of 20 /20
Glasilo Udruge žena operiranih dojki NADA Broj 1 • listopad 2014. • ISSN 1849-5486 A B Marija Petković Samopregled – najbolja prevencija Emina Grgurević-Dujmić Mamografija i karcinom dojke Ira Pavlović-Ružić O onkološkom liječenju Franjo Lovasić Kirurško liječenje raka dojke Inka Miškulin Psihološka pomoć

Glasilo Udruge žena operiranih dojki NADA Broj 1 ... · Osim pregleda dojki, u samopregled tre-ba uključiti i palpaciju limfnih čvorova, te pro vjeriti izlazi li iz bradavice iscjedak

  • Author
    hakien

  • View
    227

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Glasilo Udruge žena operiranih dojki NADA Broj 1 ... · Osim pregleda dojki, u samopregled tre-ba...

Glasilo Udruge ena operiranih dojki NADA Broj 1 listopad 2014. ISSN 1849-5486A B

Marija Petkovi Samopregled najbolja prevencija

Emina Grgurevi-Dujmi Mamografija i karcinom dojke

Ira Pavlovi-Rui O onkolokom lijeenju

Franjo Lovasi Kirurko lijeenje raka dojke

Inka Mikulin Psiholoka pomo

Rijeka zdravi grad

Primorsko-goranska upanija

Klub Nada Rijeka zahvaljuje na pomoi

GLAS NADE Glasilo Udruge ena operiranih dojki NADA | 1

Vaniji datumi koje obiljeavamo

5. listopada Dan ruiaste vrpce

15. listopada Dan zdravih dojki

14. studenoga Humanitarni koncert Pjesmom za Nadu

5. veljae Sveta Agata

22. oujka Dan Narcisa

17. svibnja Duhovna obnova

Lovran

NakladnikUdruga ena operiranih dojki Nada Rijeka Milana Smokvine Tvrdog 5/151000 Rijekatel: 051 371 049, 371 062e-mail: [email protected]

Za nakladnikaKatherine Trinajsti

Izvrni nakladnikNaklada [email protected]

UrednitvoFranjo Lovasi, Inka Mikulin, Marija Petkovi, Katherine Trinajsti

Adresa UrednitvaUdruga ena operiranih dojki Nada Rijeka Milana Smokvine Tvrdog 5/151000 Rijekatel: 051 371 049, 371 062e-mail: [email protected] se ne honoriraju i ne vraaju.

Glavna urednicaKatherine Trinajsti

LekturaVeronika Grbac

Raunalna obradaRanko ili

Fotografija na naslovniciMartin Hirtreiter

TisakAKD Zagreb

ISSN1849-5486

Drage lanice Nade,

Potovani itatelji,

Nakon niza godina djelovanja Kluba Nada, koji je 2010. godine preimenovan u Udrugu Nada, udruga ena operiranih od raka-karcinoma dojke odluile smo se predstaviti javno-sti nae upanije, ali i drugim zainteresiranim osobama. Upravo zato, evo, pripremile smo glasilo simbolina naziva GLAS NADE.

Nada je vjera u ozdravljenje, vjera da emo s naim obiteljima doekati jo mnoga pro-ljea i nove godine, da emo gledati svoju djecu i unuke kako rastu, ivjeti sa svojim mu-e vima i obiteljima, prijateljima i rodbinom i biti sretne unato bolesti koja nas je zadesila.Naravno da nae djelovanje ne bi bilo mogue bez pomoi ire drutvene zajednice, bez pomoi i podrke brojnih dobrih ljudi. Pomaui nam na razliite naine: kupnjom boinih zvijezda i narcisa, podrkom na naim koncertima, kupnjom predmeta to ih izraujemo tijekom naih druenja i aktivnosti koje imamo u Udruzi Nada.

Pomo koju nam pruaju lokalne vlasti od opina i gradova do upanije primorsko go-ranske nemjerljiva je i naa je zahvalnost isto tako nemjerljiva. Hvala svim dobrim ljudima, hvala svim institucijama koje nam pomau a uz ovu zahavalu ide i molba podrite ovaj na GLAS NADE jer imamo iskustva i s bolestima i s ponaanjem u bolesti i mislimo da si-gurno moemo pomoi onim enama, ali i njihovim obiteljima koje se suoavaju s istim ili slinim problemima. Svijest da nismo same mnogo nam znai, a zajednitvo koje gradimo daje dodatnu snagu da izdrimo sve nedae s kojima se suoavamo.

U ovom prvom broju donosimo nekoliko tekstova iz pera naih uglednih lijenika s ko-jima godinama suraujemo. Dajemo i osnovne informacije o aktivnostima Udruge, te kratki vodi kroz prava koja moemo ostvariti temeljem bolesti. Predstavljamo i srodne udruge, donosimo i svjedoanstva naih lijeenih lanica Udruge. U svome glasilu obraivat emo razliite teme i zato vjerujemo da e GLAS NADE potrajati. Budite s nama!

Predsjednica Udruge Nada Katherine Trinajsti

SadrajProf. dr. sc. Marija PetkoviSamopregled kao mjera prevencije raka dojke . . . . . . . . . . . . . . . 2

Emina Grgurevi-Dujmi, dr. med., spec. radiologijeKarcinom dojke i mamografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Prim. dr. sc. Ira Pavlovi-Rui, dr. med., spec. radioterapije i onkologijeto trebam znati o onkolokom lijeenju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Franjo Lovasi, dr. med., proelnik Zavoda za opu, plastinu i rekonstrukcijsku kirurgiju KBC RijekaKirurko lijeenje raka dojke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Inka MikulinPsiholoka pomo enama oboljelim od karcinoma dojke . . . . . . . . 9

O pravima oboljelih... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Osobna iskaznica Udruge ena operiranih dojki Nada Rijeka . . . 12

Liga protiv raka Primorsko-goranske upanije . . . . . . . . . . . . . . 15

Miroslav RadiZdrav duh ozdravlja i tijelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Marija Blaina, roena 1931. g.Nisam gubila nadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Zorica ForkoBolest ne pita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2 | GLAS NADE Glasilo Udruge ena operiranih dojki NADA

Za nastanak raka dovoljna je jedna je-dina stanica do koje dovodi u prosjeku 12 mutacija. U dananje vrijeme taj se pro-ces dogaa jednoj od tri osobe. Od karci-no ma dojke oboljet e sedam do osam e-na. Prema posljednjim objavljenim podaci-ma Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZZJZ) iz 2012. godine, u Hrvatskoj je od malignih tumora 2010. godine obolje-lo 20887 osoba, od toga 11203 mukaraca i 9684 ena. Iste godine od raka je umrlo 13482 stanovnika, i to 7751 mukaraca i 5751 ena. Incidencija raka dojke za Hrvat-sku iznosila je 2473 oboljelih, to predstav-lja 26 posto svih tumora, a umrle su 902 osobe. Jo uvijek zabrinjava visoka smrt-nost u odnosu na zemlje Zapada, gdje je in-ci dencija takoer visoka, ali je smrtnost sve manja. Ovi podaci upozoravaju kako se pro-blemu mora pristupiti ozbiljno, to se i ini raznim mjerama od mamografskog probira te, po dijagnosticiranju raka dojke, primje-nom svih oblika onkoloke terapije i reha-bilitacije.

imbenici rizika za nastanak karcinoma dojke su mnogobrojni, iako pravi uzrok (uz-roci) nije ni do danas utvren. Neki od im-benika rizika su: hereditet, rana prva men-struacija, mali unos voa i povra, prema-lo kretanja, debljina, puenje, alkohol, izla-ganje zraenju, djelovanje toksina iz oko-

Prof. dr. sc. Marija Petkovi

Samopregled kao mjera prevencije raka dojke

lia, nedojenje, te stres. Naalost, u da-nanje smo vrijeme izloeni mnogobrojnim okolinim toksinima. To su, meu osta-lim, sve vee zagaenje zraka (uklju ujui ispune plinove automobila), za tim aditivi i konzervansi u hrani, pestici di i organski zagaivai, teki metali npr. i va (u ribi), eljezo, aluminij, i dr. Velika je i iz loenost mikroorganizmima. ak 85-90 po sto svih testiranih pacijenata pozitivno na neke od mikroorganizama. Sve vei prob lem u ne-kim zemljama svijeta predstav lja oneie-nje vode, neodgovarajue pri prem ljeno me-so, a esti izvor je i loe oprano povre.

Ovakvo kontinuirano tetno djelovanje na tijelo rezultira preoptereenjem imu no-lokog sustava tako da on postepeno sla-bi, a remeti se i ravnotea neuroendo kri-nog sustava, to u konanici dovodi do po-vi enja incidencije ekspresije onkogena i po jave raka.

Meutim, usprkos svemu navedenom, e-na mora biti svjesna da sama moe utjeca ti na svoje zdravlje i da je velikim dije lom od-go vorna za svoje zdravlje.

Osim uravnoteenja prehrane, odrava-nja normalne tjelesne teine i odgovarajue tjelesne aktivnosti, potrebno je redovito od-laziti lijeniku, ali i samopregledom dojki i pridruenih limfnih regija pratiti ev. prom-jene u tkivu.

Gotovo 80-90 posto svih promjena u doj ci otkriva sama ena, iako ih se svega 20 posto samopregledava. Samopregled bi trebalo provoditi jednom mjeseno, pet do sedam dana nakon menstruacije kod ena u predmenopauzi. To isto vrijedi i za ene u postmenopauzi.

ene esto navode kako ne mogu same palpirati (pipati) dojku jer je to neto to moe samo lijenik. Meutim, to nije tono. ena mora nauiti i zapamtiti strukturu svo-je dojke i vrlo je dobro palpirati.

Kako je dojka organ graen od ljezdanog i masnog tkiva te veziva i ligamenata, na-ve dene strukture pod prstima daju osjet mekih ili tvrih kvrica. Budui da su ljez-dane strukture ovisne o hormonalnom sta-tusu, mijenjaju se tijekom menstrualnog cik lusa. Stoga je vano samopregled doj-ki provoditi uvijek u istoj fazi menstrual-nog ciklusa pred kraj ili neposredno posli-je menstruacije jer tada dojke omekaju i opus te se. ene su kod pipanja dojki u bo-ljem poloaju od lijenika jer osjeaju svoju dojku i u dubinu. Bit samopregleda jest da e na zapamti grau svoje dojke. Ukoliko bu de upoma u tome, moi e uoiti gotovo sva ku promjenu u dojci. Treba napomenuti ka ko veina promjena nisu karcinomi, ali zah tijevaju pregled lijenika i, prema potre-bi, dodatnu obradu.

Samopregled se sastoji od nekoliko faza koje treba proi polako i paljivo. Za takav pregled je potrebno prosjeno desetak mi-nuta.

Slike 1, 2, 3 Inspekcija Najprije treba dobro pogledati dojke u ogledalu gleda se izgled koe i bradavica, pominost dojki pri podizanju obiju ruku, posebno pominost i izgled koe kada pojedinu dojku pomiemo u raznim smjerovima. Kod pregleda desne dojke, desna je ruka podignuta iznad glave, a lijevom, koja je postavljena iznad brada-vice kako ne bismo zaklonili kou od pog-le da, pomiemo donje dijelove desne dojke u raznim smjerovima i pratimo hoe li se bilo gdje na koi pokazati nekakva prom-jena, da li neto kou povlai i napinje. Is-ti postupak treba potom ponoviti s lijevom dojkom.

Slike 4, 5, 6 Palpacija Drugi dio samo-pregleda je pipanje dojki. Dojke treba pipati i sjedei i leei, jer se neke promjene bolje uoavaju u sjedeem, a druge u leeem po loaju. Osnovno je pravilo da desna ruka uvijek pipa lijevu dojku, a lijeva ruka desnu. Pri tom je jako vano spojiti jagodice dva ili jo bolje tri prsta kako bi poveali povri nu

GLAS NADE Glasilo Udruge ena operiranih dojki NADA | 3

piraju. Dodatno se ruke podiu iznad glave to pregled ini jo boljim jer se postie bo-lji raspored struktura. Pregled si moemo olak ati podjelom dojki u etvrtine, vukui okomice kroz bradavicu, pa tako razlikuje-mo gomji unutamji, gomji vanjski, donji unu tamji i donji vanjski kvadrant. Svaku et vrtinu treba paljivo ispipati, a potom do datno opipati cijelu dojku i to najprije u smje ru kazaljke na satu a potom i u suprot-nom smjeru.

Osim pregleda dojki, u samopregled tre-ba ukljuiti i palpaciju limfnih vorova, te pro vjeriti izlazi li iz bradavice iscjedak.

Iscjedak iz dojki Pojava iscjetka moe zna iti ozbiljnu bolest dojke. Kada je is cje-dak mlijean i obostran najee se radi o hormonalnom poremeaju, ali i on zahtije-va dodatnu obradu: cijelu dojku nekoliko pu ta stisnuti pokretima kao kod izdajanja mli jeka nije dovoljno samo stiskati bra-da vi ce.

Palpacija limfnih vorova Limfa najve-im dijelom otjee u pazune jame, ali gomji unutamji kvadrant drenira se dijelom iza prs ne kosti, a dijelom supraklavikulamo (iz nad gomjeg ruba kljune kosti i vrata). Kod pregleda pazune jame najprije treba po dii ruku iznad glave, te je potom pipati jagodicama prstiju druge ruke. Nakon toga ruku treba spustiti kako bi se opustili miii pazune jame. Nakon toga jagodicama pr-stiju ulazimo pod miie prednjeg ruba, a ja godicom palca pod miie stranjeg ruba pazune jame. Ukoliko napipamo novi vor, koji dotad nismo osjetili pod prstima, obav-ezo treba potraiti miljenje lijenika.

Pregled bi bilo dobro obaviti jednom u tjednu kada za kupanje-tuiranje moemo odvojiti neto vie vremena nego drugih da-na.

Na kraju moramo naglasiti da samopreg-led dojke nije zamjena za kliniki pregled li-jenika, mamografski i ultrazvuni pregled te druge dijagnostike metode, ali on pred-stavlja dobru pomonu mjeru u otkrivanju dobroudnih i zloudnih tvorbi u dojci.

Slikovni prikaz samopregleda dojki (Izvor: Wikipedia-Breast self examination)

pipanja i izbjegli mogunost da male kvr ice pobjegnu pred (rairenim) prstima. Dojka se nikada ne pipa na suho, ve je najbolje dojke namazati kremom, uljem ili mlijekom za kou. Mogue je dio pregleda provesti pod tuem koristei ampon za tijelo. Kod stojeeg ili sjedeeg pregleda pri samopre-

gledu desne dojke, desna ruka se najprije postavi bono uz tijelo, a nakon toga se po-digne iznad glave kako bi se i dojka podigla, eventualne tvorbe u dojci pomaknule i tako postale bolje opipljive.

Kod leeeg pregleda dojka se rairi, po-staje tanja, pa se strukture u dojci lake pal-

4 | GLAS NADE Glasilo Udruge ena operiranih dojki NADA

Karcinom dojke je heterogena bolest i za pravo predstavlja niz bolesti koje se bit no razlikuju u pogledu invazivnosti, pa ti-me i prognoze i duljine preivljavanja. To je najei rak u ena u svijetu, kako u razvije-nim tako i u zemljama u razvoju, i vodei je uzrok smrti ena, osobito starije ivotne do-bi i nakon menopauze. Kada se javi u mla-oj ivotnoj dobi obino se radi o vrlo inva-zivnom tumoru koji se relativno brzo iri po organizmu.

Od karcinoma dojke u Hrvatskoj e tije-kom ivota oboljeti jedna od 9,5 ena, a u raz vijenim zapadnoeuropskim zemljama i SAD jedna od osam ena (u Nizozemskoj ak i jedna od sedam ena). Zna ajan dio obo ljelih ena naalost umire od me ta stat-skog karcinoma dojke usprkos svim poku-a jima i suvremenim metodama kirurkog i onkolokog lijeenja

Budui da lijeenje i preivljavanje ovisi o stadiju bolesti pri otkrivanju, rana dijagnos-tika raka dojke je od presudne vanosti.

Karcinomi su najvanije lezije u dojci u di-jagnostikom i terapijskom smislu. Veli ka ve ina invazivnih karcinoma nastaje iz kar-cinoma in situ. Karcinomi in situ su po ka za-

Emina Grgurevi-Dujmi, dr. med., spec. radiologije

Karcinom dojke i mamografijatelji povienog rizika za razvoj invazvinog kar cinoma. In situ karcinom je ogranien na mli jene kanalie dojke, ne probija tzv. ba-zalnu membranu mlijenog kanalia i mnogi takvi tumori, osobito kod starijih ena, ne-e dovesti do smrti pacijentice. No s druge strane i neki podtipovi in situ karcinoma e s vremenom progredirati u invazivne karci-nome i zaprijetiti irenjem po organizmu.

Razlikuju se duktalni i lobularni karcino-mi in situ, dok su mijeani oblici vrlo rijet ki. Mnoga istraivanja pokazuju da se veina invazivnih duktalnih karcinoma dojke raz-vija iz duktalnog karcinoma in situ (DCIS). Uvoenjem mamografije i organiziranog skri ninga, incidencija DCIS u biopsijskim uzor cima se poveala, jer veina DCIS sadr-i mikrokalcifikacije, koje se mogu uoiti je-di no na mamografiji. U populaciji ena pod-vrg nutoj mamografskom skriningu posto-tak DCIS je oko 20-30, dok je kod ena s kli-niki palpabilnom tvorbom postotak DCIS samo 3-5. Lobularni karcinom in situ (LCIS) je difuzni proces, koji obino zahvaa vea podruja tkiva dojke. ene s LCIS imaju vi-soki rizik za razvoj invazivnog karcinoma dojke. Radi se o tumorima koji su kliniki i

mamografski okultni, i openito predstav-ljaju sluajan histoloki nalaz u biopsijskom uzorku. To su vrlo esto multicentrini (50 posto) i bilateralni (30 posto) tumori.

Invazivni duktalni karcinom (IDC) je najei i najsmrtonosniji oblik invaziv-nog karcinoma dojke. Incidencija IDC stal-no raste. IDC ini 60-80 posto karcinoma dojke, dok invazivni lobularni karcinom ini oko 15 posto. Posebni tipovi IDC su medu-larni kar cinom (3-4 posto), mucinozni (oko 3 posto), papilarni (oko 2 posto) i tu-bularni (2-3 posto). Postoje i drugi vrlo ri-jetki tipovi karcinoma (adenoidno-cistini, mukoepider moidni, planocelularni, itd).

Invazivni karcinomi su u pravilu oni koji mogu metastazirati i dovesti do smrti paci-jentice; neki invazivni tumori niskog gradu-sa imaju niu bioloku agresivnost, dok su tzv. triple negativni invazvini duktalni karci-nomi vrlo agresivni.

Izljeenje i preivljavanje pacijentice ovi-se o dobi i tipu karcinoma koji ena ima, vre menu i kvaliteti dijagnostikog postup-ka, te o kvaliteti provedenog kirurkog i on-kolokog lijeenja. Logino je da se bez ob-zira na tip karcinoma moe oekivati bolji ishod lijeenja ako se tumor otkrije u ranoj fazi, kada se ne moe napipati i kada nije metastazirao izvan dojke.

Dijagnostika karcinoma dojkePristup pacijentici koja se javlja lijeniku

jer je napipala neku tvorbu, ima iscjedak ili druge promjene u dojci, (kliniki simpto-mat ske bolesnice), razlikuje se od tzv. skri-nin ga ili mamografskog probira zdravih e-na, (asimptomatske bolesnice), koje nema-ju ni kakvih simptoma, a pozivaju se na dob-rovolj na mamografska snimanja u pra vil nim vremenskim razmacima, sa svrhom da se tumor otkrije to ranije, kada nije palpabilan ali se vidi na mamografiji, te se tada ranom intervencijom moe utjecati na ishod. Kod asimptomatskih bolesnica jedina metoda ko ja se danas upotrebljiva jest mamografi-ja. Djelotovornost mamografskog skri nin-ga u znaajnom smanjivanju mortaliteta ra-nim otkrivanjem karcinoma dojke je doka-zana u brojnim studijama. Skriningom se ne obuhvaaju ene sa znacima i simptomima raka dojke, ene s rakom dojke u anamne zi i mukarci. U Hrvatskoj je provoenje na-cionalnog programa ranog otkrivanja ra-ka dojke, (skrining program), zapoelo u stu denom 2006. godine na podruju cijele Hrvatske. Svake dvije godine na mamogra-fiju se pozivaju ene u dobi od 50 do 69 go-dina. U sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke mamografske snimke ob vezno oitavaju dva specijalista radio lo-

GLAS NADE Glasilo Udruge ena operiranih dojki NADA | 5

gije, a k tome, kontrolu kvalitete samih sni-ma ka i tonosti nalaza provodi nezavisna kon trolna komisija, to osigurava visoku kva litetu programa.

Kod kliniki simptomatskih bolesnica i pacijentica s abnormalnim nalazom pri skri ningu, indicirana je dodatna obrada koja obuh vaa dodatne mamografske projekci-je, magnifikaciju, ultrazvuni pregled, MRI, perkutanu punkciju i/ili biopsiju. Treba imati na umu da oko 10 posto palpabilnih kar cinoma nisu uoljivi na mamografiji te da mamografski negativan nalaz nije dovo-ljan za iskljuenje maligniteta kod kliniki simp tomatske pacijentice.

Slikovne metode omoguuju preoperacij-sku procjenu proirenosti tumora u dojci, to je vano jer je dio invazivnih karcinoma multicentrian, to znai da u istoj dojci po-stoji vie fokusa tumora, a manji dio karci-noma je i bilateralan, odnosno zahvaa obje dojke. Tip i proirenost tumora izravno ut-je u na to kakvu vrstu operacije e kirurg izvesti potednu operaciju (odstranjenje samo dijela dojke koji sadri tumor, kva-drantektomiju) ili odstranjenje cijele doj ke (mastektomiju, s moguom rekonstruk ci-jom). O tipu tumora ovisi i daljnja onkolo-ka te rapija, zraenje i lijeenje lijekovima. Ne ki lijekovi su vrlo djelotvorni u lijeenju od reenih invazivnih karcinoma, ali su pot-pu no nedjelotvorni u lijeenju karcino ma ko ji ne maju odgovarajue receptore. Na kon pro ve denog kirurkog i onkolokog li jeenja opet se u viegodinjem praenju pa cijen ti-ca ko ris te slikovne metode, da bi se na vri-je me otkrili recidivi karcinoma u ope ri ra noj doj ci, eventualno karcinom u drugoj dojci ili uda ljene metastaze, te se onda u skladu s na lazima lijeenje modificira.

Algoritimi uporabe razliitih slikovnih me-to da, mamografije, ultrazvuka i magnetske rezonancije dobro su razraeni u strunim smjernicama vodeih amerikih i europskih strunih i znanstvenih radiolokih drutava, poput amerikog Society of Breast Imag-ing (SBI) i europskog European Society of Breast Imaging (EUSOBI). Posljednjih go-dina na tritu se pojavio niz znaajnih teh-nolokih unaprijeenja, poput digitalne ma-mografije koja smanjuje doze zraenja u di-jagnostici, mamografske digitalne tomo sin-teze koja omoguuje veu tonost u ot kri-vanju lezija u gustim dojkama, sonoelas-tografije koja omoguuje procjenu tvr doe lezija ultrazvukom, automatiziranog ultraz-vuka cijele dojke, te niza tehnika mag net ske rezonancije koje omoguuju ne samo mor-foloki prikaz karcinoma, nego i mjerljivu procjenu patoloke prokrvljenosti. Najbolji se rezultati dobivaju kada dijagnostiku pro-vo de posebno educirani radiolozi koji imaju od govarajuu edukaciju i iskustvo u inter-pre taciji mamografije, ultrazvuka i MRI i ko ji izvode punkcije/biopsije dojke pod nad zo-rom slikovnih metoda. Za postavlja nje to-ne dijagnoze kljuna je uloga pa tologa ko-

ji biopsijom dobiveni tkivni uzo rak pregle-dava pod mikroskopom i od re uje niz tu-morskih karakteristika to je od izuzetno velike vanosti za nastavak lije enja.

Mamografija se koristi desetljeima, naj-starija je i nezamjenjiva, do sada najbolje va-lidirana radioloka slikovna metoda u otkri-vanju malignih bolesti dojke, osobito ranih stadija, otkriva veinu karcinoma 1.5-4 god. prije klinike detekcije. Danas su u rutinskoj upotrebi uglavnom mamografski ureaji ko jima se dobiva visoka kvaliteta snimki uz pu no manju radijacijsku dozu. Kvalitetna snim ka uvelike ovisi o tehnici snimanja te je nuno da radioloki tehnolog na odgovara-jui nain postavi dojku u aparat i odabere optimalne parametre snimanja. Standardno treba snimati kraniokaudalne i kose medio-lateralne snimke svake dojke (etiri snimke ukupno). Suvremeni ureaji omoguuju pri-kaz mikrokalcifikacija promjera 200-300 m, koji predstavljaju najraniji detektabilni znak karcinoma dojke i ne mogu se prika-zati niti jednom drugom metodom oslika-vanja. Izuzetno je vano da kvaliteta snimke bude vrlo visoka te da snimke interpretira dobro educiran i iskusan radiolog. Kod mla-dih ena dominira u dojkama ljezdani par-enhim pa su dojke mamografski guste. Maligni tumori se u tako gustim dojkama ne mogu uvijek uoiti na mamografiji zbog superpozicije okolnog gustog tkiva. Zato je kod mamografski guste dojke potrebno ui-niti komplementarni ultrazvuni pregled, radi otkrivanja patolokih promjena koje se ne vide na mamografiji.

Kod starijih ena s involutivno promijen-jenim dojkama, u kojima dominira masno tkivo, mamografija vrlo tono prikazuje tu-more koji su gui od okolnog tkiva pa se mogu otkriti u vrlo ranoj fazi razvoja.

Vano je redovito snimati dojke i uspore-di ti prethodne snimke s novim snimkama te svaku novouoenu gustou ili asimetri-ju dalje obraditi. Kada se na mamografi-ji uoi suspektna sjena mogue je snimiti dodatne mamografske projekcije i cilja ne snimke, napraviti i ultrazvuni pregled doj-ke te punkciju i/ili biopsiju lezije pod nad-zorom ultrazvuka ili tzv. stereotaksijsku ma mografsku biopsiju.

Mamografija je vrlo osjetljiva pri otkriva-nju karcinoma koji sadre mikrokalcifikaci-je, a takvih je oko 50 posto (30-40 posto svih invazivnih karcinoma i 90 posto in situ karcinoma). Takoer je specifina kod pos-tavljanja dijagnoze benignih tvorbi kao to su tipine uljne ciste, lipomi, ovapnjeli fib-roadenomi. No kod veine mamografski ot krivenih promjena nalaz je nespecifian i mo gue je samo dati vie ili manje vjerojat-nu dijagnozu. Vjerojatnost da se radi o kar-cinomu vrlo je velika kod spikuliranih lezija, kao i kod karakteristinih mikrokalcifikacija malignog tipa. Meutim spikuliranu tvorbu mogu stvarati i radijalni oiljak, masna nek-roza i oiljci nakon operacije. Stoga je per-kutana punkcija/biopsija vrlo vana za po-stavljanje odgovarajue dijagnoze.

Tono je da je mamografija radioloka me toda kojom se dojka izlae zraenju. Do-ze zraenja kod mamografije su viestruko ma nje nego kod npr. snimanja razliitih or gana kompjutoriziranom tomografijom (CT). Efektivna doza zraenja, (to je doza ko ja ostaje u naem tijelu i izraava se u mi-li sivertima/mSv), kod mamografije izno si 0,4 mSv, to je ekvivavlent sedmotjednom zra enju iz okolia. Za usporedbu, zra enje kod CT trbuha i zdjelice iznosi 15 mSv, CT glave 2 mSv, CT plua 8.0 mSv, rtg plu-a 0.02 mSv, rtg torakalne kraljenice 0.7 mSv, rtg lumbalne kraljenice 1.3 mSv, den-zitometrija 0.001 mSv.

Tkivo dojke je najosjetljivije na ioni zi ra-jue zraenje (radiosenzitivno) u mlaoj i votnoj dobi, kada se mamografija niti ne preporuuje (osim u iznimnim indikacija-ma). Tada je ultrazvuk dijagnostika meto-da izbora.

Zakljuno treba podcrtati da je mamo-grafija pregled koji ivot znai, te da za ra-no otkrivanje raka dojke nema pouzdanije metode od mamografije.

Osobno smatram da bismo u Hrvatskoj trebali slijediti preporuke vodeih svjet-skih strunih i znanstvenih drutava to se tie skrininga za rano otkrivanje raka doj-ke, a sva ta drutva i dalje preporuuju pro-voenje skrininga. Skrining je dobrovoljan i svaka ena sama odluuje hoe li se odazva-ti pozivu, a o dobrim i o loim stranama ma-mografije treba biti temeljito informirana.

6 | GLAS NADE Glasilo Udruge ena operiranih dojki NADA

Susret s dijagnozom zloudne bolesti ili, jednostavno reeno, rakom, mijenja na svijet. Javljaju se mnoge nedoumice i nesi-gurnosti i postavljaju mnogobrojna pitanja. Puno toga ne znamo i obavijeni smo stra-hom od onog to nam bolest nosi. Dodat-no se javlja i strah od onkolokog lijeenja. Usprkos svim nastojanjima da se u medi ji-ma i kroz javne tribine i okupljanja to vi-e govori o bolestima i lijeenju, i unato znatno poboljanim rezultatima lijeenja, dok smo zdravi vrlo esto bjeimo od ikak-vih informacija. Tek ako naalost obolimo, shvaamo koliko malo uope znamo o raku. Kao i sama bolest, cijelo onkoloko lijee-nje obavijeno je negativnom mistifikacijom koja ne pomae oboljelima. U drutvu se ra-do prenose pretjerane prie o otrovnim, ja kim lijekovima, opasnostima radio ak-tiv nog zraenja i zraenja uope i nuspo-ja va ma lijeenja, kao i negativna iskustva ne kih bolesnika ili neprovjerene prie ne-kog, eto, kojega je netko na ba znao ko-je, u bolesniku kojima lijeenje tek slijedi, umje sto ohrabrenja i pomoi samo jo vi-e pojaavaju strah. Uzrok mnogim pria-ma i mnogim loim osobnim iskustvima upravo je neznanje, nerazumijevanje zato se to dogaa, ili nepripremljenost na lijee-nje. Naravno da lijeenje nije jednostavno, ni ti bolest nije jednostavna, no uz znanje i podrku mnoge se pojave mogu sprijeiti, ublaiti. Stoga svakom buduem bolesniku s kojim se susreemo treba dobro razjas-niti i pomoi, te prvenstveno davati savje-te kao podrku, a ne dodatno raspirivati strah i unaprijed stvarati jo negativniji od-nos prema lijeenju. Aktivno prihvaanje li je e nja i pozitivan doivljaj dokazano po-bolj a vaju i uinkovitost lijeenja; dokazan je utjecaj psihe na tjelesni doivljaj i pro iv-lja va nje nuspojava.

Valja najprije znati kako se, zato se i s kojim ciljem lijeenje uope poduzima, a po tom tek kako, kojim metodama, i to to znai konkretno za oboljelu osobu.

Gledajui kroz vrijeme i postupke, lijee-nje zloudnih bolesti, meu kojima i tumora dojke, provodi se u vie faza, ovisno o raz-nim imbenicima. Pri tome je vano istai da u svakoj fazi u donoenju odluke koji je oblik lijeenja najuputniji za pojedinog bolesnika, sudjeluje cijeli niz medicinskih djelatnika raz nih specijalnosti. Dogaa se da se boles-nice ude jer, eto, imaju istu bolest a njih tri, pet ili koliko ih se nae zajedno, u razmjeni iskustava uvide da se lijee ba svaka raz-liito. Postoje pisani postupnici za lijeenje koji daju osnovne principe postupanja sa pred loenim dokazano uinkovitim meto-

Prim. dr. sc. Ira Pavlovi-Rui, dr. med., spec. radioterapije i onkologije

to trebam znati o onkolokom lijeenju

da ma lijeenja koji se potuju i provode u ci jelom zapadnom svijetu. Na temelju njih, in dividualno lijeenje se potom odabire za svakog bolesnika ili bolesnicu osobno i po-jedinano prema ba njezinim (njegovim) karakteristikama i situaciji. Odabir vrste li-jeenja ovisi o vie imbenika. Ponajprije o veliini, vrsti i biolokim karakteristikama tu mora koji ta bolesnica ima i o stadiju pro-i renosti bolesti. Jednako je vano voditi ra-una o stanju i kondiciji oboljele osobe, o bio lokoj ivotnoj dobi i funkcijama organa te o drugim bolestima od kojih boluje i koje bi se mogle pogorati ili negativno utjecati na samo lijeenje. U odabiru lijeenja treba uvijek aktivno sudjelovati i bolesna osoba. Konani odabir lijeenja predlae medicin-ski tim a odluku donosi oboljela osoba. Va-lja naglasiti da uz faktore bolesti i organiz-ma treba potovati i stav i elje bolesni-ka-bolesnice nakon to joj (mu) se priope sve injenice.

Ciljevi lijeenja drugaiji su ako se radi o ranom ili uznapredovalom stadiju bole-sti. Kod ranog stadija bolesti gdje je bolest najveim dijelom na mjestu ili tek u nepo-sred noj blizini mjesta gdje je i nastala, i gdje nema dijagnostikom dokazanih vid-ljivih mjesta (sijela) udaljenog irenja po ti je lu (metastaza ili presadnica), provodi se ra dikalno lijeenje sa ciljem izljeenja.

To zna i pokuati unititi cijeli tumor i sve tumorske stanice gdje god se nalazile. Prvi nam je cilj to je mogue bolje i temeljitije uklanjanje tumorske mase. U raka dojke to se postie koritenjem lijeenja na mjestu gdje se tumor nalazi: kirurkim zahvatom (me haniko uklanjanje vidljivog tumo ra i si gurnosnog ruba) i radioterapijom (zra-e njem sijela tumora i mikroskopskim mo-guim zaostalim tumorskim stanicama). Ko ri tenjem sistemnih lijekova (kemote-rapija, hor monalna terapija i bioloka te-rapija) koji djeluju na cijeli organizam pokuavamo uni titi mogue nakupine odlutalih stanica u tjelesnim tekuinama i tkivima. Sis tem nom terapijom, ponekad uspijevamo sma njiti tumor i prije opera-cije, tako da kirurg treba odstraniti to ma-nje tkiva. To se zo ve neoadjuvantno lijee-nje.

Primjenom onkolokog lijeenja osim sa mog fizikog uklanjanja mikroskopskih zao stataka ve postojeeg tumora vrimo i prevenciju (prevenirat = preduhitriti, una-prijed sprijeiti) povrata bolesti. Tome slui zraenje te sistemsko adjuvantno lijeenje raznim lijekovima poslije kirurkog zahvata. Pri takvom radikalnom lijeenju, s obzirom na to da elimo postii izljeenje, koristimo sve dostupne oblike lijeenja u punom obi-mu (ili jakosti).

GLAS NADE Glasilo Udruge ena operiranih dojki NADA | 7

Kod uznapredovalog, odnosno metastat-skog raka dojke (ali i drugih tumora), bolest je proirena po tijelu i uglavnom se ne moe postii trajno izljeenje. Prvenstveni je cilj za lijeiti ili usporiti napredovanje bolesti i te goba koje bolest nosi (smanjenje simpto-ma), te odrati kvalitetu ivota. Takav se ob lik lijeenja zove palijativno lijeenje. Svi oblici lijeenja mogu biti primijenjeni pali-jativno: kirurki zahvat, zraenje i sistemno lijeenje svih vrsta. Naravno, i metastatska se bolest danas moe uspjeno kontrolirati ponekad i due vrijeme, pa ak i godinama, posebice kod nekih oblika raka dojke (ali i drugih tumora). Pri tome, za razliku od ad-juvantnog lijeenja vrijedi princip da treba primijeniti to je mogue manje uz dobar ui nak, a da se postigne najbolji odnos kon-trole bolesti i kvalitete preostalog i vo ta. Osim onkolokog lijeenja, ili u jako uz na-pre dovaloj fazi bolesti kada onkoloka te-rapija vie nema uinka i dapae moe sa-mo pogorati stanje bolesnika, provode se mjere potporne palijativne skrbi.

Kako se provodi lijeenje? Kako je ve na po menuto, u fazama ili ciklusima, uz dane primjene lijekova ili zraenja i dane odmora, kroz dulji period vremena. U pr-voj fazi, ako ne raunamo operaciju, ve samo kemote ra piju i zraenje, trajanje li-jeenja ranog ra ka dojke jest oko 8-9 mje-seci (priblino 6 mjeseci traje kemotera-pija i jo oko 6-7 tjedana zraenje). Kod odreenog tipa tumora dojke ako treba davati bioloku terapiju lijeenje se prod-uljuje za godinu dana, ako je bolest ovisna o hormonima, lijeenje u svrhu zatite tra-je jo pet do deset godina. Kad se plan li-jeenja objanjava bolesnici, ali i kasnije, esto nas uasava tolika duljina lijeenja. Treba znati, upravo je takvo pro duljeno (postupno) lijeenje najbolje za uin kovito djelovanje na tumorske stanice. Istovre-meno se omoguava zdravom tkivu da se u pauzama (odmorima) oporavi i organi-zam regenerira (obnovi). Time se i lijeenje bolje i lake podnosi. Velike doze ili zgus-nuto lijeenje nisu dali bolje rezultate, ve bi prouzroili prejake nuspojave i ugrozili organizam, pa i ivot bolesnika.

Nakon dovrenog lijeenja slijede kontro-le, u redovitim razmacima, doivotno, prvo vrijeme ee, no s vremenom, ako nema povrata bolesti, razmaci izmeu kontrola se poveavaju.

Kod uznapredovale bolesti, to jednostav-nije lijeenje se provodi u ciklusima, do uin ka koji elimo postii (npr. smanjenje bo li, prestanak rasta metastaza, ovrsnue ko sti i sl.) i u mjeri koliko to bolesnik podno-si, to je obino znatno krae nego radikal-no lijeenje.

Danas je vrlo irok odabir raspoloivih ob lika sistemne terapije lijekovima koji su uin koviti protiv raka i vrlo je teko saeti ih u nekoliko reenica, kao i njihove nuspojave i kako si pomoi da ih ublaimo.

Franjo Lovasi, dr. med., proelnik Zavoda za opu, plastinu i rekonstrukcijsku kirurgiju KBC Rijeka

Kirurko lijeenje raka dojke

Rak dojke je najea maligna bolest u ena s incidencijom u Republici Hrvat-skoj od vie od 2500 novooboljelih ena go-dinje i vie od 900 umrlih godinje. U Pri-morsko-goranskoj upaniji 2010. godi ne bi-lo je 195 novooboljelih od raka dojke (193 e ne i 2 mukarca) i 61 umrlih. Smatra se da da nas svaka osma ena u razvije nim zem-lja ma (Zapadna Europa, Sjeverna Amerika, Australija) oboli od raka dojke. Ues talost obo lijevanja od raka dojke raste s dobi. Tako je vjerojatnost da e oboljeti od raka dojke u ena mlaih od 30 godina ivota manja (1:2000), a u ena do 39. godine ivota vea (1:200). Incidencija obolijeva nja od raka doj ke u ena raste znaajnije nakon 45. go-di ne, a najee obolijevaju ene starije od 50 godina. Vie od 90 posto bolesnica s kar-cinomom dojke moe se izlijeiti ako se di-jagnoza bolesti postavi u ranom sta diju i is-pravno lijei. Mamografijom, koja se prepo-ruuje kao metoda za probir, moe se otkriti rak dojke do dvije godine ranije nego to tu-mor postane dovoljno velik da se moe na-pipati. Metode ranog otkrivanja raka dojke obuhvaaju pregled dojki (lijeniki preg-led, samopregled) i mamografiju. Probirna (screening) mamografija omo gu ava dija-gnozu raka dojke i lijeenje u ranoj fazi bo-lesti poslije probira mamografijom sma-njeni mortalitet za ene 50 godina. Kliniki pregled dojki ukljuuje inspekciju i palpac-iju dojki i regionalnih limfnih vorova (axi-larni, supraklavikularni, in fra klavikularni).

Najei kliniki znakovi raka dojke su: tvr da, bezbolna tvorba u dojci koja se s vre-menom poveava, asimetrija dojki, promje-ne na koi dojke (namrekana i lagano uvu-e na koa iznad tvorbe; koa dojke poput naranine kore), pojava uvuene bradavice (ako nije postojala ranije) i krvavi ili sukrva-vi iscjedak iz dojke. Rak dojke najee je smjeten u gornjem vanjskom kvadrantu doj ke, a najvaniji prognostiki pokazatelj in vazivnog raka dojke nakon operacije jest broj zahvaenih limfnih vorova u pazuhu. to je vie limfnih vorova zahvaeno, to je loija prognoza bolesti.

Kirurko lijeenje raka dojke moe biti ra dikalno ili potedno. Lijeenje raka dojke najee zapoinje kirurgijom. U sluajevi-ma uznapredovalog raka dojke, tumora pro-mje ra veeg od 5 centimetara, inflamator-nog ili metastatskog raka dojke prije kirur-gije provodi se sistemsko lijeenje.

Radikalno kirurko lijeenje znai od-stranjenje cijele dojke (mastektomija) a po tedno odstranjenje dijela dojke uz ou va nje preostalog tkiva dojke. Kod inva-ziv nog ra ka dojke (i u veini sluajeva kod ne in va ziv nog) nakon potedne operacije doj ke ob vezno je zraenje preostalog dije-la dojke.

U radikalno kirurko lijeenje koje se da-nas najee primjenjuje u klinikoj prak-si ubraja se: jednostavna mastektomija (mas tektomija s odstranjenjem fascije ve-li kog prsnog miia), modificirana radikal-

8 | GLAS NADE Glasilo Udruge ena operiranih dojki NADA

Limf ni vor uvar ili limfni vor straar ili sen tinel limfni vor (moe ih biti vie, naj ee ih ima 1-3) jest vor koji je prvi na limfnom putu u pazuhu od tumora. Ukoliko je on nezahvaen smatra se da su i ostali limfni vorovi u pazuhu nezahvaeni, pa se za procjenu stanja regionalnih limfnih vo-rova u pazuhu ne mora uiniti aksilarna di-sekcija. Tako se izbjegava najtea kompli-kacija limfadenektomije pazune udubine limfedem, koji se nakon aksilarne disekcije dogaa u oko 5-6 posto sluajeva. Prema sadanjem stavu veeg broja ustanova koje se bave kirurgijom raka dojke kao i stavu Kirurke klinike Klinikog bolnikog centra u Rijeci, adekvatnim rubom (u veini slua-jeva uz odreene izuzetke) smatra se rub zdravog tkiva udaljen 3 i vie mm od tumora kod invazivnog raka dojke i rub zdravog tki-va udaljen 5 i vie mm od tumora kod ne-invazivnog raka dojke. Neinvazivni duktalni rak dojke ee je proiren u veem pod-ruju dojke, i njegovim potpunim odstranje-njem rezultat lijeenja je potpuno izljeenje te je zato propisani adekvatni kirurki rub resekcije vei. Ukoliko se kod neinvaziv-nog duktalnog karcinoma ne uini adekvat-na resekcija nakon odreenog vremena po-javi se lokalni recidiv, odnosno povrat ma-ligne bolesti, koji je u 50 posto sluajeva kod neinvazivnog duktalnog karcinoma in-vazivni karcinom (a onda rezultat lijeenja nije vie stopostotno izljeenje). Stavovi o adekvatnom rubu resekcije kod raka dojke nisu potpuno usuglaeni. Veliki broj usta-no va smatra adekvatnim rubom negativan

na mastektomija (= jednostavna mastek-tomija + odstranjenje limfnih vorova prve dvije etae istostrane pazune udubine), mas tektomija s potedom koe (ili skin spa ring mastektomija = jednostavna mas-tek tomija, uz potedu koe dojke, ali ne i bradavice i areole) i mastektomija s pote-dom koe, bradavice i areole (ili nipple spa ring mastektomija = jednostavna mas-tektomija s potedom koe dojke i brada-vice i areole). Nakon skin sparing mastek-tomije i nipple sparing mastektomije kao dio operacije radi se istovremeno i rekon-strukcija dojke. Rekonstrukcija dojke na-kon mastektomija moe se uiniti ili sa si-likonskom protezom ili s vlastitim tkivom (=autologna rekonstrukcija, danas se naj-ee radi autologna rekonstrukcija TRAM renjem).

U potedno kirurko lijeenje raka dojke ubrajaju se: tumorektomija ili lumpektomi-ja, segmentektomija i kvadrantektomija. U klinikoj praksi kod potedne operacije tu-mora dojke za koji se zna ili se sumnja da je karcinom, nastoji se odstraniti najmanje jedan centimetar zdravog tkiva oko tumora da bi se dobilo adekvatan (nezahvaen tu-morom, i na adekvatnoj udaljenosti) ki rur-ki rub resekcije. Najvea potedna ope ra-cija dojke je kvadrantektomija (odstra nje-nje 2-3 cm tkiva dojke oko tumora uz od-stra njenje koe iznad tumora i fascije veli-kog prsnog miia ispod tumora). Osim kla sine potedne kirurgije dojke po stoji i on koplastina kirurgija dojke. On ko plas ti-na kirurgija dojke omoguuje odstranjenje do 30 posto tkiva dojke uz zadovoljavajui estetski rezultat potedno operirane dojke. Ona se uglavnom koristi pri operacijama ve-ih tumora (promjera veeg od 3 cm). Po-tedna kirurgija dojke (Breast Conserving Sur gery BCS) danas je najee terapija izbora u kirurkom lijeenju ranog invaziv-nog raka dojke stadija I. i II. Osim potedne operacije dojke, kod ranog invazivnog kar-cinoma, BCS se sastoji i od biopsije limfnog vora uvara (Sentinel Lymph Node Biopsy SLNB) i/ili disekcije limfnih vorova prve dvije etae ipsilateralne pazune udubine (Axillary Lymph Node Dissection ALND), radi procjene stanja zahvaenosti regional-nih limfnih vorova. Budui da su glavni ciljevi kirurgije raka dojke lokalna kontro-la bolesti, dobivanje informacija o bolesti (stup njevanje, Staging) i dobar estetski re zultat, BCS je indicirana ako se operaci-jom mogu dobiti rubovi reseciranog prepa-ra ta tkiva dojke nezahvaeni tumorskim tki-vom, ako se moe uiniti poslijeoperacijsko zraenje potedno operirane dojke, te ako se potednom operacijom moe postii za-dovoljavajui estetski izgled. Biopsija limf-nog vora uvara (SLNB) radi se onda kada se smatra da limfni vorovi pazuha nisu zahvaeni tumorskim tkivom, odnosno ako su klinikim pregledom i dijagnostikom ob radom (najee ultrazvuk) negativni.

rub resekcije (kada nema tm stanica na obo jenom rubu reseciranog preparata tkiva dojke), budui da je danas sistemsko lijee-nje raka dojke (kemoterapija citostaticima, bioloka terapija i hormonska terapija) uz zraenje puno uinkovitije nego nekada.

Danas se smatra da samo 25-30 posto primarno dijagnosticiranih karcinoma dojke zahtijeva mastektomiju. Udio potedne ki-rurgije dojke razliit je, u SAD iznosi 67 po-sto, a u Velikoj Britaniji 58 posto. Na Ki rur-koj klinici KBC-a Rijeka godinje se operi-ra oko 300 bolesnica sa karcinomom dojke, udio potedne kirurgije dojke je 60 posto, a udio biopsije limfnog vora uvara (SLNB) oko 45 posto.

Najea indikacija za mastektomiju je mul ticentrinost (dva ili vie tumora u raz-liitim kvadrantima dojke). Mastektomija je osim kod multicentrinosti terapija izbora i kod ekstenzivnih malignih mikrokalcifika-ta uoenih na mamogramu, zatim ukoliko postoji kontraindikacija za lokalnu radiore-tapiju dojke (trudnoa, prethodno zraena dojka, bolest vezivnog tkiva (sistemski er-itematozni lupus, sklerodermija), kod karci-noma muke dojke, te ukoliko je odnos ve-liine tumora nasuprot veliini dojke takav da se potednom operacijom ne bi mo-gao postii zadovoljavajui estetski rezul-tat, te ako postoji motiviranost bolesnice za radikalnijim zahvatom. U sluaju perzis-tentno pozitivnih rubova resekcije nakon vi e (obino 2, rijetko 3) pokuaja reeksci-zi je, mastektomija je takoer apsolutno in-dicirana.

GLAS NADE Glasilo Udruge ena operiranih dojki NADA | 9

Ljudska je potreba razumjeti stvarnost i dobiti neki smisao. To je upravo ono pitanje s kojim se suoavaju pacijenti oboljeli od malignih bolesti: Koji je smisao ove moje bolesti? Koji je smisao ivota uope?.

Smisao koji pacijent trai u samoj bolesti je na nekom za njega nepoznatom, neosvijetljenom mjestu. Psiholoka pomo u tom tre-nutku sastoji se od traenja tog odgovora. Von Foerster, fiziar i fi lozof, na pitanje Koji je smisao Svemira? odgovara da je to u prin cipu neodgovorljivo pitanje; smisao je to god vama daje smi-sao. Isto je sa smislom bolesti; to god pacijentu daje smisao jest odgovor na to pitanje. Jedina osoba koja moe dati odgovor na to pitanje je sam pacijent. Za svakog pacijenta s tekom boleu po-stoji njegov nain suoavanja. Koliko god je bolest ogranienje i nemogunost da se vodi uobiajeni nain ivota, te unosi nesigur-nost, ipak psiholog s pacijentom radi na ishodima budunosti.

Citirat u rijei moje klijentice s tekom boleu nakon nekoliko psihoterapijskih susreta:

Ne dajem si dozvolu da plaem, jer imam vanijeg posla. To mi daje osjeaj moi, da neto inim. Kad sam se pomirila sa situaci-jom to mi je dalo osjeaj za dragocjenost trenutka. Patnja i nesrea su za mene samo rijei, ali kad se to deava u ivotu ti svejedeno ivi, jede, vidi prirodu, uje ptice i to te i dalje ispunjava. U i-votu mi se nikad nije dogodilo ono ega sam se bojala. To sve daje nadu!

Inka Mikulin

Psiholoka pomo enama oboljelim od karcinoma dojke

Psihoterapeut koristi i sebe kao instrument u terapiji, kao meta-foru za nadu. Pacijenti postavljaju pitanja koja su vrlo osobna i s ve-likom pozornou sluaju o tuim iskustvima s tekim bolestima. Tako nalaze odgovore za sebe koji im daju nadu. U razgovoru s psi-hoterapeutkinjom, predsjednicom Udruge ena operiranih od raka dojke Slovenije, saznala sam da je prvo pitanje koje terapeutkinja s osobnim iskustvom lijeenja od raka dojke postavlja pacijenti-ci u terapijskom razgovoru bilo: to je ta bolest dobro donijela? To nije cinino, nije povrno pitanje. To je duboko, temeljno pita-nje koje kreira odgovor u tom odnosu terapeut-pacijent. I uvijek se dobije odgovor i to vie njih. Najvanije je to to pitanje mije-nja rakurs, perspektivu, ponekad iznenauje da uope postoje po-zitivne stvari, a odgovori se stvaraju od tog trenutka na dalje. Ovo pitanje je sjeme iz kojeg biljka izraste s vremenom. Plod te biljke je bolje odravanje raspoloenja, unapreenje nivoa dnevnih aktivno-sti, bolje razumijevanje same bolesti, poboljanje odnosa s obitelji, pouzdanje u budunost.

Navest u neke odgovore pacijenata suoenih s tekom boleu, mojih klijenata, na spomenuto pitanje:

Usudim se initi stvari koje prije nisam.

Nemam vie strahove, osjeam se slobodno.

Vie cijenim svaki trenutak, svaki dan.

Ne stvaram probleme iz nevanih stvari.

Radno vrijeme psiholokog savjetovalita je utorkom od 9,30 do 11,00 sati i etvrtkom od 16,30 do 19,00 sati u prostorijama Udruge Nada na adresi Milana Smokvine Tvrdog 5/1, Rijeka.

10 | GLAS NADE Glasilo Udruge ena operiranih dojki NADA

Doslovce vie uivam u ivotu i ne ostavljam zadovoljstva za sutra.

Postao sam bolja osoba. Pacijenti oboljeli od karcinoma prolaze kroz veliki stres prije, za

vrijeme i nakon tretmana.Mnogi znanstvenici zastupaju hipotezu da pruanje psiholoke

pomoi uz medicinski tretman moe unaprijediti pacijentovo zdrav-lje i ak utjecati na produljenje ivota.

Dr. Barbara L. Andersen i kolege (Ohio State University) testi-rali su tu hipotezu i napravili opseno istraivanje s novooboljelim enama od raka dojke. Propitivali su moe li dobivanje psiholoke pomoi reducirati negativne efekte stresa i utjecati na ozdravljen-je. Prijanja istraivanja ve su pokazala da psiholoka pomo pri-donosi poboljanju psihikog i ukupnog zdravstvenog stanja obo-ljelih, te da pozitivno utjee na imunitet. Znanstvenici s Ohio State Universitys Comprehensive Cancer Center doli su do podatka da pacijenti lijeeni od raka dojke koji su sudjelovali u programu psi-holoke pomoi imaju snien rizik od smrtnosti za 56 posto u raz-doblju od jedanaest godina.

Otprije se znalo da psiholoka pomo pomae enama oboljelim od raka dojke, da smanje stres prigodom lijeenja, podigne kvali-tetu ivota i pobolja zdravlje, a sada znamo i jedan korak vie. Re-zultati pokazuju da je pruanje psiholoke pomoi od izuzetnog zna enja ne samo za podizanje kvalitete ivota nego i za produlje-nje ivota.

Pri tome je vano psiholoku pomo pruiti to prije jer, kau znan stvenici, tada pomae unaprjeenju mentalnog zdravlja, zdrav-lja openito i poveava anse za preivljavanje.

U poetnoj fazi vano je ostvariti odnos povjerenja pacijenta s osobom koja prua medicinsku pomo i koja je dio tima. Pritom nije presudno je li to lijenik ili medicinska sestra. Od izuzetne je vanosti da se taj odnos postigne na samom poetku boravka u bolnici, jer su tada pacijentice najspremnije za uspostavljanje odnosa povjerenja, i prijemljive za sugestije vezane uz lijeenje i ozdravljenje.

Istraivanja (Effects of Psychosocial Treatment in Prolonging Can cer Survival May Be Mediated by Neuroimmune Pathways, D. Spiegel, S. E. Septhon, A. 1. Terr, D. P. Stites) nadalje potkrepljuju i tvrdnju da postoji povezanost izmeu drutvenog okruenja i pro-gresije raka. Socijalna podrka osobe od povjerenja takoer moe imati zatitnu funkciju u tom smislu. Supresivni efekti stresa na imu noloke funkcije su dobro dokumentirani istraivanjima i poka-zalo se da su ti efekti pod utjecajem socijalne podrke. Stoga je ra-cionalno pretpostaviti da su podravajui socijalni odnosi vani za podizanje imuniteta.

Komunikacija je dio svake terapije i samo komunikacijom se mo-e doi do uspjeha. Ukoliko ja znam da me druga osoba opaa i zna da ja isto tako opaam, ova obostrana svijest o tome postaje dio ko ji oblikuje sve nae postupke i interakcije.

Posebno je dragocjena suradnja koju udruga Nada ima s Klinikom za kirurgiju KBC-a Rijeka koja nam je omoguila da na Odjelu ve prije operacije uspostavimo kontakt s pacijenticama. Informacije koje tada pacijentice dobivaju od naih volonterki i kontakt koji s njima uspostavljaju imaju snaan utjecaj na stabilnost pacijentica i pouzdanje u medicinski tretman i povjerenje u vlastite sposobno-sti ozdravljenja.

Dolaskom u bolnicu dan prije operacije i razgovorom s naim vo-lonterkama koje su prole kroz sve faze lijeenja, pozitivno djeluje na pacijentice i ulijeva im nadu u ozdravljenje. Volonterka moe odgovoriti na brojna pitanja i sumnje pacijentica, jer je i sama sve to proivjela. To direktno utjee na smanjenje napetosti i anksioz-nosti. Istraivanja pokazuju da ve samo smanjivanje napetosti ima pozitivan utjecaj na ozdravljenje. Nadalje, Psiholoko savjetovalite osnovano u Udruzi za ene oboljele od raka dojke i lanove njiho-vih obitelji prua psiholoku potporu oboljelim enama i njihovim obiteljima na samom poetku lijeenja, s ciljem uspostavljanja su-radnje sa svakom enom u samom poetku njenog suoavanja s boleu, a u nekoj ljepoj budunosti, da psiholog bude stalni dio tima, to je ve godinama uobiajena praksa u zemljama EU.

U prostorijama Udruge Nada organizirana je tjelovjeba postoperativne vjebe, ponedjeljkom od 16,00 do 17,00 sati pod vodstvom fizioterapeuta Maje Mari.

GLAS NADE Glasilo Udruge ena operiranih dojki NADA | 11

Potovana,Vea prava onkolokih bolesnika u odnosu na prava dru-

gih osiguranika koji ne boluju od onkolokih bolesti, izmeu ostalog, sadrana su u Zakonu o obveznom zdravstvenom osi-guranju, a u Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima. U popisu pomagala navedena su pomagala na koje onkoloke bolesnice-ene operirane od karcinoma dojke ostvaruju pravo, temeljem ovjerene potvrde o ortopedskim i drugim pomagali-ma, a na prijedlog ovlatenog specijalista.

to se tie prava koje onkoloki bolesnici ostvaruju na teme-lju same dijagnoze, na koje osigurane osobe koje su oboljele od drugih bolesti nemaju pravo, odnose se na:

osloboenje od plaanja doplate (sudjelovanja u dijelu trokova zdravstvene zatite) bez obzira na to to even-tualno osigurana osoba nema dopunsko zdravstveno osiguranje;ostvarivanje prava na naknadu plae koja nije umanjena nakon isteka razdoblja od 18 mjeseci po istoj dijagnozi na koje drugi bolesnici ne ostvaruju pravo;naknada trokova prijevoza bez obzira na kilometrau (inae za ostale osigurane osobe udaljenost od mjesta prebivalita/boravita do zdravstvene ustanove mora biti 50 km i vie).

Naime, l. 19. st. 2. to. 11. Zakona o obveznom zdravst-venom osiguranju (NN, br. 80713, 137/13), propisano je da osloboenje od plaanje doplate u svezi s koritenjem zdrav-stvene zatite (sudjelovanje u dijelu trokova zdravstvene za-tite) osigurava Zavod, odnosno propisano je plaanje zdrav-stvenih usluga u cijelosti za cjelokupno lijeenje zloudnih bo-lesti.

Nadalje, l. 52. od st. 1. do st. 3. prednje citiranog Zakona, propisano je da nakon isteka roka od 18 mjeseci privremene nesposobnosti za rad bez prekida (neprekidnog bolovanja po istoj dijagnozi), osiguranik nakon isteka tog roka ostvaruje pravo na naknadu plae u iznosu od 50% zadnje isplaene naknade plae na ime te privremene nesposobnosti za rad, dok se spomenuta odredba ne odnosi na osiguranika kojem je utvrena privremena nesposobnost za rad zbog lijeenja od zloudnih bolesti.

Nadalje, pravo na naknadu trokova prijevoza osigurana osoba koja koristi z.zatitu u svezi radioterapije i kemotera-pije ima pravo bez obzira na udaljenost od mjesta prebivalita/boravka do zdravstvene ustanove u koju je upuena, odnosno ne treba biti ispunjen uvjet kilometrae od 50 km i vie.

Ukoliko imate jo dodatnih pitanja slobodno se obratite.

S potovanjem,

Ankica ajbi-ukunda, dr. med. Voditeljica Regionalnog ureda Rijeka Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje RU Rijeka, Slogin kula bb, 51000 Rijeka

O pravima oboljelih...

Centar za socijalnu skrb Rijeka je pravna osoba s javnim ovlas tima koja obavlja poslove u okviru djelokruga i nad-lenosti utvrenih Zakonom o socijalnoj skrbi.

Sjedite Centra za socijalnu skrb Rijeka je u Rijeci, na adresi Lagi njina 11a.

Za obavljanje nekih djelatnosti Centra postoje etiri podrunice:

Podrunica Delnice, sa sjeditem u Delnicama, Trg 138. brigade HV 4, obavlja djelatnost za podruje Grada Delnice, Opine Brod Moravice, Opine, Fuine, Opine Lokve, Op-ine Mrkopalj, Op ine Ravna Gora i Opine Skrad. Podrunica obavlja djelatnost i pos luje u pravnom prometu pod nazivom Centar za socijalnu skrb Ri jeka, Podrunica Delnice. Sjedite Podrunice je u Delnicama, Trg 138. Brigade HV 4.

Podrunica abar, sa sjeditem u abru, Narodnog os-loboenja 2, obavlja djelatnost za podruje Grada abar. Podrunica obavlja djelatnost i posluje u pravnom prometu pod nazivom Centar za socijalnu skrb Rijeka, Podrunica abar. Sjedite Podrunice je u abru, Narodnog osloboenja 2.

Podrunica Vrbovsko, sa sjeditem u Vrbovskom, Dobra 6, obavlja djelatnost za podruje Grada Vrbovsko. Podrunica obavlja djelatnost i posluje u pravnom prometu pod nazivom Centar za socijalnu skrb Rijeka, Podrunica Vrbovsko. Sjedite Podrunice je u Vr bovskom, Dobra 6.

Podrunica Obiteljski centar, sa sjeditem u Rijeci, Franje an deka 23b, obavlja djelatnost za podruje jedinice podrune (re gionalne) samouprave. Podrunica obavlja djelatnost i posluje u pravnom prometu pod nazivom Centar za socijalnu skrb Rijeka, Pod runica Obiteljski centar.

RavnateljKarlo Balenovi, dipl. soc. radnik 499-102

Raunovodstvo 499-105

Struni djelatnici:

Odjel za odrasle 499-153, 499-145

Odjel za djecu, mlade i obitelj 499-117, 499-159, 499-111

Odjel za novane naknade 499-150, 499-135, 499-169

Fax 226-425

Obratili smo se HZZO, podruna sluba u Rijeci da za nae lanice i sve ostale onkoloke bolesnike navedu osnovna prava koja oboljele i operirane ene imaju. Dobili smo opirne odgovore koje donosimo u skraenoj verziji, ali dajemo i kontakte putem kojih zainteresirane lanice Udruge Nada mogu dobiti detaljnije informacije i vie podataka o ostvarivanju odreenih prava.

12 | GLAS NADE Glasilo Udruge ena operiranih dojki NADA

Udruga ena operiranih dojki Nada Ri-jeka osnovana je u lipnju 1996.g. sa ci-ljem okupljanja i pomoi enama nakon ope racije od malignih bolesti dojke. Os ni-va i kluba bili su ga Nadia Blakovi-Mo-ran ki (prva predsjednica) i ga. Elda Zam-li (tajnica). Radu Kluba volonter ski se pri-druio neuropsihijatar dr. Gino di Leo nar di-Zamli i pokrenuo grupu za psi ho lo ku po-mo. 2003.godine za predsjednicu je izab-rana ga Katherine Trinajsti ko ja sa da u treem mandatu obnaa dunost predsjed-nice. Poetkom 2008. godine Ud ruga Nada Rijeka preselila je u nove prosto ri je na adresi Milana Smokvine Tvrdog 5 na prvom katu, veliine 99,00 m2 u najmu Grada Rijeke.

Cilj udruge je kroz svoj rad okupiti, educi-rati i pruiti psiholoku, pravnu, logistiku, hu manitarnu pomo i fizioterapiju to ve-em broju ena oboljelih i lijeenih od raka doj ke kao i njihovim obiteljima i drugim za-interesiranim osobama. Udruga provo di sve obuhvatni program pod nazivom Na-dom do zdravlja a cilj je pruiti obolje li ma od malignih bolesti permanentnu psi ho lo-ku pomo i podrku kroz grupnu terapiju, in-dividualnu terapiju, te obiteljski suport. Po -di za nje kvalitete njihova ivljenja, kroz or ga-ni zi ranje razliitih aktivnosti kao to su fi zi-kal na terapija, limfna drenaa, joga, li kov ne radionice, parlaonice, predavanja, sus re ti, izleti, promoviranje zdravog naina i vo ta i prehrane, i ostalo. Senzibilizacija jav no sti za sveukupne probleme oboljelih od ma-lignih bolesti kroz program Prevenci je te-kih bolesti.

Trenutno provodimo slijedee aktivnosti.

Prevencija i rano otkrivanje raka dojkeVoditeljica projekta je prof.dr.sci. Marija

Petkovi, dr.med dopredsjednica udruge.Glavni cilj projekta je organizirano, kon-

tinuirano, i to masovnije educirati ensku populaciju za samopregled dojki radi pre-ven cije tj. proiriti preventivno djelovanje i utjecati na rano otkrivanje raka dojki. Otkriti tumor to ranije; ukazati na potrebu brzog reagiranja u sluaju pronaenih promjena na dojci; razviti naviku redovitog samopre-gleda dojki; smanjiti smrtnost; trajno educi-rati sve djevojke i ene nae upanije pa i ire, koje to budu eljele o zdravlju dojki i sve eem oboljenju od raka dojke.

Radionice prevencije organizirane su u su radnji sa srodnim udrugama, Opinama i Gradovima Primorsko-goranske upanije, kao i mjesnim odborima Grada Rijeke. Pro-jekt je financiran od strane Primorsko-go-ranske upanije, Grada Rijeke, Grada Krka, Opine Dobrinj.

Psiholoka podrka pomo oboljelima i njihovim obiteljima

Voditeljica projekta je Inka Mikulin, prof. psi holog. Glavni cilj projekta jest pru-iti enama i njihovim obiteljima oboljeli-ma od maligne bolesti vanu emocionalnu, praktinu i psiholoku podrku prije i nakon operacije raka dojke te tijekom oporavka. Kroz svakodnevno otvoreno savjetovalite, educiramo oboljele i njihove lanove obite-lji o raku dojke, tijeku lijeenja, prognozama, te informacijama o ostvarivanju socijalnih i zdravstvenih prava, kao i vanosti psiholo-ke podrke za sve osobe u sistemu;

Na grupama podrke razmijeniti iskus-tva s naglaskom na emocije koje je nova si-tuacija proizvela kod oboljelih i kod njiho-vih lanova obitelji, u svrhu normalizacije i lakeg prihvaanja istih savladati osnovne tehnike noenja sa stresom, tehnike relak-sacije i kontrole impulsa; Poboljati kvalite-tu komunikacije unutar obitelji. Pruiti in di-vi dualnu psiholoku pomo i potporu e na-ma oboljelima od raka dojke, njihovim part-nerima i djeci. Financiran od strane Minis-tarstva zdravlja RH.

ena eni ( volonterke)Interesna grupa za podrku oboljelih od

raka dojke - uz pomo psihologa, volonte-

ra Udruge Nada, nae lanice ukljuile su se u nemedicinski rehabilitacijski program osmiljen da pomae enama obolje lim od raka dojke u ranim fazama lijeenja i reha-bilitacije. Program je osmiljen na nain da ena koja je prola operaciju raka dojke, te je psihiki i fiziki rehabilitirana i ima diplo-mu o zavrenoj edukaciji , prua emocio-nal nu i praktinu pomo novim bolesnica-ma kroz direktne kontakte i distribucijom pi sanih informacija (broure, letci i dr.). Na e volonterke jednom tjedno posjeuju Od jel ope kirurgije KBC Rijeka (srijedom izmeu 17-18,30 sati) gdje kontaktiraju za-in teresirane bolesnice sa podruja cijele Pri-morsko-goranske upanije a sve ee i sus-jednih upanija.

Vjebam sa Nadom - fizikalna terapijaUz nadzor fizioterapeuta - Maja Mari

od vijaju se postoperativne vjebe u svrhu smanjenja edema kao i poboljanja fizikog stanja lanica. Provodi se limfna drenaa na aparatu i runa limfna drenaa lanicama, pre ma preporukama doktora. Odravaju se edukativne radionice o ponaanju na-kon operacije, kako svojim odgovornim po -naanjem doprinjeti to brem i boljem opo -ravku. Aktivnosti su dostupne svim la ni-cama kao i svim zainteresiranim osoba ma.

Osobna iskaznica Udruge ena operiranih dojki Nada Rijeka

Operiranim enama na raspolaganju je u prostorijama Udruge Nada aparat za limfnu drenau u cilju smanjenja limfnog edema ruku.

GLAS NADE Glasilo Udruge ena operiranih dojki NADA | 13

Prijem kod Predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovia

Ruke Nade - Kreativne radioniceVoditeljica radionica Katherine Trinajsti

predsjednica Udruge.Udruga redovito organizira likovne-krea-

tiv ne radionice u kojima lanice izrauju pred mete iz raznih materijala, kao oblik te-rapije - poticanje na jednako koritenje ru-ku, smanjenje edema, te mogunost pre-kva li fikacije i pronalaska zaposlenja na zah-tjev nom tritu rada. Uradci su namije nje ni za humanitarnu prodaju i prikupljanje sred-sta va kako bi omoguile nesmetani, dalj nji rad Udruge i samofinanciranje-oblik so ci-jal nog poduzetnitva. Projekat je financi ran od strane PG Odjela socijalne politi ke i mladih.

Humanitarne akcijeUdruga ena operiranih dojki Nada Rijeka

je lanica koalicije protiv raka dojke Europa Donna neovisne i neprofitne organizacije iji su lanovi grupe i podrunice iz zema-lja diljem Europe. U suradnji s organizaci-jom Europa Donna Hrvatska ukljueni smo u humanitarnu akciju Dan narcisa kojom se kroz prodaju narcisa prikupljaju sredstva na mijenjena prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Manifestacija se svake godine odrava u vie od 50 gradova diljem Hr-

vatske. Brojnim humanitarnim akcijama Ud-ruga Nada prikuplja sredstva za svoje dje-lovanje, ali i za opremanje Klinike za ki rur-giju i Odjela onkologije KBC Rijeka.

Nae akcije:Dan narcisa u oujku Dani svetog Vida u lipnju

Dan ruiaste vrpce, Dan zdravih dojki u listopaduHumanitarni koncert Pjesmom za Nadu u studenomBoina zvijezda humanitarna prodaja u prosincu

Sveti Vid 2014. godine - tand uradaka kreativnih radionica Ruke Nade

14 | GLAS NADE Glasilo Udruge ena operiranih dojki NADA

U svom dugogodinjem postojanju i djelovanju Udruga Nada, zahvaljujui mnogim darovateljima, prikupila je novana sred-stva i namijenila ih kupnji predmeta i opreme kojima se olakavaju lijeenje i oporavak oboljelih osoba. Tako su kupljeni:

dva klasina tlakomjera za Odjel onkologije i radioterapije, rijekog KBC-a (1998.);dva klima ureaja (2006.); tri stola i 20 stolica za dnevni boravak na starom odjelu on- ko logije KBC-a Rijeka (2007.);

Klinici za kirurgiju KBC-a Rijeka 28 madraca u vrijednosti od osam tisua kuna, kao i pitolj za core biopsiju (2007.);Zavodu za onkologiju i kemoterapiju KBC-a Rijeka fotelju za kemoterapiju u vrijednosti od 22 tisue kuna (2008.);jo jednu takvu u vrijednosti od 26 tisua kuna (2010.); kupljena su dva televizora (2012.); te UZT aparat KBC-u (2014.).

Uz pomo Udruge, takoer su oliene prostorije onkologije i ki-rurgije, te ureen park na onkologiji. (2009.).

Donacija UTZ aparata sa linearnom sondom - 2014. KBC-u Rijeka odjel kirurgije. Dr. Renata Dobrila Dintinjana, gradonaelnik Vojko Obersnel,

predsjednica Udruge Nada Katherine Trinajsti, doupanica Marina Medari i dr. Miljenko Lukanovi.

Gradonaelnik Vojko Obersnel, predsjednica Udruge Nada Katherine Trinajsti, zamjenik sanacijskog uprvitelja. prof. dr. sc. Renata Dobrila Dintinjana, doupanica Marina Medari, dr. Ira Pavlovi-Rui i dr. Miljenko Lukanovi.

GLAS NADE Glasilo Udruge ena operiranih dojki NADA | 15

Liga protiv raka, dragovoljna udruga utemeljena na volonterskom radu, u Hrvatskoj djeluje od 1966. godine, a u Primorsko-goranskoj upaniji od 1967. Ciljevi Lige su osvjeivanje javnosti o vanosti prevencije i lijeenja raka i zloudnih obo ljenja, te upoznavanje sa svim oblicima lijee-nja, nainom ivota i boravkom oboljelih u zdrav-stvenim ustanovama, o trajanju dijagnostike i lije-enja, nunoj medicinskoj i ostaloj opremi te s po-moi u rehabilitaciji nakon lijeenja/izljeenja.

Deurstva Lige su utorkom od 18 do 19 sati u prostorijama na Jadranskom trgu.

Adresa za pisani kontakt: [email protected], te Facebook stranica Lige protiv raka.

U istim prostorijama smjeteni su i klubovi bo-lesnika lijeenih od razliitih oblika oboljenja. Sva ki od klubova ima utvrene termine korite-nja prostorija Lige za svoje druenje.

Evo toga rasporeda:

Klub lijeenih od leukemije i limfoma sastaje se drugi i etvrti etvrtak u mjesecu

od 18 do 19 sati;

Klub ena operiranih od ginekolokih tumora Mirta

sastaje se prvu i treu srijedu u mjesecu od 18 do 19 sati;

Sekcija za psiholoku pomo i podrku svaki prvi i trei ponedjeljak u mjesecu

od 16.30 do 19.30 sati.

Klub laringektomiranih sastaje se prvu i treu srijedu u mjesecu

od 16 do 17 sati, ali na Klinici za ORL KBC Rijeka.

Liga protiv raka Primorsko-goranske upanije

Pozivamo itatelje da se pridrue humanitarnom koncertu

Pjesmom za Nadu" 14. studenog 2014. godine s poetkom

u 18,30 sati u HKD na Suaku.U programu nastupaju:

enska klapa Kastav Muka klapa Kastav enska klapa Luka

Muka klapa Grobnik i gost veeri

Danijel Nainovi

Od 15. prosinca 2014. humanitarna prodaja boinih zvijezda

na rijekom Korzu.

Hvala svim graanima dobre volje koji kupnjom naih uradaka,

boinih zvijezda, narcisa i ulaznica za koncerte pomau onima

kojima je pomo potrebna. Hvala PG, gradovima, opinama i svim

institucijama u PG.

Svi dobroinitelji ine mozaik ljepote, dobrote i davanja.

Veliko hvala!

Miroslav Radi

Zdrav duh ozdravlja i tijelo

Udruga sv. Vinka Paulskog iz Rijeke ve dugi niz godina priprema razne duhovne sadraje za lanice kluba Nada. Najee su to jednodnevne duhovne obnove. Posljednja je odrana u subotu 17. svibnja 2014. godine u Lovranu, u Domu za duhovne vjebe Rijeke nadbiskupije.

Na poetku je nazone pozdravila, dala kratki duhovni nagovor i predvodila molitvu krunice . s. Renata Vugdelija, a zatim je slijedila sveta misa. Predvodio ju je vl. Mario Tomljanovi koji je u nadah-nutoj propovijedi pozvao sve na svakodnevno obraenje i vjeru uz pomo koje moemo initi uda. Nakon mise bio je ruak te etnja i druenje u prekrasnom okruenju s pogledom na more.

Popodnevni je program zapoeo projekcijom filma etvrti zav-jet o ivotu . s Slave koja je cijeli ivot provela kao misionarka u Paragvaju gdje je i umrla na glasu svetosti. Iza toga smo se pomou ppt prezentacije upoznali s djelovanjem Udruge sv. Vinka u protek-lih pet godina. Duhovna obnova je zavrila predstavljanjem nove knjige meditacija Milosno vrijeme autora Miroslava Radia, koji ju je sam predstavio i itao odabrane dijelove.

Jadranski trg 4/III

51000 Rijeka

tel./fax 051 338 091

[email protected]

Duhovna obnova susret u Lovranu

16 | GLAS NADE Glasilo Udruge ena operiranih dojki NADA

ini mi se da je to davno bilo, tee sedamnaesta godina od moje prve operacije. Tada sam imala 70 godina. Vratila sam se s godinjeg odmora gdje sam s obitelji na otoku Unijama pro-vela mjesec i pol. Puna volje i pla-nova vratila sam se kui. Djeca su otila za svojim brigama i poslom (ive u Italiji), a suprug i ja ostali smo sami, po obiaju. Sve je bilo u redu.

U rujnu sam ila na redovni kontrolni pregled kod ginekologa. Moja draga doktorica me pregle-dala i rekla da je ginekoloki sve u redu, ali bih trebala ii na ma-mografiju. Nikad nisam bila na tom pregledu pa sam kroz par dana otila. Tada me doktor zvao u sobu i pokazao zasjenjenje na lijevoj dojci od 18 milimetara. Prije toga nisam nita primijetila, niti sam ita loe slutila.

Ultrazvuk, odlazak kirurgu i nakon nekoliko dana operacija. Ni-sam ni stigla razmiljati, bila sam pokoena, a da ne govorim o su-prugu i djeci. Dotad nikad nisam bila ozbiljnije bolesna, osim gripe, prehlade i artroze koljena koju imam ve trideset godina. Slijedilo je 36 zraenja, muan odlazak u bolnicu autobusom jer mi se i sup-rug istovremeno razbolio pa sam na zraenja ila sama. No, i to je prolo. Za godinu i pol pojavio se novi problem, morala sam na ope-raciju maternice i jajnika. Kratko vrijeme zatim opet sam morala na operaciju iste dojke. Sve se to dogaalo kroz dvije i pol godine. Ne volim se prisjeati tih dana, bilo je jako teko, a zaredale su i druge nevolje. Suprug je bio esto bolestan i u meuvremenu je umro. Djeca su bila daleko, ja sam bila sama. elim potisnuti sve rune uspomene i idem dalje.

Ne sjeam se tko mi je iza prve operacije, poetkom 1997. go-dine, rekao da u Rijeci postoji Klub ena operiranih dojki. Odmah sam se povezala s njima i poela dolaziti na prve sastanke. Svid-jelo mi se druenje sa enama s kojima sam dijelila istu patnju i probleme. Nisam bila upuena u svoju bolest, nisam puno znala, ali priajui s njima i preko raznih predavanja, saznala sam neto vie. Tada, 1996. godine, Klub je tek bio osnovan, nismo jo imali vlas-tite prostorije. Dijelili smo ih s Ligom za borbu protiv raka na Jad-ranskom trgu. Osnivaica Kluba bila je Nadia Blakovi-Moranki, a tajnica Elda Zamli. Nedugo zatim umrla je draga Nadia, a potom i Elda. Nekoliko godina predsjednica je bila Ivanka Penko, a iza nje Katherine Trinajsti koja se jako zauzela za na klub, koji se danas zove Udruga ena operiranih dojki Nada. Pronala je nove prosto-rije u Ulici Milana Smokvine Tvrdog 5, u koje smo uselili 21. pro-sinca 2007.

Prostorije su, uz veliki trud, lijepo ureene i prilagoene naim potrebama. Imamo sve to je potrebno za ugodno druenje zah-valjujui naoj predsjednici koja se brine da nam boravak u Udruzi bude ugodan i koristan. Okupljamo se tijekom cijelog tjedna, imamo druenja, jogu, tjelovjebu, vjebe za osteoporozu, radionice... Okup ljamo se i za blagdane, slavimo roendane, pred Boi proda-jemo Boine zvijezde, u oujku narcise, boine zvijezde, idemo na izlete... Naalost, mnogo naih lanica nije vie meu nama. esto ih se s tugom sjetimo.

Rado odlazim u Udrugu od samog poetka iako sam po godinama (87) najstarija lanica kao i po stau. Ugodno mi je boraviti tamo i susretati se s naim dragim lanicama. Imala bih jo puno toga rei, ali neka to za ovaj put bude sve.

Zorica Forko

Bolest ne pita

Prole su dvadesetitri godine odkad sam radikalno operirana. Ka-ko i kada sam osjetila da s desnom dojkom neto nije u redu? Za vrijeme tuiranja, 9. prosinca 1989. napipala sam u gornjem di-jelu dojke neto okruglo, veliine i oblika loptice za stolni tenis. Sup-rugu je bilo smijeno to sam to usporedila s lopticom, ali mene je prilino zabrinulo. Ve sam nakon dva dana bila na pregledu u bol nici na Kirurgiji kod dr. Kuana. Rekao mi je da se radi o cisti, te je dva dana za redom obavio punkciju tkiva novotvorine. Nakon toga je rekao da e trebati operirati, jer je cista upaljena. Rekao je neka doem poslije blagdana (Boia, Novine godine). Tako sam po tedno operirana 16. sijenja 1990. Primila sam dvije infuzije a da nisam znala da je to kemoterapija. Sestra mi je rekla da e mi, mo da, kosa prestati rasti, da ovo nije bila najjaa doza, pa moda neu ostati bez kose, Ali, ipak se to dogodilo. Bila sam potpuno e-lava. Sin me je fotografirao, tako sada imam uspomenu, a rekao je da sasvim zgodno izgledam elava. Imala sam od ranije periku od prave kose i nosila je kad sam ila raditi ili izlazila iz kue. Perika je bila boje moje kose i frizirana kako se ja inae friziram, a nosila sam je ponekad i prije ovog dogaaja. Mnogi moji znanci nisu ni primijetili da je to perika, tj. da sam zapravo bez kose. Mene to nije zabrinjavalo. Bila sam mirna, raspoloena i nisam izgubila nadu da e sve biti dobro. Krizu sam brzo prebrodila.

Prola sam 36 zraenja. To nije bolno. Kosa mi je narasla kovrava kao da sam imala trajnu, ali bila je potpuno sijeda. Prvi put sam se, eto, farbala mislim sa etrdeset godina. Moja prirodna kosa je smea, a ja sam je posvjetljavala. Redovito sam odlazila na kon-trole, a nakon nekoliko mjeseci dr. Kuan me je pozvao na razgovor i rekao da trebam ponovno na operaciju i to na odstranjivanje ci-jele dojke. Nisam ila. Bilo je to u oujku mjesecu, a ja nisam eljela u tako kratkom vremenu opet pod narkozu radi oslabljenog imu-niteta. Radikalna operacija dojke izvedena je 19. studenoga 1990. Vie nije trebala nikakva terapija. Na protezu sam se navikla i bila sam zadovoljna.

Radovala sam se druenju u Klubu, u kojeg sam se ulanila im je osnovan, tj. lan sam ovog Kluba od dana osnivanja 10. lipnja 1996. g. i upoznala druge lanice s kojima rado razgovaram. alimo se i nastojimo pozitivno misliti. Mi zapravo vie nismo bolesne.

Hrvatska sekcija ena volonterki s operiranom dojkom Za-greb organizirala je edukativni seminar Vrijeme oporavka pogled u budunost kojega smo pohaale i zavrile nas tri lanice ovoga Kluba, Zvjezdana, Ana i ja. Nakon toga seminara sam volontirala u Rijekoj bolnici na Kirurgiji, od 2001. god. do 2011.

Kako sam navrila osamdeset godina, a do tada sam mislila vo-lontirati, sada vie ne idem na odjel, ali druge lanice Kluba redo-vito idu i dalje volontiraju. Na Kirurgiji su nam vrlo susretljive me-dicinske sestre. Ja se dobro osjeam i sve ove dvadesetitri godine sam dobrog zdravlja.

Marija Blaina, roena 1931. g.

Nisam gubila nadu

Dodjela nagrade za Naj volontera gospoi Mariji Blaina volonterki Udruge Nada.

Gradonaelnik Rijeke Vojko Obersnel i pred-sjednica Udruge Nada Katherine Trinajsti prilikom uruenja donacije ultrazvunog aparata s linearnom sondom KBC-u Rijeka

Prijem kod upana Primorsko-goranske upanije Zlatka Komadine povodom dodjele Dravne nagrade za humanitarni rad nagrada za ivotno djelo K. Trinajsti. ulija Malatestini proelnica Upravnog odjela za zdravstvo, Marina Medari doupanica PG, Katherine Trinajsti predsjednica Udruge Nada Rijeka, Zlatko Komadina upan.

REKLAMA GRAD RIJEKA