Click here to load reader

HAPIS Piano Accomp

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HAPIS Piano Accomp

 • 8/20/2019 HAPIS Piano Accomp

  1/6

  ## ## ## ##

  4 4

  44

  Soprano

  Piano

  ∑ ∑

  œœœ

  .

  q = 96

  ∑ ∑

  œœœ

  ˙ œ

  ∑ ∑

  . J œœ

  ˙ œ

  ∑ ∑

  . jœœ

  ˙ œ

  Ó ‰j WA

  ∑ ˙ Œ

  . jœœ

  œœœ LANG KA

  œœœ. B m

  - -

  ## ## ##

  ##

  Sop.

  Pno.

  7

  œ œœ BA GAY NA

  ∑ 7

  ˙ œ

  . E m

  . HA

  .œœ

  . F#7-9 /B

  ˙ j j PIS I

  ..

  . B m

  œœœ NA, ANG I

  œœœ

  ˙ œ C#m7-5

  ˙ j j YONG TI NI

  ˙ œœ

  . F#7

  ˙ œœœ 3

  IS,

  .. Jœœ

  ˙ œ F#7 /B

  - - - - - -

  HAPIS

  R. O. CORTES Holy Week 2014

  ©2014 -- R. O. Cortes

  Score Dedicated to the image of Maria Santissima Madre de las Lagrimas de San Sebastian under the apt custody of

  Glenn G. Lopez

 • 8/20/2019 HAPIS Piano Accomp

  2/6

  ## # ### ##

  Sop.

  Pno.

  13

  . ∑

  13

  .œ œ

  . B m

  œœœHIN DI SU ∑

  œœœ

  . E m

  œ œœ KAT NA MA

  ˙ œœ ˙ œ

  E m /A E m7 /A

  ˙ œ LI

  ˙ œœ ˙ œ

  A 7 E m7 /A

  . RIP

  .œœœ ˙ œ

  F#7-9 /A#

  . j œ ANG I YONG

  . j œœ ˙ œ

  B m B m7

  ˙ œ PAG KA

  ˙ œ

  . E m7

  - - - - - - -

  ## ## ## ##

  Sop.

  Pno.

  20

  ˙ œ KA MA

  ∑ 20

  ˙ œ

  . A 7

  . SID

  .

  ˙ œ D

  . j œ SA LA GAY

  œ œœœœ œ

  ˙ œ E m E m7 /A

  œ œœ NG GI LIW

  ˙ œ œœ

  ˙ œ F#m7 F#7 /A#

  ˙ œ AT LI

  ∑ . .̇ œ

  B m

  . YAG

  ∑ . .̇ œ

  . J œ NA SA KRUS

  ∑ . j œ

  . E m7 /G

  œœœ AY NAG HI

  œœ œœ˙ œ

  A 9 E m7

  - - - - - - -

  ##

  ## ## ##

  Sop.

  Pno.

  28

  . HI

  ∑ 28

  .œœœ ˙ œ

  E m7 /A A 7

  . U

  RAP!

  ∑ .

  U . .u

  D

  œœœ BIR HEN, SA

  œœœBIR HEN, SA œœœ

  ˙ œ D

  . A

  .A

  . ˙ œ

  B m

  ˙ œ MI'Y I

  ˙ œMI'Y I

  ˙ œ

  ˙ œ B m7

  . GA

  . GA

  .

  ˙ œ E m7

  . WAD

  .WAD

  .

  ˙ œ

  ˙ Œ

  ˙ Œ .

  ˙ œ E m /C#

  œœœ ANG BU HAY

  œœœANG BU HAY œœœŒ ˙ œ

  E m7 E m6 /A

  - - - - --

  - - - - -

  2 HAPIS

 • 8/20/2019 HAPIS Piano Accomp

  3/6

  ## # ### ##

  Sop.

  Pno.

  37

  . NA

  .NA37 .̇

  ˙ œ A 7

  ˙ œ MA

  ˙ œ MA

  ˙ œ

  ˙ œ

  ˙ œ PA

  ˙ œ PA

  ˙ œ ˙ œ

  A 7 /D A 7

  . LAD!

  .LAD! œœœ ˙ œ D

  ˙ Œ

  ˙ Œ œœœ

  ˙ œ B m7

  ∑œœœœ

  ˙ œ G A 7 /E

  ∑. jœœ

  . jœ D

  ∑.

  .

  œœœ NG NA SA

  ∑ œœœ .

  B m

  - - -

  - -

  ## ## ##

  ##

  Sop.

  Pno.

  46

  ˙ œ 'YONG KAN

  ∑ 46

  ˙ œ

  . E m

  . DU

  .œœ

  . F#7-9 /B

  . NGAN

  ..

  . B m

  j jœœ ANG SA KAY HE

  œ œœ ˙ œ

  C#m7-5

  œ œœ SUS NA BANG

  ˙ œœ

  . F#7

  ˙ œœœ 3

  KAY,

  .. J œœ

  ˙ œ F#7 /B

  . ∑

  . œ.

  B m

  - - - -

  ##

  #### ##

  Sop.

  Pno.

  53

  œœœBIR HENG I

  ∑53 œœœ

  . E m

  ˙ œ NA'Y NA

  ∑ ˙ œœ ˙ œ

  E m /A E m7 /A

  ˙ œ PA SA

  ∑ ˙ œœ ˙ œ

  A 7 E m7 /A

  . AN

  ∑ .œœœ ˙ œ

  F#7-9 /A#

  . jœ ANG SA BE

  ∑ . jœœ ˙ œ

  B m B m7

  ˙ œ LENG KA

  ∑ ˙ œ

  . E m7

  ˙ œ A LI

  ∑ ˙ œ

  . A 7

  . WAN?

  ∑ .

  ˙ œ D

  - - - - - - - - -

  3HAPIS

 • 8/20/2019 HAPIS Piano Accomp

  4/6

  ## # ### ##

  Sop.

  Pno.

  61

  œj j œ NA PA RAM NA

  ∑61 œ œœœœ œ

  ˙ œ E m E m7 /A

  ˙ œ NGA'T LU

  ∑ ˙ œœœ ˙ œ

  F#m7 F#7 /A#

  . MI

  ∑.. ˙ œ

  B m

  . PAS

  ∑.. ˙ œ

  . J œ ANG MAD LA

  ∑. j œ

  . E m7 /G

  . j œ MONG TU WANG

  ∑. j œœ ˙ œ

  A 9 E m7

  . LU

  ∑ .œœœ ˙ œ

  E m7 /A A 7

  . U HA!

  ∑ .

  U . .u

  D

  - - - - - - -

  ## ## ##

  ##

  Sop.

  Pno.

  69

  œœœ BIR HEN, SA

  œœœ BIR HEN, SA

  69

  œœœ

  ˙ œ D

  . A

  . A

  . ˙ œ

  B m

  ˙ œ MI'Y I

  ˙ œ MI'Y I

  ˙ œ

  ˙ œ B m7

  . GA

  . GA

  .

  ˙ œ E m7

  . WAD

  . WAD

  .

  ˙ œ

  ˙ Œ ˙ Œ

  .

  ˙ œ E m /C#

  œœœ ANG BU HAY

  œœœ ANG BU HAY

  œœœŒ Œ ˙ œ

  E m7 E m6 /A

  . NA

  . NA

  .̇ ˙ œ

  A 7

  ˙ œ MA

  ˙ œ MA

  ˙ œ

  ˙ œ

  - - - - - -

  - - - - - -

  ##

  #### ##

  Sop.

  Pno.

  78

  ˙ œ PA

  ˙ œPA78 ˙ œ ˙ œ

  A 7 /D A 7

  . LAD!

  .LAD! œœœ ˙ œ D

  ˙ Œ

  ˙ Œ œœœ

  ˙ œ B m7

  ∑ œœœœ

  ˙ œ G A 7 /E

  ∑. jœœ

  . jœ D

  ∑.

  .

  œœœ SA 'KIN NGA

  ∑ œœœ .

  B m

  ˙ œ YO'Y WA

  ∑ ˙ œ

  . E m

  - - -

  -

  4 HAPIS

 • 8/20/2019 HAPIS Piano Accomp

  5/6

  ## # ### ##

  Sop.

  Pno.

  86

  . LA

  ∑86 .œœ .

  F#7-9 /B

  . NA

  ∑ .. .

  B m

  œœœ ANG BU HAY

  ∑ œœœ ˙ œ

  C#m7-5

  ˙ j j KO AT GIN

  ∑ ˙ œœ

  . F#7

  ˙ œœœ 3

  HA

  ∑ .. Jœœ ˙ œ

  F#7 /B

  . WA,

  ∑ .œ œ .

  B m

  œœœI LAW NI

  ∑ œœœ

  . E m

  ˙ œ RING MA

  ∑ ˙ œœ ˙ œ

  E m /A E m7 /A

  - - - - - -

  ## ## ##

  ##

  Sop.

  Pno.

  94

  ˙ œ NGA MA

  ∑ 94

  ˙ œœ ˙ œ

  A 7 E m7 /A

  . TA

  .œ œ

  œ ˙ œ

  F#7-9 /A#

  . jœ SI HE SUS

  . jœœ ˙ œ

  B m B m7

  ˙ œ KONG SI

  ˙ œ

  . E m7

  ˙ œ NI SIN

  ˙ œ

  . A 7

  . TA,

  .

  ˙ œ D

  œj j œ ANG PA MA GAT

  œ œœœœ œ

  ˙ œ E m E m7 /A

  ˙ œ NA MA

  ˙ œœœ ˙ œ

  F#m7 F#7 /A#

  - - - - - - - -

  ##

  #### ##

  Sop.

  Pno.

  102

  . PA

  ∑102 .. ˙ œ

  B m

  . LAD

  ∑.. ˙ œ

  œ œœ SAA KI'Y HIN

  ∑ œ œœ

  . E m7 /G

  œœœ DI NA RA

  ∑ œœœœ ˙ œ

  A 9 E m7

  . RA

  ∑ .œœœ ˙ œ

  E m7 /A A 7

  . U

  PAT!

  ∑ .

  U . .u

  D

  œœœ BIR HEN, SA

  œœœBIR HEN, SA œœœ

  ˙ œ D

  . A

  .A

  . ˙ œ

  B m

  ˙ œ MI'Y I

  ˙ œ MI'Y I

  ˙ œ

  ˙ œ B m7

  - - -- - - - - -

  - - -

  5HAPIS

 • 8/20/2019 HAPIS Piano Accomp

  6/6

  ## # ### ##

  Sop.

  Pno.

  111

  . GA

  . GA

  111

  .

  ˙ œ E m7

  . WAD

  . WAD

  .

  ˙ œ

  ˙ Œ ˙

  Π.

  ˙ œ E m /C#

  œœœ ANG BU HAY

  œ œœANG BU HAY

  œœœŒ Œ ˙ œ

  E m7 E m6 /A

  . NA

  .NA .̇

  ˙ œ A 7

  ˙ œ MA

  ˙ œ MA

  ˙ œ

  ˙ œ

  ˙ œ PA

  ˙ œ PA

  ˙ œ ˙ œ

  A 7 /D A 7

  . LAD!

  .LAD! œœœ ˙ œ D

  ˙ Œ

  ˙ Œ œœœ

  ˙ œ B m7

  - - - -

  - - - -

  ## ## ##

  ##

  Sop.

  Pno.

  120

  ∑ ∑

  120

  œ œ œœ

  ˙ œ G A 7 /E

  ∑ ∑

  . j œ œ

  . j œ D

  ∑ ∑

  .

  .

  6 HAPIS

Search related