GoOpen 2010: Knut Grimstad

  • Published on
    05-Dec-2014

  • View
    504

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. G o Ope n 20.04.201 0 Knut fo r tad Klikk G rimsre dige re unde rt t lstl i male n e Euro nic s No rge </li> <li> 2. Euro nic s 11 000+ butkke r i Euro pa Euro pas s t rst e le kto kje de i antal butkke r/land Euro pas ne s t s t rs te e le ktro kje de i o ms e tning 80 butkke r i No rge Ho ve dko ntr i Fre driks tad Nr 3 i No rge Kje rne ve rdie r Lit hygge lige re Lit me r kunns kaps rike Lit rlige re </li> <li> 3. Euro nic s 1 990 Be lgium G e rmany Italy The Ne the rlands S pain </li> <li> 4. Euro nic s 201 0 Albanie n Nie de rlande Be lgie n No rwe ge n De uts c hland s te rre ic h Dne mark Po le n Es tland Po rtugal Finnland Rus s land Frankre ic h S lo wake i G rie c he nland Spanien Irland S c hwe iz Italie n S c hwe de n Kro ate n T c he c hie n s Let land Ungarn Litaue n UK Luxe mburg Zype rn Malta </li> <li> 5. Ko nkurrans e s ituas jo ne n i No rge 2 e le kto kje de r har 60-70% marke ds ande l av butkke r Eno rmt marginpre s s o g st r grad av pro fe s jo nalis e ring P net har 2 akt re r 70-80% marke ds ande l Ko nkurre re r f rs t o g fe ms t p pris Pro dukt ne blir me r o g me r ko mplis e rt m ns margine ne blir lave re o g lave re e </li> <li> 6. Euro nic s net butkk Euro nic s No rge gikk o ve r tl nyt ERP s yst m i 2007 S amme r ble pro s je kt fo r lans e ring av net butkk igangs att Net butkke n s tartt utvikling mars 2007 Lans e rt 31 . mars 2008 Re de s igne t no ve mbe r 2009 </li> <li> 7. Euro nic s utgangs punkt Ene st e le kto kje de n s o m ikke hadde lans e rt ne ttbutkk i 2007 Be ho v fo r utvikle no e s o m dife rans ie rt s e g fa ko nkurre nt ne , e n l s ning me d utgangs punkt i kje rne ve rdie ne Viktg at l s ninge n hadde paritt me d ko nkurre nt ne s n butkke r kvalitatvt et </li> <li> 8. Bakgrunn s yst me rfaring Axapta / Dynamix AX 2 Intanet l s ninge r e Z Publis h AS /400 l s ning </li> <li> 9. Pre mis s e r krav tl l s ninge n </li> <li> 10. Erfaringe r valg av platfo rm </li> <li> 11. Erfaringe r utviklings pro s e s s e n </li> <li> 12. Fo re nkle t diagram- kj ps pro s e s s </li> <li> 13. Erfaringe r int gras jo n me d ERP s ys te me t </li> <li> 14. Erfaringe r fnks jo nalite t </li> <li> 15. T knis k pro duktnfo rmas jo n e </li> <li> 16. Mo bilte le fo ne r </li> <li> 17. G alvanis k s kile </li> <li> 18. Ko nkurrans e mo dul </li> <li> 19. Pro duktdatabas e </li> <li> 20. Erfaringe r kris e hndte ring </li> <li> 21. Erfaringe r f rde le r / ule mpe r ve d pe n o p gramvare ro </li> <li> 22. Erfaringe r e value r utviklings partne re n, ikke bare platfo rme n </li> <li> 23. Erfaringe r f r hve r tlpas ning s o m gj re s o blir vi me r avhe ngig av u tvikle r </li> <li> 24. f rde le n me d pe n pro gramvare o f ks ibilitt e </li> <li> 25. Apro po s hygge lig </li> <li> 26. Takk fo r me g knut@ e uro nic s .no </li> </ul>