of 30 /30
© 2011 IBM Corporation Implementace G-Cloudu Referenční případy Petr Leština

Implementace G-Cloudu

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Implementace G-Cloudu

Slide 1logistické spolenosti
Agenda
slueb všem státním institucím/agendám ve stát Kalifornie USA
Jedná se o Dedikovaný Privátní Cloud
IBM je generální dodavatel poskytoval cloud technologií, OTech je
provozovatelem celého ešení
• OTech zamstnává 700 lidí
• Podpora pro více jak 3,000 lokací ve všech 58 regionech v rámci Kalifornie.
• Infrastruktura soustedna do 2x Tier III Data Center
• Hlavní sluby: Servery, ukládání dat & Síová infrastruktura, Email, Hostování
aplikací
• Dedikovaný privátní cloud (IaaS) pro státní instituce v USA.
• Sluba je na úrovni státního institutu, na úrovni privátní sít (LAN/WAN) vetn
zabezpeení a veškerého HW/SW
• CalCloud poskytuje hardware, software, portal a OS administraci (patching) jako
slubu
• Útování a platba je za konzumaci IT prostedk - ádné „dopedné“ náklady .
• Self-Service business model (web portal) a servisní katalog
Dedicated virtual private cloud
Windows Server Windows Server (version 2008 and above)
AIX Server AIX server (P7+ chip set, Power VM)
Backup Two Tiers of backup. Backup replicated to Vacaville.
Tier I (One Hr. RPO) -Tier II (Daily incremental, weekly full)
Infrastructure DR Two Tiers of DR (Oversubscribed and Reserved). DR
provided at Vacaville site. Tier I (One Hr. RPO&RTO) - Tier II
(24hr. RPO & 96hr. RTO)
Archive Storage Additional archive storage for servers. (100 msec. response)
© 2011 IBM Corporation
CalCloud “Shopping Cart”
The CalCloud self-service web portal je zaloen na principu „nákupního
košíku“ a „balíku“ konfigurací.
© 2011 IBM Corporation
CalCloud ukázka ceníku
With DR I $1194 $1450 $1802 $2376
With DR II $926 $1182 $1534 $2108
Windows $679 $943 $1305 $1900
With DR I $1200 $1495 $1857 $2450
With DR II $955 $1219 $1581 $2174
AIX $1133 $1717 $2682 $4852
With DR I $1475 $2199 $3467 $6287
With DR II $1294 $1940 $3105 $5589
• Ceny za pronájem serveru jsou MSÍNÍ, ceny zahrnují OBJEMOVÉ slevy,
ceny se stanovují v KONFIGURÁTORU. Níe uvedené ceny zahrnují ceny v
dob zahájení produkního provozu (<500 server)
Small VM Configuration = 2xCCU; 4GB RAM; 90GB Storage
Medium VM Configuration = 4xCCU; 8GB RAM; 90GB Storage
Large VM Configuration = 8xCCU; 16GB RAM; 90GB Storage
XLarge VM Configuration = 16xCCU; 32GB RAM; 90GB Storage
© 2011 IBM Corporation
IaaS+ Základní funkce cloudu
• Parametry pevzaté z ISO/IEC 27002 (IT Security standards) a FEDRamp
(Federal Risk and Authorization Management Program)
• ITIL implementován pro
• Data ve vlastnictví státu (VMs, virtual disks, data sets..)
• Lustrace poskytovatel technolgií a slueb
• NDA podepsané s dodavateli
• Správa prostedí pouze z teritoria USA
• Unikátní pistupová práva pro kadého klienta/konzumenta cloud slueb
(NO SHARED CREDENTIALS)
3Q, 2012
Zaloení: California
OTech vydává tzv: Invitation for Bid
(IFB)
funkcionalitu
seznam inností
• Komodity (nap. HW) – kritérium výbru – nejniší cena / flexibilita (nap. rychlost dodávky) pro
potebu uspokojení poteb klienta, který za slubu platí Pay-as-you-Go
• Dlouhodobé partnerství – klient poadoval kontrakt s dlouhodobým partnerstvím (5 let), ne
pouze jednorázovou dodávku HW nebo SW produktu.
• Iniciální výbr zaloen na následujících kritériích:
• T&Cs,
• Finální výbr: na základ kritéria ‘best value’
Vendor 2
• Produkní prostedí k dispozici od ervence 2014
• Kontrakt v adu xx milión USD na 5 let, první platba po 90 dnech http://www.informationweek.com/cloud/infrastructure-as-a-service/ibm-and-california-partner-on-private-
Diskové pole HP XP, EMC
Síová infrastruktura Cisco
IBM jako poskytovatel infrastruktury pro kritické systémy – 5x PowerSystems p570 s iOS (Power 6)
– 4x PowerSystem p570 s AIX (Power 6)
– 5x DS8300 – 100 Tb
SW portfolio (globální) – IBM: Informix, WebSphere, Rational, Datastage, Tivoli
– Oracle , Microsoft, CA, Software AG . . .
© 2011 IBM Corporation
Neefektivnost stávajícího IT
– 4 týdny obvykle trvá, ne je vyízen poadavek uivatele na infrastrukturu serveru (testovací, vývojový...)
– Standardní proces schválení poadavku na IT slubu vvyaduje minimální participaci 2-3 manaer (pímý nadízený, IT manaer)
– Dlouhodobá nespokojenost se zpsobem a dobou dodání interní sluby
IT sluby zákazníka je poteba zlepšit v oblasti:
– Uivatelské pívtivosti
– Zlepšit spokojenost interního klienta
• Eliminovat hledání alternativních slueb mimo IT
Identifikované skutenosti
– IT sluby poskytované IT oddlením mají dlouhodob z pohledu interních zákazniku sestupnou tendenci.
– Mení spokojenosti interního zákazníka s vazbou na finanní úsporu není jednoduše vyíslitelné
– Pístup klienta je reaktivní (nikoliv proaktivní): ztráty spojené s neposkytnutím IT prostedk (v cloudu i mimo) jsou jednoduše vyíslitelné a kdy nastane havarijní situace
© 2011 IBM Corporation
Identifikace dodavatel Q1 2011 – Prezenatce ešení a moností
Proof-of-Concept erven 2011 – Vybudování cloud prostedí na míru
– Modelový privátní cloud na zakázku (v IBM prostedí)
Prototype Srpen 2011 – Modelový privátní cloud na zakázku (v prostedí zákazníka)
Pilot vývoj Listopad 2011/Únor 2012 – Modelový privátní cloud na zakázku v IT prostedí zákazníka a s integrací:
• Active Directory
• Jednoduché mení a útování za sluby (bez integrace na ERP)
• Úprava web rozhraní splující interní standardy klienta
Produkce vývoj Záí 2012
• Linux as a Service
© 2011 IBM Corporation
SaaS cloudu
• Metodika pro klienty
• Cloud = Poskytování slueb
produktech Governance
© 2011 IBM Corporation Governance
Security, Resiliency, Performance & Consumability
Cloud Services
e n t
S ervice C
onsum er P
cloud model
– VMware, KVM, Power VM, Citrix Xen, zVM...
– Provozované operaní systémy Microsoft Windows, Linux, AIX...
Cloud Service Management: zajišuje samoobsluný portál, implementaci
slueb, monitorování, kapacitní plánování, vyuitelnost prostedí a útování
za sluby
IBM Cloud Architecture
© 2011 IBM Corporation
Hardware
Service Orchestration Service Monitoring
14. Viability Assessment
Assess the viability of the solution to meet the requirements, having
the appropriate skills, and stakeholder buy-in of the technical
components.
10. Component Model
Design and consider the components of the solution both at a physical and
logical level, and their interaction.
11. Operational Model
Design and consider the components of the solution both at a physical and
logical level, and their interaction.
Porozumní
Klientským
poadavkm
Roadmapa
& Project
Manaerské reporty
– Detailed call-of-order
podpory více Hypervisor, Vmware, Citrix, KVM, Hyper-V, PowerVM........
IBM nabízí formou implementace cloudu end-2-end podporu ivotního cyklu server
vetn i tzv. Monitorování vyuití & Útování (Usage & Accounting).
Automatizace proces spojených s ízením ivotního cyklu server spoívající v semi-
automatizovaném schvalování standardních poadavk (2- a 3- stupové schvalování)
Navrhovaná IBM implementace zaloena na inkrementálním zpsobu implementace
spoívající v postupném zaleování jednotlivých server do Cloud infrastruktury.
Zachování stávajících zálohovacích prostedk a jejich další vyuívání pro zálohování
virtualizaní vrstvy v Cloudu.
– Notifikace: E-mail
– Budování cloudu má oboustranný dopad na:
• HW, síovou, SW, virtualizaní infrastrukturu
• Procesy a postupy uvnit organizace (ITIL apod.)
• Bezpenost v IT
– Mít jasné oekávání (co oekávám od cloudu a toto jasn tlumoit konzumentm cloud ešení)
– Konkretizovat zadání pro dodavatele (vyhnte se formulacím: „eknte jak to cloud dlá a my se pizpsobíme“)
– Cloud ešení ve smyslu jeho rozsahu se dá implementovat postupn a fázovat dle priorit klienta
© 2011 IBM Corporation
Dkuji za pozornost !