of 105 /105
Godišnji izvještaj za poslovnu 2014. godinu

Godišnji izvještaj - blberza.com · • djelatnost satelitske telekomunikacije i • ostale telekomunikacijske djelatnosti. Pored osnovne djelatnosti, istim članom Statuta definisa-

Embed Size (px)

Text of Godišnji izvještaj - blberza.com · • djelatnost satelitske telekomunikacije i • ostale...

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu 01 | Uvod 1

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu01 | Uvod2

  Sadraj

  IUVOD

  Djelatnost

  IstorIja I nastanak

  MIsIja, vIzIja I strategIjaMisijaVizijaStrategijaNagrade i sertifikatiUvoenje i sertifikacija prema standardu ISO 27001

  UpravnI oDbor I oDbor za revIzIjU

  Menadment

  12

  14

  16

  1818192024

  24

  26

  27

  Glavna obiljeja poSlovanja u

  2014. gODInI

  KOnsOlIDOVanI fInansIjsKI izvjetaji Grupe

  piSmo akcionarima

  7

  8

  10

  IIpreGleD poSlovanja U 2014. gODInI

  MakroekonoMsko okruenjePESTEL analiza

  TriTe TelekoMunikacija BiHFiksna telefonijaMobilna telefonijaInternet uslugePay TV trita

  regUlatornI okvIr

  DruTveno oDgovorno poslovanjeHumanostKultura i obrazovanjeSportEkologijaZaposleni

  inforMacije za invesTiTore

  28

  3031

  3234353637

  39

  424244454647

  48

 • IIIoSnovni finanSijSki pokazatelji

  osnovnI fInansIjskI pokazateljI

  priHoDiPrihodi od prodaje roba i usluga na nacionalnom trituPrihodi po osnovu meunarodnog obraunaOstali poslovni prihodiFinansijski prihodi

  TrokoviPoslovni trokovi

  ljUDskI resUrsITeam buildingInterne obukeElektronske obuke

  invesTiciona ulaganjaInvesticiona ulaganja u fiksnu telefonijuInvesticiona ulaganja u mobilnu telefonijuInvesticiona ulaganja u internetInvesticiona ulaganja u informacione tehnologije

  korisnici i saoBraajFiksna telefonijaInternet i prenos podatakaKorisnici integrisanih uslugaMobilna telefonijaJo blii korisnicima

  pregleD poslovanja po segMentIMaSegment mobilne telefonijeSegment fiksne telefonije i interneta

  52

  54

  59

  60606161

  6263

  67696970

  71727373

  74

  757680818387

  888889

  IVupravljanje finanSijSkim rizicima

  upravljanje finansijskiM riziciMa

  Trini rizikRizik likvidnostiKreditni rizik

  92

  94949696

  Vizjava o primjeni StanDarDa korporativnoG upravljanja

  Izjava o prIMjenI stanDarDa korporatIvnog Upravljanja

  zavrna rije

  98

  100

  102

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu4

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu 5

  Glavna obiljeja poslovanja u 2014. godini

  koriSnici fikSne telefonije i interneta (u hiljadama)Ukupan broj korisnika fiksne telefonije Ukupan broj ADSL korisnika

  koriSnici mobilne telefonije (u mil. minuta)Ukupan broj korisnika mobilne telefonije

  koriSnici inteGriSaniH uSluGa (u hiljadama)Ukupan broj integrisanih korisnika

  Saobraaj (u mil. minuta)Saobraaj fiksne telefonijeSaobraaj mobilne telefonije

  trino ueeTrino uee fiksne telefonije u BiHTrino uee mobilne telefonije u BiHTrino uee broadband-a u BiH

  inveSticiona ulaGanja (u mil. km)

  Broj zaposlenih

  oSnovni finanSijSki pokazatelji (u mil. km)Ukupan prihodUkupan rashodEBITDAEBITBruto dobitNeto dobitUkupna aktivaKapitalProfitabilnost poslovanja - ROAProfitabilnost kapitala - ROE

  pokazatelji trine vrijednosti akcijaBroj akcijaTrina cijena akcijeTrina kapitalizacijaNeto dobit po akcijiDividenda po akcijiDividendni prinos

  2013.

  291119

  1,43

  57

  777939

  34,20%43,00%23,00%

  90,40

  2.161

  478,15366,85

  45,22%22,68%

  111,30100,29852,53692,5312,03%14,46%

  491,381,64

  805,870,200,22

  13,22%

  2014.

  281124

  1,38

  67

  740986

  34,75%42,60%24,00%

  95,28

  2.155

  488,10369,77

  45,48%25,08%

  118,33106,49859,51697,4212,53%15,32%

  491,381,59

  781,300,220,19

  12,08%

  % promjene

  -3,6%4,4%

  -3,8%

  18,8%

  -4,7%5,0%

  5,4%

  -0,3%

  2,1%0,8%

  6,3%6,2%0,8%0,7%

  -3,0%-3,0%7,9%

  -11,4%

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu6

  (mil. KM)

  Poslovni prihodPoslovni rashod

  bruto operativni rezultat prije amortizacijeEBITDA

  ukupan priHoD

  ukupan raSHoD

  bruto dobit% mare

  neto dobit% mare

  2013.

  473,91259,49

  213,6845,22%

  479,49

  367,46

  112,0323,64%

  101,0221,32%

  2014.

  488,34268,05

  220,2945,11%

  493,30

  375,11

  118,1924,20%

  106,3921,79%

  % promjene

  3,0%3,3%

  3,1%

  2,9%

  2,1%

  5,5%

  5,3%

  Na kraju 2013. godine u sastavu grupe funkcionisalo je

  zavisno preduzee TT Inenjering d.o.o. sa 100% udjela

  vlasnitva. Ve u januaru 2014. godine registrovana je

  promjena spajanja uz pripajanje zavisnog drutva TT

  Inenjering d.o.o. matinom drutvu.

  Prepoznajui svoje interese, Mtel je u toku

  2014. godine osnovao privredno drutvo Mtel Austrija

  sa sjeditem u Beu, sa 100% udjela vlasnitva, te

  kupio 65% udjela u Logosoftu d.o.o. Sarajevo.

  Bilansi uspjeha i bilans stanja koji slijede predstavljaju

  skraene konsolidovane izvjetaje za grupu:

  Konsolidovani finansijski izvjetaji grupe

  bilans uspjeha

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu 7

  bilans stanja

  (mil. KM)

  AKTIVA

  Stalna imovinaObrtna imovina

  ukupna aktiva

  PASIVA

  KapitalDugorone obavezeKratkorone obaveze

  ukupna pasiva

  2013.

  661,82192,30

  854,12

  694,0232,79127,31

  854,12

  2014.

  689,21186,95

  876,16

  698,9038,36

  138,90

  876,16

  % promjene

  4,1%-2,8%

  2,6%

  0,7%17,0%

  9,1%

  2,6%

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu8

  Potovani akcionari,

  Uspene kompanije izdvajaju se od manje uspenih po

  svojoj spremnosti na brzo prilagoavanje novonasta-

  lim okolnostima i doslednom sprovoenju svih zacrta-

  nih ciljeva.

  Potvrda da je Mtel uspena kompanija koja je posta-

  vila jasne ciljeve i definisala pravac kojim e se razvi-

  jati u budunosti, stigla je sa mesta gde se ocenjuju

  najbolje svetske kompanije. Na prestinom dogaaju u

  Bostonu, Mtel je uao u Kuu slavnih (Hall of Fame) i dobio priznanje za izuzetne rezultate u primeni stra-

  tegije poslovanja po metodologiji Balanced Scorecard, te postao prvi telekom operator u regionu koji je po-

  stigao ovakav uspeh, u svetskoj konkurenciji.

  Mtel je i prva kompanija u regionu koja je sertifikova-

  na za unapreenu ediciju standarda ISO 27001. Na taj

  nain, Mtel se pridruio prestinoj grupi renomiranih

  svetskih telekomunikacionih operatora i jo jednom

  potvrdio svoju opredeljenost za konstantno podizanje

  kvaliteta poslovanja i uvrivanje korporativnog

  imida kompanije.

  Potvrda je stigla i od vodee regionalne zajednice in-

  vestitora I trader - iCapital, iji su analitiari poredili

  finansijske pokazatelje telekomunikacionih operatora

  u regionu i objavili da je Mtel jedini telekom operator u

  regiji koji je zabeleio rast prodaje od 3,3%.

  Kontinuiranim ulaganjem u kvalitet usluga Mtel se

  razlikuje od ostalih bh. operatora, i u tom smislu u

  2014. godini realizovane su investicije za 5,4% vie u

  odnosu na 2013. godinu, a iznose preko 95 miliona KM.

  Mtel je i u protekloj godini predstavljao izuzetan pri-

  mer delovanja kompanije u uslovima kontinuirane

  ekonomske krize. Nastavljeno je razvijanje paketskih

  usluga, tako da na kraju protekle godine Mtel bro-

  ji preko 10.600 novih korisnika integrisanih usluga,

  dok ukupan broj korisnika integrisanih usluga belei

  porast od 18,8% u odnosu na 2013. godinu. Ne tre-

  ba zanemariti ni injenicu da je zabeleen neto porast

  broja QUADRO korisnika, postpaid korisnika mobilne

  telefonije i VPN korisnika, te ADSL prikljuaka.

  Ostvarena je EBITDA na nivou od 45,48%, a uku-

  pni prihodi u 2014. vei su za 2,1% u odnosu na

  2013. godinu. Dobit kompanije je u protekloj godini

  porasla za 6,2% u odnosu na godinu pre, to je od

  posebnog znaaja ako se uzme u obzir da je poslova-

  nje dominantnih telekomunikacionih operatora, kako

  u svetu tako i u BiH, konstantno u padu poslednjih go-

  dina. Zato je uspeh Mtela jo vei, jer pokazuje kako se

  u tekim makroekonomskim uslovima i sa pojaanom

  konkurencijom ipak moe odlino poslovati.

  injenica da je Mtel u 2014. godini prvi put u svojoj

  istoriji i zvanino proglaen liderom na teritoriji Bosne

  i Hercegovine u oblasti telekomunikacija, kao i pome-

  nuti uspeh na regionalnom nivou, podstakli su kompa-

  niju da jo vie raste i razvija svoju poslovnu strategi-

  ju. Poziciju lidera uvrstio je i akvizicijom kompanije

  Logosoft d.o.o. Sarajevo, te proirio svoje poslovanje

  pismo akcionarima

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu 9

  na segment sistem integracija i edukacije i postao je-

  dina kompanija u Bosni i Hercegovini koja ima ovakav

  portfolio usluga.

  Navedena priznanja i postignuti rezultati su u kompa-

  niji shvaeni kao dodatni motiv za irenje poslovanja.

  Koristei ideje, znanja, informacije i inovacije, koje su

  donele uspeh na domaem tritu, Mtel se strateki

  opredelio da proiri poslovanje i izvan granica Bosne

  i Hercegovine. Tako je osnovano privredno drutvo

  Mtel Austrija, sa seditem u Beu, postajui full MVNO

  na teritoriji te drave, dok je Mtel prva kompanija iz

  regiona koja je takav poslovni potez uspela da sprove-

  de u delo na teritoriji Evropske unije. Austrija postaje

  prva iz porodice evropskih drava u kojoj e se Mtel

  pojaviti ravnopravno sa postojeim telekom opera-

  torima na tom tritu, a nakon Austrije, planirano je

  irenje poslovanja i na trita vajcarske i Nemake.

  Svi ovi uspesi dobijaju jo vie na znaaju ako uzmemo

  u obzir i injenicu da smo se suoili sa nezapamenim

  poplavama koje su zahvatile itav region u protekloj

  2014. godini. Iako je pretrpeo ogromnu tetu, koju

  ilustruje unitena i oteena imovina, Mtel je uspeo

  da odri stabilnost mobilne mree i povee ljude u naj-

  teim okolnostima, zahvaljujui spremnosti svih zapo-

  slenih i brzom delovanju u trenutku kada je komunika-

  cija znaila ivot.

  Drutveno odgovorno poslovanje doprinosi harmo-

  nizaciji odnosa izmeu sfere ekonomije, kao glavnog

  nosioca razvoja, i interesa drutva u celini, koji takoe

  ne smeju biti zanemareni. Zato je drutvena odgovor-

  nost poslovna filozofija kompanije Mtel i u ovoj smo

  oblasti gotovo bez konkurencije na teritoriji Bosne i

  Hercegovine.

  Na kraju bih istakao da emo kao i do sada nastaviti

  da negujemo kvalitetan i kontinuiran odnos sa akcio-

  narima. eleo bih da zahvalim statutarnim organima

  na velikoj podrci, kao i da sa ponosom istaknem da

  Mtel ima profesionalan i posveen kadar koji je najvie

  zasluan za uspeh kompanije.

  Spreman sam da zajedno sa svojim kolegama iz me-

  nadmenta vodim ovu kompaniju u pravom smeru,

  poslujui transparentno i postiui najbolje rezultate

  u Bosni i Hrecegovini i u itavom regionu.

  GENERALNI DIREKTOR

  mr Goran Vlaovi

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu01 | Uvod10

 • UVOD

  DJELATNOST

  ISTORIJA I NASTANAK

  MISIJA, VIZIJA I STRATEGIJAMisijaVizijaStrategijaNagrade i sertifikatiUvoenje i sertifikacija prema standardu ISO 27001

  UPRAVNI ODBOR I ODBOR ZA REVIZIJUMenadment

  14

  16

  181819202424

  2627

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu01 | Uvod12

  Jedan od tri nacionalna telekom operatora u Bosni

  i Hercegovini, Mtel a.d. Banja Luka nudi jedinstvena

  komunikaciona rjeenja.

  Poslujui na sve dinaminijem tritu, Mtel nudi najsa-

  vremenije telekomunikacione usluge iz oblasti mobilne

  telefonije, fiksne telefonije, interneta i prenosa podataka

  interneta, prenosa podataka i digitalne televizije.

  Osnovna djelatnost Mtela su telekomunikacije, kojom

  je definisano pruanje telekomunikacione i povezane

  uslune djelatnosti, odnosno prenos glasa, podataka,

  teksta, zvuka i slike, a obuhvata:

  djelatnost iane telekomunikacije,

  djelatnost beine telekomunikacije,

  djelatnost satelitske telekomunikacije i

  ostale telekomunikacijske djelatnosti.

  Pored osnovne djelatnosti, istim lanom Statuta definisa-

  ne su i ostale djelatnosti, kojima Mtel nudi i irok spektar

  ostalih telekomunikacionih usluga, ukljuujui ostale

  usluge fiksne telefonije, prenos podataka, zakup linija,

  privatne vodove, usluge na cijelom mrenom podruju,

  dodatne usluge u oblasti mobilne telefonije, internet i

  multimedijalne usluge.

  Mtel, takoe, prua usluge u oblasti zakupa, izgradnje,

  upravljanja i zatite telekomunikacione infrastrukture.

  Drutvo obavlja i druge djelatnosti koje slue djelatno-

  sti upisanoj u registar, a koje se uobiajeno obavljaju

  uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

  Uz konstantno praenje svjetskih trendova i najnovijih

  tehnolokih dostignua na polju telekomunikacija, u

  Mtelu se paljivo oslukuju i elje i potrebe korisnika.

  Znajui da oni danas ele mnogo vie od telefonira-

  nja, Mtel u BiH donosi nove tehnologije, te nudi irok

  spektar dodatnih usluga.

  Poslovnim korisnicima omoguena su integrisana bi-

  znis rjeenja sa razgovorima i prenosom podataka u

  mobilnoj i fiksnoj mrei, te tako stvoreni preduslovi za

  uspjeno poslovanje.

  Pored omoguavanja visokokvalitetnih usluga i primje-

  ne savremenih informacionih tehnologija, Mtel mnogo

  ulae u sport, kulturu, obrazovanje i humanitarne

  projekte, te poslujui drutveno odgovorno utie na

  razvoj pravih vrijednosti u svom okruenju.

  Djelatnost

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu 01 | Uvod 13

  Dugogodinji poslovni uspjesi rezultat su zajednikog rada, strunosti, zalaganja i iskustva naih zaposlenih.

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu01 | Uvod14

  Javno osnovno dravno preduzee za telekomunika-

  cije Republike Srpske, Banja Luka, registrovano je na

  dan 20. decembra 1996. godine i do 12. decembra

  2002. godine poslovalo je kao preduzee u potpunom

  dravnom vlasnitvu, kada je izvrena vlasnika transfor-

  macija u akcionarsko drutvo, kao i promijenjen naziv

  u Telekomunikacije Republike Srpske, a.d. Banja Luka.

  Do kraja 1996. godine, potanske, telegrafske i telefon-

  ske usluge u Republici Srpskoj su se obavljale u sklopu

  jednog preduzea Jedinstvenog javnog preduzea

  PTT saobraaja Republike Srpske.

  Od 1. januara 1997. godine, u skladu sa odredbama Za-

  kona o sistemima veza, radio-saobraaju i potanskom,

  telegrafskom i telefonskom saobraaju, izvrena je

  podjela na dva nova preduzea, JODP Telekom Srpske

  i JODP Srpske Pote.

  U toku 2002. godine, na osnovu Zakona o privatizaciji

  u Republici Srpskoj i Odluke Vlade Republike Srpske,

  20% dravnog kapitala Preduzea je privatizovano

  putem vauer ponude, od ega se na Privatizacio-

  no-investicione fondove odnosilo 10,5%, a na fizika

  lica 9,5%. Preostalih 80% (dravni kapital 65%, Fond

  penziono-invalidskog osiguranja 10% i Fond za restitu-

  ciju 5%) se privatizovao po Posebnom privatizacionom

  programu Vlade Republike Srpske, u skladu sa Zako-

  nom o privatizaciji dravnog kapitala u preduzeima.

  Rjeenjem Osnovnog suda u Banjaluci od 12. decembra

  2002. godine, upisana je promjena imena u Telekomu-

  nikacije RS, a.d. Banja Luka i statusna promjena.

  Na osnovu Rjeenja Osnovnog suda u Banjaluci od 28.

  juna 2007. godine, upisana je statusna promjena vla-

  snika transformacija prodajom ukupnog dijela drav-

  nog kapitala preduzeu Telekom Srbija, a.d. Beograd.

  Kupovinom 65% dravnog kapitala, Telekom Srbija

  postaje veinski vlasnik Mtela, sa sljedeom struktu-

  rom kapitala:

  Telekom Srbija, a.d. Beograd, Srbija 65,01%;

  Penzijski rezervni fond a.d., Banja Luka 10,01%;

  Zepter fond, a.d. Banja Luka 5,13%;

  Fond za restituciju Republike Srpske, a.d. Banja

  Luka 5,03%;

  Ostali akcionari 14,82%.

  Mtel je vlasnik 49% udjela u Drutvu za telekomuni-

  kacije MTEL d.o.o. Podgorica.

  Do 31. januara 2014. godine Mtel je bio vlasnik sa 100%

  udjela vlasnitva u zavisnom drutvu TT Inenjering,

  d.o.o. Banja Luka, kada je rjeenjem Okrunog privred-

  nog suda registrovana statusna promjena spajanja uz

  pripajanje zavisnog drutva TT Inenjering d.o.o. Banja

  Luka, matinom drutvu Mtel a.d. Banja Luka.

  Mtel je 1. jula 2014. godine osnovao novo privredno

  drutvo Mtel Austrija sa sjeditem u Beu, sa 100%

  udjela vlasnitva, koji e poslovati kao MVNO (mobilni

  virtuelni mreni operator), a pruae usluge mobilne te-

  lefonije, i to: govorne, SMS i usluge prenosa podataka.

  U okviru usluge predviena je ponuda multimedijalnih

  sadraja sa prostora bive Jugoslavije - Live TV i web

  istorija i nastanak

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu 01 | Uvod 15

  bazirani muziki streaming servisi, prvenstveno na-

  mijenjeni ljudima iz regiona koji ive i rade u Austriji.

  Od 1. oktobra 2014. godine Mtel je kupovinom stekao

  65% udjela u Logosoftu d.o.o. Sarajevo, koji je sredi-

  nom decembra 2014. godine, tritu Federacije BiH

  ponudio integrisanu uslugu sa ukljuenom mobilnom

  telefonijom.

  Poslovanje Mtela, kao drutva kapitala, odnosno ak-

  cionarskog drutva, definisano je odredbama Zakona

  o privrednim drutvima. Saglasno ovim odredbama i

  Statutu Mtela, organe Akcionarskog drutva ine:

  Skuptina akcionara,

  Upravni odbor,

  Generalni direktor,

  Izvrni odbor,

  Odbor za reviziju,

  Interni revizor.

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu01 | Uvod16

  misija, vizija i strategija

  MISIJAPruamo najbolji korisniki doivljaj za posao i zabavu, nudei inovativna komunikaciona rjeenja bre i kvalitetnije. Ulaemo znanje, entuzijazam i kreativnost u kontinuirani rast i razvoj, odgovorno stvarajui zajednike vrijednosti i ljepe ivotno okruenje.

  Savremeno trino poslovanje kompanija, pored ma-

  terijalnih vrijednosti, sve vie karakteriu i nemateri-

  jalne i nefinansijske vrijednosti koje takoe proizilaze

  iz definisane vizije i misije. Posebno se izdvajaju tri

  kategorije nematerijalne aktive i to:

  1. ljudski kapital (vjetine i znanje koje je neophodno

  zaposlenima kako bi oni bili sposobni da podre

  strategiju),

  2. informacioni kapital (informacioni sistem, baze

  podataka, tehnike-metode neophodne za podrku

  strategije),

  3. organizacioni kapital (sposobnost organizacije da

  sprovodi proces promjena koji je neophodan za

  primjenu strategije stvaranja vrijednosti).

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu 01 | Uvod 17

  VIZIJATeimo da uljepavamo ivot ljudima omoguavajui im globalnu povezanost i izvanredne komunikacije kao regionalni lider u informatikom drutvu budunosti.

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu01 | Uvod18

  S ciljem ispunjenja stratekih ciljeva, 2014. godinu

  obiljeile su intenzivne aktivnosti na:

  usporavanju trenda pada broja korisnika i prihoda u

  fiksnoj mrei, supstitucijom korisnicima integrisanih

  usluga,

  stabilizaciji ukupne korisnike baze i rasta broja

  postpaid korisnika,

  motivisanju korisnika na poveanje obima i frekven-

  cije korienja internet servisa i prenosa podataka,

  razvoju portfolija multimedijalnih usluga,

  razvoju portfolija usluga za biznis korisnike,

  aktivnom iniciranju partnerskih saradnji,

  nastavku jaanja procesnog pristupa poslovanju i

  unapreenje interne i trine efikasnosti.

  Mtel sprovodi strategije razvoja bazirane na pruanju

  novih usluga na postojeim tritima, novih usluga na

  novim tritima i strategiji horizontalne diverzifikacije,

  koja podrazumijeva razvoj novih biznis modela u djelat-

  nostima koje se naslanjaju na sektor telekomunikacija.

  U 2014. godini Mtel je implementirao softversko rje-

  enje u upravljanju stratekim planom. BSC softver e

  omoguiti kontinuiran proces praenja kljunih indika-

  tora poslovanja u realizaciji Stratekog plana Drutva

  i to u realnom vremenu, kako na nivou Drutva, tako i

  posebno za svaku organizacionu cjelinu i radno mjesto.

  Balance Scorecard, kao dinamiki sistem mjerenja

  ostvarenja stratekog plana, te sistem upravljanja i

  komuniciranja plana, treba da odgovori svim eksternim

  i internim promjenama i omogui kljunim donosiocima

  odluka fokusiranje ogranienih resursa na aktivnosti

  koje donose rezultat, a istovremeno e BSC softver-

  ska podrka omoguiti menadmentu kontinuitet u

  sprovoenju strategije i stalni nadzor nad najvanijim

  indikatorima poslovanja.

  U narednom periodu, Mtel e poslovati u skladu sa

  svojim Stratekim smjernicama, pri emu e se osnov-

  no opredjeljenje Drutva odnositi na identifikaciju i

  eksploataciju novih izvora rasta, odnosno orijentaciju

  na dalji rast i razvoj baziran na novim uslugama i novim

  tritima. Drutvo e teiti unapreenju trine pozicije,

  kao rezultata prethodno navedenog, ali i unapreenja

  internih aspekata poslovanja.

  U skladu sa navedenim, Strateka mapa Mtela za peri-

  od od 2014. do 2016. godine e biti zasnovana na dva

  strateka stuba, odnosno teme: Unapreenje trine

  pozicije i Nove usluge i nova trita za dalji rast,

  koje e manifestovati poslovno opredjeljenje Drutva

  za predmetni period, sa osnovnim zadacima posma-

  tranim kroz etiri perspektive (finansijska, korisnika,

  procesna i uenje).

  Unapreenje trine pozicije se fokusira na: kontinu-

  irani rast poslovnih prihoda i dobiti kompanije, rast i

  stabilizaciju korisnike baze, unapreenje operativne

  efikasnosti i poslovnih procesa i unapreenje zadovolj-

  stva i motivisanosti zaposlenih.

  Strateka tema Nove usluge i nova trita za dalji rast,

  orijentisana je na rast prihoda od novih usluga, rast

  broja korisnika novih usluga, uspostavljanje efektivnih

  procesa za uspostavljanje i pruanje novih usluga i

  unapreenje kompetencija zaposlenih.

  Strategija

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu 01 | Uvod 19

  Strateka mapa Mtela za period od 2014. do 2016. godine e biti zasnovana na dva strateka stuba, odnosno teme: Unapreenje trine pozicije i Nove usluge i nova trita za dalji rast.

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu01 | Uvod20

  Strateka mapa

  FINANSIJSKA PERSPEKTIVAKako e nas vidjeti nai akcionari?

  KORISNIKA PERSPEKTIVAKako treba da nas vide potroai?

  PERSPEKTIVA PROCESAU kojim procesima moramo biti izvrsni da bismo zadovoljili nae akcionare i potroae?

  PERSPEKTIVA UENJAKako da uskadimo nematerijalne resurse da bismo postigli izvrsnost u procesima?

  STRATEKE TEME

  Rast i stabilizacija korisnike baze

  Unapreenje operativne efikasnosti i poslovnih procesa

  Unapreenje zadovoljstva i motivisanosti zaposlenih

  Unapreenje trine pozicije

  Rast poslovnih prihoda i dobiti Drutva

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu 01 | Uvod 21

  VIZIJA MISIJA

  Teimo da uljepavamo ivot ljudima, omoguavajui im globalnu povezanost i izvanredne komunikacije kao regionalni lider u informatikom drutvu budunosti.

  Pruamo najbolji korisniki doivljaj za posao i zabavu, nudei inovativna komunikaciona rjeenja bre i kvalitetnije. Ulaemo znanje, entuzijazam i kreativnost u kontinuirani rast i razvoj, odgovorno stvarajui zajednike vrijednosti i ljepe ivotno okruenje.

  Rast broja korisnika novih usluga

  Uspostavljanje efektivnih procesa za uvoenje i pruanje novih usluga

  Unapreenje kompetencija zaposlenih

  noVe USLUGe i noVa trita za DaLji raSt

  Rast poslovnih prihoda novih usluga

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu01 | Uvod22

  Da Mtel, odnosno menadment Drutva uspjeno radi

  na podizanju ugleda i reputacije Mtela, na unapree-

  nju odnosa izmeu zaposlenih i rukovodilaca, porastu

  produktivnosti i profitabilnosti, te poveanju konkuren-

  tnosti i lojalnosti korisnika, potvruju prestine nagrade

  koje su u ovoj godini dodijeljene Mtelu.

  Meunarodna regionalna nagrada Najmenader i naj-

  kompanija 2014. godine, dodijeljena je generalnom

  direktoru Goranu Vlaoviu i kompaniji Mtel na tradici-

  onalnoj manifestaciji izbora najuspjenijih menadera

  i kompanija, koju dodjeljuje Agencija za izbor najme-

  nadera BiH jugoistone i srednje Evrope.

  Zahvaljujui panji koju posveuje segmentu drutveno

  odgovornog poslovanja i uticaju na razvoj pravih dru-

  tvenih vrijednosti, Mtel je dobitnik priznanja Privredne

  komore Republike Srpske za doprinos razvoju korpora-

  tivne drutvene odgovornosti.

  Mtel Banja Luka je 20.12.2014. godine dobio sertifikat

  kojim se potvruje da je uvedeni Sistem upravljanja

  bezbjednou informacija uspjeno implementiran i

  da potpuno ispunjava zahtjeve meunarodnog stan-

  darda za bezbjednost informacija ISO 27001:2013.

  Mtel je prva kompanija u regionu koja je sertifiko-

  vana za unaprijeenu ediciju standarda ISO 27001

  iz 2013. godine.

  Mtel Banja Luka je 28.10.2014. godine, na svjetskom

  dogaaju u Bostonu, primljen u Hall of Fame za

  izuzetne rezultate u primjeni strategije poslovanja

  prema metodologiji Balanced Scorecard Collaborative

  (BSC). Mtel je prva telekomunikaciona, odnosno tek

  druga kompanija u iroj regiji, iz svih djelatnosti, koja

  je primljena u Hall of Fame. Ova nagrada potvruje

  uspjenost primjene metodologije, poslovnih procesa i

  strateke orijentacije kompanije, jer se radi o konceptu

  koji je jedan od najvanijih menaderskih alata posljed-

  njih 75 godina.

  John McClellan, CEO Palladium grupe je izjavio: To su

  organizacije koje su postigle pravo majstorstvo. Priklju-

  ivanje Hall of Fame instituciji je prestina globalna

  nagrada, koja se dodjeljuje veoma ogranienom broju

  elitnih organizacija koje su ostvarile odline perfor-

  manse korienjem Kaplan-Norton sistema upravljanja

  strategijom.

  Sertifikat o ispunjavanju zahtjeva standarda ISO

  27001:2013 izdao je akreditovani TV Austrija Hol-

  ding AG, koji potvruje da Mtel efikasno primjenjuje

  politiku upravljanja bezbjednou informacija. Neza-

  visni tim za provjeru je izrazio posebno zadovoljstvo

  pristupom menadmenta i projektnog tima implemen-

  taciji sistema menadmenta bezbjednosti informacija.

  Nezavisni tim je potvrdio da je u kompaniji evidentna

  nagrade i sertifikati

  uvoenje i sertifikacija prema standardu iSo 27001

  Hall of fameTo su organizacije koje su postigle pravo majstorstvo.

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu 01 | Uvod 23

  visoka svijest i opredjeljenje svih ispitanika za sistem

  bezbjednosti informacija.

  Znaaj uvoenja ovog standarda ne predstavlja samo

  usaglaenost poslovanja sa zakonskim i trinim zahtje-

  vima, nego i najvanije - rast povjerenja korisnika Mtel

  usluga. Implementirani sistem upravljanja bezbjednou

  informacija obezbjeuje adekvatnu zatitu korisnikih

  informacija u svim fazama obrade, jer na svim nivoima

  organizacije postoji jasno definisana podjela zadataka

  i odgovornost zaposlenih za bezbjednost informacija.

  Uvoenjem ovog standarda ostvaruje se bolja kontrola

  protoka informacija, to doprinosi unapreenju odnosa

  sa poslovnim korisnicima. Naime, svi korisnici usluga

  DPI, IP MPLS VPN, E-vod i zakup voda u mrei, mogu biti

  sigurni da se sa njihovim razmijenjenim informacijama

  postupa po meunarodno priznatoj praksi, to je jasno

  potvreno dobijanjem ovog meunarodnog sertifikata.

  Dobijenim sertifikatom se potvruje da je Mtel smanjio

  rizike za bezbjednost informacija na najmanju moguu

  mjeru, kao i da na pravi nain i pravovremeno postupa

  sa poznatim rizicima koji mogu postojati po bezbjednost

  informacija.

  U skladu sa nadlenostima i definisanim ciljevima, Bez-

  bjednost i unutranja kontrola je u 2014. godini vrila:

  nadzor nad telekomunikacijama po zahtjevu nadle-

  nih institucija, u skladu sa relevantnim zakonskim

  propisima BiH,

  otkrivanje, analiziranje i dokumentovanje bezbjed-

  nosno interesantnih dogaaja u Drutvu i van njega,

  koji su mogli imati ili su imali negativan uticaj na

  poslovanje Drutva, te predlaganje mjera za otkla-

  njanje ili saniranje tetnih posljedica po Drutvo,

  kontrolu procesa rada u Drutvu sa aspekta bez-

  bjednosti i zatite.

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu01 | Uvod24

  Upravni odbor

  Upravni odbor obavlja funkciju u sastavu: Predrag

  ulibrk, Dejan Carevi, Dragan urevi, Drako

  Markovi, Nenad Tomovi i Slavko Mitrovi.

  lan Upravnog odbora Aleksandar Jovii je zakljuno

  sa 31.12.2014. godine podnio ostavku na funkciju lana

  Upravnog odbora.

  Odbor za reviziju

  Odbor za reviziju obavlja funkciju u sastavu: Vladislava

  Argyrakis, Milan Simi i Darko Laki.

  Upravni odbor i odbor za reviziju

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu 01 | Uvod 25

  Izvrni odbor Mtela ine generalni direktor mr Goran

  Vlaovi i izvrni direktori:

  Izvrni direktor za finansije - Jasmina Lopii, dipl.

  ekonomista,

  Izvrni direktor za tehniku Zvonko Alaevi, dipl.

  in. elektrotehnike,

  Izvrni direktor za korporativne poslove Marko

  Lopii, dipl. pravnik,

  Izvrni direktor za marketing i prodaju ore Mii,

  dipl. pravnik,

  Izvrni direktor za operativne poslove Nikola

  Rudovi, dipl. pravnik.

  Kao funkcije podrke u Mtelu organizovane su:

  Interna revizija, iji je rukovodilac Mirjana Matanovi

  Bundalo, dipl. ekonomista,

  Funkcija za strategiju, iji je direktor mr Ilija

  Stevanovi i

  Bezbjednost i unutranja kontrola, iji je rukovodilac

  Miro Miskin, dipl. pravnik unutranjih poslova.

  Biografije aktuelnog menadmenta nalaze sa na

  sljedeem linku:

  mtel.ba/menadzment

  menaDment

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu01 | Uvod26

 • preGleD poSlovanja U 2014. gODInI

  MAKROEKONOMSKO OKRUENJEPESTEL analiza

  TRITE TELEKOMUNIKACIJA BIHFiksna telefonijaMobilna telefonijaInternet uslugePay TV trita

  REGULATORNI OKVIR

  DRUTVENO ODGOVORNO POSLOVANJEHumanostKultura i obrazovanjeSportEkologijaZaposleni

  INFORMACIJE ZA INVESTITORE

  3031

  3234353637

  39

  424244454647

  48

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu02 | Pregled poslovanja u 2014. godini28

  Prema analizama Raiffeisen Bank International, geo-

  politike tenzije u Evropi vode pogoranju investicione

  klime u odnosu na SAD. Negativni efekti su za sada

  umjerenog karaktera, ali u 2015. godini predvieni rast

  BDP-a u eurozoni je 1,2%, to je za oko dva posto manje

  u odnosu na predvieni rast u SAD.

  U Evropskoj uniji ekonomska situacija je neto

  stabilnija u 2014. godini nego to je bila u 2013. i

  2012. godini, ali stari problemi su i dalje prisutni i malo

  ili nita je uraeno na njihovom rjeavanju. To znai

  da za stabilizaciju Unije nije dovoljna samo monetarna

  unija, nego i bankarska, koja ne podrazumijeva samo

  zajedniki nadzor, nego i zajedniko osiguranje depo-

  zita i zajedniki mehanizam za rjeavanje sporova,

  kao i zajednike evroobveznice, ili neki slian instru-

  ment za dugove. Evropa je u kontinuiranoj stagnaciji,

  2013. godina je bila godina tednje i pokuaja stabi-

  lizacije posrnulih lanica, a i 2014. godina je protekla

  u slinim uslovima, ali sa veim pritiskom javnosti i

  stanovnitva da se napusti politika tednje, jer ona

  nije donijela znaajan napredak.

  Bosna i Hercegovina u 2014. godini, zbog majskih

  poplava, uglavnom moe govoriti samo o sanacijama

  teta i vraanju na staro stanje, prije nego o razvoju

  i investicijama. Mnogobrojni privredni subjekti su pre-

  trpjeli tetu, kao i privatna imovina na poplavljenim

  podrujima. tete na infrastrukturi i javnim objektima

  su takoe velike, na lokalnim i magistralnim putevima,

  eljeznici i mostovima. Procijenjena teta od poplava je

  dvije milijarde evra, ili oko 15% BDP. Na donatorskim

  konferencijama je prikupljeno svega 809 miliona evra,

  to uz slabu ekonomiju i niske fiskalne prihode znai da

  e BiH trebati godine da se oporavi od ove katastrofe.

  U tom svjetlu, ini se da je glavna briga Meunarodne

  zajednice i monetarnih institucija da sauvaju socijalni i

  politiki mir u BiH. Stoga je IMF bio prinuen da pomo-

  gne entitetskim budetima novim stand-by anranma-

  nom. Ovakva odluka IMF-a upuuje na zakljuak da je

  Meunarodna zajednica odluna u naporima da odri

  ekonomsku stabilnost zemlje.

  Za 2015. godinu predvieni rast BDP-a je revidiran

  sa 2,5% na 1,6%, zbog nestabilne politike situacije,

  slabljenja investicionih aktivnosti i loih ekonomskih

  prilika u regionu, te oekivanog pada izvoza. Deflacione

  tendencije se oekuju i u 2015. godini, pa je procije-

  njena stopa inflacije sniena sa 1,8% na 1,5%. Deficit

  platnog bilansa i dalje pokazuje negativne trendove.

  Sa 5,9% BDP u 2013. godini, narastao je na 7,9% u

  2014. godini, dok predvianja za 2015. godinu iznose

  8,2% BDP. Trite radne snage ne moe oekivati

  poboljanja, te se u narednoj godini moe oekivati

  povean broj otputanja, naroito u privatnom sektoru.

  Od stranih direktnih investicija oekuje se realizacija

  nekoliko znaajnih projekata, prvenstveno u elektro-

  energetskom sektoru, to bi pozitivno uticalo na bh.

  ekonomiju.

  makroekonomsko okruenje

  1,60%zbog brojnih faktora

  Za 2015. godinu predvieni rast BDP-a je revidiran sa 2,5% na

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu 02 | Pregled poslovanja u 2014. godini 29

  peStel analiza

  Analiza trita Bosne i Hercegovine pokazuje da veina

  faktora i dalje nije pod direktnom kontrolom Mtela, to

  oteava razvoj samog sektora, ime se dodatno nagla-

  ava znaaj dosadanjih ostvarenih rezultata Drutva.

  Osnovne karakteristike pojedinih faktora (PESTEL) su:

  Politiki faktori:

  Podijeljenost drutva na politikim i etnikim prin-

  cipima,

  Nizak stepen politike podrke razvoju ICT-a i nedo-

  statak adekvatnih razvojnih programa u ovom kon-

  tekstu, to bi rezultiralo viim stepenom primarne

  tranje za ovom vrstom usluga,

  Neadekvatan institucionalni pristup praenju ICT

  trita,

  Negativan uticaj politikih odnosa na ekonomski razvoj.

  Ekonomski faktori:

  Relativno loa struktura privrede i to, prije svega, u

  smislu malog broja preduzea u primarnom sektoru,

  a u kontekstu stvaranja nove vrijednosti,

  Nizak nivo privrednog razvoja i zbog toga spor

  oporavak privrede,

  Stabilna valuta, shodno postojanju tzv. Currency

  Board-a,

  Visok stepen nezaposlenosti,

  Nizak stepen kupovne moi stanovnitva, odnosno

  BDP per capita,

  Nejedinstvenost baze o privrednim subjektima.

  Socio-kulturni faktori:

  Visoko uee ruralnog stanovnitva u ukupnoj

  populaciji,

  Relativno stara populacija,

  Oekivanje podataka po popisu stanovnitva iz

  2013. godine, na osnovu kojih bi se mogle kreirati

  odgovarajue strategije za razvoj drutva i privrede,

  Veliki broj populacije koji ivi u inostranstvu,

  Veliki broj medija,

  Relativno nizak stepen opte edukacije stanovni-

  tva, ali i relativno brzo prihvatanje novih tehnologija

  i usluga od strane mlae populacije.

  Tehnoloki faktori:

  Nizak stepen tehnolokog razvoja,

  Relativno brz transfer tehnologije u oblasti teleko-

  munikacija na tritu Bosne i Hercegovine, zahva-

  ljujui operatorima sa znatnom trinom snagom,

  Relativno dobra razvijenost mree, posebno u se-

  gmentu mobilne telefonije,

  BiH je u smislu ICT spremnosti napredovala u

  2014. godini - prema podacima Svjetskog ekonom-

  skog foruma, BiH se nalazi na 68 mjestu od 148

  zemalja po ovom osnovu.

  Ekoloki faktori:

  Rastua svijest stanovnitva o ovom problemu,

  U telekomunikacionom sektoru ne postoje znaajni-

  ja istupanja po pitanju ovog problema, ni specifini

  zahtjevi prema operatorima, te se ne oekuje da

  e u narednom periodu doi do bitnijih promjena

  u ovom domenu.

  Legislativa:

  Trite telekomunikacija u BiH se moe okarakteri-

  sati kao visoko regulisano i liberalizovano,

  Sa aspekta razvijenosti i sprovoenja regulator-

  nih uzansi, a u kontekstu navedene deregulacije i

  liberalizacije, BiH se nalazi ispred veine zemalja

  okruenja,

  Konkurentska struktura je predmet stalnih promje-

  na u kontekstu navedenog.

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu02 | Pregled poslovanja u 2014. godini30

  Mtel je u 2014. godini uspjeno zadrao poloaj tehno-

  lokog lidera na tritu telekomunikacija uprkos nizu

  izazova koji su ukljuivali jaanje konkurencije, pad

  potronje i kontinuirano privredno usporavanje.

  Znaajne aktivnost u 2014. godini ukljuuju sljedee:

  akvizirali smo kompaniju Logosoft d.o.o Sarajevo,

  osnovali novo privredno drutvo Mtel Austrija,

  komunikacija je obogaena tampanom publikacijom

  m:agazin i novim blogom kompanije - m:blog,

  nova televizijska emisija m:agazin o zanimljivim

  temama iz svijeta modernih tehnologija,

  putena je nova aplikacije m:go IOS za iPhone

  korisnike, a u pripremi je verzija i za Windows phone,

  uvoenje m:net usluge u okviru Open-a za

  rezidencijalne i poslovne korisnike,

  prodaja bijele tehnike svim Open i ADSL korisnicima,

  uz odline uslove i to: beskamatno plaanje na 12

  rata, besplatna kuna dostava u roku od tri dana,

  prodaja dodataka uz mobilne telefone maske,

  slualice i slino,

  ukidanje postojeih tarifnih modela: Hit, Zovi,

  alji, Surfaj i Kuliraj i migriranje njihovih korisnika

  na jedinstveni FREND tarifni model sa najniom

  jedinstvenom cijenom poziva prema svim mreama

  u BiH,

  migriranje korisnika mobilne telefonije sa tarifnih

  modela M, L, X, XXL na tarifni model Moj Mix,

  migracija korisnika fiksne telefonije na pakete

  integrisanih usluga (Open), pri emu postojei

  korisnici u pakete dodaju jednu ili vie novih usluga,

  razvoj UMTS mree,

  kreiran Moj MIX VIP tarifni model, gdje je prvi put

  uveden flat-fer use princip tarifiranja u nacionalni

  saobraaj u mobilnoj telefoniji,

  razvoj postojee mrene infrastrukture koja se

  temelji na uvoenju novih tehnologija, pri emu

  su GPON i VDSL2+ vectoring oznaeni kao glavni

  pravci razvoja u fiksnom pristupu,

  u mobilnoj mrei omoguena je vea brzina

  paketskog saobraaja omoguenjem HSPA+ na

  dvije treine baznih stanica,

  izvrene su odreene pripreme sistema za LTE kako

  bi se stekli uslovi za to laku implementaciju po

  dobijanju dozvole od CRA,

  zavrena je implementacija novog sistema zarada,

  promocija HTC One M8 mobilnog telefona: uljepali

  smo kini dan graanima Banjaluke i Bijeljine,

  organizacija Digital Spark Allview IT&M Challenge

  konferencije,

  Zimzograd i m:tel: Zimska arolija ponovo u B. Luci,

  ,,Gas do daske m:tel i Sony ,,Traffic Racer

  takmienje,

  trite telekomunikacija u bosni i Hercegovini

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu 02 | Pregled poslovanja u 2014. godini 31

  Dobri rezultati uprkos elementarnim nepogodama, kontinuiranoj ekonomskoj krizi u okruenju i sve veoj konkurenciji na tritu telekomunikacija.

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu02 | Pregled poslovanja u 2014. godini32

  kreativni brending kojim smo promovisali Beats

  slualice,

  sveana promocija Samsung Galaxy Note 4

  pametnog telefona.

  Prema podacima Centralne banke BiH, procijenjena

  vrijednost trita telekomunikacija za 2014. godinu

  iznosi 1,4 milijarde KM, uz kumulativnu stopu rasta

  od 2,2% u periodu 20112014. godine1 i uestvuje u

  ostvarenom BDP-u Bosne i Hercegovine sa oko 5,3%.

  Struktura ostvarenih prihoda na telekomunikacionom

  tritu kontinuirano se mijenja u korist usluga mobilne

  telefonije i prenosa podataka u fiksnoj i mobilnoj mre-

  i. Prihod od usluga mobilne telefonije u 2013. godini

  iznosio je oko 797 miliona KM, odnosno 55% u ukupno

  procijenjenim prihodima trita.

  Trite fiksne telefonije od 2008. godine pokazuje ka-

  rakteristike trita koje je sa aspekta ivotnog ciklusa

  ulo u fazu opadanja, to je opti trend telekomunikaci-

  onih trita, nezavisno od njihove geografske pozicije.

  Trite mobilne telefonije u BiH ulo je u fazu zrelosti,

  ali se segment prenosa podataka nalazi u fazi rasta.

  Ovome znatno doprinosi ekspanzija trita pametnih

  2 www.rak.ba

  1 Interna procjena na osnovu zvaninih RAK podataka

  telefona i tableta, koji su postali must-have digitalni

  ureaji koji preuzimaju svijet.

  Polazei od injenica da su telekomunikacione usluge

  esencijalna ljudska potreba, te da razvijene telekomu-

  nikacione mree i usluge predstavljaju uslov za razvoj

  informacionog drutva ili drutva znanja, usvojena

  je Politika sektora telekomunikacija BiH. Cilj Politike

  je partnerstvo izmeu javnog i privatnog sektora

  koje moe i treba da ubrza razvoj telekomunikacione

  infrastrukture i na njoj ponudi bogatiji set usluga,

  tretirajui je kao opte javno dobro, bez obzira na

  vlasniku strukturu, a koji se moe i treba ostvariti

  pomou regulatornih okvira, daljnjom liberalizacijom

  i slobodnom konkurencijom.

  Razvoj multimedijalnih usluga predstavlja preduslov za

  kljunu diferencijaciju Mtel ponude IPTV-a u odnosu na

  kablovsku TV. Multimedijalni servisi i funkcionalnosti

  treba da obezbijede dodatni izvor prihoda Mtela u

  2015. godini. Kroz ponudu OTT pay TV, Mtel je u

  mogunosti da uslugu IPTV ponudi putem internet

  pristupa bilo kojeg ISP-a na tritu van granica vlastite

  pristupne mree, to predstavlja osnov za irenje na

  druga trita van okvira Republike Srpske.

  Mrea fiksne telefonije ini stub svakog komunikacij-

  skog sistema jedne drave. U svijetu rapidnih promjena,

  napretka brzine i obima komuniciranja, u svijetu koji

  postaje globalno informatiko drutvo, fiksna telefonija

  je pokretaka poluga mehanizama komuniciranja bez

  kojih se svijet danas, drutvo i njihovo funkcionisanje,

  vie ne mogu zamisliti. Na tritu fiksne telefonije Bo-

  sne i Hercegovine, na dan 31.12.2014. godine djelovalo

  je 13 operatora, od ega su tri operatora sa znaajnom

  trinom snagom Mtel a.d. Banja Luka, BH Telecom

  i HT Mostar. Navedeni operatori dominiraju trinim

  ueem, obimom prodaje i ostvarenim prihodima od

  te vrste usluga, kao i brojem zaposlenih.2

  fiksna telefonija

  5,30%u ostvarenom BDP-u Bosne i Hercegovine

  Trite telekomunkacija uestvuje sa

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu 02 | Pregled poslovanja u 2014. godini 33

  Broj korisnika fiksne telefonije dominantnih operato-

  ra u BiH na kraju 2014. godine procjenjuje se na oko

  784 hiljade, pri emu je stopa promjene u odnosu na

  2013. godinu iznosila negativnih 7%. Ukupan broj korisni-

  ka alternativnih operatora porastao je na oko 65 hiljada.

  Trino uee Mtela, prema internim procjenama, sa

  aspekta broja korisnika na nivou BiH, iznosi 34,7%.3

  Mtel je u 2014. godini zabiljeio neto porast od 10.637

  korisnika integrisanih usluga. Ukupan broj Open korisni-

  ka u 2014. godini je 18,8% vei u odnosu na prethodnu

  godinu i iznosi 67.335. Rast broja korisnika prati i rast

  prihoda, koji su u odnosu na prethodnu godinu vei za

  31,1% ili za 9.898.383 KM.

  Liberalizacija telekomunikacionog trita Bosne i Her-

  cegovine, posebno usluga prenosivosti telefonskih

  brojeva za korisnike fiksnih javnih telefonskih usluga,

  koja je zaivjela 1. septembra 2011. godine, ojaala je

  konkurenciju na tritu fiksne telefonije. Trend rasta

  broja prenesenih brojeva u fiksnoj telefonskoj mrei

  BiH je nastavljen i u 2014. godini, pa je njihov broj

  porastao sa 9.626 u 2013. godini, na preko 17.000 u

  2014. godini.4

  Stopa penetracije fiksne telefonije u Bosni i Hercegovini

  ima opadajui trend i na kraju 2014. godine iznosi oko

  22,3%. Navedena stopa penetracije fiksne telefonije

  u BiH je nia u poreenju sa istom u zemljama EU,

  gdje prosjena stopa penetracije iznosi oko 40%5, ali

  takoe ima opadajui trend. Stopa penetracije fiksne

  telefonije BiH u odnosu na broj domainstava u Bosni

  i Hercegovini iznosi 69%.6

  U 2015. godini planiramo realizaciju VoBB (VoIP over

  broadband) telefonije za rezidencijalne i poslovne

  korisnike u vidu samostalne usluge, kao i u ponudi

  razliitih paketa integrisanih usluga.

  Novom poslovnom inicijativom Mtel planira ukljuenje

  najznaajnijeg kanala komunikacije sa korisnicima (Call

  centar)u proces prodaje usluga. Softverski modul SAS

  Real Time Decison Management omoguie dodava-

  nje Call centra kao aktivni kanal prodaje, za razliku

  od dosadanjih outbound kanala (SMS, USSD kanal i

  telemarketing).

  Usluge mobilne telefonije koristi oko 91% graana BiH,

  to ukazuje na injenicu da je trite mobilne telefonije

  u Bosni i Hercegovini ulo u fazu zrelosti, a posebno

  u segmentu govornih i SMS usluga. Na ovom tritu

  i dalje postoji prostor za rast, posebno u segmentu

  pametnih telefona.

  Procjenjuje se da je udio pametnih telefona na BiH

  tritu mobilne telefonije u 2014. godini dostigao iznos

  od 40%, a poreenja radi, ovo je uee poetkom

  2012. godine iznosilo oko 15%. To je segment koji e

  u narednih nekoliko godina biljeiti najvei rast.

  U Bosni i Hercegovini djeluju tri operatora koji su

  nosioci dozvole za pruanje GSM usluga: Telekom

  Srpske a.d. Banja Luka, BH Telecom d.d. Sarajevo, i

  Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, te dva davaoca

  usluga u mobilnim komunikacijama Izi Mobil d.o.o.

  mobilna telefonija

  3 Interna procjena na osnovu zvaninih podataka RAK-a

  4 Ibidem5 Enlargement countries monitoring

  report 36 Interna procjena na osnovu zvaninih

  podataka RAK-a

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu02 | Pregled poslovanja u 2014. godini34

  Sarajevo i Blic.Net d.o.o. Banja Luka. Za razliku od

  trita fiksne telefonije, na tritu mobilne telefonije

  postoji vii stepen konkurencije, s obzirom na to da

  tri postojea operatora nude svoje usluge na cijeloj

  teritoriji Bosne i Hercegovine.7

  Implementacija usluge prenosivosti telefonskih

  brojeva u mobilnoj mrei (prepaid, postpaid) poela

  je 01.01.2013. godine. Ukupan broj prenesenih brojeva

  u mobilnoj mrei na kraju 2014. godine je preao 13

  hiljada.8

  Stopa penetracije usluga mobilne telefonije u BiH

  usporava rast i prema podacima Regulatorne agencije

  za komunikacije, u 2014. godini procjenjuje se na

  93%. Stopa penetracije mobilne telefonije je i dalje

  ispod trenutnih vrijednosti u zemljama EU i okruenja.

  Procjenjuje se da je broj korisnika usluga mobilne

  telefonije u BiH za 2014. godinu oko 3,5 miliona, uz

  godinju stopu rasta od 0,75%.

  Trino uee Mtela, prema internim procjenama, sa

  aspekta broja korisnika na nivou BiH, iznosi 42,6%.9

  Uee postpaid korisnika je poraslo u odnosu na 2013.

  godinu i iznosi oko 19,5%, ali je i dalje nie od prosjeka

  u zemljama okruenja i EU.

  I u 2014. godini broj poslatih SMS-ova biljei pad od 14%.10

  Smanjena popularnost SMS-a je posljedica poveane

  upotrebe messenger aplikacija, kao to su Whatsapp,

  Google Talk, Facebook Messenger, Viber, Skype.

  Na nivou Bosne i Hercegovine 3G usluge su u 2013.

  godini bile u ponudama sva tri operatora, pri emu je

  tranja za ovom vrstom usluga jo uvijek na relativno

  niskom nivou.

  U toku 2014. godine Mtel, BH Telecom i HT Mostar su,

  u skladu sa obavezama propisanim UMTS dozvolom,

  nastavili aktivnosti na razvoju UMTS mrea u Bosni

  i Hercegovini. Postojee UMTS mree pokrivaju

  stanovnitvo Bosne i Hercegovine sa oko 72%11, to

  se uglavnom odnosi na pokrivanje velikih urbanih

  sredina, turistikih centara i znaajnijih putnih pravaca.

  Uvoenje LTE tehnologije, odnosno mobilne mree

  etvrte generacije (4G), donijee znatno vee

  brzine prenosa podataka, to e omoguiti pruanje

  kvalitetnijih i raznovrsnijih usluga prema sve

  zahtjevnijim korisnicima (npr. mobile TV).

  U 2015. godini planiramo uvoenje novih usluga u

  okviru projekta Mpayment, kao to su:

  plaanje Mtel postpaid rauna i dopunu prepaid

  rauna,

  izdavanje m:card debitne lokalne platne kartice

  (u saradnji sa bankom partnerom), preko koje e

  biti omogueno plaanje roba i usluga na POS

  terminalima u trgovakoj mrei. Navedena plaanja

  bie omoguena i putem mobilnog telefona kao

  zamjene za m:card.

  Na dan 31.12.2014. godine, u Bosni i Hercegovini je

  djelovao 71 provajder internet usluga, to je za dva vie

  u odnosu na prethodnu godinu, ali manje u odnosu na

  2012. godinu.12

  Stopu penetracije internet usluga na tritu BiH

  karakterie kontinuiran rast, pri emu kao generatora

  ovog rasta treba izdvojiti fiksni irokopojasni pristup.

  Procjenjuje se da je stopa penetracije internet korisnika

  internet usluge

  7 Ocjena stanja trita telekomunikacija u BiH

  8 Interna procjena na osnovu zvaninih podataka RAK-a

  9 Ibidem10 Ibidem11 Godinji izvjetaj Regulatorne agencije

  za komunikacije

  12 www.rak.ba

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu 02 | Pregled poslovanja u 2014. godini 35

  u odnosu na broj stanovnika u BiH13 na kraju 2014.

  godine iznosila 61%, uz kumulativnu stopu rasta od

  4,5% u periodu od 2012. do 2014. godine.

  Broj korisnika usluga fiksnog irokopojasnog pristupa

  u BiH za 2014. godinu je iznosio oko 545 hiljada,14 to

  znai da je stopa penetracije irokopojasnog pristupa u

  odnosu na broj stanovnika u BiH iznosila 14,3%. Stopa

  penetracije za pristup internetu putem irokopojasnih

  pristupnih tehnologija u fiksnim mreama u BiH i

  pojedinim zemljama u regiji ukazuje na to da i pored

  porasta broja korisnika na tritu irokopojasnog

  pristupa internetu, Bosna i Hercegovina spada u grupu

  slabije razvijenih zemalja regije i znatno je ispod

  prosjeka EU. Stopa penetracije fiksnog irokopojasnog

  pristupa, u odnosu na broj domainstava u BiH od

  1.163.387 u 2014. godini je iznosila 47%, to je za 3%

  vie u odnosu na prethodnu godinu.

  Trino uee Mtela na nivou BiH, u oblasti fiksnog

  irokopojasnog pristupa, interno se procjenjuje na

  24%.

  U toku 2014. godine dolo je do daljeg unapreenja

  ponude usluga prenosa podataka, prije svega kod

  pruanja ADSL usluga, to se ogleda kroz poveanje

  pristupnih brzina, uvoenja novih paketa namijenjenih

  razliitim kategorijama korisnika, te snienje cijena

  za postojee pakete. Operatori su nastavili da jaaju

  ponudu integrisanih (bundle) usluga, to je imalo za

  posljedicu porast korisnika integrisanih usluga u 2014.

  godini.15

  U domenu integrisanih usluga i usluga pristupa

  internetu putem GPON tehnologije, koja je jedna od

  FTTH tehnologija i podrazumijeva dovoenje optikog

  vlakna direktno do korisnika, a omoguava korienje

  Triple Play servisa sa visokim internet protocima,

  pouzdan prenos govora i visokokvalitetnu IPTV HD sliku

  sa download brzinom od 2,5 Gbit/s i upload brzinom

  od 1,25 Gbit/s, u ponudi su paketi usluga komercijalnog

  naziva MAX.

  U 2014. godini uslugu sa vezanim internetom, TV,

  fiksnom i mobilnom telefonijom imali su u ponudi

  Mtel, BH Telecom i Blicnet. Najvei broj korisnika

  koristi tri usluge vezane u paket i to: fiksna telefonija,

  irokopojasni pristup internetu i TV uslugu.

  Najvei porast broja pretplatnika, gledano na godinjem

  nivou, imale su Quadro usluge sa internetom, TV,

  fiksnom telefonijom i mobilnom telefonijom. Od poetka

  komercijalizacije Open quadro usluge prodato je 4.394

  paketa.

  U 2015. godini planiramo uvoene novih usluga u okviru

  projekta E-payment, kojim e biti omogueno on-line

  plaanje putem kreditnih kartica (VISA, MASTER). U

  okviru web shop-a, korisnicima e biti omoguene on-

  line narudba i kupovina iz udobnosti njihovog doma.

  Trite distribucije TV programa se nalazi u fazi zrelosti

  i procjenjuje se da praktino svako domainstvo u Bosni

  i Hercegovini posjeduje TV prikljuak.

  Prema posljednjim raspoloivim podacima Informa

  Telecoms & Media iz juna 2013. godine, najvei broj

  korisnika televizijski signal prima putem kablovske

  distribucije - 54,5%. Satelitske antene i IPTV uestvuju

  pay tv trite

  13 3.791.622 Preliminarni rezultati popisa stanovnitva BiH 2013, Agencija za statistiku BiH

  14 Interna procjena na osnovu zvaninih podataka RAK-a

  15 Godinja anketa korisnika RAK dozvola za pruanje internet usluga u BiH, www.rak.ba

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu02 | Pregled poslovanja u 2014. godini36

  sa 33,2%16 i 12,3%17 respektivno. Treba istai da broj

  korisnika IPTV usluge konstantno raste, to je rezultat

  ulaska sva tri telekom operatora na ovo trite.

  Konkurentski odnosi u ovome segmentu su i dalje

  intenzivnog karaktera.

  U skladu sa Pravilom 55/2011 o pruanju audiovizuelnih

  medijskih usluga, u toku 2013. godine izdata je 1.

  Saglasnost za pruanje audiovizuelnih medijskih usluga

  na zahtjev, tako da zakljuno sa 31.12.2013. godine

  djeluje etiri korisnika ove saglasnosti.18

  U skladu sa Pravilom o dozvolama za distribuciju

  audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga

  radija, u toku 2013. godine broj korisnika Dozvole

  za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i

  medijskih usluga radija iznosio je 48, od ega 42

  putem kabla, jedan putem satelita (DTH), te pet putem

  IPTV platforme. Ukupan broj korisnika zakljuno sa

  31.12.2013. iznosi 566.074.19

  Uprkos nastojanju i preporuci EU da se zakljuno sa

  2012. godinom osigura prelazak na zemaljsku digitalnu

  TV kako bi se oslobodio RF spektar i osigurala tzv.

  digitalna dividenda za dodatne TV sadraje te nove

  informacione i komunikacione usluge, neke zemlje

  pomjerile su procjenu o datumu gaenja analogne TV

  iza 2012. godine. Najvei broj zemalja preao je na

  digitalnu radio-difuziju.

  Na redovnoj sjednici Vijea Regulatorne agencije

  za komunikacije Bosne i Hercegovine, odranoj u

  decembru 2014. godine, Vijee je konstatovalo da

  nisu ostvareni pomaci u pogledu procesa prelaska sa

  analognog na digitalno zemaljsko emitovanje, iz razloga

  to javni RTV servisi nisu dostavili usaglaen zahtjev

  za izdavanje dozvole.

  Vijee oekuje da e Odbor sistema preuzeti aktivnu

  ulogu u rjeavanju ovog pitanja u pogledu dostavljanja

  usaglaenog zahtjeva za dozvolu od sva tri javna RTV

  servisa.

  GE-0620 je odredio 17. juni 2015. godine kao kraj

  prelaznog perioda, nakon ega se analogno emitovanje

  nee tititi. Poslije ovog datuma, sve administracije

  mogu slobodno koristiti sve frekvencije koje su im

  dodijeljene u GE 06 planu za digitalne servise.

  U okviru nove multimedijalne platforme Mtela,

  korisnicima e u ponudi, pored postojeih servisa (Live

  TV, VoD), biti ponuen i znaajan spektar novih servisa:

  Catch-up TV, Time shifted TV, nPVR, Mozaik,

  ponuda OTT servisa (YouTube, Facebook), instant

  messaging, advertising,

  WEB TV/Mobile TV rjeenja,

  IPTV Multiscreen rjeenja.

  16 Informa T&M 2Q 201317 Informa T&M 2Q 201318 Godinji izvjetaj Regulatorne agencije

  za komunikacije19 Godinji izvjetaj Regulatorne agencije

  za komunikacije20 GE06 sporazum, eneva 2006.

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu 02 | Pregled poslovanja u 2014. godini 37

  Regulisanje trita telekomunikacija u Bosni i Herce-

  govini je u nadlenosti Regulatorne agencije za komu-

  nikacije (u daljem tekstu: Agencija), a zasnovano je na

  Zakonu o komunikacijama (Slubeni glasnik BiH br.

  31/03, 75/06, 32/10, 98/12), Politici sektora telekomu-

  nikacija i podzakonskim aktima.

  Postojei regulatorni okvir u BiH se zasniva na regu-

  latornom okviru EU, a karakterie ga stalno praenje i

  analiziranje trita telekomunikacija, te donoenje po-

  trebnih regulatornih akata, s ciljem njegovog kontinui-

  ranog razvoja, kako sa aspekta poveanja broja usluga,

  tako i u smislu marketinkih i tehnikih inovacija.

  Trite telekomunikacija BiH je liberalizovano poetkom

  2006. godine, a krajem 2014. godine na ovom tritu

  djeluju:

  3 operatora sa znaajnom trinom snagom (SMP

  - Significant Market Power operatori); Prema Listi

  operatora sa znaajnom trinom snagom (Slu-

  beni glasnik BiH, br. 73/12) Mtel a.d. Banja Luka,

  BH Telekom d.d. Sarajevo i HT d.o.o. Mostar su

  proglaeni za operatore sa znaajnom trinom

  snagom na tritu usluga fiksne i mobilne telefonije

  i iznajmljenih linija;

  13 korisnika Dozvole za pruanje fiksnih javnih te-

  lefonskih usluga;

  85 korisnika Dozvole za obavljanje djelatnosti ope-

  ratora javnih elektronskih komunikacijskih mrea;

  71 korisnik Dozvole za obavljanje djelatnosti davaoca

  pristupa internetu.

  Mtel radi u skladu sa vaeim dozvolama koje mu je

  dodijelila Agencija, i to:

  Dozvola za javnog operatora fiksne telefonije od

  01.06.2002. godine,

  Dozvola za obavljanje djelatnosti davaoca pristupa

  internetu od 15.03.2013. godine,

  Dozvola za pruanje GSM usluga od

  12.10.2004. godine,

  Dozvola za pruanje mobilnih usluga na univerzal-

  nim mobilnim telekomunikacionim sistemima UMTS

  od 26.03.2009. godine,

  Dozvola za distribuciju audiovizuelnih me-

  dijskih usluga i medijskih usluga radija od

  16.03.2010. godine.

  Aneksom I Dozvole za pruanje mobilnih usluga na

  univerzalnim mobilnim telekomunikacionim sistemi-

  ma iz decembra 2010. godine, Mtelu je omogueno

  pruanje UMTS usluga i na GSM frekventnom opsegu.

  Aneksom I Dozvole za pruanje GSM usluga Mtelu je

  omogueno korienje dodatnog frekventnog opsega

  E-GSM od juna 2012. godine.

  U okviru procesa liberalizacije trita telekomunika-

  cija, a u skladu sa regulatornim okvirom, na snazi su

  sljedee referentne ponude Mtela:

  1. Referentna ponuda za interkonekciju sa fiksnom

  mreom Mtela,

  2. Referentna ponuda za interkonekciju i pristup

  mobilnog virtuelnog mrenog operatora mobilnoj

  mrei Mtela,

  regulatorni okvir

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu02 | Pregled poslovanja u 2014. godini38

  3. Referentna ponuda za interkonekciju sa mobilnom

  mreom Mtela,

  4. Referentna ponuda za pristup izdvojenoj lokalnoj

  petlji,

  5. Referentna ponuda za veleprodaju iznajmljenih

  linija.

  Najznaajnije regulatorne aktivnosti tokom 2014. godine

  su:

  U januaru 2014. godine Agencija je objavila Analizu

  trita zavravanja (terminacije) poziva u individual-

  ne javne telefonske mree na fiksnoj lokaciji (vele-

  prodajni nivo). Agencija je proglasila 13 operatora sa

  znaajnom trinom snagom na tritu terminiranja

  poziva u vlastitu mreu na fiksnoj lokaciji, i to: Mtel,

  BH Telekom, HT Mostar, AirABA, Aneks, Logosoft,

  EuroproNET Bosnia, M&H Company, ELTA-KABEL,

  Telemach, Telrad Net, VoiptelNet i DASTO SEM-

  TEL. Navedenim operatorima odreene su sljedee

  regulatorne obaveze: obaveza pruanja pristupa

  i korienja elemenata mree, obaveza osigura-

  nja jednakog tretmana (nediskriminacija), obaveza

  transparentnosti i obaveza kontrole cijena (za sve

  operatore), te obaveza odvajanja raunovodstvenih

  evidencija i voenja trokovnog raunovodstva

  (samo za Mtel, BH Telekom i HT Mostar). Agencija

  je definisala rokove u kojima su Mtel, BH Telekom

  i HT Mostar izmijenili, a ostali proglaeni operatori

  sa znaajnom trinom snagom su u obavezi da

  izrade svoje referentne ponude za povezivanje sa

  fiksnom mreom.

  Krajem aprila 2014. godine Agencija je pokrenula

  aktivnosti na uvoenju IP interkonekcije u fiksne

  mree operatora u BiH. Dinamiki program ovih

  aktivnosti predvia da SMP operatori (Mtel, BH

  Telekom i HT Mostar) izrade referentne ponude za

  IP interkonekciju na svoje fiksne mree (interkonek-

  cija bazirana na IP protokolima) do kraja februara

  2015. godine, a da se IP RIP dokumenti primjenjuju

  od 01.07.2015. godine.

  U skladu sa Pravilom 67/2012 o modelu rebalansa

  cijena govornih telefonskih usluga u Bosni i Her-

  cegovini, Mtel je izvrio korekcije cijena govornih

  telefonskih usluga za 2015. godinu, ime je relativni

  odnos cijena pojedinih usluga usklaen sa relativnim

  odnosom cijena tih usluga u zemljama okruenja i

  zemljama Evropske unije.

  U januaru 2014. godine Agencija je donijela Instruk-

  ciju o postupanju kod produenja vaenja dozvola za

  korienje blokova telefonskih brojeva, pojedinanih

  negeografskih brojeva, kratkih brojeva i kodova za

  potrebe mree i signalizaciju.

  U januaru 2014. godine Savjet ministara BiH donio

  je Odluku o naknadi za korienje radiofrekventnog

  spektra u Bosni i Hercegovini, kojom se utvruje

  obaveza plaanja, nain obrauna i iznos naknade

  za koritenje radiofrekventnog spektra. Stupanjem

  na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka o

  dravnom doprinosu za korienje radiofrekventnog

  spektra iz 2007. godine.

  U maju 2014. godine doneseno je Pravilo 72/2014 o

  radio-opremi koja se moe koristiti bez pojedina-

  nih dozvola za ureaje koje je izdala Regulatorna

  agencija za komunikacije. Ovim Pravilom utvruju se

  vrsta, uslovi i nain upotrebe radio-opreme za ije

  korienje nije potrebno posjedovanje pojedinanih

  dozvola za ureaj koje izdaje Agencija. Stupanjem

  na snagu ovog Pravila stavlja se van snage Pravilo

  o izmjeni Pravila 46/2009 o radio-opremi koja se

  moe koristiti bez pojedinanih dozvola za ureaje

  izdatih od strane Regulatorne agencije za komuni-

  kacije.

  U septembru 2014. godine stupilo je na snagu

  Pravilo 73/2014 o obavljanju djelatnosti pruaoca

  javnih mobilnih telefonskih usluga. Ovim Pravilom se

  propisuju uslovi za sticanje prava i osnovna pravila

  za pruanje javnih mobilnih telefonskih usluga u

  Bosni i Hercegovini. Pored tri operatora koji posje-

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu 02 | Pregled poslovanja u 2014. godini 39

  duju dozvole za pruanje GSM i UMTS usluga, na

  tritu mobilnih komunikacija u BiH je omogueno

  djelovanje i pruaocima javnih mobilnih telefonskih

  usluga (MVNO - operatori virtuelne mobilne mree

  i SP - servis provajderi).

  U novembru 2014. godine Agencija je usvojila

  Pravilo o korienju radiofrekvencijskih opsega

  3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz. Ovo Pravilo

  odreuje nain korienja radiofrekvencijskih opse-

  ga 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za mobilne/

  fiksne komunikacijske mree u Bosni i Hercegovini

  na tehnoloki neutralnoj osnovi u razliitim modo-

  vima (fiksni, nomadski, mobilni). Pravilo je stupilo

  na snagu 31.12.2014. godine.

  U decembru 2014. godine Agencija je uputila u

  proceduru javnih konsultacija Nacrt pravila o izmje-

  nama Pravila 56/2011 o dozvolama za distribuciju

  audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga

  radija.

  U decembru 2014. godine Agencija je uputila u

  proceduru javnih konsultacija Prijedlog analize

  veleprodajnog trita fizikog pristupa mrenoj

  infrastrukturi (ukljuujui zajedniki i potpuni pri-

  stup izdvojenoj lokalnoj petlji) na fiksnoj lokaciji i

  veleprodajnog trita irokopojasnog pristupa.

  U skladu sa Instrukcijom o metodologiji ispitivanja

  kvaliteta javnih telekomunikacionih usluga u fiksnim

  mreama, Agenciji se dostavljaju redovni estomje-

  seni izvjetaji o rezultatima mjerenja kvaliteta

  javnih telekomunikacionih usluga u fiksnoj mrei

  Mtela, poev od 01.01.2012. godine.

  Mtel redovno dostavlja Agenciji Upitnike za analizu

  trita mobilne telefonije (trite 7), sa podacima o

  tehnikim i ekonomskim pokazateljima stepena razvoja

  Mtela, i to: za maloprodajni segment kvartalno, a za

  veleprodajni segment na godinjem nivou. Upitnici

  za analizu trita 3, 4 i 5 (fiksna telefonija i internet),

  koji obuhvataju segment maloprodaje i veleprodaje, sa

  podacima o tehnikim i ekonomskim pokazateljima ste-

  pena razvoja Mtela, dostavljaju se Agenciji kvartalno.

  U septembru 2014. godine potpisan je Sporazum o

  snienju cijena usluge rominga u javnim mobilnim

  komunikacijskim mreama izmeu sljedeih drava:

  Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Make-

  donije i Republike Srbije. Sporazumom je predvie-

  no postepeno smanjenje cijena rominga i etapno

  usklaivanje domaih cijena rominga sa cijenom

  koja vai u zemljama EU. S tim u vezi, regulatorna

  tijela ovih zemalja definisala su termine faza za

  implementaciju novih cijena, tako da se istovremeno

  zapone sa primjenom novih cijena rominga, reci-

  prono, u svim dravama potpisnicama sporazuma.

  Realizacija primjene novih cijena rominga zapoinje

  od 30.06.2015. godine.

  2014.godine, potpisan je Sporazum o snienju cijena usluge rominga

  U septembru

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu02 | Pregled poslovanja u 2014. godini40

  Velike poplave koje su protekle godine zahvatile gotovo

  cijelu BiH, nauile su nas kako moemo pomoi jedni

  drugima i tako doprinijeti cjelokupnom drutvenom

  dobru. U tekim prilikama koje su zadesile regiju, Mtel

  je pruio ruku prijateljstva i pomogao onima kojima je

  najpotrebnije, donirajui znatna finansijska sredstva.

  Pored toga, donirani su dueci, posteljine i jastuci za

  najugroenije porodice, obezbijeene brojne donacije

  u uslugama kompanije, omoguni besplatni pozivi ka

  hitnim slubama, a aktiviran je kratki humanitarni

  broj 1458 za ove namjene, kao i pruena podrka u

  vidu dodjela kratkih brojeva prilikom odravanja do-

  natorskih veeri za prikupljanje sredstava za pomo

  ugroenima. Tokom trajanja nezapamenih poplava na

  ovim prostorima, Mtel je svoje kapacitete usmjerio na

  obezbjeivanje neometane komunikacije na cijelom

  podruju BiH, a korisnicima u ugroenim podruji-

  ma obezbijedio je i besplatno korienje drutvenih

  mrea na mobilnim telefonima, kako bi to bolje

  pomogao svima kojima je pomo u tom trenutku bila

  neophodna.

  Humanost

  Pozitivan imid koji je izgradio vodei brigu o drutvu

  i zajednici u kojoj posluje, jeste ono to Mtel ve dui

  niz godina ini prepoznatljivim u javnosti. Mnogo je

  primjera koji pokazuju koliko se odgovorno, primjenju-

  jui koncept interne i eksterne dimenzije drutveno

  odgovornog poslovanja, Mtel u 2014. godini odnosio

  prema zajednici i ivotnoj sredini u kojoj posluje.

  1458za prikupljanje pomoi za poplavljene

  Aktiviran je kratki humanitarni broj

  U savremenom drutvu i poslovanju koncept ekster-

  nog drutveno odgovornog poslovanja postao je sve-

  opte prihvaen, a vanost uloge poslovnog sektora

  u postizanju odrivog razvoja potvruje se kroz dru-

  tveno odgovorno investiranje u humanost, kulturu,

  obrazovanje, sport i ekologiju.

  Drutveno odgovorno poslovanje

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu 02 | Pregled poslovanja u 2014. godini 41

  Mtel je izdvojio i sredstva za pomo zaposlenima ija

  su domainstva oteena u poplavama, a zaposleni

  su takoe prikupili sredstva za pomo svojim radnim

  kolegama. Pored toga, Mtel je bio i zlatni donator u

  projektu AmCham-a BiH, za ponovno pokretanje malih

  preduzea pogoenih poplavama.

  U junu 2014. godine Domu zdravlja Srbac donirana

  su sredstva za nabavku biohemijskog analizatora za

  hormonske pretrage, ime su graani Srpca dobili mo-

  gunost da sve potrebne preglede obave u svom Domu

  zdravlja, to u prethodnom periodu nije bilo mogue.

  Krajem 2014. godine dodijeljena je donacija Univerzi-

  tetskoj bolnici Kliniki centar Banja Luka za sanaciju

  prostorija zgrade hirurgije, sa akcentom na bolesnike

  sobe, intenzivne njege i hodnike, kao i kupovinu novog

  agregata. Ovaj praznini poklon za banjoluku hirurgiju

  human je gest kojim Mtel potvruje svoju iskrenu elju

  da drutveno odgovornim poslovanjem utie na kvalitet

  ivota na ovim prostorima.

  Tradicionalno darovanje nikoljdanskih paketia mali-

  anima koji borave u Zavodu za fizikalnu medicinu i

  rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovi, tienicima Doma

  za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja Rada

  Vranjeevi u B. Luci, kao i djeci u predkolskoj

  ustanovi Sveta Evgenija, carica Milica u Trebinju,

  nastavljeno je i ove godine.

  U cilju da obezbijedi kvalitetnu komunikaciju i pris-

  tupanost svojih usluga licima sa oteenim sluhom,

  Mtel je na prodajnim mjestima u deset gradova BiH

  omoguio da osobe sa oteenim sluhom, bez pomo-

  i treih lica, mogu dobiti sve informacije koje su im

  potrebne o uslugama, komunicirajui na znakovnom

  jeziku. Tako je u saradnji sa Savezom gluvih i nagluvih

  RS, za Mtelovo prodajno osoblje organizovana obuka

  osnovne komunikacije na znakovnom jeziku, uz poseb-

  nu obuku za korienje gestova potrebnih u uslovima

  pruanja usluga iz oblasti telekomunikacija.

  2014.godine pokrenuta je velika drutvena akcija pod nazivom Dobro djelo

  Pomogavi obiljeavanje Meunarodnog dana osoba sa

  Daunovim sindromom, Mtel je pruio ruku prijateljstva

  Djeijem edukativnom centru Svjetlice . U Muzikom

  paviljonu u parku Petar Koi u B. Luci, otvaranjem

  izlobe Prui mi ruku, autorke Lenke Kaleman, sim-

  bolino je ukazano na cilj centra Svjetlice, a to je

  promjena svijesti ljudi o osobama sa ovim sindromom.

  Budui da je slogan kompanije Imate prijatelje, u

  2014. godini je prijateljstvu posveen cijeli jedan mje-

  sec, i tako je avgust postao Mjesec prijateljstva, u

  kome su pozvani svi korisnici da prijave najveu elju

  svog prijatelja koju ne mogu sami da ispune, a znaju da

  bi mu uljepala ivot. U tom mjesecu Mtel je nastojao

  obradovati to vei broj graana BiH, te je ovim putem

  ispunjeno 13 najljepih elja.

  U 2014. godini Mtel je pokrenuo i veliku drutveno

  odgovornu akciju pod nazivom Dobro djelo, koja e

  trajati godinu dana. Ovaj projekat omoguava pojedin-

  cima da malim stvarima i dobrim djelima uine neto

  za svoje najblie, ali i za maliane iz svoje optine, jer

  e optini sa najvie prijavljenih dobrih djela Mtel na

  kraju akcije pokloniti djeije igralite.

  Pruajui podrku velikom broju humanitarnih akcija

  za iju realizaciju je Mtel u 2014. godini obezbijedio

  kratke humanitarne brojeve, prikupljena su i isplaena

  sredstva u iznosu od 1.204.576,81 KM.

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu02 | Pregled poslovanja u 2014. godini42

  Mtel je ove godine gradio mostove prijateljstva podr-

  avajui inicijative i projekte lokalne i ire drutvene

  zajednice u sferama kulture i obrazovanja.

  U 2014. godini otvoren je konkurs za petu generaciju

  m:stipendista. Stipendisti kompanije su najbolji studenti

  fakulteta elektrotehnike i informacijskih tehnologija

  sa est fakulteta u BiH, a novih 25 stipendista, kao i

  u prethodne etiri generacije, imaju priliku da pored

  primanja mjesenog iznosa stipendije, provedu mjesec

  dana na strunoj praksi u kompaniji Mtel.

  Takoe, uspjeno je realizovan projekat App builder

  liga, takmienje u izradi aplikacija za mobilne ureaje,

  koje je za cilj imalo da afirmie i nagradi jedinstvene i

  nove ideje, kao i da proiri bazu korisnih aplikacija za

  sve korisnike telefona nove generacije u BiH.

  Imajui u vidu sve bri razvoj informacionih tehnologija,

  a posebno njihovu nezaobilaznu ulogu u savremenom

  obrazovanju, Mtel je odluio da prui ruku prijateljstva

  svim osnovnim kolama u BiH, odnosno mogunost da

  uenici besplatno kreiraju i pokrenu zvanini kolski

  sajt. Informatika pismenost imperativ je 21. vijeka,

  pa je glavni motiv ovog projekta sa sloganom Svakoj

  koli treba njeno pare web-a, da ubrza modernizaciju

  obrazovanja i unaprijedi nastavu, inei je dostupnom

  uenicima i kada se ne nalaze u kolskim klupama.

  Mtel je uvijek prisutan ondje gdje treba podrati znanje,

  te je poklanjajui vrijednu opremu za raunarski centar

  nastavio tradicionalnu saradnju sa Elektrotehnikim

  fakultetom u Banjaluci.

  Sarajevo je bilo grad domain godinjeg takmienja u

  preduzetnikim vjetinama srednjokolaca iz etiri ze-

  mlje regiona. Ideja okupljanja srednjokolaca ima za cilj

  da povee mlade ljude da kroz uenje i zabavu u njima

  probudi svijest o neophodnosti zajednikih aktivnosti

  na regionalnom nivou, te da ih motivie da razmiljaju

  proaktivno i da svoje ideje sprovedu u djelo. Prijatelji

  ovog edukativnog druenja mladih bile su i kompanije

  Telekom Srbija i Mtel.

  Mtel je pruio podrku i manifestaciji Dani matemati-

  ke, koju je prepoznao kao ulaganje u budunost. Ovi

  Dani su u potpunosti bili posveeni jednoj od najstarijih

  prirodnih nauka, te njenom odnosu sa raznim srodnim

  naukama, ali i odnosu sa sportom i modom, to su

  veoma vjerno predstavili studenti i uenici raznim

  radionicama i prezentacijama.

  I ove godine, Mtel je podrao odravanje tradicionalne

  kulturne manifestacije Dani Vlade S. Miloevia u

  B. Luci, kao i izvoenje operete Orfej iz podzemlja,

  koja je projekat banjoluke Akademije umjetnosti,

  dajui tako svoj doprinos podsticaju mladih u razvoju

  umjetnosti i kulture.

  U 2014. godini dodijeljene su novinarske nagrade

  Sran Aleksi, za profesionalno izvjetavanje o

  marginalizovanim grupama u BiH. Mtel je i ove godine

  podrao dodjelu ove nagrade.

  Godinama unazad, Mtel njeguje prijateljstvo sa Na-

  rodnim pozoritem Republike Srpske u B. Luci. U

  2014. godini, pruio je podrku odravanju tradicio-

  nalne manifestacije - Teatar fest Petar Koi, kao i

  pozorine sezone 2014/2015.

  Ruku prijateljstva Mtel je pruio i Muzeju pozorinih

  lutaka, Djeijeg pozorita Republike Srpske, gdje su

  najmlai imali priliku da povodom novogodinjih prazni-

  ka posjete Snjekovo, kulturno-zabavnu i edukativnu

  manifestaciju za djecu i odrasle.

  kultura i obrazovanje

  25izuzetnih studenatau okviru pete generacije m:stipendista

  Stipendije za budunost!Odabrano

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu 02 | Pregled poslovanja u 2014. godini 43

  Jedna od najstarijih institucija i jedna od glavnih turi-

  stikih destinacija B. Luke - Muzej RS, u 2014. godini

  dobio je prijateljsku podrku Mtela. Novo prijateljstvo

  pomoglo je jo boljoj pozicioniranosti ove institucije

  na kulturnoj sceni. Svim zainteresovanim za posjetu

  Muzeju RS, Mtel je omoguio besplatan ulaz poevi

  od maja mjeseca pa sve do kraja decembra.

  U Muzeju Kozare u Prijedoru, u organizaciji Drutva

  urbanih umjetnika Manifest iz Prijedora, otvorena je

  izloba u okviru regionalnog projekta Rudnici kulture

  od industrijske do umjetnike revolucije, iji prijatelj

  je bio i Mtel. Cilj izlobe je da kod graana razvija i jaa

  svijest o vievjekovnoj rudarsko-industrijskoj tradiciji i

  svijest o znaaju rudarske batine kao kulturnog dobra.

  Kao prijatelj urevdanskog festivala, na kome

  uestvuju maliani iz BiH, Srbije, Hrvatske, Maarske,

  Ispunjavajui misiju etikog i dobrotvornog odnosa

  prema razliitim segmentima drutveno odgovornog

  djelovanja, nastojali smo graditi atmosferu afirmisa-

  nja pozitivnih vrijednosti njegujui brojna prijateljstva

  sa mnogim sportskim klubovima i savezima, koji bi se,

  bez nae podrke i razumijevanja koje smo im pruili u

  radu, suoili sa velikim potekoama i ne bi bili u prilici

  realizovati sve planirane aktivnosti.

  Tako smo, ve tradicionalno, pruili sponzorsku po-

  drku banjolukim sportskim velikanima: Fudbalskom

  klubu Borac, Rukometnom klubu Borac i odbojka-

  ima koji nose slavno Borevo ime. Kada je odbojka u

  pitanju, podrali smo i Odbojkaki klub Mladost iz

  Brkog. Nije izostala ni podrka Koarkakom klubu

  Bugarske, Rusije i Italije, Mtel je pozvao najkreativnije

  posjetioce Facebook stranice festivala da postave

  kratki video u kojem maliani pjevaju ili pleu, a autora

  najinteresantnijeg videa je nagradila.

  U 2014. godini, kao i prethodnih, Mtel je podrao niz

  muzikih dogaaja, dva sjajna osmomartovska koncerta:

  Sarajlije su zahvaljujui Mtelu imale priliku uivati u mu-

  zici Massima Savia, a Banjoluani u muzikim ostvare-

  njima Galije i prii o istoriji grupe isprianoj baladama.

  Mtel je podrao i humanitarni koncert grupe Mili-

  gram, odran u B. Luci povodom prikupljanja pomoi

  za ugroene poplavama.

  Mtel se i ove godine potpisao kao prijatelj demo bendo-

  va, podravi organizaciju ovogodinjeg Demofesta,

  koji se ove godine odravao sedmi put zaredom.

  Igokea i sarajevskom Rukometnom klubu Bosna,

  te Vaterpolo klubu iz B. Luke.

  Podrali smo i brojne sportske dogaaje u BiH poput

  Evropskog kupa u raftingu, Evropskog prvenstva za

  juniore u kajaku i kanuu na divljim vodama Banja Lu-

  ka-Vrbas 2014, te Meunarodnog plivakog mitinga

  Banja Luka Open 2014.

  Bili smo podrka koarkakog kampa Dejan Bodiro-

  ga u Trebinju, teniserima na Teniskom turniru ATP

  Challenger Banja Luka 2014 i ulinog fudbala u u B.

  Luci, koji je odran pod nazivom Street football po-

  wered by M:tel, kao i teniskog turnira Prijedor Open

  12U za mlade tenisere iz kalendara

  Sport

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu02 | Pregled poslovanja u 2014. godini44

  Evrope, koji je organizovao Teniski klub Dr Mladen

  Stojanovi iz Prijedora.

  Prihvatajui uee u organizaciji Sarajevo m:tel Big

  screen-a, Mtel je na originalan i posredan nain bio

  prisutan i na svjetskom prvenstvu u fudbalu, omogu-

  avajui ljubiteljima ovog sporta da pod otvorenim

  nebom prate najveu svjetsku fudbalsku smotru u

  Brazilu.

  Ne manje znaajno bilo je i uee Mtela na manifesta-

  ciji izbora najboljih sportista 2014. godine u organiza-

  ciji Glasa Srpske i Nezavisnih novina.

  Na planu zatite ivotne sredine i ljudi u 2014. godini

  najvie panje posveivano je radu baznih stanica i

  elektromagnetnom zraenju, te registraciji kompanije

  u Fondu za zatitu okolia FBiH. Kontinuiranom sarad-

  njom u 2014. godini sa Ministarstvom zdravlja i soci-

  jalne zatite RS, Ministarstvom za prostorno ureenje,

  graevinarstvo i ekologiju RS, Regulatornom agencijom

  za komunikacije, Institutom za javno zdravstvo RS, In-

  stitutom za zatitu i ekologiju, Republikom zdravstve-

  no-sanitarnom inspekcijom, te optinskim komunalnim

  inspekcijama, obezbijeeno je dosljedno izvravanje

  obaveza na planu zatite ivotne sredine i ljudi.

  U skladu sa obavezama kompanije prema Fondu za

  zatitu okolia FBiH, u 2014. godini potpisan je ugovor

  o prenosu obaveza upravljanja i zbrinjavanja otpad-

  nom elektrinom i elektronskom opremom sa firmom

  Zeos eko-sistem, koja otpad od elektrinih i elek-

  tronskih proizvoda koji se plasira na trite Federacije

  BiH, putem naih prodajnih mjesta ili na drugi nain,

  prikuplja i reciklira. Na ovaj nain direktno utiemo na

  zatitu ivotne sredine i na podruju FBiH.

  U toku godine organizovane su i javne rasprave na

  kojima su graanima prezentovani podaci i zakonski

  propisi o zraenju baznih stanica, odnosno da je gra-

  enje ovih objekata u skladu sa normama propisanim

  Zakonom o zatiti od nejonizujuih zraenja.

  Takoe, u cilju zatite ivotne sredine, Mtel kontinui-

  rano sprovodi internu i eksternu kampanju za utedu

  papira, odnosno korienje elektronskih rauna umje-

  sto papirnih.

  ekologija

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu 02 | Pregled poslovanja u 2014. godini 45

  Sa aspekta internog drutveno odgovornog poslo-

  vanja koje se odnosi na oblasti investiranja u ljudski

  kapital, zdravlje i sigurnost te upravljanje promjena-

  ma, Mtel se prema zaposlenima, kao osnovnom stubu

  drutveno odgovornog poslovanja, odnosi na drutve-

  no prihvatljiv nain, etiki i odgovorno.

  S punim razumijevanjem prema konceptu doivotnog

  uenja, Mtel je prepoznao potrebu za edukacijom svojih

  radnika kroz partnerstva s trening organizacijama i pri-

  mjenu edukativnih programa; osiguravanje povoljnog

  radnog okruenja i ohrabrivanje cjeloivotnog uenja

  zaposlenih, poveanja motivacije putem godinje nov-

  ane nagrade generalnog direktora, ali se jasno opre-

  dijelio i za podrku novim, mladim strunjacima u njiho-

  vom profesionalnom razvoju na putu iz kole na posao,

  putem dodjele stipendija, osiguravanjem pripravnikih

  mjesta i uvoenjem dana za volontiranje u kompaniji.

  Ulaganjem u edukaciju i struna usavravanja svojih

  zaposlenih, Mtel se jasno svrstava u red onih kompa-

  nija kojima je zadovoljstvo i motivacija zaposlenih jed-

  na od primarnih misija.

  Poseban akcenat stavljen je na obuku za znakovni je-

  zik, koju su uspjeno zavrili zaposleni u prodaji, kao

  iskorak u pravcu kontinuirane izgradnje partnerskog

  odnosa, zasnovanog na razumijevanju potreba, koji

  gradimo sa naim korisnicima.

  U cilju daljeg razvijanja timskog duha i osjeaja pri-

  padnosti sistemu koji vodi rauna o svakom zaposle-

  nom, pokrenuta je aktivnost definisanja korporativnih

  vrijednosti.

  Podijeli ideju je projekat koji je dao priliku zaposleni-

  ma da sami predloe nove mogunosti razvoja Dru-

  tva, kao njegovi ravnopravni lanovi.

  Njegujui stalnu posveenost poslovnom sektoru, u

  Mtelu se istovremeno radi na poboljanju uslova rada

  i ivota zaposlenih i njihovih porodica, te zajednice u

  cjelini. Tako je u 2014. godini nastavljena praksa ula-

  ganja u zatitu zdravlja zaposlenih putem godinjih

  sistematskih pregleda, kao i programi materijalne i

  socijalne zatite zaposlenih.

  U Mtelu djeluje i Aktiv dobrovoljnih davalaca krvi, iji

  je motiv promocija humanosti putem linog primjera,

  koji Mtel podrava i nastoji da pomogne ovom aktivu

  u njegovom radu.

  zaposleni

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu02 | Pregled poslovanja u 2014. godini46

  U prethodnih desetak godina stvoreni su dobra infra-

  struktura i regulatorni okvir trita kapitala Republi-

  ke Srpske. Razvoj trita zasnivao se prvenstveno na

  konceptu masovne privatizacije dravnog kapitala u

  preduzeima. Globalna ekonomska i finansijska kriza

  je naglasila slabosti tek uspostavljenog trita kapita-

  la, manifestujui se kroz velike padove cijena akcija i

  prometa. Banjaluka berza korienjem okolnosti na

  finansijskom tritu promovie trite kapitala kao do-

  minantni izvor finansiranja.

  Na osnovu Zakona o hartijama od vrijednosti i Pra-

  vilnika o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti

  kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, osnovni

  kapital Mtela, 15. aprila 2003. godine podijeljen je na

  260.230.389 obinih akcija, ija je nominalna vrijed-

  nost 1 KM.

  Vrijednost osnovnog kapitala na dan 31. decembra

  2014. godine iznosila je 491,38 miliona KM.

  Emisija akcija:

  12. decembra 2002. godine 260,23 miliona KM,

  ukupna vrijednost 260,23 miliona KM;

  11. decembra 2004. godine 135,96 miliona KM,

  ukupna vrijednost 396,19 miliona KM;

  informacije za investitore

  4,20

  3,50

  2,80

  2,10

  1,40

  0,70

  0,00

  1,65

  1,60

  1,55

  1,50

  1,45

  1,40

  1,35

  januar februar mart april maj jun jul avgust septembar oktobar novembar decembar

  KMmil. KM

  3,66

  1,64

  0,63

  1,63

  0,25

  1,62

  0,54

  1,62

  0,64

  1,61

  0,33

  1,52

  0,35

  1,57

  0,42

  1,62

  0,65

  1,61

  0,51

  1,62

  1,33

  1,631,60

  1,64

  Prosjena cijenaPromet

  ukupan promet i prosjena cijena akcija u 2014. godini

 • Godinji izvjetaj za poslovnu 2014. godinu 02 | Pregled poslovanja u 2014. godini 47

  21. januara 2005. godine 54,18 miliona KM, uku-

  pna vrijednost 450,38 miliona KM,

  27. maja 2005. godine 41,00 milion KM, ukupna

  vrijednost 491,38 miliona KM.

  Na kotaciju Banjaluke berze, 11. maja 2004. godine

  uvrtene su akcije Mtela a.d. Banja Luka.

  Prema godinjem statistikom izvjetaju Banjaluke

  berze, Mtel se nalazi na etvrtom mjestu po ostva-

  renom prometu, odnosno 13,3% ukupno ostvarenog

  prometa se odnosi na Mtel, dok se od ukupnog bro-

  ja transakcija Banjaluke berze u toku 2014. godine,

  13,4% odnosi na Mtel.

  Ukupan broj transakcija akcija Mtela u 2014. godini

  iznosio je 1.554, sa ukupnom vrijednou od 10,95 mi-

  liona KM.

  Prosjena cijena akcija Mtela u 2014. godini iznosila

  je 1,61 KM, minimalna cijena akcija iznosila je 1,47 KM,

  dok je maksimalna cijena iznosila 1,65 KM.

  Na dan 31. decembar 2014. godine, posljednjeg dana

  trgovanja akcijama Mtela u 2014. godini, cijena akcija

  je iznosila 1,59 KM.

  Udio akcionara koji posjeduju manje od 5,0%