of 12 /12
DO MINE SPERAVI IN TE HRVATSKIH RIMOKATOLI◊KIH ¸UPA TORONTO • MISSISSAUGA • OAKVILLE broj 31 1. kolovoza 2010. stranice 1, 3, 4 i 5 uredila Ωupa Toronto OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – 2010 C

HRVATSKIH RIMOKATOLI KIH ¸UPA TORONTO • MISSISSAUGA • … · itamo u Psalmu 103: „Dani su √ovjekovi kao sijeno, cvate k'o cvijetak na njivi; jedva ga dotakne vjetar, i ve≈

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HRVATSKIH RIMOKATOLI KIH ¸UPA TORONTO • MISSISSAUGA • … · itamo u Psalmu 103: „Dani su...

 • DOMINE SPERAVIIN TE

  HRVATSKIH RIMOKATOLI◊KIH ¸UPA� TORONTO • MISSISSAUGA • OAKVILLE

  broj 311. kolovoza 2010.

  stranice 1, 3, 4 i 5 uredila Ωupa Toronto

  OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – 2010 C

 • ULAZNA PJESMA: O BoΩe, spasi me, Gospo-dine, u pomo≈ mi pohitaj! Ti si pomo≈ moja i spasitelj:Gospodine, ne kasni!

  ZBORNA MOLITVA: Gospodine, vo∂o istvoritelju naß, mi se tobom ponosimo. Neka nad namabude tvoja dobrota. Obnovi u nama ßto je tebi drago isa√uvaj ßto si obnovio. Po Gospodinu.

  ◊ITANJE KNJIGE PROPOVJEDNIKOVE:(Prop 1, 2; 2, 21-23) Ispraznost nad ispraznoß≈u – veliPropovjednik – ispraznost nad ispraznoß≈u, sve jeispraznost. Jer √ovjek se trudi mudro i znala√ki i uspjeßno,pa sve svoje mora ostaviti √ovjeku koji se oko toga nije tru-dio. I to je ispraznost i velika nevolja. Jer ßto ima √ovjek odsve brige srca svoga i truda kojim se trudio pod suncem?Jer svi su dani njegovi muka i poslovi njegovi jad; √ak muni no≈u ne miruje srce. I to je ispraznost.

  Rije√ Gospodnja – Bogu hvala!

  PRIPJEVNI PSALAM (95 (94):O da danas glas Gospodnji, poslußate; ne budite

  srca tvrda!...............................................................................................Do∂ite, kli√imo Gospodinu, uzvikujmo Hridi, Spasitelju

  svome! Pred lice mu stupimo s hvalama, kli√imo mu u pjesmama!

  ...............................................................................................Do∂ite, prignimo koljena i padnimo nice, poklonimo se

  Gospodinu koji nas stvori! Jer on je Bog naß, a mi narod paße njegove, ovce ßto on ih √uva.

  ...............................................................................................O da danas glas mu poslußate; “Ne budite srca tvrda kao u

  Meribi, kao u dan Mase u pustinji gdje me iskußavahu o√evi vaßi, iskußavahu me premda vidjeße djela moja.”

  ...............................................................................................

  ◊ITANJE POSLANICE SVETOGA PAVLAAPOSTOLA KOLOÍANIMA (Kol 3, 1-5, 9-11): Bra≈o!Ako ste suuskrsnuli s Kristom, traΩite ßto je gore, gdjeKrist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore teΩite, ne zazemaljskim! Ta umrijeste i Ωivot je vaß skriven s Kristom uBogu! Kad se pojavi Krist, Ωivot vaß, tada ≈ete se i vi snjime pojaviti u slavi. Umrtvite dakle udove svoje

  zemaljske: bludnost, ne√isto≈u, strasti, zlu poΩudu ipohlepu – to idolopoklonstvo! Ne varajte jedni druge! Jer,svukoste staroga √ovjeka s njegovim djelima i obukostenovoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svogaStvoritelja! Tu viße nema: Grk – ¸idov, obrezanje – neo-brezanje, barbar – skit, rob – slobodnjak, nego sve i usvima – Krist.

  Rije√ Gospodnja – Bogu hvala!

  PRIJE EVANÎELJA: Aleluja! Aleluja! Ne Ωivi√ovjek samo o kruhu, nego o svakoj rije√i ßto izlazi izBoΩjih usta. Aleluja!

  ◊ITANJE SVETOG EVANÎELJA PO LUKI(Lk 12, 13-21): U ono vrijeme: Netko iz mnoßtva re√eIsusu: “U√itelju, reci mome bratu da podjeli sa mnom baßt-inu.” Nato mu on re√e: “◊ovje√e, tko me postavio sucem ilidjeliocem nad vama?” I dometnu im: “Klonite se i √uvajtesvake pohlepe: koliko god netko obilovao, Ωivot mu nije uonom ßto posjeduje.”

  Kaza im i prispodobu: “Nekom bogatu √ovjekuobilno urodi zemlja pa u sebi razmißljaße: “Íto da u√inim?Nemam gdje skupiti svoju ljetinu.” I re√e: “Evo ßto ≈uu√initi! Srußit ≈u svoje Ωitnice i podignuti ve≈e pa ≈u ondjezgrnuti sve Ωito i dobra svoja. Tada ≈u re≈i dußi svojoj:dußo, evo imaß u zalihi mnogo dobara za godine mnoge.Po√ivaj, jedi, pij, uΩivaj!” Ali Bog mu re√e: “Bezumni√e!Ve≈ no≈as dußa ≈e se tvoja zaiskati od tebe! A ßto sipripravio, √ije ≈e biti?”

  “Tako biva s onim koji sebi zgr≈e blago, a nebogati se u Bogu.”

  Rije√ Gospodnja – Slava tebi Kriste!

  DAROVNA MOLITVA: Posveti, molimo,Gospodine, ovaj prinos i primi naßu unutarnju Ωrtvu: u√inida ti postanemo vje√nim darom. Po Kristu.

  PRI◊ESNA PJESMA (Mudr 16, 20): Kruh sneba dao si nam, Gospodine, koji svaku slast u sebi ima igodi svakome ukusu.

  POPRI◊ESNA MOLITVA: Gospodine, ti nasoΩivljujeß nebeskim darom: prati nas stalnom ljubavlju iu√ini dostojnima vje√noga otkupljenja. Po Kristu.

  OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

  ¸UPNI VJESNIK • HRV. RKT. ¸UPA: TORONTO, MISSISSAUGA, OAKVILLE; BR. 31/2010, NEDJELJA 1. KOLOVOZASTRANA 2

 • ¸UPNI VJESNIK • HRV. RKT. ¸UPA: TORONTO, MISSISSAUGA, OAKVILLE; BR. 31/2010, NEDJELJA 1. KOLOVOZA STRANA 3

  U odlomku iz Lukinogevan∂elja koje nam dano na raz-matranje na XVIII nedjelju krozgodinu Isus nas pou√avaprispodobom o nerazboritombogataßu i govori: “Klonite se i√uvajte svake pohlepe, koliko godnetko obilovao, Ωivot mu nije uonome ßto posjeduje.“ (Lk 12,15).U ovim rije√ima Isus svima namavrlo jasno govori da ne zaboravi-mo na prave vrijednosti u kojima√ovjek susre≈e smisao, a kojezasigurno nadilaze materijalnestvari, koje zasigurno nadilazipuko zgrtanje propadljivog bogat-stva. Razborito upravljanje onimeßto posjedujemo daje nam sig-urnost da smo gospodari a ne slugematerijalnih dobara, da smo ljudikoji Ωive u ovome svijetu, aliokrenuti prema Bogu.

  Istina je da posjedovanjematerijalnih dobara, napose udanaßnje vrijeme daje √ovjeku osje≈aj sigurnosti, da moΩeraspolagati i odlu√ivati u svojem Ωivotu, da nije ovisan o drugi-ma ili o drußtvu, da si moΩe organizirati Ωivot, da si moΩe pri-ußtiti ono ßto ga raduje ili ßto raduje njegove bliΩnje, da ost-varuje svoje ideje i ciljeve za koje je potrebna materijalna sig-urnost. Isus ne stavlja u pitanje dobru upotrebu materijalnihdobara i bogatstva, nego upozorava da posjedovanje moΩe√ovjeka dovesti do udaljavanja od Boga i od bliΩnjega. To sedoga∂a kad √ovjek svu svoju sigurnost Ωivota predaje u materi-jalno bogatstvo. Tada mu nije potreban ni Bog ni drugi ljudi,ve≈ poput bogataßa iz Isusove prispodobe kada govori: “Dußo,evo imaß u zalihi dobara za godine mnoge. Po√ivaj, jedi, pij iuΩivaj.“ Ali je li to doista baß tako? Nedavno sam primio prekoe-maila slijede≈u poruku koja nas poti√e na razmißljanje:- moΩeß kupiti rije√i, ali ne i istinu;- moΩeß kupiti knjigu, ali ne i mozak;- moΩeß kupiti tjelesno zadovoljstvo, ali ne i ljubav;- moΩeß kupiti lijek, ali ne i zdravlje;- moΩeß kupiti krevet, ali ne i san;- moΩeß kupiti luksuzne stvari, ali ne i sre≈u.Mogao bi √ovjek danaßnjeg vremena re≈i Bogu “ne hvala“, jer√ovjek 21. stolje≈a znade i bez Boga ßto je ispravno raditi jermisli da moΩe sve kupiti. Ili drugim rije√ima: Bog je stvorio√ovjeka dovoljno inteligentnog da moΩe bez Boga rijeßitisvako 'prakti√no' i Ωivotno pitanje. Tako osvjeßten sebi moΩejoß jasnije pokazati da kad ima materijalno ima sve i Bog munije potreban.

  Isus je upozoravao ljude svojeg vremena, upozorava inas danas, da nam je vrijeme na ovome svijetu darovano da√inimo dobro. Da ne propußtamo prilike da √inimo dobro ili ne

  daj BoΩe da namjerno i svjesno√inimo zlo. Op≈e je poznato daono ßto zaokuplja naße misli u tose pomalo pretvaramo, u to vjeru-jemo i tako Ωivimo. ◊esto imamoprilike √uti u reklamama i drugimporukama kako ≈emo biti zado-voljni ako posjedujemo ovu ili onustvar. U reklamama susre≈emo ter-mine koji se koriste u govoru oBogu, pa ≈e nam obe≈ati da nasneko sredstvo za √iß≈enje moΩespasiti jer je baß ono napravljenoza to da o√isti mrlje na naßojkoßulji ili na podu. Svaki je √ovjekpotreban spasenja. Ponekad se √inida sve ßto nas okruΩuje ima ten-denciju okupirati naße vrijeme,naße misli. U jednom trenutkunam obe≈avaju slobodu, radost izadovoljstvo, s druge strane ustvarnosti se doga∂a da su to baßpodru√ja na kojima gubimo tlopod nogama i gubimo sigurnost,

  jer nam ne mogu dati ono najvaΩnije u √emu se ostvarujemokao ljudi. Isus ≈e na drugom mjestu re≈i “Gdje ti je blago,ondje ≈e ti biti i srce!“ (Mt 6,21) Gdje je naße blago? U rekla-mama, u posjedovanju, ili u susretu s √ovjekom u potrebi idobro 'uloΩenom' vremenu s Bogom?

  Isus ne govori da je bogatstvo neßto loße i prljavo,nego govori da je opasno, ako √ovjek izgubi vlast nad njime ipostane rob bogatstva. Ako pogledamo na trenutakprispodobu koju smo √itali, vidimo da Isus √ovjeka koji jezgrtao sebi blago ne predstavlja kao nepoßtenog ili ne√asnog,ve≈ kao √ovjeka koji se brine da polja urode i da plodovi bududobro pospremljeni. To ßto ≈e ve≈ te iste ve√eri on umrijeti,Isus ne predstavlja kao kaznu, ve≈ neßto ßto se moΩe dogoditiu redu stvari kako funkcionira svijet i Ωivot. Tko zna, moΩdaje umro radi stresa, pretjeranog rada, nezdrave prehrane...◊itamo u Psalmu 103: „Dani su √ovjekovi kao sijeno, cvatek'o cvijetak na njivi; jedva ga dotakne vjetar, i ve≈ ga nema,ne pamti ga viße ni mjesto njegovo.“ (Ps 103 15-16)

  U rije√ima poslanice Koloßanima √itamo rije√i sveto-ga Pavla, koji nas poziva “za onim gore teΩite ne zazemaljskim! Ta umrijeste i Ωivot je vaß skriven s Kristom uBogu.” (Kol 3 2-3) Ako smo susreli Krista i vjerujemo unjega, tada se mijenjaju prioriteti u naßem Ωivotu. Ako prihva-timo Isusa kao put, istinu i Ωivot za nas, dopußtamo mu da nason poti√e i opominje kako Ωivjeti s onime ßto posjedujemo.Time teΩißte naßih misli usmjeravamo prema sre≈i koju neΩelimo kupiti, jer kako rekosmo – sre≈u i ne moΩemo kupiti,nego je prona≈i u bratu i sestri, u Bogu i od nje Ωivjeti.

  Krunoslav Novak

  Vremenita i vje√na dobra

 • ¸UPNI VJESNIK • HRV. RKT. ¸UPA: TORONTO, MISSISSAUGA, OAKVILLE; BR. 31/2010, NEDJELJA 1. KOLOVOZASTRANA 4

  U petak, 6. kolovoza slavi-mo veoma uzvißen doga∂aj iz Kris-tova javnoga Ωivota, o kojem nasizvjeß≈uju sva tri sinoptika Matej,Marko i Luka te sv. Petar u svojojdrugoj poslanici. On je s Ivanom iJakovom bio povlaßteni o√evidactoga doga∂aja, koji cijeloga Ωivotanije zaboravio, pa o njemu uspomenutoj poslanici piße:"Uistinu, nismo vam navijestilimo≈ i dolazak naßega GospodinaIsusa Krista drΩe≈i se lukavoizmißljene bajke, nego jer smo bilio√evici njegova (boΩanskog)veli√anstva. On je, naime, primio√ast i slavu od Boga Oca kad mu jeod tako uzvißene Slave doßao glas:'Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj,koga sam odabrao.' I taj glas koji jedoßao s neba mi smo √uli kad smobili s njim na svetoj gori. TimdrΩimo vrlo sigurnim sve proroßt-vo. Vi dobro √inite ßto upirete u njpogled kao u svjetiljku koja svijetli u tamnome mjestu dok neosvane dan i dok se ne pomoli Danica u vaßim srcima" (2 Pt1,16-19). U drugoj polovini svoga apostolskoga Ωivota Isus sejedne ve√eri s trojicom odabranih apostola popeo na Tabor, ßtose jedinstveno poput kakvog divovskog stoßca iz plodneEzdrelonske doline diΩe nebu pod oblake. Bila je no≈,Gospodin je po obi√aju molio, a u√enici su od umora pozadri-jemali. I dok je Isus molio, "lice mu zasja kao sunce" (Mt17,2), a "njegove haljine postadoße tako sjajnobijele kako ih

  ne moΩe obijelitinijedan bjelilac nazemlji" (Mk 9,3).

  Ostatak doga∂ajaprepustimo majstorupera svetom Luki,neka nam ga ßto vißedo√ara. "I gle, dva√ovjeka, Mojsije iIlija, po√nu s njimrazgovarati. Pojavißese u sjaju, a govorilisu o njegovoj smrtikoju mu je trebalopodnijeti u Jeruzale-mu. Petra i njegovedrugove bijaßesvladao san. Kad seprobudiße, vidjeße gau sjaju, i obojicu ßtosu stajali s njim. Dok

  su se ovi rastajali od njega, Petarmu, ne znaju≈i ßto govori, re√e:'U√itelju, dobro je da ostanemoovdje! Napravit ≈emo tri sjenice:jednu tebi, jednu Mojsiju, jednuIliji.' Dok je on to joß govorio, nai∂eoblak te ih prekrije. Kad zamakoßeu oblak, u√enici se prestraßiße, a izoblaka doprije glas: 'Ovo je Sinmoj, Izabranik moj! Njega slußajte!'U isti √as kad glas zaori, Isus sena∂e sam. Oni su ßutjeli i nikomnißta nisu kazivali u to vrijeme ßtosu vidjeli" (Lk 9, 30-36).

  Pius Parsch se pita ßto nam blag-dan PreobraΩenja Ωeli re≈i te nabraja√etiri poruke. Prva je da sa stra-hopo√itanjem punim vjere i klanja-nja gledamo na Krista, vje√noga ineizmjernoga Kralja. I danaßnji jeblagdan dan koji nas podsje≈a naKrista Kralja. To se o√ito vidi u◊asoslovu BoΩjega naroda kad nasCrkva u antifoni pred Jutarnju pozi-

  va: "Do∂ite, poklonimo se Vißnjem kralju Slave!"Druga je da u Isusovu preobraΩenju gledamo sliku i

  naßega preobraΩenja, "kad on, Krist, iz zemlje uskrisi mrtve iovo naße smrtno tijelo suobli√i slavnome tijelu svome".

  Tre≈a je poruka moralne prirode, a sastoji se u tom dau svjetlu Isusova preobraΩenja Ωivimo, radimo i Ωrtvujemo secijeli Ωivot. To konkret-no zna√i da seneprestano nastojimoproduhovljivati - voditiduhom - da gajimonutarnji duhovni Ωivotte da se ne damo zaro-biti materijalnim,sjetilnim i zemaljskim.◊etvrta je napokonporuka da mi imamo is a k r a m e n a tpreobraΩenja. To jeEuharistija. U misnojnam se Ωrtvi o√ituje inalazi u naßoj sredinipreobraΩeni, proslav-ljeni Gospodin, a upri√esti primamo"sjeme preobraΩenja".

  Prema: Katolici naInternetu

  PreobraΩenje Gospodinovo

 • ¸UPNI VJESNIK • HRV. RKT. ¸UPA: TORONTO, MISSISSAUGA, OAKVILLE; BR. 31/2010, NEDJELJA 1. KOLOVOZA STRANA 5

  Za vjerni√ki Ωivotpotrebno je prona≈i neko-liko trenutaka za Boga, zamolitvu. Molitva nije samoradi toga da od Gospodinaneßto traΩimo, molitva sutrenuci sabranosti u kojimase susre≈emo sami sasobom i predajemo Bogusvoj Ωivot, svoj teret i svojeradosti… Iako je tempoΩivota toliko brz i √esto namse √ini da nißta ne stignemo,vaΩno je ipak prona≈itrenutke za Boga.

  Evo nekoliko misli zadnevne molitve i nakane uslijede≈em tjednu:

  Ovaj tjedan moΩemomoliti da nam Gospodin urazli√itim situacijamasvakodnevnog Ωivota dadneda moΩemo u svakodnevn-im situacijama Ωivota pre-poznavati Isusa koji seproslavlja u svojim stvoren-jima, da neprestano obnavljamo svoje povjerenje u njega.

  Kad pomislim kako je Isus utißao oluju na moru, molimo gaza snagu da moΩemo o√ima uprtim u Isusa i mi poloviti naßimΩivotom s vjerom u Njega i kad je la∂a naßeg Ωivota gonjenavjetrom i valovima .

  U molitvi se usredoto√imo i na ono ßto izlazi iz naßihusta kad progovaramo. Neka naße misli i u molitvi buduupu≈ene Gospodinu da nas √uva svakog cinizma, osu∂ivanja

  drugih, izvrtanja istine i stvaranje podjela, kao i od psovke ipogrda BoΩjeg imena. Da u Ωivotu svojim glasom, naßimrije√ima dajemo slavu Bogu, opraßtamo drugima, da znamo statiu obrani siromaßnih i slabih.

  Nadalje molimo Gospodina da lije√i duhovne i dußevnerane prouzrokovane mrΩnjom i da nam dadne snage da budemonositelji pomirenja me∂u ljudima, po√evßi od sebe. Nau√imomoliti za mir u naßem srcu.

  Postavimo si u naßoj molitvi pitanje kako se odnosimoprema onome ßto posjedujemo? Znademo li gospodaritivlastitim imanjem ili riskiramo da budemo sluge i ovisni omaterijalnome. Prona∂imo tako∂er nekoliko trenutaka u kojimamoΩemo se izgra∂ivati u ljudskosti i u ljubavi prema Bogu ibliΩnjima a da to nije vezano uz materijalno: da znamo drugomepruΩiti osmjeh, suosje≈anje, ili trenutak brige ili paΩnje za onekoji se nalaze u naßoj neposrednoj blizini.

  Na zavrßetku dana ne zaboravimo Bogu zahvaliti ßtonam je dao da smo proΩivjeli joß jedan dan, ßto smo u tomdanu mogli √initi dobro i zamoliti da nam oprosti kad smo topropustili.

  Priredio: Krunoslav Novak

  RASPORED PIKNIKA U PARKU „FATHER KAMBER"

  (rezervirano do sada)

  02. kolovoza (ponedjeljak) Drußtvo Lika08. kolovoza Drußtvo Gorani15. kolovoza: Velika Gospa ¸upa Toronto22. kolovoza Piknik uprave Parka 05. rujna: Mala Gospa ¸upa Toronto12. rujna Fond Slavonija

  Dnevna molitva

 • ¸ U P A

  NAÍE GOSPE KRALJICE HRVATA7 Croatia Street, Toronto, Ontario M6H 1K8 Tel. (416) 536-3669 Fax. (416) 536-6066

  Sve≈enik:

  MISE SUBOTA - 6:00 p.m. je nedjeljna Misa. Tko zbog opravdanih

  razloga ne moΩe do≈i na Misu nedjeljom, ovom subotnjom Misom zadovoljava nedjeljnu duΩnost sudjelovanja na Misi.

  NEDJELJA: 9:30 i 11:00 a.m.; MISE U TJEDNU - 6:30 p.m. KRÍTENJA - subotom ili nedjeljom

  Krsne priprave - roditelji su duΩni prijaviti se najkasnijeMJESEC DANA prije krßtenja svoga djeteta i ispunitiprijavu. Datum priprave dogovorit ≈e se sa Ωupnikom...

  BOLESNIKE po bolnicama ili stanovima posje≈ujemo na poziv u svako doba dana i no≈i.

  VJEN◊ANJA - samo subotom. Prema odredbi biskupa, zaru√nici se moraju javiti sve≈eniku u svojoj Ωupi sdokumentima godinu dana prije vjen√anja. Potrebno jepro≈i i te√aj zaru√ni√ke priprave prema dogovoru sasve≈enikom. Ako je netko ranije sklopio bilo crkvenubilo samo civilnu Ωenidbu s drugom osobom, ne moΩe seodrediti niti datum vjen√anja bez odobrenja mjesnogbiskupa.

  ISPOVIJEDANJA imamo u tjednu i nedjeljom prije Mise.¸UPNI URED JE OTVOREN radnim danom

  od 9:00 - 12:00 a.m., te od 1:00 - 5:00 p.m., PETKOM od 9:00 do 12:00 i 1:00 do 6:00SUBOTOM samo od 9:00 - 12:00 a.m. PONEDJELJKOM URED NE RADI.

  Neka nas sve prate molitve hrvatskih svetaca i mu√enika, zagovor Naße Gospe Kraljice Hrvata,i blagoslov Trojedinoga Boga Oca i Sina i Duha Svetoga

  Rev. JOSIP KOS - ¸upnik

  ¸UPNI VJESNIK • HRV. RKT. ¸UPA: TORONTO, MISSISSAUGA, OAKVILLE; BR. 31/2010, NEDJELJA 1. KOLOVOZASTRANA 6

  E-mail: [email protected] www.torontozupa.com

  IZ MATI◊NIH KNJIGA

  Iz knjige krßtenihU nedjelju 25. srpnja primio je sakrament krßtenja NevenZvonimir Íimunac, sin Dannyja i Nicole r. Josipovi≈. ◊esti-tamo roditeljima i Ωelimo da po njihovoj vjeri Gospodin daru-je vjeru i novokrßtenom Nevenu Zvonimiru, a √itavoj obiteljiobilje svojeg blagoslova.

  Iz knjige umrlihU subotu, 24. srpnja sv. misom i sprovodnim obredimaispratili smo na groblje „Assumption“ tijelo preminulogTome Popit. Pokojniku molimo dar uskrsnu≈a, a obiteljipokojnika izraΩavamo krß≈ansku su≈ut.

  NAÍI ¸UPLJANI DARUJU

  Za crkvuDanny Íimunac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $250Kathy Be√ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $400Za CaritasKathy Be√ki na √ast Majci BoΩjoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . $20Od preminule Magde Pereßko Maradin za Caritas Zagreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $300

  SLAVLJE VELIKE GOSPE U PARKU

  U nedjelju, 15. kolovoza naßa Ωupna zajednica slavi VelikuGospu, svetkovinu zaßtitnice Ωupe u parku „Father Kam-ber“ misom u 11 sati koju ≈e predvoditi mons. dr. PetarRaji√, nadbiskup u diplomatskoj sluΩbi Sv. Stolice u koncele-braciji s hrvatskim sve≈enicima. U pripravi slavlja sudjeluje iΩupa Hrvatskih Mu√enika u Mississaugi. Pozivam √lanovecijelog ¸upnog vije≈a na sastanak u petak, 6. kolovoza u7:00 sati nave√er radi dogovora o pripravi slavlja. Tako∂erpozivam sve koji su voljni pomo≈i da se uklju√e i pomognuoko priprave i odvijanja slavlja (pe√enje, ulaz, odrΩavanjereda u parku...).

  Josip, Ωupnik

  POSEBNA ¸UPNA SLAVLJA U 2010. GODINI

  15. kolovoza – Velika Gospa, blagdan zaßtitnice Ωupe05. rujna – Mala Gospa17. listopada – godißnjica Ωupe31. listopada – molitva za pokojne na groblju „Assumption“19. prosinca – BoΩi≈na ispovijed

 • ¸UPNI VJESNIK • HRV. RKT. ¸UPA: TORONTO, MISSISSAUGA, OAKVILLE; BR. 31/2010, NEDJELJA 1. KOLOVOZA STRANA 7

  Nedjelja, 01. kolovoza u 10:00a.m.† iz obitelji RAMI˛ i ◊EÍKI˛† Mile MESI˛

  Ponedjeljak, 02. kolovoza u6:30 p.m.†

  Utorak, 03. kolovoza u 6:30p.m.†

  Srijeda, 04. kolovoza u 6:30p.m.†

  ◊etvrtak, 05. kolovoza u 6:30p.m.† Josip MORAVAC, god.† Anica RAKI˛ god.

  Petak, 06. kolovoza u 6:30p.m.† iz obitelji DUKOVAC

  i SEKULI˛† Barbara PAVLAKOVI˛,

  god. i † iz obitelji† Marko ◊AVAR, god.† Alojzija DELIJA, Elizabeth

  HREN i Magda PEREÍKO- MARADIN

  RASPORED MISA

  Subota, 07. kolovoza u 6:00p.m.† BoΩidar VAZDAR† Lucija SERTI˛, god.† Obitelj STRELEC i obitelj

  JAKOPEC† Nikola Bara god. Milka i

  Barica ◊ULIG† Dragutin LELJAK god † iz

  obitelji† Danica GAÍPARI˛ † iz

  obitelji MILINKOVI˛

  Nedjelja, 08. kolovoza u10:00 a.m.† Mile MESI˛† Mila i Mirko ZLOMISLI˛

  Izgubljeni zavi√aj

  Za vrijeme studentskih dana u Zagrebu √esto sam odlazio ujedan centar za fotokopiranje da bi umnoΩio skripte profesoraili note pjesama koje smo pjevali u zboru. U spomenutom cen-tru za fotokopiranje uvijek bi mi zapela za oko plo√a na kojojsu bile izvjeßene razli√ite misli. Cedulje s kratkim tekstovimastavljali bi na plo√u radnici centra, ali oni koji su dolazili. Svremena na vrijeme plo√u bi ispraznili, jer je postala prenatr-pana. Jedan list ipak je uvijek ostao i zapeo mi za oko. Nanjemu je pisalo: ''Zavi√aj je vrt, √ije ljepote postajemo svjesnitek kad iza∂emo iz njega.''

  Sje≈anje na tu misao izblijedilo je s vremenom, dok prijenekoliko dana nisam istu misao pro√itao u jednom √lanku, kojimi je opet vratio lijepa sje≈anja na studentske dane. Ta misao √ini mi se toliko duboka i toliko istinita da sam imaopotrebu prenijeti vam je. Zavi√aj u ovoj misli ne mora zna√itisamo mjesto iz kojeg potje√emo, nego i neke vrijednosti kojeΩivimo i darove koje posjedujemo. Njih tako∂er po√injemocijeniti tek kad osje≈amo da ih gubimo ili da su ugroΩene.Uzmimo na primjer, naße zdravlje o kojemu √esto ne vodimora√una do onog trenutka kad ne postane narußeno. MoΩemo utom kontekstu govoriti i o prijateljstvu, obitelji, o uzajamnostiu odnosima, prihva≈enosti u drußtvu…Osim spomenutih vrijednosti Ωelio bih staviti naglasak i naunutarnji mir, koji je vrlo vaΩan i jedan od temelja zauspostavljanje iskrenih odnosa. Ponekad imam dojam da naßunutarnji mir nije samo zavi√aj iz kojega smo izaßli, nego

  ßtoviße i stvarnost za koju kao da smo i zaboravili da jemogu≈a. Ima li √ovjek danaßnjice vremena za traΩenje unutarn-jeg mira? Pogoduju li tome okolnosti Ωivota u kojima se nalaz-imo: u stalnoj strci i neprestanom stresu? Svatko od nas moΩena svoj na√in odgovoriti na spomenuta pitanja, koja nisupostavljena kao provokacija koja iziskuje opravdavanje iliiznalaΩenje razloga zbog kojih nemamo vremena za sebe. Vißeod toga, Ωelio bih da to bude jedan mali poticaj da se podsjeti-mo na tu vrijednost.U Psalmu 62 √itamo: ''Samo je u Bogu mir, dußo moja, samo jeu njemu nada moja. Samo on je moja hrid i spasenje, utvrdamoja: ne≈u se pokolebati.'' (Ps 62,6-7) Ne zaboravimo naIsusove rije√i: ''Ja sam s vama u sve dane - do svrßetka svijeta.''(Mt 28,20) Prona∂imo vremena da u Njemu pronalazimo''zavi√aj svog mira''.

  Krunoslav Novak

  Danas skupljaju kolektu: u 10:00: Janko Bradica, Josip Grbac, Miljenko Barbir i Slavko Augustin

  Slijede≈u nedjelju kolektu skupljaju u 10:00: Milan Mrazovac, Dario Gabrovec, Antun Belan i MilanÍari≈

 • ¸ U P A

  HRVATSKIH MU◊ENIKA4605 Mississauga Rd., Mississauga, Ont. L5M 7C6 Tel. (905) 826-8844 Fax. (905) 826-4083

  Sve≈enik:Vl√. IVICA REPARINAC

  Ωupnik

  www.croatianmartyrs.cae-mail: [email protected]

  STRANA 8 ¸UPNI VJESNIK HRV RKT ¸UPA: TORONTO MISSISSAUGA OAKVILLE; BR 31/2010 NEDJELJA 1 KOLOVOZA

  Svaka epoha u ljudskoj povijesti uma svoju prepoznatljivost,karakteristike i obiljeΩje. Isto tako svaka generacija se razlikujepo svojoj posebnosti koja je √ini originalnom u naßem prostoru ivremenu.Nema sumnje da je na trenutnoj pozornici svijeta glavnoobiljeΩje rapidni razvoj tehnika i tehnologija koje odre∂uju na√ini stil Ωivljenja bez obzira koliko nam bio prihvatljiv i koliko gauop≈e moΩemo pratiti. Bez sumnje, on je plod rada, djela i rastadanaßnjeg √ovjeka u ovom povijesnom trenutku u kojem bitnuulogu imaju mladi ljudi koji su plod tog istog vremena i kojisvojim kreativnim idejama, mogu≈nostima i dostignu≈ima sud-jeluju u razvoju naßeg stupnja civilizacije. Ne samo da sudjeluju,nego najviße i konzumiraju razli√ite tehnologije koje mu koristeza nova znanja, razvoj vjeßtina, ali s druge strane utje√u na nje-gov na√in razmißljanja te se duboko urezuju u psihu, te takooblikuju i njegovu svijest, stanje duha, raspoloΩenja, emocije,na√in komunikacije, stupanj socijalizacije itd. Upravo kroz tedimenzije i sami roditelji su nerijetko zbunjeni i neslaΩivi jermladi kao da manipuliraju njihovim odre∂enim zaostacima usvijetu znanosti i tehnike, premda bi i oni trebali preuzeti dioodgovornosti za preßiroko shva≈anje slobode i neovisnosti kod

  svoje djece.Potrebno je prepoz-nati i priznati BoΩjestvarala√ko djelokoje nam daje un o v i mdostignu≈ima kojase itekako moguposluΩiti u pas-toralne svrhe, dakle

  za navijeßtaj Radosne Vijesti Isusa Krista. I sama Crkva kojanije na nekom dalekom planetu, u nekom irealnom svijetu, negoje prisutna u ljudskoj svakodnevici, u konkretnim okolnostimatrudi se koristiti multimedijalnim sredstvima u svrhu evange-lizacije i komunikacije. Pokazuju to brojni katoli√ki web portali,brojna internetska uklju√ivanja direktno online i samog PapeBenedikta XVI, kao i njegov profil na facebooku. Dakle, CrkvaΩeli da se BoΩji darovi upotrijebe za dobro ljudskog roda.Ali, naΩalost sve se moΩe zloupotrijebiti do ekstremnih stvarnos-ti koje onda niti formiraju, niti informiraju, nego izobli√uju iizopa√uju mladog √ovjeka koji se Ωeli opravdati u√enjem,istraΩivanjem, informiranjem i stvaranjem novih poznanstava iprijateljstava. Takav pretjeteran na√in uranjanja u svijet kom-pjutera, interneta, igrica vodi do poptunog zatvaranja u sebe,

  povla√enja u svoj mali, uski kutak okarakteriziran virtualnimprofilima koji mogu dovesti do bolesnog zloupotrebljavanjanaivnosti i ovisnosti mladog √ovjeka koji umjesto da postanenositelj Ωivotne radosti i optimizma, biva optere≈en devijantnim

  ponaßanjima idepresijom. Rav-nateljica Psihijatri-jske bolnice zadjecu i mladeΩ uZagrebu iznijela jen e d a v n op o r a Ω a v a j u ≈ epodatke iz kojih sevidi da preko 15%mladih u Hrvatskoj

  boluje od ovisnosti interneta i videoigrica koje su √esto punenasilja.Kako pomo≈i mladim ljudima? Ima li uop≈e na√ina? Nerastere≈uju li roditelji svoje obveze pretjeranim dopußtanjemdjeci u korißtenju kompjutera ili su u svemu tome nemo≈ni? Odsvih navedenih pitanja ima svega zajedno. Sigurno je jedno, da jebez obzira na ritam Ωivota, poslovne obveze, brige vremenite, sadjecom potrebno biti, potrebno im je darovati svoje vrijeme,to√nije, potrebno im je darovati sebe, svoju ljubav, srce i dußu.Obitelj je na prvom mjestu, a s njome i sve ostale brige ≈e bitimnogo lakße. Potrebno je s puno ljubavi i strpljenja s njimaiskreno i otvoreno razgovarati kako se razgovor nebi preusmjeriona same sebe u virtualnom svijetu. To je vrijeme koje ≈e bitidragocijeno vra≈eno kroz uzajamnu ljubav, prijateljstvo i povi-jerenje, ali i roditeljski autoritet i kompetencije kada se dopußta-nje ili zabrana ne≈e tretirati kao nagrada i kazna nego sastavnidio roditeljske ljubavi u pedagoßkom procesu u svrhu dobrogodgoja.Roditelji bi trebali sebi podsvijestiti da mladi √ovjek u skladu sasvojim godimama Ωeli biti privla√an i lijep, Ωeli da ga se uo√i.Mnogi su svijetom tehnike postali Ωrtvom vlastite i tu∂e ljepote.Ne pokußamo li u Boga kroz sakamente i molitvu uronuti, mladi≈e nam biti zavedeni laΩju, onim ßto se naizvan doima kao dobroi lijepo, a to moΩe biti pogubno. Stoga je u odgoju mladeΩipotrebno biti vo∂en evan∂eoskom istinom koja se prezentiraiskrenim susretom, Ωivljenjem, razgovorom u kojem ne≈e bitipotrebni surogati iz virtualnog svijeta i web kamere, nego ljudskio√i u o√i, protkani ne ja√inom internetske mreΩe, nego iskrenoß≈upogleda te sklada roditeljskog i mladena√kog uma i srca.

  don Jenko Buli≈

  TKO NAM ODGAJA MLADE¸? UTJECAJ INTERNETA NA MLADOG ◊OVJEKA

 • ¸UPNI VJESNIK HRV RKT ¸UPA: TORONTO MISSISSAUGA OAKVILLE; BR 31/2010 NEDJELJA 1 KOLOVOZA STRANA 9

  Ponedjeljak, 02. kolovoza: † Jure BoΩi√evi≈, godißnjica

  Utorak, 03. kolovoza: Sv.Misa u 9:00 a.m.† Josip, Jaga, Vinko i Anica

  ◊avlovi≈Na √ast i zahvalu Sv. Ani – za zdravlje

  Srijeda, 04. kolovoza: † Eva Mogoß, godißnjica i

  Marko Mogo߆ Tereza i Barißa Vukovi≈,

  godißnjica

  ◊etvrtak, 05. kolovoza: U zahvalu Presvetom trojstvu

  za obitelj Obad

  Petak, 06. kolovoza: † Ivan ◊epo† Vid Boßnjak

  RASPORED SV. MISA U OVOM TJEDNUVe√ernje Sv. mise su u 7:00 osim ako je druga√ije nazna√eno

  † Ivan Grguri≈† Marko Luci≈† Slavica ¸ivkovi≈† Franjo Bradica

  Subota 07. kolovoza: Sv. Misa u6:00 p.m.† Janko Hajsan† Mara Bravi≈† Mato Jambroßi≈† Kata i Nikola Markovinovi≈† Allen Vukovi≈† Nedjeljko Mari≈† Stjepan Lonjak† Terezija Îun∂uß, godißnjica i

  sve pokojne iz obitelji

  Nedjelja 08. kolovoza: Sv. Misau 9:00 a.m.† Ivan Frketi≈† Drago Spudi≈

  PRVA BISKUPSKA MISA NADBISKUPA PETRA RAJI◊A U MISSISSAUGI

  Ove nedjelje, 1. kolovoza na pontifikalnoj Misiu 11 sati svoju prvu biskupsku Misu u ΩupiHrvatskih mu√enika u Mississaugi u Kanadislavit ≈e nadbiskup msgr. Petar Raji√ koji jepotekao iz te Ωupne zajednice koja je miloß≈uBoΩjom prisutna u njegovom sve≈eni√komzvanju.

  Tomprigodom tanaßa Misijazahvalit ≈eBogu nanadbiskpo-vom sve≈e-ni√kom ibiskupskomz v a n j u ,izraziti mudobrodoßli-cu, te podi-jeliti radost sn j e g o v o mobitelji.

  Papa Benedikt XVI imenovao je msgr. Raji√a nadbiskupom iapostolskim nuncijem u Bahreinu, Kataru te apostolskim pred-stavnikom na Arapskom poluotoku. Zare∂en je za biskupa 23.sije√nja ove godine u mostarskoj katedrali Majke Crkve iKraljice svijeta. Glavni zareditelj je bio kardinal TarsicioBertone, drΩavni tajnik Pape Benedikta XVI.

  ¸UPNE OBAVIJESTI

  OBAVIJEST O SMRTIDana 23. srpnja 2010. okrijepljena svetim sakramentima blago uGospodinu u 91. godini Ωivota je preminula gospo∂a LjubicaÍtefanec. Ro∂ena je 6. travnja 1919. u Prozoru, u Bosni i Herce-govini. Sprovod je bio u ponedjeljak 26. srpnja u naßoj Ωupnojcrkvi, a pokopana je na Assumption Cemetry. S nadom u Vje√niΩivot ostavlja sina Nicka te k≈eri Rose i Anu s obiteljima kao isestre, te ostalu rodbinu.Gospodin nek joj bude nagrada, a rodbini utjeha i naßa su≈ut!

  ◊ITA◊I: Danas: u 9:00 sati: Berislava i Kristina Ljubi≈

  u 11:00 sati: Zdenko Badjari i Vißnja Sudeti≈Slijede≈e nedjelje: u 9:00 sati: Petar Ljubi≈ i Ivana Kapurali≈

  u 11:00 sati: Ante i Kristina Laußi≈

  SKUPLJA◊I KOLEKTE: Danas: u 9:00 sati: Josip Capan, Janko Crni≈ i Tomo Jeli≈

  u 11:00 sati: Josip Vrbos, Anton Mesi≈ i Jozo Lu√i≈Slijede≈e nedjelje: u 9:00 sati: Drago Mrzljak, Mate RoΩman i

  Anton Osojni√kiu 11:00 sati: Kreßo Bußi≈, Vinko Kozina i Bruno Mandi≈

  BROJA◊I KOLEKTE: Danas: Vinko Kozina, Maria i Veronika Okrugi≈Slijede≈e nedjelje: Dean Smi√iklas, Slavica Miloti≈, MarianLajtman

  DAROVATELJIZA CRKVUJosip i Danica Vukovi≈ $ 100.00

  VA¸NI DOGAÎAJI U ¸UPI HRVATSKIHMU◊ENIKA U 2010. GODINI

  12. RUJNA 2010: PROSLAVA SV. MARKAKRI¸EV◊ANINA, HRV. MU◊ENIKA

  31. LISTOPADA 2010: MOLITVA ZA POKOJNE NA GROBLJIMA

  30. LISTOPADA 2010: ¸UPNI BANKET14. STUDENOGA 2010: PROSLAVA SV. NIKOLE

  TAVELI˛A, HRV. MU◊ENIKA12. PROSINCA 2010: ¸UPNA BO¸I˛NA ISPOVIJED

  KLANJANJE PRED IZLO¸ENIM PRESVETIMOLTARSKIM SAKRAMENTOM

  U petak, 6. kolovoza 2010. godine od 5:00 do 7:00 sati nave√er za Ωupnu zajednicu, za obitelj i duhovna zvanja.

  DOÎIMO PETKOM U NAÍU CRKVU IPOKLONIMO SE PRED PRESVETIM

  OLTARSKIM SAKRAMENTOM

  „Budite dakle nasljedovatelji BoΩji i hodite u ljubavi kao ßto je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i Ωrtvu

  za ugodan miris“. (Ef 5, 1-2)

 • ¸ U P A

  PRESVETOG TROJSTVA2110 Trafalgar Road, Oakville, Ontario L6H 7H2 Tel. (905) 842-2386 Fax. (905) 842-2916

  Sve≈enici:Rev. ILIJA PETKOVI˛ Rev. IVAN VUKÍI˛

  Pastoralne suradnice DruΩbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog: 845-5272

  s.M. Smiljana Delonga s.M. Bernarda Mikuli≈ s.M. Bernadette Copak

  ¸UPNI VJESNIK HRV. RKT. ¸UPA: TORONTO, MISSISSAUGA, OAKVILLE; BR. 31/2010, NEDJELJA 1. KOLOVOZASTRANA 10

  holytrinitycroatian.org E-mail [email protected]

  majke da do∂u predoltar, tj. pred kip sveteAne gdje im je podije-lio poseban blagoslovs molitvom za djecu iobitelji.Naß Ωupni zbor trod-nevnicu i sve√anublagdansku svetu misuodußevljeno i radosnopratio je prelijepimliturgijskim pjesmama i pjesmama svetoj Ani i tako spontanopovukao sav puk da zajedno s njima gromko i radosno pjeva:Sveta Ano, moli za nas i smiluj se nama u posljednji √as!

  NADBISKUP PETAR RAJI◊ U NAÍOJ ¸UPIMons. Petar Raji√ je me∂unama. Doßao je ovih dana izdalekog Kuwaita, gdje mu jenjegova nadbiskupska reziden-cija i apostolska nuncijatura.Kao apostolskom nunciju pov-jereni su mu, osim Kuwaita, joß4 drΩave: Bahrein, Katar, Ujed-injeni Arapski Emirati i Jemen.

  Tu su joß pridruΩene i dvije zemlje s kojima sv. Stolica nemapotpune diplomatske odnose: Oman i Saudijska Arabija. Nakonßto je u Mostaru zare∂en za nadbiskupa, 23. sije√nja 2010.,odmah je produΩio na svoje "radon mjesto" u Kuwait. Ovo ljetopo prvi puta kao nadbiskup dolazi u svoju rodnu Kanadu.U nedjelju, 8. kolovoza, mons Raji√ predvodit ≈e sve√anu svetuMisu ovdje u Oakvilleu u 11 sati. Do∂imo i pozdravimo ga!

  RASPORED SLU¸BI:◊ITA◊I:SUBOTA: 31. srpnja: 5:00 sati: SnjeΩana ParilacNEDJELJA: 1. kolovoza: 9:00 – Stjepo Mar√inko

  11:00 – Franjo Fabek i RuΩica Bori√evi≈ SUBOTA: 07. kolovoza: 5:00 sati: Marina ReparNEDJELJA: 08. kolovoza: 9:00 – Blanka Ípehar

  11:00 – DraΩena, Tomas i Katarina Marek

  REDARI:SUBOTA: 31. srpnja: 5:00 – Zdenko Capan i Nikola ReparNEDJELJA: 1. kolovoza: 9:00: Ivan Pocrni≈ i George Maltar

  11.00: Josip Jureßi≈ i Josip Sajko

  KAKO SMO PROSLAVILI SVETU ANU

  I ove smo godine blag-dan sv. Ane u naßojΩupi proslavili vrlosve√ano, dosto-janstveno i radosno.Sveta Ana, svetaMajka i sveta obiteljs-ka Ωena, svojom jed-n o s t a v n o ß ≈ u ,poniznoß≈u i svojim

  neizmjernim pouzdanjem u Boga privukla je veliki broj ne samonaßih Ωupljana nego i vjernika iz okolnih, susjednih Ωupa. Gorjelesu svije≈e i u njima naße molitve, zahvale i Ωrtvice na √ast svetojAni koja ih je svojim mo≈nim zagovorom prihva≈ala i maj√inskipredavala svojoj k≈eri, BlaΩenoj Djevici Mariji, a ona svomesinu Isusu. Ispred kipa je bio i mali sandu√i≈ u koji smo ubacivalisvoje nakane, molitve i Ωelje: za naße obitelji, za majke, za trud-nice, za sretan porod, za sretnu budu≈nost naße djece, za mir iradost u naßim obiteljima, za jedinstvo Crkve, za sre≈u u ljubavi,za hrvatski narod i mnoge druge.Svetu misu kroz tri ve√eri trodnevnice, te sve√anu svetu misu nasam blagdan, 26. srpnja u 19.00 sati, predvodio je don Ivo Íutalo,Ωupnik Ωupe Presvetoga Srca Isusova u Studencima, rodnoj Ωupinaßih sve≈enika don Ilije i don Ivana. U svojim propovijedimadon Ivo je naglasio vaΩnost vjernosti Bogu, obitelji i svome naro-du, ßto je u danaßnjem svijetu jako poniΩeno i obezvrije∂eno krozabortuse, rastave, homoseksualne brakove, eutanazije, brakovena probu, pri√eß≈ivanje pod teßkim grijehom i materijalizmomkoji nas odvla√i od obiteljske i zajedni√ke molitve i svete mise. Sveta misa svake ve√eri zapo√injala je poboΩnoß≈u svetoj Ani, tj.krunicom, litanijama i drugim molitvama koje smo zajedni√kimolili iz molitvenika namijenjenim upravo za ovu trodnevnicu snaslovom "Sv. Ano, moli za nas". Tako∂er je bila i prilika zasvetu ispovijed. Prvi dan trodnevnice sve≈enici su obaßli naße stare i nemo≈ne uΩupi, podijelili im svetu ispovijed, pri√est i bolesni√ko pomaza-nje, a svetu misu, u kojoj je svaki vjernik mogao primiti bol.pomazanje, namijenili smo upravo za bolesne, stare i nemo≈ne.Drugu ve√er prikazali smo za naße mlade, da ih dragi Bog, pozagovoru sv. Ane, pomogne da ne odu putem poroka i grijeha.Tre≈ega dana jutarnju svetu misu prikazali smo za naßedobro√initelje, a ve√ernju za sve Ane, pokojne i Ωive. Na samblagdan, svetu misu prikazali smo za sve naße obitelji, a na krajusve√ane svete mise predvoditelj je pozvao svu djecu i njihove

 • ¸UPNI VJESNIK HRV. RKT. ¸UPA: TORONTO, MISSISSAUGA, OAKVILLE; BR. 31/2010, NEDJELJA 1. KOLOVOZA STRANA 11

  SUBOTA: 07. kolovoza: 5:00 – Zdenko Capan i Nikola ReparNEDJELJA: 8. kolovoza: 9:00: Toni Jeli√i≈ i Mike Ma√e√evi≈

  11.00: Ivan Pejakovi≈ i Drago Zeki≈

  MINISTRANTISUBOTA: 31. srpnja 5:00 – Jurica i Adriana Parilac, Marko

  Repar i Franka Íubi≈.NEDJELJA: 01. kolovoza 9:00 – Katie i Neven Ivan√i≈,

  Marko i Sarah Stajduhar, Vanessa i Matthew Hribljan.11:00 – Filip Bori√evi≈, Karlo, Manda i Jelena Bobinac, Bruno, Lucija i Magdalena Pari≈, Michelle Pejakovi≈, Emilija Te√i≈, Martin Bari√evi≈.

  ¸UPNE OBAVIJESTI:DAROVATELJI:CRKVA: Ledenko Nikola $100.00

  Jozo Íißko $ 50.00Vlado Ivankovi≈ $ 50.00John Smi√iklas $100.00Brian Busija $ 50.00Nada Mago√ $ 50.00John He≈imovi≈ $ 50.00Matija Dragich $100.00Mary Baji≈ $ 70.00

  ZAVJETI: Na √ast sv. Ani: Ljubica Maji≈ $ 30.00Ana Broz $ 60.00Ana Gal $ 50.00Ivan Gospi≈ $200.00Jure ◊agalj $100.00Ilija Pehar $ 50.00Mila Marasovi≈ $ 50.00Franjo Peni≈ $100.00

  KARITAS: STUDENCI: Martin Peri≈ $100.00Steve Braovac $200.00Ivan Alilovi≈ $300.00

  Milostinja- Karlovac Park: $320.54SVIM DAROVATELJIMA SRDA◊NO ZAHVALJUJEMO

  NOVI ¸UPNI FOTOALBUM Deset godina je proßlo otkako smo izdali naß posljednji Ωupnifotoalbum s popratnim dodacima i komentarima prigodom 25.godißnjice postojanja Ωupe. (2000). Obzirom na to da slijede≈egodine 2011. slavimo 35-tu godißnjicu Ωupe, √ini nam se priklad-nim da to ponovno u√inimo. Neki iz Ωupe odlaze, a mnogi novidolaze. I svi tzv. samci trebaju biti u albumu. Planiramo s timepo√eti u rujnu pa dalje. Nemojmo re≈i da to nije vaΩno i da moΩebez mene ili da se nekoga treba nagovarati ili nagoniti. Molimoza odaziv i sudjelovanje u zajedni√kom projektu. Raspored≈emo dati kasnije.

  PRIPRAVA ZA KRÍTENJE za roditelje i kumove djece koja≈e se krstiti kroz mjesec kolovoz bit ≈e u utorak 3. kolovoza u7:30 uve√er. Kumovi na krßtenju mogu biti samo prakti√nikatolici. Prije krßtenja djeteta roditelji i kumovi se trebaju ispov-jediti.

  EUHARISTIJSKO KLANJANJE je svakog √etvrtka od6:00 do 7:00 uve√er. Nakana: za sve≈eni√ka i redovni√ka zva-nja. Nakon klanjanja slijedi sv. Misa u 7:00 sati.

  ¸UPNI URED - U KU˛I SESTARA do kraja studenogazbog renoviranja Ωupne ku≈e.

  IZ MATICE UMRLIHOvih dana preminuo je u Domovini Frano Mio√, otac naßeΩupljanke Zdenke Broz. Zdenki i rodbini izraΩavamo iskrenusu≈ut, a pokojnom Frani neka Gospodin udijeli svoj vje√ni pokoju nebeskom kraljevstvu.

  RASPORED MISA KROZ OVAJ TJEDANMise kroz tjedan su u 7:00 uve√er, osim ako je druk√ije

  nazna√eno.

  PONEDJELJAK: 02. kolovoza: Gospa od An∂ela† Juraj Gruber – Slavica Gruber† Mila Tomi≈ – Slavica Gruber UTORAK: 03. kolovoza: Bl. Augustin KaΩoti≈

  Misa u 8.00 sati ujutro† Marica Pejakovi≈ – sestra i ßogor sa obitelji† Vido Peri≈ – supruga i djecaSRIJEDA: 04. srpnja: Ivan M. Vianney† Alen Krißto – ob. RuΩa Krißto † Marina Ivankovi≈ – roditelji◊ETVRTAK: 05. srpnja: Gospa SnjeΩna; Nives† Delfa ˛urak – ob. ˛urak † Barißa ◊agalj (god.) – ob. Jure ◊agaljPETAK: 06. srpnja: PreobraΩenje Gospodinovo † Nikola Smeh – supruga i djeca † Jozefina Miki√i≈ – k≈erka Tereza i ob.SUBOTA: 07. srpnja: Siksto papa; Donat

  Misa u 5:00 sati uve√er† Vißnja Furjani≈ – ob. Pastuovi≈ † Pero Pastuovi≈ – supruga i djeca† Mirko Baji≈ – djeca† Katharina Baji≈ – djeca† Ana i Janko Hrisinjak – unuci† Lori Gaspar – ob. Baji≈† Marica i Janko Car – kum√e† Neda Berdik i Katica Jagnji≈ – ob. Brnadi≈Za duße u √istilißtu – ob. Brnadi≈ NEDJELJA: 08. kolovoza: 19. N. K.G., Dominik; Nedjeljko9:00 sati ujutro† Ivan Peti – supruga i djeca † Vißnja Furjani≈ – Marica Cody † Slavica Alilovi≈ – suprug i djeca† Mijo Broz – supruga i djeca † Anica Rimac – djeca Svi † hrv. Branitelji – ob. Jure ◊agalj Svi † iz ob. ◊agalj i Vukojevi≈ – ob. Jure ◊agaljSvi † kojih se nema tko spomenuti – ob. Jure ◊agaljNa nakanu – ob. Geren√erNa nakanu – ob. Íimun Bili≈Za zdravlje – ob. Ljubica Peri≈MISA U 11:00 SATI – ZA SVE ¸UPLJANE

  RASPORED ¸UPNIH SLAVLJA- Parish Events- u 2010

  • PROSLAVA 350 GOD. SMRTI SV. VINKA I LUJZE - u rujnu • ¸UPNI BANKET - 20. studenoga • BO¸I˛NA PRIREDBA - 4 i 5. prosinca

 • K O M E N TA R "GLAS KONCILA"Ivan Mikleni≈ 1. kolovoza 2010.

  STRANA 28

  »Stare slave djedovino«

  ¸UPNI VJESNIK • HRV. RKT. ¸UPA: TORONTO, MISSISSAUGA, OAKVILLE; BR. 31/2010, NEDJELJA 1. KOLOVOZA

  Slußajte redovitohrvatski vjersko-kulturni radio program “HRVATSKA STRA¸A”,svake nedjelje od 3:00 do 4:00 na srednjem valu 1320 CJMR radio postaje, ili

  na www.cjmr1320.ca

  Izdaju: HRVATSKE RIMOKATOLI◊KE ¸UPE - TORONTO - MISSISSAUGA - OAKVILLEUre∂uju i odgovaraju Ωupnici hrvatskih Ωupa

  Tisak: Graphos Printing Limited 5359 Timberlea Boulevard. Unit 54, Mississauga, Ont. L4W 4N5 Tel. (905) 238-6977 • Fax: (905) 238-8198 • e-mail: [email protected]

  Svaka roba, bila ona ΩiveΩna namirnica ili kulturni proizvod,uvijek nosi u sebi odre∂enu ideologiju, u ovom slu√aju naj√eß≈eideologiju profita. Njoj zasigurno pogoduje izjedna√avanje Ωrtve iagresora, odnosno neotvaranje povijesnih tema. Na tom je trΩißtukao roba zavrßio i Domovinski rat, uskra≈en za govor o notornim√injenicama. Njegova je prava istina o√ito neprofitabilna.

  Lijepa naßa«, himna Republike Hrvatske, izvodit ≈e se diljemdomovine na ovogodißnjoj proslavi Dana pobjede i domovinskezahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, koji se slave 5. kolovoza.Iako se tekst himne (nikad) ne mijenja, njega, ipak, aktualizira povi-jest. Tako se stih »stare slave djedovino« ne odnosi samo na nekadavna stolje≈a hrvatskih knezova i kraljeva, ve≈ napose nanajslavnije njezino razdoblje, u kojemu su se Hrvati izborili zavlastitu drΩavu, a potom i na Domovinski rat. U toj »staroj slavi«opjevani su osamostaljenje ali i operacije »Oluja« i »Bljesak«,gradovi nanizani od Vukovara preko Oku≈ana i Knina doDubrovnika te tisu≈e onih koji su ih od srpske agresije branili i oslo-ba∂ali hrvatski branitelji zajedno s narodom. Dakle svaki narod,svaki √ovjek, ako Ωeli opstati, mora imati zaßti≈ene i nepromjenjivezone u svome identitetu, uporißta, poput himne, koja ne podlijeΩetrendovima, modi i profitu, uporißta jasne svijesti o vlastitoj povi-jesti. U Hrvatskoj se pak doga∂a suprotno. Najslavnija hrvatskaslava, osamostaljenje i Domovinski rat, kao da su plasirani natrΩißte, √iji zakoni ne mogu biti pravedni jer ovise o profitu, koji spravdom nema ama baß nißta.

  O tome, naΩalost, svjedo√i i srpanjski posjet PredsjednikaRepublike Hrvatske Srbiji, koji je ocijenjen prijateljskim te vaΩnimza mir u regiji. No ima li pravoga mira bez istine i pravde? Iako se urijetkim analizama tuma√ilo da se ondje dogodilo izjedna√avanjeΩrtve i agresora, to bi bilo to√no da se ijednom rije√ju na timdoga∂ajima uop≈e spomenula Ωrtva, da se imenovao agresor.Nekome tko nije upu≈en u doga∂aje iz prve polovice devedesetihgodina ostat ≈e dojam da je krivac za rat, odgovoran za tisu≈epoginulih i nestalih, za rußenja i progonstva, ranjavanja i suze bionetko vrlo apstraktan, neodre∂en, gotovo nestvaran. Nekoliko danakasnije, ali ovoga puta na hrvatskom teritoriju, na Pantov√aku,Predsjednik RH primio je izaslanstvo branitelja sudionikavojnoredarstvene operacije »Oluja«. Predsjednik je, prenosi Hina,»Oluju« ocijenio najpoznatijom vojnom akcijom Domovinskograta, u kojoj je oslobo∂en najve≈i dio okupirana podru√ja Hrvatske.»S ponosom se sje≈amo tih dana i vaßega nemjerljiva doprinosaosloba∂anju domovine«, rekao je braniteljima Predsjednik, dodavßida su to bili dani ponosa i slave, koje nitko ne moΩe osporiti idovesti u pitanje. »Danas svi znaju da je to bila legitimna, brza,u√inkovita i u najve≈em dijelu sjajna akcija osloba∂anja okupiranogteritorija u skladu s me∂unarodnim pravom«, istaknuo je. Noponovno iz Predsjednikovih rije√i nije jasno tko je to okupiraohrvatski teritorij. Tako se √ini da je krivac za konkretan rat ponovnostavljen na razinu nekog apstraktnog neprijatelja. Neki ≈e re≈i da jetakav na√in govora potreban za mir u regiji. No, ako je mir djelo

  pravde, a nepravedno je preßu≈ivati istinu, onda takav na√in govora nemoΩe »profitirati« mirom. Nije ovdje rije√ o »fitiljenju«, jer Hrvati susrpskom agresoru davno smogli snage oprostiti sva zlodjela, pa mjestaza tvrdnju da bi se imenuju≈i agresora viße mrzilo ili poticalo na nepri-jateljstvo, jednostavno nema. Me∂utim oproßtenje, nedavno je rekaoPapa, ne zamjenjuje pravdu. Ruke diplomata, a predsjednik to, jasno,mora biti, odjevene su u rukavice, pa je i govor diplomata nuΩno urukavicama. No pitanje je ho≈e li se, kad se rukavice skinu, uop≈e vid-jeti ruke?

  To ßto se, s propußtanjem barem kurtoaznoga imenovanja Ωrtve iagresora, dogodilo na najvißoj drΩavnoj razini, hrvatskoj javnoj sceni,ali i u dijelu javnosti, nije doßlo kao iznena∂enje. Razlog je ßto se zapoliti√ku relativizaciju Domovinskoga rata teren dugo priprema.Manje, doduße, u drΩavnim protokolima, a viße moΩda u igri ideologi-je i profita, koji svoje kolo vode na trΩißtu. To je u svakom slu√ajuvidljivije nego ples na pozadinskoj politi√koj sceni.

  Ustav RH u glasovitom √lanku 142. zabranjuje pokretanje pos-tupka udruΩivanja Republike Hrvatske u saveze s drugim drΩavama ukojem bi udruΩivanje dovelo ili moglo dovesti do obnavljanjajugoslavenskoga drΩavnog zajednißtva, odnosno neke balkanskedrΩavne sveze u bilo kojem obliku. Tu je odredbu davno »prekrßilo«trΩißte, iako njegov zakon profit, ne potpada pod ustavne kategorije.Prema sluΩbenim podacima Ministarstva gospodarstva, Hrvatska je uSrbiju od 1993. do 2009. godine uloΩila oko 520 milijuna eura, a uprvome kvartalu ove godine izvezla 75 milijuna eura, dok je njihovizvoz u Hrvatsku iznosio 43 milijuna. K tomu Hrvatsku je proßlegodine posjetilo 90.000 srpskih turista. TrΩißte dakle nema problema sproßloß≈u, jer vodi se onom da Ωivot ide dalje. Me∂utim, usporedno strgovanjem robama, dogodilo se i trgovanje kulturom u ßirem kontek-stu. Tako pjeva√i, glumci, svira√i, producenti televizijskih serija... ve≈nekoliko godina prelaze granice bivßih drΩava, √ime se dogodila svo-jevrsna »integracija« na kulturnom trΩißtu. Svaka roba, bila onaΩiveΩna namirnica ili kulturni proizvod uvijek nosi u sebi odre∂enuideologiju, u ovom slu√aju naj√eß≈e ideologiju profita. Njoj zasigurnopogoduje izjedna√avanje Ωrtve i agresora, odnosno neotvaranje povi-jesnih tema. Na tom je trΩißtu kao roba zavrßio i Domovinski rat,uskra≈en za govor o notornim √injenicama. Njegova je prava istinao√ito neprofitabilna.

  Sve bi u takvoj situaciji bilo beznadno da uz trΩißnu kulturu neΩivi i narodna. A ona pamti. Paradoksalno je ßto mnogi u istomehrvatskom narodu, dok konzumiraju trΩißne proizvode, odlaze na kon-certe i gledaju televizijske serije »bratstva i jedinstva«, u razgovorimai sje≈anjima √uvaju istinu o Domovinskom ratu. Pamte detonacije isklonißta, osje≈aju bol zbog gubitka voljenih, sje≈aju se majki branite-lja koje su, o√ekuju≈i vijesti s ratißta, spavale grle≈i »tranzistore«.Sje≈aju se narodnoga i crkvenog zajednißtva. Sje≈aju se pobjede nadkonkretnim agresorom. Kad bi toga bili svjesni mjerodavni,uklju√uju≈i i kulturnu scenu, i tu istinu promicali, ne bi se dogodilonißta loße za Hrvatsku. Dapa√e, Ωivjeli bi s narodom. No unato√ tomuistina ne≈e ostati bez glasa. Sve dok je himne

  Page 1-5 & August 1, 2010 6Page 1-5 & August 1, 2010 1Page 1-5 & August 1, 2010 2Page 1-5 & August 1, 2010 3Page 1-5 & August 1, 2010 4Toronto August 1, 2010 1Toronto August 1, 2010 2Mississauga August 1, 2010 1Mississauga August 1, 2010 2Oakville August 1, 2010 1Oakville August 1, 2010 2Page 1-5 & August 1, 2010 5