of 37/37
Giedrius Kuprevičius Marina Cvetajeva Iš niekur dainos vokalinis ciklas sopranui ir fortepijonui вокальный цикл Песни в пустоту для сoпpано и фортепиано 2013

Iš niekur dainos

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Iš niekur dainos

Adagio q = 74
- - - - - - ,-
10
mp mf p np p
- - - - ,- ku ris- a ki- vaiz- doj- šven-
mp p mp
&
- - - - .- .- .- - - - - .- .- .- - - - -
?
- - - - .- .- .- - - - - .- .- .- - - - -
& ∑ ∑ ∑
&
.- .- .- - - - - .- .- .- - - - - .- .- .-
?
.- .- .- - - - - .- .- .- - - - - .- .- .-
&
&
- - - - .- .- .- - - - -
?
- - - - .- .- .- - - - -
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
œb
j
œ
œœ
b
b
œ
œœ
œ
œœ
œ
=
=
{
{
{
{
t j- teis ma ne.- - - - , - - . - - -
15
p mp p pp
. - - - - . - , vien tu kaip tik ras- drau gas-
20
ma ne- vel gi.- - - ,- . - - .-
25
V.S.
&
&
.- .- .- - - - - .- .- .-
?
.- .- .- - - - - .- .- .-
&
&
?
&
&
?
&
&
?
j
j
Œ
œ œ œ
œ œ œ
j
Œ
œ
œb
b
J
J
Œ
œ
œb
b
b
œ
œn
J
œ œ œ b
{
{
{
{
leis me luot,- man var pas- šir dy- je- ne leis- me luot,- ,-
30
- - - - - - Kas dien- kar dais,- kar dais- plie ni- niais- ko vs-
35
f
mp
ma ny- je- Taip, tos mir tin- gos- vilgs nis- ne pa-
40
p
kils, - - - - - , per pa t- Ap reiš- ki- m- prieš ta -
45
p
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
œ œ œ œ œ œ œb œ œ ™ œ
J
œ ™
œ
œ ™
œb
J
œb œ œb œb œ œb œ œb œb œ œb œ œb œ œb œb œ œb œ œb
œ œ
J ‰ Œ
œ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œb
j
Œ
{
{
{
ve, - - - - ,- ,- ,-
50
f
, ,- , ,- !- ,-
55
ff
- - - - auk si- n- cerk vs- ku po- l- ap skrie- es.
60
œ œ œ œ œ œ œ œ œb ™ œ
J
œ
œ
œœ
b
b
œ
œœ
œ
œœ
œ
œ œ œ
œ œ œ
b
b
œ œb œb œ œ œb œ œ œ œb œ œ œb œb œ œ wb
b ™ œ
{
{
{
& ∑

&
?
&

&
?
&
&
œ
j
j
œb œ œb œ œb œ œb œ
œb œ œb œb œ œb œb œ
œb œ
œb œ
&
∑ >
-
-
& ∑
Man se niai- gri- so vy nai,- - - ,- u tur tus- pa ius- di diau- sius
3 3
&
?
&
&
∑ ∑ ∑
& ∫
œb œ ™ ‰
œ<b>

#


#


œb œb œb œb œb œn œ œb œ œb
Œ
œ ™ œ œb
7

mf
- ,- - - - Ma no- o d-
10
mf
mp
- - ,- Per da- v- ki tam,- - ,- Su -
mp
3
4
3
4
3
4
&
?
? ∑ ∑
& ∑ ∑
. .
? ∑ ∑
&
. . .
?
. . .
. . .
&
&
.
?
.
œ
œ
J ‰
œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œb œ
œb œb œ
{
{
{
pra to- tre ias,- - - - - , O ket vir- tas- vie n- ny ki- nak t-
15
a cha cha cha cha cha o cho cho cho cho cho
20
mf
V.S.
- ,- yg dar- b- at lik- ti-
25 30

&
?
œb œ œ œb œb œb œb œb œ œ œb œb
œb œ
œb œ
b
b œ œœb œb œb œb œb œ œ œb œb
œb
Œ
œb Œ
œb
œb
Œ
œb œ œb œ œb œb œ∫ œb œ œb œ œb Ó
¿ Ó
b
nb
Œ
Œ Œ œb œ œb Œ œb œ œ Œ œ œ œ
j ‰ ‰
œ
œ œn
œ b
J
œb œb
{
{
{
{
legato
35
- - ,- ! Jos o dius- kar to- ju- tau, mir tie.-
40
- , , Kar to- ju- tau, mir tie!-
45 50
. Cha!
œb
œb œ
=
=
=
{
{
{
Moderato q = 114
V.S.
,- vi dur- die- nis.- - - a -
10
2
4
2
4
2
4
&
&
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
& ∑
&
&
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
. .
. .
.
& ∑
&
&
.
.
?
. .
. .
. .
. .
. . .
. .
.
œ œ œ œ
œ œ Œ
œ
œb œb œn œ œb
œb œ œ ≈
{
{
{
{
ly v- - pirš tais- dvie e e e e e e e e e e e e e e e
15
em. - - .-
20
f
- .- Ketu rios.- Var pai- su skam- bo:- !-
25
Ai das!- - - - , Die vo- An ge- las.- i nia.-
30
mp
œb œ Œ œb œ œ œ
œb œn œb œn œ œ# œ œb œb œb œ œb œn œb œb œ∫
≈ œ œb
J
œb œb œ
œ œb œn œb œn œ œb œ œb œn œ œ# œn œb œn œb
œ œ œn
œb
œ
œ
b œn œb œ œb œœ œb œn œb œ œb œ œb œb œ∫ œb
œ œ œb
œ œ œ
œb œb
œ œb
œ œb
œ œ
J Œ


œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ

œb
12
35
40
Ir nak -
œ œ œ œb œb œ œ œb œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œb
œ œ
œ œ
œ œ
b b
J
œb œb œ œ œ œb œ œ
œb œ œ œb œœ œb œb œ œ œ œb œb œœ
œb œœ œb œœœ œœ œb œ œb œœœ
œœ
œb œb œ œ œ œb œ œ
œb œ œ œb œœ œb œb œ œ œ œb œb œœ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ Œ b
œ
13
mp p
.- - , - - .
70 75 80
85
...
pp
œ
14
Lento q. = 46
- - - - - - - - :- "
mp
V.S.
- - ..." , - - ,- - .-
10
6
8
6
8
6
8
&
- - - -
?
&
&
?
&
&
?
œn
J
œ#
{
{
{
{
- - - ,- - - - - ...-
15
- - - - - ,- - - - ...-
20
mf
Virš sta lo- tvy ro- li de- sys,- lie taus- la šai- per vei- dus- krin ta...- Kas
25
mp
j œ œ œ œ œ œ œ# œ ≈
œ#
r
œ
œ# ™
œ# œ
j
œ œ ™ ™
œ œ œ
œ#
œ#
œ
œ#
œn
J
œ#
16
{
{
{
{
ta vo- klai d- iš tai- sys,- pa kvies- u sta- l- sep tin t.- , -
30
, - - ( ,- - ,
35
f
mf
mf
V.S.
še še- tas- klai din- gas- skai ius:- du bro liai,- tu, mo na,- t vai,- juk sep ty- ni,- ma ne- skai- ius,- juk
40
3
8
6
8
3
8
6
8
3
8
6
8
œ ™
œ œ œ n #
œ œ œ# œ œ# ™ œn
≈ œ
r
œ
œ#
œ
œ
œb œ œ
¿ ¿
œ
œ
œ
œ
œ
# œ
œ
Œ
œ
œ# œ# œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ ™ œ œn œ œ œ
œ
œ
œ ™
œ
œ
j
17
f
- ius!- - - ,- - - - .-
Kas aš: nei drau gas,- nei mo-
45
p
CODA
- - - - - .-
55
¿ ¿ ¿ ‰ œ
J

œ
œ
# œ
œ
Œ
œ
Œ
j œ# œ ‰ œ ™ œ œ œ œn œ ‰ Œ ™
œ# œ#
œ œ
œn
18
Soprano
Piano
- - - - ,- Li -
q. = 76
q. = 76
ki- mas- pil dos- ne ta da,- kaigriau dia,- ,- o taip, :
10 15
V.S.
- - , snie gas,- dan gus,- - ,- va ks.-
20 25
& .

. .

. .

. .

.
?
.

. .

. .

. .

.
&
& .

. .

. .
∑ ∑ ∑
.
?
.

. .

. .
∑ ∑ ∑
.
& ∑
& ∑ ∑ ∑
> > >
?
>

>

. . . . .

œ œ# ‰ ‰ œ œ
œb ™ œ œn œb œb ™
œ ™ œ ™
œ ™ œ
30
35
. Skam bu- t- spau dia.- - - - - - - -
40
. Ir gar sas- su švi- ts- pra u- vo.-
45
f
œb
œb
≈ œ
œb œ œ œb œ œ
œb œ
œb œ œ œb œ œ œ œb œ œb
œ
J
≈ œb
R
≈œ
r
≈ œ
œb œ œ
œ œ# œn
œ œb œ

œ
œ
‰ Œ ≈
œ
R
œ
J ‰ ‰
œ œb œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ
œ
œ
20
50 55
Ty
mf
mp
œ œb ™
œ œb œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œb œ œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œb œb œ œ œb
œ
œb œ
œœ œ#
nn œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ
œœ œ# œœ œ ‰ ‰
¿ ¿b ¿b ¿ ¿b
¿ œœ œb œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ
œœ œb œœ œ ‰ ‰
21
p
80
85
j œ
œ
R ≈‰ ‰
œ
R ≈‰ ‰
œb
R ≈‰ ‰
œ ™
‰ ‰ œ
œb ™ œ ™ œ ™ œ ™
22
f pieno voce
- ,- Ka ro- lius- nu si- imt,- - -
Lento apoteoso q. = 62
5 10
, Se nus- o dius- iš trint,- - - - i bin- t- u ge-
15 20
sint - - - - ,- Pats
mf
soto voce
- ,- Ka ro- lius- nu si- imt,- - -
40 45
ppp
simile
V.S.
, Se nus- o dius- iš trint,- - -
50 55
iš ciklo "Iš niekur dainos" / " "
Giedrius Kupreviius
gk 298-7/2013
Marina Cvetajeva
œ
j
œ# œ ™ œ
œ# ™ œ œ
J œ œ#
œ
j
œ# œ ™ œ
{
{
{
{
i bin- t- u ge- sint- - - -
60 65
70
- ,- Ka ro- lius- nu si- imt,- - -
75 80
pp
, Se nus- o dius- iš trint,- - -
85 90
œ# ™ œ œ
J œ œ#
œ
j
œ œœ# œ œœ
œ œœ œ œœ
œ# œ ™ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
24
{
{
{
{
i bin- t- u ge- sint- - - -
95 100
pp105

110
115
pp
œ# ™ œ œ
J œ œ#
œœ œ
25
Soprano
© Giedrius Kupreviius, 2013
- - - - - - ,-
Adagio q = 74
- - - - ,- ku ris- a ki- vaiz- doj- šven-
t j- teis ma ne.- - - - , - - . - - -
. - - - - .- - , vien tu kaip tik ras- drau gas-
ma ne- vel gi.- - - ,- - .
- - .- , ,- - -
man var pas- šir dy- je- ne leis- me luot,- man var pas- šir dy- je- ne leis- me luot,-
V.S.
,- - - - - - - - Kas dien- kar
4
4&
8
&
&
&
&
&
&
&
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ
j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
œb
j
œb œ œ œ ‰ œb
j
j
œb œ ‰ œb
j
œb œ œ œ ‰ œb
J
‰ œ
J
J
‰ œ
J
œ œ œ œ œ œ œ œ b ‰ œb
J
œ œ œ œ œ œ œb œ œ ™ œ
J
œ ™
œ
œ
œ ™
œb
J
œb œ œb œb œ œb œ œb œb œ œb œ
dais, kar dais- plie ni- niais- ko vs- ma ny- je- Taip, tos mir
tin gos- vilgs nis- ne pa- kils,- - - - - - , per
pa t- Ap reiš- ki m- prieš ta ve,- - - - - ,- ,- -
,

!- ,-
- - - - auk si- n- cerk vs- ku po- l- ap skrie- es.
2
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
.
œb œ œb œb œ œb œ œb œb œ œb œb wb ™ œ
J ‰ Œ
œ œ œ œ œ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œb
j
œb œ œ œ œ œ œ œ œb ™ œ
J
œ œ œ œ œ œ œ œ œb ™ œ
J
œb
œn
œ œb œb œ œ œb œ œ œ œb œ œ œb œb œ œ wb
b ™ œ
Soprano
© Giedrius Kupreviius, 2013
,- o pas kui,- - ,- mi dum- vai ši- no,- - ,- ,-
Andante q = 84
,- o pas kui,- - - bro ga- vai ši- no,- - - ,-
,- kad pas kui,- - - at si- klau- pus- - - - at gai- lau- iau-
- - - - kal tes.- A A - - - -
- .- Man se niai- gri- so- vy nai,- - - - - ,-
u tur tus- pa ius- di diau- sius- - ,- - ,- - ,- nu si- e- mink- li gi-
e ms,- ,- e ms,- ,- e ms,- ,- e ms...-
2
4& ∑ ∑
& ∑
&
&
&
œ
j
j
œb œ œb œ œb œ œb œ
œb œ œb œb œ œb œb œ
œb œ
œb œ
œb œ
‰ œ œ œb œb
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œb œ œb œ œ œb
œb œb œb œb œb œn œ œb
œ œb

mf
- ,- - - - Ma no- o d- ka in- kas iš gir- ds-
Allegretto q = 146

mp
- - ,- Per da- v- ki tam,- - ,- Su pra- to- tre ias,-
- - - - , O ket vir- tas- vie n- ny ki- nak t-
a cha cha cha cha cha o cho cho cho cho cho -
,- yg dar- b- at lik- ti- pa si- ry- o.-

legato
- - - - ,-
! Jos o dius- kar to- ju- tau, mir tie.- - , ,
Kar to- ju- tau, mir tie!- . Cha!
3
4&
7 .
&
&
. .

&
œ
œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œb œ œb œ œ œb
œb œb œb œb œ œ œb œb
œb œ
œb œ
œb œ œb œ œb œb œ∫ œb œ œb œ œb Ó
¿ Ó
œ œ Œ œ œ œ
j ‰ ‰
œ
œ œ Œ
œb
œb
œ
J ‰
© Giedrius Kupreviius, 2013
- Ry tas.- - - tau r.- Šveis ti- me tas- .
Moderato q = 114
,- vi dur- die- nis.- - - a ly- v- - pirš tais- dvie e e e e e e e
e e e e e e e e em. - - .-
- .- Ketu rios.- Var pai- su skam- bo:- !- Ai das!- - - -
, Die vo- An ge- las.- i nia.- An tr- syk- pa lie- tos- ro s.- , , , ...
Va ka- ro- gai sai- - - - - . Ir
nak tis- tis .
p
.

p
.- - - - - .- - ,
Andante q = 90
- - . Ir spar n- ko va.-
Ry tas...- ...
&
& ∑
œ œ œ œ
œ œ Œ
œb œ Œ œb œ œ œ
œb œn œb œn œ œ# œ œb
œb œb œ œb œn œb œb œ∫ œb
j
‰ Œ
J
J Œ
œ œ
J Œ
œ
J œ œb œb œ œ œb œ œ
œ Œ b

œ œ
© Giedrius Kupreviius, 2013
- - - - - - - - :- "
Lento q. = 46
- - ..."- , - - ,- - .-
- - - ,- - - - - ...-
- - - - - ,- - - - ...
Virš sta lo- tvy ro- li de- sys,- lie taus- la šai- per vei- dus- krin ta...- Kas
ta vo- klai d- iš tai- sys,- pa kvies- u sta- l- sep tin t.- , -
, - - ( ,- - , -
, - )
f
mf
V.S.
še še- tas- klai din- gas- skai ius:- du bro liai,- tu, mo na,- t vai,- juk sep ty- ni,- ma ne- skai- ius,- juk
6
8
3
8
6
8
&
&
&
&
œn
j œ œ œ œ œ œ œ# œ ≈
œ#
r
œ# œ
j
œn
œ œn œ# œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ# ™ œn
≈ œ
r
¿ ¿
œ
œ# œ# œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ ™ œ œn œ œ œ
œ
f
ius!- - - ,- - - - .-
Kas aš: nei drau gas,- nei mo na,- bet
mf
p
Meno mosso CODA
&
,
>
>
> > > >
> >
> > > >
¿ ¿ ‰ œ
J
œ# œ ‰
Œ œ#
j œ
œ# œ ‰ œ ™ œ œ œ œn œ ‰ Œ ™ œ#
œ# œ œ
œn
Soprano2
Soprano
© Giedrius Kupreviius, 2013
- - - - ,- Li ki- mas- pil dos-
q. = 76
ne ta da,- kaigriau dia,- ,- o taip, : - - ,
snie gas,- dan gus,- - ,- va ks.- - - - -
. Skam bu- t- spau dia.- - - - - - - - .- Ir gar sas- su -
švi ts- pra u- vo.-
meno mosso

f
ty
rs,
3
8&
3
&
&
œ œ# ‰ ‰ œ œ œ
œ œ# œ
œb ™
œb œ
œb œ œ œb œ œ œ œb œ œb
œ
J
œ
œ œb ™
œ<b> ‰
œ œb
œ
f pieno voce
- - ,- Ka ro- lius- nu si- imt,- - - ,-
Lento apoteoso q. = 62
Se nus- o dius- iš trint,- - - - i bin- t- u ge- sint-
- - - - ,- Pats
mf
mpsoto voce
,- Ka ro- lius- nu si- imt,- - - , Se
nus o dius- iš trint,- - i bin- t- u ge- sint-
- - - ,- Pats
p
pp
,- Ka ro- lius- nu si- imt,- - - , Se
nus o dius- iš trint,- - i bin- t- u ge- sint-
- - - ,- Pats lai -
kas.
iš ciklo "Iš niekur dainos" / " "
Giedrius Kupreviius
gk 298-7/2013
Marina Cvetajeva
œ
j
œ# œ ™ œ
œ# ™
œ
j
œ# œ ™ œ
œ# ™ œ œ
œ
j
œ# œ ™ œ
œ# ™ œ œ
j œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™
Vokalinis ciklas "Iš niekur dainos" / " " / vocal cycle „Songs from Nowhere“
Composer: Giedrius Kupreviius / gk 298-1/2013
Lyricist: Marina Cvetajeva, liet. vert. Ramuts Skuaits
Pirmoji daina / / 00:00 , , kuris akivaizdoj šventj teis mane. , . . . , vien tu kaip tikras draugas mane velgi. , . . , , man varpas širdyje neleis meluot, man varpas širdyje neleis meluot, , Kasdien kardais, kardais plieniniais kovs manyje Taip, tos mirtingos vilgsnis nepakils, , per pat Apreiškim prieš tave, , , , , , , , ! , auksin cerkvs kupol apskries. [1918] Antroji daina / / 02:48 , o paskui, , midum vaišino, , , , o paskui, broga vaišino, , , kad paskui, atsiklaupus atgailauiau kaltes. A . Man seniai griso vynai, , u turtus paius didiausius , , , nusiemink ligi ems, , ems, , ems, , ems... [1918] Treioji daina / / 4:14 , Mano od kain kas išgirds , Perdav kitam, , Suprato treias, ,
O ketvirtas vien nyki nakt a cha cha cha cha cha o cho cho cho cho cho , ygdarb atlikti pasiryo. , ! Jos odius kartoju tau, mirtie. , , Kartoju tau, mirtie! . Cha! [1918] Ketvirtoji daina / / 05:29 Rytas. taur. Šveisti metas . , vidurdienis. alyv pirštais dvie- e-e-e-e-em. ------ . . Keturios. Varpai suskambo: ! Aidas! , Dievo Angelas. inia. Antrsyk palietos ros. , , , ... Vakaro gaisai . . Ir naktis. . . . . , . Ir sparn kova. Rytas... ... [1918] Penktoji daina / / 07:35 : " ..." , , . , ... , ... Virš stalo tvyro lidesys, lietaus lašai per veidus krinta... Kas tavo klaid ištaisys, pakvies ustal septint. , , ( , , , ) !, ! Tu tyia šitaip skaiiavai, tas šešetas klaidingas skaiius: du broliai, tu, mona, tvai, juk septyni, mane skaiius, juk septyni mane skaiius!