GRAFISK ORDLISTE (utarbeidet av Institutt for Grafiske ... over--f£¸res til litografisk stein eller

 • View
  41

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GRAFISK ORDLISTE (utarbeidet av Institutt for Grafiske ... over--f£¸res til litografisk...

 • Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo – www.runestein.no

  A-formate ne

  Standard papirfo rmat . Utgangspunkt et

  er A0 hvor størrelsen er 841 x

  1189cm, det gir arket et areal på 1

  m2. De videre formater får man ved å

  halvere lengden på det opprinne l ige

  arket . Alle formatstø rre lsene i serien

  har samme forhold mellom bredde og

  høyde.

  Absorpsjonsev ne

  Materialets evne t il å oppta/t rekke t il

  seg farge, fukt ighet , lys eller liknende.

  Accesstid

  T ilgangst id. Brukes om den t iden det

  tar å hente frem data fra et

  elekt ron is k lager, oppgis i

  mill ise kunde r.

  Acrobat

  Program fra Adobe som gjør det mulig

  å utveksle, og å lese et PostSc ript

  dokument uavhengig av hvilken

  programp lat t fo rm som benyt tes.

  Additiv fargebla nding

  Dannelse av fargenyanse r ved hjelp av

  rødt , grønt og blåt t lys.

  GRAFISK ORDLISTE (utarbeidet

  av Institutt for Grafiske Medier

  www.igm.no )

  Agent

  Program som benyt tes på WWW.

  Henter automat is k den informas jon

  som bruke ren ønsker.

  Airbrus h

  “Luftpense l” metode hvor fargen

  blåses ut på papiret i en f in dusj.

  Simule res i elekt ron is ke

  bilderet us je r ings- og

  tegneprogram mer.

  Akromat is k repro

  “ikke kolørt repro”. Reprote kn ikk som

  benyt tes i forbinde ls e med t rykking av

  tert iærf a rgene, grå komponenten i

  fargen erstat tes med sort , istedenfor

  en kombina s jon av c yan,magenta og

  gul. Teknikken redusere r faren for

  avsmit t ing , forkorter tørket iden, og

  sparer t rykkfarge .

  Aksidenst ry k ksa ke r

  Mindre t rykksake r som

  kontort ry kksake r, privat t ry kksake r

  osv, i motsetning t il bøker, t idsskrifte r

  og aviser.

  Aktinomete r

  Inst rument for måling av fotoelekt r is k

  belysningssty rke.

  Albion-press e

  En håndbet jent t rykkpres se av jern,

  som brukes ved t rykking av t resnit t og

  linole umssn it t .

  Aldrings ege ns ka pe r

  En gjenstands egenskape r mht .

  endring som følge av yt re eller indre

  prosesser, og som funksjon av t id. Av

  spesiell interesse for oppbevaring av

  bøker/ dokumente r over lengre t id.

  Alfanum e ris k tegnsett

  Alfabet iske og nummeris ke tegn,

  innebefat ter også visse spesialtegn.

  Algoritme

  EDB-ut t ry kk, som betegner et

  forutbestemt antall inst ruks jone r t il

  t rinnvis løsning av et spesif ikt

  problem. Amplitudemodule rt raster

  hvor punktene dannes med fast

  frekvens, lyse toner gjengis ved bruk

  av små rasterpunkte r, mens mørke re

  toner dannes ved bruk av større

  rasterpunkte r.

 • 2

  Analog

  Representas jon av en verdi, som en

  kont inue rl ig forandring i forhold t il

  t idlige re verdi, i motsetning t il digital

  hvor alle verdier gjengis ved hjelp av

  bit s (1 og 0).

  Anilint ry kk

  Se f lexogra f i.

  Anilox-va lse

  Fargedose ringsva lse, opprinne l ig for

  f leksofargeve rk, nå også benyt tet i

  noen fargeverksysteme r for høyt rykk

  og offset .

  Animasjon

  Metode for a skape innt rykk av

  bevegelse ved å lage en sekvens av

  bilder i rask rekkefø lge ved hjelp av

  tegnefilmtekn ikk eller annen teknolog i.

  Anlegg

  Det sted i t rykkpres sen hvor arket

  ret tes inn før det tas av griperne og

  bringes videre t il t rykking.

  Anpapping

  Påklebing av forsatspapiret på

  bokpermens innside.

  ASA

  Americ an Standard Assoc iat ion

  ASCII

  Americ an Standard Code for

  Informat ion Interc hange.

  Standardkode for datateknikk, består

  av syv binære sif fer (0 eller 1).

  Muligg jø r 128 alfanume ris ke tegn. Mye

  brukt for tegnoppset t ing for asynkrone

  termina le r. F innes i en variant som

  ISO- standard.

  AV-utstyr

  Forkorte lse for audiovis ue lt utstyr

  (f.eks. videospi l le r, lysbildepros je kto r)

  Avsmitting

  Fargeoverfø r ing mellom t rykkarkene i

  et opplag. Kan skyldes at t rykkfargene

  ikke tørker hurt ig nok slik at de

  smit ter av på det arket som legger seg

  ovenpå i ut legget .

  Antikva

  Skrift type av ret te lat inske typer.

  Autolitogra fi

  Origina l fotografert med raster, som

  over- - føres t il lit ograf is k stein eller

  metallt ry kkp late.

  Avisrotas jon

  Rotasjonst ry k k i offset , høyt rykk og

  f lexo, for produks jon av aviser.

  Back-up

  Sikke rhets kop i for å sikre elekt ron is ke

  data mot tyveri og ødelegge ls e.

  B-format

  Konvolut t fo rmat , utgangspunktet for

  formatse rie n er B0 som er 1000 x

  1414cm. De videre formater får man

  ved å halvere

  lengden på det opprinne l ige arket . Alle

  formatstø rre lsene i serien har samme

  forhold mellom bredde og høyde.

  Baksidete kst

  Også kalt «f laptekst ». Tekst som

  beskrive r en bok og/eller dens

  forfat ter, t rykt på bindets bakside , på

  smussoms laget eller på

  reklamemate rie l l .

 • 3

  Bankpost

  Postpapir av bedre kvalitet ,

  vannme rket .

  Baskervil le

  Kjent engelsk ant ikvaskrif t fra 1760,

  opprinne l ig laget av John Baskerv i l le.

  Bastardskrifte r

  Betegnels e på skrifter med t ilgjort

  snit t , blanding av f lere rene skrifter.

  Baud

  Måleenhet for hast ighet ved overføring

  av data over analogt telenet tet .

  Begravelse

  Typografis k betegnelse på ord som er

  uteglemt .

  Berthold

  Kjent grotesk- skrift . Laget av Herman

  Berthold

  Beskjære

  1. Renskjære en fotograf isk origina l,

  utvelgelse av det utsnit tet av

  origina le n som skal brukes.

  2. Renskjære en bok eller et hefte på

  2 eller 3 kanter.

  Bestrøket papir

  Papir som er best røket med ulike

  pigmente r for å forbedre t rykk-

  kvaliteten.

  Bindtry kk

  Trykk på bokrygg eller på bindets

  forside.

  Binært tallsystem

  Grunnta l lsy stem bestående av to

  sif fer, 0 og 1. Brukes i

  datateknolog ie n.

  Bit

  Forkorte lse for den engelske

  betegnelsen Binary Digit = binærs iffe r,

  Enheten i den binære tallsystem (0

  eller 1) og samt idig den minste

  lagringsenheten i en datamaskin .

  Bitmap

  Digita l beskrive lse av et bilde, side,

  eller tegn. Objektet beskrive s ved bruk

  av små “ruter”. Hver rute inneholde r

  informas jon om hvilken farge som skal

  gjengis, og hver rute represente re r

  det minste biledelement (pixel).

  Bleket masse

  Kjemis k masse som har vært gjennom

  en blekeproses s for å kunne brukes

  som råstoff i t refrit t papir.

  Blekkst rå let ry k k

  Se inkjet .

  Blindpre g

  Forhøyning/f o rdypn ing av skrift eller

  symbole r på papir eller annet medium,

  farge brukes ikke.

  Blistering

  Blæredanne lse.

  Bløtt papir

  Betegnels e for en type fotograf is k

  papir som gir et bilde med lav

  kont rast .

  Blåkopi

  Kontaktkop i av f ilmonta s jen, brukes

  som slut tkorre ktur av t rykkformen før

  plater fremst i l les.

  BMP

  Bit MaP f ile. Graf is k f il- format .

 • 4

  Boktrykk

  Se høyt rykk.

  Borgis

  Skrift større lse på 9 punkter.

  Brannvegg

  System for adgangskont ro l l t il deler av

  et datanet tverk.

  Brillia nt

  Minste skrift større lse på 3 punkter.

  Bronsering

  Metode for t rykking med metallho ld ig

  t inktur («sølv» = alumin ium; «gull» =

  messing eller bronsepu lve r). En

  klebende lys

  grunnfa rge t rykkes på arket , deret ter

  “st røs”tørt fargepulve r på arket . Et ter

  tørking fjernes det overf lød ige

  fargepulve ret .

  Browser

  Dataprogram som tolker HTML-koder,

  noe som muligg jø r å lese dokumente r

  på internet t .

  Bryllup

  Typografis k betegnelse for ord, linje

  eller avsnit t som er sat t to ganger.

  Brødskrift

  Vanlig betegnelse på den skriften eller

  skriftgraden som benyt tes t il den

  fort løpende tekst .

  Bulk

  Med bulk forstås papirets tykkelse i

  forhold t il dets vekt .

  Byte

  Måleenhet for lagringskapas itet på et

  elekt ron is k lagringsmed ium. En byte

  består av 8 bit .

  Børstevalse

  Valse i et fukteverk, som «spruter»

  vann inn på ford