunyai ruang terhad seperti dalam

Rajah 4.6. Ruang merupakan faktor utama yang perlu diambil kira semasa proses

pembinaan cerucuk kerana ia melibatkan pelbagai saiz bahan dan peralatan yang

perlu digunakan. Keadaan ruang yang terhad telah menyukarkan peralatan

pembinaan terutama jentera untuk dibawa masuk ke lokasi tapak projek. Oleh yang

demikian, penggunaan cerucuk mikro adalah amat sesuai digunakan untuk projek ini.

Kerja-kerja pembinaan dapat dijalankan dengan cepat tanpa sebarang masalah yang

berkaitan dengan ruang dan saiz jentera. Kerja-kerja pembinaan cerucuk dilakukan

dalam bangunan yang mana laluan untuk membawa masuk jentera dan peralatan

cerucuk hanya terdapat dua buah pintu yang mempunyai saiz normal.

Lokasi tapak

Page 93: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

68

Rajah 4.6: Laluan masuk ke lokasi tapak bina (Wisma Yeap Char Ee, Georgtown,

2015)

Menurut responden A lagi, cerucuk mikro juga boleh menyelesaikan masalah

usia struktur bangunan yang lama dan sensitive seperti ditunjukkan dalam Rajah 4.7.

Proses pembinaan cerucuk mikro dapat mengelakkan struktur asal bangunan

daripada retak atau musnah kerana cerucuk ini tidak menghasilkan getaran yang

kuat. Selain itu, diameter cerucuk mikro yang kecil juga dapat mengelakkan berlaku

masalah pergerakan tanah sehingga boleh menjejaskan struktur asal bangunan.

Rajah 4.7: Keadaan struktur asal bangunan (Wisma Yeap Char Ee, Georgtown,

2015)

Page 94: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

69

Kaedah pembinaan cerucuk mikro adalah fleksibel kerana mata gerudi boleh

ditukar mengikut kesesuaian tanah. Ini juga merupakan implikasi positif yang

berlaku di tapak ini kerana keadaan tanah yang tidak dijangka di tapak ini telah

menyebabkan cerucuk mikro digunakan kerana ia dapat menyelesaikan masalah

yang berlaku. Hal ini kerana, mata gerudi ditukar mengikut kesesuaian jenis tanah

dengan kadar segera tanpa perlu menukar jentera cerucuk. Kaedah ini bukan sahaja

boleh menjimatkan masa malah ia juga boleh menjimatkan kos penghantaran jentera

yang lain.

2.4.1.5 Kos Pembinaan Cerucuk Mikro bagi Projek A

Kos bagi pembinaan cerucuk mikro adalah meliputi kos bahan, kos jentera,

kos pekerja dan lain-lain. Pengiraan kos bagi pembinaan cerucuk adalah seperti

berikut:

Jadual 4.2: Kos bahan

Bahan Kadar (RM) Kuantiti Jumlah (RM)

API Pipe 54.00 2,550/m 137,700.00

API Treading/Coupler 5.00 2,550/m 12,750.00

Permanent Casing 90.00 85/m 7,650.00

Temporary dan Wastage

Casing 90.00 24/m

2,160.00

Cement/Grouting 20.00 1,733/bag 34,660.00

Diesel 300.00 90/hari 27,000.00

JUMLAH 221,920.00

Jadual 4.2 menunjukkan kos bahan yang digunakan untuk pembinaan

cerucuk mikro bagi projek A. Kos bahan seperti API paip yang digunakan untuk

projek ini ialah sebanyak RM 137,700.00 di mana kos API paip merupakan kos yang

paling tinggi telah digunakan untuk pembinaan cerucuk mikro. Manakala kos API

treading/coupler bagi projek ini ialah RM 12,750.00, kos permanent casing ialah

RM7,650.00, dan temporary dan wastage casing adalah sebanyak RM 2,160.00.

Selain itu, kos bagi cement/grouting dan diesel yang telah digunakan untuk projek A

masing-masing sebanyak RM 34,660.00 dan RM 27,000.00

Page 95: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

70

Jadual 4.3: Kos kenderaan dan pengangkutan

Jenis Kenderaan Kadar (RM) Kuantiti Jumlah (RM)

Rig 3,000.00 2/trip 6,000.00

Lori kren 2,000.00 2/trip 4,000.00

Kenderaan sendiri (local trip) 70.00 90/hari 6,300.00

JUMLAH 16,300.00

Jadual 4.3 di atas menunjukkan kos bagi kenderaan dan pengangkutan bagi

cerucuk mikro untuk projek A. Kos bagi pengangkutan untuk rig dan lori kren bagi

dua trip adalah masing-masing sebanyak RM 6,000.00 dan RM 4,000.00. Manakala

kos bagi kenderaan sendiri yang digunakan untuk projek A adalah sebanyak RM

6,300.00.

Jadual 4.4: Kos jentera

Jenis Jentera Kadar (RM) Kuantiti Jumlah (RM)

Kos Rig (Repairs) 5,000.00 3/LS 15,000.00

Kos Rig (Depreciation) 3,000.00 1/rig 3,000.00

Air Compressor (Sewa) 1,800.00 3/bulan 5,400.00

JUMLAH 23,400.00

Kos jentera dalam Jadual 4.4 di atas menunjukkan kos yang telah

dibelanjakan untuk projek A. Kos pembinaan cerucuk mikro melibatkan kos jentera

seperti kos rig untuk repair dan depreciation iaitu sebanyak RM 15,000.00 dan RM

3,000.00. Manakala kos air compressor yang disewa untuk pembinaan cerucuk

mikro ialah sebanyak RM 5,400.00 di mana air compressor hanya disewa untuk tiga

bulan sahaja.

Jadual 4.5: Kos pekerja

Jenis Pekerjaan Kadar (RM) Kuantiti Jumlah (RM)

Sub-Pekerja 75.00 2,550/m 191,250.00

Penyelia 250.00 90/hari 22,500.00

Jurutera 400.00 20/hari 8.000.00

Buruh Mahir 80.00 90/hari 7,200.00

JUMLAH 228,950.00

Page 96: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

71

Jadual 4.6: Kos lain-lain

Perkara Kadar (RM) Kuantiti Jumlah (RM)

Hotel/kemudahan 150.00 90/hari 13,500.00

Hardware 10,000.00 3/bulan 30,000.00

Pembuangan lumpur 300.00 20/trip 6,000.00

JUMLAH 49,500.00

Berdasarkan jadual diatas, kos keseluruhan pembinaan cerucuk mikro untuk

projek A ialah sebanyak RM 540,070. Namun begitu, harga jualan kontrak yang

sebenar termasuk keuntungan bagi projek ini ialah RM 660,000.00. Kontraktor ini

telah mendapatkan keuntungan daripada projek A ialah sebanyak RM 119,930.00

iaitu bersamaan dengan 18.2%

4.2.2 Kajian Kes 2: Cadangan Pembangunan Perdagangan 32 Tingkat,

Taman Bukit Mewah, Mukim Tebrau, Johor Bharu.

Maklumat yang berkaitan dengan kajian kes yang ke 2 telah diperolehi

semasa sesi temubual yang telah dilakuan bersama dengan salah seorang pekerja

projek ini. Antara maklumat yang diperolehi adalah seperti berikut:

Jadual 4.7: Maklumat am kajian kes 2

Nama Projek Cadangan Pembangunan Perdagangan 32 Tingkat, Taman

Bukit Mewah, Mukim Tebrau, Johor Bharu.

Tarikh Mula 1 Mac 2014

Tarikh Tamat 31 Ogos 2014

Jumlah Kos

Keseluruhan Projek RM 2,927,327.00

Kaedah Pembinaan Pneumatic Wash Boring Sistem

Kajian kes kedua berkaitan kerja-kerja penambahan jumlah tingkat bangunan

pada bangunan yang terbengkalai. Bangunan asal hanya 5 tingkat ditambahkan

kepada 32 tingkat untuk tujuan perdagangan. Bangunan ini bersebelahan dengan

jalan raya dan terdapat bangunan sedia ada disekeliling tapak tersebut. Bagi projek

Page 97: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

72

ini, terdapat kerja-kerja perobohan struktur bangunan. Namun begitu, tidak semua

struktur bangunan dirobohkan, hanya struktur yang retak (crack) sahaja dirobohkan.

4.2.2.1 Faktor Pemilihan Cerucuk Mikro Projek B

Projek B membuat pilihan menggunakan cerucuk mikro adalah disebabkan

beberapa faktor, antaranya ialah struktur asal bangunan yang sensitif, ruang ke lokasi

yang terhad, dan struktur asal bangunan yang dikekalkan dan tidak dirobohkan.

Menurut responden B setelah ditemuramah beliau menyatakan bahawa

struktur asal bangunan yang tidak dirobohkan sepenuhnya menyebabkan projek ini

mengalami masalah untuk menggunakan cerucuk jenis lain. Hal ini kerana, cerucuk

mikro boleh digunakan untuk ruang bangunan jenis low headroom seperti dalam

Rajah 4.8. Oleh sebab itu, lantai atas bangunan tidak perlu dirobohkan sepenuhnya

dan hanya bahagian-bahagian tertentu sahaja dirobohkan. Dengan menggunakan

cerucuk mikro, masa yang diambil untuk pembinaan cerucuk dapat dilakukan

dengan cepat dan dapat mengurangkan kos bagi perobohan dan pembinaan semula

struktur bangunan.

Jadual 4.8: Bangunan low headroom (Bangunan Kemayan City Johor Bharu, 2015)

Page 98: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

73

Rajah 4.9 menunjukan keadaan ruang yang terhad juga merupakan salah satu

faktor pemilihan penggunaan cerucuk mikro bagi projek ini. Bagi projek ini, cerucuk

mikro digunakan dalam kawasan bangunan sahaja manakala bagi kawasan lapang ia

menggunakan cerucuk gerekan (bored pile). Hal ini kerana, cerucuk gerekan tidak

boleh masuk ke dalam bangunan kerana saiz yang besar dan memerlukan headroom

yang tinggi untuk penggerudian. Selain itu, tapak ini tidak mempunyai ruang yang

besar untuk menyimpan cerucuk yang besar. Maksimum cerucuk gerekan yang boleh

dibawa masuk ke tapak adalah sebanyak dua batang cerucuk dalam tempoh

seminggu. Oleh sebab itu cerucuk mikro menjadi pilihan untuk projek ini.

Jadual 4.9: Ruang lokasi tapak yang terhad (Bangunan Kemayan City Johor Bharu,

2015)

Responden B turut menyatakan bahawa faktor pemilihan cerucuk mikro yang

seterusnya adalah disebabkan oleh usia struktur asal bangunan. Bangunan asal yang

terbengkalai terlalu lama telah menyebabkan struktur bangunan ini menjadi sensitif.

Struktur bangunan ini tidak boleh mengalami gegaran atau getaran yang kuat kerana

ia berkemungkinan boleh menyebabkan struktur bangunan retak atau roboh.

Page 99: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

74

4.2.2.2 Kaedah Pembinaan Cerucuk Mikro Projek B

Menurut responden B dalam temuramah yang telah dijalankan, projek ini

menggunakan kaedah pembinaan cerucuk mikro jenis pneumatic wash boring. Rajah

4.10 menunjukkan teknik ini juga menggunakan air dan tekanan udara yang tinggi

untuk mengeluarkan tanah melalui rod. Projek ini, hanya menggunakan satu jenis

jentera sahaja untuk pembinaan cerucuk. Jentera pneumatic wash boring

menggunakan compressor bagi menghasilkan tekanan udara yang tinggi untuk

mengeluarkan tanah. Projek ini menggunakan cerucuk mikro yang berdiameter 250

mm dengan panjang cerucuk sebanyak 30 m untuk menampung beban lama dan

beban baru. Cerucuk mikro sepanjang 30 m boleh menampung kapasiti tidak lebih

dari 650 tan.

Jadual 4.10: Pneumatic wash boring (Bangunan Kemayan City Johor Bharu, 2015)

API paip telah menjadi pilihan untuk Projek B dalam pembinaan cerucuk

mikro. Diameter API paip yang digunakan untuk projek ini ialah 104 mm dengan

panjang setiap satu API paip ialah 1.5 m. Projek B membuat pilihan menggunakan

API paip kerana ia mempunyai keupayaan yang tinggi (high performance) untuk

menampung beban yang besar walaupun API paip adalah kecil. Projek ini

menggunakan permanent casing sepanjang 3 m dari permukaan tanah kerana

struktur tanah yang mudah runtuh. Permanent casing tidak digunakan sepanjang 30

m kerana faktor kos yang mahal. Projek B juga menggunakan temporary casing

Page 100: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

75

untuk mengelakkan daripada tanah runtuh semasa proses pembinaan cerucuk

dijalankan.

Proses menyediakan grouting bagi projek ini telah dilakukan di lokasi tapak

bina oleh pekerja mahir. Antara bahan yang digunakan untuk menyediakan grout

ialah simen, air dan sedikit bahan kimia khas untuk menghasilkan grout. Campuran

dan penyediakan grout perlu dilakukan oleh pekerja mahir untuk memperoleh hasil

bagus.

4.2.2.3 Implikasi Negatif Penggunaan Cerucuk Mikro bagi Projek B

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, responden B menyatakan

penggunaan ceruck mikro di tapak ini juga memberi implikasi negatif kepada projek

seperti ganset terbakar. Ganset terbakar adalah disebabkan oleh penggunaan jentera

cerucuk dalam tempoh yang lama tanpa berhenti sehingga berlaku kepanasan yang

melampau (over heating). Masalah ganset yang terbakar telah menyebabkan proses

pembinaan tertangguh kerana ia memerlukan masa untuk membaikpulih ganset

tersebut.

Menurut responden B, kawasan bagi penyediaan grout dilakukan di kawasan

yang tertutup yang tidak mempunyai pengudaraan yang baik seperti dalam Rajah

4.11. Hal ini telah memberi kesan kesihatan dan keselamatan kepada pekerja kerana

bahan kimia yang digunakan untuk menyediakan grout adalah sangat bahaya.

Apabila proses campuran grout dilakukan di kawasan tertutup ia memberi kesan

kepada organ dalaman pekerja menyebabkan berlaku masalah pernafasan.

Page 101: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

76

Rajah 4.11: Lokasi Penyediaan Grouting (Bangunan Kemayan City, Johor Bharu,

2015)

Masalah pengendalian bahan kimia untuk grouting tidak dititik beratkan di

tapak ini. Bahan kimia yang dicampurkan untuk menghasilkan grouting adalah

sangat bahaya sehingga boleh menyebabkan kulit menjadi gatal dan merah jika

terkena bahan tersebut. Gouting yang belum mengeras yang mengalir ke dalam

sungai boleh menyebabkan hidupan sungai akan mati terutamanya ikan. Masalah

yang paling kritikal ialah tapak projek ini tidak mempunyai kawasan atau tempat

yang sesuai untuk melupuskan sisa grout yang berlebihan.

Lokasi pembinaan cerucuk mikro di tapak projek B telah mengalami masalah

pencemaran akibat daripada limpahan lumpur seperti yang ditunjukkan dalam Rajah

4.12. Limpahan air lumpur adalah disebabkan oleh proses pembinaan cerucuk mikro

yang menggunakan air untuk mengeluarkan tanah melalui rod. Masalah lumpur tidak

dapat diselesaikan kerana kawasan tersebut tidak mempunyai saliran untuk

menyalirkan air lumpur dan secara automatik lumpur tersebut bertakung di kawasan

tapak bina.

Page 102: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

77

Rajah 4.12: Keadaan kawasan tapak yang dipenuhi lumpur (Bangunan Kemayan

City Johor Bharu, 2015)

Menurut responden B lagi, masalah pasir tersumbat menjadi punca utama

implikasi negatif semasa pembinaan cerucuk mikro dijalankan. Masalah ini sudah

menjadi kebiasaan semasa proses pembinaan sedang dilakukan. Masalah pasir

tersumbat juga akan mempengaruhi masa pembinaan kerana ia perlu mengambil

masa yang lama untuk keluarkan pasir yang tersumbat dalam rod.

4.2.2.4 Implikasi Positif Penggunaan Cerucuk Mikro bagi Projek B

Di sebalik memberi implikasi negatif, cerucuk mikro juga banyak memberi

implikasi yang positif semasa proses pembinaan dilakukan untuk projek B. Menurut

responden B, penggunaan cerucuk mikro adalah lebih cepat berbanding penggunaan

cerucuk gerekan (bore pile) akibat daripada faktor persekitaran lokasi tapak bina.

Hal ini kerana, saiz jentera cerucuk yang kecil memudahkan proses pembinaan

cerucuk dilakukan berbanding cerucuk lain. Pembinaan cerucuk mikro dapat

menjimatkan masa kerana ia boleh dilakukan sebanyak 2 batang cerucuk sehari atau

14 batang cerucuk mikro bersamaan dengan 2 batang cerucuk gerekan (bore piles)

Dengan menggunakan cerucuk mikro, struktur asal bangunan tidak perlu

dirobohkan sepenuhnya seperti dalam Rajah 4.13. Ini sekali gus dapat menjimatkan

Page 103: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

78

kos perobohan dan pembinaan semula bangunan di samping dapat menjimatkan

masa. Cerucuk mikro boleh digunakan untuk bangunan yang berstruktur low

headroom, jadi lantai atas bangunan tidak perlu dirobohkan untuk proses pembinaan

cerucuk dilakukan.

Rajah 4.13: Struktur Asal bangunan yang tidak diroboh (Bangunan Kemayan City

Johor Bharu, 2015)

Rajah 4.14 menunjukkan penggunaan cerucuk mikro dapat mengelakkan

struktur bangunan yang sensitif daripada merekah atau roboh disebabkan proses

pembinaan cerucuk. Hal ini kerana, cerucuk mikro tidak menghasilkan getaran yang

kuat dan ia tidak akan mempengaruhi struktur asal bangunan dan struktur tanah.

Rajah 4.14: Pembinaan cerucuk berhampiran struktur asal bangunan (Bangunan

Kemayan City Johor Bharu, 2015)

Page 104: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

79

Responden B menyatakan bahawa kawasan tapak bina yang terhad tidak

menghalang kerja-kerja pembinaan cerucuk mikro dijalankan. Saiz jentera cerucuk

yang kecil membolehkan ia bergerak di kawasan lokasi tapak yang terhad. Selain itu,

peralatan dan jentera cerucuk mikro tidak memerlukan kawasan yang besar untuk

menyimpan peralatan tersebut seperti dalam Rajah 4.15. Oleh yang demikian

pembinaan cerucuk mikro sangat sesuai untuk digunakan di kawasan yang terhad.

Tambah responden B, cerucuk gerekan (bored pile) hanya boleh disimpan di tapak

bina sebanyak 2 batang cerucuk sahaja dalam masa seminggu kerana saiznya yang

besar dan tidak mempunyai ruang untuk disimpan.

Rajah 4.15: Tempat simpanan jentera dan peralatan cerucuk (Bangunan Kemayan

City Johor Bharu, 2015)

Kelebihan lain bagi penggunaan cerucuk mikro di tapak ini menurut

responden B ialah walaupun cerucuk mikro mempunyai diameter yang kecil

berbanding cerucuk lain namun ia mempunyai keupayaan yang tinggi (high

performance) yang boleh menampung beban yang besar. Bagi projek ini, cerucuk

mikro yang berdiameter 250 mm dengan panjang cerucuk 30 m ia boleh menampung

beban sebanyak 650 tan. Ini sudah terbukti bahawa cerucuk mikro mempunyai

keupayaan yang tinggi (high performance). Rajah 4.16 menunjukkan cerucuk mikro

yang telah siap dipasang.

Page 105: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

80

Rajah 4.16: Keadaan cerucuk setelah siap (Bangunan Kemayan City Johor Bharu,

2015)

4.2.2.5 Kos Pembinaan Cerucuk Mikro bagi Projek B

Kos bagi pembinaan cerucuk mikro adalah meliputi kos bahan, kos jentera,

kos pekerja dan lain-lain. Pengiraan kos bagi pembinaan cerucuk mikro untuk projek

ini adalah seperti berikut:

Jadual 4.8: Kos bahan

Bahan Kadar

(RM)

Kuantiti Jumlah (RM)

API Paip 73.00 9780/m 713,940.00

API Treading/Coupler 30.00 4,890/m 146,700.00

Permanent Casing 91.67 978/m 89,650.00

Cement/Grouting 38.00 9780/m 371,640.00

Diesel 2.60 73200/l 190,320.00

JUMLAH 1,512,250.00

Jadual 4.8 menunjukkan kos bahan yang yang digunakan untuk pembinaan

cerucuk mikro bagi projek B. Kos keseluruhan bagi kos bahan untuk projek ini yang

telah digunakan adalah sebanyak RM1,512,250.00. Projek 2 menggunakan API paip

untuk pembinaan cerucuk dan kosnya adalah sebanyak RM 713,940.00. Kos bagi

API treading/coupler ialah sebanyak RM 146,700.00 dan permanent casing

Page 106: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

81

sebanyak RM 89,650.00. Manakala penggunaan cement/grouting sebanyak RM

371,640.00 serta kos diesel ialah sebanyak RM 190,320.00.

Jadual 4.9: Kos kenderaan dan pengangkutan

Jenis Jentera Kadar

(RM)

Kuantiti Jumlah (RM)

Rig 2000.00 6/trip 12,000.00

Lori kren 550.00 20/trip 11,000.00

JUMLAH 23,000.00

Kos kenderaan dan pengangkutan untuk projek 2 adalah seperti yang

ditunjukkan dalam jadual 4.9. Kos keseluruhan bagi kenderaan dan pengangkutan

yang digunakan untuk pembinaan cerucuk mikro ialah sebanyak RM 23,000.00. Kos

bagi pengangkutan rig ialah sebanyak RM 12,000.00 untuk enam trip dan kos bagi

lori kren untuk 20 trip ialah sebanyak RM 11,000.00.

Jadual 4.10: Kos Jentera

Jenis Jentera Kadar

(RM)

Kuantiti Jumlah (RM)

Kos Rig 30,000.00 1/LS 30,000.00

Air Compressor (Sewa) 2,000.00 6/bulan 12,000.00

JUMLAH 42,000.00

Kos jentera seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4.10 di atas menunjukkan

kos yang digunakan semasa pembinaan cerucuk mikro. Kos keseluruhan jentera

yang digunakan adalah sebanyak RM 42,000.00 di mana terdapat dua buah jentera

yang digunakan. Antaranya ialah kos rig ialah sebanyak RM 30,000.00 dan kos sewa

air compressor untuk enam bulan ialah RM 12,000.00.

Jadual 4.11: Kos pekerja

Jenis Pekerjaan Kadar (RM) Kuantiti Jumlah (RM)

Penyelia 120.00 366/hari 43,920.00

Jurutera 180.00 366/hari 65,880.00

Buruh Mahir 60.00 9150/hari 54,900.00

JUMLAH 65,880.00

Page 107: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

82

Jadual 4.12: Kos lain-lain

Perkara Kadar (RM) Kuantiti Jumlah (RM)

Hardware 20,000.00 1/LS 20,000.00

JUMLAH 20,00.00

Berdasarkan kajian kos yang telah dijalankan seperti di atas, kos keseluruhan

pembinaan cerucuk mikro untuk projek B ialah sebanyak RM 2,256,050.00. Namun

begitu, harga jualan kontrak yang sebenar termasuk keuntungan bagi projek ini ialah

sebanyak RM 2,927,327.00. Keuntungan yang diperolehi daripada projek ini ialah

sebanyak RM 671,277.00 iaitu bersamaan dengan 22.9%

4.2.3 Kajian Kes 3 : Addition Works to Leverage Hotel (Chin Hin ) at Danga

Utama Johor Bahru

Kajian kes yang ke 3 telah dilakukan dengan bantuan responden C yang telah

memberi maklumat berkaitan dengan objektif kajian. Antara maklumat kajian yang

telah diperolehi melalui temubual telah ditranskrip dengan lebih jelas.

Jadual 4.13: Maklumat Am Kajian Kes 3

Nama Projek Addition Works to Leverage Hotel (Chin Hin ) at Danga

Utama Johor Bahru

Tarikh Mula 10 Mac 2015

Tarikh Tamat 25 Mac 2015

Jumlah Kos

Keseluruhan Projek RM 32,400.00

Kaedah Pembinaan Wash Boring Sistem

Bagi kajian kes yang ke-3 melibatkan kerja-kerja pembinaan cerucuk mikro

untuk penambahan beban bagi bangunan hotel. Bangunan ini masih baru dan belum

digunakan, namun begitu bangunan ini diubahsuai untuk pembinaan lif. Kerja-kerja

penanaman cerucuk dilakukan di dalam bangunan tersebut. Hanya lantai atas yang

bersaiz 3.50 m x 3.0 m sahaja yang dipecahkan untuk membolehkan kerja-kerja

pembinaan cerucuk dijalankan.

Page 108: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

83

4.2.3.1 Faktor Pemilihan Cerucuk Mikro Projek C

Menurut responden C, projek ini memilih untuk menggunakan cerucuk mikro

adalah disebabkan oleh ruang pembinaan cerucuk yang terhad. Hal ini kerana,

pembinaan cerucuk dilakukan dalam bangunan yang mempunyai ruang terbatas

untuk jentera besar. Hanya jentera cerucuk mikro yang paling sesuai untuk

digunakan dalam keadaan ruang yang terhad. Jentera cerucuk dibawa masuk hanya

melalui pintu bangunan (sliding door).

Selain itu, struktur asal bangunan yang tidak dirobohkan juga menjadi faktor

utama penggunaan cerucuk mikro. Hal ini demikian kerana, saiz jentera cerucuk

yang kecil membolehkan cerucuk mikro dibawa masuk ke dalam bangunan. Dinding

bangunan tidak perlu dirobohkan untuk membawa jentera masuk ke dalam

bangunan.

Menurut responden lagi, keadaan persekitaran lokasi tapak bina juga

memainkan peranan yang penting dalam pemilihan jentera cerucuk. Bangunan ini

merupakan bangunan rumah kedai dan terdapat bangunan sedia ada yang sedang

beroperasi seperti kedai makan, pejabat, kedai dan sebagainya menyebabkan hal-hal

demikian turut diambil kira. Pembinaan cerucuk mikro tidak mengganggu urusan

masyarakat sekeliling kerana ia tidak bising dan berhabuk.

4.2.3.2 Kaedah Pembinaan Cerucuk Mikro Projek C

Menurut responden C, pembinaan cerucuk mikro dilakukan di tapak ini

adalah dengan menggunakan wash boring machine untuk mengeluarkan tanah.

Jentera jenis ini menggunakan air dan tekanan udara untuk mengeluarkan tanah.

Tujuan penggunaan air adalah untuk memudahkan tanah keluar dan tidak tersekat

dalam rod. Tapak bina ini menggunakan cerucuk mikro yang berdiameter 200 mm

dan panjang cerucuk ialah 12 m.

Page 109: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

84

Berdasarkan kenyataan daripada responden C, projek C tidak menggunakan

rod untuk pengorekan tanah, sebaliknya hanya menggunakan casing. Projek ini

membuat pilihan menggunakan casing untuk pengorekan tanah adalah kerana jenis

tanah yang lembut dan disamping untuk menjimatkan kos. Harga rod adalah jauh

lebih mahal berbanding dengan harga casing. Menurut responden, penggunaan

casing untuk pengorekan tidak menjadi masalah kerana mempunyai saiz rod yang

hampir sama.

Pembinaan cerucuk di tapak ini adalah tanpa menggunakan permanent casing

kerana struktur tanah yang stabil serta diameter lubang yang kecil menyebabkan

tanah tidak cepat runtuh. Pembinaan cerucuk tanpa menggunakan permanent casing

dapat menjimatkan kos kerana harga casing adalah mahal.

Projek ini juga menggunakan reinforcement untuk pembinaan cerucuk seperti

ditunjukkan dalam Rajah 4.17. Menurut responden, pemilihan penggunaan

reinforcement adalah berdasarkan kontrak dan penambahan beban yang tidak terlalu

besar merupakan faktor pemilihan reinforcement. Harga reinforcement adalah jauh

lebih rendah berbanding penggunaan API paip.

Rajah 4.17: Reinforcement yang digunakan (Geoprofound, 2015)

Page 110: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

85

4.2.3.3 Implikasi Negatif Penggunaan Cerucuk Mikro bagi Projek C

Penggunaan cerucuk mikro dalam industri pembinaan banyak memberi

implikasi negatif semasa proses pembinaan sedang dijalankan. Oleh yang demikian,

projek ini juga turut mengalami implikasi negatif yang sering berlaku semasa

pembinaan, antaranya ialah masalah pasir tersumbat dalam rod. Masalah ini memang

tidak dapat di atasi kerana masalah tanah berpasir menyebabkan rod tersumbat.

Menurut responden, tumpahan minyak jentera sering berlaku sama ada

semasa untuk menambahkan minyak ke dalam jentera atau jentera mengalami

kebocoran. Kesan daripada tumpahan minyak ini telah menyebabkan berlaku

pencemaran di sekitar tapak bina. Selain itu, ia membahayakan keselamatan pekerja

kerana boleh menyebabkan pekerja terjatuh apabila terpijak tumpahan minyak

tersebut.

Selain itu, pembinaan cerucuk mikro juga telah menyebabkan kawasan tapak

bina tercemar akibat daripada limpahan lumpur semasa proses pembinaan

dijalankan. Struktur asal bangunan seperti dinding dan lantai telah tercemar

disebabkan percikan lumpur.

Masalah grouting juga merupakan salah satu implikasi negatif yang berlaku

di tapak bina. Tapak ini tidak mempunyai lokasi yang sesuai untuk membuang

lebihan grouting yang belum mengeras. Grouting yang belum mengeras sangat

bahaya kepada hidupan dan persekitaran. Disebabkan tapak ini berdekatan dengan

longkang, maka lebihan gouting dialirkan ke dalam longkang tersebut.

4.2.3.4 Implikasi Positif Penggunaan Cerucuk Mikro bagi Projek C

Walaupun penggunaan cerucuk mikro banyak memberi implikasi negatif

semasa pembinaan, namun begitu terdapat juga kelebihan-kelebihan menggunakan

cerucuk mikro yang mugkin tidak diperolehi jika menggunakan cerucuk jenis lain.

Antara kelebihan penggunaan cerucuk mikro yang terdapat di tapak ini ialah tidak

Page 111: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

86

bising, tiada getaran, saiz jentera yang kecil, boleh dilakukan untuk ruang yang

terhad (dalam bangunan) dan untuk bangunan mempunyai low headroom.

Menurut responden C, penggunaan cerucuk mikro yang tidak menghasilkan

bunyi bising dan getaran yang kuat boleh digunakan bagi persekitaran lokasi tapak

yang mempunyai bangunan sedia ada yang beroperasi. Walaupun terdapat kedai

makan berdekatan dengan tapak bina, aktiviti pembinaan cerucuk mikro tidak

mengganggu urusan disekeliling tapak di mana penggunaan cerucuk tidak bising,

tiada debu yang berterbangan dan tidak mempunyai getaran.

Saiz jentera yang kecil mudah untuk dibawa masuk ke tapak seperti

ditunjukkan dalam Rajah 4.18. Cerucuk mikro tidak memerlukan jentera yang besar

untuk menghantar ke tapak bina dan sekali gus dapat mengurangkan kos

penghantaran. Oleh sebab itu, jentera cerucuk boleh digunakan walaupun laluan ke

lokasi tapak bina adalah kecil, sibuk dan terdapat bangunan sedia ada berdekatan

lokasi tapak.

Rajah 4.18: Saiz jentera sebenar (Bangunan Leverage Hotel, 2015)

Selain itu, cerucuk mikro juga boleh masuk ke dalam bangunan tanpa

merobohkan struktur asal bangunan. Cerucuk mikro boleh masuk ke dalam

bangunan dengan hanya menggunakan dinding cermin tanpa melakukan

Page 112: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

87

pecahan/merobohkan dinding bangunan. Hal ini dapat menjimatkan masa pembinaan

dan kos perobohan bangunan dapat dielakkan. Bagi projek ini, ia hanya memecahkan

lantai aras satu sahaja iaitu sekitar 3.50 m x 3.0 m untuk jentera melakukan lantakan

semasa pembinaan seperti dalam Rajah 4.19.

Rajah 4.19: Lantai atas yang dipecahkan (Bangunan Leverage Hotel, 2015)

Responden turut menyatakan bahawa penggunaan cerucuk mikro tidak

memerlukan ruang yang besar untuk menyimpan peralatan dan jentera. Rajah 4.20

menunjukkan jentera dan peralatan cerucuk hanya disimpan dalam bangunan

tersebut. Hal ini bukan sahaja dapat menjimatkan ruang simpanan, malah turut

menjimatkan kos untuk pembinaan atau sewa bangunan untuk simpan peralatan

tersebut.

Page 113: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

88

.

Rajah 4.20: Lokasi simpanan barang (Bangunan Leverage Hotel, 2015)

4.2.3.5 Kos Pembinaan Cerucuk Mikro bagi Projek C

Kos bagi pembinaan cerucuk mikro adalah meliputi kos bahan, kos jentera,

kos pekerja dan lain-lain. Pengiraan kos bagi pembinaan cerucuk mikro untuk projek

ini adalah seperti berikut:

Jadual 4.14: Kos Bahan

Bahan Kadar (RM) Kuantiti Jumlah (RM)

Reinforcement (rebar) 19.00 108/m 2,052.00

Temporary dan Wastage

Casing 90.00 3/m

270.00

Cement/Grouting 20.00 109/bag 2,180.00

Diesel 120.00 10/hari 1,200.00

JUMLAH 5,702.00

Jadual 4.14 menunjukkan kos bahan yang yang digunakan untuk pembinaan

cerucuk mikro bagi projek C. Kos keseluruhan bagi kos bahan untuk projek ini yang

telah digunakan adalah sebanyak RM5,702.00. Projek C menggunakan

reinforcement (rebar) untuk pembinaan cerucuk dan kosnya adalah sebanyak RM

2,052.00. Kos bagi temporary dan wastage casing ialah sebanyak RM 270.00,

cement/grouting sebanyak RM 2,180.00 serta kos diesel ialah sebanyak RM

1,200.00.

Page 114: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

89

Jadual 4.15: Kos Kenderaan dan Pengangkutan

Jenis Jentera Kadar (RM) Kuantiti Jumlah (RM)

Rig 500.00 3/trip 1,500.00

Lori kren 250.00 7.5/trip 1,875.00

Kenderaan sendiri (local trip) 70.00 15/hari 1,050.00

JUMLAH 4,425.00

Kos kenderaan dan pengangkutan untuk projek C adalah seperti yang

ditunjukkan dalam Jadual 4.15. Kos keseluruhan bagi kenderaan dan pengangkutan

yang digunakan untuk pembinaan cerucuk mikro ialah sebanyak RM 4,425.00. Kos

bagi pengangkutan rig ialah sebanyak RM 1,500.00 untuk tiga trip. Kos bagi lori

kren untuk 7.5 trip ialah sebanyak RM 1,875.00 dan kos bagi kenderaan sendiri

adalah sebanyak RM 1,050.00.

Jadual 4.16: Kos Jentera

Jenis Jentera Kadar (RM) Kuantiti Jumlah (RM)

Kos Rig (Repairs) 1,500.00 1/LS 1,500.00

Air Compressor (Sewa) 1,800.00 1/bulan 1,800.00

JUMLAH 3,300.00

Kos jentera seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4.16 di atas menunjukkan

kos yang digunakan semasa pembinaan cerucuk mikro. Kos keseluruhan jentera

yang digunakan adalah sebanyak RM 3,300.00 di mana terdapat dua buah jentera

yang digunakan. Antaranya ialah kos rig untuk baikpulih ialah sebanyak RM

1,500.00 dan kos sewa air compressor untuk satu bulan ialah RM 1,800.00.

Jadual 4.17: Kos Pekerja

Jenis Pekerjaan Kadar (RM) Kuantiti Jumlah (RM)

Sub-Pekerja 70.00 90/m 6,300.00

JUMLAH 6,300.00

Jadual 4.18: Kos Lain-lain

Perkara Kadar (RM) Kuantiti Jumlah (RM)

Hardware 3,000.00 0.5/bulan 1,500.00

Pembuangan lumpur 300.00 1/trip 300.00

JUMLAH 1,800.00

Page 115: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

90

Berdasarkan kajian kos yang telah dijalankan seperti di atas, kos keseluruhan

pembinaan cerucuk mikro untuk projek C ialah sebanyak RM 21,527.00. Namun

begitu, harga jualan kontrak yang sebenar termasuk keuntungan bagi projek ini ialah

sebanyak RM 32,400.00. Keuntungan yang diperolehi daripada projek ini ialah

sebanyak RM 10,873.00 iaitu bersamaan dengan 33.6%

4.2.4 Kajian Kes 4 : Foundation Works of Proposed Alteration & Addition

Works from Level 1 to Level 4, Podium 2, Johor Bahru City Square.

Temubual telah dijalankan terhadap responden D berkaitan dengan cerucuk

mikro bagi mendapatkan maklumat tentang implikasi penggunaan cerucuk mikro

dan kos penggunaan cerucuk mikro. Antara maklumat yang diperolehi telah

dibincangkan seperti di bawah:

Jadual 4.19: Maklumat Am Kajian Kes 4

Nama Projek Foundation Works of Proposed Alteration & Addition Works

from Level 1 to Level 4, Podium 2, Johor Bahru City Square.

Tarikh Mula 1 Ogos 2011

Tarikh Tamat 15 November 2011

Jumlah Kos

Keseluruhan Projek RM1,621,740.00

Kaedah Pembinaan Wash Boring Sistem

Kajian kes yang ke empat ialah kerja-kerja pembinaan cerucuk mikro dalam

bangunan pusat beli belah. Pembinaan cerucuk mikro adalah untuk penambahan

ruang untuk pusat beli belah. Pusat beli belah ini berada bersebelahan jalan raya

utama dan berdekatan dengan stesen tren yang sentiasa sibuk dengan orang awam

dan kenderaan seperti bas, motosikal dan kereta. Pusat beli belah ini juga menjadi

tumpuan orang awamdari luar dan dalam Negara.

Page 116: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

91

4.2.4.1 Faktor Pemilihan Cerucuk Mikro Projek D

Berdasarkan temuramah yang telah dilakukan untuk projek ini, responden D

turut menyatakan faktor pemilihan penggunaan cerucuk mikro bagi projek 4 adalah

disebabkan penambahan cerucuk pada bangunan sedia ada. Oleh yang demikian,

pengekalan struktur asal bangunan menjadi faktor utama pemilihan cerucuk mikro

kerana cerucuk ini boleh digunakan walaupun terdapat struktur asal. Struktur asal

bangunan tidak mengganggu dan menghalang aktiviti pembinaan cerucuk mikro.

Lokasi tapak bina yang berdekatan dengan jalan raya juga mempengaruhi

pemilihan pembinaan cerucuk mikro kerana kawasan persekitaran tapak bina yang

sibuk dengan kenderaan, orang awam ke pusat beli belah dan terdapat bangunan

sedia ada yang berhampiran dengan lokasi tapak seperti ditunjukkan dalam rajah

4.21. Cerucuk mikro merupakan pilihan yang sesuai untuk digunakan dalam situasi

berikut kerana saiz cerucuk yang kecil tidak mendatangkan bahaya kepada orang

awam.

Rajah 4.21: Lokasi berhampiran jalan raya (Bangunan City Square, 2011)

Laluan masuk ke tapak bina yang terhad juga telah menyebabkan curucuk

mikro dijadikan pilihan bagi projek D. Hal ini kerana, jentera cerucuk mikro tidak

memerlukan jentera yang besar untuk dihantar ke lokasi tapak bina. Saiz jentera

Page 117: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

92

cerucuk yang kecil memudahkan pergerakan ke lokasi walaupun laluan ke tapak

adalah terhad.

4.2.4.2 Kaedah Pembinaan Cerucuk Mikro bagi Projek D

Menurut responden, projek D menggunakan wash boring machine untuk

pembinaan cerucuk mikro. Jentera ini biasa digunakan di Malaysia kerana harga

yang murah berbanding jentera cerucuk mikro yang lain. Kaedah wash boring yang

digunakan di tapak ini adalah dengan menggunakan air dan tekanan udara yang

tinggi. Wash boring boleh digunakan untuk pelbagai jenis tanah sama ada tanah

berbatu, berpasir dan jenis tanah liat. Menurut responden, tanah bagi projek D adalah

jenis tanah berpasir.

Projek ini menggunakan API paip yang mempunyai diameter 177.8 mm dan

ketebalan 9 mm. Diameter sebenar cerucuk mikro bagi projek D adalah 250 mm

dengan kedalaman 36 m bagi setiap cerucuk. Oleh kerana tanah bagi projek ini ialah

tanah jenis berpasir, penggunaan permanent casing diperlukan untuk mengelakkan

tanah runtuh. Namun begitu, permanent casing yang mempunyai panjang 3 m sahaja

digunakan kerana harga casing adalah mahal.

Gouting telah dijadikan pilihan untuk digunakan dalam pembinaan cerucuk

mikro. Grouting telah dilakukan dan disediakan di tapak bina oleh pekerja mahir.

Antara bahan yang digunakan dalam penyediaan grouting untuk projek ini ialah

campuran simen jenis Ordinary Portland Cement (OPC) dengan campuran bahan

kimia (SIKA Intraplast-ZTM

) dan air.

4.2.4.3 Implikasi Negatif Penggunaan Cerucuk Mikro bagi Projek D

Menurut responden masalah utama yang berlaku bagi projek D ialah masalah

air untuk pengorekan cerucuk. Tapak ini mengalami bekalan air yang terhad dan

tanah berpasir yang cepat menyerap air menjadi masalah semasa pembinaan cerucuk

sedang dijalankan. Jenis tanah berpasir merupakan faktor utama yang menyebabkan

Page 118: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

93

air cepat kering dalam jentera cerucuk disebabkan oleh masa yang singkat. Apabila

air kurang dalam jentera, ia akan menyebabkan jentera cepat rosak kerana air

merupakan pelincir untuk mengeluarkan pasir melalui rod.

Penggunaan cerucuk mikro juga memberi implikasi negatif dari segi rod yang

sering tersumbat dengan pasir. Disebabkan lokasi tapak mempunyai tanah jenis

berpasir, ia memudahkan pasir tersumbat jika pekerja tidak memberi tumpuan

semasa pembinaan cerucuk sedang dijalankan. Biasanya masalah pasir tersumbat

akan berlaku tiga kali bagi setiap satu cerucuk. Hal ini akan mengambil masa yang

lama untuk mengeluarkan pasir yang tersumbat pada rod.

Selain itu, responden turut menyatakan bahawa jentera mengalami kerosakan

pada enjin disebabkan tempoh penggunaan jentera yang lama tanpa rehat. Enjin

jentera yang panas akan menyebabkan jentera cepat rosak. Selain itu, mesin

compressor juga mengalami kebocoran pada tangki minyak pelincir. Apabila

compressor mengalami kebocoran, tekanan udara untuk pengorekan menjadi

perlahan dan jumlah pasir yang keluar melalui rod adalah sedikit. Hal ini akan

melambatkan proses pembinaan.

Masalah limpahan lumpur di tapak ini tidak dapat dielakkan dan ia melimpah

sehingga ke jalan raya. Hal ini kerana, tapak bina ini tidak mempunyai saliran yang

betul untuk lumpur mengalir. Lumpur yang banyak akan dibuang dengan

menggunakan lori sebanyak sekali sahaja untuk sehari. Jalan raya menjadi kotor

menyebabkan banyak kenderaan orang awam juga kotor akibat limpahan lumpur atas

jalan raya.

4.2.4.4 Implikasi Positif Penggunaan Cerucuk Mikro bagi Projek D

Cerucuk mikro memberi banyak implikasi positif dalam pembinaan

cerucuk.Responden D menyatakan bahawa cerucuk mikro boleh digunakan bagi

laluan dan lokasi tapak yang terhad. Rajah 4.2 menunjukkan lokasi dan laluan ke

tapak bina mempunyai ruang yang terhad kerana projek ini dilakukan bersebelahan

Page 119: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

94

dengan bangunan dan jalan raya. Saiz jentera yang kecil memudahkan jentera

dibawa ke tapak bina tanpa memerlukan ruang laluan yang besar.

Rajah 4.22: Ruang yang terhad (Bangunan City Square, 2011)

Menurut responden, cerucuk mikro mempunyai kelebihan dari segi

pembinaan cerucuk boleh dilakukan walaupun terdapat struktur asal bangunan.

Rajah 4.23 menunjukkan stuktur asal bangunan yang tidak dirobohkan semasa kerja-

kerja pembinaan cerucuk dijalankan. Struktur asal bangunan tidak mengganggu dan

menghalang pembinaan cerucuk. Pembinaan cerucuk mikro yang tidak

menghasilkan getaran yang kuat tidak akan merosakkan struktur asal bangunan.Ini

membuktikan bahawa cerucuk mikro mempunyai kelebihan yang tidak terdapat

dalam cerucuk konvensional.

Page 120: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

95

Rajah 4.23: Pengekalan struktur asal bangunan (Bangunan City Square, 2011)

4.2.4.5 Kos Pembinaan Cerucuk Mikro bagi Projek D

Kos bagi pembinaan cerucuk mikro adalah lebih mahal berbanding cerucuk

jenis lain. Hal ini kerana, cerucuk mikro mempunyai keistimewaan tersendiri yang

tidak terdapat pada cerucuk lain. Antara pengiraan kos bagi pembinaan cerucuk

mikro bagi projek 4 adalah seperti berikut:

Jadual 4.20: Kos bahan

Bahan Kadar

(RM)

Kuantiti Jumlah (RM)

API paip 155.00 4704/m 729,120.00

Permanent Casing 150.00 6/m 900.00

Temporary casing and wastage 150.00 18/m 2,700.00

Cement/Grouting 16.50 9020/bag 148,835.00

Diesel 2.90 10,125/l 29,363.00

JUMLAH 910,918.00

Jadual 4.20 menunjukkan kos bahan yang telah digunakan bagi pembinaan

projek D. Kos keseluruhan kos bahan ialah sebanyak RM910,918.00 dan terdapat

beberapa jenis bahan yang digunakan semasa proses pembinaan. Antaranya ialah

API paip yang bernilai RM729,120.00, kos permanent casing ialah sebanyak

RM900.00 dan kos bagi temporary casing and wastage yang digunakan untuk 18 m

Page 121: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

96

adalah sebanyak RM2,700.00. Manakala kos bagi cement/grouting dan diesel ialah

sebanyak RM148,835.00 dan RM29,363.00 bagi setiap satu.

Jadual 4.21: Kos Kenderaan dan pengangkutan

Jenis Jentera Kadar

(RM)

Kuantiti Jumlah (RM)

Rig 1,800.00 3/trip 5,400.00

Lori kren 600.00 8/trip 4,800.00

Kenderaan sendiri (local trip) 30.00 90/hari 2,700.00

JUMLAH 12,900.00

Jadual 4.21 menunjukkan kos kenderaan dan pengangkutan yang digunakan

semasa proses pembinaan cerucuk mikro dijalankan di projek D. Kos keseluruhan

bagi kenderaan dan pengangkutan yang telah dibelanjakan untuk projek ini ialah

sebanyak RM 12,900.00 di mana ia termasuk kos bagi pengangkutan rig RM

5,400.00 untuk tiga trip, lori kren RM 4,800.00 dan kos bagi kenderaan sendiri iaitu

sebanyak RM 2,700.00.

Jadual 4.22: Kos jentera

Jenis Jentera Kadar

(RM)

Kuantiti Jumlah (RM)

Kos Rig-sendiri (Depreciation) 10,000.00 2/bulan 20,000.00

Kos jentera lain (Depreciation) 1,000.00 3/bulan 3,000.00

Kos Rig-sewa 10,000.00 2/bulan 20,000.00

Air Compressor-sewa 1,200.00 6/bulan 7,200.00

Kren-sewa 580.00 15/hari 8,700.00

Excavator-sewa 12,500.00 3/bulan 37,500.00

Set welding-sewa 1,200.00 3/bulan 3,600.00

JUMLAH 100,000.00

Perbelanjaan kos jentera untuk projek D adalah seperti dinyatakan dalam

jadual 4.22 di atas. Kos keseluruhan bagi penggunaan jentera adalah sebanyak

RM100,000.00. Kos depreciation untuk jentera rig dan lain-lain jentera ialah

RM20,000.00 dan RM3,000.00 masing-masing. Manakala kos sewa bagi rig ialah

RM20,000.00 untuk tempoh dua bulan, kos air compressor untuk enam bulan ialah

RM7,200.00, kos bagi perbelanjaan kren untuk 15 hari ialah sebanyak RM8,700.00.

Page 122: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

97

Selain itu, kos bagi excavator dan set welding ialah RM37,500.00 dan RM3,600.00

bagi setiap satu

Jadual 4.23: Kos pekerja

Jenis Pekerjaan Kadar (RM) Kuantiti Jumlah (RM)

Sub-Pekerja 40.00 4,704/m 188,160.00

Penyelia 1 3,000.00 3/bulan 9,000.00

Penyelia 2 2,500.00 3/bulan 7,500.00

Jurutera 10,416.00 3/bulan 31,248.00

JUMLAH 235,908.00

Jadual 4.24: Kos lain-lain

Perkara Kadar

(RM)

Kuantiti Jumlah (RM)

Sacrificial Tiger Jaw 5,775.00 1/LS 5,775.00

Other consumable 5,000.00 1/LS 5,000.00

Oxy-Acetylene cutting 2,000.00 1/LS 2,000.00

Pembuangan lumpur 120.00 50/trip 6,000.00

JUMLAH 23,775.00

Kesimpulan daripada kajian kos yang telah dijalankan bagi projek D seperti

di atas, kos keseluruhan pembinaan cerucuk mikro untuk projek ini adalah sebanyak

RM1,283,501.00. Harga jualan kontrak yang sebenar ialah sebanyak

RM1,621,740.00 iaitu termasuk keuntungan bagi projek ini. Keuntungan yang

diperolehi daripada projek ini ialah sebanyak RM338,240.00 iaitu bersamaan dengan

220.9%.

4.2.5 Kajian Kes 5: Micropiling Works at Sutera Mall

Maklumat kajian kes 5 telah diperoleh hasil daripada temubual responden E.

Segala maklumat yang berkaitan dengan objektif kajian dapat diperolehi dan telah

ditranskrip seperti berikut:

Page 123: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

98

Jadual 4.25: Maklumat am kajian kes 5

Nama Projek Micropiling Works at Sutera Mall

Tarikh Mula 13 April 2012

Tarikh Tamat 30 Mei 2012

Jumlah Kos

Keseluruhan Projek RM 125,000.00

Kaedah Pembinaan Wash Boring Sistem

Kajian kes 5 ialah projek bagi pengubahsuaian bangunan pusat beli belah.

Lokasi tapak bina berhampiran dengan tempat parking kereta dan terdapat bangunan

sedia ada di sekeliling lokasi tersebut. Kerja-kerja ini dilakukan di dalam bangunan

pusat beli belah untuk penambahan tingkat bagi bangunan pusat beli belah tersebut.

4.2.5.1 Faktor Pemilihan Cerucuk Mikro Projek E

Menurut responden E, penambahan struktur bangunan baru pada bangunan

asal merupakan faktor utama pemilihan cerucuk mikro. Hal ini kerana, cerucuk

mikro boleh digunakan walaupun terdapat struktur asal bangunan. Proses pembinaan

cerucul mikro tidak memberi kesan kepada struktur asal bangunan kerana cerucuk

ini tidak menghasilkan getaran yang kuat.

Persekitaran lokasi tapak bina yang sibuk juga menyebabkan cerucuk mikro

digunakan untuk projek ini. Hal ini kerana, laluan untuk ke lokasi tapak bina adalah

terhad disebabkan kawasan yang sibuk dengan orang awam dan kenderaan. Dengan

menggunakan cerucuk mikro, penghantaran jentera ke tapak bina tidak memerlukan

jentera yang besar dan ia dapat menggunakan ruang yang terhad dengan sebaik

mungkin. Selain daripada dapat menggunakan ruang secara optimum, ia juga tidak

membahayakan nyawa pengunjung yang dating ke pusat beli belah kerana jenteranya

yang kecil berbanding jentera cerucuk lain.

4.2.5.2 Kaedah Pembinaan Cerucuk Mikro Projek E

Pembinaan cerucuk mikro bagi Projek E, projek ini telah menggunakan

kaedah wash boring kerana kos jenterawash boring yang lebih murah berbanding

Page 124: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

99

kaedah lain yang digunakan. Penggunaan jentera wash boring sudah cukup bagi

projek E kerana tapak bina ini mempunyai tanah jenis berpasir dan berbatu biasa

yang boleh ditembusi dengan hanya menggunakan wash boring.

Menurut responden E, untuk pembinaan cerucuk ia menggunakan permanent

casing kerana projek ini mempunyai jenis tanah yang cepat runtuh. Panjang

permanent casing yang digunakan bagi projek ini adalah 3 m dari aras tanah. Untuk

kedalaman tanah yang lebih 3 m, ia hanya menggunakan temporary casing sahaja.

Diameter permanent dan temporary casing yang digunakan untuk projek ini adalah

sama iaitu 250 mm. Bagi projek E, jenis permament casing yang digunakan adalah

dari jenis Polyvinyl Chloride (PVC) manakala temporary casing pula adalah dari

jenis keluli.

Projek E telah menggunakan API paip untuk pembinaan cerucuk mikro. API

paip yang telah digunakan untuk projek ini mempunyai saiz diameter 88.9 mm

dengan ketebalan 6.4 mm dan gred 500 N/mm2. API dipilih bagi projek ini adalah

untuk menghasilkan cerucuk mikro yang berkeupayaan tinggi dan boleh menampung

beban kerja yang tinggi.

Penyediaan grouting untuk projek E adalah disediakan di tapak bina. Antara

bahan yang digunakan untuk penyediakan grouting adalah seperti simen, air,

campuran bahan kimia dan campuran non-shrink. Projek ini menggunakan grouting

gred 35 untuk cerucuk mikro yang berdiameter 250 mm. penyediaan grouting

dilakukan oleh pekerja mahir bagi memudahkan nisbah campuran bahan dapat

dilakukan dengan betul.

4.2.5.3 Implikasi Negatif Penggunaan Cerucuk Mikro bagi Projek E

Penggunaan cerucuk mikro untuk projek ini telah menyebabkan berlaku

beberapa implikasi negatif semasa pembinaan antaranya adalah seperti masalah

lantai yang tidak cukup tinggi. Walaupun cerucuk mikro boleh digunakan untuk

ruang yang mempunyai low headroom namun lantai bagi projek ini adalah terlalu

Page 125: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

100

rendah sehingga menyebabkan struktur lantai tersebut perlu dipecahkan supaya

kerja-kerja pembinaan cerucuk dapat diteruskan.

Masalah berkaitan dengan pasir tersumbat juga merupakan salah satu

inplikasi negatif yang berlaku di tapak ini semasa pembinaan cerucuk sedang

dijalankan. Apabila masalah pasir tersumbat berlaku, proses pembinaan cerucuk

menjadi lambat kerana untuk menyelesaikan masalah pasir terpaksa mengambil

masa. Masalah pasir tersumbat berlaku bagi setiap satu proses cerucuk dijalankan.

Menurut responden juga, implikasi negatif lain yang berlaku di tapak ini

adalah masalah jentera rosak. Jentera cerucuk mikro tidak boleh digunakan dalam

satu tempoh yang lama kerana enjin akan menjadi cepat panas (over heating).

Apabila berlaku over heating, jentera tersebut cepat rosak dan ganset turut terbakar.

Untuk membaikpulih ganset, ia mengambil masa beberapa hari untuk beroperasi

semula. Hal ini telah menyebabkan proses pembinaan kerja-kerja cerucuk tertangguh

dan lambat.

4.2.5.4 Implikasi Positif Penggunaan Cerucuk Mikro bagi Projek E

Menurut responden, walaupun cerucuk mikro telah menyebabkan beberapa

implikasi negatif berlaku namun cerucuk mikro juga memberi implikasi positif

dalam pembinaan. Antara implikasi positif bagi penggunaan cerucuk mikro di tapak

bina ini ialah penggunaan cerucuk mikro tidak menghasilkan bunyi bising dan

getaran yang kuat. Hal ini kerana, kawasan persekitaran tapak bina sentiasa dipenuhi

pengunjung dan kenderaan masuk ke pusat beli belah. Selain itu, pada masa yang

sama terdapat juga bangunan sedia ada yang berdekatan dengan lokasi tapak. Hal ini

telah menyebabkan faktor bunyi dan getaran perlu diambil kira. Oleh yang demikian,

aktiviti pembinaan cerucuk dapat dijalankan dengan sempurna tanpa memberi

sebarang kesan negatif kepada orang awam.

Saiz jentera yang kecil juga merupakan salah satu implikasi positif bagi

penggunaan cerucuk mikro untuk projek ini. Hal ini kerana, laluan ke lokasi tapak

Page 126: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

101

bina yang terhad boleh digunakan oleh jentera cerucuk mikro masuk ke tapak bina.

Saiz jentera yang kecil memudahkan ia bergerak dan dibawa walaupun pada

kawasan dan ruang yang terhad. Selain itu, jentera dan peralatan cerucuk mikro yang

kecil juga menyebabkan ia mudah untuk disimpan di lokasi tapak bina.

Antara implikasi positif lain yang turut berlaku di tapak bina ini ialah cerucuk

mikro mempunyai keupayaan yang tinggi (high performance) bagi menampung

beban. Oleh yang demikian, kuantiti cerucuk mikro yang dibina untuk projek ini

adalah sedikit berbanding jenis cerucuk lain iaitu hanya 16 batang cerucuk sahaja

untuk menampung beban kerja sebanyak 600 kN. Walaupun cerucuk mikro kecil,

namun proses dan bahan yang berkualiti dan kuat yang digunakan telah

menyebabkan cerucuk ini mempunyai keupayaan yang tinggi untuk menampung

beban.

4.2.5.5 Kos Pembinaan Cerucuk Mikro bagi Projek E

Segala maklumat yang berkaitan dengan kos pembinaan cerucuk bagi projek

ini diperolehi daripada responden E untuk mencapai objektif kajian. Kos pembinaan

cerucuk meliputi banyak aspek seperti kos bahan, jetera, pekerja dan sebagainya.

Jadual 4.26: Kos bahan

Bahan Kadar (RM) Kuantiti Jumlah (RM)

API Pipe LS LS 24,650.00

Permanent Casing 90.00 18/m 1,620.00

Temporary dan Wastage Casing 150.00 6/m 900.00

Cement/Grouting 16.50 449/bag 7,408.50

Diesel 100.00 30/hari 3,000.00

JUMLAH 37,578.50

Jadual 4.26 menunjukkan kos bahan yang digunakan untuk pembinaan

cerucuk mikro bagi projek E. Keseluruhan kos bahan binaan bagi projek ini ialah

RM 37,578.50 di mana kos bagi penggunaan API paip adalah sebanyak RM

24,650.00. Manakala kos penggunaan permanent casing adalah sebanyak RM

Page 127: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

102

1,620.00. Selain itu, terdapat juga kos bahan lain yang meliputi kos temporary dan

wastage casing, cement/grouting dan diesel dengan kos perbelanjaan masing-masing

sebanyak RM900.00, RM 7,408.50 dan RM 3,000.00.

Jadual 4.27: Kos kenderaan dan pengangkutan

Jenis Jentera Kadar

(RM) Kuantiti Jumlah (RM)

Rig 500.00 4/trip 2,000.00

Kenderaan lain-lain 500.00 2/trip 1,000.00

Kenderaan sendiri (local trip) 50.00 40/hari 2,000.00

JUMLAH 5,000.00

Jadual 4.27 di atas menunjukkan kos kenderaan dan pengangkutan di mana

keseluruhan bagi kos tersebut ialah RM 5,000.00. Kos ini termasuk kos bagi

pengangkutan rig, kenderaan lain dan kenderaan sendiri. Kos bagi pengangkutan rig

ialah sebanyak RM2,000.00 manakala kenderaan lain-lain ialah RM1,000.00 serta

kos perbelanjaan bagi kenderaan sendiri ialah sebanyak RM 2,000.00.

Jadual 4.28: Kos jentera

Jenis Jentera Kadar

(RM) Kuantiti Jumlah (RM)

Set welding (sewa) 1,200.00 1/bulan 1,200.00

Air Compressor (sewa) 1,500.00 1/bulan 1,500.00

JUMLAH 2,700.00

Kos bagi jentera yang digunakan untuk pembinaan cerucuk mikro adalah

seperti dinyatakan dalam Jadual 4.28. Kos keseluruhan untuk jentera yang telah

digunakan untuk projek ini ialah sebanyak RM2,700.00. Kos bagi peralatan dan

mesin untuk set welding ialah RM 1,200.00 manakala untuk sewa air compressor

memerlukan belanja sebanyak RM 1,500.00 untuk tempoh satu bulan.

Jadual 4.29: Kos pekerja

Jenis Pekerjaan Kadar (RM) Kuantiti Jumlah (RM)

Sub-Pekerja 60.00 352/m 21,120.00

Penyelia 80.00 30/hari 2,400.00

JUMLAH 23,520.00

Page 128: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

103

Jadual 4.30: Kos lain-lain

Perkara Kadar (RM) Kuantiti Jumlah (RM)

Hardware 3,000.00 1/LS 3,000.00

Pembuangan lumpur/housekeeping 1,000.00 1/LS 1,000.00

Misc expenses 1,000.00 1/LS 1,000.00

JUMLAH 5,000.00

Kesimpulan kos pembinaan cerucuk mikro bagi projek E ialah sebanyak

RM76,251.00. Namun begitu, harga jualan kontrak yang sebenar termasuk

keuntungan bagi projek ini ialah sebanyak RM 125,000.00. Keuntungan yang

diperolehi daripada projek ini ialah sebanyak RM 48,749.00 iaitu bersamaan dengan

39.0%.

4.3 Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah segala maklumat dan data berkaitan kajian

diperolehi melalui proses temu ramah. Maklumat dan data bagi kelima-lima buah

projek telah dinyatakan seperti dalam Jadual 4.31 di bawah:

Page 129: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

104

Jadual 4.31: Analisis Data

Projek A Projek B Projek C Projek D Projek E

Faktor

Pemilihan

-Struktur bangunan yang

sensitif

-Ruang/laluan terhad

-Masalah persekitaran

-Keadaan tanah tidak

dapat dijangka (cavity)

-Terdapat struktur asal

bangunan

-Ruang/laluan terhad

-Low headroom

-Struktur bangunan sensitif

-Ruang terhad

-Pengekalan struktur asal

bangunan

-Keadaan persekitaran

lokasi tapak bina

-Pengekalan struktur asal

bangunan

-Persekitaran kawasan

tapak yang sibuk

-Laluan masuk yang

terhad

-Pengekalan struktur

asal bangunan

-Lokasi tapak bina

yang sibuk

Kaedah

Pembinaan

- Sistem wash boring

-Guna API paip

-Guna

permanentdantemporary

casing

-Grouting

-Pneumatic Wash Boring

-Guna API paip dan

temporary casing

-Grouting

- Sistem wash boring

-Guna reinforcement

-Guna permanent

dantemporary casing

-Grouting

- Sistem wash boring

-Guna API paip

-Guna permanent dan

temporary casing

-Grouting

- Sistem wash boring

-Guna API paip

-Guna permanent

dantemporary casing

-Grouting

104

Page 130: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

105

Projek A Projek B Projek C Projek D Projek E

Implikasi

Negatif

-Limpahan lumpur

-Masalah pasang

coupling rod

-Masalah jentera

panas/rosak

-Masalah pasir tersumbat

-Ganset terbakar

-Over heating

-Masalah kesihatan dan

keselamatan pekerja

(sediakan grouting)

-Masalah pelupusan

grouting

-Limpahan lumpur

-Pasir tersumbat

-Masalah pasir tersumbat

-Tumpahan

minyak/jentera bocor

-Limpahan lumpur

-Masalah

pembuangan/pengaliran

grouting

-Struktur lantai terpaksa

dipecahkan (terlalu

rendah)

-Masalah bekalan air

-Mesin rosak

-Rod tersumbat pasir

-Lambat

-Limpahan lumpur

-Struktur lantai

terpaksa dipecahkan

(terlalu rendah)

-Masalah pasir

tersumbat

-Jentera rosak (over

heating)

Implikasi

Positif

-Boleh guna untuk

ruang/laluan terhad

-Boleh guna di kawasan

sibuk

-Tidak menghasilkan

getaran kuat

-Kaedah pembinaan yang

fleksibel

-Pengekalan struktur asal

bangunan

-Cepat

-Boleh guna untuk ruang

terhad

-Pengekalan struktur asal

bangunan

-Tidak menghasilkan

getaran kuat

-Saiz jentera yang kecil

dan mudah bergerak

-High performance

-Low headroom

-Tidak menghasilkan

getaran dan bunyi bising

yang kuat

-Saiz jentera yang kecil

-Mengekalkan struktur

asal bangunan

-Jimat masa

-Ruang simpanan jentera

dan peralatan yang terhad

-Ruang/laluan yang terhad

-Tidak menghasilkan

getaran dan bunyi bising

-Boleh digunakan untuk

persekitaran yang sibuk

-Tidak merosakkan

struktur asal bangunan

-Tidak menghasilkan

bunyi bising dan

getaran yang kuat

-Laluan/ruang terhad

-Saiz jentera yang

kecil

-High performance

105

Page 131: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

106

4.3.1 Analisa Faktor Pemilihan Cerucuk Mikro

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan bagi kelima-lima projek pembinaan

cerucuk mikro untuk bangunan baikpulih (renovation building) mendapati faktor

utama bagi pemilihan cerucuk mikro ialah pengekalan struktur asal bangunan,

masalah persekitaran dan ruang/lokasi yang terhad. Pembinaan cerucuk mikro boleh

dilakukan walaupun terdapat struktur asal bangunan seperti dinding, cerucuk lama

dan sebagainya dan yang mana struktur ini tidak mengganggu proses pembinaan

cerucuk. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Armour et al.,(2000) dalam

kajiannya tentang “Micropile Design and Construction Guidelines Implementation

Manual Priority Technology Programme (PTP) Project” menyatakan bahawa

cerucuk mikro boleh dibina dan ditambah walaupun terdapat cecuruk dan struktur

asal pada lokasi pembinaan tersebut.

Pembinaan cerucuk mikro sesuai digunakan untuk ruang dan laluan tapak

bina yang terhad kerana jentera cerucuk yang kecil dan mudah bergerak walaupun

pada ruang kecil dan untuk kawasan persekitaran yang sibuk kerana ia tidak

memerlukan ruang yang besar untuk bergerak dan beroperasi. Menurut Sheahan

dalam pembentangannya yang bertajuk “Micropile an Overview” (2009), turut

menyatakan bahawa cerucuk mikro boleh digunakan untuk laluan masuk yang terhad

dan lokasi yang jauh (kawasan pedalaman). Jentera gerudi dan mesin grout yang

bersaiz kecil membolehkan cerucuk mikro dilakukan dalam kawasan yang terhad di

mana ia tidak boleh dilakukan oleh cerucuk konvensional yang lain (Sabatinia,

Tanyua dan et al., 2005). Menurut Sheahan (2009), cerucuk mikro dijadikan pilihan

untuk kawasan persekitaran yang sibuk adalah disebabkan proses penggerudian

cerucuk mikro menghasilkan getaran dan bunyi yang minimum di mana ia tidak

menyebabkan kerosakan pada struktur asal bangunan dan tidak memberi kesan

kepada struktur tanah selain tidak megganggu aktiviti harian masyarakat yang berada

berhampiran tapak bina .

Faktor kedua tertinggi dalam pemilihan cerucuk mikro bagi kelima-lima

projek ini ialah masalah struktur bangunan sensitif. Hal ini kerana terdapat projek

yang melakukan pembinaan cerucuk mikro dalam bangunan terbengkalai dan

Page 132: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

107

bangunan lama yang berusia mencecah hampir 100 tahun. Pemilihan penggunaan

cerucuk mikro bagi projek-projek tersebut adalah disebabkan oleh proses

penggerudian tanah yang berdiameter kecil tidak memberi kesan terhadap

pergerakan tanah dan sekaligus tidak akan mengganggu dan merosakkan struktur

bangunan yang sensitif. Selain itu, proses penggerudian cerucuk mikro juga hanya

menghasilkan getaran yang minimum di mana ia tidak akan mengganggu struktur

bangunan yang sensitive (Sabatinia, Tanyua dan et al., 2005). Menurut Armour,

Groneck dan et al.,(2000) turut menyatakan bahawa cerucuk mikro boeh digunakan

dalam kawasan persekitaran yang sensitif termasuk kawasan persekitaran yang

mudah runtuh.

Keadaan tanah yang tidak dijangka juga merupakan salah satu faktor

pemilihan cerucuk mikro dan hanya satu projek sahaja yang mengambil kira aspek

ini. Hal ini kerana, cerucuk mikro adalah fleksibel dan boleh digunakan untuk

pelbagai jenis tanah terutama untuk keadaan tanah yang tidak dapat dijangka

(cavity). Mata gerudi (drill shaft) cerucuk mikro boleh ditukar mengikut keadaan

jenis tanah seperti tanah lembut, keras, berbatu, berpasir dan sebagainya. Menurut

kajian Shong dan Chung (2003), menyatakan bahawa sangat sukar untuk

menentukan keadaan jenis tanah untuk setiap cerucuk walaupun penyiasatan tanah

telah dilakukan. Cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menukar

tekanan hydraulik atau sudden drop bagi mata gerudi (drill shaft) mengikut keadaan

dan jenis tanah. Cerucuk mikro boleh digunakan kerana mempunyai ciri-ciri

fleksibel yang tinggi semasa dalam keadaan seismic dan ia boleh digunakan untuk

semua jenis tanah dan keadaan dalam tanah (Rodriguez dan Muhunthan, 2005).

Masalah bangunan yang mempunyai low headroom juga merupakan faktor

pemilihan penggunaan cerucuk mikro yang terdapat dalam projek yang telah dikaji.

Menurut Rodriguez dan Muhunthan (2005) menyatakan bahawa cerucuk mikro

boleh digunakan dalam kawasan yang mempunyai low headroom yang kurang

daripada 3.5 m. Cerucuk mikro boleh dilakukan dalam kawasan low headroom

kerana saiz jentera gerudi dan grouting adalah kecil.

Page 133: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

108

4.3.2 Kaedah Pembinaan Cerucuk Mikro

Bagi kaedah pembinaan cerucuk mikro, semua projek yang telah dikaji

menggunakan kaedah sistemwash boring. Jenis tanah di tapak bina yang lembut

seperti tanah berpasir, berbatu dan tanah liat adalah sesuai menggunakan kaedah

wash boring kerana ia boleh memotong pelbagai jenis tanah. Selain itu, kaedah wash

boring juga adalah lebih murah berbanding menggunakan jentera yang lain. Kaedah

pembinaan cerucuk mikro di Malaysia adalah dengan menggunakan sistem wash

boring dan compressed air (Shong dan Chung, 2003). Manakala Russell (1993) pula

menyatakan bahawa penggunaan wash boring adalah lebih ringkas kerana jentera

pengorek ini adalah ringan, cepat dan tidak mahal bagi penggalian yang cetek selain

itu ia juga boleh digunakan untuk pelbagai jenis dan keadaan tapak.

Penggunaan API paip adalah lebih tinggi berbanding penggunaan tetulang

biasa (rebar) dalam pembinaan cerucuk mikro bagi kelima-lima buah projek yang

telah dikaji. Terdapat 4 buah projek yang menggunakan API paip dalam pembinaan

cerucuk mikro. Hal ini kerana penggunaan API paip bagi pembinaan cerucuk mikro

dapat meningkatkan keupayaan cerucuk (high performance) kerana API paip

mempunyai keupayaan yang tinggi untuk menampung beban besar. Menurut Shong

dan Chung (2003) dalam kajiannya menyatakan paip keluli yang biasa digunakan

ialah ex-oil API paip di mana ia mempunyai kekuatan ketegangan paip keluli yang

tinggi. Diameter paip keluli adalah antara 60 mm sehingga 300 mm dengan kekuatan

yield ialah 552 MPa bagi gred N80. Manakala terdapat satu projek yang

menggunakan rebar dalam pembinaan cerucuk mikro. Projek ini menggunakan rebar

kerana ianya hanya menampung beban kecil sahaja. Pembinaan cerucuk mikro yang

menggunakan rebar biasanya dibina dalam kumpulan bagi meningkatkan struktur

kapasiti. Rebar yang biasa digunakan ialah berdiameter 40 mm dengan kekuatan

yield 450 MPa (Shong dan Chung, 2003).

Penggunaan casing adalah penting dalam pembinaan cerucuk mikro. Dalam

kajian ini, terdapat 4 buah projek yang menggunakan permanent casing dalam

pembinaan cerucuk. Casing digunakan adalah untuk mengelakkan daripada tanah

runtuh/masuk ke dalam lubang yang telah digerudi terutama bagi kawasan yang

Page 134: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

109

berpasir. Penggunaan permanent casing adalah bergantung pada jenis tanah kerana

dalam kajian ini terdapat satu projek yang tidak menggunakan permenant casing

dalam pembinaan cerucuk mikro. Menurut Armour, Groneck et al., (2000)

menyatakan bahawa casing diperlukan dalam pembinaan cerucuk mikro terutama

untuk tanah batu kapur dan struktur tanah yang tidak stabil bagi memudahkan pile

shaft membentuk saiz lubang yang minimum. Penggerudiaan tanah yang

menggunakan air adalah lebih efektif dengan menggunakan casing bagi melakukan

penggerudian yang lebih dalam dan penggunaan permanent casing perlu dipasang

pada bahagian atas iaitu pada zon grouting.

Grouting perlu digunakan semasa pembinaan cerucuk mikro kerana grouting

dapat menghasilkan cerucuk yang mempunyai kekuatan dan kestabilan yang tinggi

dalam pembinaan. Grouting dilakukan dengan mencampurkan bahan kimia, simen,

dan air bagi menguatkan lagi ikatan molekul grouting. Grouting direkabentuk

dengan kekuatan mampatan antara 4,000 hingga 5,000 psi. Grouting digunakan

dalam pembinaan cerucuk mikro adalah untuk mengagihkan beban dari API

paip/reinforcement ke dalam tanah. Selain itu, grouting juga berfungsi untuk

melindungi keluli API paip/reinforcement daripada rosak/berkarat akibat daripada

tindak balas bahan kimia yang terdapat dalam tanah. Penyediaan grouting adalah

dengan menggunakan air bersih untuk mengelakkan daripada berlaku pengarakatan

pada API paip/reinforcement (Sheahan, 2009).

4.3.3 Implikasi Negatif Pembinaan Cerucuk Mikro

Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap implikasi negatif pembinaan

cerucuk mikro bagi kelima-lima projek menunjukkan masalah utama yang berlaku di

tapak bina ialah masalah pasir tersumbat dan masalah jentera rosak. Masalah jentera

rosak semasa proses pembinaan cerucuk berlaku bagi kelima-lima buah projek yang

dikaji. Jentera cerucuk rosak disebabkan oleh penggunaannya terlalu lama sehingga

menyebabkan over heating merupakan masalah yang paling banyak berlaku semasa

pembinaan cerucuk mikro. Terdapat pelbagai jenis kerosakan jentera yang berlaku

Page 135: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

110

semasa pembinaan seperti ganset terbakar dan jentera mengalami kebocoran

sehingga menyebabkan berlaku tumpahan minyak. Masalah pasir tersumbat berlaku

semasa proses penggerudian dilakukan.Jenis tanah dan masalah kekurangan air

merupakan faktor utama menyebabkan pasir tersumbat dalam rod. Menurut Russell

(1993), menyatakan bahawa penggunaan wash boring memerlukan bekalan air

dalam kuantiti yang banyak di bawah tekanan yang tinggi untuk melakukan proses

penggerudian bagi menembusi bahan yang terdapat dalam tanah.

Masalah pencemaran tapak bina berlaku disebabkan oleh limpahan lumpur

dan grouting semasa pembinaan cerucuk dijalankan merupakan implikasi kedua

tertinggi dalam pembinaan cerucuk mikro. Masalah ini berlaku disebabkan kawasan

tapak bina tidak mempunyai saliran yang betul untuk lumpur mengalir. Manakala

bagi pelupusan grouting ia memerlukan tempat pelupusan yang betul bagi

mengelakkan berlaku pencemaran pada alam sekitar. Hal ini kerana, campuran bahan

kimia yang terdapat dalam grouting adalah bahaya kepada alam sekitar dan hidupan

lain. Masalah ini ada dinyatakan dalam cawangan kerujuteraan jalan dan geoteknik

2011 menyatakan risiko pencemaran akibat habuk dari penggerudian dan gerekan

serta limpahan bentonitecerucuk mikro menjadi ancaman kepada alam sekitar.

Masalah pemecahan struktur lantai juga berlaku bagi 2 buah projek kajian.

Keluasan pecahan lantai adalah sederhana iaitu sekitar 3.50 m x 3.0 m sahaja kerana

untuk membenarkan kepala gerudi (drill head) dapat beroperasi semasa proses

penggerudian dijalankan. Menurut Sabatini, (2005) menyatakan bahawa jentera

gerudi memerlukan ruang atas untuk kerja-kerja penggerudian (kepala gerudi) dan

zon kerja yang selamat.

Masalah kesihatan dan keselamatan pekerja dalam menyediakan grouting,

masalah bekalan air dan lambat merupakan implikasi negatif yang jarang berlaku

dan hanya berlaku pada sesetengah projek sahaja mengikut keadaan tapak projek

berkenaan. Penyediaan grouting yang dilakukan dikawasan tertutup akan

membahayakan keselamatan pekerja kerana pengudaraan bagi kawasan tersebut

adalah tidak betul selain penggunaan bahan kimia dalam campuran grout

menyebabkan pekerja mengalami kesukaran bernafas dan jika terkena kulit akan

Page 136: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

111

menyebabkan berlaku masalah kulit. Menurut Warner (2004), menyatakan bahawa

semua bahan yang terkandung dalam grout akan bertindak balas dengan suhu dan

akan memberi kesan kepada pekerja dan mempengaruhi produktiviti kerja individu.

Operasi grouting yang dilakukan di kawasan tertutup boleh menyebabkan bahaya

yang serius kerana kualiti udara yang tercemar dan berisiko kepada pekerja

mengalami sesak nafas atau keracunan. Masalah bekalan air biasanya berlaku jika

kawasan tapak bina mempunyai tanah jenis berpasir dan lokasi tapak di bandar dan

pedalaman yang jauh dari sumber air. Tanah yang berpasir menyerap air dengan

banyak dan cepat. Penggunaan cerucuk mikro juga mengalami masalah proses

pembinaan yang lambat pada sesetengah projek kerana dilakukan secara manual

seperti penyediaan grouting, pemasangan coupling dan sebagainya.

4.3.4 Implikasi Positif Pembinaan Cerucuk Mikro

Implikasi positif pembinaan cerucuk mikro berdasarkan kajian yang telah

dilakukan menunjukkan penggunaan bagi ruang dan laluan tapak yang terhad dan

getaran terhasil semasa penggerudiaan yang minimum adalah implikasi yang paling

tinggi dan kelima-lima projek turut mengalami situasi yang sama. Cerucuk mikro

boleh digunakan di kawasan yang terhad kerana saiz jentera yang kecil dan mudah

bergerak. Pembinaan cerucuk mikro juga tidak menghasilkan getaran dan bunyi yang

kuat kerana ia menggunakan kaedah penggerudian air dan tekanan (angin). Selain

itu, cerucuk mikro menghasilkan getaran yang minimum kerana diameter lubang

yang digerudi adalah kecil. Menurut Sabatini et al., (2005) meyatakan bahawa

cerucuk mikro boleh dipasang di kawasan laluan terhad untuk semua jenis tanah.

Selain itu, prosedur pemasangan cerucuk mikro juga menghasilkan getaran dan

bunyi yang minimum.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, pengekalan struktur asal bangunan dan

saiz jentera yang kecil merupakan implikasi positif kedua tertinggi bagi pembinaan

cerucuk mikro. Dengan menggunakan cerucuk mikro, struktur bangunan tidak perlu

dirobohkan kerana ia tidak mengganggu proses pembinaan. Oleh kerana diameter

Page 137: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

112

cerucuk mikro adalah kecil maka ia boleh dibina walaupun terdapat struktur lain

disekeliling pembinaan tersebut. Proses pembinaan cerucuk adalah dengan cara

untuk mengurang dan meminimumkan gangguan kepada struktur bangunan

bersebelahan/sedia ada, tanah dan persekitaran (Sabatini, 2005). Saiz jentera yang

kecil memudahkan kerja-kerja pembinaan cerucuk dijalankan di tapak bina. Selain

itu, ia juga memudahkan proses penghantaran jentera cerucuk ke tapak bina sama

ada lokasinya di bandar atau kawasan pedalaman. Hal ini kerana, jentera cerucuk

boleh melalui kawasan sibuk dan kawasan yang mempunyai jalan raya yang kecil.

Menurut Armour et al., (2000), menyatakan bahawa jentera pembinaan cerucuk

mikro yang digunakan adalah tidak besar dan tidak berat seperti sistem cercucuk

konvensional yang lain. Jentera ini boleh digunakan dikawasan berair dan

permukaan tanah lembut serta digunakan dalam persekitaran bandar.

Implikasi positif yang berlaku bagi pembinaan cerucuk mikro ialah

persekitaran yang sibuk atau terdapat bangunan sedia ada disekeliling lokasi projek

dan high performance merupakan yang sederhana berlaku di tapak bina dalam kajian

ini. Tidak semua projek mengalami implikasi positif ini dalam pembinaan cerucuk

mikro. Bagi persekitaran yang sibuk dan bangunan sedia ada yang berada

berhampiran lokasi tapak tidak mengalami masalah jika tapak bina menjalankan

kerja-kerja pembinaan cerucuk mikro kerana proses pembinaan hanya menghasilkan

bunyi dan getaran yang minimum. Hal ini kerana, cerucuk mikro menggunakan

kaedah penggerudian sistem air dan tekanan udara selain daripada diameter cerucuk

yang kecil. High performance merupakan salah satu implikasi positif dalam

penggunaan cerucuk mikro kerana bahan yang berkualiti digunakan dalam

pembinaan ini. Penggunaan API paip dan grouting dalam pembinaan cerucuk mikro

merupakan faktor cerucuk mikro bersifat high performance walaupun mempunyai

diameter yang kecil. API paip digunakan untuk memapatkan cerucuk dan ia dapat

mewujudkan kestabilan melintang yang baik (Shong dan Chung, 2003). Manakala

Sheahan, (2009) menyatakan bahawa campuran grout menghasilkan ikatan molekul

yang lebih baik dan menyebabkan kekuatan dan kestabilan cerucuk yang tinggi.

Selain itu, penyediaan grout yang menggunakan air bersih dapat mengelakkan

daripada berlaku pengaratan pada API paip.

Page 138: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

113

Kesan positif lain dalam pembinaan cerucuk mikro adalah paling jarang

berlaku dalam kajian yang telah dijalan, antaranya adalah seperti kaedah pembinaan

yang fleksibel, proses pembinaan cepat dan kawasan low headroom. Kaedah

pembinaan cerucuk yang fleksibel adalah kerana jentera cerucuk boleh digunakan

untuk pelbagai jenis dan keadaan tanah. Terdapat peralatan penggerudian yang

khusus digunakan untuk pembinaan cerucuk mikro mengikut jenis dan keadaan

tanah.(Sabatini, 2005). Manakala Rodriguez dan Muhunthan (2005) pula

menyatakan bahawa cerucuk mikro mempunyai fleksibel yang tinggi semasa

pembinaan dikawasan seismicProses pembinaan cerucuk adalah cepat bagi

sesetengah projekbergantung pada keadaan dan situasi lokasi tapak bina. Hal ini

kerana, bagi projek yang telah dikaji menunjukkan pembinaan cerucuk mikro adalah

lebih cepat berbanding menggunakan cerucuk gerudi biasa kerana cerucuk gerudi

hanya boleh masuk ke tapak dua minggu sekali disebabkan ruang tapak yang terhad

dan saiz jentera yang besar. Kawasan low headroom merupakan implikasi positif

dalam pembinaan cerucuk mikro kerana saiz jentera yang kecil membolehkan jentera

dibawa masuk ke lokasi tanpa perlu melakukan sebarang perobohan pada struktur

bangunan. Dalam kajian Rodriguez dan Muhunthan (2005) yang bertajuk „Seismic

Behavior of Micropile’ menyatakan bahawa cerucuk mikro boleh digunakan dalam

kawasan low headroom yang kurang dari 3.5 m.

Page 139: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

114

Jadual 4.32: Analisis kos

Jenis Kos (RM) Projek A Projek B Projek C Projek D Projek E JUMLAH Peratus (%)

Kos Bahan 221,920.00 1,512,250.00 5,702.00 910,918.00

37,578.50

2,688,368.50

64.39

Kos

Pengangkutan 16,300.00 23,000.00 4,425.00 12,900.00

5,000.00

61,625.00 1.47

Kos Jentera 23,400.00 42,000.00 3,300.00 100,000.00

2,700.00

171,400.00

4.11

Kos Pekerja 228,950.00 658,800.00 6,300.00 235,908.00

23,520.00

1,153,478.00 27.63

Lain-Lain 49,500.00 20,000.00 1,800.00 23,775.00

5,000.00

100,075.00

2.40

JUMLAH 540,070.00 2,256,050.00 21,527.00 1,283,501.00

73,798.50

4,174,946.50

100

114

Page 140: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

115

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan bagi kelima-lima projek pembinaan

cerucuk mikro, kos keseluruhan cerucuk adalah meliputi kos bahan, kos

penghantaran, kos jentera, kos pekerja dan kos lain-lain. Setiap projek mempunyai

kos yang berbeza-beza mengikut bilangan cerucuk mikro. Kos keseluruhan bagi

projek pembinaan cerucuk mikro yang paling tinggi ialah projek 2 iaitu sebanyak

RM 2,256,050.00 manakala diikuti dengan projek 4 sebanyak RM 1,283,501.00.

hanya dua buah projek ini sahaja yang mencecah jutaan ringgit kerana ini merupakan

projek baik pulih bangunan mega. Didapati kos keseluruhan bagi projek 1 adalah

yang sederhana tinggi iaitu sebanyak RM 540, 070.00 dan kos keseluruhan yang

rendah hanya mencecah puluhan ribu sahaja iaitu sebanyak RM 73,798.50 bagi

projek 5. Manakala projek yang paling rendah kos pembinaan cerucuk mikro ialah

projek 3 iaitu RM 21,527.00 sahaja.

Setelah menjalankan kajian bagi lima buah projek pembinaan cerucuk mikro

bagi kerja-kerjapenambahan dan membaikpulih bangunan, didapati kos bahan

merupakan kos yang paling tinggi dibelanjakan dalam pembinaan cerucuk mikro

iaitu sebanyak RM 2,688,368.50 bersamaan 64.39 % daripada kos keseluruhan. Hal

ini kerana, pembinaan cerucuk mikro adalah dengan menggunakan bahan yang

berkualiti bagi menghasilkan cerucuk yang mempunyai high performance untuk

menghasilkan kekuatan dan kestabilan cerucuk yang tinggi.

Kos pekerja merupakan kos kedua tertinggi bagi pembinaan cerucuk mikro

iaitu sebanyak RM 1,153,478.00 iaitu bersamaan 27.63 % daripada jumlah

keseluruhan kos pembinaan. Hal ini kerana, pekerja yang bekerja dalam sektor ini

adalah dalam kalangan pekerja mahir di mana mereka akan dibayar dengan kadar

yang tinggi. Menurut kajian yang telah dijalankan, pekerja baru akan diberikan

latihan selama tiga tahun untuk mahir dalam bidang ini dan kebanyakan pekerja yang

boleh bekerja dalam pembinaan cerucuk mikro ialah pekerja Bangladesh. Kenyataan

ini jelas dinyatakan oleh Armour et al.,(2000) dalam kajiannya yang menyatakan

bahawa pekerja di tapak bina dan operator drill rig mesti mempunyai pengalaman

sekurang-kurangnya dalam tiga buah projek dalam tempoh lima tahun.

Page 141: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

116

Kos yang dibelanjakan dengan kadar yang sederhana bagi pembinaan

cerucuk mikro ialah kos jentera dan kos lain-lain. Sebanyak RM 171,400.00 iaitu

4.11 % bagi kos jenteramanakala kos lain-lain adalah sebanyak RM

100,075.00bersamaan 2.40 %. Kos perbelanjaan bagi jentera adalah dari segi kos

sewa, kos baikpulih dan kos operasi. Manakala kos lain-lain ialah meliputi kos

pembuangan lumpur, kos penginapan pekerja dan kos hardware.

Kos pengangkutan merupakan kos yang paling rendah dibelanjakan dalam

pembinaan cerucuk mikro iaitu sebanyak RM 61,625.00 manakala peratus kos

pengangkutan ialah 1.47 % sahaja daripada kos keseluruhan pembinaan. Hal ini

demikian kerana saiz jentera cerucuk mikro yang kecil tidak memerlukan jentera

pengangkutan yang besar untuk menghantar jentera ke tapak bina. Kos jentera

penghantaran yang besar adalah lebih tinggi kerana mengambil kira faktor jarak dan

kesukaran lalu lintas untuk sampai ke lokasi pembinaan. Oleh kerana saiz jentera

cerucuk mikro yang kecil ia memudahkan penghantaran ke lokasi tapak bina

walaupun dalam keadaan jalan yang sibuk dan jauh ke pedalaman.

4.4 Rumusan

Setelah analisis dilakukan bagi kelima-lima buah projek, dapat dirumuskan

bahawa kajian ini menunjukkan setiap projek mengalami perbezaan dari segi faktor

pemilihan cerucuk, implikasi positif dan negatif dan kos pembinaan. Namun begitu,

terdapat juga persamaan data di antara setiap projek. Antara implikasi negatif bagi

pembinaan cerucuk mikro bagi kelima-lima projek ini ialah pencemaran tapak akibat

limpahan lumpur, masalah pasir tersumbat, jentera overheating dan rosak. Namun

begitu, penggunaan cerucuk mikro juga mempunyai implikasi positif seperti saiz

jentera yang kecil dan boleh digunakan untuk ruang/laluan yang terhad,

menghasilkan getaran dan bunyi yang minimum, boleh dilakukan di kawasan sibuk,

tidak merosakkan struktur asal bangunan dan bangunan sensitif. Manakala maklumat

berkaitan kos telah dianalisa secara terperinci mengikut jenis kos yang dikendalikan

di tapak bina bagi memudahkan kefahaman pembaca. Antara kos yang telah

Page 142: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

117

dianalisis ialah kos bahan, kos pengangkutan, kos pekerja, kos jentera dan kos lain-

lain. Kos keseluruhan bagi kos bahan ialah sebanyak RM 2,688,368.50 bersamaan

64.39%, kos pengankutan sebanyak RM 61,625.00 iaitu 1.47 %, kos pekerja ialah

RM 1,153,478.00 dengan 27.63%, kos jentera ialah RM 171,400.00 bersamaan

4.11% dan kos lain-lain ialah sebanyak RM 100,075.00 iaitu 2.0%. Kos bagi

pembinaan cerucuk mikro bergantung pada saiz projek dan bilangan cerucuk.

Bilangan cerucuk mempengaruhi kos keseluruhan projek. Dengan melakukan analisa

ini, segala maklumat berkaitan projek ini dapat diketahui perbezaan dan persamaan

antara projek.

Page 143: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

118

BAB 5

KESIMPULAN DAN CADANGAN

5.1 Pendahuluan

Bab ini membincangkan tentang ringkasan kajian, perbincangan data kajian,

dan cadangan kajian. Pada akhir bab ini, akan diberikan beberapa cadangan bagi

kajian selanjutnya yang boleh dikaji oleh pengkaji-pengkaji pada masa hadapan. Bab

ini juga menjelaskan tentang kesimpulan atau ringkasan berkaitan kajian yang telah

dilakukan berdasarkan objektif yang telah ditetapkan. Segala maklumat yang

diperolehi berkaitan implikasi positif dan negatif serta kos pembinaan cerucuk mikro

telah dianalisa bagi kelima-lima projek tersebut. Kesimpulan kajian dilakukan adalah

untuk memudahkan kajian ini difahami oleh semua pihak dengan pengisian yang

ringkas dan padat.

5.2 Objektif 1: Mengenalpasti Implikasi Positif dan Negatif bagi

Penggunaan Cerucuk Mikro dalam Industri Pembinaan.

Kesimpulan tentang implikasi negatif bagi pembinaan cerucuk mikro dapat

dibuat berdasarkan data yang telah diperolehi semasa sesi temubual. Di sini dapat

disimpulkan bahawa implikasi utama yang berlaku apabila menggunakan cerucuk

mikro ialah berkaitan dengan pencemaran akibat daripada limpahan lumpur dan

grouting, pasir tersumbat dan jentera rosak sama ada disebabkan oleh over heating

Page 144: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

119

atau kebocoran. Implikasi ini merupakan implikasi yang terjadi dalam setiap projek

pembinaan cerucukbmikro di tapakbina.

Walaubagaimana pun, penggunaan cerucuk mikro juga mempunyai implikasi

positif dalam pembinaan. Berdasarkan kajian dan data analisa yang telah dilakukan,

jelaslah bahawa cerucuk mikro boleh digunakan untuk ruang dan laluan yang terhad.

Hal ini kerana, saiz jentera cerucuk yang kecil memudahkan pergerakan dalam

kawasan tapak yang terhad. Selain itu, cerucuk mikro juga boleh digunakan

walaupun terdapat struktur asal bangunan yang sensitif kerana cerucuk mikro tidak

menghasilkan getaran dan bunyi yang kuat semasa proses penggerudian dilakukan.

Getaran minimum yang terhasilsemasa proses penggerudian tidak mengganggu

struktur tanah dan struktur bangunan. Diameter cerucuk mikro yang bersaiz kecil

juga merupakan faktor utama struktur tanah dan struktur bangunan tidak mengalami

sebarang gangguan. Oleh kerana cerucuk mikro tidak mengganggu struktur tanah

dan struktur bangunan, ia boleh dilakukan di kawasan persekitaran sibuk seperti

dalam bandar, kawasan pedalaman dan kawasan yang mempunyai bangunan sedia

ada di sekitar tapak bina.

5.3 Objektif 2: Mengenalpasti Kos Sebenar Penggunaan Cerucuk Mikro ke

atas Pembinaan Bangunan.

Setelah kajian dilakukan, di dapati kos yang terlibat untuk pembinaan

cerucuk mikro ialah kos bahan, kos pengangkutan, kos jentera, kos pekerja, dan kos

lain-lain. Ringkasnya, kos bahan merupakan kos yang paling mahal untuk

pembinaan cerucuk mikro iaitu sebanyak RM 2,688,368.50 bersamaan 64.39 %. Hal

ini kerana, cerucuk mikro menggunakan bahan yang berkualiti tinggi bagi

menghasilkan cerucuk yang berkeupayaan dan kapasiti yang tinggi. Kos bagi API

paip adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan menggunakan kos bagi

reinforcement (rebar). Ini kerana keupayaan API paip adalah lebih bagus daripada

keupayaan rebar. Selain itu, kos pekerja juga merupakan antara kos yang tertinggi

dalam pembinaan cerucuk mikro sebanyak RM 1,153,478.00 iaitu 27.63% . Dalam

Page 145: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

120

pembinaan cerucuk mikro ia memerlukan pekerja yang mahir kerana kebanyakan

proses pembinaan cerucuk mikro dilakukan secara manual termasuklah kerja-kerja

penyediaan grouting, pemasangan casing yang kurang daripada 3 m yang dilakukan

oleh pekerja di tapak bina. Kos pengangkutan merupakan kos yang paling rendah

dalam pembinaan cerucuk mikro iaitu hanya RM 61,625.00 bersamaan 1.47 %. Hal

ini kerana, saiz jentera cerucuk mikro yang kecil tidak memerlukan jentera

pengangkutan yang besar. Pengangkutan jentera akan melibatkan kos penghantaran

seperti jarak lokasi tapak dan keadaan laluan ke tapak sama ada sibuk atau tidak. Kos

jentera ialah RM 171,400.00 bersamaan 4.11% dan kos lain-lain ialah sebanyak

RM100,075.00 iaitu 2.0%. Cerucuk mikro mempunyai kelebihan tersendiri yang

tidak terdapat pada cerucuk konvensional lain menyebabkan ia merupakan salah satu

faktor pemilihan cerucuk.

5.4 Masalah yang Dihadapi Semasa Kajian

Kajian berkaitan dengan implikasi positif dan negatif dan kos pembinaan

cerucuk mikro merupakan kajian yang agak mencabar dalam memenuhi objektif

kajian ini. Hal ini kerana, kajian ini hanya dilakukan untuk bangunan baik pulih

sahaja yang menggunakan cerucuk mikro di Malaysia. Seperti yang diketahui, di

Malaysia tidak ramai kontraktor khas berkaitan dengan cerucuk mikro dan

kebanyakan kontraktor cerucuk mikro hanya membina jambatan, jeti, dan

underpinning. Masalah mencari kontraktor cerucuk mikro dalam pembinaan

baikpulih bangunan adalah agak mencabar.

Batasan kajian yang kedua bagi menyiapkan kajian ini ialah masalah

berkaitan dengan kos pembinaan cerucuk mikro. Oleh kerana kontraktor cerucuk

mikro tidak ramai, maka berlaku persaingan kos bagi cerucuk mikro. Apabila kajian

ini berkaitan dengan kos, kontraktor tidak mahu memberi kerjasama kerana bimbang

kos ini akan disebarkan kepada kontraktor lain. Perkara ini telah menyukarkan untuk

melengkapkan maklumat yang dikehendaki bagi mencapai objektf kajian.

Page 146: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

121

5.5 Kajian Lanjutan

Setelah kajian berkaitan penggunaan cerucuk mikro berjaya dilakukan,

banyak maklumat telah diperolehi dalam dunia pembinaan cerucuk. Penggunaan

cerucuk mikro dalam pembinaan di Malaysia bukan sahaja untuk bangunan malah

cerucuk mikro juga telah digunakan untuk pembinaan jeti dan jambatan. Oleh yang

demikian, cadangan bagi kajian berkaitan cerucuk mikro seterusnya boleh dilakukan

adalah seperti berikut:

Mengkaji proses dan kaedah pembinaan cerucuk mikro untuk pembinaan

jambatan dan jeti. Hal ini kerana, pembelajaran dan pengetahuan berkaitan

pembinaan cerucuk mikro dapat dipertingkatkan dan diperluaskan kerana

masih ramai yang kurang tahu berkaitan cerucuk mikro.

Mengkaji faktor pemilihan cerucuk mikro untuk bangunan yang baru. Hal ini

kerana, terdapat banyak perbezaan antara bangunan baru dibina dengan

pembinaan bangunan baik pulih termasuklah dari segi kos, masa dan

teknologi yang digunakan.

Mengkaji teknologi canggih berkait dengan pembinaan cerucuk mikro pada

masa akan datang. Teknologi yang boleh mempertingkatkan proses

pembinaan cerucuk mikro dalam pembinaan.

5.6 Rumusan

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan, dapat dirumuskan bahawa

penggunaan cerucuk mikro dalam pembinaan bangunan baikpulih di Malaysia

menunjukkan suatu kaedah yang sangat perlu untuk digunakan dalam situasi-situasi

tertentu yang mana tidak dapat digunakan oleh cerucuk konvensional yang lain.

Cerucuk mikro juga menghasilkan banyak implikasi negatif dalam pembinaan di

samping kos untuk pembinaannya juga adalah mahal. Era yang semakin moden dan

banyak pembangunan telah dilakukan menyebabkan cerucuk mikro menjadi faktor

Page 147: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

122

permintaan yang tinggi dalam dunia pembinaan cerucuk. Ilmu berkaitan cerucuk

mikro perlu dipelajari dan diperluaskan dalam industri pembinaan cerucuk bagi

memudahkan kontraktor membuat pilihan untuk menggunakan cerucuk. Selain itu,

kontraktor cerucuk mikro juga perlu ditambah bagi memudahkan pembinaan cerucuk

mikro dilakukan di seluruh dunia tanpa kekangan kontraktor khas cerucuk mikro.

Page 148: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

123

RUJUKAN

Abebe, A.dan Smith,I. G. N. (2009). Pile Foundation Design. Unpublished note,

School of the Built Environment, Napier University, Edinburgh.

Armour, T., Groneck, P.,Keeley, J. dan Sharma, S. (2000). Micropile Design And

Construction Guidelines Implementation Manual. US Department of

Transport, Federal Highway Administration, FHWA-SA-97-070.

Cadden, A., Gomez, J., Bruce, D. dan Armour, T. (2006). Micropiles: recent

advance and future trends.

Daud, M. (2010). Pengenalan Kepada Kerja Asas dan Cerucuk Untuk Projek

Bangunan. Unpublished Note, JabatanKerja Raya.

David, A. D. and Neal, B.H. B. (1991).Construction Equipment Guide-Wiley Series

of Pratical Construction Guides.(2nd

Ed.)Wiley-Interscience Publication.

Dell‟isola, M. D. (2003).Detailed Cost Estimating.Micheal D. Dell‟isola, PE, CvS.

The Architect’s Handbook of Professional Practice. American Institute of

Architects: John Wiley & Sons, Inc.

Dotson, D. and Tarquinio, F. (2003).A Creative Solution to Problems with

Foundation Construction in Karst.Ninth Multidisciplinary Conference on

Sinkholes and the Engineering and Environmental Impacts of Karst.6-10

September. Huntsville, Alabama, 2-8.

Fleming, K.,Weltman, A., Randolph, M. dan Elson, K. (2008).Piling Engineering.

(3rd

ed.). London and New York: Taylor & Francis.

Page 149: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

124

Fleming, W.G.K.,Weltman, A.J., Randolph, M.F., dan Elson, W.K. (1985). Piling

Engineering.John Wiley & Sons New York.

Foster, T. E. (2013). Case Study of Foundation Prepared for J &W Lowry Limited.

Foundation Engineering:

http://osp.mans.edu.eg/deepfoundation/ch1.htm

Foundation Types (Strip footings )

http://new-architect-archi.blogspot.com/2012/01/foundation-types-strip-

footings.html.

Geoprofound Engineering.

http://www.geoprofound.com/mp.html

Han, C. C. (2005). Asas Bangunan Dalam Projek Perumahan Teres Di Daerah

Johor Bahru. Ijazah Sarjana Muda.UniversitiTeknologi Malaysia; Skudai.

Hashim,M. M. (2005). Pemilihan Jentera Pembinaan Menggunakan ‘Analytic

Hierarcy Process’. Ijazah Sarjana Muda. Universiti Teknologi Malaysia,

Skudai.

Helifix Sustainable Structural Solutions

http://www.helifix.co.uk/products/remedial-products/micro-piles/

Hodgkinson, A. (1986). Foundaton Design. London: Architectural Pr.

Honrao, Y. D. (2012). Micro-Piles. Mechanical and Servey Engineering. Issn:2278-

1684, Pg 48-50.

Humphreys, K. K.and Wellman, P. (1996).Basic Cost Engineering.(3rd

Ed.).New

York: Marcel Dekker, Inc.

Idris, M. E. (2006). Perbandingan di Antara Cerucuk Mikrodan Cerucuk Terjara.

Ijazah Sarjana Muda. Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.

Page 150: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

125

Jabatan Perangkaan dan Kementerian Kewangan, Malaysia. (2013). Keluaran Dalam

Negeri Kasar (KDNK).

Kothari, C. R. (2004). Research Methodology Methods and Techniques. (2nd

ed.)

New Age International (P) Ltd.

Laporan Bangunan PTNP Runtuh (2007, Disember 22). Kementerian Kerja Raya

Malaysia.

Lee D.M. D. (2006). Foundation Design Construction. Hong Kong: Hong Kong

Special Administrative Region.

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) (2013).Kadar Sewa

Jentera dan Harga Belian Peralatan.

Li W.W., Cheng M.L., Pun W.K dan Ken Ho K.S (2006).Foundation Design and

Construction (1sted.). Hong Kong: Hong Kong Special Administrative

Region.

Nashruddin, T. F. (2011). Perbandingan Masadan Kos Pemasangan Antara Cerucuk

Mikro dan Cerucuk Konkrit Pra-Tuang. Ijazah Sarjana Muda. Universiti

Teknologi Malaysia, Skudai.

Neuman, W. L. (2007). Basic of Social Research Qualitative and Quantitative

Approaches. (2nd

ed.) Pearson Education, Inc.

Nunnally, S.W. (2004). Construction Method and Management (6th

ed.). Pearson

Prentice Hall, Pg 265-267

Omar, M., Aziz, A. H. A. danSalleh, S. M. (2011). Environmental Friendly.

Unpublished note, Jabatan Kerja Raya.

Peurifoy and Schexnayder (2002).Construction Planning, Equipment and

Method.(6th

ed.) McGraw Hill, Pg 567-617

Reese, L. C., Isenhower, W. M., dan Wang, S. T. (2006). Analysis and Design of

Shallow and Deep Foundation.Canada.Haboken: New Jersey.

Page 151: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

126

Rodriguez, A. Dan Muhunthan, B. (2005). Seismic Behavior of Micropiles.

Washington. WA-RD 604-1

Russell, J. (1993). Subsurface Characterization and Monitoring Techniques.

U.S:John Wiley & Sons, Inc.

Sabatinia P. J., Tanyua, B., Armourb T., Groneckb P.; danKeeleyb J. (2005).

Micropile Design and Construction.Washington. FHWA-NHI-05-039.

Shallow Foundation

http://environment.uwe.ac.uk/geocal/foundations/Fountype.htm

Sheahan, J. (2009). Micropile-An Overview.Federal Highway Administration. U.S

Shong, L. S. dan Chung F. C. (2003).Design & Construction of Micropiles.

Geotechnical Course for Pile Foundation Design & Construction.29-30

September. Ipoh, Malaysia:

Tarzaghi, K., Peck, R. B., danMesri, S. (1996). Soil Mechanism in Engineering

Practice.U. S. John wiley& sons, Inc.

Tomlinson, M. dan Woodward, J. (2008). Pile Design and Construction Practice

(4th

Ed.). USA and Canada: Taylor & Francis

Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan, Malaysia. (2010). Pertumbuhan

Tahunan Rancangan Malaysia Ke-8 dan Ke-9

Viggiani, C., Mandolin, A. dan Russo,G. (2012). Piles and Pile Foundations.

London & New York: Taylor & Francis.

Warmer, J., (2004). Practical Handbook Of Grouting Soil, Rock And Structures.

Canada. Hoboken, New Jersey.

Zaman, S. N. K. (2009). Kesan Bunyi Bising Dari Kerja Penanaman Cerucuk

Terhadap Pelajar. Ijazah Sarjana Muda. UniversitiTeknologi Malaysia;

Skudai.

Page 152: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

127

Lampiran A

Page 153: IMPLIKASI DAN KOS BAGI PENGGUNAAN CERUCUK MIKRO …

128

Lampiran B