38
5/26/2018 GramGramatikaengleskogjezikaatikaengleskogjezika-slidepdf.com http://slidepdf.com/reader/full/gramgramatika-engleskog-jezikaatika-engleskog-jezika Gramatika engleskog jezika Vrste reči Sve reči u engleskom jeziku dele sa na osam vrsta: Vrsta reči Šta rade? Primeri Imenice (Nouns) Imenice imenuju predmete lica !ivotinje mesta pojmove" #ud$ cat %ag Singapore &reedom""" 'amenice (Pronouns) 'amenice upuuju na imenice (lica  predmete) i oso%ine" se me it""" *lagoli (Ver%s) *lagoli označavaju (opisuju) radnju stanje ljudi ili stvari i z%ivanje" run eat %e gro+""" Pridevi (,djectives) Pridevi opisuju imenice ili zamenice" red clever ig""" Prilozi (,dver%s) Prilozi opisuju glagole prideve ili priloge" appil$ ver$ usuall$""" Veznici (-onjunctions) Veznici povezuju reči (u rečenici) i rečenice u slo!enoj rečenici" and %ut or""" Predlozi (Prepositions) Predlozi ukazuju na odnose izmedu imenica" to &or +it""" .sklici (Interjections) .sklici su reči kojima govornik izra!ava jaka lična oseanja tj" iskazuje svoje do!ivljavanje nečega" /0 ,0 Pe+0 Nešto više Pojedine reči mogu pripadati raznim vrstama reči (imenice zamenice glagoli) u zavisnosti kako se upotre%ljavaju u rečenici" Na primer: I ave kno+n er  since se +as a little girl" Poznajem je jo1 od kada je %ila devojčica" /vde je since upotre%ljeno kao predlog koji ukazuje na vremenski odnos i označava da je ne1to tako od odre2enog vremena u pro1losti do danas" 3e kitten me+ed loudl$ since it an not  %een &ed &or a da$" 4ačii su glasno mjaukali jer nisu %ili ranjeni jedan dan" /vde since ozna5ava 6jer6 i predstavlja veznik"

GramGramatika engleskog jezikaatika engleskog jezika

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gramatika engleskog jezika

Citation preview

Gramatika engleskog jezika

Gramatika engleskog jezika

Vrste rei

Sve rei u engleskom jeziku dele sa na osam vrsta:

Vrsta reita rade?Primeri

Imenice (Nouns)Imenice imenuju predmete, lica, ivotinje, mesta, pojmove.Judy, cat, bag, Singapore, freedom...

Zamenice (Pronouns)Zamenice upuuju na imenice (lica, predmete) i osobine.she, me, it...

Glagoli (Verbs)Glagoli oznaavaju (opisuju) radnju, stanje ljudi ili stvari i zbivanje.run, eat, be, grow...

Pridevi (Adjectives)Pridevi opisuju imenice ili zamenice.red, clever, high...

Prilozi (Adverbs)Prilozi opisuju glagole, prideve ili priloge.happily, very, usually...

Veznici (Conjunctions)Veznici povezuju rei (u reenici) i reenice u sloenoj reenici.and, but, or...

Predlozi (Prepositions)Predlozi ukazuju na odnose izmedu imenica.to, for, with...

Usklici (Interjections)Usklici su rei kojima govornik izraava jaka lina oseanja, tj. iskazuje svoje doivljavanje neega.Oh! Ah! Phew!

Neto vie

Pojedine rei mogu pripadati raznim vrstama rei (imenice, zamenice, glagoli) u zavisnosti kako se upotrebljavaju u reenici. Na primer:

I have known her since she was a little girl.Poznajem je jo od kada je bila devojica.

Ovde je since upotrebljeno kao predlog koji ukazuje na vremenski odnos i oznaava da je neto tako od odreenog vremena u prolosti do danas.

The kitten mewed loudly since it han not been fed for a day.Maii su glasno mjaukali jer nisu bili hranjeni jedan dan.

Ovde since ozna~ava "jer" i predstavlja veznik.

Uobiajene greke

Znajui kojoj vrsti rei re pripada moemo izbei pravljenje greaka. Na primer, re pass moe se upotrebiti jedino kao glagol :

I pass the river on my way home from school each day.Ja prelazim reku na putu od kole do kue svakodnevno.

Dok re past moe biti pridev, glagol, prilog ili predlog:

The past week had been very warm.Prola nedelja bila je veoma topla.

Ovde je re past upotrebljena kao pridev (Adjectives).

He told me not to think of the past.Rekao mi je da ne razmiljam o prolosti.

Ovde je re past upotrebljena kao glagol (Noun).

The train went past.Voz je proao.

Ovde je re past upotrebljena kao prilog (Adverb).

He hurried past the graveyard.Pourio je pored groblja.

Ovde je re past upotrebljena kaopredlog (Prepositions).

Ova reenica moe se napisati i na sledei nain.

He passed the graveyard hurriedly.Proao je pored groblja urno.

Ali nikako: He past the graveyard.Neke rei se u zavisnosti da li se koriste kao imenice ili glagoli drugaije speluju. Tako se na primer rei advise (davati savet, izvestiti, opomenuti,...) ili practise speluju sa s ukoliko se koristi kao glagol , a sa c ukoliko se koristi kao imenica . Slino se i re affect (delovati na, napraviti...) speluje sa a u sluaju da se u reenici koristi kao glagol , a sa e u sluaju da se koristi kao imenica.

Mother advised me to do my chores one at a time.Majka me je savetovala da moje zadatke radim jedan po jedan.

Ovde je u funkciji glagola , tako da se re speluje sa s.

My teacher gave me some good advice.Moj uitelj mi je dao neke dobre savete.

Ovo je imenica tako da se re speluje sa c.

Top of Form

I practise on the piano every day.Ja vebam klavir svakodnevno.

Ovo je glagol tako da se re speluje sa s.

She goes for band practice once a week.Ona odlazi na probe orkestra jednom nedeljno.

Ovo je imenica tako da se re speluje sa c.

The change in the timetable will affect us.Promene u redu vonje }e uticati na nas.

Ovo je glagol tako da se re speluje sa a.

The effect of the flood on the village was disastrous.Efekatpoplave na selo bio je uasan.

Ovo je imenica tako da se re speluje sa e.

Bottom of Form

Imenice (Nouns)

Imenica je re koja imenuje lica, ivotinje, mesta, predmete, pojmove: Judy, cat, bag, Singapore, freedom. Imenica koja oznaava jedinku, bie upotrebljena u obliku jednine (devojica - girl, pas - dog...). Kad imenica oznaava vie istih jedinki, bie u obliku mnoine (devojice - girls, psi - dogs...).

Vrste imenica

Zajednike imenice (Common nouns) imenuju lica, ivotinje i predmete koji pripadaju istoj vrsti: man, ball, sea, cat ...

Vlastite imenice (Proper nouns) imenuju pojedine (odreene ) ljude, ivotinje, mesta ili predmete... Npr.: Billy, Jaguar, Porsche, Oxford, Avala ....

Mislene imenice (Abstract nouns) oznaavaju neko stanje, svojstvo ili oseanje i ne odnose se na predmete koji se mogu dodirnuti ili videti: goodness, friendship, love, boredom, sleep ...

Zbirne imenice (Collective nouns) oznaavaju mnotvo bia (ljudi i ivotinja) ili predmeta koji se nalaze u nekom zbiru: the family, a bunch of bananas, a swarm of bees, an army of soldiers, a herd of cows...

Mnoina imenica

Veina imenica obrazuje mnoinu dodavanjem nastavka -s.

dinosaur - dinosaursdinosaurus - dinosaurusi

book - booksknjiga - knjige

garden - gardensbata - bate

apple - applesjabuka - jabuke

zoo - zooszoloki vrt - zoloki vrtovi

day - daysdan - dani

house - houseskua - kue

bicycle - bicyclesbicikl - bicikli

Meutim, neke rei drugacije obrazuju mnoinu. Ukoliko se neka re zavrava slovima ch, sh, s, ss, x ili z, dodaje joj se nastavak -es.

arch - archesluk - lukovi

match - matchesibica - ibice

dish - dishesposuda - posude

bus - busesautobus - autobusi

atlas - atlasesatlas - atlasi

dress - dresseshaljina - haljine

fox - foxeslisica - lisice

waltz - waltzesvalcer - valceri

Ukoliko se re zavrava slovom y kome ne prethodi samoglasnik, kod obrazovanja mnoine, slovo y se zamenjuje sa nastavkom -ies.

berry - berriesbobica - bobice

baby - babiesbeba - bebe

party - partiesurka - urke

pony - poniesponi - poniji

country - countrieszemlja - zemlje

city - citiesgrad - gradovi

puppy - puppiestene - tenad

library - librariesbiblioteka - biblioteke

Mnoge rei koje se zavravaju slovom f u mnoini gube to f a dodaje im se nastavak -ves.

leaf - leaveslist - listovi

half - halvespolovina - polovine

loaf - loavesvekna - vekne

shelf - shelvespolica - police

wife - wivessupruga - supruge

thief - thieveslopov - lopovi

dwarf - dwarvespatuljak - patuljci

wolf - wolvesvuk - vuci

Mnogim reima koje se zavravaju slovom o, u mnoini se dodaje nastavak -es.

buffalo - buffaloesbizon - bizoni

cargo - cargoestovar - tovari

tomato - tomatoesparadajz - paradajzi

potato - potatoeskrompir - krompiri

echo - echoesodjek - odjeci

hero - heroesheroj - heroji

Nepravilna mnoina

Neke rei sasvim drugaije obrazuju mnoinu, i njih morate nauiti napamet. U tabeli su navedene najece imenice koje grade nepravilnu mnoinu.

woman - womenena - ene

child - childrendete - deca

man - menmukarac - mukarci

mouse - micemi - mievi

foot - feetstopalo - stopala

tooth - teethzub - zubi

Zamenice (Pronouns)

U engleskom jeziku zamenice se dele na:

Line zamenice (Personal pronouns)

Prisvojne zamenice (Possessive pronouns)

Povratne zamenice (Reflexive pronouns)

Zamenice za isticanje (Emphasizing pronouns)

Pokazne zamenice (Demonstrative pronouns)

Upitne zamenice (Interrogative pronouns)

Relativne zamenice (Relative pronouns)Line zamenice (Personal pronouns)

Line zamenice imaju dva oblika: nominativ i akuzativ (predmetni pade). U prvom sluaju lina zamenica se upotrebljava pre glagola (kao subjekat glagola, subject pronoun), a u drugom posle glagola (kao objekat glagola, object pronoun).

Nominativ line zamenice (Subject pronoun)

I read.Ja itam.

You read.Ti ita.

He reads.On ita.

She reads.Ona ita.

It reads.Ono ita.

We read.Mi itamo.

Youread.Viitate.

They read.Oni itaju.

Akuzativ line zamenice (Object pronoun)

Peter saw me.Piter me je video.

Peter saw you.Piter te je video.

Peter saw him.Piter ga je video.

Peter saw her.Piter ju je video.

Peter saw it.Piter ga je video.

Peter saw us.Piter nas je video.

Peter saw you.Piter vas je video.

Peter saw them.Piter ih je video.

Uobiajene greke

Potrebno je obratiti panju na pravilnu upotrebu nominativne i akuzativne line zamenice jer se smisao reenice moe promeniti. Na primer:

His wife loves watching TV more then he.Njegova ena voli da gleda TV vie od njega.

His wife loves watching TV more then him.Njegova ena voli da gleda TV vie nego njega.

Ova reenica nam govori da od njih dvoje ena voli da gleda TV vie nego mu` , meutim u drugom primeru moda je vreme da ovek sebi nae novu enu.

Prisvojne zamenice (Possessive pronouns)

Prisvojne zamenice se upotrebljavaju da prikau pripadnost neega nekome tj. odgovaraju na pitanje iji, ija, ije.

This book is mine.Ova knjiga je moja.

Thas pen is yours.Ono penkalo je tvoje.

This bag is his.Ova torba je njegova.

That computer is hers.Onaj kompjuter je njen.

The cookies are ours.Kolai su nai.

The toys are theirs.Igrake su njihove.

My, your, our, their i its nisu prisvojne zamenice, ve prisvojni pridevi (possessive adjectives), jer se koriste uz imenice. U sluaju kada ne elite da upotrebite imenicu upotrebljavajte prisvojnu zamenicu umesto nje da biste prikazali pripadnost.

Povratne zamenice (Reflexive pronouns)

Povratne zamenice se upotrebljavaju kada radite neto za sebe ili lino:

I treated myself.Ja sam leio sam sebe.

You did it yourself.Ti si uradio to sam sebi.

He helped himself.On je pomogao sam sebi.

She cooked it herself.Ona je skuvala to sama.

It saw itself.Ono je videlo sebe.

We blamed ourselves.Mi smo krivili sami sebe.

You helped yourselves.Vi ste pomagali sami sebi.

They organized themselves.Oni su se sami organizovali.

Zamenice za isticanje (Emphasizing pronouns)

Zamenice za isticanje imaju isti oblik kao i povratne zamenice i upotrebljavaju se da se u reenici istakne znaaj glavne imenice ili zamenice.

He himself did this heroic deed.Lino je on uinio to herojsko delo.

Pokazne zamenice (Demonstrative pronouns)

Pokazne zamenice se koriste da bismoukazali na neku osobu ili stvar.

You use this for nearby person, animal or thing.Ovaj se koristi za bliu osobu, ivotinju ili stvar.

You use these for nearby people, animals or things.Ovi se koristi za blie osobe, ivotinje ili stvari.

You use that for person, animal or thing further away.Onaj se koristi za osobu, ivotinju ili stvar koja je udaljena.

You use those for people, animals or things further away.Oni se koristi za osobe, ivotinje ili stvari koje su udaljene.

Upitne zamenice (Interrogative pronouns)

Upitne zamenice su: who (ko), what (ta) i which (koji, a, e).

Promena po padeima ovih zamenica je data u narednoj tabeli:

I padewho (ko)what (ta)which (koji, a, e)

II padewhose (iji, a, e)of what (ega)of which (kojega)

III padeto whom (kome)to what (emu)to which (kojemu)

IV padewhom (koga)what (ta)which (kojega)

VI padewith whom (s kim)with what (ime)with which (s kojim)

Who se upotrebljava samo za lica:

Who lives in you house?Ko ivi u vaoj ku}i?

What se upotrebljava samo za stvari:

What is this made of?Od ega je ovo napravljeno?

Which se upotrebljava i za lica i za stvari kada je u pitanju izbor:

Which of these two books is yours?Koja od ove dve knjige je tvoja?

Which of these girls is your sister?Koja od ovih devojaka je tvoja sestra?

Relativne zamenice (Relative pronouns)

Relativne zamenice su who (whom), whose, which, that i what. Osim to povezuju dve reenice - glavnu i sporednu - koriste se i u cilji davanja vie informacija o licu ili stvari tj. imenici ili zamenici iz glavne reenice.

The man who is reading the book is my father.ovek koji ita knjigu je moj otac.

The girl whom you talked to is my sister.Devojka sa kojom si priao je moja sestra.

The boy whose wallet is missing is my friend.Deko iji novanik je nestao je moj prijatelj.

The road which cut trought the hill is Bucket Tomah Road.Put koji see brdo je Bucket Tomahov put.

The tiger that snarled at its trainer was huge.Tigar koji je reao na svog treneraje bioogroman.

Odnosne zamenice who, whom i whose se upotrebljavaju u sluajevima kada elimo da damo vie informacija o ljudima.

Odnosna zamenica whose se upotrebljava kada elimo da pruimo vie informacija o stvarima koje pripadaju ljudima.

Odnosne zamenice that i which se upotrebljavaju u slucajevima kada elimo da damo vie informacija o ivotinjama i stvarima.

Glagoli

Glagol je re, ili grupa rei, koja oznaava radnju, stanje ili zbivanje. U zavisnostiod onog na ta nam ukazujuu engleskom jeziku se dele na glagole koji ukazuju na radnju (action words) i glagole koji ukazuju na stanje (being words).

Sledei primeri pokazuju glagole koji nam ukazuju na radnju:

She walks to school.Ona peai do kole.

They are leaving for England next week.Oni odlaze za Englesku sledee nedelje.

The cat chased the mouse.Maka je lovila mia.

Sledei primeri pokazuju glagole koji nam ukazuju na stanje:

He is sleepy.On je pospan.

I have been here before.Ja sam bio ovde ranije.

Prelazni i neprelazni glagoli (Transitive and intransitive verbs)

Prelazni glagoli su glagoli koji imaju ulogu da prenose radnju od subjekta do objekta:

The ball hits wall.Lopta je udarila zid.

The ball - subject; wall - objectLopta - subjekat; zid - objekat

She combed her hair.Ona je oeljala svoju kosu.

She - subject; hair - objectOna - subjekat; kosu - objekat

Neprelazni glagoli su glagoli koji se nalaze u reenicama koje nemaju objekat:

No one answered.Niko nije odgovorio.

I walk to school every day.Ja peaim do kole svakog dana.

Izuzeci su glagoli koji mogu biti i prelazni i neprelazni:

He is playing.On svira.

He is playing the guitar.On svira gitaru.

Napomena: Reenice koje sadre neprelazne glagole nemaju pasivnu formu.

Glagolski oblici

To-infinitiv je najosnovniji oblik glagola sa prefiksom to.

She knows what to do.Ona zna ta da uradi.

I want to help you.Ja elim da ti pomognem.

Jednina glagola (singular verb) se gradi dodavanjem sufiksa s i u reenici se nalazi posle subjekta u jednini.

Charles eats lunch at one o'clock.arls rua u jedan sat.

He walks to work every day.On peai do posla svakog dana.

Mnoina glagola (plural verb) se u reenici nalazi posle subjekta kojije u mnoini (plural subject) i za razliku od glagola koji se nalazi u jednini na osnovu glagola se ne dodaje sufiks s.

The girls play tennis every weekend.Devojke igraju tenis svakog vikenda.

They jog in the evenings.Oni dogiraju uvee.

Primetiete da glagoli u mnoini podseaju na to-infinitiv glagole bez prefiksa to. Zato se glagoli koji se nalaze u mnoini nazivaju ikrnji infinitiv (bare infinitive).

Proli oblik glagola (past form) gradi se dodavanjem sufiksa d, ed i t.

She worked hard last weekend.Ona je radila naporno proli vikend.

The little girl spilt milk all over my dress.Mala devoj~ica je prosula mleko svud po mojoj haljini.

Sadanji particip (present participle) je glagol koji se zavravasufiksom ing. Radi graenja sadanjeg (The Present Continuos Tense), budueg (The Future Continuos Tense) i prolog trajnog (nesvrenog) vremena(The Past Continuos Tense) ovi glagoli se obino pridodaju pomonim glagolima (auxiliary verb).

The boys are playing football.Deaci su igrali fudbal.

Boon Kong was running in the race.Boon Kong je bio trao u trci.

We will be going tomorrow.Mi emo ii sutra.

Proli particip (past participle) je glagol koji se obino zavrava sa sufiksima d, ed, t, n ili en. Ponekad oni izgledaju isto kao i glagoli koji imaju prolu formu.

I have taken my lunch.Ja sam uzeo svoj ruak.

Celeste has driven home.Celeste je vozila kui.

By this time tomorrow she will have arrived at London.U ovo vreme sutra ona e ve doputovati u London.

The mouse was eaten by the owl.Sova je pojela mia.

Proli particip se obino koristi u kombinaciji sa pomonim glagolima (auxiliary verb) u cilju graenja sadanjeg perfekta (The Present Perfect Tense), davnoprolog vremena (The Past Perfect Tense) i sloenog budueg vremena (The Future Perfect Tense) ili pasiva (Passive Voice).

Proli particip (past participle) glagola moe se ponaati i kao pridev u reenici.

The old man carried a broken umbrella.Stari ovek je nosio pokvaren kiobran.

The flowers in the vase were wilted.Cvee u vazi je bilo svenulo.

Pravilni i nepravilni glagoli

Pravilni glagoli mogu, za razliku od nepravilnih, dodavanjem sufiksa d ili ed formirati proli oblik ili proli particip. Nepravilni glagoli grade svoj proli oblik promenom spelovanja. Evo nekoliko pravilnih i nepravilnih glagola u razliitim oblicima (vremenskim formama).

Pravilni glagoli

To-InfinitivPrezent, jednina (3. lice)Prezent, mnoinaProlo vremeSadanji participProli particip

to actacts act acted acting acted

to addadds add added adding added

to barkbarks bark barked barking barked

to call calls call called calling called

to carry*carries carry carried carrying carried

to dash dashes dash dashed dashing dashed

to drop drops drop dropped dropping dropped

to dry*dries dry dried drying dried

to jump jumps jump jumped jumping jumped

to laugh laughs laugh laughed laughing laughed

to look looks look looked looking looked

to mark marks mark marked marking marked

to name names name named nameing named

to passpasses pass passed passing passed

to restrests rest rested resting rested

to stopstops stop stopped stopping stopped

to talktalks talk talked talking talked

to visit visits visit visited visiting visited

to walkwalks walks walked walking walked

to yawn yawns yawn yawned yawning yawned

* Ako se glagol zavrava na y, slovo y se menja u i dodaje mu se nastavak ed.

Nepravilni glagoli

To-InfinitivPrezent, jednina (3. lice)Prezent, mnoinaProlo vremeSadanji participProli particip

to beatbeats beat beat beating beaten

to become becomes become became becoming become

to begin begins begin began beginning begun

to bend bends bend bent bending bent

to bite bites bite bit biting bitten

to blow blows blow blew blowing blown

to breakbreaks break broke breaking broken

to bringbrings bring brought bringing brought

to build builds build built building built

to burn burns burn burnt/burned burning burnt/burned

to burstburstsburstburstburstingburst

to buybuysbuyboughtbuyingbought

to catchcatchescatchcaughtcatchingcaught

to choosechooseschoosechosechoosingchosen

to comecomescomecamecomingcome

to costcostscostcostcostingcost

to cutcutscutcutcuttingcut

to digdigsdigdugdiggingdug

to drawdrawsdrawdrewdrawingdrawn

to drinkdrinksdrinkdrankdrinkingdrunk

to drivedrivesdrivedrovedrivingdriven

to eateatseat ateeatingeaten

to fall fallsfallfellfallingfallen

to feedfeedsfeedfedfeedingfed

to feelfeelsfeelfeltfeelingfelt

to fightfightsfightfoughtfightingfought

to flyfliesflyflewflyingflown

to forgetforgetsforgetforgotforgettingforgotten

to getgetsgetgotgettinggot

to givegivesgivegavegivinggiven

to growgrowsgrowgrewgrowinggrown

to hanghangshanghung/hangedhanginghung/hanged

to hearhearshearheardhearingheard

to hidehideshidehidhidinghidden

to hithitshithithittinghit

to holdholdsholdheldholdingheld

to hurthurtshurthurthurtinghurt

to keepkeepskeepkeptkeepingkept

to knowknowsknowknewknowingknown

to laylayslaylaidlayinglaid

to learnlearnslearnlearnt/learnedlearninglearnt/learned

to leaveleavesleaveleftleavingleft

to lendlendslendlentlendinglent

to letletsletletlettinglet

to lielieslielay/liedlyinglain/lied

to lightlightslightlit/lightedlightinglit/lighted

to loselosesloselostlosinglost

to makemakesmakemademakingmade

to meetmeetsmeetmetmeetingmet

to paypayspaypaidpayingpaid

to putputsputputputtingput

to raiseraisesraiseraisedraisingraised

to readreadsreadreadreadingread

to rideridesrideroderidingridden

to ringringsringrangringingrung

to riserisesriseroserisingrisen

to runrunsrunranrunningrun

to saysayssaysaidsayingsaid

to seeseesseesawseeingseen

to sellsellssellsoldsellingsold

to sendsendssendsentsendingsent

to shakeshakesshakeshookshakingshaken

Pomoni glagoli (Auxiliary verbs)

Glagoli to be, to have i to do nazivamo pomonim glagolima (auxiliary, helping verbs). Pomoni glagoli se mogu koristiti na dva naina: samostalno kao glavni glagoli u reenici i kao pomoni glagoli za druge glagole pri formiranju vremena, odrinih oblika i pitanja. Tabela ih pokazuje u raznim vremenskim oblicima.

To-InfinitivPrezent, jedninaPrezent, mnoinaProlo vremeSadanji participProli particip

to beam, isarewas, werebeingbeen

to havehashavehadhavinghad

todo doesdodiddoingdone

Pregled glagolskih vremena

Glagoli imaju drugaiji oblik kad elimo da govorimo o sadanjem, prolom i buduem vremenu. Ovi razliiti oblici glagola nazvani su glagolska vremena. Glagolska vremena mogu biti prilino komplikovana jer sadanje, prolo i budue vreme esto ne mogu da se odvoje; prolost utie na sadanjost i sadanjost je povezana sa budunou. U tabeli moete videti koja glagolska vremena se koriste da bi se izrazila sadanje, prolo i budue vreme.

Za izraavanje

sadanjeg vremenaprolog vremenabudueg vremena

Sadanje vremeThe Simple Present TensePreanje svrenovremeThe Simple Past TenseProsto budue vremeThe Future Simple Tense

Sadanje trajno vremeThe Present Continuous TensePreanje nesvreno vremeThe Past Continuous TenseSadanje vremeThe Simple PresentTense

Prolo vremeThe Present Perfect TenseSadanje trajno vremeThe Present Continuous Tense

Davnoprolo vremeThe Past Perfect TenseTrajno budue vremeThe Future Continuous Tense

Trajno prolo vremeThe Present Perfect Continuous TensePredbudue vremeThe Future Perfect Tense

Trajni oblik davnoprolog vremenaThe Past Perfect Continuous Tense

Sadanje vreme (The Simple Present Tense)

Sadanje vreme svih glagola obrazuje se tako da se uz glagolska vremena uvek stavljaju line zamenice. Jedino se tree lice jednine sadanjeg vremena razlikuje od ostalih lica, jer dobija nastavak s ili es, osim glagola to be - biti, to have - imati, can, may - moi, must - morati, ought - trebati.

Glagoli koji se zavravaju na s, x, z, sh ili ch, obrazuju tree lice jednine nastavkom es. Glagoli koji se zavravaju na y, kad pred tim y stoji suglasnik, menjaju y u i i dobijaju nastavak es u treem licu jednine.

I callJa zovem

You callTi zove

He, she, it callsOn, ona, ono zove

We callMi zovemo

You callVi zovete

They callOni, one, ona zovu

Odrini oblik sadanjeg vremena pravi se tako to se uzme sadanje vreme pomonog glagola to do, pa se zatim doda negacija not i infinitiv glagola koji se menja, bez predloga to.

I do not callJa ne zovem

You do not callTi ne zove

He, she, it does not callOn, ona, ono ne zove

We do not callMi ne zovemo

You do not callTi ne zove

They do not callOni, one, ona ne zovu

Upitni oblik sadanjeg vremena pravi se tako to se uzme sadanje vreme pomonog glagola to do u inverziji i infinitiv glagola koji se menja, bez predloga to.

Do I call?Da li zovem?

Do you call?Da li zove?

Does he, she, it call?Da li on, ona, ono zove?

Do we call?Da li mi zovemo?

Do you call?Da li vi zovete?

Do they call?Da li oni, one, ona zovu?

Prosto sadanje vreme upotrebljava se:

da oznai radnju ije trajanje nije odreeno: I write (ja piem), I work (ja radim);

da potvrdi neku poznatu istinu: fish live in water (ribe ive u vodi), the sun rises in the morning, and sets in the evening (sunce izlazi ujutru, a zalazi uvee);

da oznai radnju koja se vri po navici: I always rise early (uvek ustajem rano);

da oznai radnju koja se ponavlja: I have an English lesson three times a week (imam engleski as triput nedeljno)

Sadanje trajno vreme (The Present Continuous Tense)

Sadanje trajno vreme gradi se od sadanjeg vremena pomonog glagola to be i sadanjeg participa glavnog glagola koji se menja.

I am callingJa zovem

You are callingTi zove

He, she, it is callingOn, ona, ono zove

We are callingMi zovemo

You are callingVi zovete

They are callingOni, one, onazovu

Odrini oblik sadanjeg trajnog vremena gradi se dodavanjem rece not posle pomonog glagola to be.

I am not callingJa ne zovem

You are not callingTi ne zove

He, she, it is not callingOn, ona, ono ne zove

We are not callingMi ne zovemo

You are not callingVi ne zovete

They are not callingOni, one, ona ne zovu

Upitni oblik sadanjeg svrenog vremena je dat u tabeli.

Am I calling?Da li ja zovem?

Are you calling?Da li ti zove?

Is he, she, it calling?Di li on, ona, ono zove?

Are we calling?Da li mi zovemo?

Are you calling?Da li vi zovete?

Are they calling?Da li oni, one, ona zovu?

Sadanje trajno vreme upotrebljava se:

da oznai nesvrenu trajnu radnju koja se vri u vreme kada se govori: I am learning English now (sad uim engleski), what are you doing (now) (ta radite - sad?). I am writing letters (piem pisma - tj. u trenutku kad se govori);

da oznai nesvrenu radnju ije je trajanje neprekidno: I am always working (ja radim - sad u ovom trenutku i radim uvek, neprestano);

trajno sadanje vreme glagola to go sa infinitivom nekog glagola oznaava blisku budunost koja namerava da se izvri: tomorrow I am going to lecture about Shakespeare (sutra u predavati o ekspiru)

Preanje svreno vreme (The Simple Past Tense)

Pravilni glagoli obrazuju preanje svreno vreme dodavanjem nastavka ed na infinitiv glagola: to answer (odgovoriti), I answered (odgovorih). Nepravilni glagoli obrazuju preanje svreno vreme menjanjem samoglasnika u infinitivu: to know (znati), I knew (znadoh). Svi oblici preanjeg svrenog vremena jednaki su.

I calledJa zvah

You calledTi zva

He, she, it calledOn, ona, ono zva

We calledMi zvasmo

You calledVi zvaste

They called

Odrini oblik preanjeg svrenog vremena pravi se tako to se uzme prolo vreme pomonog glagola to do, pa se zatim doda negacija not i proli oblik glagola koji se menja.

I did not calledJa ne zvah

You did not calledTi ne zva

He, she, it did not calledOn, ona, ono ne zva

We did not calledMi ne zvasmo

You did not calledVi ne zvaste

They did not calledOni, one, ona ne zvae

Upitni oblik preanjeg svrenog vremena pravi se tako to se uzme prolo vreme pomonog glagola to do u inverziji i proli oblik glagola koji se menja.

Did I called?Da li zvah?

Did you called?Da li ti zva?

Did he, she, it called?Da li on, ona, ono zva?

Did we called?Da li mi zvasmo?

Did you called?Da li vi zvaste?

Did they called?Da li oni, one, ona zvae?

Preanje svreno vreme upotrebljava se:

da se izrazi radnja koja se dogodila u prolosti i potpuno zavrila pa nema nikakve veze sa sadanjou: I was in Paris last year (bio sam u Parizu prole godine), he went to London a week ago (otiao je u London pre nedelju dana), I heard it yesterday (uo sam to jue);

da se izrazi neka radnja koja je trajala neko vreme u prolosti bez ikakve veze sa sadanjou: we went to school when we were children (ili smo u kolu kada smo bili deca);

preanje svreno vreme used to sa infinitivom oznaava radnju koja je trajala i ponavljala se u prolosti: I used to read a great deal (imao sam obiaj da mnogo itam), he used to come to seeus every day (imao je obiaj da nas poseuje svakog dana);

preanje svreno vreme upotrebljava se kad se govori o stvarima za koje elimo da se dogode ili bi trebalo da se dogode: it is time they were back (vreme je da se vrate).

Preanje nesvreno vreme (The Past Continuous Tense)

Preenje nesvreno vreme obrazuje se od prolog vremena pomonog glagola to be i sadanjeg participa glagola koji se menja.

I was callingJa zvah

You were callingTi zvae

He, she, it was callingOn, ona, ono zvae

We were callingMi zvasmo

You were callingVi zvaste

They were callingOni, one, ona zvahu

Preanje nesvreno vreme izraava radnju:

koja je trajala u prolosti: students were discussing the problem the whole evening (studenti su razgovarali o problemu celo vee);

koja je izvesno vreme trajala u prolosti, pa je prekinuta nekom drugom prolom radnjom: I was reading a novel when my sister come in (itao sam roman kada je ula moja sestra);

ovo se vreme takoe upotrebljava da bi se izrazile dve ili vie radnji koje su se u prolosti istovremeno deavale i koje su trajale izvestan period vremena: we were talking while the girls were playing and singing (mi smo razgovarali dok su devojke svirale i pevale);

ovim se vremenom takoe moe oznaiti radnja koja se ponavljala u prolosti: whenever I came to the booking-office many people were crowding (uvek kada bih doao na blagajnu bilo je mnogo sveta);

preanje nesvreno vreme upotrebljava se u indirektnom govoru umesto sadanjeg trajnog vremena u direktnom govoru.

Prolo vreme (The Present Perfect Tense)

Prolo vreme se obrazuje od sadanjeg vemena pomonog glagola to have i prolog participa glagola koji se menja.

I have calledJa sam zvao

You have calledTi si zvao

He, she, it has calledOn je zvaoOna je zvalaOno je zvalo

We have calledMi smo zvali

You have calledVi ste zvali

They have calledOni su zvaliOne su zvaleOna su zvala

Upitni oblik prolog vremena gradi se inverzijom.

Have I called?Da li sam zvao?

Have You called?Da li si zvao?

Has he, she, it called?Da li je zvao?Da li je zvala?Da li je zvalo?

Have we called?Da li smo zvali?

Have you called?Da li ste zvali?

Have they called?Da li su zvali?Da li su zvale?Da li su zvala?

Odrini oblik se gradi dodavanjem negacije not.

I have not calledJa nisam zvao

You have not calledTi nisi zvao

He, she, it has not calledOn nije zvaoOna nije zvalaOno nije zvalo

We have not calledMi nismo zvali

You have not calledVi niste zvali

They have not calledOni nisu zvaliOne nisu zvaleOna nisu zvala

Prolovreme se upotrebljava:

da se izrazi radnja koja je zapoela u prolosti, ali traje bez prekida do sada kada govorimo: I have worked in London these five years (ovih pet godina radio sam u Londonu);

da se izrazi radnja koja je zavrena u vremenskom periodu koji jo uvek traje: I have been to Belgrade this week (ove nedelje sam bio u Beogradu);

uz priloge koji oznaavaju neprekidan razmak vremena (never, ever, yet, already, since, for): Have you ever been to India? (Jeste li ikada bili u Indiji), I have never been there (nikad nisam bio tamo). Treba zapamtiti da sa prolo vreme nikada ne upotrebljava sa prilozima koji po svom smislu imaju znaenje prolih vremena (yesterday, once ...), jer u tom sluaju treba upotrebiti preanje svreno vreme;

da se oznai radnja koja je zavrena u neodreenoj prolosti ali koja utie na sadanjost, tj. kada se govori o nekom prolom dogaaju ali se misli na njegovo dejstvo u sadanjosti: I have brought a car (kupio sam kola), I have lost my pen (izgubio sam olovku);

da se izrazi radnja koja se upravo dogodila (uz priloge just ili just now): The guests have just entered a hall (gosti su upravo uli u dvoranu);

izraz I have got je po svom obliku prolo vreme, ali oznaava sadanje vreme i znai imam.

Trajno prolo vreme (The Present Perfect Continuous Tense)

Trajno prolo vreme upotrebljava se:

da bi se izrazila radnja koja je otpoela u prolosti, traje do vremena kad se govori i verovatno e se produiti: He has been learning French six years (ui francuski est godina);

da bi se izrazilo iznenaenje, neraspoloenje. U tom sluaju radnja je svrena: I hear, your daughter has been living abroad, is it true? (ujem da je vaa ki ivela u inostranstvu, je li to istina?).

Davnoprolo vreme (The Past Perfect Tense)

Davnoprolo vreme obrazuje se pomonim glagolom to have u preanje svrenom vremenu (had) i prolog participa glagola koji se menja.

I had calledJa sam bio zvao

You had calledTi si bio zvao

He had calledShehad calledIthad calledOn je bio zvaoOna je bila zvalaOno je bilo zvalo

We had calledMi smo bili zvali

You had calledVi ste bili zvali

They had calledOni su bili zvaliOne su bile zvaleOna su bila zvala

Upitni oblik se obrazuje inverzijom.

Had I called?Da li sam bio zvao?

Had you called?Da li si bio zvao?

Had he, she, it called?Da li je on bio zvao?Da li je ona bila zvala?Da li je ono bilo zvalo?

Had we called?Da li smo mi bili zvali?

Had you called?Da li ste vi bili zvali?

Had they called?Da li su oni bili zvali?Da li su one bile zvale?Da li su ona bila zvala?

Odrini oblik se gradi dodavanjem odrene rece not.

I had not calledJa nisam bio zvao

You had not calledTi nisi bio zvao

He, she, it had not calledOn nije biozvaoOna nije bila zvalaOno nije bilo zvalo

We had not calledMi nismo bili zvali

You had not calledVi niste bili zvali

They had not calledOni nisu bili zvaliOne nisu bile zvaleOna nisu bila zvala

Davno prolo vreme se upotrebljava:

da bi se izrazila radnja koja je zapoeta i zavrena u prolosti pre neke druge prole radnje;

da bi se izrazila radnja za koju se pretpostavljalo da je trebalo da se dogodi u prolosti - pre neke druge radnje.

We had left home before he came.Bili smo otili pre nego to je on doao.

Hesaid that he had seen him at the theatre.Rekao je da ga je bio video u pozoritu.

Trajni oblikdavno prolog vremena (The Past Perfect Continuous Tense)

Trajni oblik davno prolog vremena obrazuje se pomou pomonog glagola to be u davno prolom vremenu i sadanjeg participa glagola koji se menja.

I had been calling

You had been calling

He, she, it had been calling

We had been calling

You had been calling

They had been calling

Upitni oblik se obrazuje inverzijom.

Had I been calling?

Had you been calling?

Had he, she, it been calling?

Had we been calling?

Had you been calling?

Had they been calling?

Odrini oblik se gradi dodavanjem odrene rece not.

I had not been calling

You had not been calling

He, she, it had not been calling

We had not been calling

You had not been calling

They had not been calling

Trajni oblik davno prolog vremena upotrebljava se:

da bi se oznaila radnja koja je trajala u prolosti i zavrila se pre neke druge prole radnje: pupils had been working for two hours when the teacher came (uenici su radili dva asa kada je uitelj doao);

u indirektnom govoru umesto trajnog oblika prolog vremena u direktnom govoru.

Prosto budue vreme (The Future Simple Tense)

Prosto budue vreme obrazuje se pomonim glagolom shall za prvo lice jednine i mnoine, pomonim glagolom will za drugo i tree lice jednine i mnoine i infinitivom glagola koji se menja.

I shall callJa u zvati

You will callTi e zvati

He, she, it will callOn, ona, ono e zvati

We shall callMi emo zvati

You will callVi ete zvati

They will callOni, one, ona e zvati

Upitni oblik se obrazuje inverzijom.

Shall I call?Hou li zvati?

Will you call?Hoe li zvati?

Will he, she, it call?Hoe li zvati?

Shall we call?Hoemo li zvati?

Will you call?Hoete li zvati?

Will they call?Hoe li zvati?

Odrini oblik se obrazuje dodavanjem rece not.

I shall not callJa neu zvati

You will not callTi nee zvati

He, she, it will not callOn, ona, ono nee zvati

We shall not callMi neemo zvati

You will not callVi neete zvati

They will not callOni, one, ona nee zvati

Prosto budue vreme upotrebljava se da bi se oznaila radnja koja e se dogoditi u budunosti. Englezi ee upotrebljavaju prosto budue vreme nego sadanje vreme, kao u nekim drugim jezicima. Prosto budue vreme naroito se esto upotrebljava posle glagola koji oznaavaju oekivanje, nadu i sl.

I hope we shall have better luck next time.Nadam se da emo sledei put imati vie sree.

I expect that he will come tomorrow.Oekujem da e on sutra doi.

What will you gain by it?ta e time postii?

Trajno budue vreme (The Future Continuous Tense)

Trajno budue vreme se obrazuje buduim vremenom pomonog glagola to be i sadanjim participom glagola koji se menja.

I shall be calling

You will be calling

He, she, it will be calling

We will be calling

You will be calling

They will be calling

Upitni oblik trajnog budueg vremena obrazuje se inverzijom.

Shall I be calling?

Will you be calling?

Will he, she, it be calling?

Shall we be calling?

Will you be calling?

Will they be calling?

Trajno budue vreme upotrebljava se da bi se izrazila radnja koja e trajati izvesno vreme u budunosti: next summer we shall be building a new house (idueg leta gradiemo novu kuu).

Predbudue vreme (The Future Perfect Tense)

Predbudue vreme se obrazuje pomou glagola shall za prvo lice jednine i mnoine i will za drugo i tree lice jednine i mnoine, pomonog glagola have i prolim participom glagola koji se menja.

I shall have calledBudem bio zvao

You will have calledBude bio zvao

He, she, it will have calledBude bio zvaoBude bila zvalaBude bilo zvalo

We shall have calledBudemo bili zvali

You will have calledBudete bili zvali

They will have calledBudu bili zvaliBudu bile zvaleBudu bila zvala

Upitni oblik predbudueg vremena obrazuje se inverzijom.

Shall I have called?Budem li bio zvao?

Will you have called?Bude li bio zvao?

Will he, she, it have called?Bude li bio zvao?Bude li bila zvala?Bude li bilo zvalo?

Shall we have called?Budemo li bili zvali?

Will you have called?Budete li bili zvali?

Will they have called?Budu li bili zvali?Budu li bile zvale?Budu li bila zvala?

Odrini oblik se obrazuje dodavanjem rece not.

I shall not have calledNe budem bio zvao

You will not have calledNe bude bio zvao

He, she, it will not have calledNe bude bio zvaoNe bude bila zvalaNe bude bilo zvalo

We shall not have calledNe budemo bili zvali

You will not have calledNe budete bili zvali

They will not have calledNe budu bili zvaliNe budu bile zvaleNe budu bila zvala

Predbudue vreme izraava radnju koja e se dogoditi pre neke druge radnje u budunosti: as soon as I shall have written the letter, I shall return your pen (im budem napisao pismo, vratiuvam olovku). Ovo vreme takoe izraava radnju koja e se desiti i zavriti do nekog odreenog vremena u budunosti: thay will have left the the Paralament by 12 o'clock (oni e napustiti parlament do 12 asova).

Predbudue vreme se danas ree upotrebljava. Umesto njega u obinom govoru Englezi upotrebljavaju prolo vreme: As soon as I have read the book I shall give it back (im proitam knjigu, vratiu je).

Pridevi (Adjectives)

Pridevi su rei koje opisuju imenice ili zamenice.

The fat tourist was wearing a red cap, a striped T-shirt and baggy trousers.Debeli turista je nosio crvenu kapu, prugastu majicu i vreaste pantalone.

Pridevi se mogu nalaziti pre ili posle imenice u reenici.

He wore striped T-shirt.Nosio je prugastu majicu.

Father looks tired.Otac izgled umorno.

Pridevi su u engleskom jeziku nepromenljive rei, pa se prema tome pridevom ne moe izraziti ni rod ni broj ni pade.

Podela prideva

Pridevi se dele na:

line (proper), koji se piu velikim slovom: Serbian (srpski),English (engleski), German (nemaki)

opisne (descriptive): young (mlad), beautiful (lep)...

koliinske (quantitative): some (nekoliko), all (sve),enough (dovoljno)...

pokazne (demonstrative): this (ovo), that (ono), such (takvo)...

neodreene (indefinite): a, an, any...

deobne (distributive): each, every, either, neither...

prisvojne (possessive): my (moj), his (njegov), our (na)...

upitne (interrogative): what (ta), which (koje)...

Poreenjeprideva

Opisni pridevi imaju u engleskom jeziku tri stupnja poreenja:

Pozitiv je osnovni oblik prideva, i njime se izraava osobina bia ili predmeta: this man is old (ovaj ovek je star).

Komparativom kazujemo da neko svojstvo kod jednoga postoji u veoj meri nego kod drugoga: he is older than my father (on je stariji nego moj otac).

Superlativom kazujemo da neko svojstvo kod nekoga postoji u najveoj meri: John is the best pupil in the class (Don je najbolji uenik u razredu).

Jednosloni pridevi grade komparativ tako to se pozitivu doda nastavak er, odnosno r ako se pridev zavrava u pozitivu na e.

smaller - manjiwider - iri

older - starijiwiser - mudriji

cleaner - istijipaler - blei

Jednosloni pridevi grade superlativ tako to se pozitivu doda nastavak est, odnosno st ako se pozitiv zavrava na e. Ispred superlativa prideva stavlja se odreeni lan.

the smallest - najmanjithe widest - najiri

the oldest - najstarijithe wisest - najmudriji

the cleanest - najistijithe palest - najblei

Ako se jednosloni pridev zavrava na suglasnik pred kojim stoji kratak samoglasnik, udvostruava se krajnji suglasnik ispred nastavka er i est.

fat - debeofatterthe fattest

thin - tanaktinnerthe thinnest

sad - tuansadderthe saddest

Ako jednosloni pridev zavrava na y pred kojim stoji suglasnik, y se menja u i.

dry - suvdrierthe driest

sly - lukavslierthe sliest

Viesloni pridevi grade komparativ tako to se ispred pozitiva prideva stavi more, a superlativ tako to se ispred prideva stavi the most.

careful - oprezanmore carefulthe most careful

splendid - sjajanmore splendidthe most splendid

interesting - zanimljivmore interestingthe most interesting

dangerous - opasanmore dangerousthe most dangerous

Neki dvosloni pridevi grade komparativi superlativ na isti nain kao i jednosloni pridevi. To su pridevi koji se zavravaju na er, le, i y, kao i pridevi sa naglaskom na drugom slogu.

Nepravilno poreenje

Neki vrlo obini i esti pridevi imaju nepravilnu komparaciju.

good - dobarbetterthe best

bad - zaoworsethe worst

much/many - mnogomorethe most

little - malenlessthe least

far - dalekfartherfurtherthe farthestthe furthest

old - starolderelderthe oldestthe eldest

late - kasanlaterlatterthe latestthe last

Prilozi (Adverbs)

Prilozi su re~i koje opisuju glagole, prideve ili druge priloge.

He walked quickly to the door.On je brzo hodao do vrata.

She is extremely beautiful.Ona je izuzetno lepa.

Mei got up unbelievably early this morning.Mei je ustala neverovatno rano jutros.

Vrste priloga

Prilozi se mogu podeliti na sledece kategorije:

Prilozi za na~in (Adverbs of manner)

Prilozi za mesto (Adverbs of place)

Prilozi za vreme (Adverbs of time)

Prilozi za u~estanost (Adverbs of frequency)

Prilozi za stupanj (Adverbs of degree)Prilozi za na~in (Adverbs of manner)

Prilozi za na~innam govore kako je neto ura|eno.

He was walking slowly.On je hodao polako.

Evo jo nekoliko primera priloga za na~in: quietly (tiho), quickly (brzo), easily (lako), loudly (glasno), carefully (brino), successfully (uspeno).

Ve}ina priloga za na~in su formirani od pridevatako to dodajemo sufiks ly na pridev:

She is a quiet girl.Ona je tiha devojka.

She does her work quietly.Ona radi svoj posao tiho.

Ukoliko se pridevi zavravaju na y, pri obrazovanju priloga, y se menja u i i dodaje se nastavak ly, na primer: easy - easily, pretty - prettily.

Prilozi za mesto (Adverbs of place)

Prilozi za mesto govore gde moete na}i ljude ili stvari.

He worked here.On je radio ovde.

Prilozi za vreme (Adverbs of time)

Prilozi za vreme govore nam kada se radnja deava.

He is meeting my parents today.On se sastaje sa mojim roditeljima danas.

Prilozi za u~estanost (Adverbs of frequency)

Prilozi za u~estanostukazuju koliko ~esto se neto radi.

I seldom play tennis.Ja retko igram tenis.

Evo jo nekih primera priloga za u~estanost: always (uvek), usually (obi~no), often (~esto), never (nikad), sometimes (ponekad)...

Prilozi za stupanj (Adverbs of degree)

Prilozi za stupanj daju nam predstavu o veli~ini ne~ega, i obi~no opisuju prideve.

I am very tired.Ja sam veoma umoran.

Ovde su navedeni neki primeri priloga za stupanj: quite, rather, nearly, usually, slightly, completely.

Veznici (Conjunctions)

Veznici spajaju razliite rei i grupe rei. Bez njih bi reenice bile kratke i isprekidane.

Father came home. He turned on the television.Otac je doao kui. On je ukljuio televizor.

Father came home and he turned on the television.Otac je doao kui i ukljuio televizor.

Evo nekih "jednostrukih" veznika:

becausehoweverunlesssinceyetso

thereforewhereaswhilebutforor

wheneveralthoughwhenandasif

Evo nekih "uparenih" veznika:

either ... orneither ... nor

both ... andnot only ... but also

Neki veznici se koriste da bismo sjedinili pojmove koji idu zajedno:

Kevin can sing and dance.Kevin ume da peva i igra.

Rita is not only clever but also hardworking.Rita nije samo pametna ve i vredna.

Both Kenneth and Kevin are going to be there.IKenneth i Kevin e biti tamo.

Neki veznici se koriste da bismo istakli ideje (pojmove, koncepcije...) koje su razliite:

The boy was small but strong.Deak je bio mali ali jak.

We were early yet we missed the bus.Mi smo uranili ali ipak smo propustili autobus.

We ran after them; however, we lost them in the crowd.Mi smo potrali za njima; meutim, izgubili smo ih u guvi.

Although it was late, they waited for me.Uprkos tome to je bilo kasno, oni su me ekali.

Neki veznici se koriste da bismo ukazali na mogunosti izbora:

Would you like tea or coffee?Da libiste eleliaj ili kafu?

Either Lily or May has a cat.Ili Lily ili May ima maku.

Neki se koriste da bismo ukazali na dve ili vie radnji koje se odvijaju u isto vreme:

I will tell her about it when I see her.Reci u joj o tome kada je vidim.

He was crying while she stood by and watched.On je plakao dok je ona stajala pored i posmatrala.

We met Francis as we were walking home.Mi smo upoznali Francis dok smo peaili kui.

Neki se koriste da bismo pokazali sline ideje u negativnom smislu:

Neither Jack nor Sarah is interested in bowling.Ni Jack ni Sarah nisu zainteresovani za kuglanje.

Neither the boys nor the girls are coming.Ni deaci ni devojice nisu doli.

Neki se koriste da bismo ukazali na uzrok (razlog):

Peter did not go to school because he was ill.Peter nije iao u kolu jer je bio bolestan.

I turned on the fan for it was very warm.Ja sam ukljuio ventilator jer je bilo veoma vrue.

Jane could not walk as she had sprained her ankle.Jane nije mogla da pea~i poto jeuganula lanak.

Since we were not invited, we should not attend the party.Poto nismo bili pozvani, ne bi trebalo da prisustvujemo toj zabavi.

Neki se koriste da bismo pokazali da neto proizilazi iz neeg drugog:

You told me to cut it so you must eat it.Ti si mi rekao da ga odseem zato mora da ga pojede.

He does not earn much; therefore, he cannot afford to live like a king.On ne zarauje mnogo; stoga ne moe da ivi kao kralj.

Neki se koriste da bismo ukazali na svrhu neega:

We finished our work quickly so that we could go out.Mi smo zavrili na posao brzo da bismomogli da izaemo.

Neki se koriste da bismo pokazali uslov:

If you are not here by 2 p.m., we will leave without you.Ako nisi ovde do 14 ~asova, mi emo otii bez tebe.

Unless you study, you will fail the test.Ukoliko ne ui, pae na ispitu.

Pogodbene reenice (Conditional sentences)

Pogodbene reenice su one koje sadre if . One su konstruisane od dve zavisne reenice. Zavisna reenica koja sadri if je tzv. if-reenica (if clause), dok je druga tzv. glavna reenica (main clause). Bilo koja zavisna reenica moe biti na prvom mestu:

If he runs he will get there in time.Ako potri, on e stii tamo na vreme.

I would tell the police if someone tried to blackmail me.Jabihrekao policiji,kada bi nekopokuao da me ucenjuje.

Postoje tri glavna tipa zavisnih reenica:

Prvi tip zavisnih reenica se koristi kada govorimo o radnji koja e se najverovatnije desiti:

The cat will scratch you if you pull her tail.Maka e te ogrebati ako je povue za rep.

Glagol u glavnoj reenici je u buduem vremenu (will/shall + glagol u mnoini), dok je glagol u if-re~enici u sadanjem vremenu.

Drugi tip zavisnih reenica se upotrebljava kada se govori o dogaaju za koji postoji mala verovatnoa da e se desiti:

If I had a bookI would lend it to you.Da imam knjigu, pozajmio bih ti je.

Glagol u if-reenici je u prolom vremenu, a glagol u glavnoj reenici je u formi would + glagol u mnoini.

Primer govori da subjekat nema knjigu, tako da je mala verovatnoa da e je on posuditi nekome.

Trei tip zavisnih reenica se upotrebljava kada govorimo o radnji koja je vec prola, kada elimo da zamislimo ta bi se desilo da su se stvari odvijale drugaije:

If I had known you were coming, I would have met you at the airport.Da sam znao da e da dolazi, ja bih te saekao na aerodromu.

Glagol u if-recenici je u davnoprolom vremenu (The Past Perfect Tense), a glagol u glavnoj recenici je u formi would + have + proli particip.

Predlozi (Prepositions)

Predlozi su rei koje govore u kakvom su odnosu dve stvari. Oni se obino nalaze do imenice ili zamenice. Predlozi se mogu podeliti na:

Predloge za mesto

Predloge za pravac

Predloge za vremePredlozi za mesto

Predlozi za mesto se koriste da bi nam ukazali u kakvom su odnosu ljudi i stvari, npr.:

There is a tree in the garden.U bati se nalazi drvo.

Don't lean against the wall.Ne naslanjaj se na zid.

Mr. Lim hung the picture above the chair.G. Lim je oka~io sliku iznad stolice.

The post office is opposite the school.Pota je naspram kole.

His school is near the MRT station.Njegova kola je blizu MRT stanice.

He sat between father and mother.On je seo izme|u oca i majke.

Glagoli kojisu pridodati predlogusu tzv. Phrasal verbs (frazni glagoli). Ovi glagoli ponekad menjaju smisao reenice.

She wanted to look at the little girl.Ona je elela da pogleda devojicu.

He promised to look into the robbery.On je obeao da e ispitati pljaku.

The rich man looked down on his poor cousin.Bogata je prezirao svog siromanog roaka.

Cheer up! Your exam will soon be over.Oraspoloi se! Tvoj ispit e se uskoro zavriti.

Calm down! I'm sure you will do okay.Smiri se! Siguran sam da e dobro uraditi.

In ili into?

In se koristi sa imenicom da bi se pokazao poloaj, npr.:

He is in the swimming pool.On jeu bazenu.

Into se koristi sa glagolom da bi se pokazalo kretanje, npr.:

He fell into the swimming pool.On je upao u bazen.

Predlozi za pravac

Predlozi za pravac se koriste da bi se pokazalo kuda ljudi i stvari idu.

Joyce moved towards her friend.Joyce se pomerila ka svom prijatelju.

The stone fell into the pool.Kamen je upao u bazen.

The boy climbed up the stairs.Deak se popeo uz stepenice.

The thief came in through the windows.Lopov je uao kroz prozor.

They ran across the field.Oni su trali preko polja.

Kenny cycled along the road.Kenny je vozio bicikl du puta.

Predlozi za vreme

Predlozi za vreme nam govore kada se radnja odvija.

I visited my friend on Monday.Ja sam posetio moje prijatelje u ponedeljak.

She has not written to me since April.Ona mi nije pisala od aprila.

They talked during the game.Oni su priali tokom igre.

It happened at nine o'clock.Desilo se u devet asova.

They walked for two hours.Oni su pea~ili dva sata.

He promised to be there by ten o'clock.Obeao je da e biti ovde do 10 ~asova.

For ili since?

Koristite for kada govorite o odreenom vremenskom razdoblju.

I have been waiting for half an hour.Ja ekam pola sata.

Koristite since kada govorite o odreenom vremenu ili danu.

I have been waiting since 3 p.m.Ja ekam od 3 sata popodne.

Usklici (Interjections)

Usklici mogu izraavati:

u|enje: ah! eh! what! strange! (udno), impossible! (nemogue), my God! (Boe), indeed! (zaista)

bol: ah! oh! o! alas! alack! (avaj), woe to me! (jao meni), mercy on me! (nek mi se nebo smiluje)

radost: ah! o joy! (kakva radost), ha, ha!, hurrah! (iveo)

odobravanje: right! (dobro), bravo! cheer up! (hrabro), well done! (odlino)

obraanje panje: behold! lo! see! (vidi, gledaj), help! (u pomo), hold! (stoj, stani), I say! (sluajte), attention! (pazi), wait! (ekajte), come on! (hajde)

pretnju: go away, get away! (idite, gubite se), begone! (odlazite), beware! (pazite)

pozdrav: good-morning! (dobro jutro), good-afternoon! (dobar dan), good-evening! (dobro vee), good-night! (laku no), welcome! (dobrodoli), good bye! (zbogom), farewell! (zbogom)

Najei uzvik u engleskom jeziku je dear! oh dear! (ah! gle! boe!).