Asas Cerucuk Puteri

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/27/2019 Asas Cerucuk Puteri

  1/9

  PENGENALAN ASAS

  Asas merupakan unsur bangunan yang terletak dibawah sekali. Iaberperanan untuk memindahkan beban bangunan ke lapisan tanahdibawahnya dengan selamat.

  Unsur itu berhubung terus dengan tanah dan biasanya terlertak dibawaharas bumi.

  Binaan asas perlu mengambil kira bukan sahaja beban yang di galastetapi juga keadaan tanah.

  Rekabentuk asas pula dapa diperoleh dalam berbagai-bagaibentuk.dengan keadaan tanah yang berbeza-beza, akibatnya keperluanrekabentuk asas juga turut berbeza-bezaantara satu bangunan denganbangunan yang lain.

  Oleh sebab asas terletak dalam tanah ,ia perlu kukuh da dapat berfungsiselagi bangunan yang digalasnya masih berguna.

  Asas sepatutnya tidak memerlukan pembaikan sepanjang hayatbangunan.A sas perlu dibina kukuh dan tahan lama walaupun asasterletak dalam tanah yang mengandungi air dan bahan-bahankimia.Sebarang kegagalan asas akan memberi kesan terhadap strukturbangunan dan bahagian-bahagian lain.

  Pemindahan struktur asas harus sempurna tanpa melebihi keupayaangalas tanah dan juga enapan struktur tidak berlebihan had-had yangdibenarkan.

  Contoh asas.

 • 7/27/2019 Asas Cerucuk Puteri

  2/9

  6.2 FUNGSI-FUNGSI ASAS

  i) Memindahkan beban struktur yang dikenakan ke atasnya danmenyebarkannya ke tanah dengan selamatnya.

  ii) Mengelakkan berlakunya enapan ke atas struktur tanah yang di bina.

  iii) Menyediakan satu permukaan yang rata untuk kerja-kerja pembinaan.iv) Meninggikan kestabilan struktur dengan adanya struktur yang di tanam

  ke dalam tanah.

  Oleh kerana asas mempunyai fungsi yang penting iaitu menanggungsegala beban yang dikenakan ke atasnya maka perkara-perkara berikutperlulah di ketahui sebelum penentuan asas di buat :

  i) Tekanan asas pada dasar tidak melebihi tekanan yang di benarkan.ii) Pengenapan asas adalah had bersesuaian.iii) Pengenapan yang tidak seimbang perlulah dikurangkan untuk

  mengelakkan

  iv) sebarang kerosakan pada struktur.

 • 7/27/2019 Asas Cerucuk Puteri

  3/9

  JENIS- JENIS ASAS

  Pengelasan umum bagi jenis-jenis asas yang digunakan dalam pembinaanadalah seperti berikut :

  i) Asas papak / Pad (pad unggul)

  Asas papak atau asas pad merupakan salah satu asas yang dibina dikawasan yang kekuatan tanahnya tinggi. Selain daripada itu, ia juga dibina di satu persatu dan bertaburan di man di atasnya di letakkan tiang-tiang batu atau ting konkrit dengan tinggi sehingga ke paras tanah.Taburan kedudukan asas ini di tentukan oleh beban yang dikenakan olehbangunan keupayaan galas tanah tersebut.

  Tiang Asas

  Asas Pad

  Pandangan isometrik konkrit pemarasan di bawah asas papak

  50 mm tebal

  konkrit

  pemarasan

  L

  P

 • 7/27/2019 Asas Cerucuk Puteri

  4/9

  Proses pembinaan asas pad

  Proses pembinaan asas pad terdiri daripada beberapa aktiviti utama sepertipemancang,kerja korekan, kerja acuan,penyediaan keluli tetulang dan kerjakonkrit.

  Aktiviti pembinaan

  KERJA ACUAN /KOTAK BENTUK

  PENGOREKAN

  PENYEDIAAN BAHAN

  Tetulang

  Papan acuan

  Pasir

  Batu baur

  PEMASANGAN TETULANG

  KERJA KONKRIT

  Menggaul

  Menuang

  Mengawet

  PEMANCANGAN

 • 7/27/2019 Asas Cerucuk Puteri

  5/9

  ii) Asas Jalur

  Asas jenis ini mengandungi jalur yang dibuat daripada konkrit bagimenanggung dinding galas beban. Ia di bina sebagai alas mendatar dimana diatasnya di bina dinding. Tujuan pembinaan asas juga ini juga adalah sam iaitumenyebakan beban ke kwasan yang lebih besar dan luas iaitu tanah. Lebarasas ini bergantung kekuatan galas tanah dan beban di atasnya. Semakin tiggikekuatan galas tanah, maka sekin lebar asas yang diperlukan walaupun bebansama. Lebar minimum bagi asas ini ialah 450mm kebiasaanya bagi pembinaanbangunan dua tingkat di kawasan tanah biasa. Bagi tebalnya pula ialah 150mmiaitu sama dengan unjuran pada setiap tepi dinding.

  iii) Asas Rakit

  Ia biasanya di gunakan di kawasan tanah yang keupayaantanggung bebannya rendah (low bearing capacity) contonya di kawasantanah lombong , yang mana tekanan daripada asas banguna perlulah disebarkan ke kawasan lebih luas iaitu tanah. Ia digunakan segai satualtenatif bagi memudahkan kerja pembnaan struktur yang disokong olehtiang tiang yang rapat, dimana asas padnya berdekatan bangunandaripada lubang korekan dengan tanah korekan yang berselerak.

  Oleh kerana asas ini meliputi keseluruhan kawasan bangunan yangdi bina, perbezaan pemendapan (unegual settement) di satu-satubahagian tanah akan dapat dielakkan, asas jenis ini terdiri daripadalantai konkrit dengan dua lapisan tetulang denan tebal sehingga 300mmdan ianya akan di tebalkan lagi apabila terdapat dinding tanggung beban.Tutulang di letakkan dengan cara satu di bahagian atas dan satu lagi dibahagian bawah.

 • 7/27/2019 Asas Cerucuk Puteri

  6/9

  iv) Asas Cerucuk

  Asas jenis ini merupakan asas dimana beban dari bangunan di bawadan di sebarkan ke aras yang sesuai didalam tanah melalui tiang yang dikenali sebagai cerucuk. Asas jenis ini biasanya digunaknan di kawasantanah berbatu yang keras dan kuat jauh di bawah tanah. Kebiasaanyapengunaan asas cerucuk ini adalah bagi pembinaan bangunan yang besardan tinggi.

 • 7/27/2019 Asas Cerucuk Puteri

  7/9

  GAMBAR RAJAH BAGI ASAS.

  JENIS ASAS JALUR

  JENIS ASAS PAD

  ASAS RAKIT

 • 7/27/2019 Asas Cerucuk Puteri

  8/9

  CONTOH PROSES KERJA PEMBENTUKKAN ASAS

  DILAKUKAN

  i)Memasang papan berbentuk empat segi

  ii)Memasukkan konkrit disetiap sudut dahulu.

 • 7/27/2019 Asas Cerucuk Puteri

  9/9

  iii)Seorang perkerja cuba meratakan konkrit.

  iv) konrit yang telah siap