Click here to load reader

I. Zrakové postiţení – definice, klasifikace, pojetí · PDF fileI. Zrakové postiţení – definice, klasifikace, pojetí 1. POSTIŢENÍ OBECN WHO - International Classification

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of I. Zrakové postiţení – definice, klasifikace, pojetí · PDF fileI....

 • I. Zrakov postien definice, klasifikace, pojet

  1. POSTIEN OBECN

  WHO - International Classification of Functioning, Disability and Health ICFDH

  (1980)

  poukazuje na rozdly mezi jednotlivmi uvanmi termny. disorder = porucha, vada, je vymezen jako medicnsky definovan stav nebo nemoc. disability je omezen schopnosti provdt njakou innost, kter je pokldna za

  normln

  Postien obecn

  Impairment (Schdigung) = postien znamen ztrtu nebo abnormalitu psychick, fyziologick i anatomick struktury i funkce,

  Handicap (Behinderung) - vliv poruchy i postien na prci lovka, jeho seberealizaci a pedpokld nemonost dosaen cl

  WHO ICF 2001 - cl pesunout medicnsk pohled na postien smrem k lovku v cel

  jeho rozmanitosti a ivotnm prosted

  body functions and structures (tlesn funkce a struktury), activity (aktivita) participation (participace/ast).

  Postien je soust tlesnch struktur, soust zdravotn dispozice jedince a nemus souviset s nemoc.

  ICF - oblasti vyuit klasifikace

  (pouito z www.who.int/classification/icf)

  Zdravotnictv Sociln sektor kolstv a vzdlvn Oblast prce a zamstnvn Ekonomika & vvoj Legislativa & prvo Dal .

  Dal termny oznaujc postien

  lovk/dt se zvltnmi potebami (Kvtoov-vecov 2004) lovk/dt se specilnmi potebami (special needs, Frderbedarf), pro oblast vzdlvn k se specilnmi vzdlvacmi potebami (pupil with special

  educational needs, Schler mit sonderpdagogischem Frderbedarf).

  dti znevhodnn, s parcilnmi nedostatky a dti vjimen lovk s postienm

  2. ZRAKOV POSTIEN Dlen zrakovch vad se dle stt rzn, WHO mezinrodn klasifikaci chorob:

 • stedn slabozrakost - zrakov ostrost s nejlep monou korekc: maximum men ne 6/18, minimum rovn nebo lep ne 6/60; 3/10 - 1/10, kategorie zrakovho postien

  1

  siln slabozrakost - zrakov ostrost s nejlep monou korekc: maximum men ne 6/60, minimum rovn nebo lep ne 3/60; 1/10 - 10/20, kategorie zrakovho

  postien 2

  tce slab zrak a) zrakov ostrost s nejlep monou korekc: maximum men ne 3/60,

  minimum rovn nebo lep ne 1/60; 1/20 - 10/50, kategorie zrakovho

  postien 3

  b) koncentrick zen zornho pole obou o pod 20 stup, nebo jedinho funkn zdatnho oka pod 45 stup

  praktick nevidomost - zrakov ostrost s nejlep monou korekc 1/60, 1/50 a svtlocit nebo omezen zornho pole do 5 stup kolem centrln fixace, i kdy

  centrln ostrost nen postiena, kategorie zrakovho postien 4

  pln nevidomost - ztrta zraku zahrnujc stavy od naprost ztrty svtlocitu a po zachovn svtlocitu s chybnou svtelnou projekc, kategorie zrakovho postien 5

  Dostupn na www:

  Moravcov (2006) - klasifikaci uvanou v R pro posudkov ely

  slabozrakost lehk a stedn (vizus 6/18 a 6/60), slabozrakost tk (vizus 6/60 a 3/60), tce slab zrak (vizus 3/60 a 1/60, dve zbytky zraku), praktick nevidomost (vizus 1/60 a svtlocit s projekc), nevidomost (svtlocit a amaurosa).

  Od stupn postien se odvjej sociln vhody, kter plat pro skupinu IV. a V., od ledna 2007 vzhledem k zkonu . 108/2006 Sb. o socilnch slubch

  sten i pro skupinu III. Moravcov (2006)

  Dal klasifikace:

  dle doby vzniku - zskan a vrozen, dle etiologickho hlediska - pokozen orgnov a funkn, z pohledu dlky trvn postien - akutn, chronick i recidivujc, dle typu postien - poruchy zrakov ostrosti, poruchy barvocitu, poruchy

  binokulrnho vidn, okulomotorick poruchy a poruchy ve zpravovn zrakovch

  informac

  - (srov. Ludkov 1988; Kvtoov-vecov 2000; Renotirov, Ludkov a kol. 2003 aj.).

  II. Anatomie zrakovho stroj, fyziologie procesu vidn, vybran zrakov vady

  1. Anatomie zrakovho stroj

  Vnj struktury oka

  - Rohovka (cornea)

  - Blima (sclera)

  Cvnat vrstva

 • - Duhovka (iris)

  - asnat tlsko (corpus ciliare)

  - Cvnatka (chorioidea)

  Vnitn struktury oka

  - oka (lens cristallina)

  - Sklivec (corpus vitreus)

  - Stnice (retina)

  --lut skvrna (macula lutea), centrln jamka (fovea centralis)

  --Slep skvrna (papilla )

  Drha zrakovho nervu

  - Drha zrakovho nervu

  - Chiasma opticum (msto ken zrakovch nerv)

  Pdatn orgny = adnexa

  - Spojivka (conjunctiva)

  - Vka (palpebrae)

  - Slzn apart

  - Onice (orbita)

  - Okohybn svaly

  2. Fyziologie procesu vidn

  - Dioptrick apart lomiv prosted oka (rohovka, pedn on komora, oka, sklivec)

  - Refrakce

  - Akomodace

  - Zrakov ostrost (vizus)

  - Fixace

  - Zornicov (pupillrn) reflex

  - Nitroon tlak

  - Vidn obma oima simultnn vidn, fze, stereopsie

  - Barevn vidn

  - Vnmn kontrastu

  3. Vybran chorobn stavy oka

  Dlen zrakovch vad:

  A. Dle stupn (Moravcov, 2004):

  - Slabozrakost lehk, stedn, tk

  - Tce slab zrak (tzv. zbytky zraku)

  - Nevidomost praktick, totln

  Dle stupn (dle WHO viz http://www.sons.cz/klasifikace.php ):

  - Slabozrakost stedn, siln

  - Tce slab zrak (tzv. zbytky zraku)

  - Nevidomost praktick, totln

  http://www.sons.cz/klasifikace.php

 • B. Dle typu (Kvtoov-vecov, 2000):

  - Postien i ztrta zrakov ostrosti

  - Postien e zornho pole

  - Poruchy barvocitu

  - Okulomotorick pote

  - Obte se zpracovnm zrakovch informac

  C. Dle doby vzniku:

  - Vrozen (kongenitln)

  - Zskan

  Vybran chorobn stavy oka:

  Refrakn vady:

  - Dalekozrakost (hypermetropie)

  - Krtkozrakost (myopie)

  - Astigmatismus

  ilhn (strabismus)

  Astenopie (chabozrakost)

  Amblyopie (tupozrakost)

  Nystagmus

  Vrozen deformace o:

  - Anoftalmus (chybn oka)

  - Mikroftalmus (mal on koule)

  - Kolobom (roztp duhovky, pop. i jinch struktur oka)

  Albinismus

  Zelen zkal (Glaukom)

  ed zkal (Katarakta)

  ROP (Retinopathy of Prematurity)- retinopatie nedonoench

  CVI (Cortical Visual Impairment) centrln postien zraku

  razy oka:

  - Mechanick pokozen

  - Kontuze (zhmodn)

  - Pokozen zenm

  - Pokozen teplem

  - Poleptn kyselinami a louhy

  - Zlomeniny onice

 • III. DIAGNOSTIKA

  - diagnostika medicnsk (etiologie postien, stanoven diagnzy a pesnch hodnot vyjadujcch zrakovou ostrost, i zornho pole apod.)

  - diagnostika speciln pedagogick (funkn vidn - co dt opravdu vid a jak zrak pouv)

  Medicnsk vyeten zjiuje (ehk, 1989)

  - centrln vidn (vizus do blzka a do dlky) - perifern zrakov funkce - refrakce - binokulrn vidn - schopnost adaptace - barevn vidn - funkce zrakovho centra. - Pi podezen na uritou zrakovou vadu podrobuje lka pacienta vyeten

  jednotlivch st oka dle poteby.

  Pro stanoven elnho zvten a typu pomcek - nsledujc diagnostika (Kraus a kol.,

  1997, tzv. psychofyziologick dg.)

  - vizus do dlky (vyetujeme u dt Pflgerovmi hky, Lea testy - kdy dt vybr obrzky, kter ukazujeme na tabuli, na kartikch nebo v trojrozmrn podob Lea

  Puzzle 3D na pracovn vzdlenost)

  - zorn pole (u dt asto orientan konfrontan metodou porovnnm zornho pole lkae a pacienta, kdy vkldme do zornho pole z rznch stran hraky a zjiujeme,

  zda je dt vid)

  - rove okulomotoriky, binokulrnho vvoje, stereopse (vyeten na ortoptickch pstrojch, pomoc fixanch ter)

  - barvocit (vyetujeme u dt vybrnm kostek urit barvy nebo bavlnek z rznobarevnch, barevnou verz Lea Puzzle 3D)

  - citlivost na kontrast (zjiujeme rove vnmn kontrast karet s tv dvtka Heidi a karet s rozdlnm vrazem tve dvtka v rznm kontrastu)

  - adaptace na tmu a oslnn

  Vyetovac testy pro dti autorky Ley Hyvrinen jsou modifikac test pro dospl.

  Diagnostika u dt s kombinovanm postienm a dt v ranm vku

  - objektivn metody jsou pouvny pi screeningu: - test preferennho vidn (Preferential looking -PL) - je vyvozovna zrakov ostrost

  dtte podle toho, kter z nabzench obraz (pruhovan plochy) fixuje.

  - test evokovanho vizulnho kortiklnho potencilu (visual evoked cortical potentials VEP) - pro vyeten vizu, vyuiteln zejmna u dt v preverblnm

  vvoji, nevyaduje spoluprci s dttem, je vak finann nron.

  Tato metoda slou pedevm k diagnostice zrakovch vad s poruchou v CNS

  (nap. CVI), jedn se o elektrick odpovdi zrakovch korovch sted mozku na

  svtelnou stimulaci oka. Korov odpovdi jsou stabilnj na stimulaci prostorov

  strukturovanmi svtelnmi podnty, proto se provd vyeten P-VEP (pattern

  visual evoked cortical potentials) a dal elektrofyziologick testy

 • Dal vyetovac metody:

  - Teller aquity cards; Lea Gratings - karty s pruhovanmi vzory, slou k diagnostice u dt ji v kojeneckm vku.

  Dal vyeten zraku se provdj v pozdjm vku, kdy je dt schopno spoluprce

  (piblin od 20 msc vku).

  Funkn vyeten zraku v ran pi:

  - pro posouzen aktulnho stavu zrakovho vnmn dtte - co opravdu vid, - vyeten provd zrakov terapeut, instruktor zrakov stimulace i poradce ran pe. - sleduje se schopnost rozeznvn objekt, zpracovn zrakovho vjemu, koordinace

  oko-ruka, schopnost sledovn pohybu pedmtu, rove pozornosti pi zrakovm

  vnmn a jeho uvdomn si, orientace na ploe apod.

  - Po diagnostice funknho vidn nsleduje v ran pi zrakov stimulace

  Projevy zrakovho postien. Je vhodn si vmat, zda (Webster, 1998):

  - dt nest oi do strany i nahoru, zda je nepivr nebo si nezakrv pi pohledu jedno oko

  - nem dt zarudl, opuchl oi, zda neslz - nejsou pohyby o nekoordinovan, njak nepravideln i deformovan pupily,

  poklesl vka

  - se dt neskrv ped jasnm svtlem a oslnnm - dt nenakln pi pohledu hlavu - nedr pi prohlen text i obrzek v pli velk i mal vzdleno

Search related