Click here to load reader

IKONA NARODZENIA JEZUSA CHRYSTUSA

 • View
  228

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of IKONA NARODZENIA JEZUSA CHRYSTUSA

 • ISTOCZNIK

  ISTOCZNIK

  ISTOCZNIK

  ISTOCZNIK

  BRACTWO MODZIEY PRAWOSAWNEJ DIECEZJI LUBELSKO-CHEMSKIEJ

  nr 5

  stycze marzec 2008r. Tropar Rodiestwo Twoje Chrystie Boe nasz, Wozsija mirowi swiet razuma, W niem bo zwiedzam suaszczii, Zwiezdoju uczachusia, Tiebie kaniatisia soncu prawdy, I Tiebie wiedieti s wysoty Wostka, Hospodi sawa Tiebie.

  Kondak Diewa dnie Presuszczestwiennago ra-dajet, i ziemla wiertiep Niepristupnomu prinosit; angieli s pastyrmi sawosoiat, woswi e so zwiezdoju putiszestwujut; nas bo radi rodisia Otrocza mado Pred-wiecznyj Boh.

  IKONA NARODZENIA JEZUSA CHRYSTUSA

  Zajrzyj do rodka:

  Do Terespola i Chema po duchow odnow... 2

  Obchody 60 rocznicy akcji Wisa w Biaej Podlaskiej. 3

  Sportowe weekendy w naszej diecezji. 4

  Nowe inicjatywy: akcja znicz 5

  Znaczenie wit Boego Narodzenia w yciu czowieka. 6

  Twoju chatu, Hospodaru, choczem zweselity... 8

  Z ycia naszej diecezji... 10

  Kcik dla dzieci. 11

  Zakoldujmy przy wigilijnym stole... 13

 • W dniach 8 9 grudnia z bogosawie-stwa naszego Arcybiskupa Abla odbyy si die-cezjalne gowienia boonarodzeniowe. Mo-dzie z pnoc-nej czci diece-zji spotkaa si w Terespo-lu, za z pou-dniowej w Che-mie. Rekolek-cje w obydwu miejscach roz-poczy si w. Liturgi w cerkwiach pw. w. Apostoa Jana Teologa. Po wsplnym niadaniu modzie w Chemie udaa si na Grk Chemsk, w celu obejrzenia starego, niegdy prawosawne-go cmentarza oraz panoramy miasta. W tym czasie w Terespolu, ks. Marcin Gocik odpo-wiada na nurtujce modzie pytania i opowia-da o tym, jak prawidowo naley zachowywa si w cerkwi. Nastpnie modzie obejrzaa fragment filmu ukazujcy pierwsz cz Litur-gii - proskomidi. Po poudniu ks. Marek Osta-

  Str. 2

  Tytuem wstpu Serdecznie witamy w kolejnym numerze Istocznika. To wydanie zostao powicone witom Boego Narodzenie, ale nie tylko. Wsplnie bdziemy mogli powrci wspo-mnieniami do gowienij w Chemie oraz w Te-respolu, przeczyta o nowych inicjatywach Bractwa oraz dowiedzie si, co wanego dla naszej diecezji wydarzyo si przez ostatnie trzy miesice. Nie zapomnielimy rwnie o najmodszych czytelnikach i przygotowalimy m.in. opowiadanie. By gosi rado z naro-dzin Chrystusa umiecilimy koldy, ktre moecie wykorzysta podczas wsplnego ko-ldowania.

  yczymy miej lektury! Redakcja

  s z e w i c z (Terespol) oraz ks. Tomasz o t y s z (Chem) od-czytali referaty na temat wa-n o c i i znaczenia sakramentw Spowied oraz w. Euchary-stii. Podczas wieczornego naboes twa modzie przy-stpia do Sakramentu Spowiedzi. Nastpnego dnia w czasie niedziel-nej w. Liturgii wszyscy w modlitewnym skupieniu przystpili do w. Eucharystii celu duchowej odnowy. Po naboestwie oraz wsplnej agapie podsumowalimy i zakoczylimy tegoroczne boonarodze-niowe rekolekcje. Gowienia dla wielu z nas byy wielk duchow radoci, pozwoliy zro-zumie istotne sprawy zwizane z czyn-nym uczestniczeniem w yciu Cerkwi oraz przypomniay o tym, e ju wkrtce nadejdzie czas witowania Narodzin Zbawiciela. Serdeczne podzikowania kieruje-my pod adresem Proboszczw Parafii w Chemie ks. Jana ukaszuka i w Terespo-lu ks. Jarosawa osia oraz miejscowych Bractw Parafialnych. Dziki tak wielkie-mu zaangaowaniu, gocinnoci, a przede wszystkim duchowej opiece podczas go-wienii czulimy wyjtkow aur dobra i mioci pyncej z gbi serca. Dzikuje-my rwnie Duchownym, ktrzy pomimo swoich obowizkw na parafiach znaleli czas, aby przyjecha do Chema lub Tere-spola i pomc nam naleycie przygoto-wa si do wita Boego Narodzenia. Wszystkim uczestnikom Spasi Go-spodi za wspln modlitw.

  Katarzyna Sawczuk Zdjcia: Katarzyna Hasiu

  Jarosaw Szczur

  Do Terespola i Chema po duchow odnow...

  Modzie przystpujca do sakramentu w. Eucharystii

  Uczestnicy rekolekcji w Chemie.

 • Str. 3

  Obchody 60 rocznicy akcji "Wisa" w Biaej Podlaskiej.

  28 padziernika w Biaej Podlaskiej miay miejsce uroczystoci koczce tegoroczne obcho-dy 60 rocznicy Akcji Wisa.

  KRTKA LEKCJA HISTORII Akcja Wisa dotkna tereny emkowsz-czyzny, Chemszczyzny, Lubelszczyzny oraz po-udniowe Podlasie. Zacza si 26 kwietnia 1947 roku i trwaa mniej wicej do sierpnia '47. Pa-stwowa Komisja Bezpieczestwa nakazaa wysie-dli emkw i Ukraicw, a co za tym szo wszystkich wyznawcw Prawosawia, poniewa oficjalnie mieli ukraisk narodowo. W ten sposb chciano zniszczy nasz wiar, rozmiesz-czajc prawosawnych w wczesnych wojewdz-twach: olsztyskim, koszaliskim, wrocawskim, zielonogrskim, gdaskim, opolskim i pozna-skim. Wielu wysiedlecw oraz duchownych osadzono w obozie pracy w Jaworznie. Dugo mona by mwi o tych tragicznych wydarze-niach, ale wystarczy po prostu wyobrazi sobie, e przychodzi do naszego domu kto i kae nam si pakowa i jecha w nieznane strony.

  MIAO NAS NIE BY Uroczystoci upamitniajce akcj Wisa w Biaej Podlaskiej zaczy si ju w sobot, pod-czas Wsienoszcznoho Bdienija. W czasie nabo-estwa pieway dwa chry - z Ukrainy i Biao-rusi. W niedziel przyby Jego Eminencja Metro-polita Sawa, JE arcybiskup Abel oraz JE Niko-dem biskup diecezji Woysko - Kowalskiej. Hie-rarchw przywitali najmodsi wierni, Chr Dzie-cico - Modzieowy dziaajcy przy bialskiej p a r a f i i . Metropolita w swojej homilii wspomina wyda-rzenia sprzed 60 lat, mwi te o tym jak rol odgrywa w yciu czowieka dom. Mody licznie przybyych duchownych i wiernych wspomaga pikny i rnorodny piew kilku chrw z zagra-nicy oraz chru BMP Diecezji Lubelsko Chemskiej. Liturgi zakoczya procesja po-czona z powiceniem pomnika z tablic upa-mitniajc akcj Wisa, jej ofiary i uczestnikw. Pomnik wykonany jest z kamienia, ma ksztat odzi symbolizujcej Cerkiew, ktra to cigle py-nie, w odzi stoi krzy - to ludzie, ktrzy nieli ciki krzy, a nie wyrzekli si swojej wiary, lu-dzie, ktrzy cierpieli z powodu swej wiary, lu-dzie, ktrzy mimo wszystko wierz, cho do-wiadczyli tych trudnych chwil.

  ...A JESTEMY Po witej Liturgii wszyscy udalimy si do nowego budynku, ktry powsta dla nas, mo-

  dych ludzi. Metropolita Sawa dokona powi-cenia Podlaskiego Centrum Kultury Prawo-sawnej. Na wszystkich czeka poczstunek, po ktrym mona byo uda si do Zespou Szk Zawodowych nr 1 na koncert muzyki cerkiewnej: Skarby Kultury Podlasia. Kon-cert ten ze wzgldu na realizowany projekt To co nas czy. Cegiek do... nabra rangi midzynarodowego, gdy zapieway podczas niego chry z pastw partnerskich: Ukrainy, Biaorusi i Polski.

  W NASZEJ LUBELSZCZYNI SUMNI DNI NASTAY...

  ...koy naszy lude na zachid jichay - piewa chr BMP diecezji Lubelsko - Chemskiej. O tych smutnych dniach mwi Metropolita Sa-wa oraz Wadyka Abel w czasie koncertu. To wanie ordynariusz naszej diecezji powiedzia te wane sowa: Miao nas nie by, a jeste- m y . Publicz-no wy-suchaa rwnie w i e r s za napisane-go przez jedn z uczestni-czek tych w y d a -rze. By-y to bardzo bezporednie, a zarazem proste sowa, ktre chyba najbardziej przybliay przeycia ludzi pamitajcych rok 1947. Mie-limy te okazj usysze rozmow z pani Mari Lewczuk z Midzylesia. Kobieta ta szczeglnie przeya Akcj Wisa, poniewa zostaa wzita do obozu pracy w Jaworznie. Na koniec koncertu wszystkie chry wsplnie zapieway zebranym Mnogaja leta.

  PAMI POZOSTANIE Rany wyrzdzone przez Akcj Wisa goj si, lady zacieraj, ci ktrzy j przeyli -umieraj, ale powinnimy pamita o tych wydarzeniach. To jest cz historii naszej Cerkwi, cz historii ziemi, na ktrej yjemy, a take cz historii rodzin wielu z nas. Po-winnimy te modli si do Boga i witych Mczennikw Ziemi Chemskiej i Podlaskiej, aby ju nigdy te wydarzenia si nie powtrzy-y... Katarzyna Sawczuk

  Chr modzieowo dziecicy z Biaej Podlaskiej

 • Str. 4

  W ramach mikroprojektu ,,To co nas -czy. Cegiek do... wspfinansowanego z Euro-pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu ssiedztwa Polska Biaoru Ukraina INTEREG IIIA/Tacie CBC 2004-2006 oraz Budetu Pastwa odbyy si trzy minipara-fiady, czyli przesympatyczne sportowe spotkania modziey.

  W dniach 3-4 listopad 2007r. w Terespolu rozegrany zosta turniej piki siatkowej. Dyscypli-na cieszca si ogromn popularnoci przyci-gna na terespolska hal Miejskiego Orodka Kultury druyny z Brzecia, Biaej Podlaskiej, Tarnogrodu, Terespola, Lublina i Kowla. Trzy-setowe cechujce si niezwyk dynamicznoci i wygrane z zaledwie dwupunktow przewag przesdziy o tym, e miniparafiad wygraa dru-yna Brze I, za na nastpnych miejscach upla-soway si zespoy z Biaej Podlaskiej, Tarnogro-du, Terespola, Lublina i Brzecia II. Wieczorem zawodnikom nie zabrako si na modlitw. Wszy-scy wraz z opiekunami udali si do cerkwi pw. w. Jana Teologa, gdzie proboszcz parafii ks. Prot Jarosaw o przybliy histori prawosawia na terespolskiej ziemi. Nastpnego dnia po uro-czystej w. Liturgii, podsumowaniu turnieju wszyscy z umiechem na twarzy rozjechali si do domw. Po szeciu dniach odpoczynku w peni si trzeba byo zameldowa si tym razem w Biaej Podlaskiej, gdzie w sobot i niedziel odbyy si rozgrywki halowej piki nonej. Szkoa Podsta-wowa nr 9 przy ul. Zygmunta Augusta gocia sportowcw z Brzecia, Lublina, Terespola, Sa-watycz, Zabocia, Biaej Podlaskiej. Pierwszego dnia turnieju po pitnasto minutowych starciach w grupach wyoniono pfinalistw. Po caym dniu sportowego szalestwa, wieczornym nabo-estwie zmczeni zawodnicy udali si na zasu-ony odpoczynek. O godz. 8 w niedziel odbya si w. Liturgia sprawowana przez ks. Marcina Gocika w kaplicy w. Atanazego Brzeskiego. Nastpnie modzie z ssiadujcych krajw stan-a ponownie na parkiecie bialskiej hali, gdzie miay miejsce emocjonujce pfinay i fina. Ostateczna klasyfikacja przedstawiaa si nast-pujco: I miejsce Brze I, II Biaa Podlaska, III Brze II, IV Lublin, V Terespol, VI Sa-watycze, VII Zabocie, VIII Brze III, IX

  Biaa Podlaska II. Warto zwrci uwag i po-chwali zesp Biaa Podlaska II. Chopcy mimo modego wieku w niewielkim stopniu odbiegali technik od starszych kolegw, a wspprac i zapaem po

Search related