Högre regional ledning

 • View
  278

 • Download
  17

Embed Size (px)

Text of Högre regional ledning

 • Sida 1 av 170

 • Sida 2 av 170

  Innehll SidaSammanfattning 4

  Tiden 1937 - 1965 9

  Tiden 1966 - 2000 48

  Bilagor

  Bilaga 1 Kartor

  r 1833 71

  r 1847 72

  r 1867 73

  r 1889 74

  r 1893 75

  r 1902 76

  r 1908 77

  r 1928 78

  r 1937 79

  r 1943 80

  r 1949 81

  r 1951 82

  r 1966 83

  r 1966 Sektorindelning FV 84

  r 1971 85

  r 1979 86

  r 1982 87

  r 1983 88

  r 1991 89

  r 1993 90

  r 2000 91

  r 2013 92

 • Sida 3 av 170

  Bilaga 2 Organisation

  Gplsystem 93

  Milostab / Milostabsbataljon 94

  Milosambandsbataljoner 95

  Kn Jung frslag 1950 till organisation milostab 96

  Armkrledning 1946 - 1955 97

  HR niv 1941 & 1961 98

  HR niv 1997 99

  Milostabens indelning fredstid 1951 - 1997 100

  Milostabens indelning i krig samt samverkande myndigheter 101

  Oprum utformning 102

  Begrepp ledningsplatser 104

  Ledningsanlggning "Elefanten" 105

  Kn Jung uppsats "Det militra frsvarets ledning" 106

  Mj Brodd arftikel om IV. Militrbeflsstaben 123

  Krstabsorganisation 1953 125

  Lars Wilderng "Midsommargryning" (roman) 127

  Linell och Sahln "Motstnd mot stormakt" (debattbok) 129

  Krigsorganisationsjmfrelse 1942 133

  Bilaga 3 Sambandstjnst

  Krsignalnt 1953 135

  Trdfrbindelser Armkr 1938 136

  versiktlig ntstruktur Milo 137

  versiktlig Sambndslgestabl 1940 - 2000 talen 138

  Fjrrskriftsnt 139

  RL-skiss milo 143

  LEO 144

  B radio 1943 145

  Signalstation vid frdelningsstab 1945 146

  Brevduvor 147

  Telefonfltkarta ldre modell 148

  Lfc m/50 149

  Lfc 60-talet 150

  Lfc 70-talet 151

  Lfc 80-talet 152

  Lfc 90-talet 153

  Lfc - generellt 154

  Lfc - generellt 155

  Lfc ILLERN 156

  Lfc N 3 157

  Lfc S 2 158

  Das projekt (Tyskland 1939) Skyddad frmedlingscentral 159

  LOPRA; Luftoperativa radiontet 163

  Bilaga 4 Sambandsexptj

  Sammanfattning (utdrag ur annat FHTdokument) 166

  Gruppering av sambandscentral 170

 • Sida 4 av 170

  Sammanfattning

  r 1833 indelades riket i fem tidvis sex militrdistrikt. Chefen fr dessa militrdistrikt var en

  generalbeflhavare som skulle fra beflet ver de inom distriktet frlagda trupperna. De

  olika frbanden inom distrikten intog dock i flera avseenden en omedelbar stllning under

  Konungen.

  Genom riksdagsbeslut 1892 blev den hgre regionala organisationen fastare. Armn

  organiserades i sex armfrdelningar; I VI armfrdelningen (SFS 1893/69).

  Armfrdelningschefen erhll total beflsrtt ver de till armfrdelningen hrande

  trupperna. Han fick ven territoriell myndighet ver de omrden som utgjorde

  rekryteringsdistrikt fr de i armfrdelningen ingende trupperna.

  Genom 1925 rs frsvarsbeslut indelades armn i Sdra, Vstra, stra och Norra

  armfrdelningen samt stra Brigaden, vre Norrlands trupper och Gotlands trupper (SFS

  1927/215, att glla frn 1 Jan 1928). 1925 brs beslut innebar ocks att en Brigadchef tillsattes

  under armfrdelningschefen. Brigadchefens uppgift skulle vara att i fredstid under

  armfrdelningschefen frbereda och i krigstid ssom militrbeflhavare sjlvstndigt leda

  armfrdelningsomrdets lokalfrsvar (SOU 1935:39 s 85).

  Genom 1936 rs frsvarsordning indelades armn i I IV armfrdelningen, vre Norrlands

  trupper och Gotlands trupper. Drtill indelades landet i territoriellt avseende i Sdra, Vstra,

  stra och Norra Militromrdet, vre Norrlands militromrde samt Gotland (SFS 1937:312;

  att glla fr.o.m. 1. Juli 1937). Militromrdeschefen, som var understlld

  armfrdelningschefen, skulle ta hand om renden som rrde militromrdets frsvar samt de

  vrnpliktigas inskrivning och redovisning.

  Genom 1942 rs frsvarsbeslut frenades ter armfrdelning och militromrde i en

  myndighet - militrbeflsstaben. Den nya organisationen gllde fr.o.m. 1 Okt 19421.

  Indelningen ver ren ndrades slunda:

  1833-1893 1. 6. Militrdistriktet

  1893-1942 1. 6. Armfrdelningen eller Sdra, Vstra, stra, Norra Armfrdelningen,

  vre Norrlands trupper samt Gotlands trupper

  1942-1966 1. 6. Militromrdet (med endast markoperativa uppgifter)

  1966-2000 1. 6. Militromrdet (med mark-, sj- och luftoperativa uppgifter)

  Kartor ver frndringar i militrterritoriell indelning i fred ver ren finns i bilaga 12.

  Milo och Fo organisationen var under brjan av denna tid endast att betrakta som staber med

  omrdesansvar fr territoriell ledning, inte fr ledning av operativa/taktiska uppgifter av

  strre frbandsenheter eller strider. Till staberna fanns betjningsfrband.

  B ledning av Frsvarsmakten i krig skedde via CM, CFV och Armkrchefer med hjlp av

  Frsvarsstaben. CA hade ingen operativ krigsuppgift, CA skulle bl.a. leda depverksamheten.

  Frsvarsstaben tillkom genom 1936 rs Frsvarsordning (Gen Olof Thrnell dess frste

  stabschef ren 1936-1939). Tillsttandet av en exklusiv befattning av en B i fred skedde

  1942 (prop 240/1942; Gen Olof Thrnell B ren 1939-1944)

  1 Krigsarkivet i Aug 1982 /Ulf Sderberg

  2 Samt Svenska Frsvarets Rulla

 • Sida 5 av 170

  Om markstridsinsatser erfordrades, skulle avdelas Stridsledningsstaber och tillflliga

  geografiska omrden med ledningsfrband. Dessa staber var d Armkrstaber med avdelad

  terrng samt ingende Frdelningar och Brigader med stdfrband.

  Armkrstaber fr krig fanns 1943, tre stycken (I., II. och III.) med tillhrande

  Krstabsbataljoner och drutver 10 Frdelningsstaber med betjningsfrband samt 7

  Milostaber med betjningsfrband. Idn var att fredsverksamheten leddes via Milo och Fo.

  Drest strre krigsinsatser erfordrades skulle Armkr- Frdelning- och Brigadfrband

  insttas. Fo skulle undantagsvis kunna leda en Brigad, inte mer.

  Sjstrid och Luftstrid leddes av Marinchefen respektive Flygvapenchefen frn Frsvarsstaben.

  Armkren som krigsfrband hade egna ledningsfrband (Krstabsbataljon och

  Krstabskompanier, se bilaga) men bestod ven av resurser ur Milostaben vad avser

  stabsmedlemmar.

  Kopplingen mellan fredsorganiserad Milostab och krigsorganiserad Armkrstab var tydlig.

  Det fanns organiserade Milosignalkompanier och Milosambandskompanier svl som

  Krstabsenheter av bataljons- och kompanistorlek. Skillnaden r vilka frbandstyper Milo/Fo

  respektive Armkr skall leda, dr Armkren leder de fr striden taktiska armfrbanden,

  medan Milo/Fo leder mera lokala och/eller bakre frbandstyper.

  1942 rs frsvarsbeslut slog ihop armfrdelningarna och militromrdena under en

  gemensam chef, militrbeflhavaren, som ocks fick ledningsansvaret fr markstridskrafterna,

  hrvid frsvann behovet av armkrstaberna, vilka emellertid av olika skl kvarstod i

  krigsorganisationen intill tminstone 19553. MB ansvarade dessutom fr armfrbandens

  utbildning och hans stllfretrdare var krigsplacerad som frdelningschef.

  Sedermera (1955)4 infrdes nivn Krstab mellan Milochef och Frdelningschefer fr ledning

  av stridsuppgifter p fltet.

  Vid brjan av 1950-talet fanns inte fysiskt/organisatoriskt anordnade ledningsplatser fr MB i

  skyddade bergutrymmen, som vi senare kommit att kalla, MB skyddade ledningsplats eller

  d:o berganlggning. Samordnad och samgrupperad ledning fr militr och civil verksamhet i

  skyddade utrymmen var vid denna tidpunkt inte aktuell. Dessa berganlggningar var d under

  framtagande (faktiskt under sprngningsarbeten vid 1953). Vid denna tidpunkt betraktades

  berganlggningen som en skyddad Uppehllsplats (Upl) och inte som en ordinarie skyddad

  plats fr MB ledning (eller fr den delen fr den tidigare Armkrstaben fr vilken man inte

  synes alls ha vervgt ledningsplats i berganlggning). Denna berganlggning skulle betjnas

  av en Upl-sambandspluton eller Gplsbpluton/Gplsambandskompani som man betraktade som

  en organisation fr att ta berget som skerhetsbesttning (idag skulle vi kallat denna fr

  frhandsomgng) med synnerligen starkt behov av frstrkning av bl.a. sambandspersonal fr

  att kunna betjna Milostaben. Uplsbplut/Gplsbplut ansgs tillhra berganlggningen och

  vara grupperad dr ven om inte det fanns ngon stab grupperad dr. Frstrkning till

  Uplsbplut/Gplsbplut skulle d komma ur Milosignalkompani och Krsignalfrband samt vad

  avser stabspersonal, ur Milostaben. De nya berganlggningar man p Milo knde till och som

  redan var utsprngda, ansg dvarande MB vara fr sm och man ville ha strre, vilket ven

  framgr av vningserfarenheter.

  3 Ast Org 1954-01-22 PM fr fredragning av kr- och milbefstabs m.m. organisation

  4 Ast Org 1955-12-02; H 67:16

 • Sida 6 av 170

  Av Sambandscentralutredningen 1955-1959 framgr att vid rsskiftet 1959-1960 fanns ingen

  alls organiserad eller faststlld verksamhet fr MB/CB gruppering i berganlggning eller fr

  materiel eller drvidlag relevant utrustning.

  [---] Det var sledes vid denna tidpunkt icke mjligt att avgra vilka utrymmen som

  erfordrades och hur dessa skulle disponeras, ej heller exakt efter vilka grunder arbetet

  skulle bedrivas[---] (SBC-utredningen 1955-1959)

  Sedermera kom detta att utvecklas avsevrt till ett system fr ledning i denna niv

  I perioden 1940 1965 varierade ledningen av operativ verksamhet, taktisk verksamhet och

  vilka ledningsresurser och ledningsstrukturer som fanns. Det som uppenbart r ett resultat av

  anbefallda frsk med bl.a. Milostabsbetjningsfrband under tidigt 1950-ta