GPP Kejiranan Hijau_Januari 2012_Final

  • View
    380

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GPP Kejiranan Hijau_Januari 2012_Final

DRAF27-01-2012

KEJIRANAN HIJAU

DRAF27-01-2012

KEJIRANAN HIJAU

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 2012

Cetakan Pertama 2012 Hakcipta Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Hakcipta Terpelihara Mana-mana bahagian dalam laporan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk cara, sama ada dengan cara elektronik, gambar rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit terlebih dahulu.

ISBN 978-967-5456-17-0

Diterbitkan di Malaysia oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Tel.: 03 20816 000 Fax: 03 2094 1170/80

Pemberitahuan Garis panduan perancangan ini hendaklah dibaca bersama undang-undang, peraturan-peraturan, dasar Persekutuan dan Negeri, serta garis panduan yang telah disediakan oleh agensi-agensi teknikal berkaitan. Garis panduan perancangan ini juga akan menyokong garis panduan sedia ada di jabatanjabatan kerajaan dan agensi-agensi lain. Bagi membantu kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan (PBT) yang bercadang membangunkan bandar hijau, garis panduan perancangan ini perlu digunakan bersama dengan dokumen Low Carbon Cities Framework and Assessment System (LCCF) yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA).

DRAF GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAU

i1 1 2 3 3 3 4 4 6 6 7 7 12 18 41 44 47 59 65 66 67 68 68 68 70 72 73 69 75

ISI KANDUNGAN1. 2. TUJUAN LATAR BELAKANG 2.1 Trend Rekabentuk Kejiranan 2.2 Keperluan Pembangunan Kejiranan Hijau 2.3 Kebaikan Pelaksanaan Kejiranan Hijau SKOP DEFINISI KEJIRANAN HIJAU KONSEP PERANCANGAN PRINSIP-PRINSIP PERANCANGAN GARIS PANDUAN UMUM GARIS PANDUAN KHUSUS 8.1 Ekologi dan Alam Sekitar 8.2 Persekitaran Hijau 8.3 Reka Bentuk Kejiranan dan Pengangkutan 8.4 Bangunan 8.5 Air, Tenaga dan Sisa Pepejal 8.6 Pengurusan Air 8.7 Sumber Tenaga 8.8 Pengurusan Sisa Pepejal 8.9 Komuniti Hijau 8.10 Inovasi KESIMPULAN RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEJIRANAN HIJAU 10.1 Rangka Pelaksanaan Sedia ada di Peringkat Persekutuan 10.2 Mekanisme Pelaksanaan oleh Kerajaan Negeri 10.3 Mekanisme Pelaksanaan oleh PBT 10.4 Pelaksanaan Kejiranan Hijau bagi Pembangunan Sedia ada 10.5 Sistem Pengukuran/Penarafan/Penilaian Kejiranan Hijau PENUTUP

3. 4. 5. 6 7. 8.

9. 10.

11.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

DRAF GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAU

ii8 14 22 25 28 40 44 48 6676

SENARAI JADUALJadual Jadual Jadual Jadual Jadual Jadual Jadual Jadual Jadual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : : : : : : : : : Kategori kawasan brownfield dan jenis pembangunan yang dicadangkan Hierarki tanah lapang awam Kategori kepadatan mengikut ciri kejiranan Perbandingan mono-use dan campuran pelbagai guna tanah Cadangan kepadatan bersih minimum mengikut jenis perumahan Penilaian ruang tempat letak kereta dalam kejiranan hijau Pendekatan pengurusan berteraskan konsep 3R Komponen reka bentuk bio-retention Amalan 3R dan tindakan

Jadual 10

: Rumusan keseluruhan pelaksan aan sama ada bagi pembangunan baru atau pembangunan sedia ada

SENARAI RAJAHRajah 1 Rajah 2 : Hierarki konsep utama garis panduan : Rajah (A)-Keutamaan pembangunan harus diberikan kepada tapak Kawasan brownfield. Pembangunan yang hendak dijalankan, perlu mengintegrasikan dengan fabrik bandar sedia ada termasuklah jaringan pengangkutan sedia ada dan yang baru. Rajah (B) contoh bagaimana kawasan brownfield boleh dibangunkan setelah pengintegrasian dengan pembangunan sedia ada dijalankan : Pemilihan Tapak Pembangunan Mengikut Keutamaan : Hierarki perancangan tanah lapang di dalam dan di antara unit kejiranan : Hierarki perancangan tanah lapang dalam peringkat wilayah : Contoh susun atur kebun kejiranan : Contoh Kebun Kejiranan di kawasan perumahan kepadatan tinggi : Prinsip Asas Perancangan Hierarki Pengguna Jalan : Perbandingan corak jalan dengan kebolehtelapan yang tinggi dan rendah : Gambaran 4 Modul kejiranan dan lokasi pisat kejiranan : Prinsip perancangan jalan yang bersambungan dalam sesuatu parcel bagi satu modul kejiranan: Contoh modul kejiranan dalam membentuk bandar dan pusat bandar terletak kawasan yang mempunyai aksesibiliti yang tinggi. : Perkaitan kepadatan dengan kemudahan aksesibiliti dan pengangkutan awam. : Contoh pembangunan guna tanah pelbagai secara menegak : Perbandingan mono-use dan campuran pelbagai guna tanah

5 9

Rajah 3 Rajah 4 Rajah Rajah Rajah Rajah Rajah 5 6 7 8 9

11 15 15 17 17 18 18 19 2021 23 24 25

Rajah 10 Rajah 11Rajah 12 Rajah 13 Rajah 14 Rajah 15

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

DRAF GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAURajah Rajah Rajah Rajah Rajah Rajah Rajah Rajah 16 17 18 19 20 21 22 23 : : : : : : : :

iii26 28 29 30 31 32 33 35 35 36 36 37 37 38 43 45 46 46 49 52 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61

Rajah 24 Rajah 25 Rajah 26 Rajah 27 Rajah 28 Rajah 29 Rajah 30 Rajah 31 Rajah 32 Rajah 33 Rajah 35 Rajah 36 Rajah 37 Rajah 38 Rajah 39 Rajah 40 Rajah 41 Rajah 42 Rajah 43 Rajah 44 Rajah 45 Rajah 46 Rajah 47

Contoh pengintegrasian kawasan perumahan dan tempat kerja Zon Jenis Rumah dalam Sesebuah Modul Kejiranan Contoh pusat kejiranan hijau Orientasi dan laluan masuk ke bangunan Fasad Bangunan Contoh reka bentuk Fasad, Laluan Masuk dan Kegunaan aras bawah Contoh keratan rentas zon streetscape Keratan Rentas Jalan 30 Meter (100 kaki) Mengikut Arahan Teknik Jalan (JKR) : Cadangan Keratan Rentas Jalan 30 Meter (100 kaki) Dengan Median Berbentuk Swale : Keratan Rentas Jalan 20 Meter (66 kaki) Mengikut Arahan Teknik Jalan (JKR) : Cadangan Keratan Rentas Jalan 20 Meter (66 kaki) Dengan Penyediaan Median : Cadangan Keratan Rentas Jalan 20 Meter (66 kaki) Dengan Tempat Letak Kereta Di Atas Turapan Jalan : Cadangan Keratan Rentas Jalan 15 Meter (50 kaki) : Cadangan Keratan Rentas Jalan 12 Meter (40 kaki) : Menunjukkan contoh 9 cara bagaimana apartment keluarga (multi-family apartment) sediada boleh diubahsuai dengan mengambilkira teknologi hijau semasa. : Pengurusan Air Larian Berintegrasi : Sistem Pengagihan Rawatan Air Sisa : Pengurusan Sisa dan Integrasi Bahan : Konsep bio-retention (sebagai penapis dan penyerap air larian permukaan) di kawasan pembangunan : Keratan rentas bagaimana teknik permeable pavers/porous pavement : Contoh cadangan penggunaan bahan telap air, bio-retention dan swale di kawasan TLK : Contoh penyediaan penanaman dan saliran di atas bumbung : Keratan rentas komposisi penyediaan penanaman dan saliran di atas bumbung : Contoh lakaran penggunaan tree box filters untuk mengurus air hujan : Contoh keratan rentas dan illustrasi pemasangan sistem penuaian air hujan bagi bangunan kediaman : Contoh keratan rentas dan illustrasi rain barrels : Kaedah pengurangan aliran air hujan dikawasan kejiranan : Menunjukkan contoh constructed wetland yang mudah untuk merawat air sisa : Contoh orientasi bangunan yang mengambilkira aspek pencahayaan : Contoh rumah yang meninitikberatkan pencahayaan dan aliran udara semulajadi : Contoh susunatur bangunan dengan aliran angin

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

DRAF GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAURajah Rajah Rajah Rajah Rajah 48 49 50 51 52 : : : : : Contoh rangkaian District Cooling System bagi sebuah kejiranan Rangka kerja melaksanakan pembanguann kejiranan hijau Skala penentuan tahap negeri untuk mencapai tahap yang diingini Proses mengurus perubahan bagi melaksanakan pembangunan hijau Proses kolaborasi bersama dengan rakyat dan lain-lain pihak dapat membantu suatu pelan yang lebih baik bagi negeri : Pendekatan bottom-up dan top-down mampu menjayakan matlamat pembangunan hijau dalam negeri : Rangka Kerja Perlaksanaan dan Penyelarasan Berhubung dengan Pembangunan Hijau

iv64 70 70 71 71 72 78

Rajah 53 Rajah 54

SENARAI FOTOFoto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 : Contoh-contoh rangkaian hijau yang diintegrasikan dengan laluan 13 pejalan kaki serta sistem bio-retentation dan swales : Contoh Kebun Kejiranan di kawasan perumahan kepadatan rendah dan sederhana Pelbagai kegunaan laluan pejalan kaki 17 : Contoh pusat kejiranan hijau yang berorientasikan kemudahan awam 29 : Bangunan yang berada di pusat tumpuan hendaklah dibina 30 sehingga ke sempadan jalan : Laluan pejalan kaki yang selesa 34 : Contoh penambahbaikan laluan pejalan kaki : Contoh pembangunan melebar luaskan laluan pejalan kaki/sikal : Contoh pembangunan pejalan kaki/sikal yang diasingkan daripada 39 jalan utama : Contoh-contoh reka bentuk kemudahan tempat letak basikal 39 : Contoh Barrier Free di pusat bandar : Pelbagai Kegunaan Laluan Pejalan Kaki : Contoh turapan telap air : Contoh meminimumkan saiz jalan : Contoh pembinaan bumbung hijau : Contoh pelaksanaan penanaman sayur-sayuran di Jepun (atas) dan Hospital Changi, Singapura : Penggunaan tree box filters untuk mengurus air hujan ditepi jalan : Contoh reka bentuk pasif bagi pencahayaan semulajadi : Contoh rekabentuk pasif bagi perpustakaan : Contoh penggunaan sistem tenaga solar di tempat awam : Panel solar yang dipasang di pelbagai jenis bangunan : Contoh facade collector system yang dipasang sebagai

38 39

41 45 51 52 54 55 55 60 60 62 62 63 63

Foto 16 Foto Foto Foto Foto Foto 17 18 19 20 21

sebahagian daripada fasad bangunan

Foto 22

: Contoh penyediaan ruang bagi menempatkan panel solar di atas

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

DRAF GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAUbumbung yang dilaksanakan di Malaysia : Penggunaan dan pemasangan lampu LED